Про затвердження Переліку типових документів
Головархів; Наказ, Перелік від 20.07.199841
Документ z0576-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z0571-12

                                                          
ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 41 від 20.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 вересня 1998 р.
за N 576/3016
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 578/5 ( z0571-12 ) від 12.04.2012 }
Про затвердження Переліку типових документів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомархіву
N 82 ( z0938-01 ) від 23.10.2001
N 93 ( z1023-01 ) від 26.11.2001
N 45 ( z0262-03 ) від 24.03.2003
N 46 ( z0263-03 ) від 24.03.2003
N 86 ( z0703-05 ) від 23.06.2005
N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет
архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2007 N 899 ( 899-2007-п ), Н А К А З У Ю:
{ Преамбула в редакції Наказів Держкомархіву N 86 ( z0703-05 ) від
23.06.2005, N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }
1. Затвердити Перелік типових документів, що утворюються в
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів, що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу
Держкомархіву N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }
2. Начальнику відділу формування Національного архівного
фонду та діловодства Портнову Г.В. забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про
затвердження Переліку типових документів".
3. Українському державному науково-дослідному інституту
архівної справи та документознавства (Ляхоцький В.П.) після
державної реєстрації наказу "Про затвердження Переліку типових
документів" видати Перелік на госпрозрахункових засадах на
замовлення архівних установ.
Начальник Головного управління Р.Я.Пиріг
Затверджено
Наказ Головного архівного управління
при Кабінеті Міністрів України
20.07.98 N 41
Перелік
типових документів, що утворюються в діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших підприємств, установ та організацій,
із зазначенням строків зберігання документів
{ Назва Переліку в редакції Наказу Держкомархіву N 52 ( z0306-08 )
від 25.03.2008 }
Вказівки
щодо застосування Переліку

I. Загальні положення
1.1. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших
підприємств, установ та організацій із зазначенням строків
зберігання документів (далі - Перелік), складено відповідно до
Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні
установи" ( 3814-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2007 року N 1004 ( 1004-2007-п ) "Про проведення експертизи
цінності документів", з врахуванням положень інших нормативних
актів та методичних посібників з експертизи цінності документів.
1.2. Перелік включає документи, що утворюються під час
документування однотипних (загальних для всіх) управлінських
функцій, виконуваних органами державної влади, місцевого
самоврядування та іншими підприємствами, установами та
організаціями (далі - організації) незалежно від
функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності,
форми власності, а також документацію, що утворюється в результаті
виробничої і науково-технічної діяльності організацій.
1.3. Склад документів і строки їх зберігання визначено у
Переліку в результаті безпосереднього вивчення документів із
врахуванням рекомендацій фахівців відповідних галузей народного
господарства і соціально-культурної сфери, положень відомчих
(галузевих) переліків зі строками зберігання, примірних і типових
номенклатур справ, рішень Центральної експертно-перевірної комісії
(далі - ЦЕПК) Державного комітету архівів України (далі -
Держкомархів) про встановлення або зміну строків зберігання
окремих видів документів.
1.4. Перелік є основним нормативним актом, призначеним для
використання всіма організаціями під час відбору на зберігання і
для знищення типових документів, тобто загальних для всіх або
більшості організацій. Для полегшення роботи з визначення строків зберігання
документів до Переліку включено також окремі види документів
нетипового характеру.
1.5. Перелік має на меті забезпечення збереженості,
організацію і якісне поповнення складу Національного архівного
фонду (далі - НАФ). Перелік використовується під час формування справ, при
підготовці різних видів номенклатур справ, розробці схем
класифікації документів та відомчих (галузевих) переліків
документів із зазначенням строків їх зберігання, а також у
практиці роботи комісій з проведення експертизи цінності
документів.
II. Структура Переліку і порядок його застосування
2.1. Перелік побудовано за функціональним принципом, він
включає розділи, які відображають основні напрямки діяльності
організацій, що властиві їм, як правило, незалежно від рівня в
системі управління і галузевої належності. Розділи мають
підрозділи з вужчим колом питань.
2.2. Документи в розділах і підрозділах Переліку розміщено за
ступенем значущості їх видів та питань, що в них відображаються, у
логічній послідовності. Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію (графа
1). Перелік дає узагальнене найменування кожного виду документа
(графа 2). При об'єднанні в одній статті різних видів документів з
одного питання, що мають однаковий строк зберігання,
використовується термін "документи", а в дужках розкриваються
найменування всіх видів документів, включених до статті.
2.3. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано
за двома групами організацій. 2.3.1. До першої групи належать організації, в діяльності
яких утворюються документи НАФ. Вона включає організації - джерела
формування НАФ повного та вибіркового прийому. Строки зберігання
документів для цих організацій подаються в графі 3-й Переліку. Відповідно до законодавства державні і комунальні організації
- джерела формування НАФ передають документи НАФ на постійне
зберігання до державних архівів або архівних відділів міських рад
в обов'язковому порядку, а інші організації - на підставі угод між
власником документів і відповідною архівною установою. 2.3.2. Друга група включає організації, в діяльності яких не
утворюються документи НАФ. Строки зберігання документів цих
організацій подаються в графі 4-й Переліку.
2.4. При визначенні строків зберігання документів слід знайти
відповідну статтю в Переліку і провести поаркушний перегляд справ.
Відбір справ з метою внесення до НАФ або для знищення лише за
заголовками в описах або на обкладинках справ не допускається.
2.5. Документи повинні відбиратися до НАФ переважно у вигляді
оригіналів, лише за відсутності оригіналів приймаються засвідчені
в установленому порядку копії відповідних документів.
2.6. З метою оптимізації складу НАФ максимально обмежується
надходження до державних архівів та архівних відділів міських рад
дублетних документів. Організаційно-розпорядчу документацію (статути, положення,
правила, інструкції, накази тощо) рекомендується відбирати до НАФ,
як правило, у фонді органу, що їх затверджує. Відбір планової документації повинен здійснюватися у складі
фонду організації - автора документа. Статистична документація організацій, яка за встановленим
Держкомстатом України порядком і строками подається незалежно від
відомчої належності до органів державної статистики, до НАФ
надходить від органів державної статистики. Відомча одноразова
статзвітність організацій у разі надходження до одного державного
архіву (архівного відділу міської ради) відбирається до складу НАФ
у фондах органів, яким вони підпорядковані. З метою забезпечення збереженості найбільш цінних документів
широкого користування допускається певна дублетність таких
документів при їх надходженні на зберігання до різних державних
архівів (архівних відділів міських рад). Так, підлягають внесенню
до НАФ розмножені примірники указів, розпоряджень Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, що стосуються
діяльності конкретних організацій. Щодо інших видів документів державним архівам (архівним
відділам міських рад) надається право самостійно розв'язувати
питання усунення їх дублетності.
2.7. При експертизі цінності науково-технічної документації
(далі - НТД) слід враховувати, що місцем зберігання оригінальної
НТД є організації - розробники, а також організації - замовники
цієї документації. Повний комплект НТД з проектування об'єкта капітального
будівництва (за винятком проектів з будівництва залізниць і
шосейних доріг магістрального значення), як правило,
зосереджується у генпроектувальника. Повний комплект НТД проектів залізниць і шосейних доріг
зосереджується у відповідних управліннях шляхів сполучення. Оригінальна НТД окремих частин проекту, виконана на
договірних засадах субпідрядними організаціями, передається
генпроектувальнику за погодженням з ним для укомплектування
проектів з наступною передачею до державних архівних установ. Патентна документація вноситься до складу НАФ, як правило, у
вигляді оригіналів. НТД з електронними носіями інформації, що має культурну
цінність, вноситься до НАФ у випадках, коли її інформація не
дублюється в документах з паперовою основою.
2.8. Постійні строки зберігання НТД у Переліку означають, що
для внесення до НАФ відбираються документи з проектів, проблем,
включених до переліків проектів, проблем, НТД з яких має культурну
цінність. НТД, що не ввійшла до переліків проектів, проблем,
зберігається відповідно до строків, визначених цим Переліком, або
доки не мине практична потреба.
2.9. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 1
січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.
Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених
діловодством у 1998 році, починається з 1 січня 1999 року. Строки зберігання НТД обчислюються з 1 січня року, який іде
за роком завершення розробки теми, проекту. Для документів, яким встановлено строк зберігання 75 років -
"В", обчислення цього строку слід проводити з урахуванням віку
людини (позначеного літерою "В") на момент завершення справи.
Тривалість зберігання справи після її закінчення діловодством
повинна дорівнювати різниці 75 років - "В", де "В" - вік особи на
момент завершення справи. Строк зберігання "до ліквідації організації" означає, що
документи підлягають експертизі цінності і залежно від її
результатів ті з них, які зачіпають права громадян та інтереси
держави, передаються до відповідних архівних установ.
2.10. Документація, що не ввійшла до відповідних розділів
цього Переліку, але має строк зберігання "постійно" або позначку
"ЕПК" (експертно-перевірна комісія державного архіву), за
будь-яким відомчим (галузевим) переліком, залежно від результатів
експертизи цінності, вноситься до НАФ або знищується після її
практичного використання.
2.11. Строки зберігання документів, визначені в цьому
Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Подовження в
організаціях строків зберігання документів, передбачених цим
Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена
специфічними особливостями роботи конкретної організації.
2.12. Примітки, що застосовуються в Переліку, коментують і
уточнюють строки зберігання документів. Примітка "На державне зберігання не надходять. Зберігаються в
організаціях" уточнює місце зберігання документів, що мають, як
правило, довідковий характер. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має
тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається
самими організаціями, але не може бути менше одного року. В інших примітках зазначаються ознаки виділення певних видів
документів або конкретних документів, строки зберігання яких
відрізняються від указаних у 3-й та 4-й графах Переліку. Так,
примітка до статей 288, 315, 321, 322, 325, 326, 330, 342, 345,
800, 1111, 1112, 1115, 1118, 1197, 1199, 1204, 1208, 1425 "За
умови завершення перевірки державними податковими органами з
питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних
установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств
і організацій, які знаходяться у сфері управління міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії. У разі
виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ -
зберігаються до ухвалення остаточного рішення" конкретизує строки
зберігання бухгалтерської документації. Примітки "Після закінчення строку дії договору", "Після
затвердження", "Після заміни новими", "Після зняття виробів з
виробництва", "Після введення об'єкта в експлуатацію" тощо
вказують, що обчислення строку, вказаного в графах 3 і 4 Переліку,
здійснюється з указаного моменту.
2.13. Позначка "ЕПК", яку встановлено в Переліку для деяких
видів документів, означає, що частина таких документів може мати
культурне значення і, після проведення експертизи їх цінності,
повинна вноситися до НАФ. Рішення про внесення до НАФ або знищення
документів з позначкою "ЕПК" приймаються ЕПК державного архіву.
2.14. Для зручності користування Переліком до нього складено
покажчик, у якому в алфавітному порядку перелічено види документів
та їх зміст з посиланнями на номери відповідних статей Переліку.
III. Організація діяльності комісій
з проведення експертизи цінності документів,
їх відбору на зберігання або для знищення
3.1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний
фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) і Порядку утворення та
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2007 року N 1004 ( 1004-2007-п ), для організації роботи з
проведення експертизи цінності документів організації створюють
постійно діючі експертні комісії (далі - ЕК). ЕК організацій спільно з архівними підрозділами і службами
діловодства визначають порядок відбору на зберігання та для
знищення документів в організації, проводять експертизу цінності
документів і здійснюють контроль за її проведенням. Забороняється знищувати документи без попереднього проведення
експертизи їх цінності.
3.2. Організація і проведення експертизи цінності документів,
що надійшли на зберігання до музеїв та бібліотек, покладається
відповідно на фондово-закупівельні і експертно-оцінні комісії.
3.3. У своїй роботі ЕК, фондово-закупівельні і
експертно-оцінні комісії керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, іншими нормативно-правовими актами та цим Переліком.
3.4. Документи, відібрані експертизою їх цінності для
внесення до НАФ, описуються відповідно до чинних архівних правил. Організації - джерела формування НАФ здійснюють відбір
документів, строки зберігання яких закінчилися, та складають акт
про вилучення цих документів для знищення після зведення описів
справ організації за відповідний період. Зведені описи і акт
розглядаються ЕК організації одночасно. Схвалені ЕК організації
описи справ, акти про вилучення для знищення документів разом
подаються на розгляд ЕПК відповідного державного архіву. Схвалені ЕПК описи справ постійного зберігання, а також
погоджені нею описи справ з особового складу та акти про вилучення
для знищення документів затверджуються керівником організації,
після чого організація-фондоутворювач має право знищувати
документи.
3.5. Державні архіви (архівні відділи міських рад)
перевіряють правильність відбору документів до НАФ та в разі
потреби мають право вимагати включення до опису справ постійного
зберігання документів, відібраних на тимчасове зберігання або для
знищення.
3.6. Організації, у діяльності яких не утворюються документи
НАФ, складають акти про вилучення для знищення документів після
підготовки описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з
особового складу. Акти одночасно з описами справ подаються на
розгляд ЕК організації, після чого схвалені акти про вилучення для
знищення разом з описами справ з особового складу подаються на
погодження ЕПК відповідного державного архіву. Знищення документів проводиться після затвердження акта
керівником організації, якщо практична потреба в них відпала й
строки їх зберігання за цим Переліком вичерпані.
3.7. Справи, відібрані для знищення, передаються організаціям
із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається
вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі
документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про
вилучення документів для знищення. Ці акти вміщуються в справу
архівного фонду організації та зберігаються в архіві організації.
3.8. Знищення документів без схвалення описів справ
постійного зберігання ЕПК державного архіву (для організацій -
джерел формування НАФ), а також порушення встановлених цим
Переліком строків зберігання документів є незаконними і тягне
відповідальність згідно з чинним законодавством.
3.9. Контроль за правильністю застосування цього Переліку
здійснюють Держкомархів України та уповноважені ним державні
архіви (архівні відділи міських рад).
3.10. Із введенням у дію цього Переліку "Перечень типовых
документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств,
ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с
указанием сроков хранения", затверджений Головним архівним
управлінням при Раді Міністрів СРСР 15 серпня 1988 р., не
застосовується на території України. У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті,
які не суперечать даному Переліку.
{ Вказівки щодо застосування Переліку із змінами, внесеними згідно
з Наказами Держкомархіву N 82 ( z0938-01 ) від 23.10.2001, в N 46
( z0263-03 ) від 24.03.2003, в редакції Наказу Держкомархіву N 52
( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

Список скорочень
АС - автоматизована система
БПЛ - бібліографічні покажчики літератури
ВРІ - вибірково розповсюджена інформація
ВТК - відділ технічного контролю
ГОЦ - головний обчислювальний центр
ГС - галузевий стандарт
ГФАП - галузевий фонд алгоритмів і програм
ДержФАП - державний фонд алгоритмів і програм
ДЗК - документаційне забезпечення керівництва
ДКР - дослідно-конструкторська робота
ДС - державний стандарт
ДТР - дослідно-технологічна робота
ЕП - ескізний проект
ЕОМ - електронно-обчислювальна машина
КСУЯП - комплексна система управління якістю продукції
НДР - науково-дослідна робота
ОТ - обчислювальна техніка
ОЦ - обчислювальний центр
ПДП - проекти детального планування
ПКР - проектно-конструкторська робота
Пост. - постійно
р. - рік
СТП - стандарт підприємства
ТЕД - техніко-економічна документація
ТЗ - технічне завдання
ТЕІ - техніко-економічна інформація
ТК - тематичні картки
ТЕО - техніко-економічне обгрунтування
ТП - технічний проект
ТПЛ - тематичні покажчики літератури
ТУ - технічні умови
Частина 1
Документи, що створюються в управлінській діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Вид документів | Строк зберігання | Примітка | |статті | | документів | | | | |-----------------------------| | | | |в організаціях,|в організаці-| | | | |в діяльності |ях, в діяль- | | | | |яких утворюють-|ності яких | | | | |ся документи |не утворюють-| | | | |НАФ |ся документи | | | | | |НАФ | | | | | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Організація системи управління
1.1. Розпорядча діяльність
| 1. |Закони, постанови та інші акти| | | | | |Верховної Ради України; постанови| | | | | |та інші акти Верховної Ради| | | | | |Автономної Республіки Крим;| | | | | |постанови, рішення, інші акти| | | | | |комітетів і комісій Верховних Рад| | | | | |України та Автономної Республіки| | | | | |Крим: | | | | | |а) за місцем розробки | Пост. | - | | | |б) в інших організаціях |Доки не мине |Доки не мине |1 На державне | | | |потреба 1 |потреба |зберігання не | | | | | |передаються | | 1а |Депутатські запити, звернення |5 р. ЕПК |5 р. | | | |та документи з їх виконання | | | | 2. Укази, розпорядження (1) При Президента України: надходженні до різних а) за місцем розробки Пост. - державних архівних установ на б) в інших організаціях Доки не Доки не зберігання приймаються мине мине укази, розпорядження потреба(1) потреба щодо діяльності даної організації 3. Декрети, постанови, (1) При розпорядження Кабінету надходженні Міністрів України; постанови, до різних державних розпорядження Ради міністрів архівних установ на Автономної Республіки Крим: зберігання приймаються декрети, а) за місцем розробки Пост. - постанови, розпорядження щодо б) в інших організаціях Доки не Доки не діяльності даної мине мине організації потреба(1) потреба
4. Протоколи, стенограми засідань Пост. -
Кабінету Міністрів України,
Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, їх президій
та комісій; документи
(довідки, доповідні записки,
доповіді, огляди та ін.) до
них | 5. |Розпорядження голів обласних,| | | | | |районних, районних Автономної| | | | | |Республіки Крим, міських (міст| | | | | |Києва і Севастополя), районних у| | | | | |містах (Києві і Севастополі)| | | | | |державних адміністрацій: | | | | | |а) з основної діяльності | Пост. 1 |До ліквідації|1 Надіслані для | | | | |організації 1|відома - доки не | | | | | |мине потреба | | |б) про прийняття, переведення, | | | | | |заохочення, звільнення, | | | | | |сумісництво працівників, про | 75 р. 1 | 75 р. 1 | | | |матеріальну допомогу | | | | | |в) про надання відпусток | 5 р. | 5 р. | | | |г) про стягнення, відрядження | 3 р. 2 | 3 р. 2 |2 Стосовно участі | | |працівників; з адміністративно- | | |в ліквідації | | |господарських питань | | |наслідків катастрофи | | | | | |на Чорнобильській | | | | | |АЕС - пост. в | | | | | |організаціях | 6. Рішення, протоколи засідань
органів місцевого
самоврядування (сільських,
селищних, міських рад) та їх
виконавчих органів:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
7. Проекти законів, указів,
постанов, розпоряджень;
ініціативні пропозиції,
внесені до органів державної
влади, місцевого
самоврядування, документи
(довідки, доповідні записки,
висновки та ін.) з їх
розробки:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
8. Висновки про проекти
законодавчих актів та
розпорядчих документів:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
9. Доручення органів державної Пост. 5 р.
влади, місцевого
самоврядування, документи
(довідки, огляди, доповіді,
розрахунки) з виконання
доручень
10. Постанови, рішення, протоколи (1) При засідань центральних та надходженні місцевих органів виконавчої до різних державних влади: архівних установ на зберігання приймаються документи а) за місцем проведення Пост. - щодо діяльності даної організації б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба(1) потреба
| 11. |Протоколи, стенограми нарад у| Пост. |До ліквідації| | | |міністрів, керівників інших| |організації | | | |центральних та місцевих органів| | | | | |виконавчої влади, органів| | | | | |місцевого самоврядування,| | | | | |підприємств, установ, організацій| | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 12. |Документи (резолюції, постанови,| | | | | |рішення, рекомендації, протоколи,| | | | | |стенограми, програми, списки| | | | | |учасників, прайс-листи)| | | | | |міжнародних, національних,| | | | | |відомчих, міжвідомчих та| | | | | |галузевих з'їздів, конгресів,| | | | | |конференцій, нарад, семінарів: | | | | | |а) в організації, що проводить | Пост. | 10 р. | | | |захід | | | | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | 13. Документи (довідки, звіти, Пост. 5 р.
доповіді, огляди) про
реалізацію рішень з'їздів,
конгресів, конференцій, нарад | 14. |Протоколи загальних зборів: | | | | | |а) працівників організацій | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) структурних підрозділів | | | | | |організацій | 1 р. | 1 р. | | 15. Постанови, рішення, (1) При рекомендації, протоколи, надходженні стенограми постійно діючих до різних державних наукових, експертних, архівних установ на методичних, консультативних зберігання приймаються комітетів, рад, комісій: документи щодо діяльності а) за місцем проведення Пост. 3 р. даної організації б) в інших організаціях Доки не 3 р.
мине
потреба(1) | 16. |Накази, розпорядження| | | | | |міністерств, інших центральних та| | | | | |місцевих органів виконавчої| | | | | |влади, органів місцевого| | | | | |самоврядування, підприємств,| | | | | |установ, організацій | | | | | |а) з основної діяльності | Пост. 1 |До ліквідації|1 Надіслані для | | | | |організації 1|відома - доки не | | | | | |мине потреба | | |б) про прийняття, переведення, | | | | | |заохочення, звільнення, | | | | | |сумісництво працівників, про | 75 р. 1 | 75 р. 1 | | | |матеріальну допомогу | | | | | |в) про надання відпусток | 5 р. | 5 р. | | | |г) про стягнення, відрядження | 3 р. 2 | 3 р. 2 |2 Стосовно участі в | | |працівників; з адміністративно- | | |ліквідації наслідків | | |господарських питань | | |катастрофи на | | | | | |Чорнобильській АЕС - | | | | | |пост. в | | | | | |організаціях | 17. Проекти наказів, розпоряджень 1 р. 1 р.
міністерств, підприємств,
установ, організацій | 18. |Правила, положення, інструкції; | | | | | |методичні вказівки та | | | | | |рекомендації: | | | | | |а) за місцем розробки і | Пост. 1 |До ліквідації|1 При надходженні | | |затвердження | |організації |до однієї | | | | | |державної архівної | | | | | |установи на | | | | | |зберігання | | | | | |приймаються | | | | | |документи від | | | | | |керівного органу | | |б) в інших організаціях |До заміни |До заміни | | | | |новими |новими | | 19. Проекти правил, положень, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження інструкцій, методичних
вказівок та рекомендацій;
документи (довідки, висновки,
доповідні записки та ін.) з їх
розробки
20. Листування про розробку, 3 р. 3 р.
застосування та роз'яснення
правил, положень, інструкцій;
методичних вказівок та
рекомендацій
1.2. Контроль
21. Документи (акти, доповіді, (1) При надходженні до довідки, огляди) про перевірку однієї державної виконання Конституції і архівної установи на законів України, актів зберігання приймаються Президента України, постанов документи від Верховних Рад України та організації, що Автономної Республіки Крим, проводить перевірку актів Кабінету Міністрів
України та Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
рішень місцевих органів
виконавчої влади та
самоврядування:
а) за місцем перевірки та в Пост.(1) Доки не
організації, що проводить мине
перевірку потреба
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
22. Документи (програми, доповідні (1) При надходженні до записки, довідки, акти, однієї державної висновки, звіти) про перевірку архівної установи на виконання рішень колегій, зберігання приймаються наказів центральних та документи від місцевих органів виконавчої організації, що влади, підприємств, установ і проводить перевірку організацій:
а) за місцем перевірки та в Пост.(1) Доки не
організації, що проводить мине
перевірку потреба
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
23. Листування про перевірку 5 р. 5 р.
виконання розпорядчих
документів органів державної
влади та місцевого
самоврядування | 24. |Документи (доповіді, доповідні| | | | | |записки, довідки, акти)| | | | | |комплексних ревізій та перевірок| | | | | |установ, організацій, підприємств| | | | | |органами виконавчої влади,| | | | | |органами вищого рівня| | | | | |кооперативних, громадських| | | | | |організацій (за винятком| | | | | |документів періодичних| | | | | |бухгалтерських ревізій,| | | | | |передбачених ст. 341, 342): | | | | | |а) за місцем ревізії та в | Пост. 1 | 10 р. |1 При надходженні до | | |організації, що здійснює | | |однієї державної | | |перевірку | | |архівної установи на | | | | | |зберігання | | | | | |приймаються документи | | | | | |від організації, що | | | | | |здійснює перевірку | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | | | | | | | 25. Листування з органами 3 р. 3 р.
виконавчої влади, місцевого
самоврядування про проведення
та результати ревізій,
перевірок; про організацію та
поліпшення контролю і
перевірки виконання
26. Журнали обліку ревізій, 3 р. 3 р.
перевірок та контролю за
виконанням їх рекомендацій
27. Документи (доповідні записки, 10 р. ЕПК 10 р.
звіти, довідки, листування)
про виконання пропозицій за
результатами обстежень,
перевірок та критичних
виступів у засобах масової
інформації
28. Звернення (пропозиції, заяви, (1) У разі скарги) громадян: неодноразового звернення - 5 р. після а) що містять пропозиції про Пост. 10 р. останнього розгляду суттєві зміни в роботі
установ, організацій,
підприємств або про усунення
серйозних недоліків та
зловживань
б) особистого та другорядного 5 р.(1) 5 р.(1)
характеру
29. Документи (аналітичні довідки,
огляди, доповідні записки,
аналізи) про стан роботи з
розгляду пропозицій, заяв,
скарг громадян:
а) за місцем складання Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
30. Листування про перевірку 5 р. 5 р.
пропозицій, заяв, скарг
громадян
1.3. Організаційні основи управління
31. Типові статути та положення (1) Після заміни підприємств, установ, новими організацій (у тому числі
громадських):
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)
| 32. |Статути та положення підприємств,| | | | | |установ, організацій (у тому| | | | | |числі громадських): | | | | | |а) за місцем складання і | Пост. |До ліквідації| | | |затвердження | |організації | | | |б) в інших організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після заміни новими | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 33. |Положення про структурні | Пост. |До ліквідації| | | |підрозділи підприємств, установ, | |організації | | | |організацій | | | | 34. Проекти статутів, положень; 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження документи (довідки, доповідні
записки, пропозиції, відгуки)
з їх розробки
35. Структури й (1) Див. також ст. 393 організаційно-адміністративні
схеми побудови центральних і
місцевих органів галузі, схеми
організації управління та
пояснювальні записки до них(1):
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
36. Проекти структур і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження організаційно-адміністративних
схем побудови центральних і
місцевих органів галузі
37. Листування про розробку 3 р. 3 р.
структур і
організаційно-адміністративних
схем побудови центральних і
місцевих органів галузі та про
вдосконалення структури
управління
38. Списки (мережа) організацій (1) Після заміни системи: новими а) за місцем затвердження Пост. -
б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)
39. Списки підприємств,
організацій, звільнених від
податків та неподаткових
платежів у бюджет:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
40. Листування про мережу 3 р. 3 р.
організацій системи
41. Переліки питань, розглянутих 5 р. -
на засіданнях колегій
міністерств
42. Плани роботи та порядок денний 1 р. 1 р.
засідань колегіальних органів
43. Відомості про організації, їх Пост. 3 р.
функції та структуру, які
складаються для міжнародних і
українських довідників,
покажчиків
44. Документи (історичні й Пост. Доки не
тематичні огляди діяльності мине
галузі, історичні довідки) з потреба
історії організацій | 45. |Документи (аналітичні огляди,| | | | | |довідки, доповіді, доповідні| | | | | |записки, зведення) з основної| | | | | |діяльності: | | | | | |а) що подаються в органи|Пост. 1 |До ліквідації|1 З оперативних та | | |виконавчої влади та місцевого| |1 організації|адміністративно- | | |самоврядування, органи вищого| | |господарських питань | | |рівня | | |- 5 р. | | |б) що подаються структурними | 5 р. ЕПК | 5 р. | | | |підрозділами керівництву | | | | | |організації | | | | 46. Штатні розписи та переліки
змін до них:
а) за місцем складання Пост. 3 р.
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
47. Проекти штатних розписів, 3 р. 3 р.
документи (довідки, висновки,
відгуки) з їх розробки
48. Листування про затвердження та 1 р. 1 р.
зміну штатів | 49. |Посадові інструкції працівників| | | | | |підприємств, установ,| | | | | |організацій: | | | | | |а) за місцем затвердження | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) в інших організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після заміни новими | 50. Положення, інструкції про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни права та обов'язки посадових новими осіб
51. Листування з вищими органами 10 р. ЕПК 10 р.
галузі про структуру, штати,
створення та ліквідацію
організацій | 52. |Документи (звіти, довідки, | Пост. |До ліквідації| | | |доповідні записки, висновки) про | |організації | | | |створення організацій, їх | | | | | |реорганізацію, перейменування, | | | | | |передачу з однієї галузі до | | | | | |іншої, переведення до іншої | | | | | |місцевості | | | | 53. Інструкції, правила державної
реєстрації господарських
товариств, окремих підприємців
та ліцензування всіх видів
господарської діяльності:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До -
заміни
новими | 54. |Установчі документи (статут,| | | | | |установчий договір; зміни та| | | | | |доповнення до них, протоколи| | | | | |установчих зборів засновників| | | | | |недержавних організацій, списки| | | | | |засновників (учасників): | | | | | |а) за місцем складання і | Пост. |До ліквідації| | | |затвердження | |організації | | | |б) в інших організаціях |До заміни |До заміни | | | | |новими |новими | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 55. |Приймально-здавальні акти з усіма| | | | | |додатками (за виключенням| | | | | |інвентаризаційних документів),| | | | | |складені в разі зміни: | | | | | |а) керівників організацій | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) відповідальних працівників | | |1 Після зміни | | |та секретарів в організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |відповідальних | | | | | |працівників та | | | | | |секретарів | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 56. |Документи (договори, угоди,| Пост. |До ліквідації| | | |плани, звіти, акти, довідки,| |організації | | | |рекомендації) про встановлення| | | | | |виробничих, наукових, культурних| | | | | |зв'язків між організаціями | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 57. |Листування про встановлення| 3 р. | 3 р. | | | |виробничих, наукових, культурних| | | | | |зв'язків між організаціями | | | | 58. Документи (програми, плани, (1) Щодо участі в технічні завдання, доповіді, ліквідації наслідків довідки, посвідчення, звіти) аварії на ЧАЕС - пост. про відрядження: в організаціях а) у межах України 3 р.(1) 3 р.(1)
б) закордонні Пост. 3 р.
59. Листування про відрядження 3 р. 3 р.
60. Документи (умови, положення,
програми, довідки, доповідні
записки, звіти, відгуки) про
проведення творчих, наукових,
інших конкурсів та оглядів:
а) за місцем проведення Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
61. Листування про скликання 3 р. 3 р.
з'їздів, конгресів,
конференцій, нарад, семінарів
62. Документи (доповіді,
стенограми, протоколи, тези
доповідей) про організацію та
проведення професійних свят,
вручення нагород:
а) за місцем проведення Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
63. Вітальні адреси, листи, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Урядові, що телеграми з приводу ювілейних належать видатним дат колективів та окремих осіб митцям, діячам науки і техніки, - пост. 64. Листування про організацію та 3 р.(1) 3 р. (1) Якщо є відомості з проведення свят, пов'язаних із історії діяльності ювілейними датами організацій організації та окремої та окремих осіб особи, - пост. 65. Тематичні альбоми фотографій Пост. Доки не
мине
потреба
66. Документи (договори, доповідні Пост. 5 р.
записки, довідки, плани,
звіти) про надання
організаціями допомоги, в тому
числі благодійної, навчальним
закладам, інтернатам, іншим
закладам соціально-культурної
сфери
1.4. Правове забезпечення управління
67. Висновки з питань дотримання Пост. 5 р.
трудового законодавства
68. Листування з правових питань 10 р. 10 р.
69. Листування про складання 3 р. 3 р.
договорів та угод, форми
договорів
70. Кодифікаційні картотеки і До ліквідації До ліквідації покажчики законодавчих актів організації організації та інших нормативних
документів (наказів,
інструкцій, правил та ін.)
71. Листування про застосування 10 р. 10 р.
трудового законодавства
72. Заяви, висновки з питань 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після приватизації житлового законодавства та житла розв'язання конфліктів з
житлових питань
73. Листування про розбір 3 р. 3 р.
конфліктів з житлових питань
74. Судово-арбітражні справи 3 р.(1) ЕПК 3 р.(1) (1) Після прийняття рішення 75. Листування про арбітражну 3 р. 3 р.
практику та ведення
арбітражних справ
76. Картотеки, книги реєстрації 3 р. 3 р.
арбітражних справ
77. Листування претензійне про 3 р.(1) 3 р. (1) З експорту та постачання, підряди та послуги імпорту - 10 р. 78. Журнали обліку претензій та 3 р. 3 р.
позовів
79. Копії документів (позовні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після прийняття заяви, акти, довідки, рішення доповідні записки,
характеристики), що подаються
до судових органів з карних та
цивільних справ; копії рішень,
вироків, окремих ухвал,
постанов
80. Листування про виконання 3 р.(1) 3 р. (1) У частині вироків, рішень, ухвал судових виконання фінансовими органів, арбітражу органами відшкодування збитків або виплати компенсації за конфісковане майно - пост. 81. Постанови, висновки в справах 3 р. 3 р.
про адміністративні стягнення
82. Листування про адміністративні 1 р. 1 р.
стягнення
83. Висновки комісій з трудових 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після прийняття конфліктів рішення 84. Листування про трудові 10 р. 10 р.
конфлікти
85. Конфліктні справи з 10 р. ЕПК 10 р.
винахідництва
86. Договори про надання юридичної 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення допомоги організаціям строку дії договору 87. Книги записів юридичних 3 р. 3 р.
консультацій
1.5. Організація документаційного забезпечення управління та відомчого зберігання документів
88. Типові й примірні номенклатури
справ:
а) за місцем затвердження Пост. Доки не
мине
потреба
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
89. Індивідуальні номенклатури (1) На держзберігання справ: не передаються. Зберігаються в а) установ, організацій, Пост.(1) Доки не наглядовій справі підприємств мине державної архівної потреба установи б) структурних підрозділів 3 р. 3 р.
90. Документи перевірок стану 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після наступної діловодства та архівної справи перевірки 91. Відомості про документообіг 3 р. 3 р.
організацій
92. Листування про вдосконалення 3 р. 3 р.
діловодства та архівної справи
93. Класифікатори справ і
документів:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
94. Картотеки, журнали, переліки, 3 р. 3 р.
графіки, довідки, контрольні
листи, зведення контролю
виконання документів
95. Картотеки, журнали реєстрації 5 р. 5 р.
пропозицій, заяв, скарг
громадян
96. Журнали, картки реєстрації 3 р. 3 р.
прийому відвідувачів
керівництвом організацій
97. Листування про застосування 3 р. 3 р.
технічних засобів у
діловодстві та архівній справі
організацій
98. Розрахунки розсилки наказів, 3 р. 3 р.
розпоряджень, вказівок,
рішень, указів, постанов
99. Покажчики, картотеки до Пост. Доки не
законів, указів, наказів, мине
розпоряджень, вказівок, потреба
правил, інструкцій, положень | 100. |Реєстраційні картки і журнали, | | | | | |бази даних: | | | | | |а) організаційно-розпорядчої | Пост.1 |До ліквідації|1 Зберігаються в | | |документації | |організації 1|організації. | | | | | |Підлягають прийманню | | | | | |в держархіви, якщо | | | | | |можуть бути | | | | | |використані як | | | | | |науково-довідковий | | | | | |апарат | | | | | | | | |б) вхідних, вихідних та | 3 р. | 3 р. | | | |внутрішніх документів | | | | 101. Реєстри на відправлену 1 р. 1 р.
кореспонденцію
102. Картки і журнали реєстрації 1 р. 1 р.
телеграм і телефонограм,
телексів, телефаксів
103. Журнали обліку:
а) бланків суворої звітності 1 р. 1 р.
б) креслень, Доки не Доки не
кінофотодокументів, магнітних мине мине
стрічок потреба потреба
в) віддрукованих документів 1 р. 1 р.
г) врученої кореспонденції 1 р. 1 р.
104. Замовлення на виконання 1 р. 1 р.
машинописних та
розмножувальних робіт
105. Листування про порушення 1 р. 1 р.
правил пересилання документів
106. Листування про 3 р. 3 р.
організаційно-методичні
питання діловодства та
архівної справи | 107. |Справи фондів (історичні довідки|Пост. 1 |До ліквідації|1 У разі ліквідації | | |до фондів, акти перевірки| |організації |організації | | |наявності й стану документів,| | |передаються на | | |акти приймання-передавання| | |держзберігання | | |документів від структурних| | | | | |підрозділів та на держзберігання,| | | | | |акти про виділення документів до| | | | | |знищення, про нестачу й| | | | | |непоправні пошкодження| | | | | |документів, огляди фондів,| | | | | |свідоцтва про державну реєстрацію| | | | | |документів Національного| | | | | |архівного фонду) | | | | 108. Списки, листи, картки фондів Пост.(1) - (1) При ліквідації організації передаються на держзберігання 109. Описи справ: (1) Після знищення а) постійного зберігання Пост. - справ б) тимчасового зберігання 3 р.(1) 3 р.(1)
110. Акти, довідки про підсумки 5 р. 5 р.
перевірок архівними установами
стану діловодства та архівної
справи
111. Доповідні записки, довідки про 5 р. 5 р.
роботу діловодних та архівних
служб
112. Переліки документів із
зазначенням термінів їх
зберігання, що підлягають
державному зберіганню:
а) за місцем затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
113. Висновки, відгуки, рецензії, 3 р. 3 р.
листування про зміни та
доповнення переліків
документів
114. Топографічні покажчики 1 р.(1) - (1) Після заміни новими 115. Тематичні й фондові огляди, Пост.(1) - (1) При ліквідації довідки, інформаційні листи організацій про склад та зміст документів передаються на держзберігання 116. Журнали, картки обліку До ліквідації -
надходження й вибуття організації
документів з архіву
117. Акти надання документів у 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після повернення тимчасове користування документів 118. Документи (заяви, дозволи, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Майстрів мистецтв, листування) про допуск до учених - пост. ознайомлення з архівними
документами
119. Вимоги, замовлення на видачу 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після повернення документів з архіву документів 120. Журнали обліку видачі 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення документів з архіву журналу та повернення документів до архіву 121. Заяви, запити про видачу 3 р. 3 р.
архівних довідок, копій,
витягів з документів,
листування про їх видачу
122. Журнали, картки реєстрації 3 р. 3 р.
архівних довідок, копій,
витягів з документів
123. Журнали реєстрації 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення спостережень за станом журналу температурно-вологісного
режиму зберігання архівних
документів
2. Прогнозування, планування, ціноутворення
2.1. Організація і методика планування
124. Переліки показників і форм до
розробки проектів державних
планів економічного і
соціального розвитку України
та Автономної Республіки Крим:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях До -
заміни
новими
125. Вказівки, інструкції органів
державної влади, місцевого
самоврядування про порядок
розробки й погодження норм,
нормативів, титульних списків
та інших документів з
планування:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях До -
заміни
новими
126. Листування про організацію та
методику планування:
а) з Міністерством економіки Пост. 5 р.
України
б) з місцевими економічними 5 р. 5 р.
органами, об'єднаннями,
підприємствами, організаціями
2.2. Прогнозування і перспективне планування
127. Прогнози
соціально-економічного і
науково-технічного розвитку
України, регіонів та галузей
народного господарства:
а) за місцем розробки та Пост. -
узагальнення
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
128. Доповіді Міністерства
економіки України про темпи,
пропорції, тенденції розвитку
економіки України, окремих
регіонів та галузей:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
129. Проекти цільових комплексних
програм розвитку економіки
України, окремих регіонів та
галузей народного
господарства:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
130. Цільові комплексні програми
розвитку економіки України,
окремих регіонів та галузей
народного господарства:
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
131. Проекти основних напрямів
економічного і соціального
розвитку України, Автономної
Республіки Крим, областей,
галузей народного господарства
та пояснювальні записки до
них:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
132. Документи (доповіді, звіти,
огляди) про хід та підсумки
виконання комплексних цільових
програм:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
133. Листування про розробку, 10 р. -
погодження та хід виконання
комплексних цільових програм
134. Контрольні цифри основних
напрямів економічного і
соціального розвитку України,
Автономної Республіки Крим,
областей та галузей народного
господарства:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
135. Документи (розрахунки,
довідки, обгрунтування) до
основних напрямів економічного
і соціального розвитку
України, окремих регіонів та
галузей народного
господарства:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
136. Пропозиції та зауваження
постійних комітетів Верховних
Рад України, Автономної
Республіки Крим, місцевих рад
міністерств, місцевих органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування до проектів
основних напрямів економічного
і соціального розвитку:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
137. Основні напрями економічного і
соціального розвитку України,
окремих регіонів та галузей
народного господарства:
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба | 138. |Основні напрями економічного і| | | | | |соціального розвитку підприємств,| | | | | |установ і організацій: | | | | | |а) за місцем складання | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) в інших організаціях |Доки не мине |Доки не мине | | | | |потреба |потреба | | 139. Основні показники для розробки
і складання перспективних
планів підвідомчим
підприємствам і організаціям:
а) за місцем складання Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
140. Документи (доповідні записки, 5 р. 5 р.
довідки, листування) про
складання та доведення
перспективних планів
економічного і соціального
розвитку до підвідомчих
підприємств і організацій
141. Довідки, протоколи узгоджень Пост. -
розбіжностей щодо
перспективних планів
економічного і соціального
розвитку галузей народного
господарства | 142. |Документи (доповіді, довідки, | Пост. |До ліквідації| | | |розрахунки, листування) щодо | |організації | | | |коригування перспективних планів | | | | | |економічного і соціального | | | | | |розвитку | | | | 143. Доповіді Міністерства
економіки, інших центральних
органів виконавчої влади про
основні підсумки виконання
перспективних планів
економічного і соціального
розвитку:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
2.3. Поточне планування
144. Проекти річних планів
економічного і соціального
розвитку України, Автономної
Республіки Крим, областей,
районів, міст та пояснювальні
записки до них:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
145. Проекти річних планів
економічного і соціального
розвитку галузей народного
господарства, розроблені
економічними органами, та
пояснювальні записки до них:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
146. Проекти річних планів Пост. 5 р.
економічного і соціального
розвитку галузей народного
господарства, підприємств,
установ, організацій та
пояснювальні записки до них
147. Проекти річних планів 3 р. 3 р.
економічного і соціального
розвитку з окремих напрямів
діяльності галузей народного
господарства, підприємств,
установ, організацій та
пояснювальні записки до них
148. Пропозиції та зауваження Пост. -
постійних комітетів Верховних
Рад України, Автономної
Республіки Крим, місцевих рад,
міністерств до проектів річних
планів економічного і
соціального розвитку
149. Документи (доповіді, висновки,
довідки) економічних органів
про результати розгляду
пропозицій і зауважень
постійних комітетів Верховних
Рад України, Автономної
Республіки Крим, місцевих рад,
міністерств до проектів річних
планів економічного і
соціального розвитку:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 5 р. -
150. Річні плани економічного і
соціального розвитку України,
Автономної Республіки Крим,
областей, районів, міст:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
151. Витяги з планів і проектів Доки не Доки не
планів, що надсилаються мине мине
Міністерством економіки в потреба потреба
організації
152. Річні плани економічного і
соціального розвитку
міністерств:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не 5 р.
мине
потреба
153. Річні плани організацій з Пост.(1) 5 р. (1) За наявності основної діяльності відповідних звітів - 5 р. 154. Річні плани структурних 1 р. 1 р.
підрозділів організацій
155. Оперативні плани з усіх 1 р. 1 р.
напрямів діяльності
організацій та їх структурних
підрозділів
156. Основні показники для розробки
та складання річних і
оперативних планів
підвідомчими підприємствами і
організаціями:
а) за місцем складання Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
157. Документи (відомості, таблиці, 5 р. 5 р.
аналізи) про розрахунки та
обгрунтування проектів річних
планів
158. Листування з Міністерством 5 р. 5 р.
економіки про складання та
узгодження річних планів
економічного і соціального
розвитку
159. Листування з підприємствами і 3 р. 3 р.
організаціями галузей та
іншими організаціями про
розробку та узгодження річних
і оперативних планів
160. Пропозиції міністерств, інших 5 р. 5 р.
організацій про порядок
проведення економічних
експериментів | 161. |Документи (доповіді, звіти,| | | | | |довідки, висновки) про порядок| | | | | |проведення економічних| | | | | |експериментів | | | | | |а) за місцем складання | Пост. | 5 р. | | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | 162. Листування міністерств з 3 р. 3 р.
організаціями про проведення
економічних експериментів
163. Зведені таблиці виробничих Пост. -
потужностей за галузями
промисловості та
підприємствами
164. Зведені баланси виробничих
потужностей підприємств за
галузями народного
господарства, промисловості в
регіонах:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
165. Баланси виробничих потужностей
підприємств:
а) за місцем складання Пост. 10 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
166. Документи (розрахункові Пост. 10 р.
відомості, таблиці, графіки)
про використання виробничих
потужностей підприємств
167. Документи (доповідні записки, 5 р. 5 р.
довідки, листування) про
внесення змін у показники
затверджених річних планів
міністерств, інших організацій
168. Доповіді Міністерства
економіки, інших центральних
органів виконавчої влади про
хід та підсумки виконання
річних планів економічного і
соціального розвитку:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 5 р. -
169. Аналізи, огляди
техніко-економічних показників
галузей народного
господарства, підприємств,
організацій:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
170. Документи (доповідні записки, Пост. 5 р.
довідки, розрахунки) про
виробничо-економічну
діяльність галузей народного
господарства, підприємств,
організацій
171. Листування про 5 р. 5 р.
виробничо-економічну
діяльність
172. Листування про 3 р. 3 р.
техніко-економічні дослідження
в галузях народного
господарства
2.4. Ціноутворення
173. Довідки, розрахунки з
прогнозування і вдосконалення
цін на перспективу та
організації загальних
переглядів оптових цін:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 5 р. -
174. Довідки, розрахунки рівня та
динаміки державних роздрібних
цін на товари народного
споживання:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 5 р. -
175. Зведені відомості про
результати перевірок
дотримання державної
дисципліни цін:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 5 р. -
176. Пояснювальні записки Пост. 5 р.
міністерств, підприємств,
установ, організацій до
довідок перевірки дотримання
державної дисципліни цін | 177. |Тарифи, цінники: | | | | | |а) за місцем затвердження | Пост. 1 |До ліквідації|1 На державне | | | | |організації |зберігання приймаються| | | | | |вибірково | | |б) в інших організаціях |До перегляду |До перегляду | | | | |цін |цін | | 178. Документи (проекти,
розрахунки, обгрунтування,
довідки) про розробку та
затвердження оптових,
роздрібних, закупівельних цін,
тарифів, прейскурантів,
націнок, знижок:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
179. Затверджені міністерствами (1) На державне оптові, роздрібні, зберігання приймаються заготівельні, закупівельні вибірково у вигляді ціни й тарифи: хронологічної вибірки а) за місцем затвердження Пост.(1) -
б) в інших організаціях До До
перегляду перегляду
цін цін
180. Документи (калькуляції, 5 р. 5 р.
розрахунки, довідки) про
розробку тимчасових,
роздрібних і оптових цін,
затверджуваних міністерствами
181. Протоколи узгодження та 5 р. -
затвердження міністерствами
тимчасових, роздрібних і
оптових цін
182. Листування про встановлення, 5 р. 5 р.
розробку та порядок
застосування тимчасових,
роздрібних і оптових цін
183. Збірники тарифів: (1) На держзберігання приймаються а) за місцем затвердження Пост.(1) - вибірково у вигляді хронологічної вибірки б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
184. Висновки щодо тарифів 5 р. 5 р.
185. Листування з іноземними 10 р. -
виробниками про тарифи
3. Фінансування, кредитування, податкова політика
3.1. Фінансування
186. Листування з організації та 3 р. 3 р.
методики фінансування
187. Листування з валютних питань 10 р. -
| 188. |Фінансові плани перспективні: | | | | | |а) за місцем розробки | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) в інших організаціях |Доки не мине |Доки не мине | | | | |потреба |потреба | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 189. |Фінансові плани (баланси | | | | | |прибутків та видатків): | | | | | |а) зведені річні | Пост. | 10 р. | | | |б) річні | Пост. 1 | 10 р. |1 За місцем розробки, | | | | | |в інших організаціях | | | | | |- доки не мине потреба| | |в) квартальні | 3 р. 2 | 3 р. 3 |2 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |3 За відсутності | | | | | |річних - 10 р. | | |г) місячні | 1 р. 4 | 1 р. 5 |4 За відсутності | | | | | |річних і квартальних -| | | | | |пост. | | | | | |5 За відсутності | | | | | |річних і квартальних -| | | | | |10 р. | 190. Проекти фінансових планів 3 р. 3 р.
(балансів прибутків та
видатків), розрахунки до них
191. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.
таблиці, довідки) про
розбіжності проектів
фінансових планів
192. Документи (довідки, відомості, 3 р. 3 р.
доручення, обгрунтування) про
зміни фінансових планів
193. Плани фінансування та (1) За місцем кредитування організацій: розробки, в інших організаціях - а) зведені річні Пост. - доки не мине потреба б) річні Пост.(1) 10 р. (2) За відсутності річних - пост. в) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) (3) За відсутності річних - 10 р. г) місячні 1 р.(4) 1 р.(5) (4) За відсутності річних і квартальних - пост. (5) За відсутності річних і квартальних - 10 р. 194. Документи (висновки,
розрахунки, довідки, витяги)
до планів фінансування та
кредитування:
а) річних 3 р. 3 р.
б) квартальних і місячних 1 р. 1 р.
195. Документи (договори, 3 р. 3 р.
розрахунки, відомості,
довідки, обгрунтування) про
зміну планів фінансування та
кредитування
196. Ліміти (лімітні довідки) Пост. 10 р.
фінансування за видами
діяльності
197. Листування з фінансовими 3 р. 3 р.
органами про фінансове
планування, виконання балансів
прибутків та видатків
198. Аналізи звітних даних про Доки не 3 р.
виконання балансів прибутків мине
та видатків потреба
199. Заявки на іноземну валюту 5 р. -
| 200. |Валютні плани | Пост. | 10 р. | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 201. |Проекти валютних планів,| 5 р. | 5 р. | | | |документи (розрахунки, таблиці,| | | | | |довідки) до них | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 202. |Звіти про виконання валютних | | | | | |планів, платежів і надходження | | | | | |валюти: | | | | | |а) зведені річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) квартальні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації організації| | |г) місячні | 3 р. 3 | 3 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних, квартальних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних, квартальних | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | 203. Звіти про витрачання іноземної 10 р. -
валюти в закордонних
відрядженнях
204. Довідки про інвалютні
розрахунки з іноземними
державами:
а) річні Пост. -
б) квартальні 3 р. -
в) місячні 1 р. -
205. Плани капітальних вкладень, (1) За місцем матеріальних балансів: розробки, в інших організаціях - а) річні Пост.(1) 10 р. доки не мине потреба б) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) (2) За відсутності річних - пост. в) місячні 1 р.(4) 1 р.(5) (3) За відсутності річних - 10 р. (4) За відсутності річних і квартальних - пост. (5) За відсутності річних і квартальних - 10 р. 206. Документи (довідки, висновки,
розрахунки) до планів
капітальних вкладень,
матеріальних балансів:
а) річні 3 р. 3 р.
б) квартальні, місячні 1 р. 1 р.
207. Річні плани з усіх видів 5 р. 5 р.
податків
208. Проекти річних планів з усіх 3 р. 3 р.
видів податків; документи
(розрахунки, довідки,
відомості) щодо їх розробки
209. Проекти планів з капітальних 3 р. 3 р.
вкладень та матеріальних
балансів
210. Плани та розрахункові завдання 3 р. 3 р.
із залучення до господарського
обігу товарно-матеріальних
цінностей
211. Кошториси
адміністративно-господарських
та управлінських видатків:
а) річні 5 р. 3 р.
б) квартальні 3 р. 3 р.
212. Кошториси з бюджету, (1) За місцем спеціальних та інших коштів розробки, в інших міністерств, інших організаціях - доки не організацій, розрахунки до мине них: потреба (2) За відсутності а) річні Пост.(1) 10 р. річних - пост. (3) За відсутності б) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) річних - 10 р. 213. Плани утворення, розподілу і 3 р. 3 р.
використання фондів
214. Фінансово-економічні і
кон'юнктурні огляди:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
215. Документи (бюджетні доручення, 5 р. 5 р.
виписки банків) про
фінансування всіх видів
діяльності
216. Листування про фінансування 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Листування про всіх видів діяльності фінансування закордонних відряджень - 5 р. 217. Листування про розподіл, 3 р. 3 р.
регулювання, відпуск коштів
підвідомчим організаціям за
затвердженими фінансовими
планами
218. Листування про позакошторисні 3 р. 3 р.
й цільові асигнування
219. Документи (довідки, висновки, 5 р. 5 р.
розрахунки) про створення
фондів підприємств, установ,
організацій та їх використання
220. Доповідні записки, довідки про Пост. 10 р.
затвердження статутних фондів
підприємств, установ,
організацій
221. Листування, відомості про стан 3 р. 3 р.
і використання фондів на
винахідництво та
раціоналізаторські роботи
222. Документи (подання, доповідні 10 р. 10 р.
записки, обгрунтування,
відомості) про утворення та
зміни в складі й характері
спецфондів
223. Економічні нормативи, Пост. 5 р.
нормативи обігових коштів,
розподілу прибутку та ін. і
розрахунки до них
224. Листування про економічні 3 р. 3 р.
нормативи
225. Документи (акти, виписки 5 р. 5 р.
банків, відомості, розрахунки)
про амортизаційні відрахування
підприємств
226. Листування про амортизаційні 3 р. 3 р.
відрахування
227. Документи (аналізи, довідки, 5 р. 5 р.
розрахунки) про утворення та
надання господарським
організаціям обігових коштів
228. Листування про утворення, 3 р. 3 р.
накопичення обігових коштів та
про розрахунки за обіговими
коштами
229. Відомості, листування про 3 р. 3 р.
ставки всіх видів податків та
розрахунки рентабельності
230. Аналітичні таблиці виконання 10 р. 3 р.
планів усіх видів податків
231. Оперативні звіти про виконання 3 р. 3 р.
планів усіх видів податків
(квартальні)
232. Зведення і повідомлення про
податкові надходження та
заборгованість за ними:
а) квартальні 3 р. 3 р.
б) місячні 1 р. 1 р.
233. Листування з банками про 3 р. 3 р.
капіталовкладення та про
розгляд документів, що
подаються до банків
234. Документи (висновки, довідки, Пост. 10 р.
звіти) про виділення
додаткових капіталовкладень та
їх перерозподіл
235. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.
довідки, таблиці) про
загальнодержавні й місцеві
податки та збори, про
відрахування до бюджету з
прибутків
236. Листування про валютні 5 р.(1) - (1) Листування із відрахування та їх зовнішньоторговельними використання організаціями - 10 р. ЕПК 237. Оперативні зведення про 1 р. 1 р.
виконання плану прибутку
238. Звіти (аналітичні таблиці) про 10 р. 10 р.
виконання планів прибутку,
платежів до бюджету, стан
власних обігових коштів
239. Листування про залучення до 3 р. 3 р.
господарського обігу
товарно-матеріальних цінностей
240. Оперативні звіти, відомості 3 р. 3 р.
про виконання внесків власних
коштів на капітальне
будівництво
241. Оперативні звіти про 1 р. 1 р.
непродуктивні видатки
(місячні)
242. Листування про поточне 3 р. 3 р.
фінансування та кредитування
243. Документи (положення, картки, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закриття листування) про відкриття в рахунку організаціях банку
розрахункових і поточних
рахунків та оформлення
повноважень на проведення
грошово-розрахункових операцій
за рахунками
244. Листування з фінансовими 3 р. 3 р.
органами про поточні бюджетні
операції, стан і закриття
поточних і розрахункових
рахунків
245. Листування з банками за 3 р. 3 р.
несплаченими рахунками і за
відмовами банків у сплаті
рахунків
246. Документи (плани, 10 р. 10 р.
обгрунтування, довідки,
розрахунки) про вдосконалення
апарату управління, розподіл
встановлених завдань із
скорочення апарату управління,
затвердження граничних
асигнувань та їх змін
247. Документи (відомості, довідки, 10 р. 10 р.
розрахунки) про бюджетні
завдання
248. Листування про скорочення 3 р. 3 р.
адміністративно-господарських
витрат та про витрати на
утримання апарату управління
249. Акти, доповідні записки про 5 р. 5 р.
перевірку дотримання
штатно-кошторисної дисципліни
250. Листування про порушення 3 р. 3 р.
фінансової дисципліни
251. Листування про взаємні 3 р. 3 р.
розрахунки і перерозрахунки за
здану продукцію
252. Термінові фінансові 1 р. 1 р.
повідомлення та рекламації за
ними
253. Документи (довідки, заявки, 5 р. 5 р.
таблиці, ліміти, розрахунки)
про оплату імпортного
обладнання
254. Листування про зміни підписів 3 р. 3 р.
3.2. Кредитування
255. Доповідні записки, довідки з 5 р. -
кредитних питань
256. Кредитні плани і розрахунки до
них:
а) зведені річні 5 р.(1) - (1) У Нацбанку та його органах - пост. б) річні 5 р. -
в) квартальні 3 р. -
г) місячні 1 р. -
257. Касові плани: (1) У Нацбанку та його органах - пост. а) річні, квартальні 3 р.(1) 3 р.
б) місячні 1 р. 1 р.
258. Звіти з касового плану 3 р.(1) 3 р. (1) У Нацбанку та його органах - пост. 259. Документи (зобов'язання, 1 р. 1 р.
довідки, повідомлення) про
кредитні операції, що
подаються до Нацбанку і
надходять від нього
260. Заявки на кредити, касові 1 р. 1 р.
заявки
261. Листування про заявки на 1 р. 1 р.
кредити
262. Видаткові розписи за 3 р. 3 р.
відкритими фінансовими
органами кредитами
263. Листування про кредитні 3 р.(1) 3 р. (1) Листування з операції зовнішньоторговельними організаціями - 5 р. | 264. |Зведені відомості по відкритих | Пост. | 10 р. | | | |кредитах | | | | 265. Видаткові касові розписи і 3 р. 3 р.
повідомлення про кредити
266. Відомості про розасигнування
кредитів організаціям:
а) річні 5 р. 5 р.
б) квартальні 3 р. 3 р.
в) місячні 1 р. 1 р.
267. Щомісячні відомості про 1 р. 1 р.
залишки кредитів
268. Листування про видачу та 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після сплати повернення позик позики 269. Прибутково-видаткові касові
відомості та ордери:
а) місячні 1 р. 1 р.
б) щоденні 1 р. 1 р.
3.3. Державна податкова політика
270. Інструкції, методичні
рекомендації про оподаткування
всіх видів господарської
діяльності:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До -
заміни
новими
271. Класифікація прибутків та Пост. -
видатків бюджетів
272. Журнали обліку підприємств з Пост. -
іноземними інвестиціями
273. Особові рахунки платників усіх 5 р.(1) - (1) Після припинення видів податків діяльності 274. Відомості про протиправні дії Пост. -
щодо працівників органів
Державної податкової
адміністрації
275. Листування з Державною 10 р. ЕПК 10 р.
податковою адміністрацією та
її органами на місцях про
оподаткування всіх видів
господарської діяльності
276. Листування з підприємствами, 10 р. ЕПК 10 р.
господарськими товариствами
про оподаткування всіх видів
діяльності
277. Листування з органами 5 р. 5 р.
Державної податкової
адміністрації про стягнення
податків з усіх видів
господарської діяльності
278. Листування з судовими, 10 р. ЕПК 10 р.
правоохоронними органами про
справи, пов'язані із платежами
в державний бюджет
279. Листування про виявлення 10 р. 5 р.
розходжень у надходженні
прибутків і податків за даними
органів Державної податкової
адміністрації та банківських
установ
280. Листування з акціонерними і 5 р. 5 р.
комерційними банками про
зарахування платежів у бюджет
281. Листування з органами 10 р. ЕПК 10 р.
Державної податкової
адміністрації про порушення
при стягненні податків і
зборів та оскарження дій
адміністрації
282. Листування з особами вільних 10 р. ЕПК 10 р.
професій, служителями
релігійних культів, іноземними
громадянами про сплату
податків
283. Документи (акти, довідки, 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Підприємств з доповіді, протоколи) перевірки іноземними підприємств, організацій, інвестиціями - 10 р. господарських товариств
органами Державної податкової
адміністрації
284. Документи (акти, довідки,
доповіді) про перевірку
звітів, балансів, декларацій
прибутків підприємств,
організацій, господарських
товариств:
а) річних 5 р. 5 р.
б) квартальних 3 р. 3 р.
285. Документи про адміністративні 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після накладення порушення податкового адміністративного законодавства (протоколи, стягнення постанови про адміністративні
правопорушення, квитанції про
сплату штрафів, листування)
286. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
доповіді, листування) про
усунення недоліків і порушень,
виявлених під час перевірок
287. Документи (огляди, доповідні 10 р. 5 р.
записки, вказівки) про сплату
податку на додану вартість та
акцизного збору
288. Банківські документи (акти, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) За умови довідки, платіжні реєстри, завершення перевірки доручення) про надходження державними податковими усіх видів податків у органами з питань державний бюджет дотримання податкового законодавства, а для бюджетних установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств і організацій, які знаходяться у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії. У разі виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ - зберігаються до ухвалення остаточного рішення 289. Документи (акти, довідки, 5 р. -
відомості, доповідні записки)
про надходження всіх видів
податків та платежів у
державний бюджет
290. Звіти про суми надходжень за
платежами та недоїмками у
бюджет:
а) річні Пост. -
б) місячні 3 р. -
291. Звіти про результати (1) За відсутності контрольної діяльності органів річних - пост. Державної податкової
адміністрації:
а) річні Пост. -
б) піврічні 5 р.(1) -
в) місячні 3 р. -
292. Звіти про нарахування та (1) За відсутності надходження платежів у бюджет: річних - пост. а) річні Пост. -
б) піврічні 5 р.(1) -
в) квартальні 3 р. -
293. Декларації про прибуток:
а) річні 5 р. -
б) квартальні 3 р. -
294. Декларації про прибуток на 3 р. -
додану вартість
4. Облік та звітність
4.1. Оперативний і статистичний облік та звітність
295. Документи одноразових (1) Після чергового обстежень і переписів: перепису. У статистичних органах - а) первинні (анкети, бланки, 3 р.(1) 3 р. постійне опитувальні картки) зберігання (на машинних носіях) б) підсумкові (звіти, таблиці, Пост.(2) 3 р. (2) За місцем збірники) розробки, в інших організаціях - не менше одного року після підбиття підсумків 296. Статистичні щорічники,
збірники, бюлетені, таблиці
динамічних рядів про стан
галузей і підгалузей народного
господарства і культури:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
| 297. |Звіти організацій про виконання | | | | | |перспективних і поточних планів; | | | | | |аналізи звітів: | | | | | |а) зведені річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |б) річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |в) піврічні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до ліквідації| | | | | |організації | | |г) квартальні | 3 р. 3 | 3 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних, піврічних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних, піврічних | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | | |ґ) місячні | 1 р. 5 | 1 р. 6 |5 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - пост. | | | | | |6 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації. | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 298. |Статистичні звіти й таблиці | | | | | |організацій з усіх основних | | | | | |видів діяльності: | | | | | |а) зведені річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |б) річні й з більшою | Пост. |До ліквідації| | | |періодичністю | |організації | | | |в) піврічні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації | | |г) квартальні | 3 р. 3 | 3 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних, піврічних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних, піврічних - | | | | | |до ліквідації | | | | | |організації | | |ґ) місячні | 1 р. 5 | 1 р. 6 |5 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - пост. | | | | | |6 За відсутності | | | | | |річних, піврічних, | | | | | |квартальних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації | 299. Статистичні звіти й таблиці 5 р. 5 р.
організацій з допоміжних видів
діяльності; звіти структурних
підрозділів
300. Оперативні звіти й зведення (1) Для організацій про виконання планів(1): Держкомстату строки зберігання а) 15-денні, декадні 3 міс. 3 міс. визначаються відомчим переліком б) 5-денні, щоденні 1 міс. 1 міс.
301. Документи (таблиці, 3 р. 3 р. (1) У статистичних розрахунки, довідки) про органах строк складання зведених звітів зберігання організацій (крім визначається відомчим статистичних)(1) переліком 302. Документи (доповіді, огляди, Пост. 5 р.
аналітичні довідки) про
підсумки діяльності
організацій
303. Висновки за звітами:
а) річними Пост. 10 р. (1) За відсутності річних - пост. б) квартальними 3 р.(1) 3 р.(2) (2) За відсутності річних - 10 р. 304. Книги обліку форм звітності 3 р. 1 р.
305. Листування про організацію й 3 р. 3 р.
удосконалення обліку та
звітності
306. Листування з органами 3 р. 3 р.
державної статистики про
складання, подання і перевірку
статистичної звітності
307. Замовлення на бланки обліку та 1 р. 1 р.
звітності
4.2. Бухгалтерський облік та звітність
| 308. |Бухгалтерські звіти й баланси| | | | | |організацій та пояснювальні| | | | | |записки до них; додатки до| | | | | |балансу, спеціалізовані форми: | | | | | |а) зведені річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) квартальні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 309. |Звіти з фінансування: | | | | | |а) зведені річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) квартальні | 3 р. 1 | 3 р. 2 |1 За відсутності | | | | | |річних - пост. | | | | | |2 За відсутності | | | | | |річних - до | | | | | |ліквідації | | | | | |організації. | | |г) місячні | 1 р. 3 | 1 р. 4 |3 За відсутності | | | | | |річних і квартальних | | | | | |- пост. | | | | | |4 За відсутності | | | | | |річних і квартальних | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 310. |Передаточні, розділювальні,| Пост. |До ліквідації| | | |ліквідаційні баланси, додатки,| |організації | | | |пояснювальні записки до них | | | | 311. Протоколи засідань комісій з (1) За відсутності розгляду й затвердження звітів річних - пост. і балансів: (2) За відсутності річних - 10 р. а) річних Пост. 10 р.
б) квартальних 3 р.(1) 3 р.(2)
312. Аналітичні таблиці з розробки Пост. 5 р.
й аналізу річних звітів і
балансів
313. Листування про затвердження й 3 р. 3 р.
уточнення балансів і звітів
314. Листування про строки подання 1 р. 1 р.
бухгалтерської і фінансової
звітності | 315. |Первинні документи і додатки до| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За умови завершення | | |них, що фіксують факт виконання| | |перевірки державними | | |господарських операцій і є| | |податковими органами | | |підставою для записів у реєстрах| | |з питань дотримання | | |бухгалтерського обліку та| | |податкового | | |податкових записах (касові,| | |законодавства, а для | | |банківські документи,| | |бюджетних установ та | | |повідомлення банків і переказні| | |організацій, а також | | |вимоги, виписки банків, наряди на| | |для госпрозрахункових | | |роботу, табелі, акти про| | |підприємств і | | |приймання, здавання і списання| | |організацій, які | | |майна й матеріалів, квитанції і| | |знаходяться у сфері | | |накладні з обліку| | |управління | | |товарно-матеріальних цінностей,| | |міністерств, інших | | |авансові звіти та ін.) | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади, - | | | | | |ревізії. | | | | | |У разі виникнення | | | | | |суперечок, спорів, | | | | | |слідчих і судових | | | | | |справ - зберігаються | | | | | |до ухвалення | | | | | |остаточного рішення | 316. Особові рахунки:
а) робітників та службовців, 75 р.-"В" 75 р.-"В" (1) Після завершення студентів виплати допомоги і пенсій; для б) одержувачів пенсій і 5 р.(1) 5 р.(1) одноразової допомоги - державної допомоги 1 р.
| 317. |Розрахункові (розрахунково- | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За відсутності | | |платіжні) відомості | | |особових рахунків - | | |(табуляграми) на видавання | | |75 р. | | |заробітної плати, гонорарів, | | | | | |матеріальної допомоги та інших | | | | | |виплат | | | | 318. Інвентарні картки та журнали 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після ліквідації обліку основних засобів основних засобів 319. Довіреності на одержання 3 р. 3 р.
грошових сум і
товарно-матеріальних цінностей
(у тому числі анульовані
довіреності)
320. Гарантійні листи 3 р. 3 р.
| 321. |Облікові регістри (головна книга,| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За умови завершення | | |журнали, розроблювальні таблиці| | |перевірки державними | | |та ін.) | | |податковими органами | | | | | |з питань дотримання | | | | | |податкового | | | | | |законодавства, а для | | | | | |бюджетних установ та | | | | | |організацій, а також | | | | | |для госпрозрахункових | | | | | |підприємств і | | | | | |організацій, які | | | | | |знаходяться у сфері | | | | | |управління | | | | | |міністерств, інших | | | | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади, - | | | | | |ревізії. | | | | | |У разі виникнення | | | | | |суперечок, спорів, | | | | | |слідчих і судових | | | | | |справ - зберігаються | | | | | |до ухвалення | | | | | |остаточного рішення | 322. Допоміжні й контрольні книги, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до журнали, картотеки, касові ст. 288 книги, оборотні відомості
323. Книги обліку депонованої 3 р. 3 р.
заробітної плати, журнали
реєстрації виконавчих листів
324. Журнали, книги реєстрації 3 р. 3 р.
рахунків, касових ордерів,
довіреностей, платіжних
доручень та ін.
325. Корінці, копії ордерів, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до рахунків, фактур, накладних, ст. 288 квитанцій, чекових книжок
326. Реєстри рахунків до оплати 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до ст. 288 327. Звіти, відомості про 3 р. 3 р.
надходження, витрачання й
залишки коштовних металів,
алмазів і виробів з них | 328. |Відомості про витрачання | | | | | |кредитів: | | | | | |а) річні | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) квартальні | 3 р. | 3 р. | | | |в) місячні | 1 р. | 1 р. | | 329. Відомості про облік фондів, 3 р. 3 р.
лімітів заробітної плати та
контроль за їх розподілом, про
розрахунки за перевитрати й
заборгованості з заробітної
плати, про відрахування із
заробітної плати, із коштів
соціального страхування, про
оплату відпусток, вихідної
допомоги та інші
330. Документи (протоколи засідань 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до інвентаризаційних комісій, ст. 288 інвентарні описи, акти,
звіряльні відомості) про
інвентаризацію
331. Документи (копії звітів, Доки не Доки не
витяги з протоколів, висновки) мине мине
про виплату допомоги, пенсій, потреба потреба
оплату листків
непрацездатності з фонду
соціального страхування
332. Виконавчі листи Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
333. Договори-зобов'язання за Доки не Доки не
товари, одержані в кредит, мине мине
листування по оформленню потреба потреба
договорів-зобов'язань
334. Довідки, що подаються до Доки не Доки не
бухгалтерії на оплату мине мине
відпусток у зв'язку з потреба потреба
навчанням, одержання пільг з
податків та інші
335. Документи (довідки, акти, Доки не Доки не
зобов'язання, листування) щодо мине мине
дебіторської заборгованості, потреба потреба
розтрат, недостач, розкрадань | 336. |Документи (протоколи, акти,| Пост. |До ліквідації| | | |звіти, відомості переоцінки й| |організації | | | |визначення зношеності основних| | | | | |засобів) про переоцінку основних| | | | | |фондів, нематеріальних активів,| | | | | |незавершеного будівництва | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 337. |Документи (акти, відомості) про| Пост. |До ліквідації| | | |переоцінку товарно-матеріальних| |організації | | | |запасів, незавершеного| | | | | |будівництва | | | | 338. Паспорти будівель, споруд(1), 3 р.(2) 3 р.(2) (1) Паспорти будівель, обладнання споруд - пам'ятників архітектури, які перебувають під охороною держави, - пост. (2) Після ліквідації основних засобів 339. Спостережні справи з нагляду Пост. -
за будівлями й спорудами, що
перебувають під охороною
держави
340. Листування про паспортизацію 3 р. 3 р.
будівель і споруд
341. Документи (плани, звіти, 3 р. 3 р.
листування) про проведення
документальних ревізій і
контрольно-ревізійної роботи
342. Акти документальних ревізій 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Див. фінансово-господарської примітку діяльності організацій, до ст. 288 податкових та інших перевірок;
документи (довідки, доповідні
записки) до них
343. Листування про 3 р. 3 р.
фінансово-господарську
діяльність (про облік фондів,
накладення і стягнення
штрафів, прийом, здачу,
списання матеріальних
цінностей та інші)
344. Акти перевірок каси, 3 р. 3 р.
правильності стягнення
податків та інші
345. Договори, угоди (господарські, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення операційні, трудові та інші) строків дії договорів, угод. Див. також примітку до ст. 288 346. Реєстри договорів 3 р. 3 р.
347. Договори про матеріальну 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після звільнення відповідальність матеріально відповідальної особи 348. Зразки підписів (матеріально Доки не Доки не
відповідальних осіб) мине мине
потреба потреба
349. Відомості про реєстрацію 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після ліквідації державних підприємств, підприємств, установ, установ, організацій, організацій кооперативів, малих
підприємств тощо
350. Розрахункові відомості сплати 3 р. 3 р.
внесків до різних фондів
5. Організація використання трудових ресурсів
5.1. Набір і використання трудових ресурсів
351. Розрахунки потреби в робочій 10 р. 5 р.
силі та виявлення джерел її
покриття
352. Документи (огляди, зведення, Пост. 10 р.
довідки) про стан трудових
ресурсів, плинність робочої
сили і потребу в ній,
розміщення продуктивних сил
353. Документи (довідки, зведення, 5 р. 5 р.
відомості) про облік
наявності, руху,
комплектування, використання
трудових ресурсів
354. Листування про комплектування 3 р. 3 р.
та використання трудових
ресурсів, плинність робочої
сили
355. Наряди на організований набір 1 р. 1 р.
робочої сили
356. Заявки на організований набір 1 р. 1 р.
робочої сили
357. Відомості з обліку наявності й 3 р. 3 р.
руху робочої сили
358. Направлення на 1 р. 1 р.
працевлаштування робітників і
службовців
359. Документи (звіти, довідки, 5 р. 5 р.
листи) про проходження
громадянами альтернативної
(невійськової) служби
360. Листування про переведення 3 р. 3 р.
робітників і службовців до
інших підприємств, установ,
організацій
361. Списки робітників, набраних в 3 р. 3 р.
організованому порядку
5.2. Ринок праці, працевлаштування
та допомога безробітним, переселення
362. Програми (державні,
регіональні, галузеві)
зайнятості населення:
а) довгострокові Пост. 10 р.
б) річні 5 р. 3 р.
363. Документи (таблиці, аналітичні Пост. 10 р.
довідки, звіти) про реалізацію
програм зайнятості населення
364. Документи (інформації, Пост. 10 р.
статистичні звіти, довідки)
про стан ринку праці та
зайнятість населення,
працевлаштування
365. Документи (довідки, зведення) 10 р. 10 р.
про реєстрацію безробітних,
незайнятого населення та
виплату допомоги через
безробіття
366. Документи (звіти, відомості, 5 р. 5 р.
списки, довідки) про
вивільнення працівників
367. Відомості про наявність 3 р. 3 р.
вакантних робочих місць,
вакантних посад службовців та
хід реєстрації безробітних
368. Розрахунки витрат на надання Пост. 5 р.
соціальної допомоги
безробітним
369. Документи (довідки, огляди) 75 р.-"В" -
про надання грошової допомоги
через безробіття
370. Листування про 5 р. 5 р.
працевлаштування безробітних,
незайнятого населення
371. Документи (заяви, списки, 10 р. ЕПК 10 р.
договори, відомості,
листування) про перенавчання,
перепідготовку, профорієнтацію
безробітних та незайнятого
населення
372. Статистичні звіти про Пост.(1) 10 р. (1) На державне професійну підготовку, зберігання приймаються профорієнтацію незайнятого від органів населення держстатистики 373. Документи (акти, попередження, 5 р. 5 р.
листування) з контролю за
дотриманням законодавства про
зайнятість населення | 374. |Договори про надання фінансової| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після закінчення | | |допомоги на створення та| | |строків дії | | |збереження робочих міст, на| | |договорів | | |компенсаційні виплати працівникам| | | | 375. Документи (довідки, 10 р. -
інформації, акти) контролю за
діяльністю комерційних
організацій з питань
профорієнтації, навчання та
працевлаштування незайнятого
населення
376. Журнали обліку, реєстрації 75 р.-"В" -
безробітних
377. Особові справи безробітних 75 р.-"В" 75 р.-"В"
громадян
378. Картки персонального обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після безробітних та громадян, які працевлаштування шукають роботу
379. Журнали обліку сімей Пост. Доки не
переселенців та списки мине
переселенців потреба
380. Документи (договори, Пост. 5 р.
інформації, зведення) про
переселення сімей, іноземних
громадян, біженців та їх
працевлаштування
381. Документи (звіти, таблиці, Пост. -
бюлетені, листування) з питань
зовнішньої міграції населення
382. Документи (рішення, висновки, Пост. 5 р.
довідки, зведення) про
переселення та
працевлаштування громадян із
зони радіаційного забруднення
383. Документи (списки, довідки) Пост. 5 р.
про створення і підтримку
фермерських господарств
384. Акти передачі будинків сім'ям Пост. Доки не
переселенців мине
потреба
385. Справи на переселенців 75 р.-"В" 75 р.-"В"
386. Списки на видачу 10 р. 10 р.
переселенських квитків
387. Документи (програми, соціальні Пост. Доки не
нормативи, розрахунки) з мине
питань рівня життя та потреба
соціальних нормативів і
гарантій населенню
5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна
388. Протоколи засідань рад з Пост. 5 р.
наукової організації праці
389. Листування про впровадження та 5 р. 3 р.
вдосконалення наукової
організації праці
390. Завдання підприємствам з 3 р. 3 р.
впровадження наукової
організації праці
391. Плани розробки карт трудових 5 р. -
процесів
392. Документи (звіти, довідки, Пост. 10 р.
доповідні записки, розрахунки
економічної ефективності,
карти організації праці на
робочому місці, типові описи,
робочі схеми трудових
процесів, коефіцієнти
спеціалізації) про
вдосконалення процесів праці,
підвищення її продуктивності,
впровадження наукової
організації праці, усунення
втрат робочого часу
393. Документи (нормативи Пост. 10 р.
чисельності, типові структури
апарату, аналітичні таблиці,
розрахунки, доповіді, довідки)
про вдосконалення структури
апарату управління
394. Договори про впровадження 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення наукової організації праці в терміну дії договору організаціях
395. Документи (форми підрахунку 10 р. 5 р.
рівня механізації, переліки
технічних засобів, технічні
вимоги, розрахунки, методики
розрахунків, комплексні
проекти механізації й
автоматизації праці) про
механізацію праці й управління
396. Галузеві переліки професій:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
397. Проекти галузевих переліків 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження професій
398. Документи (галузеві
рекомендації,
психо-фізіологічні норми,
професіограми) про діагностику
профпридатності:
а) за місцем розробки і Пост. До
затвердження заміни
новими
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
399. Документи (огляди, довідки, Пост. 10 р.
доповідні записки) про
організацію праці на
підприємствах при суміщенні
професій
400. Журнали, листки обліку 3 р. 3 р.
робітників, які суміщають
професії
401. Графіки виробничих процесів і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни робочого часу (змінність, новими безперервне виробництво та
ін.)
402. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.
рекомендації, обгрунтування,
висновки) про аналіз і
прогнозування продуктивності
праці
403. Документи (доповідні записки, Пост. 10 р.
пропозиції, зведення) про
причини відставання
продуктивності праці від рівня
механізації виробництва й
зміни кваліфікаційного складу
робітників
404. Листування про використання 3 р. 3 р.
резервів виробництва,
підвищення продуктивності
праці
405. Типові колективні договори:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
| 406. |Колективні договори | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | 407. Документи (протоколи, Пост. 10 р.
доповідні записки, довідки)
про хід і підсумки виконання
умов, угод та колективних
договорів
408. Колективні угоди (генеральна, Пост. -
галузеві та регіональні)
409. Акти перевірки виконання 5 р.(1) 5 р. (1) За відсутності колективних договорів доповідей, довідок про виконання колдоговорів - пост. 410. Листування про складання угод 5 р. 5 р.
та колективних договорів, хід,
підсумки їх виконання
411. Журнали реєстрації угод та 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення колективних договорів журналу 412. Документи (звіти, довідки, Пост. 10 р.
доповідні записки) про
переведення працівників різних
галузей народного господарства
на скорочений робочий день або
скорочений робочий тиждень
413. Документи (зведення, 3 р. 3 р.
відомості, листування) про
облік робочого часу
414. Журнали обліку втрат робочого 3 р. 3 р.
часу
415. Табелі (графіки) виходу 1 р. 1 р.
робітників і службовців на
роботу
416. Документи (повідомлення, 3 р. 3 р.
доповідні записки, листування)
про трудову дисципліну
417. Журнали, відомості обліку 3 р. 3 р.
осіб, які порушили трудову
дисципліну
418. Документи (характеристики, 3 р. 3 р.
акти, доповідні записки,
довідки, листування) про
притягнення до
відповідальності осіб, які
порушили трудову дисципліну
5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата
419. Листування про стан технічного 3 р. 3 р.
нормування
420. Типові нормативи з праці:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
421. Норми виробітку та розцінки:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
422. Тимчасові норми виробітку та 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни розцінки новими 423. Документи (довідки, доповідні 3 р. 3 р.
записки, пропозиції) про
розробку норм виробітку та
розцінок
424. Листування про розробку 1 р. 1 р.
технічних норм
425. Тарифно-кваліфікаційні
довідники, сітки, ставки:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
426. Документи (довідки, 3 р. 3 р.
пропозиції, доповідні записки)
про розробку
тарифно-кваліфікаційних
довідників, сіток, ставок
427. Листування про складання, 3 р. 3 р.
доповнення, зміни
тарифно-кваліфікаційних
довідників
428. Документи з аналізу праці та Пост. -
розробки
професійно-кваліфікаційних
характеристик на провідні
професії галузей промисловості
429. Тарифікаційні відомості 25 р.(1) - (1) Для творчих (списки) професій - пост. 430. Документи (розрахунки, акти, 5 р. 3 р.
довідки, звіти, проекти,
відгуки, рекомендації) про
встановлення, перегляд і
застосування норм виробітку та
розцінок, тарифних сіток і
ставок
431. Документи (зведення, 5 р. 3 р.
розрахункові таблиці,
діаграми) про виконання діючих
норм виробітку
432. Календарні плани зниження 1 р. 1 р.
трудомісткості робіт
433. Завдання на зниження 5 р. 5 р.
трудомісткості робіт та звіти
про їх виконання
434. Документи (довідки, доповідні 5 р. 5 р.
записки, акти) про контроль за
дотриманням правил нормування
праці, витрачання фонду
заробітної плати,
законодавства про працю
435. Документи про проведення 3 р. 3 р.
хронометражних робіт (плани,
фотографії робочого дня,
листування, довідки, звіти,
карти, розрахункові таблиці)
436. Документи (доповідні записки, 10 р. 3 р.
довідки, проекти, пропозиції,
інформації) про стан і
вдосконалення діючих систем
оплати праці, матеріального і
морального стимулювання та
контролю за їх застосуванням
437. Документи (таблиці, аналізи, 5 р. 5 р.
відомості) про темпи зростання
продуктивності праці та
середньої заробітної плати
438. Затверджені річні фонди Пост. 10 р.
заробітної плати
439. Листування про впорядкування 5 р. 5 р.
та встановлення розмірів
заробітної плати, нарахування
премій
440. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.
довідки, відомості,
листування) про віднесення
підприємств, установ,
організацій та їх виробничих
підрозділів до груп з оплати
праці
441. Списки підприємств за Пост. -
категоріями і групами оплати
праці
442. Списки робітничих професій за 3 р. 3 р.
розрядами і системами оплати
праці
443. Розрахунки, відомості про 5 р. 5 р.
створення системи акордної
оплати
444. Протоколи засідань комісій з 5 р. 5 р.
виплати винагород за вислугу
років
445. Розрахунки із встановлення і 3 р. 3 р.
застосування систем
преміювання
446. Документи (довідки, списки, 3 р. 3 р.
листування) про преміювання
447. Положення про преміювання:
а) за місцем розробки і Пост. До
затвердження заміни
новими
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
448. Листування про створення та 3 р. 3 р.
використання фондів
преміювання
449. Документи про затвердження 50 р.-"В" 50 р.-"В"
персональних ставок і окладів,
надбавок за віддаленість та
шкідливість виробництва
450. Дозволи профспілкових 1 р. 1 р.
організацій на понаднормові
роботи
451. Листування про застосування 3 р. 3 р.
різних форм оплати праці,
встановлення посадових
окладів, застосування тарифних
сіток, регулювання та
витрачання фонду заробітної
плати
5.5. Охорона праці
452. Листування про оплату 1 р. 1 р.
святкових днів, днів
відпочинку та понаднормової
роботи
453. Акти, розпорядження з техніки 5 р. 5 р.
безпеки та промислової
санітарії
454. Документи (довідки, доповідні 5 р. 5 р.
записки, звіти) про виконання
розпоряджень з техніки безпеки
та промислової санітарії
455. Листування про розробку та хід 3 р. 3 р.
виконання комплексних планів
поліпшення умов і охорони
праці, санітарно-оздоровчих
заходів
456. Документи (доповідні записки, Пост. 5 р.
довідки, інформації) про
поліпшення умов праці, стан
техніки безпеки та промислової
санітарії
457. Листування про стан умов праці 3 р. 3 р.
458. Документи (доповідні записки, 5 р. 5 р.
довідки, доповіді, звіти,
акти) про стан умов праці
жінок та підлітків на
виробництві
459. Переліки виробництв, професій,
посад, робота в яких виключає
застосування праці жінок та
підлітків:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
460. Листування про застосування 3 р. 3 р.
праці жінок та підлітків на
виробництві
461. Документи (висновки, акти, Пост. 10 р.
протоколи, атестаційні картки)
з питань атестації робочих
місць за умовами праці
462. Листування про освоєння і стан 3 р. 3 р.
засобів техніки безпеки
463. Листування про попереджувальні 3 р. 3 р.
заходи на випадок стихійного
лиха
464. Норми запасів обладнання та
матеріалів на випадок аварій:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
| 465. |Документи (акти, звіти, аварійні| 10 р. 1 | 10 р. 2 |1 Пов'язані із | | |картки, висновки експертів,| | |значними матеріальними| | |протоколи комісій) про| | |збитками та людськими | | |розслідування причин виробничих| | |жертвами - пост. | | |аварій | | |2 Пов'язані із | | | | | |значними матеріальними| | | | | |збитками та людськими | | | | | |жертвами - до | | | | | |ліквідації організації| |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 466. |Акти розслідування професійних | 45 р. ЕПК | 45 р. | | | |захворювань та отруєнь | | | | 467. Аналітичні огляди аварійності Пост. -
на підприємствах
468. Листування про організацію 3 р. 3 р.
навчання з техніки безпеки
469. Програми навчання з техніки 3 р. 3 р.
безпеки
470. Протоколи атестації з техніки 5 р. 5 р.
безпеки
471. Книги реєстрації попереджень 10 р. 10 р.
про небезпечність робіт на
окремих ділянках підприємств
та організацій
472. Журнали обліку профілактичних 10 р. 10 р.
робіт з техніки безпеки
473. Журнали обліку інструктажу з 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після закінчення техніки безпеки журналу 474. Повідомлення медпунктів про 3 р. 3 р.
потерпілих внаслідок нещасних
випадків | 475. |Відомості про аварії та нещасні | 5 р. 1 | 5 р. 2 |1 З летальним кінцем | | |випадки | | |- пост. | | | | | |2 З летальним кінцем | | | | | |- до ліквідації | | | | | |організації | 476. Книги обліку аварій Пост. 10 р.
477. Листування про аварії та 3 р. 3 р.
нещасні випадки | 478. |Документи (акти, висновки, | 45 р. ЕПК | 45 р. | | | |протоколи) розслідувань | | | | | |нещасних випадків | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 479. |Журнали реєстрації нещасних | 45 р. 1 | 45 р. 1 |1 Після закінчення | | |випадків | | |журналу | 480. Норми спеціального одягу і
взуття, запобіжних пристроїв,
спеціального харчування:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
481. Проекти змін і доповнень до 3 р. 3 р.
єдиних норм спеціального одягу
і взуття
482. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.
записки, висновки, листування)
про розробку норм спеціального
одягу і взуття, запобіжних
засобів, спеціального
харчування
483. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.
записки, висновки, листування)
про забезпечення робітників і
службовців спеціальним одягом
і взуттям, запобіжними
засобами, спеціальним
харчуванням
484. Доповідні записки, довідки про 10 р. -
стан професійної шкідливості
виробництва та професійних
захворювань
485. Листування про професійні 3 р. 3 р.
захворювання, виробничий
травматизм, заходи щодо їх
усунення
486. Документи (акти, списки, Пост. 10 р.
доповідні записки, висновки)
працівників, які працюють у
шкідливих умовах праці
487. Листування про скорочення 3 р. 3 р.
робочого дня і надання
додаткових відпусток у зв'язку
зі шкідливими умовами праці
488. Документи (акти, доповіді, 5 р. 5 р.
огляди, повідомлення) про
санітарний стан підприємств
489. Постанови санітарної інспекції 10 р.(1) 10 р. (1) В організаціях про накладення штрафів і охорони здоров'я - закриття підприємств за пост. порушення
санітарно-гігієнічних норм і
правил
490. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.
адміністративних стягнень за
порушення санітарних норм і
правил
491. Листування про проведення 3 р. 3 р.
профілактичних і
профгігієнічних заходів
492. Акти, анкети обстеження умов 5 р. 5 р.
праці робітників і службовців
493. Замовлення на додаткове 1 р. 1 р.
харчування і спеціальний одяг
494. Списки (відомості) на видачу 1 р. 1 р.
спеціального одягу, взуття,
додаткового харчування
495. Протоколи результатів 3 р. 3 р.
обстеження повітряного
середовища в цехах
496. Листування про стан 1 р. 1 р.
вентиляційного господарства на
виробництві
497. Щоденні аналізи проб 1 р. 1 р.
повітряного середовища в цехах
498. Листування про застосування й 1 р. 1 р.
експлуатацію ламп денного
світла та інфрачервоних ламп
499. Лабораторні журнали з контролю 3 р. 3 р.
за станом сировини, агрегатів,
посуду
500. Журнали щоденної перевірки 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення технічного стану апаратури журналу 501. Лабораторні журнали з контролю 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення за дотриманням журналу санітарно-гігієнічних
нормативів у підрозділах
(цехах) підприємств
6. Робота з кадрами
6.1. Прийом, розподіл, переміщення та облік кадрів
502. Листування з органами 3 р. 3 р.
державної влади, місцевого
самоврядування та вищими
організаціями про прийом,
розподіл, переміщення, облік
кадрів
503. Документи (заявки, відомості, 3 р. 3 р.
листування) про потребу
підприємств, установ,
організацій у робітничих
кадрах, інженерно-технічних
працівниках, службовцях,
молодих спеціалістах
504. Документи (доповіді, огляди, Пост. 5 р.
зведення, довідки) про стан та
перевірку роботи з кадрами
505. Відомості про підсумки Пост. -
розподілу кваліфікованих
робітників
506. Довідки, доповіді про роботу з 3 р. 3 р.
молодими спеціалістами
507. Довідки про склад працівників 3 р. 3 р.
апарату управління
508. Документи до наказів з 3 р. 3 р.
особового складу (листки з
обліку кадрів, заяви, подання,
доповідні записки, довідки,
копії довідок, обхідні листи),
що не ввійшли до складу
особових справ
509. Картотеки, покажчики до 75 р. 75 р.
наказів з особового складу
510. Контракти, договори про прийом 75 р.-"В" 75 р.-"В"
на роботу, переведення,
звільнення робітників і
службовців
511. Листування про 3 р. 3 р.
працевлаштування осіб,
звільнених із лав армії,
інвалідів, пенсіонерів,
молоді, яка закінчила
загальноосвітні школи, та
молоді, яка не дістала
середньої освіти
512. Путівки, корінці путівок, 1 р. 1 р.
направлення на роботу та ін. | 513. |Особові справи (заяви, анкети,| | |1 Довідки з місця | | |автобіографії, копії і витяги з| | |проживання, медичні | | |наказів про прийняття,| | |довідки та інші | | |переміщення, звільнення,| | |документи | | |оголошення подяк, копії особистих| | |другорядного | | |документів, характеристики,| | |значення - 3 р. | | |листки з обліку кадрів) 1: | | |після звільнення | | |а) керівників вищих органів| Пост. |До ліквідації| | | |державної влади; осіб, які мають| |організації | | | |найвищі ступені відзнаки й| | | | | |почесні звання; керівників| | | | | |організацій загальнодержавного| | | | | |значення; відомих політичних| | | | | |діячів; осіб, які мають наукові| | | | | |ступені й вчені звання | | | | | |б) членів творчих спілок | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |в) службовців, | 75 р. - "В" | 75 р. - "В" | | | |інженерно-технічних працівників,| | | | | |наукових працівників, які не| | | | | |мають наукових ступенів і вчених| | | | | |звань, звільнених та виборних| | | | | |працівників громадських | | | | | |організацій | | | | 514. Особові справи аспірантів, (1) Студентів, які студентів, учнів (заяви, були відраховані з 2-3 автобіографії, анкети, курсів - 15 р. Якщо характеристики, копії наказів навчанню на денному про зарахування, закінчення, відділенні передувала переведення, відрахування, трудова діяльність або оголошення подяк і стягнень, служба в армії, - 75 навчальні особові картки р.-"В". Відрахованих з учнів, копії дипломів, 1-го курсу - 5 р. атестатів, свідоцтв, довідки (2) Після закінчення про надання академічної або вибуття відпустки), які закінчили
навчальні заклади або були
відраховані зі старших курсів:
а) аспірантів, студентів, 75 р.-"В"(1) 75 р.-"В"(1) учнів професійно-технічних
училищ
б) учнів загальноосвітніх шкіл 3 р.(2) 3 р.(2)
515. Особові справи (картки обліку, 75 р.(1) 75 р.(1) (1) Документи (анкети, прийому, переміщення та копії дипломів, заяви, звільнення) осіб, які працюють дозволи), що є за сумісництвом підставою для наказів з особового складу, - 3 р. 516. Особові справи (заяви, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після вилучення автобіографії, анкети, довідки особистих документів. з місця проживання і місця Незатребувані роботи, медичні довідки й інші документи - 50 р. документи) осіб, які вступали,
але не були прийняті до
навчальних закладів
517. Виїзні справи (анкети, (1) Після повернення з характеристики, автобіографії, відрядження довідки, копії особових
документів, копії наказів про
відрядження) спеціалістів,
відряджених за кордон:
а) тих, що виїхали за кордон 10 р.(1) -
б) тих, що не виїхали за 5 р. -
кордон
518. Характеристики працівників, 75 р.-"В" 75 р.-"В"
які не мають особових справ
519. Особові картки робітників, 75 р.-"В" 75 р.-"В"
службовців,
інженерно-технічних
працівників (у тому числі
тимчасових співробітників та
працюючих за сумісництвом)
520. Документи (листки з обліку 1 р. 1 р.
кадрів, анкети, автобіографії,
заяви) осіб, не прийнятих на
роботу
521. Журнали обліку, алфавіти 75 р. 75 р.
особових справ
522. Журнали, картотеки обліку 75 р. 75 р.
прийому, переміщення,
звільнення працівників (у тому
числі тимчасових
співробітників)
523. Документи (подання, анкети, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) За відсутності акти) про встановлення наказів про персональних ставок, окладів, встановлення та надбавок змінення окладів - 50 р. 524. Листування про встановлення та 3 р. 3 р.
виплату персональних ставок,
окладів, надбавок
525. Списки (штатний склад) 75 р. 75 р.
працівників організацій
526. Переліки посад керівних
працівників міністерств, інших
організацій:
а) за місцем затвердження Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
527. Посадові картки обліку 75 р.-"В" 75 р.-"В"
керівних працівників
організацій | 528. |Списки, картотеки обліку керівних| Пост. |До ліквідації| | | |працівників | |організації | | 529. Списки:
а) інженерно-технічних 75 р. 75 р. (1) Після захисту працівників організацій з дисертації вищою і середньою спеціальною (2) За відсутності освітою наказів про зарахування, б) ветеранів і учасників Пост. 75 р. відрахування, випуск, Великої Вітчизняної війни, а також особових партизанського та підпільного справ - 75 р.-В" руху (3) На державне зберігання не в) молодих спеціалістів з 10 р. 10 р. передаються, вищою і середньою спеціальною зберігаються в освітою організації (4) За відсутності г) аспірантів 5 р.(1) - особових рахунків - 75 р.-"В" ґ) тимчасових співробітників 75 р. 75 р.
д) учнів навчальних закладів 10 р.(2) 10 р.(2)
е) тих, що вступають до 1 р. 1 р.
навчальних закладів
є) тих, що екзаменуються, та 3 р. 3 р.
учнів, які склали перевідні
іспити
ж) персонального розподілу 5 р. -
аспірантів
з) персонального розподілу 5 р. 5 р.
випускників вищих і середніх
спеціальних навчальних
закладів
и) тих, що захистили Пост.(3) -
дисертації й отримали вчені
ступені й звання
і) тих, що пройшли атестацію 5 р. 5 р.
ї) тих, що одержують 10 р.(4) 10 р.(4)
персональні ставки і оклади
530. Списки, відомості розподілу за
профілем навчання слухачів
курсів підвищення кваліфікації
і технічного навчання:
а) у системі служби зайнятості 10 р. -
б) в інших організаціях 5 р.(1) 5 р.(1)
531. Списки осіб, які закінчили 5 р. 5 р.
курси підвищення кваліфікації,
школи масового технічного
навчання і склали техмінімум
532. Картки обліку: (1) Після звільнення. За відсутністю особових а) спеціалістів з вищою і 1 р.(1) 1 р.(1) справ - 75 р.-"В" середньою спеціальною освітою,
наукових працівників
б) аспірантів Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
| 533. |Протоколи засідань конкурсних| Пост. | 10 р. | | | |комісій із заміщення вакантних| | | | | |посад, наукових співробітників,| | | | | |державних службовців | | | | 534. Документи (витяги з 75 р.-"В"(1) - (1) Зберігаються у протоколів, списки праць, складі особових справ. звіти, відгуки) конкурсних Не обраних на посади - комісій із заміщення вакантних 3 р. посад, обрання на посади
наукових співробітників
535. Довідки про наявність 1 р. 1 р.
вакантних посад
536. Списки кандидатів на висування 5 р. 5 р.
за посадою (резерв)
537. Листування про резерв кадрів 3 р. 3 р.
на висування за посадою і про
заміщення вакантних посад
538. Листування про оформлення 3 р. 3 р.
оголошень про конкурси на
заміщення вакантних посад
539. Оригінали особових документів До До
(дипломи, атестати, трудові запитання, запитання, книжки) не не затребувані затребувані - не менше - не менше 50 р.
50 р.
540. Студентські та учнівські 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення квитки, залікові книжки тих, навчального закладу хто закінчив навчальні заклади
541. Журнали обліку видачі:
а) трудових книжок і вкладишів 50 р. 50 р.
до них
б) студентських квитків, 5 р. 5 р.
залікових книжок
542. Журнали реєстрації прийому 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення документів від осіб, які журналу вступають до навчальних
закладів і на підготовчі курси
543. Книги (журнали) реєстрації
видачі дипломів, атестатів,
свідоцтв, посвідчень про
закінчення навчальних
закладів, інститутів,
факультетів і курсів
підвищення кваліфікації:
а) у навчальних закладах 75 р. 75 р.
б) в інститутах, на 10 р. 10 р.
факультетах і курсах
підвищення кваліфікації, в
організаціях, при яких діють
курси
544. Документи (звіти, акти, 3 р. 3 р.
відомості) про облік трудових
книжок і вкладишів до них
545. Звіти про бронювання 5 р. 5 р.
військовозобов'язаних
546. Списки військовозобов'язаних 1 р.(1) 1 р.(1) (1) У військкоматах - 3 р. 547. Картотеки, картки обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після звільнення військовозобов'язаних
548. Листування про облік призову 1 р.(1) 1 р.(1) (1) У військкоматах - військовозобов'язаних 3 р. 549. Журнали перевірок стану обліку 3 р. 3 р.
військовозобов'язаних
550. Листування про підбір фахівців 5 р. -
для відрядження за кордон
551. Журнали (книги), списки,
картотеки обліку осіб,
направлених у відрядження:
а) внутрідержавні 3 р. 3 р.
б) закордонні 5 р. -
552. Журнали обліку видачі 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення посвідчень про відрядження журналу 553. Листування про оформлення
відряджень:
а) внутрідержавних 3 р. 3 р. (1) Після повернення із-за б) закордонних 5 р.(1) 5 р.(1) кордону 554. Звіти про стажування молодих 5 р. 5 р.
спеціалістів
555. Листування про стажування 3 р. 3 р.
молодих спеціалістів
556. Посвідчення, повідомлення до 3 р. 3 р.
них про прибуття на роботу
молодих спеціалістів
557. Книги обліку направлення та 3 р. 3 р.
прибуття на роботу молодих
спеціалістів
558. Листування підприємств з 3 р. 3 р.
навчальними закладами про
умови оплати за навчання у
вузах, технікумах і виплату
коштів молодим спеціалістам
559. Графіки надання відпусток, 1 р. 1 р.
заяви, зведення, листування
про використання відпусток
560. Заяви про надання навчальних 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення відпусток навчального закладу 561. Довідки, видані співробітникам 3 р. 3 р.
про стаж і місце роботи,
заробітну плату та інші
562. Книги обліку видачі довідок 3 р. 3 р.
про стаж, місце роботи,
заробітну плату
6.2. Підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації
563. Документи (доповіді, доповідні Пост. 10 р.
записки, довідки, зведення)
про підготовку кадрів нових
професій, підвищення
кваліфікації та
перекваліфікацію кадрів
564. Листування про підготовку,
перепідготовку і підвищення
кваліфікації кадрів:
а) з державними і 5 р. 3 р.
профспілковими органами
б) з організаціями 3 р. 3 р.
565. Акти, довідки про перевірку 5 р. 5 р.
стану роботи з підготовки
кадрів і підвищення їх
кваліфікації
566. Листування про організацію 3 р. 3 р.
короткострокових курсів і шкіл
професійного навчання та
проведення курсів техмінімуму
567. Документи (програми, навчальні 5 р. 5 р.
плани, доповіді, довідки) про
професійне навчання інвалідів
568. Журнали обліку перепідготовки 3 р. 3 р.
робітників до інших професій
569. Профілі навчальних закладів Пост. 1 р.(1) (1) Після заміни новими 570. Документи (проекти, доповіді,
висновки) про розробку
профілів навчальних закладів:
а) за місцем розробки 5 р. -
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
571. Листування про розробку 5 р. 5 р.
профілів навчальних закладів
572. Паспорти навчальних закладів Пост.(1) 1 р.(2) (1) При надходженні в один держархів від керівного органу і навчального закладу приймаються у фонді керівного органу (2) Після заміни новими 573. Документи про атестацію, Пост. Доки не
ліцензування навчальних мине
закладів (університетів, потреба
гімназій, ліцеїв, шкіл,
дошкільних закладів)
574. Листування про прийом і 3 р. 3 р.
зарахування учнів до
навчальних закладів
575. Листування про проведення днів 3 р. 3 р.
відкритих дверей, лекцій,
виїздів до шкіл та інших
заходів щодо залучення учнів у
навчальні заклади
576. Листування про організацію 3 р. 3 р.
курсів і груп з підготовки
осіб, які вступають до
навчальних закладів
577. Протоколи, стенограми засідань (1) Після закінчення комісій з набору учнів до навчального закладу навчальних закладів: або вибуття з нього а) тих, що прийняті до 5 р.(1) 5 р.(1)
навчальних закладів
б) тих, що не прийняті до 1 р. 1 р.
навчальних закладів
578. Протоколи індивідуальної (1) Після закінчення профорієнтаційної співбесіди з навчального закладу абітурієнтами: або вибуття з нього а) тих, що прийняті до 5 р.(1) 5 р.(1)
навчальних закладів
б) тих, що не прийняті до 1 р. 1 р.
навчальних закладів
579. Звіти про проведення вступних
іспитів у навчальні заклади:
а) за місцем складання 10 р. 5 р.
б) в інших організаціях 5 р. -
580. Документи (доповідні записки, 3 р. 3 р.
довідки, зведення, відомості)
про перебіг прийому учнів до
навчальних закладів
581. Екзаменаційні листи:
а) абітурієнтів, що пройшли за 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення конкурсом навчального закладу або вибуття з нього б) абітурієнтів, що не пройшли 1 р. 1 р.
за конкурсом
582. Екзаменаційні білети 1 р. 1 р.
583. Копії повідомлень про допуск 1 р. 1 р.
осіб, які вступають до
навчальних закладів, до
вступних іспитів
584. Навчальні плани навчальних (1) За місцем закладів, курсів: складання, в інших організаціях - а) річні Пост.(1) До доки не заміни мине потреба новими
б) семестрові, четвертні 3 р. 3 р.
585. Навчальні програми із (1) Після заміни загальноосвітніх і спеціальних новими дисциплін, програми вступних
іспитів у навчальні заклади:
а) за місцем затвердження Пост. -
б) в інших організаціях 1 р.(1) 1 р.(1)
586. Документи (проекти, відгуки, 5 р. 5 р.
висновки) про розробку
навчальних програм
587. Протоколи засідань рад Пост.(1) 10 р.(1) (1) Протоколи засідань факультетів, кафедр, педагогічних рад про педагогічних і методичних рад, переведення учнів на методичних нарад; документи наступний курс - 3 р. (доповіді, довідки, методичні Після закінчення розробки) до них навчального закладу або вибуття з нього 588. Плани роботи факультетів, (1) За відсутності кафедр, відділень вищих, річних - 5 р. середніх спеціальних та
професійно-технічних
навчальних закладів:
а) річні 5 р. 5 р.
б) семестрові 3 р.(1) 3 р.(1)
589. Плани роботи навчальної 3 р. 3 р.
частини, предметних і циклових
комісій, виробничих
майстерень, предметних
кабінетів
590. Індивідуальні плани роботи 3 р. 3 р.
викладачів
591. Звіти факультетів, кафедр,
відділень вищих, середніх
спеціальних та
професійно-технічних
навчальних закладів про
виконання навчальних планів:
а) річні Пост. 5 р. (1) За відсутності річних - б) семестрові 3 р.(1) 3 р.(1) пост. 592. Звіти навчальної частини:
а) річні Пост. 5 р. (1) За відсутності річних - б) семестрові 3 р.(1) 3 р.(1) пост. 593. Звіти про роботу викладачів 5 р. 5 р.
594. Протоколи засідань предметних 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Ті, що містять і циклових комісій оригінальні ідеї, методику, - пост. 595. Документи (доповіді, проекти, 10 р.(1) 5 р. (1) Ті, що містять висновки, довідки) про оригінальні ідеї, розробку методів викладання методику, - пост. навчальних дисциплін
596. Стенограми, конспекти лекцій 10 р.(1) 5 р. (1) Ті, що містять викладачів оригінальні ідеї, методику, - пост. 597. Довідки, доповідні записки про 10 р. ЕПК 10 р.
стан навчально-виховної і
методичної роботи та заходи
щодо її вдосконалення
598. Списки рекомендованих 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни підручників, методичних і новими навчальних посібників,
навчальних фільмів
599. Листування про розробку 5 р. 5 р.
навчальних планів і програм,
підготовку до видання
навчальних посібників і
підручників
600. Листування про організацію 3 р. 3 р.
навчально-виховної і
методичної роботи в
навчальних закладах
601. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і стан заочного і
вечірнього навчання
602. Листування про 5 р. 5 р.
затвердження складу
державних екзаменаційних
комісій у навчальних
закладах
603. Екзаменаційні письмові 1 р. 1 р.
роботи учнів
604. Курсові роботи учнів 3 р.(1) 3 р. (1) Роботи, відзначені преміями на всеукраїнських і вузівських конкурсах, - пост. Роботи, виконані на творчих факультетах мистецьких вузів, - 15 р. 605. Контрольні роботи учнів:
а) річні 3 р. 3 р.
б) семестрові, четвертні 1 р. 1 р.
606. Письмові роботи студентів, 1 р. 1 р.
що навчаються заочно, та
рецензії на них
607. Дипломні проекти, дипломні 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Роботи, відзначені роботи, відгуки на них преміями на всеукраїнських і вузівських конкурсах, та роботи, перспективні з точки зору впровадження у народне господарство, - пост. Роботи, виконані на творчих факультетах мистецьких вузів, - 15 р. Відгуки відомих осіб - пост. 608. Протоколи засідань 75 р.(1) 75 р.(1) (1) На творчих державних екзаменаційних факультетах - пост. комісій
609. Протоколи комісій із Пост. 10 р.
захисту дипломних проектів
і дипломних робіт
610. Звіти державних Пост. 5 р.
екзаменаційних комісій і
комісій із захисту
дипломних проектів і
дипломних робіт
611. Протоколи засідань 5 р.(1) 5 р. (1) Після закінчення семестрових екзаменаційних навчання комісій
612. Дозволи на перескладання 5 р. 5 р.
іспитів
613. Відомості навчальних 5 р. 5 р.
закладів про хід
екзаменаційних сесій
614. Залікові й екзаменаційні 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення відомості навчального закладу 615. Зведені відомості 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після закінчення успішності навчального закладу 616. Щоденні зведення підсумків 1 р. 1 р.
іспитів
617. Листування про проведення 3 р. 3 р.
заліково-екзаменаційних
сесій і допуск учнів до
складання іспитів, заліків
618. Листування з учнями, що 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення навчаються заочно, про навчального закладу строки і порядок складання
іспитів, заліків,
надсилання контрольних
робіт, організацію
консультацій, проходження
виробничої практики та
інших питань заочного
навчання
619. Річні графіки роботи 3 р. 3 р.
факультетів і курсів
підвищення кваліфікації
620. Розклади, плани, графіки 1 р. 1 р.
проведення занять,
заліків, іспитів,
консультацій, захисту
дипломних робіт
621. Документи (плани, звіти, 1 р. 1 р.
відомості, довідки,
листування) про
організацію і проведення
навчально-виробничих
екскурсій
622. Навчальні журнали курсів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення підвищення кваліфікації журналу 623. Класні журнали, журнали 5 р. 5 р.
відвідування занять учнями
624. Зведення, відомості обліку 1 р. 1 р.
відвідування занять учнями
625. Відомості й виправдальні 1 р. 1 р.
документи про причини
пропуску занять учнями
626. Положення про виробничу До До
практику заміни заміни
новими новими
627. Документи (заявки, плани, 1 р. 1 р.
програми, списки, графіки,
листування) про проведення
виробничої практики
628. Звіти керівників про 5 р. 5 р.
проходження виробничої
практики учнями
629. Звіти учнів про виробничу 3 р. 3 р.
практику
630. Списки баз виробничої До До
практики заміни заміни
новими новими
631. Документи (доповідні й 10 р. 10 р.
пояснювальні записки,
довідки, листування) про
виключення, поновлення,
переведення учнів із
навчальних закладів
632. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.
записки, відомості,
листування) про обладнання
навчальних лабораторій,
кабінетів, майстерень
навчальних закладів,
забезпечення навчальними
програмами, навчальною і
методичною літературою,
навчальними фільмами
633. Протоколи, постанови 5 р.(1) 5 р. (1) Документи щодо комісій про призначення затвердження іменних стипендій учням; документи стипендій, списки до них (подання, заяви, стипендіатів, які довідки) одержують іменні стипендії, - пост. 634. Журнали обліку 3 р. 3 р.
лабораторних і практичних
занять, контрольних робіт
635. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.
консультацій
636. Журнали, картотеки, 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Відомості обліку - 1 відомості обліку годин р. роботи викладачів
637. Плани персонального 5 р. 5 р.
розподілу випускників
навчальних закладів
638. Протоколи засідань комісій 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення з персонального розподілу навчального закладу випускників навчальних
закладів
639. Відомості про місця 3 р. 3 р.
призначення на роботу
випускників навчальних
закладів
640. Листування про розподіл 3 р. 3 р.
молодих спеціалістів
641. Копії довідок, виданих 3 р. 3 р.
випускникам вищих і
середніх спеціальних
навчальних закладів, про
право самостійного
розподілу
642. Документи (звіти, Пост. -
доповіді, огляди, довідки)
про роботу аспірантури
643. Протоколи засідань комісій 5 р.(1) - (1) Після закінчення з прийому в аспірантуру та аспірантури або вибуття з екзаменаційних комісій неї 644. Протоколи засідань комісій 50 р.
з прийому кандидатських
іспитів
645. Довідки про виконання 3 р. -
планів прийому в
аспірантуру
646. Листування про підготовку 3 р. -
наукових кадрів через
аспірантуру
647. Списки наукових напрямів і
проблем для вибору тем
дисертаційних робіт:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
648. Реферати, що подаються в 3 р. -
аспірантуру при складанні
вступних іспитів
649. Листування про 3 р. -
затвердження наукових
керівників, продовження
строку перебування в
аспірантурі
650. Індивідуальні програми 1 р.(1) - (1) Після складання складання кандидатських іспитів іспитів зі спеціальних
дисциплін
651. Індивідуальні плани 75 р.-"В"(1) - (1) Зберігаються в аспірантів особових справах аспірантів
6.3. Проведення атестації і встановлення кваліфікації
652. Протоколи засідань, 5 р. 5 р.
постанови атестаційних і
кваліфікаційних комісій
653. Документи (відгуки, 75 р.-"В"(1) 75 р.-"В"(1) (1) Зберігаються у складі характеристики, особових справ. Ті, що не атестаційні анкети, листи увійшли до складу тощо) про проведення особових справ, - 5 р. атестацій і встановлення
кваліфікації
654. Підсумкові зведення, 5 р. 5 р.
відомості про проведення
атестації і встановлення
кваліфікації
655. Списки членів атестаційних 3 р. 3 р.
і кваліфікаційних комісій
656. Графіки проведення 1 р. 1 р.
атестації і встановлення
кваліфікації
657. Заяви про незгоду з 3 р. 3 р.
постановами атестаційних і
кваліфікаційних комісій,
документи (довідки,
висновки) про їх розгляд
658. Листування про атестацію і 3 р. 3 р.
встановлення кваліфікації
6.4. Присвоєння вчених звань, надання наукових ступенів
659. Протоколи, стенограми Пост. -
засідань спеціалізованих
рад із захисту дисертацій
і надання наукових
ступенів
660. Атестаційні справи (1) За місцем захисту - (довідки, особові листки з Доки не мине потреба обліку кадрів,
характеристики, відгуки,
стенограми засідань
спеціалізованих рад,
анотації дисертацій):
а) осіб, затверджених у Пост.(1)
науковому ступені доктора
наук, ученому званні
професора (у тому числі
тих, хто позбавлений
наукового ступеня і
вченого звання)
б) громадян України з Пост.(1)
переатестації наукових
ступенів і нострифікації
дипломів; іноземних
громадян, затверджених у
науковому ступені
кандидата наук, ученому
званні доцента і старшого
наукового співробітника (у
тому числі, тих, хто
позбавлений наукових
ступенів і вчених звань)
в) затверджених у 10 р.(1)
науковому ступені
кандидата наук, ученому
званні доцента і старшого
наукового співробітника (у
тому числі тих, хто
позбавлений наукових
ступенів і вчених звань)
г) за відхиленими 10 р.
поданнями щодо надання
наукових ступенів і
присвоєння вчених звань
661. Дисертації, автореферати Пост.(1) - (1) На державне дисертацій зберігання не надходять. Зберігаються за місцем захисту або написання 662. Бюлетені, журнали обліку 3 р. -
бюлетенів таємного
голосування, протоколи
лічильних комісій
спеціалізованих рад із
захисту дисертацій і
надання наукових ступенів
663. Плани роботи 5 р. -
спеціалізованих рад із
захисту дисертацій і
надання наукових ступенів
664. Плани захисту дисертацій 5 р. -
665. Звіти про роботу Пост. -
спеціалізованих рад із
захисту дисертацій і
надання наукових ступенів
666. Журнали видачі дипломів Пост.(1) - (1) На державне про надання наукових зберігання не надходять. ступенів і атестатів про Зберігаються у Вищій присвоєння вчених звань атестаційній комісії 667. Зведення про кількість 5 р. -
осіб, які захистили
дисертації
668. Листування спеціалізованих 5 р. -
рад із захисту дисертацій
і надання наукових
ступенів
669. Листування про створення 5 р. -
спеціалізованих рад із
захисту дисертацій і
надання наукових ступенів
6.5. Нагородження, присвоєння почесних звань
670. Документи (подання, Пост.(1) - (1) Про нагородження, клопотання, нагородні проведені раніше (до 1991 листи, анкети, року) характеристики,
автобіографії, довідки,
особові листки з обліку
кадрів, витяги з рішень
партійних, профспілкових
органів) про подання щодо
присвоєння вищого ступеня
відзнаки СРСР - звання
Героя Радянського Союзу і
Героя Соціалістичної Праці
(в тому числі про
відхилені подання)
671. Документи (подання, Пост.(1) - (1) Про нагородження, клопотання, анкети) про проведені раніше (до 1991 подання про присвоєння року) звання "Мати-героїня"
672. Документи (подання, Пост.(1) - (1) Про нагородження, клопотання, нагородні проведені раніше (до 1991 листи, анкети, року) характеристики,
автобіографії, довідки,
особові листки з обліку
кадрів, витяги з рішень
профспілкових органів) про
подання про нагородження
орденами та медалями
673. Документи (подання, Пост. -
клопотання, анкети,
характеристики, довідки,
особові листки з обліку
кадрів, витяги з рішень
профспілкових органів) про
подання про присвоєння
почесних звань (у тому
числі про відхилені
подання)
674. Документи (подання,
клопотання,
характеристики, нагородні
листи, довідки, витяги з
рішень профспілкових
органів про подання про
нагородження державними
нагородами України:
а) в організаціях, які Пост. -
нагороджують
б) в організаціях, які 75 р. 75 р.
подають
675. Документи (подання,
клопотання, протоколи
засідань організацій, які
висувають, характеристики,
особові листки з обліку
кадрів, довідки про
здобуття почесних звань,
анотації поданих робіт,
довідки про публікації)
про подання про
присудження державних та
іменних премій у галузі
науки, техніки,
літератури, мистецтва,
архітектури (в тому числі
тих, що не прийняті до
розгляду, і тих, що не
пройшли за конкурсом):
а) в організаціях, які Пост. -
присвоюють
б) в організаціях, які 75 р. 75 р.
подають
676. Документи (клопотання, Пост.(1) - (1) В органах соціального довідки про наявність захисту - 15 р. дітей, характеристики,
анкети) про подання про
нагородження багатодітних
матерів орденами та
медалями (орден
"Материнська слава",
"Медаль материнства")
677. Документи (подання,
характеристики, витяги з
рішень профспілкових
комітетів, нагородні
листи) про подання про
нагородження грамотами
міністерств, профспілкових
органів:
а) в організаціях, які 5 р. -
нагороджують
б) в організаціях, які 75 р. 75 р.
подають
678. Документи про подання про (1) Про нагородження, нагородження медаллю проведені раніше (до 1991 "Ветеран праці"(1): р.) а) відомості про Пост. -
нагородження
б) витяги з рішень 30 р. 30 р.
спільних засідань
адміністрації та
профспілкових комітетів,
протоколи вручення медалей
в) клопотання, рішення 5 р. 5 р.
виконкомів рад, копії
указів про нагородження
679. Списки, журнали (книги), Пост.(1) 75 р.(1) (1) Нагороджених орденом картотеки обліку осіб, "Материнська слава", нагороджених державними медаллю "Медаль нагородами СРСР та материнства" - 40 р., України, відомчими медаллю "Ветеран праці" - нагородами, 5 р. республіканськими і
відомчими почесними
званнями; лауреатів
Державних та інших премій
у галузі науки, техніки,
літератури, мистецтва,
архітектури
680. Листування з органами 10 р. 3 р.
державної влади, місцевого
самоврядування, вищими
організаціями,
профспілковими органами
про представлення
працівників до урядових
нагород, присвоєння
почесних звань, висунення
і затвердження кандидатур
на здобуття Державних
премій
7. Соціально-культурний розвиток населення
7.1. Соціальне страхування та соціальний захист населення
681. Протоколи засідань комісій 75 р. -
із призначення пенсій
682. Протоколи рішення комісій 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після виплати із призначення державної допомоги допомоги на дітей
683. Листування про соціальне 3 р. 3 р.
страхування
684. Документи (заяви, довідки, 5 р. 5 р.
висновки лікарів) про
призначення пенсій
685 Пенсійні справи (заяви, висновки 5 р.(1) ЕПК - (1) Після лікарів, витяги з протоколів, припинення довідки про заробітну плату, виплати пенсій трудовий стаж, медико-соціальної експертної комісії тощо) пенсіонерів, які одержують пенсії відповідно до законодавства загальновстановлені пенсії
686. Пенсійні доручення 3 р. 3 р.
687. Алфавітна книга Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання не пенсіонерів передається 688. Списки робітників і 50 р. 50 р.
службовців, які виходять
на пільгову пенсію
689. Зведення про укладення 3 р. 3 р.
трудових договорів з
пенсіонерами
690. Листування про призначення 3 р. 3 р.
і виплату пенсій і
допомоги робітникам,
службовцям, працівникам
колективних
сільськогосподарських
підприємств
691. Листування про надсилання 3 р. 3 р.
довідок про трудовий стаж
для оформлення пенсій і
державної допомоги
692. Картотеки, журнали 3 р. 3 р.
реєстрації подань і заяв
щодо призначення пенсій і
видачі пенсійних книжок
693. Документи (плани, Пост. 10 р.
розрахунки, аналізи
звітних даних) про
призначення і виплату
допомоги на дітей та
малозабезпеченим сім'ям
694. Листування про надання 3 р. 3 р.
матеріальної допомоги
малозабезпеченим і
багатодітним сім'ям
695. Журнали обліку пенсійних 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після припинення справ виплати пенсій 696. Журнали обліку:
а) пенсіонерів, які 3 р. 3 р.
працюють
б) виплати пенсій 5 р. 5 р.
пенсіонерам, які працюють
697. Журнали реєстрації 15 р. 15 р.
протоколів про призначення
державної допомоги на
дітей
698. Заяви про призначення 5 р. 5 р.
допомоги на дітей
699. Журнали реєстрації заяв 5 р. 5 р.
про призначення всіх видів
допомоги
700. Документи (довідки, Пост. 5 р.
переліки, інформації) про
пільги, встановлені для
окремих категорій громадян | 701. |Документи (довідки, заяви,| Пост. 1 | Пост. 1 |1 На підприємствах, | | |списки, посвідчення на| | |в установах і | | |відрядження, протоколи вручення і| | |організаціях | | |журнали реєстрації посвідчень)| | | | | |про громадян, які постраждали| | | | | |внаслідок Чорнобильської| | | | | |катастрофи | | | | 702. Документи (протоколи, Пост. Пост.
звіти, списки, листування)
про відновлення прав
реабілітованих громадян та
політичних в'язнів
703. Документи (рішення, Пост. Пост.
довідки, списки,
листування) про соціальний
захист в'язнів фашизму
704. Статистичні звіти про Пост. 5 р.
кількість інвалідів та їх
працевлаштування, роботу
будинків-інтернатів
705. Журнали обліку довідок, Пост. Пост.
посвідчень, виданих
інвалідам війни, сім'ям
загиблих, удовам,
учасникам війни і
трудівникам тилу
706. Листування про 3 р. 3 р.
санаторно-курортне
обслуговування,
працевлаштування,
торгівельне обслуговування
інвалідів, учасників війни
та встановлення опіки і
шефської допомоги
7.2. Медичне і санаторно-курортне обслуговування
707. Документи (доповіді, 10 р. ЕПК 5 р.
доповідні записки, огляди,
довідки, акти обстежень,
відомості) про організацію
і діяльність
лікувально-профілактичних
і санаторно-курортних
закладів
708. Листування про організацію 5 р. 5 р.
лікувально-профілактичної
допомоги і
санаторно-курортного
обслуговування
709. Листування про діяльність 3 р. 3 р.
лікувально-профілактичних
і санаторно-курортних
закладів
710. Документи (довідки, 3 р. 3 р.
відомості, листування) про
наявність і стан медичних
установ (пунктів) на
підприємствах, в
організаціях і про медичну
допомогу робітникам і
службовцям
711. Списки медичних пунктів на До До
підприємствах і в заміни заміни
організаціях новими новими
712. Листування про санітарний 5 р. 5 р.
нагляд, проведення
запобіжних щеплень,
медичний огляд,
диспансеризацію,
госпіталізацію і надання
медичної допомоги
713. Документи (плани, довідки, 3 р. 3 р.
картки, списки, графіки,
листування) про періодичні
медичні огляди
714. Відомості про склад, 1 р. 1 р.
кількість і рух хворих і
відпочивальників у
лікувально-профілактичних
і санаторно-курортних
закладах
715. Документи (звіти, довідки, 10 р. 10 р.
списки) про травматизм на
підприємствах
716. Звіти, довідки про причини 10 р. 10 р.
захворюваності працівників
організацій
717. Листування про експертизу 3 р. 3 р.
тимчасової
непрацездатності і порядок
видачі листків
непрацездатності
718. Рішення лікарняно-трудових 5 р. 5 р.
експертних комісій,
висновки
лікарняно-консультаційних
комісій
719. Звіти, довідки про 3 р. 3 р.
правильність видачі
листків непрацездатності
720. Листки непрацездатності, 3 р. 3 р.
корінці листків
непрацездатності
721. Акти перевірок 3 р. 3 р.
правильності заповнення
листків непрацездатності
722. Журнали реєстрації листків 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення непрацездатності журналу 723. Журнали реєстрації рішень 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення лікарняно-трудових журналу експертних комісій,
висновків
лікарняно-консультаційних
комісій
724. Одноразові відомості про 3 р. 3 р.
захворюваність
725. Одноразові зведення про 1 р. 1 р.
кількість робітників і
службовців, які
обслуговуються на пунктах
медичної допомоги і в
поліклініках
726. Медичні картки (історії (1) У науково-дослідних і хвороби): клінічних лікувально-профілактичних а) стаціонарних хворих 25 р.(1) 25 р.(1) установах історії хвороби, б) амбулаторних хворих 5 р.(2) 5 р.(2) що мають суттєве значення для вивчення ефективних методів профілактики, в) картки диспансерного 5 р.(3) 5 р.(3) діагностики, лікування й обліку розвитку історії медицини, - пост. Терміни зберігання за окремими видами захворювань диференційовані Переліком Міністерства охорони здоров'я України (2) Після вибуття. (3) Після зняття з диспансерного обліку 727. Індивідуальні картки,
медичні довідки, аналізи,
історії розвитку дітей у
дитячих закладах:
а) у дитячих яслах і - 5 р.
садках
б) у будинках дитини і - 25 р.-"В"
дитячих будинках
728. Журнали реєстрації 5 р. 5 р.
амбулаторних хворих
729. Журнали реєстрації Пост. Пост.
летального кінця
730. Картки попереднього запису 1 р. 1 р.
на прийом до лікаря
731. Журнали реєстрації прийому 25 р. 25 р.
хворих і відмов у
госпіталізації
732. Журнали лабораторій 3 р. 3 р.
733. Журнали обліку 3 р. 3 р.
профілактичних щеплень,
інфекційних захворювань
734. Операційні журнали Пост.(1) Пост.(1) (1) На державне лікувальних установ зберігання не передаються 735. Книги реєстрації донорів 10 р. 10 р.
736. Книги запису відмов у 3 р. 3 р.
госпіталізації на станції
швидкої медичної допомоги
737. Книги запису викликів 3 р. 3 р.
лікарів додому і за
невідкладною допомогою
738. Щоденники роботи лікарів і 1 р. 1 р.
середнього медичного
персоналу поліклініки
(амбулаторії, диспансеру,
консультації)
739. Протоколи операцій, 75 р. 75 р.
протоколи розтинів
740. Книги запису 5 р. 5 р.
рентгенівських та
кардіографічних обстежень
741. Листування про організацію 3 р. 3 р.
лікувального харчування і
призначення, видачу
дотації на лікувальне
харчування
742. Листування про надання 1 р. 1 р.
місць у
лікувально-профілактичних
установах, про
прикріплення до
поліклінік, видачу
перепусток у поліклініки
743. Списки працівників і 1 р. 1 р.
членів їх сімей,
прикріплених до відомчих
поліклінік
744. Договори про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення санаторно-курортне строку дії договору обслуговування
745. Санаторно-курортні картки 3 р. 3 р.
746. Реєстраційні картки на 3 р. 3 р.
осіб, які прибувають до
санаторно-курортних та
лікувально-профілактичних
закладів
747. Документи (акти, рапорти, 1 р. 1 р.
листування) про порушення
хворими і
відпочивальниками
санаторно-курортного
режиму
748. Книги відгуків - 3 р.
відпочивальників і хворих
про роботу
санаторно-курортних
закладів
749. Графіки заїздів, книги - 1 р.
обліку прибуття і вибуття
хворих і відпочивальників
у санаторно-курортні
заклади
750. Договори, угоди про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення надання путівок строку дії договору 751. Документи (заяви, плани, 3 р. 3 р.
довідки, списки,
листування) про надання,
придбання, облік, розподіл
і реалізацію путівок у
санаторно-курортні заклади
752. Протоколи комісій для 3 р. 3 р.
розподілу путівок у
санаторно-курортні заклади
753. Документи (заявки, вимоги, 1 р. 1 р.
накладні, відомості,
ордери) про одержання
путівок
754. Книги, відомості обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення розподілу, надходжень і книги видачі путівок у
санаторно-курортні заклади
755. Листування про направлення 3 р. 3 р.
хворих до
санаторно-курортних
комісій
756. Санаторно-курортні книжки 3 р. 3 р.
і путівки в
санаторно-курортні заклади
і на курортне лікування,
корінці путівок
757. Книги запису роботи 3 р. 3 р.
санаторно-курортних і
лікарняно-консультаційних
комісій
758. Листування про відпуск 3 р. 3 р.
ліків
759. Вимоги на медикаменти 3 р. 3 р.
760. Журнал реєстрації 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення процедурних бланків на журналу наркотики
7.3. Житлово-побутові питання і організація громадського харчування
761. Документи (доповіді, 3 р. 3 р.
огляди, зведення,
відомості, довідки,
листування) про стан і
експлуатацію
житлово-комунального
фонду, управління
житловими будинками
762. Акти про технічний стан 5 р. 5 р.
житлового фонду
763. Листування про технічний 3 р. 3 р.
стан і технічну
паспортизацію житлового
фонду
764. Документи (акти, висновки, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після надання відомості) про обстеження житлової площі і поліпшення
житлово-побутових умов
робітників і службовців
765. Договори, угоди про право 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення користування житловою строку дії договору площею в будинках, що
належать організаціям
766. Документи (заяви, 10 р. ЕПК 10 р.(1) (1) Після надання доповідні записки, житлової площі зведення, довідки,
листування) про надання,
розподіл і обмін житлової
площі
767. Протоколи засідань 5 р. 5 р.
