Документ z0582-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.10.2012, підстава - z1624-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.03.2009 N 414
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2009 р.
за N 582/16598
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 962 ( z1624-12 ) від 04.09.2012 }
Про затвердження Порядку надання повноважень
для підписання запитів на одержання коштів позики
з відповідних рахунків, відкритих у рамках
інвестиційних проектів відповідно
до договорів України з МБРР

Відповідно до пункту 35 Порядку ініціювання, підготовки та
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2008 року N 1027 ( 1027-2008-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання повноважень для підписання
запитів на одержання коштів позики з відповідних рахунків,
відкритих у рамках інвестиційних проектів відповідно до договорів
України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що
додається.
2. Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями (Колосова В.П.) забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.03.2009 N 414
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 липня 2009 р.
за N 582/16598

ПОРЯДОК
надання повноважень для підписання запитів
на одержання коштів позики з відповідних рахунків,
відкритих у рамках інвестиційних проектів
відповідно до договорів України
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку

1. Цей Порядок визначає процедуру надання повноважень
відповідальним виконавцям та/або бенефіціарам для підписання
запитів на одержання коштів позики з відповідних рахунків,
відкритих у рамках інвестиційних проектів відповідно до договорів
України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
(далі - МБРР).
2. Цей Порядок застосовується до інвестиційних проектів, які
реалізуються відповідно до договорів України з МБРР, що набрали
чинності до 1 липня 2007 року, а також інвестиційних проектів, які
реалізуються відповідно до договорів України з МБРР, що набрали
чинності з 1 липня 2007 року і бенефіціарами яких є небюджетні
установи та обслуговування яких здійснює ВАТ "Державний
експортно-імпортний банк України".
3. Вимоги цього Порядку не застосовуються до інвестиційних
проектів, які відповідно до договорів між Україною та МБРР набрали
чинності з 1 липня 2007 року, кошти для реалізації яких
передбачені у спеціальному фонді державного бюджету для виконання
бюджетних програм і бенефіціарами яких є розпорядники або
одержувачі бюджетних коштів.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених
Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1027
( 1027-2008-п ).
5. Міністерство фінансів України надає відповідальним
виконавцям та/або бенефіціарам, визначеним пунктом 2 цього Порядку
повноваження для підписання запитів на одержання коштів позики в
рамках інвестиційних проектів, що реалізуються відповідно до
договорів між Україною та МБРР (далі - повноваження) за умови: внесення відповідних змін до договорів між Міністерством
фінансів України і відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром; оформлення відповідних зразків підписів уповноважених осіб
відповідальних виконавців та/або бенефіціарів і Міністерства
фінансів України та/або внесення відповідних змін до договорів із
банками, у яких відкрито відповідні рахунки в рамках інвестиційних
проектів, що реалізуються відповідно до договорів України з МБРР.
6. Повноваження надаються з метою оплати послуг консультантів
групи управління проектом, експлуатаційних витрат для забезпечення
діяльності групи управління проектом, витрат з проведення
семінарів чи навчання для групи управління проектом та/або
співробітників відповідального виконавця та/або бенефіціара.
7. Оплата послуг та витрат, передбачених пунктом 6 цього
Порядку, може бути здійснена з рахунків позик, спеціальних та/або
транзитних рахунків, відкритих в рамках інвестиційних проектів, що
реалізуються відповідно до договорів України з МБРР.
8. У разі якщо відповідальний виконавець та/або бенефіціар
вважає за доцільне здійснювати підписання запитів на одержання
коштів позики в рамках інвестиційних проектів, що реалізуються
відповідно до договорів України з МБРР відповідно до вимог пункту
34 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1027
( 1027-2008-п ), відповідальний виконавець та/або бенефіціар
повідомляє про це Міністерство фінансів України листом.
9. Відповідальні виконавці та/або бенефіціари, яким надані
повноваження, зобов'язані:
9.1. Щомісячно до 10 числа місяця, що настає за звітним,
надавати звіт про оплату послуг та витрати, передбачені пунктом 6
цього Порядку, за формою згідно з додатком до цього Порядку;
9.2. При наданні до Міністерства фінансів України на розгляд
та погодження заявок на поповнення спеціального рахунку
відповідного проекту та/або звіту щодо використання коштів позики,
визначених документами МБРР, на які є посилання в договорі між
Україною та МБРР, надавати підтвердні документи щодо здійснених
відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром витрат на цілі,
передбачені пунктом 6 цього Порядку.
10. До розгляду Міністерством фінансів України приймаються
оригінали підтвердних документів або їх належним чином завірені
копії, визначені умовами договору між Україною та МБРР, договору
між Міністерством фінансів України та відповідальним виконавцем
та/або бенефіціаром, контракту між відповідальним виконавцем
та/або бенефіціаром та постачальниками/виконавцями в рамках
проектів, нормативно-правовими актами України або документами МБРР
на які є посилання в договорі між Україною та МБРР, які регулюють
питання оплати товарів, робіт та послуг. Відповідальність за
достовірність даних у підтвердних документах несе відповідальний
виконавець та/або бенефіціар.
11. У разі виявлення фактів нецільового використання
відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром коштів позики в
рамках інвестиційних проектів, що реалізуються відповідно до
договорів між Україною та МБРР, Міністерство фінансів України
зупиняє, відновлює або скасовує повноваження шляхом письмового
повідомлення про це відповідального виконавця та/або бенефіціара,
МБРР та банків, у яких відкрито відповідні рахунки.
Директор Департаменту
співробітництва
з міжнародними фінансовими
організаціями В.П.Колосова

Додаток
до Порядку надання
повноважень для підписання
запитів на одержання коштів
позики з відповідних
рахунків, відкритих у рамках
інвестиційних проектів
відповідно до договорів
України з МБРР

ЗВІТ
про оплату послуг та витрати
за _____________20__ року
(місяць)

Найменування проекту ____________________________________________
Дата, номер договору про позику _________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету (КПКВ) ________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Документ|Погодження| Підстави в| Загальна | Найменування| Дата, | Дата |Сума у валюті | Курс |КЕКВ| Категорія | Розділ, | |з/п| та/або | МБРР | разі | сума за | банку та но-| N |проведення|--------------|продажу| |фінансування| стаття, | | |договір | (дата |неотримання|документом| мер рахунку,|платіжного| платежу |позики|платежу|валюти | | відповідно | пункт | | | (N, |отримання,|погодження |та/або | з якого |документа | банком | | | | |до договору | плану | | | дата, | вид, | МБРР |договором | здійснено | | | | | | |про позику |закупівель| | |сторони)|підстави) | | | оплату | | | | | | | | | |---+--------+----------+-----------+----------+-------------+----------+----------+------+-------+-------+----+------------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору