Документ z0578-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2018  № 318


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2018 р.
за № 578/32030

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів МВС, які регулюють діяльність Національної поліції України, у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 року № 1395, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 року за № 1408/27853 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниС.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13.04.2018  № 318


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 травня 2018 р.
за № 578/32030

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі

1. У розділі І:

1) пункт 3 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

«підрозділ адміністративної практики - структурний підрозділ поліції, працівники якого здійснюють облік надходження, видачі та використання бланків протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративні правопорушення, тимчасових дозволів на право керування транспортними засобами, а також реєстрацію, опрацювання матеріалів про адміністративні правопорушення та внесення інформації до автоматизованого обліку адміністративних правопорушень в порядку, встановленому Інструкцією з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 липня 2016 року № 595, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за № 1059/29189 (далі - автоматизований облік). В разі відсутності зазначених підрозділів - працівники поліції, на яких покладено виконання таких обов’язків;

підрозділ поліції - територіальні (відокремлені) підрозділи Департаменту патрульної поліції та територіальні (відокремлені) підрозділи територіальних органів поліції, працівники яких забезпечують безпеку дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах;».

У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

2) в абзаці другому пункту 4 слова та цифри «другою і третьою статті 122» замінити словами та цифрами «другою, третьою і п’ятою статті 122», після цифр «140» доповнити словами та цифрами «, частинами шостою, сьомою статті 152-1».

2. У пункті 2 розділу ІІ:

в абзаці другому слова «який засвідчується підписами двох свідків» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час складання протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права й обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.».

3. У пункті 2 розділу ІІІ слова та цифри «другою і третьою статті 122» замінити словами та цифрами «другою, третьою і п’ятою статті 122», після цифр «140» доповнити словами та цифрами «, частинами шостою, сьомою статті 152-1».

4. У розділі ІV:

1) підпункт 2 пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;

2) в абзаці першому пункту 5 слова «вимог пункту 8» замінити словами «вимог пункту 10».

5. У пункті 10 розділу VI цифри «49» замінити цифрами «36».

6. Абзац перший пункту 3 розділу VII після слів «у п’ятиденний строк» доповнити словами «разом із наявними матеріалами справи (рапортом, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, поясненнями свідків, показаннями технічних приладів та засобів, у тому числі тих, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, та іншими доказами)».

7. У розділі VIII:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Поліцейський в порядку звітування за результатами реагування на повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення складає рапорт на керівника відповідного підрозділу поліції, який передається уповноваженій особі підрозділу поліції.»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. На місці ДТП за вимогою учасників ДТП їм надається можливість зробити фотографію схеми ДТП. У випадку відсутності технічної можливості копія схеми ДТП та фотографії з місця ДТП надаються за письмовою заявою в підрозділі поліції у разі, якщо матеріали не було надіслано за належністю.»;

3) в абзаці другому пункту 8 слова «інформаційно-аналітичних баз даних» замінити словами «баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС».

8. У першому реченні абзацу третього пункту 4 розділу ІX слова «під підпис» виключити.

9. Пункт 9 розділу X після слів «постанови (рішення) суду» доповнити словами «(у разі наявності)».

10. У розділі XI:

1) пункти 9, 10 викласти в такій редакції:

«9. Вилучене посвідчення водія протягом трьох днів з дати надходження постанови суду, згідно з якою особу позбавлено права керування транспортним засобом, передається до територіального органу з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання особи з копією такої постанови.

10. Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія у випадку, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справу про адміністративне правопорушення не розглянуто у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа до підрозділу поліції за місцем розгляду справи про адміністративне правопорушення відповідно до статті 276 КУпАП. Після закінчення тримісячного строку, якщо особа не звернулася за отриманням вилученого документа, таке посвідчення водія зберігається в підрозділі поліції до надходження постанови суду, яка набрала законної сили. З дати надходження такої постанови посвідчення водія протягом трьох днів надсилається до територіального органу з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання особи.»;

2) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. У разі надходження постанови суду про позбавлення водія права керування транспортним засобом, якщо посвідчення водія не вилучено, уповноважена особа відповідного підрозділу поліції у триденний строк надсилає за місцем проживання (перебування) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлення про позбавлення права керування, у якому зазначає реквізити винесеної судом постанови, а також інформацію про необхідність прибуття до підрозділу поліції у визначений строк для здавання посвідчення водія. Якщо водій, посвідчення якого підлягає вилученню, не з’являється протягом місячного строку, дані про серію та номер посвідчення водія вносяться уповноваженою особою підрозділу поліції до автоматизованого обліку.

У випадку виявлення посвідчення водія, яке підлягає вилученню, працівник поліції складає акт вилучення посвідчення водія (додаток 9) із зазначенням підстав такого вилучення. Акт складається у двох примірниках, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.».

11. У пункті 1 розділу XIІ:

абзац перший після слів «створює значні перешкоди дорожньому руху» доповнити словами «або розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю».

в абзаці другому цифри «40» замінити цифрами «36».

12. У розділі XIІІ:

1) у пункті 2 слова «автоматизованих інформаційно-пошукових систем» замінити словами «баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС»;

2) абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

«У разі виявлення втрати бланків протоколів, постанов і тимчасових дозволів проводяться службові розслідування.»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Матеріали про адміністративні правопорушення, оформлені поліцейськими, у тому числі тимчасово вилучене посвідчення водія (у разі його вилучення), протягом однієї доби надсилаються до підрозділів адміністративної практики для подальшої їх реєстрації, опрацювання, внесення інформації до автоматизованого обліку, зберігання або надсилання до органів (посадових осіб), яким надано право накладати адміністративне стягнення.»;

4) після пункту 4 доповнити розділ новими пунктами 5, 6 такого змісту:

«5. Внесення інформації до автоматизованого обліку здійснюється протягом трьох днів з дати отримання матеріалів про адміністративні правопорушення підрозділами адміністративної практики, а інформації за матеріалами про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, - протягом одного дня з дати отримання таких матеріалів підрозділами адміністративної практики.

6. Після внесення відповідної інформації до автоматизованого обліку матеріали про адміністративні правопорушення надсилаються до органів (посадових осіб), яким надано право накладати адміністративне стягнення, в десятиденний строк з дати отримання таких матеріалів підрозділами адміністративної практики.».

У зв’язку з цим пункти 5-8 вважати відповідно пунктами 7-10.

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Працівник підрозділу поліції, який здійснює контроль за видачею та використанням бланків протоколів про адміністративні правопорушення, постанов про адміністративні правопорушення та тимчасових дозволів на право керування транспортним засобом, одночасно здійснює перевірку правомірності і правильності використання та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й у випадках виявлення недоліків доповідає рапортом керівникові підрозділу поліції.»;

6) в абзаці другому пункту 8 слова «автоматизованої інформаційно-пошукової системи» замінити словами «автоматизованого обліку»;

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Матеріали про адміністративні правопорушення (сторінки яких нумеруються та прошиваються) зберігаються в підрозділах поліції за місцем прийняття рішення протягом трьох років з дня накладення адміністративного стягнення. Після закінчення визначеного строку матеріали про адміністративні правопорушення підлягають знищенню комісією у складі не менше трьох осіб. Персональний склад комісії затверджується керівником відповідного підрозділу поліції. За наявності технічної можливості матеріали про порушення правил дорожнього руху, зафіксовані за допомогою фото- і кінозйомки, відеозапису, зберігаються в підрозділі поліції в електронному вигляді протягом одного місяця з дати фіксації порушення, а у випадку наявності інформації про оскарження - протягом строку оскарження та розгляду справи.».

13. У тексті Інструкції слова «підрозділ патрульної поліції» в усіх відмінках і числах замінити словами «підрозділ поліції» у відповідних відмінках і числах.

14. Додаток 5 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

15. Доповнити Інструкцію новим додатком 9, що додається.

У зв’язку з цим додатки 9-14 вважати відповідно додатками 10-15.

У тексті Інструкції посилання на додатки 9-14 замінити відповідно посиланнями на додатки 10-15.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 5
до Інструкції з оформлення
поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані
не в автоматичному режимі
(пункт 5 розділу IV)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі


Додаток 9
до Інструкції з оформлення
поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані
не в автоматичному режимі
(пункт 5 розділу IV)

АКТ
вилучення посвідчення водіявгору