житлових комісій
768. Листування про вселення, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після надання відселення і продовження житлової площі строків користування
житловою площею
769. Листування про організацію 5 р. 5 р.
житлових кооперативів і
вступ до них
770. Списки черговості на До До
одержання житла заміни заміни
новими новими
771. Журнали обліку отримання Доки не Доки не
житлової площі мине мине
потреба потреба
772. Списки осіб на одержання 3 р. 3 р.
ордерів на житлову площу
773. Ордери на право - До кінця
користування житловою користування площею, корінці ордерів житловою
площею
774. Посвідчення, довідки про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення право користування терміну дії посвідчення додатковою площею
775. Листування про право 3 р. 3 р.
користування додатковою
площею
776. Журнали обліку видачі Доки не Доки не
ордерів на житлову площу мине мине
потреба потреба
777. Листування про бронювання 3 р. 3 р.
житлової площі
778. Документи (копії довідок, - 3 р.
доручень, посвідчень), що
видаються мешканцям
житлово-комунальними
установами
779. Книги прописки мешканців - Пост.
(домові книги)
780. Списки мешканців - 3 р.(1) (1) Після заміни новими 781. Заяви про прописку і 3 р. 3 р.
виписку мешканців
782. Листування про прописку і 3 р. 3 р.
виписку мешканців
783. Документи (копії - 3 р.(1) (1) Після закінчення повідомлень, відомості, виплати субсидії розрахунки, довідки) про
заробітну і квартирну
плату, необхідні для
встановлення житлових
субсидій
784. Особові рахунки - 3 р.(1) (1) Після заміни новими квартиронаймачів
785. Листування про надання 3 р. 3 р.
місць у гуртожитках і
виселення з них
786. Журнали черговості та 5 р. 5 р.
одержання місць у
гуртожитках
787. Листування про бронювання 1 р. 1 р.
місць у готелях
788. Книги реєстрації тих, хто 3 р. 3 р.
проживає у готелі
789. Відомості про експлуатацію - 1 р.
житлового фонду готелів
790. Листування про відкриття і 3 р. 3 р.
роботу підприємств
комунально-побутового
обслуговування
791. Квитанції, корінці 3 р. 3 р.
квитанцій про оплату всіх
видів комунальних послуг
792. Листування про відкриття 3 р. 3 р.
та роботу бюро ритуальних
послуг
793. Листування про комунальне 3 р. 3 р.
обслуговування і
управління житловими
будинками
794. Листування про 3 р. 3 р.
експлуатацію газового,
пічного господарства,
водопроводу, каналізації
795. Документи (зведення, 5 р. 3 р.
відомості, звіти,
листування) про
благоустрій міст,
населених пунктів
796. Документи (зведення, 3 р. 3 р.
відомості, листування) про
хід дорожньо-ремонтних
робіт у містах, населених
пунктах
797. Документи (акти, доповідні 3 р. 3 р.
записки, відомості,
пропозиції, листування)
про організацію
громадського харчування
798. Документи (акти, доповідні 5 р. 5 р.
записки, довідки,
інформації, пропозиції,
листування) про стан і
поліпшення роботи
підприємств громадського
харчування
799. Відомості про наявність 1 р. 1 р.
їдалень
800. Акти перевірок стану 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до ст. роботи підприємств 288 громадського харчування
801. Книги скарг і пропозицій 5 р. 5 р.
про роботу підприємств
громадського харчування
802. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
інформації, листування)
про перевірку санітарного
стану підприємств
громадського харчування і
заходи щодо його
поліпшення
803. Листування про 3 р. 3 р.
впровадження прогресивних
форм обслуговування
804. Книги обліку зняття проб - 1 р.
на підприємствах
громадського харчування
805. Листування про роздрібний 3 р. 3 р.
товарообіг і реалізацію
товарів
806. Накопичувальні журнали - 1 р.
витрат продуктів
807. Норми природних збитків і 5 р.(1) 5 р. (1) Після заміни новими відходів продуктів
808. Листування про облік 3 р. 3 р.
природного збитку і
відходи продуктів
809. Розкладки, норми витрат 1 р. 1 р.
продуктів на приготування
страв
810. Листування про змінення 1 р. 1 р.
розкладок і норм витрат
продуктів на приготування
страв
811. Документи (акти, 5 р. 5 р.
відомості, листування) про
націнки до цін на
продовольчі товари
812. Документи (доповідні 5 р. 3 р.
записки, довідки) про
розвиток колективного
садівництва і городництва
813. Протоколи засідань 5 р. 5 р.
правлінь садівницьких
кооперативів, документи до
них (заяви, рішення,
подання)
814. Листування про відведення 3 р. 3 р.
земельних ділянок
робітникам і службовцям
815. Документи (плани, довідки, До До
списки) про виділення ліквідації ліквідації земельних ділянок садових садових
кооперативів кооперативів 816. Членські книжки садівників - До
заміни
новими
817. Відомості про проведення 5 р. 5 р.
робіт з розвитку
парникового господарства,
обліку й стану
плодово-ягідних і овочевих
насаджень
818. Листування про проведення 3 р. 3 р.
робіт з розвитку
парникового господарства,
обліку і стану
плодово-ягідних і овочевих
насаджень
819. Зведені відомості про 3 р. 3 р.
зібраний у садах (на
городах) урожай
820. Листування про одержання 3 р. 3 р.
позик на придбання
садивного матеріалу, його
закупівлю й розподіл
821. Листування про ремонт 1 р. 1 р.
сільськогосподарського
інвентарю
822. Відомості і листування про 3 р. 3 р.
організацію і хід
сільськогосподарських
робіт у підсобних
господарствах
823. Відомості про рух 3 р. 3 р.
поголів'я худоби і птахів
у підсобних господарствах
7.4. Оздоровчо-виховна робота з дітьми
824. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і роботу дитячих закладів
825. Листування про обладнання 3 р. 3 р.
дитячих закладів
826. Документи (доповідні 3 р. 3 р.
записки, довідки,
відомості, зведення) про
організацію відпочинку
дітей під час канікул
827. Листування про 3 р. 3 р.
лікувально-профілактичну і
оздоровчу роботу в дитячих
закладах
828. Листування про 3 р. 3 р.
укомплектування дитячих
закладів педагогічним,
медичним і обслуговуючим
персоналом
829. Документи (плани, 3 р. 3 р.
доповідні записки, заяви,
листування) про надання
місць дітям у дитячих
закладах
830. Протоколи батьківських 5 р. 5 р.
зборів і засідань
батьківських комітетів
831. Плани проведення виховної - 1 р.
роботи в дитячих закладах
і розклад занять з дітьми
832. Щоденники спостережень за - 3 р.
перебігом педагогічного
процесу в дитячих закладах
833. Книги перебування дітей у - 1 р.
дитячих садках і яслах
834. Списки дітей у дитячих До До
садках і яслах заміни заміни
новими новими
835. Табелі відвідуваності - 1 р.
дітьми дитячих садків і
ясел
836. Списки дітей, направлених 1 р. 1 р.
до дитячих таборів для
відпочинку
837. Документи (копії свідоцтв - 1 р.(1) (1) Після вибуття дитини про народження, медичні
довідки й аналізи, довідки
з місця роботи батьків),
що подаються при прийманні
дітей у дитячі садки і
ясла
838. Путівки в дитячі заклади 3 р. 3 р.
839. Відомості про облік 1 р. 1 р.
надходжень грошових
внесків за перебування
дітей у дитячих садках і
яслах
840. Книги зняття проб дитячого - 1 р.
харчування
841. Документи з питань 5 р. 5 р.
харчування дітей, які
проживають на радіаційно
забрудненій території
842. Медичні картки дітей у - 1 р.(1) (1) Після вибуття дитини дошкільних закладах
843. Особові справи дітей у 5 р.(1) 5 р.(1) (1) У дитячих будинках - дошкільних закладах пост. 844. Листування про направлення 3 р. 3 р.
дітей у дитячі санаторії
7.5. Організація дозвілля, підвищення культурного рівня населення, розвиток самодіяльної творчості
845. Документи (доповідні
записки, довідки) про стан
культурно-масової роботи
серед населення:
а) за місцем складання Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
846. Листування з державними, 5 р. 5 р.
профспілковими органами
про культурно-масову
роботу
847. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і роботу палаців, будинків
культури, клубів
848. Протоколи засідань Пост. 10 р.
правлінь палаців, будинків
культури, їх художніх рад
849. Документи (плани, умови,
програми, сценарії,
довідки, звіти, протоколи
журі) про організацію і
проведення виставок,
фестивалів, оглядів,
конкурсів самодіяльної,
технічної творчості:
а) міжнародних, Пост. 10 р.
всеукраїнських,
регіональних
б) місцевих 5 р. 5 р.
850. Листування про організацію
і проведення фестивалів,
оглядів, конкурсів
самодіяльної і технічної
творчості:
а) міжнародних, 10 р. 5 р.
всеукраїнських,
регіональних
б) місцевих 3 р. 3 р.
851. Фотографії, ескізи, 10 р. ЕПК 5 р.
креслення, описи робіт, що
подаються на огляди і
конкурси самодіяльної
творчості
852. Анкети, списки, фотографії 3 р. 3 р.
учасників фестивалів,
оглядів, конкурсів
самодіяльної і технічної
творчості
853. Сценарії, тематичні плани 10 р. ЕПК 5 р.
проведення вечорів,
концертів, усних журналів
854. Листування про проведення 3 р. 3 р.
вечорів художньої
самодіяльності, вечорів
відпочинку
855. Тексти радіопередач, 5 р. ЕПК 5 р.
підготовлених
організаціями для
місцевого радіомовлення
856. Листування про роботу 3 р. 3 р.
самодіяльних художніх
колективів
857. Листування про організацію 1 р. 1 р.
читання лекцій, доповідей,
бесід
858. Листування про набір у 3 р. 3 р.
колективи самодіяльної
художньої творчості
859. Листування про обладнання 1 р. 1 р.
і художнє оформлення
палаців, будинків
культури, клубів
860. Заявки на художнє 1 р. 1 р.
оформлення палаців,
будинків культури, клубів
861. Репертуари кінотеатрів, 3 р. 3 р.
щоденні касові рапортички
палаців, будинків
культури, клубів
862. Акти перевірок роботи 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після наступної бібліотек і перевірки довідково-інформаційних
фондів
863. Довідки про роботу 3 р. 3 р.
бібліотек і
довідково-інформаційних
фондів
864. Листування про організацію 3 р. 3 р.
роботи бібліотек і
довідково-інформаційних
фондів
865. Щоденники обліку роботи До До
бібліотек ліквідації ліквідації бібліотеки бібліотеки 866. Плани комплектування 5 р. 3 р.
бібліотечних і
довідково-інформаційних
фондів
867. Листування про 3 р. 3 р.
комплектування
бібліотечних і
довідково-інформаційних
фондів
868. Документи (списки, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після отримання каталоги, звіти) про передплатної літератури оформлення річної
передплати на літературу
869. Інвентарні книги обліку До До
матеріалів бібліотек і ліквідації ліквідації довідково-інформаційних бібліотеки бібліотеки фондів
870. Книги підсумкового обліку До До
бібліотечного фонду ліквідації ліквідації бібліотеки бібліотеки 871. Обліковий каталог До До
ліквідації ліквідації бібліотеки бібліотеки 872. Журнали реєстрації карток До До
облікового каталогу ліквідації ліквідації бібліотеки бібліотеки 873. Описи (накладні) облікових До До
номерів ліквідації ліквідації бібліотеки бібліотеки 874. Картотеки обліку До До
періодичних видань ліквідації ліквідації бібліотеки бібліотеки 875. Супровідні документи 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після перевірки (накладні, описи, списки) бібліотечного фонду на літературу, що
надходить до бібліотек
876. Картотеки формулярів До До (1) Формуляри на виданих книг ліквідації ліквідації загублені книги бібліотеки(1) бібліотеки(1) знищуються після зняття книг з обліку 877. Книги обліку літератури, 3 р. 3 р.
загубленої читачами, і
тієї, що прийнята замість
неї
878. Списки літератури, До До (1) Вилученої з вилученої з обігу ліквідації ліквідації політичних міркувань - бібліотеки(1) бібліотеки(1) пост. 879. Прибуткові акти на 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після перевірки літературу, одержану бібліотечного фонду безкоштовно або без
супровідних документів
880. Акти передачі видань з 3 р. 3 р.
основного фонду в
депозитарний і обмінний
фонди бібліотеки
881. Акти списання книг і 10 р. 10 р.
періодичних видань
882. Акти, списки літератури, 5 р. 5 р.
одержаної за книгообміном
883. Протоколи бібліотечних 3 р. 3 р.
інвентаризаційних і
перевірочних комісій
884. Акти інвентаризаційної До До
перевірки бібліотечних і ліквідації ліквідації довідково-інформаційних бібліотеки бібліотеки фондів
885. Листування про проведення 1 р. 1 р.
перереєстрації і
впорядкування бібліотечних
фондів
886. Каталоги книг До До
(систематичні, алфавітні, ліквідації ліквідації предметні) бібліотеки бібліотеки 887. Листування про 3 р. 3 р.
класифікацію
довідково-інформаційних
фондів, організацію
довідково-бібліографічного
апарату
888. Листування про повернення 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після повернення книг книг читачами або покриття вартості загублених книг 889. Листування про 3 р. 3 р.
обслуговування читачів
890. Договори на міжбібліотечне 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення абонементне обслуговування строку дії договору 891. Журнали обліку запитів за 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення міжбібліотечним журналу абонементом
892. Бланки-замовлення на 1 р. 1 р.
одержання літератури за
міжбібліотечним
абонементом
893. Картки обліку і одержання 3 р. 3 р.
літератури за
міжбібліотечним
абонементом
894. Вимоги читачів на 1 р. 1 р.
літературу
895. Журнали реєстрації До До
бібліографічних довідок ліквідації ліквідації бібліотеки бібліотеки 896. Журнали обліку 1 р. 1 р.
консультацій
897. Картотеки формулярів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після перереєстрації читачів читачів і повернення книг 898. Картотеки абонентів, які 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення користуються строку дії договору на міжбібліотечним міжбібліотечне абонементом абонементне обслуговування 899. Книги, щоденники обліку 3 р. 3 р.
читачів і виданої
літератури
7.6. Фізкультурно-спортивна робота
900. Документи (доповіді, 5 р. 5 р.
доповідні записки,
інформації, зведення) про
залучення населення до
занять фізкультурою та
спортом, створення
фізкультурних колективів,
проведення оздоровчих
заходів в установах,
організаціях, на
підприємствах
901. Зведення, відомості про 5 р. 5 р.
кількість і склад
фізкультурних колективів
902. Листування про організацію 3 р. 3 р.
масової спортивної,
військово-спортивної і
фізкультурно-оздоровчої
роботи
903. Положення про спортивні 3 р. 3 р.
змагання, програми і плани
проведення змагань
904. Протоколи, таблиці
результатів спортивних
змагань:
а) підсумкові Пост. 10 р.
б) технічні й суддівські 3 р. 3 р.
905. Документи (анкети, списки, 10 р. 5 р.
фотознімки) про участь
фізкультурних колективів у
спартакіадах і спортивних
змаганнях
906. Інформаційні зведення про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Про міжнародні, проведення спортивних республіканські змагання змагань і змагання на першість спортивних товариств - пост. 907. Документи (довідки, звіти, 10 р. 5 р.
листування) про
організацію і діяльність
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
908. Листування про проведення 3 р. 3 р.
спортивних змагань,
парадів, туристичних
походів, тренувальних
зборів, інших спортивних
заходів та участь у них
співробітників організацій
909. Заявки і заявочні листи на 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після проведення участь фізкультурних змагань і парадів колективів у спортивних
змаганнях і парадах
910. Календарні плани роботи 1 р. 1 р.
спортивних секцій і
проведення спортивних
змагань,
учбово-тренувальних зборів
911. Журнали обліку, розклади 1 р. 1 р.
роботи спортивних секцій
912. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
відомості, зведення) про
здачу спортивних норм і
розрядів
913. Листування про здачу 3 р. 3 р.
спортивних норм і розрядів
914. Відомості про видачу 3 р. 3 р.
спортивного інвентарю і
спортивної форми
915. Документи (заявки, 3 р. 3 р.
рознарядки, листування)
про підготовку і
обладнання майданчиків і
приміщень для занять
фізкультурою і спортом
8. Науково-інформаційна діяльність
8.1. Науково-технічна інформація
916. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і методи науково-технічної
інформації і пропаганди
917. Листування про планування 5 р. 5 р.
науково-технічної
інформації, пропаганди і
про обмін передовим
досвідом
918. Документи (доповідні 5 р. 5 р.
записки, зведення,
відомості, довідки) про
роботу з науково-технічної
інформації і пропаганди
919. Листування про облік, рух 5 р. 5 р.
і використання
науково-технічної
інформації
920. Листування про розробку 3 р.(1) 3 р. (1) Із зарубіжними науково-технічних видань, країнами - 5 р. підготовку радіо- і
телепередач, випуск
кіноінформації
921. Інформаційні видання
(бюлетені, вісники,
інформаційні листки,
каталоги, списки,
довідники, збірники):
а) за місцем складання На На
державне державне
зберігання зберігання не не
передаються. передаються. Зберігаються Зберігаються в організаціях в організаціях б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
922. Інформаційні підбірки Доки не Доки не
систем вибіркового мине мине
розповсюдження інформації потреба потреба
(ВРІ) і документаційного
забезпечення керівництва
(ДЗК), реферативні і
бібліографічні підбірки,
тематичні покажчики
літератури (ТПЛ),
бібліографічні покажчики
літератури (БПЛ)
923. Картотеки технічних
новинок:
а) за місцем складання На На
державне державне
зберігання зберігання не не
передаються. передаються. Зберігаються Зберігаються в організаціях в організаціях б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
924. Аналітичні огляди
(доповіді)
науково-технічної
інформації:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
925. Інформаційні огляди:
а) за місцем складання На На
держзберігання держзберігання не не
передаються. передаються. Зберігаються в Зберігаються в організаціях організаціях б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
926. Переклади статей, Доки не Доки не
іноземних книг, журналів з мине мине
питань науки і техніки потреба потреба
927. Статті, тексти радіо- і
телепередач, брошури,
плакати, діаграми,
фотодокументи з
науково-технічної
інформації і пропаганди:
а) за місцем складання На На
держзберігання держзберігання не не
передаються. передаються. Зберігаються Зберігаються в організаціях в організаціях б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
928. Журнали реєстрації 5 р. 5 р.
науково-технічної
інформації
929. Контрольні карти з 5 р. 5 р.
технічної інформації
930. Картки обліку вибіркового 3 р. 3 р.
розповсюдження інформації
931. Документи (довідки, 3 р. 3 р.
зведення, відомості,
звіти) про облік
використання
науково-технічної
інформації
932. Документи (запити, заявки,
відомості) про потребу в
науково-інформаційних
матеріалах:
а) на матеріали, видані за 3 р. 3 р.
кордоном
б) на матеріали, видані в 1 р. 1 р.
Україні
933. Заявки на переклад статей 1 р. 1 р.
з іноземних книг, журналів
934. Листування про переклад 1 р. 1 р.
іноземної літератури
935. Листування про 3 р. 3 р.
довідково-інформаційне
обслуговування
936. Листування про депонування 3 р. 3 р.
рукописів
937. Листування про 1 р. 1 р.
опублікування в газетах і
журналах інформаційних
матеріалів
938. Листування про розсилання 1 р. 1 р.
науково-інформаційних
видань
939. Документи (1) За місцем складання - (тематико-експозиційні пост. плани, схеми, описання,
характеристики експонатів,
каталоги, путівники,
проспекти, альбоми, акти
експертизи, акти приймання
експонатів, списки
учасників, доповіді,
довідки, книги відгуків)
про підготовку і
проведення виставок:
а) міжнародних Пост. 10 р.
б) республіканських, 5 р. 5 р.
місцевих | 940. |Документи (дипломи, свідоцтва,| Пост. |До ліквідації| | | |атестати, грамоти) про| |організації | | | |нагородження організацій за| | | | | |участь у виставках | | | | 941. Листування про 3 р. 3 р.
нагородження за участь у
виставках
942. Листування про організацію 5 р. 5 р.
і проведення виставок
943. Документи (програми, 3 р. 3 р.
плани, тексти лекцій,
довідки, відомості,
листування) про проведення
на виставках лекцій,
зустрічей та інших заходів
944. Заявки на проведення 1 р. 1 р.
екскурсій по виставках
945. Журнали обліку екскурсій 3 р. 3 р.
по виставках
946. Документи (рекламні 3 р. 3 р.
тексти, зразки проспектів,
листування) з рекламування
8.2. Видавнича діяльність
947. Протоколи, стенограми Пост. 10 р.
редакційно-видавничих і
художніх рад, редколегій,
нарад редакцій
948. Протоколи, стенограми Пост. 10 р.
нарад авторського активу і
власних кореспондентів
949. Протоколи засідань комісій 5 р. 5 р.
для визначення можливості
опублікування видань у
відкритій пресі
950. Акти експертизи матеріалів, 5 р. 5 р.
відкритих для преси
951. Листування про випуск 3 р. 3 р.
видань
952. Листування з зарубіжними 3 р. 3 р.
установами і організаціями
про спільний випуск видань
953. Листування про видання 3 р. 3 р.
відомчої літератури
954. Перспективні тематичні
плани випуску видань:
а) за місцем розробки Пост. 10 р.
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
955. Тематичні плани випуску (1) За місцем видань: складання, в інших організаціях - а) зведені Пост. - доки не мине б) річні Пост.(1) 10 р. потреба. (2) За відсутністю в) квартальні 3 р.(2) 3 р.(3) річних - пост. (3) За відсутністю річних -10 р. 956. Проекти тематичних планів 5 р. 5 р.
випуску видань
957. Анотовані тематичні плани Доки не Доки не
випуску видань мине мине
потреба потреба
958. Плани 3 р. 3 р.
художньо-поліграфічного
оформлення видань
959. Листування про планування 3 р. 3 р.
випуску видань
960. Заявки організацій на 3 р. 3 р.
видання літератури
961. Листування про підготовку, 3 р. 3 р.
хід і випуск видань
962. Авторські й набірні (1) Рукописи відомих рукописи опублікованих громадсько-політичних видань, верстки, звірки(1): діячів, діячів літератури, мистецтва, культури, а) з правкою автора або 10 р. ЕПК(2) 3 р.(2) науки, техніки, змістовою правкою редактора виробництва, а також ті, що здобули громадське визнання і б) без правки Доки не Доки не відзначені преміями, мине мине - пост. потреба(3) потреба(3) (2) Після видання. (3) Не менш 1 року після видання 963. Авторські рукописи 3 р.(1) 3 р. (1) Рукописи, які неопублікованих робіт дістали позитивну оцінку рецензентів і не затребувані авторами, - пост. 964. Рукописи опублікованих (1) Переклади, перекладів(1): виконані відомими перекладачами, пое- тами, діячами науки, а) літературних перекладів 10 р. ЕПК(2) 3 р.(2) техніки, а також (набірні примірники, рукописи перекладів, верстки, звірки з правкою текст яких при редактора і перекладача) публікації був суттєво скорочений, - пост. (2) Після видання. б) підрядкових перекладів Доки не Доки не (3) Не менш 1 року мине мине після видання потреба(3) потреба(3) 965. Рукописи перекладів 3 р.(1) 3 р. (1) Переклади, неопублікованих робіт виконані відомими перекладачами, поетами, діячами науки, техніки, а також переклади робіт, які дістали позитивну оцінку рецензентів, - пост. 966. Ілюстрації до видань 3 р.(1) 3 р. (1) До рукописів, залишених на постійне зберігання, а також тих, що виконані відомими художниками, графіками і здобули громадське визнання, - пост. 967. Графічні матеріали 3 р.(1) 3 р. (1) До рукописів, (креслення, схеми, залишених на постійне діаграми) до видань зберігання, - пост. 968. Сигнальні примірники видань 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після здачі тиражів 969. Контрольні примірники Доки не Доки не
видань мине мине
потреба потреба
970. Контрольні примірники 5 р.(1) 5 р.(1) (1) На державне багатотиражних газет зберігання не передаються. Зберігаються в організаціях 971. Зразки рекламних видань 3 р. 3 р.
972. Справи з видання рукописів 3 р.(1) 3 р. (1) На рукописи, (творчі заявки, листування залишені на постійне з авторами, рецензії, зберігання, а також договори з авторами й інші на ті, що містять документи, пов'язані з рецензії відомих роботою над рукописом та осіб, - пост. підготовкою його до
видання)
973. Рецензії на рукописи, що не 3 р.(1) 3 р. (1) Рецензії відомих ввійшли до складу справи осіб і на рукописи, про видання рукопису залишені на постійне зберігання, - пост. 974. Справа книги (редакційний 3 р.(1) 3 р. (1) На рукописи, паспорт, картка руху залишені на постійне коректур, титул рукопису, зберігання, - пост. бібліографічні описання,
калькуляції і специфікації,
акти готовності видань)
975. Листування з авторами про 3 р.(1) 3 р. (1) Листи відомих доопрацювання, виправлення громадсько-політичних або непридатність рукописів діячів, діячів літератури, мистецтва, культури, науки, техніки, - пост. 976. Листування про оформлення (1) Термін зберігання видань(1): відраховується після виходу видань у світ (2) Листи відомих а) художніх 1 р.(2) 1 р. громадсько-політичних діячів, діячів б) технічних 1 р. 1 р. культури, літератури, мистецтва, науки, техніки - пост. 977. Листування про охорону 10 р. ЕПК 5 р.
авторських прав
978. Картки на рукописи авторів 5 р. 5 р.
979. Журнали реєстрації 10 р. 10 р.
рукописів
980. Журнали реєстрації рецензій 5 р. 5 р.
981. Реєстри оригіналів 10 р. 10 р.
ілюстрацій
982. Картки видань, що вийшли з 10 р. 10 р.
друку
983. Журнали обліку розсилання 1 р. 1 р.
сигнальних і контрольних
примірників
984. Документи (довідки, 5 р. 5 р.
зведення, відомості,
доповідні записки) про
виконання видавничого плану
985. Списки видань, що вийшли з Пост. 10 р.
друку
986. Протоколи читацьких Пост. 10 р.
