Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2016  № 80


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2016 р.
за № 578/28708

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80

Відповідно до пунктів 3, 5 та 9 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196, пункту 3 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою оптимізації роботи регіональних комісій з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933 (далі - наказ), такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 1 після слів «які подаються» доповнити словами «регіональній комісії»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Установити, що:

кількість членів регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - регіональна комісія) з числа представників органу, який її утворив, не має перевищувати 1/3 загальної кількості складу регіональної комісії, а кількість представників громадських об’єднань (за їх згодою) повинна становити не менше 1/3 загальної кількості від такого складу;

членство у регіональній комісії не має створювати конфлікту інтересів членів цієї комісії, який може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проекти);

інформація про склад регіональної комісії та положення про неї розміщуються не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення на офіційному веб-сайті органу, що її утворив, та відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону - htpp://dfrr.minregion.gov.ua (далі - сторінка офіційного веб-сайту Мінрегіону);

інформація про час, місце проведення засідання регіональної комісії, а також Інтернет-адресу, за якою відбуватиметься трансляція її засідання, не пізніше як за три робочі дні до дня проведення такого засідання розміщується на офіційному веб-сайті органу, який утворив таку комісію, і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону, а також надсилається до Мінрегіону;

засідання регіональної комісії транслюються та їх записи розміщуються у 5-денний строк на офіційному веб-сайті органу, що її утворив, та сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону;

оцінка проектів здійснюється не менш ніж п’ятьма членами регіональної комісії (з дотриманням пропорційного представництва представників органів виконавчої влади, громадських об’єднань, які займаються питаннями місцевого/регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, наукових та інших установ, а також незалежних експертів) із заповненням форми згідно з додатком до наказу;

до оцінювання не допускаються проекти, заявники яких не надали на розгляд регіональної комісії необхідних документів, визначених наказом, які подаються для участі у конкурсному відборі, та не розмістили проект на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону у встановлений регіональною комісією строк;

переможцями попереднього конкурсного відбору проектів є проекти, які за результатами проведеної оцінки мають найбільшу кількість балів у рейтингу проектів та набрали не менше 30 відсотків максимально можливої кількості балів;

у випадку виникнення об’єктивних обставин, через які проект-переможець, відібраний регіональною комісією, має бути виключений (зокрема, неможливість забезпечити співфінансування у розмірі 10 відсотків, подання недостовірної інформації щодо обсягів робіт/послуг та фінансових потреб, отримання коштів для реалізації проекту за рахунок інших джерел державного бюджету, міжнародної технічної допомоги) за її рішенням із запропонованого до фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку переліку проектів, його місце займає проект, що за кількістю балів слідує за ним у загальному рейтинговому списку проектів;

додатковий набір проектних заявок (у разі необхідності) здійснюється за таких самих умов, що і відбувався основний відбір проектів;

про результати попереднього конкурсного відбору секретар регіональної комісії повідомляє заявнику листом на вказану в заявці електронну пошту протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення регіональною комісією;

інформація про проекти висвітлюється на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону, для адміністрування якої органом, що утворив регіональну комісію, призначається відповідальна особа;

оцінювальний лист інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також загальний рейтинговий список проектів оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу, що утворив регіональну комісію, та сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону у 5-денний строк;

регіональними комісіями проекти з документами відповідно до Переліку документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом, надаються на чергове засідання комісії з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства при Мінрегіоні (далі - Комісія) не пізніше ніж за 10 днів до проведення такого засідання. Проекти, що надійшли до Мінрегіону пізніше ніж за 10 днів до такого засідання, розглядаються Комісією у разі відсутності до них зауважень.»;

3) розділ ІІІ форми інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженої наказом, доповнити новим пунктом 2.7 такого змісту:

«2.7. Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні.»;

4) у Переліку документів, які подаються для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженому наказом:

заголовок після слів «які подаються» доповнити словами «регіональній комісії»;

абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«документи щодо форми власності, категорії складності для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів.»;

після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Для проектів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, подаються документи з урахуванням вимог Законів України «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність».».

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

5) у Переліку документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженому наказом:

після пункту 3 доповнити пунктами 4-6 такого змісту:

«4. Оцінювальний лист інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, як додаток до протоколу засідання регіональної комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів, завірений в установленому порядку.

5. Загальний рейтинговий список інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що брали участь у попередньому конкурсному відборі, підписаний головою регіональної комісії.

6. Актуалізована на момент подачі інформація про фінансування проектів регіонального розвитку на виконання Плану заходів з реалізації регіональної стратегії області/м. Києва у 2015-2017 роках, за формою, наведеною у додатку до цього Переліку.».

У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 7, 8;

доповнити Перелік новими пунктами 9, 10 такого змісту:

«9. До проектів, які передбачають будівництво, додаються:

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності, категорії складності для об’єктів будівництва та залишкової вартості для всіх проектів.

10. Для проектів, які передбачають створення індустріальних парків, додаються:

копія рішення про створення індустріального парку, завірена в установленому порядку;

концепція індустріального парку;

копія витягу з наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків відповідно до статті 16 Закону України «Про індустріальні парки»;

копія договору про створення та функціонування індустріального парку, завірена в установленому порядку.»;

6) додаток до наказу викласти у новій редакції, що додається.

2. Управлінню впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва (Бондарчук Н.Л.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
виконавчого директора
Асоціації міст України
О.В. СлобожанДодаток
до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
24.04.2015  № 80
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
01.04.2016  № 80)

ФОРМА
оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Начальник Управління
впровадження та моніторингу
пріоритетних проектів
будівництва
Н.Л. Бондарчук


Додаток
до Переліку документів,
які подаються Мінрегіону
для оцінки відповідності вимогам
законодавства інвестиційних програм
і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду
регіонального розвитку
(пункт 6)

ІНФОРМАЦІЯ
про фінансування проектів регіонального розвитку на виконання Плану заходів з реалізації регіональної стратегії області/м. Києва у 2015-2017 роках


Документи та файли

Сигнальний документ — f456371n64.doc
Сигнальний документ — f456371n62.doc / zip

Публікації документа