конференцій
987. Рецензії, відгуки на 3 р.(1) 3 р. (1) На рукописи, видання залишені на постійне зберігання, а також на рукописи видатних осіб - пост. 988. Огляди рецензій Пост. -
989. Листування з друкарнями про 3 р. 3 р.
виконання замовлень
990. Протоколи засідань 5 р. 5 р.
тиражно-калькуляційних
комісій
991. Листування про тираж видань 1 р. 1 р.
992. Заявки, замовлення, наряди 1 р. 1 р.
на друкарські,
копіювально-розмножувальні
роботи
993. Журнали обліку замовлень на 3 р. 3 р.
друкарські,
копіювально-розмножувальні
роботи
994. Звіти, акти витрат і 3 р. 3 р.
перевитрат паперу, картону,
поліграфічних (друкарських)
матеріалів
995. Листування про постачання і 1 р. 1 р.
витрати поліграфічних
(друкарських) матеріалів
996. Акти перевірки зберігання і 3 р. 3 р.
використання
копіювально-розмножувальної
техніки
997. Документи (довідки, 1 р. 1 р.
відомості, доповідні
записки) про заходи щодо
боротьби з видавничим
браком
998. Листування про пропаганду 3 р. 3 р.
видань і реалізацію книг
999. Листування про 1 р. 1 р.
розповсюдження видань і
рознарядку на їх розсилку
1000. Журнали і листи відбитків Пост. 10 р.
зразків шрифтів і
пояснювальні записки до них
1001. Копії документів, 1 р. 1 р.
віддрукованих у
друкарсько-розмножувальних
цехах
9. Економічне, науково-технічне і культурне
співробітництво з зарубіжними країнами
|1002. |Статути, положення міжнародних| Пост. |До ліквідації| | | |організацій, членами яких є| |організації | | | |центральні органи виконавчої| | | | | |влади та громадські організації| | | | | |України | | | | 1003. Вказівки, завдання, Пост. -
директиви українським
делегаціям і спеціалістам,
які беруть участь у роботі
міжнародних організацій
1004. Документи (довідки, заяви, Пост. -
доповідні записки) про
вступ у міжнародні
організації і спілки
1005. Листування про вступ у Пост. -
міжнародні організації і
спілки
1006. Плани прийому представників 5 р. -
зарубіжних країн
1007. Протоколи зустрічей, звіти Пост.(1) 10 р.(1) (1) З організаційних про прийом представників і процедурних питань зарубіжних країн і - 3 р. організацій
1008. Документи (доповіді, Пост. Доки не
пам'ятні записки, довідки, мине
інформації) про прийом потреба
представників зарубіжних
країн
1009. Тексти виступів, записи Пост. 5 р.
бесід з представниками
зарубіжних країн
1010. Документи (програми, плани 5 р. 5 р.
проведення зустрічей,
графіки) прийомів і
перебування представників
зарубіжних країн в Україні
1011. Журнали, картотеки обліку 10 р. 10 р.
відвідувань організацій
представниками зарубіжних
країн
1012. Заявки на відвідування 1 р. 1 р.
організацій
1013. Листування про прийом 5 р. 5 р.
представників зарубіжних
країн
1014. Документи (пропозиції, 10 р. 10 р.
рекомендації, розрахунки)
про розробку перспективних
планів науково-технічного,
економічного і культурного
співробітництва з
зарубіжними країнами
1015. Листування про розробку, 5 р. 3 р.
уточнення, зміни
перспективних і поточних
планів науково-технічного,
економічного і культурного
співробітництва з
зарубіжними країнами
1016. Документи (доповідні 10 р. -
записки, довідки,
відомості) про виконання
планів науково-технічного,
економічного, культурного
співробітництва з
зарубіжними країнами
1017. Листування про
науково-технічне,
економічне і культурне
співробітництво з
зарубіжними країнами:
а) з вищими й іноземними 10 р. -
організаціями
б) з іншими організаціями 5 р. 5 р.
|1018. |Документи (угоди, договори,| Пост. |До ліквідації| | | |контракти) про науково-технічне,| |організації | | | |економічне, культурне| | | | | |співробітництво з зарубіжними| | | | | |країнами | | | | 1019. Документи (проекти, 10 р. ЕПК 5 р.
пропозиції, зауваження,
висновки) про підготовку
угод, договорів, контрактів
з науково-технічного,
економічного і культурного
співробітництва з
зарубіжними країнами
1020. Журнали реєстрації угод, Доки не Доки не
договорів, контрактів мине мине
потреба потреба
1021. Акти, протоколи засідань 10 р. 5 р.
кваліфікаційних комісій про
результати
виробничо-технічного
навчання іноземних
спеціалістів і робітників в
Україні
1022. Плани відрядження делегацій 5 р. -
і спеціалістів за кордон
1023. Замовлення-наряди на 5 р. -
відрядження спеціалістів за
кордон
1024. Листування про складання 3 р. 3 р.
звітів про закордонні
відрядження
1025. Листування про організацію 3 р. 3 р.
закордонних туристичних
мандрівок і комплектування
туристичних груп
1026. Списки туристів, які 3 р.(1) 3 р.(1) (1) За умов виїздять за рубіж повернення туристів 1027. Кон'юнктурні огляди з Пост. -
експортно-імпортних
поставок
1028. Документи (акти, описи, Пост. -
переліки, висновки,
довідки) про
приймання-передавання
обладнання, матеріалів з
експорту та імпорту
1029. Листування про експортні та
імпортні поставки:
а) з органами державної 15 р. -
влади
б) з вищими й іноземними 10 р. -
організаціями
в) з іншими організаціями 5 р. -
1030. Документи (висновки, акти, 10 р. -
довідки, техніко-економічні
обгрунтування) про
доцільність закупівлі
імпортної продукції та
матеріалів
1031. Листування про доцільність 5 р. 5 р.
закупівлі імпортної
продукції та матеріалів
1032. Дозволи на ввезення 10 р. 10 р.
(вивезення) за кордон (з-за
кордону) обладнання,
матеріалів
1033. Документи (протоколи, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Про контрабанду в постанови, декларації, особливо великих пояснення) про контрабанду розмірах - пост. та порушення митних правил
стосовно валютних цінностей
1034. Документи (протоколи, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Про контрабанду в постанови, декларації, особливо великих пояснення) про контрабанду розмірах - пост. та порушення митних правил
стосовно дорогоцінних,
кольорових та
рідкоземельних металів
1035. Документи (протоколи, 10 р.(1) 10 р.(1) (1) У випадках постанови, декларації, притягнення винних до пояснення) про незаконне кримінальної перевезення наркотичних відповідальності - засобів, психотропних, пост. сильнодіючих та отруйних
речовин, а також зброї,
боєприпасів та вибухових
речовин |1036. |Документи (декларації, ліцензії,| 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 За умови завершення | | |дозволи, специфікації та інші| | |перевірки державними | | |товаросупровідні документи)| | |податковими органами | | |митного оформлення вантажів,| | |з питань дотримання | | |товарів, майна | | |податкового | | | | | |законодавства, а для | | | | | |бюджетних установ та | | | | | |організацій, а також | | | | | |для госпрозрахункових | | | | | |підприємств і | | | | | |організацій, які | | | | | |знаходяться у сфері | | | | | |управління | | | | | |міністерств, інших | | | | | |центральних органів | | | | | |виконавчої влади, | | | | | |- ревізії. | | | | | |У разі виникнення | | | | | |суперечок, спорів, | | | | | |слідчих і судових | | | | | |справ - зберігаються | | | | | |до ухвалення | | | | | |остаточного рішення | 1037. Документи (сертифікати, 5 р. 5 р.
експертні висновки, акти,
протоколи, рішення,
листування) митного
контролю за якістю товарів
1038. Картки на учасників Пост.(1) Пост.(1) (1) На державне зовнішньоекономічної зберігання не діяльності, які порушили передаються митні правила
10. Матеріально-технічне постачання
10.1. Організація матеріально-технічного постачання
1039. Особливі умови поставки Пост. -
продукції і матеріалів
1040. Листування з державними 5 р. 5 р.
органами про постачання й
збут продукції
1041. Списки постачальників і Пост. 5 р.
споживачів, схеми прямих
господарських зв'язків з
постачальниками й
споживачами
1042. Протоколи розгляду 5 р. -
розбіжностей з питань
забезпечення
матеріально-технічними
ресурсами
1043. Заявки на основні й
допоміжні види постачання:
а) зведені річні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) На імпортне б) річні, що надійшли від 1 р. 1 р. обладнання і підвідомчих організацій матеріали - 5 р. в) квартальні 1 р. 1 р.
г) місячні 1 р. 1 р.
1044. Документи (особові рахунки, 3 р. 3 р.
зведені відомості, таблиці,
розрахунки) про потребу в
матеріалах і обладнанні
1045. Плани розподілу основного 5 р. 5 р.
обладнання
1046. Плани розподілу готової 5 р. 5 р.
продукції споживачам
1047. Баланси розподілу й (1) У міністерствах, відвантаження продукції: статорганах - пост. а) річні 5 р.(1) 5 р.
б) квартальні 1 р. 1 р.
1048. Річні фонди й ліміти на всі 3 р. 3 р.
види постачання
1049. Наряди на річні фонди, 1 р. 1 р.
додаткова рознарядка і
перерознарядка
1050. Зведені дані про розподіл Пост. -
та реалізацію фондів на
сировину й товари
1051. Фондові повідомлення, зміни 1 р. 1 р.
фондових повідомлень на всі
види постачання
1052. Книги реєстрації фондових 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення повідомлень книги 1053. Відомості розподілу річних 3 р. 3 р.
фондів і лімітів на всі
види постачання
1054. Журнали, картотеки обліку й 3 р. 3 р.
розподілу виділених фондів
1055. Документи (зведення, 1 р. 1 р.
відомості, довідки) про
розподіл і реалізацію
фондів на всі види
постачання
1056. Зведені рознарядки 3 р. 3 р.
матеріально-технічного
постачання
1057. Рознарядки на розподіл 5 р. 5 р.
імпортного обладнання і
матеріалів
1058. Розрахунки покриття фондів 1 р. 1 р.
постачання
1059. Звіти про реалізацію
фондових заявок:
а) річні 3 р. 3 р.
б) квартальні 1 р. 1 р.
в) місячні 1 р. 1 р.
1060. Звіти про реалізацію фондів 3 р. 3 р.
1061. Листування про розподіл і 3 р. 3 р.
реалізацію річних фондів і
лімітів (у тому числі на
імпортне обладнання і
матеріали)
1062. Зведення, відомості про
надходження, витрачання,
залишки сировини,
матеріалів і готової
продукції:
а) річні 3 р. 3 р.
б) квартальні 1 р. 1 р.
в) місячні 1 р. 1 р.
1063. Довідки про виконання 3 р. 3 р.
планів постачання продукції
1064. Комплектувальні відомості 1 р. 1 р.
на вироби
1065. Договори між замовниками й 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення постачальниками на всі види терміну дії договору матеріально-технічного
постачання та протоколи
розбіжностей у них
1066. Журнали обліку договорів на 3 р. 3 р.
постачання продукції
1067. Довідки, відомості про 3 р. 3 р.
умови й оформлення поставок
продукції
1068. Облікові картки, книги, 3 р. 3 р.
відомості обліку збуту
продукції (в тому числі
експортної)
1069. Документи (акти, фактури, 3 р. 3 р.
накладні) про здану
продукцію
1070. Листування про збут і 3 р. 3 р.
постачання продукції
1071. Листування про укладання 3 р. 3 р.
договорів
1072. Документи (заявки, 3 р. 3 р.
замовлення, наряди) про
поставку матеріалів,
обладнання, інвентарю
1073. Листування про заявки, 3 р. 3 р.
замовлення на матеріали й
готові вироби
1074. Замовлення-наряди на 5 р. 5 р.
експортні поставки
обладнання і матеріалів
1075. Журнали обліку замовлень і Доки не Доки не
нарядів на експортні мине мине
поставки обладнання і потреба потреба
матеріалів
1076. Листування із споживачами й 3 р. 3 р.
постачальниками про збут
продукції і виконання
замовлень
1077. Акти приймання виробів за 1 р. 1 р.
кооперованими поставками
1078. Заявки, специфікації на
кооперовані поставки
комплектувальних виробів і
обладнання:
а) зведені річні 5 р. -
б) річні, що надійшли від 1 р. 1 р.
організацій, підприємств
в) квартальні, що надійшли 1 р. 1 р.
від організацій,
підприємств
1079. Листування про кооперовані 3 р. 3 р.
поставки
1080. Графіки відвантаження
продукції споживачам:
а) квартальні 3 р. 3 р.
б) місячні 1 р. 1 р.
1081. Специфікації, сертифікати 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Імпортного на відвантаження і обладнання - до відправлення товарів закінчення експлуатації 1082. Розпорядження, підстави на 3 р. 3 р.
видачу нарядів на відпуск
товарів і продукції
1083. Замовлення, наряди на 3 р. 3 р.
відвантаження матеріалів і
обладнання
1084. Журнали обліку продукції, 3 р. 3 р.
що відправляється
споживачам
1085. Документи (диспетчерські 1 р. 1 р.
журнали, записи доручень,
зведення) про щоденне
відвантаження продукції (в
тому числі на експорт)
1086. Зведення, відомості, 3 р. 3 р.
журнали обліку
відвантаження експортної
продукції
1087. Відомості про відвантажені 1 р. 1 р.
товари, матеріали й
обладнання
1088. Листування про рознарядку й 1 р. 1 р.
відвантаження товарів і
матеріалів
1089. Акти, висновки про якість 3 р. 3 р.
товарів і матеріалів, що
надходять
1090. Акти про приймання-здавання 3 р. 3 р.
продукції представникам
замовників
1091. Документи (відомості, 3 р. 3 р.
листування, довідки) про
реалізацію наднормативних і
невикористовуваних товарів
і матеріалів
1092. Акти про зняття наявності й 3 р. 3 р.
залишків матеріалів
1093. Комерційні акти 3 р. 3 р.
1094. Листування про заготівлю й 1 р. 1 р.
відвантаження металевого
брухту
1095. Анульовані заявки, 1 р. 1 р.
замовлення, наряди
1096. Рапорти про залишки 1 р. 1 р.
продукції
1097. Дозволи на відпуск 1 р. 1 р.
матеріалів для
господарських потреб
1098. Листування про відпуск 1 р. 1 р.
матеріалів для
господарських потреб
1099. Реквізити (адреси) 3 р. 3 р.
споживачів і постачальників
1100. Листування про 3 р. 3 р.
матеріально-технічне
постачання
1101. Договори про брокерське 10 р. 3 р.
обслуговування
1102. Документи (інформації, Доки не Доки не
довідки, листування) про мине мине
роботу й діяльність потреба потреба
брокерських фірм
10.2. Організація зберігання майново-матеріальних цінностей
1103. Доповідні записки про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення організацію, обладнання, оренди ведення складського
господарства, наявність
складської площі та надання
її в оренду
1104. Листування про організацію, 3 р. 3 р.
обладнання, ведення
складського господарства
1105. Нормативи складських 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни запасів новими 1106. Повідомлення про прибуття 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Експортно-імпортних - вантажів 3 р. 1107. Плани завезення товарів і 3 р. 3 р.
матеріалів на склади
1108. Листування про прибуття 1 р. 1 р.
вантажів
1109. Графіки завезення товарів 1 р. 1 р.
на склади
1110. Листування про завезення 1 р. 1 р.
товарів на склади
1111. Акти прийому товарів і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до матеріалів, що надійшли на ст. 288 склади
1112. Картки, комірні й амбарні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до книги, описи, прибуткові й ст. 288 видаткові накладні, ордери
з обліку прибутку, витрат,
наявності, залишків товарів
і матеріалів на складах,
базах
1113. Вимоги й копії вимог на 1 р. 1 р.
одержання інструменту зі
складів
1114. Відомості про наявність До списання До списання імпортного обладнання з балансу з балансу 1115. Акти, відомості проведення 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до інвентаризації майна ст. 288 1116. Документи (акти, відомості, 5 р. 5 р.
довідки, листування) про
нестачу, розтрату товарів,
матеріалів
1117. Акти перевірок 3 р. 3 р.
прибутку-витрати продукції,
сировини й матеріалів
1118. Документи (розпорядження, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до рахунки, наряди, вимоги, ст. 288 накладні, картки) про
відпуск товарів зі складів
і відвантаження продукції
1119. Книги обліку розпоряджень 3 р. 3 р.
на відпуск товарів і
продукції зі складів
1120. Вантажні ордери 1 р. 1 р.
1121. Лімітно-забірні картки на 3 р. 3 р.
одержання сировини й
готової продукції зі
складів
1122. Перепустки на вивезення 3 р. 3 р.
товарів і матеріалів зі
складів
1123. Листування про одержання 1 р. 1 р.
сировини, товарів і
матеріалів зі складів
1124. Документи (акти, відомості, 1 р. 1 р.
сертифікати) про наявність,
рух і повернення тари
1125. Журнали обліку й списання 1 р. 1 р.
тари
1126. Листування про використання 1 р. 1 р.
тари
1127. Листування про реалізацію 1 р. 1 р.
залишкових і неходових
товарів і матеріалів на
складах
1128. Листування про виділення 3 р. 3 р.
пакувальних матеріалів для
відвантаження продукції на
експорт
11. Адміністративно-господарське обслуговування
11.1. Адміністративно-господарські питання
1129. Правила внутрішнього 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни розпорядку новими 1130. Акти про порушення правил 1 р. 1 р.
внутрішнього розпорядку
1131. Листування про затвердження 3 р. 3 р.
печаток та штампів |1132. |Журнали відбитків і зліпків | Пост. |До ліквідації| | | |печаток та штампів | |організації | | 1133. Журнали обліку видачі 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни печаток та штампів новими 1134. Акти знищення печаток та 3 р.(1) 3 р.(2) (1) За відсутністю штампів журналів - пост. (2) За відсутністю журналів - До заміни новими 1135. Списки, книги адрес і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни телефонів новими 1136. Документи (заявки, списки, 1 р. 1 р.
листування) про видачу
посвідчень і перепусток в
організаціях
1137. Журнали реєстрації 3 р. 3 р.
посвідчень і перепусток
1138. Приймальні акти на бланки 1 р. 1 р.
посвідчень і перепусток,
витратні акти знищення
посвідчень, перепусток,
корінців до них
1139. Документи (акти, доповідні 1 р. 1 р.
й пояснювальні записки,
листування) про втрату
посвідчень і перепусток
1140. Разові перепустки, корінці 1 р. 1 р.
перепусток у службові
приміщення і на винос
(вивіз) матеріальних
цінностей
1141. Заявки на допуск, 1 р. 1 р.
листування про допуск у
службові приміщення в
неробочий час та вихідні
дні
1142. Журнали, табелі реєстрації 1 р. 1 р.
приходу на роботу і виходу
з роботи робітників і
службовців
1143. Журнали реєстрації місцевих 1 р. 1 р.
відряджень
1144. Листування про виділення й 3 р. 3 р.
закріплення автотранспорту
за організаціями та
посадовими особами
1145. Листування про придбання 1 р. 1 р.
господарського майна,
канцелярського приладдя,
залізничних і авіаквитків,
оплату послуг засобів
зв'язку
1146. Квитанції, корінці 1 р. 1 р.
квитанцій, заявки на
передплату періодичних
видань
1147. Листування про проведення 1 р. 1 р.
передплати періодичних і
неперіодичних видань
1148. Листування про вміщення в 1 р. 1 р.
газетах оголошень і
публікацій щодо поточної
діяльності організацій
1149. Листування про надання 1 р. 1 р.
місць у готелях
11.2. Експлуатація службових будівель
|1150. |Акти приймання й передачі | | | | | |будівель, приміщень, земельних | | | | | |ділянок у користування | | | | | |організаціям | | | | | |а) у постійне користування | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) у тимчасове користування | 1 р. 1 | 1 р. 1 |1 Після закінчення | | | | | |експлуатації | 1151. Документи (договори, угоди, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення акти) про приймання і строку дії договору здавання будівель,
приміщень в оренду
1152. Листування про експлуатацію 3 р. 3 р.
і надання приміщень
організаціям, здавання й
приймання будівель в оренду
1153. Листування про вселення, 3 р. 3 р.
виселення і продовження
строків користування
приміщеннями, які займають
організації
1154. Документи (доповіді, 3 р. 3 р.
огляди, довідки) про стан
будівель і приміщень, які
займають організації
1155. Плани розміщення 3 р. 3 р.
організацій
1156. Листування про розміщення 3 р. 3 р.
організацій
1157. Договори про страхування 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення будівель строку дії договору 1158. Листування про страхування 3 р. 3 р.
будівель
1159. Акти про технічний і 3 р. 3 р.
санітарний стан будівель,
подвір'їв, тротуарів
1160. Листування про утримання 3 р. 3 р.
будівель, подвір'їв,
тротуарів у належному
технічному і санітарному
стані та благоустрій
подвір'їв
1161. Листування про підготовку 3 р. 3 р.
будівель до зими та
попереджувальні заходи в
разі затоплення
1162. Документи (проекти, плани, 3 р. 3 р.
листування) про оформлення
будівель і приміщень у
зв'язку з підготовкою до
свят
1163. Листування про комунальне 1 р. 1 р.
обслуговування будівель і
приміщень
11.3. Транспортне обслуговування
1164. Документи (огляди, довідки, 5 р. 5 р.
доповідні записки,
відомості) про організацію,
розвиток і експлуатацію
різних видів транспорту
1165. Листування про організацію, 3 р. 3 р.
розвиток, наявність, стан і
експлуатацію різних видів
транспорту
1166. Документи (заявки, 3 р. 3 р.
розрахунки, листування) про
визначення потреби
організацій у транспортних
засобах
1167. Листування про планування, 3 р. 3 р.
організацію і здійснення
перевезень вантажів та
виділення транспорту
1168. Документи (акти, довідки, 5 р. 5 р.
протоколи, відомості) з
аналізу роботи транспорту
1169. Кон'юнктурні огляди про Пост. -
стан і роботу транспорту
1170. Документи (акти, відомості, 3 р. 3 р.
листування) про простої
різних видів транспорту
1171. Плани оргтехзаходів щодо 5 р. 5 р.
скорочення простоїв та
використання резервів
транспорту
1172. Відомості про мобілізацію 3 р. 3 р.
різних видів транспорту на
час посівної і збиральної
кампаній
1173. Умови для перевезення Пост. -
вантажів:
а) за місцем складання і
затвердження
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
1174. Листування про розробку, 3 р. 3 р.
застосування й зміну
тарифів на перевезення
вантажів
1175. Листування про дотримання 3 р. 3 р.
правил і норм перевезення
та контроль за їх
виконанням
1176. Заявки на перевезення 1 р. 1 р.
вантажів
1177. Листування про 5 р. 5 р.
раціоналізацію перевезень
1178. Нормативи завантаження 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни транспортних засобів новими 1179. Листування про розрахунки 3 р. 3 р.
за претензіями за втрату,
недостачу і затримку
вантажів
1180. Листування про 3 р. 3 р.
відправлення,
транспортування вантажів і
розшук багажу
1181. Переліки вантажів, що 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни перевозяться в тарі, новими насипом і навалом |1182. |Документи (акти, висновки, | | | | | |протоколи) аварійних комісій: | | | | | |а) про аварії, пов'язані з | Пост. |До ліквідації| | | |великими матеріальними | |організації | | | |збитками та людськими | | | | | |жертвами | | | | | |б) про інші аварії | 5 р. | 5 р. | | 1183. Листування про аварії та 5 р. 5 р.
катастрофи
1184. Повідомлення, акти 3 р. 3 р.
службового розслідування
дорожньо-транспортних подій
1185. Листування про безпеку руху 3 р. 3 р.
різних видів транспорту
1186. Документи (відомості, акти, 3 р. 3 р.
листування) про технічний
стан і огляд транспортних
засобів
1187. Паспорти транспортних До списання До списання засобів транспортних транспортних засобів засобів
1188. Акти списання транспортних 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після списання засобів
1189. Технічні характеристики 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після списання транспортних засобів
1190. Листування про списання 3 р. 3 р.
транспортних засобів
1191. Відомості про наявність і 3 р. 3 р.
роботу механізмів на
вантажно-розвантажувальних
роботах
1192. Наряди на 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Якщо слугували вантажно-розвантажувальні вихідними даними для роботи нарахування оплати - див. примітку до ст. 288 1193. Відомості про відправлені й 1 р. 1 р.
прибулі вантажі
1194. Книги реєстрації, відомості 3 р. 3 р.
надходження й відправлення
вантажів
1195. Відомості, картки обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після списання експлуатації автомашин,
автопокришок
1196. Документи (графіки, 1 р. 1 р.
зведення, відомості) про
вихід автомобілів на лінію
1197. Дорожні листи й наряди на 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до машини ст. 288 1198. Книги обліку пробігу 5 р. 5 р.
автомашин
1199. Журнали, книги обліку 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Див. примітку до дорожніх листів ст. 288 1200. Документи (довідки, 3 р. 3 р.
відомості, листування) про
наявність і стан
автомобільних парків,
гаражів, майстерень
1201. Документи (заявки, акти, 3 р. 3 р.
відомості, листування) про
ремонт транспортних засобів
1202. Графіки технічного 1 р. 1 р.
обслуговування та ремонту
автомобільного транспорту
1203. Листування про заявки й 3 р. 3 р.
ліміти на бензин
1204. Заправні ліміти й 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Див. примітку до оперативні звіти про ст. 288 економію бензину
1205. Відомості про витрати 1 р. 1 р.
пально-мастильних
матеріалів, запасних частин
1206. Листування про витрати 3 р. 3 р.
пально-мастильних
матеріалів, запасних частин
1207. Листування про заходи щодо 3 р. 3 р.
економії пального
1208. Заправні листи 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Див. примітку до ст. 288 1209. Журнали, відомості обліку 3 р. 3 р.
показників спідометрів і
вимірів бензину
1210. Акти про заміну спідометрів 3 р. 3 р.
1211. Протоколи диспетчерських 3 р. 3 р.
нарад
1212. Документи (диспетчерські 1 р. 1 р.
добові довідки, зведення,
відомості, розкладки,
графіки, листування) про
рух транспорту
1213. Листування про 3 р. 3 р.
гідрометеорологічне
обслуговування транспорту
1214. Журнали реєстрації заявок, 3 р. 3 р.
замовлень і договорів на
перевезення пасажирів і
вантажів
1215. Замовлення на одержання 1 р. 1 р.
квитків у касах
1216. Листування про придбання 1 р. 1 р.
квитків на всі види
транспорту
11.4. Організація внутрівідомчого зв'язку
1217. Документи (доповідні 5 р. 5 р.
записки, довідки,
листування) про стан служби
зв'язку
1218. Дозволи Державного комітету 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення зв'язку України на експлуатації встановлення й використання
засобів зв'язку
1219. Договори про оренду 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення технічних засобів зв'язку строку дії договору 1220. Листування про забезпечення 5 р. 5 р.
засобами зв'язку з'їздів,
конференцій, виборів та
інших заходів
1221. Документи (звіти, довідки, 5 р. 5 р.
протоколи, листування) про
контроль за експлуатацією
засобів зв'язку
1222. Листування про проведення 3 р. 3 р.
робіт з телефонізації,
радіофікації, сигналізації
організацій
1223. Листування про експлуатацію 3 р. 3 р.
і ремонт засобів зв'язку
1224. Акти введення в 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після зняття експлуатацію ліній зв'язку лінії 1225. Технічні журнали, зведення 3 р. 3 р.
з експлуатації, періодичних
змін і випробувань ліній
зв'язку, апаратури й
устаткування
1226. Картки стаціонарних і 1 р. 1 р.
лінійних даних,
з'єднувальних ліній
1227. Документи (акти, зведення, 5 р. 5 р.
довідки, листування) про
обстеження й перевірку
технічного стану засобів і
споруд зв'язку
1228. Договори на капітальний 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення ремонт засобів зв'язку строку дії договору 1229. Графіки поточного, 3 р. 3 р.
середнього й капітального
ремонту засобів зв'язку
1230. Протоколи розгляду і 10 р. 10 р.
затвердження проектів
планів з капітального
ремонту ліній зв'язку
1231. Документи (журнали, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після усунення відомості, картки, акти, пошкоджень контрольні листи, зведення,
рапорти) про облік
пошкоджень, технічного
огляду й ремонту засобів
зв'язку
1232. Журнали профілактичних 1 р. 1 р.
оглядів обладнання і
каналів зв'язку
1233. Акти приймання засобів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після проведення зв'язку й сигналізації ремонту після поточного, середнього
і капітального ремонту
1234. Журнали обліку заяв про 1 р. 1 р.
пошкодження засобів зв'язку
1235. Наряди на виправлення 1 р. 1 р.
пошкоджень каналів і
засобів зв'язку, ремонтні
роботи
1236. Зведені таблиці, показники Доки не Доки не
пошкоджень ліній зв'язку мине мине
потреба потреба
1237. Картотеки, журнали обліку Доки не Доки не
засобів зв'язку мине мине
потреба потреба
1238. Заяви про встановлення й 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після зняття телефонів встановлення або зняття телефону 1239. Листування про 3 р. 3 р.
встановлення, перенесення і
роботу телефонів,
радіоустановок
1240. Абонентські книжки, журнали 1 р. 1 р.
лінійних даних абонентських
установок
1241. Рапорти про перемикання 1 р. 1 р.
абонентів телефонної мережі
1242. Технічні й апаратні 1 р. 1 р.
журнали, контрольні листи
всіх технічних засобів
зв'язку
1243. Книги чергових на 1 р. 1 р.
телефонних і телеграфних
станціях
1244. Книги реєстрації 1 р. 1 р.
міжнародних телефонних
розмов
1245. Копії квитанцій за 3 р. 3 р.
міжміські телефонні
розмови, за поштові й
телефонні послуги
1246. Справи абонентів телефонів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття телефону 1247. Особові рахунки установ, 3 р. 3 р.
які мають телефони
1248. Картки обліку абонентської 3 р. 3 р.
плати за телефон
1249. Вулично-домові картотеки 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни обліку заявок на новими встановлення телефонів
1250. Зведення про якість 1 р. 1 р.
звучання
11.5. Охорона підприємств, установ, організацій
1251. Документи (плани, звіти, 5 р. 5 р.
доповідні записки, довідки)
про організацію загальної і
протипожежної охорони
організацій
1252. Документи (плани, звіти, 5 р. 5 р.
довідки, зведення) постійно
діючих пожежно-технічних
комісій
1253. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
плани, звіти, зведення) про
обстеження протипожежного
стану будинків і контроль
виконання пропозицій
обстеження
1254. Акти міжвідомчих і відомчих 10 р. 10 р.
комісій з організації
охорони установ
1255. Схеми дислокації постів 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни охорони новими 1256. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і несення сторожової й
пожежної відомчої і
позавідомчої охорони
організацій
1257. Листування про 3 р. 3 р.
інженерно-технічні
протипожежні заходи та
заходи з охорони
організацій
1258. Звіти про обладнання й 3 р. 3 р.
експлуатацію технічних
засобів охорони
1259. Листування про придбання 3 р. 3 р.
протипожежного інвентарю
1260. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і проведення бойової
підготовки загонів і команд
охорони
1261. Документи (розклади, табелі 1 р. 1 р.
постів, нарядів і караулів
охорони, листи нарядів,
постові відомості, стройові
записки, контрольні записи,
журнали обходу будинків,
рапорти) про несення
караульної служби
1262. Графіки, розклади занять, 1 р. 1 р.
журнали обліку відвідування
й успішності особового
складу охорони з бойової
підготовки
1263. Листування про оформлення 5 р. 5 р.
дозволів на зберігання і
носіння зброї
1264. Книги реєстрації видачі 3 р. 3 р.
зброї караульним
1265. Книги, журнали, відомості 5 р. 5 р.
обліку й руху зброї та
боєприпасів у загонах і
командах воєнізованої
охорони
1266. Журнали огляду зброї 1 р. 1 р.
1267. Заявки на зброю, боєприпаси 1 р. 1 р.
і речове забезпечення для
загонів і команд охорони
1268. Листування про забезпечення 1 р. 1 р.
загонів і команд охорони
зброєю, боєприпасами і
речовим забезпеченням
1269. Картки обліку 3 р. 3 р.
обмундирування
1270. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
відомості, листування) про
заходи із загальної і
протипожежної охорони
1271. Списки протипожежного 3 р. 3 р.
обладнання й інвентарю,
відомості про рух інвентарю
1272. Термінові донесення про 1 р. 1 р.
пожежі
1273. Акти про пожежі 5 р. 5 р.
1274. Звіти про пожежі:
а) річні Пост. 10 р. (1) За б) квартальні 5 р.(1) 5 р. відсутністю річних - пост. 1275. Листування про виявлення 5 р. 5 р.
причин пожеж
1276. Акти про порушення правил 3 р. 3 р.
протипожежної безпеки
1277. Акти перевірок несення 1 р. 1 р.
варти постовими та роботи
бюро перепусток
1278. Інструкції черговим, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни сторожам і контролерам, які новими перевіряють стан охорони
організацій
1279. Списки, графіки чергових в 1 р. 1 р.
організаціях
1280. Журнали обліку опечатування 1 р. 1 р.
приміщень і передавання
ключів
1281. Журнали прийому-передавання 1 р. 1 р.
чергувань
1282. Зразки підписів службових До До
посвідчень заміни заміни
новими новими
1283. Акти про події під час 3 р. 3 р.
чергувань
1284. Акти, доповідні записки про 1 р. 1 р.
порушення пропускного
режиму
1285. Журнали обліку осіб, 1 р. 1 р.
затриманих за порушення
пропускного режиму
1286. Плани проведення заходів з 1 р. 1 р.
цивільної оборони
1287. Звіти про виконання планів 5 р. 5 р.
заходів з цивільної оборони
в організаціях
1288. Акти приймання захисних 3 р. 3 р.
споруд цивільної оборони
1289. Листування про 5 р. 5 р.
інженерно-технічні й
організаційні заходи з
цивільної оборони
1290. Плани бойової підготовки 3 р. 3 р.
формувань цивільної оборони
1291. Журнали обліку, списки 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни формувань цивільної оборони новими 1292. Списки тих, хто підлягає 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни евакуації новими, в разі стихійного лиха - пост. 1293. Журнали обліку майна 3 р. 3 р.
підрозділів цивільної
оборони
11.6. Приватизація загальнодержавної та комунальної власності
1294. Плани проведення Пост. -
приватизації
загальнодержавної та
комунальної власності
1295. Списки виробничих, Пост. Доки не
будівельних, торговельних, мине
комунально-побутових потреба
об'єктів, що підлягають
приватизації
1296. Списки виробничих, Пост. Доки не
будівельних об'єктів, мине
приватизація яких потреба
здійснюється із залученням
іноземних інвестицій
1297. Протоколи нарад з Пост. -
представниками підприємств,
організацій про хід
приватизації
1298. Протоколи узгоджувальних Пост. 10 р.(1) (1) Після прийняття комісій з оцінки основних рішення про коштів і майна підприємств, приватизацію організацій, що
приватизуються
1299. Переліки документів, До -
потрібних для приватизації заміни
об'єктів та укладання новими
договорів оренди
1300. Переліки документів, До -
потрібних для затвердження заміни
і погодження статутів новими
підприємств, організацій
загальнодержавної,
комунальної та всіх форм
недержавної власності (в т.
ч. спільних підприємств)
1301. Переліки документів, До -
потрібних для укладання заміни
контрактів з керівниками новими
підприємств, організацій
всіх форм власності
1302. Документи (акти, довідки, Пост.(1) Доки не (1) На держзберігання договори, заяви, плани та мине надходять від органів ін.) про приватизацію потреба Фонду державного підприємств майна України та загальнодержавної та регіональних фондів комунальної власності комунального майна 1303. Документи (акти, баланси, Пост. Доки не
довідки, договори, заяви, мине
розрахунки та ін.) про потреба
оренду державних
підприємств
1304. Документи (акти, баланси, Пост.(1) 10 р.(2) (1) На держзберігання довідки, заяви та ін.) про надходять від органів перереєстрацію суб'єктів Фонду державного господарської діяльності майна України (2) Після перереєстрації підприємств 1305. Листування з Фондом 10 р. 5 р.
державного майна України,
його регіональними
відділеннями, органами
управління комунальним
майном про проведення
приватизації об'єктів
загальнодержавної та
комунальної власності
1306. Листування з 5 р. 5 р.
Антимонопольним комітетом
України про проведення
приватизації
1307. Листування з органами 10 р. 5 р.
виконавчої влади та
місцевого самоврядування,
судовими і правоохоронними
органами зі спірних питань
приватизації
1308. Листування із засобами 3 р. 3 р.
масової інформації про
висвітлення процесу
приватизації
1309. Документи (приватизаційні, Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання інвентарні справи) про не надходять приватизацію житла
1310. Журнали обліку реєстрації Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання видачі реєстраційних не надходять свідоцтв і свідоцтв про
приватизацію
1311. Журнали обліку і реєстрації Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання архівних приватизаційних не надходять справ
12. Діяльність громадських організацій
|1312. |Документи (протоколи, доповіді,| | | | | |стенограми, постанови, резолюції)| | | | | |загальних, звітно-виборних| | | | | |конференцій, зборів: | | | | | |а) в організації в цілому | Пост. | | | | |б) в первинних осередках | 5 р. |До ліквідації| | | | | |організації | | | | | |5 р. | | 1313. Доповідні записки, довідки 5 р. 5 р.
про проведення
звітно-виборних конференцій
і зборів
1314. Бюлетені таємного Протягом Протягом
голосування, списки строку строку
кандидатів, висунутих до повно- повно-
нового складу керівництва важень важень
громадської організації
1315. Плани реалізації критичних Пост. 10 р.
зауважень і пропозицій,
прийнятих за звітними
документами на
звітно-виборних
конференціях, нарадах, та
документи щодо їх виконання
1316. Протоколи ревізійних 10 р. ЕПК 10 р.
комісій
1317. Акти ревізійних комісій 5 р. 5 р.
1318. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і проведення
звітно-виборних кампаній
1319. Календарні плани проведення 1 р. 1 р.
громадських заходів
1320. Документи (протоколи, Пост. 10 р.
стенограми, резолюції,
постанови) керівних органів
громадських організацій
1321. Листування про організацію 3 р. 3 р.
діяльності громадських
організацій
1322. Установчий договір про Пост. 10 р.
взаємовідносини засновників
громадської організації
1323. Заяви про прийом у члени 3 р. 3 р.
громадських організацій
1324. Списки членів громадських 75 р. 75 р.
організацій і уповноважених
ними осіб
1325. Документи (доповідні Пост. 5 р.
записки, звіти, довідки,
відомості) про залучення
громадян у громадські
організації
1326. Заявки на одержання 3 р. 3 р.
членських квитків
1327. Звіти про кількість 3 р. 3 р.
одержаних і витрачених
членських квитків, бланків
1328. Журнали, картки обліку 3 р. 3 р.
видачі й надсилання
членських квитків,
відомості про видачу,
перереєстрацію та обмін
членських квитків, акти на
знищення членських квитків,
анульовані членські квитки
й облікові картки
1329. Облікові картки членів До зняття з До зняття з громадських організацій обліку обліку
1330. Заяви членів громадських 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після вибуття з організацій на членів громадської перерахування членських організації внесків безготівкове
1331. Плани збору членських 1 р. 1 р.
внесків і відомості про їх
виконання
1332. Звіти про стан членства, 5 р. 5 р.
надходження і витрачання
членських внесків
1333. Відомості про надходження і 10 р. 10 р.
витрачання членських
внесків
1334. Листування про 3 р. 3 р.
заборгованість, порядок
сплати членських внесків і
витрачання коштів
громадськими організаціями
1335. Документи (постанови, Пост.(1) 10 р. (1) У первинних рішення, рекомендації, організаціях - 10 р. протоколи, стенограми)
постійно діючих
консультативних та інших
комітетів, комісій, рад,
секцій громадських
організацій
1336. Документи (навчальні плани, 3 р. 3 р.
програми, рекомендації) про
навчання кадрів і активу
громадських організацій
1337. Документи (заяви, довідки, 3 р. 3 р.
листування) про надання
матеріальної допомоги
робітникам і службовцям
1338. Документи (акти, відомості, 10 р. ЕПК 5 р.
доповідні записки, довідки)
про діяльність комісій
громадських організацій
1339. Заяви членів кас 3 р. 3 р.
взаємодопомоги про видачу
позик
1340. Протоколи засідань, рішення 5 р. 5 р.
правлінь кас взаємодопомоги
про видачу позик
1341. Фінансові звіти кас
взаємодопомоги:
а) річні 10 р. 10 р.
б) квартальні 3 р. 3 р.
1342. Зведення, списки 3 р. 3 р.
розасигнувань коштів,
відпущених соцстрахом касам
взаємодопомоги
1343. Особові картки (рахунки) 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після вибуття з членів кас взаємодопомоги каси взаємодопомоги 1344. Заяви про вступ до кас 3 р. 3 р.
взаємодопомоги
1345. Документи (відомості, 3 р. 3 р.
корінці квитанцій і
розписок) про одержання і
погашення позик членами кас
взаємодопомоги, про збір
касами членських внесків
1346. Акти ревізій кас 5 р. 5 р.
взаємодопомоги
1347. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і діяльність кас
взаємодопомоги
1348. Заяви в комісії з трудових 3 р. 3 р.
спорів і товариські суди
1349. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
постанови, акти, довідки)
комісій з трудових спорів і
товариських судів
1350. Подання про заохочення 3 р. 3 р.
членів добровільних
товариств
1351. Графіки чергувань членів 1 р. 1 р.
добровільних товариств { Частина 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомархіву
N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

Частина 2
Документи, що створюються в науково-технічній та виробничій
діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Вид документів | Строк зберігання | Примітка | |статті | | документів | | | | |-----------------------------| | | | |в організаціях,|в організаці-| | | | |в діяльності |ях, в діяль- | | | | |яких утворюють-|ності яких | | | | |ся документи |не утворюють-| | | | |НАФ |ся документи | | | | | |НАФ | | | | | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота
1.1. Організація і координація НДР та ДКР
1352. Технічні завдання (ТЗ) та
документи до них (технічні
й тактико-технічні вимоги)
на виконання
науково-дослідних (НДР),
дослідно-конструкторських
(ДКР) і
проектно-конструкторських
(ПКР) робіт та розробку
технічних проектів (ТП):
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях 5 р. -
1353. Технічні описання ТУ, ТР, Пост. -
паспорти на вироби
1354. Листування про розробку і 5 р. -
затвердження технічних
завдань та технічних
проектів
1355. Проекти тематичних планів 5 р. -
НДР, ДКР, ПКР
1356. Перспективні, річні,
тематичні плани НДР, ДКР,
ПКР та дослідно-
технологічних робіт (ДТР):
а) за місцем затвердження Пост. -
і розробки
б) надіслані для відома До -
закінчення
строку дії
1357. Координаційні плани
розв'язання основних
науково-технічних проблем:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) надіслані для відома До -
закінчення
строку дії
1358. Листування про 10 р. -
науково-технічний прогноз
на тривалий (понад 10 р.)
період
1359. Листування про розробку 5 р. -
окремих наукових проблем і
тем
1360. Програми, оперативні 5 р. -
графіки, календарні плани
виконання НДР, ДКР, ПКР,
ДТР
1361. Особисті творчі плани 3 р.(1) - (1) Відомих науковців, конструкторів - пост. 1362. Реєстраційні, інформаційні
картки НДР, ДКР:
а) за місцем Пост. -
б) в інших організаціях 10 р. -
1363. Тематичні картки НДР Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1364. Інформаційно-аналітичні Пост. -
звіти про НДР, ДКР
1365. Технічні звіти про НДР із Пост. -
стандартизації,
патентно-ліцензійної та
винахідницької роботи з
додатками
1366. Звіти про наукові Пост. -
відрядження та експедиції
1367. Листування про наукові 5 р. -
відрядження та експедиції
1368. Договори, замовлення на 5 р.(1) - (1) Після закриття НДР, ДКР, ПКР та теми листування щодо їх
розробки
1369. Норми на ПКР та проектні До До
роботи заміни заміни
новими новими
1370. Документи (обгрунтування, 5 р.(1) - (1) Після закриття довідки, розрахунки) про теми розробку наукових проблем
(тем)
1371. Документи (протоколи, 10 р. -
акти, довідки, листування)
про невиконані й
відкладені НДР
1372. Огляди, доповідні записки Пост. -
з техніко-економічних
обгрунтувань НДР
1373. Договори про технічну 5 р. -
допомогу та документи
(звіти, довідки) про їх
виконання
1374. Листування про відкриття Пост. -
галузевих наукових
закладів
1375. Листування про проведення 5 р. -
спільних НДР, ДКР
1376. Листування про 5 р. -
організацію, методологію,
методику та хід НДР, ДКР
1377. Документи (акти, доповідні 5 р.(1) - (1) Після завершення записки, висновки) про теми результати експертизи та
консультацій з НДР, ДКР
1378. Паспорти, анотації, Пост. -
реферати і регламенти на
НДР, ДКР
1379. Переліки (списки) Пост. -
виконання НДР, ДКР, ПКР,
ДТР
1380. Плани роботи 5 р. 5 р.
науково-технічних рад
1381. Листування про організацію 3 р. 3 р.
роботи науково-технічних
рад
1382. Звіти про діяльність Пост. 10 р.
науково-технічних рад
1383. Протоколи, стенограми Пост. Доки не
засідань мине
науково-технічних, учених потреба
рад і документи до них
1384. Характеристика робіт, Пост. -
висунутих на здобуття
державних премій
1385. Документи (плани, звіти, Пост. -
доповіді, довідки,
протоколи засідань) про
діяльність тимчасових
творчих колективів
1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота
1386. Робочі програми з НДР 5 р. -
1387. Заключні звіти із Пост. -
закінчених тем НДР, ДКР,
ПКР, ДТР з додатками та
висновками про них
1388. Проміжні або етапні звіти
про НДР, ДКР, ПКР, ДТР:
а) що мають самостійне Пост. -
значення або складені
відомими діячами науки і
техніки
б) що ввійшли до заключних 10 р. -
звітів
1389. Звіти про припинені і Пост. -
незакінчені теми та
висновки про них
1390. Листування з 3 р. -
проектно-конструкторськими
організаціями про
виготовлення та поставку
технічної документації
1391. Листування з органами 5 р. -
державної виконавчої влади
та замовниками про НДР,
ДКР
1392. Графіки, таблиці Пост. -
порівняння НДР з
вітчизняними й зарубіжними
аналогами
1393. Доповіді керівників тем 10 р. -
про хід НДР
1394. Акти, протоколи про Пост. -
приймання НДР, ДКР
1395. Документи (повідомлення, 5 р. -
довідки) про приймання
НДР, ДКР
1396. Технічні пропозиції з Пост. -
розробки проектів виробів
1397. Ескізні проекти на всі Пост. -
види виробів та протоколи
їх розгляду й затвердження
1398. Ескізні проекти на
виготовлення й
випробування макетів
виробів:
а) прийнятих до 10 р. -
виробництва
б) не прийнятих до 5 р. -
виробництва
1399. Висновки про результати 10 р. -
експертизи ескізних
проектів
1400. Технічні проекти на всі
види виробів, протоколи їх
розгляду та затвердження,
висновки про них:
а) тих, що прийняті до Пост. -
виробництва
б) тих, що не прийняті до 5 р. -
виробництва
1401. Технічні проекти на
виготовлення й
випробування макетів
виробів:
а) тих, що прийняті до 10 р. -
виробництва
б) тих, що не прийняті до 5 р. -
виробництва
1402. Робоча документація на всі
види виробів:
а) на оригінальні вироби, Пост. Доки не
машини, апарати та їх мине
складальні одиниці потреба
промислової серії (кальки,
1 комплект світлокопій)
б) на дослідні зразки Доки не Доки не
виробів мине мине
потреба потреба
в) на макети й моделі Доки не Доки не
складальних одиниць, мине мине
деталей та оснащення потреба потреба
г) на обладнання для 5 р. 3 р.
виконання разових робіт
ґ) на неоригінальні Доки не Доки не
вироби, складальні мине мине
одиниці, деталі, потреба потреба
обладнання, інструмент,
оснастку, тару
д) не прийняті до 10 р. 10 р.
виробництва у зв'язку з
призупиненням робіт
е) зняті з виробництва Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1403. Графіки видачі робочої 1 р. -
документації та кошторисів
1404. Заявки на створення 5 р. -
виробів з вихідними
вимогами
1405. Протоколи й акти комісій з Пост. -
розгляду результатів
конструкторських розробок
та зразків виробів
1406. Звіти з конструкторського Пост.(1) - (1) В відпрацювання проектів організації-розробнику виробів - після затвердження проекту 1407. Документи (схеми, графіки, 3 р. -
довідки, листування) про
розробку ескізних та
технічних проектів, робочі
документи на вироби
1408. Довідки про відповідність Пост.(1) - (1) В технічних вимог ТЗ організації-розробнику державним і галузевим - після затвердження стандартам проекту 1409. Варіанти технічних та Доки не -
ескізних проектів споруд, мине
виробів, складальних потреба
одиниць, приладів, не
прийнятих до виробництва
1410. Анульовані креслення
(кальки):
а) у зв'язку з внесенням 5 р.(1) - (1) Ті, що входять до змін та заміною складу Переліку проектів, - пост. б) кальки-дублікати Доки не -
мине
потреба
1411. Розрахунково-текстові
документи, програми, акти,
протоколи:
а) з проектування, Пост. Доки не
розробки, серійного освоєння мине
та випуску виробів, потреба
обладнання, приладів,
тари, оснащення та
інструменту на оригінальні
вироби основного
виробництва
б) допоміжного виробництва Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
в) з проектування, 5 р. -
розробки та виготовлення
макетів і складальних
одиниць для
експериментального
відпрацювання виробів
1412. Протоколи комісій з 10 р. -
розгляду макетів дослідних
зразків виробів
1413. Відомості відповідності 5 р. -
розробленого проекту
виробу дослідному зразку
1414. Картки технічного рівня та Пост. -
якості виробів
1415. Картки робочих режимів на Доки не Доки не
апаратуру мине мине
потреба потреба
1416. Програми забезпечення 5 р.(1) - (1) Після завершення надійності розроблюваних експлуатації виробів
1417. Рекламації на проекти 5 р. -
виробів та відповіді на
них
1418. Графіки, таблиці Доки не -
порівняльного аналізу мине
результатів НДР, ДКР потреба
1419. Журнали обліку реєстрації Доки не -
номенклатурних переліків мине
підприємств потреба
1420. Документи (журнали, 10 р.(1) - (1) Складені щоденники, аналітичні визначними діячами таблиці, ескізи) з науки і техніки - розробки НДР, ДКР пост. 1421. Фотонегативи:
а) для складання еталонів 5 р. -
б) мікро- і макроструктур, Доки не -
документів і схем, мине
графіків і ін. потреба
1422. Альбоми, креслення 10 р.(1) - (1) Складені дослідних і серійних визначними діячами зразків виробів науки і техніки - пост. 1423. Документи (звіти, таблиці, 5 р. -
інструкції) про зберігання
й експлуатацію виробів,
приладів, машин
1424. Листування про розробку і
виготовлення
комплектувальних виробів
підвищеної складності:
а) за місцем затвердження 5 р. -
б) в інших організаціях 3 р. -
1425. Акти-процентовки на 5 р.(1) - (1) Див. примітку до виконання НДР, ДКР ст. 288
1.3. Випробування дослідних зразків виробів
1426. Завдання на складання 5 р. -
програм випробувань
1427. Програми випробувань 5 р. -
дослідних зразків виробів,
машин, обладнання
1428. Акти і звіти випробувань (1) Після завершення зразків виробів: випробувань а) державні випробування Пост. Доки не
мине
потреба
б) контрольні на 5 р.(1) Доки не
підприємствах мине
потреба
в) стендові випробування 5 р.(1) Доки не
мине
потреба
1429. Технічні умови (1) Після завершення випробування дослідних і випробувань серійних зразків виробів:
а) державні випробування Пост. -
б) випробування на 5 р.(1) Доки не
підприємствах мине
потреба
в) в інших організаціях 5 р.(1) Доки не
мине
потреба
1430. Графіки проведення Доки не Доки не
лабораторних (стендових), мине мине
полігонних (польових), потреба потреба
експериментальних
випробувань макетних
зразків
1431. Програми спільних
заводських і залікових
випробувань вузлів,
приладів, виробів:
а) у центральному апараті 3 р. -
б) в 5 р. -
організації-розробнику
в) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1432. Переліки виробів, які Пост. -
підлягають випробуванням
1433. Переліки, альбоми ескізів Пост. -
і конструкторських змін,
креслення, схеми дослідних
зразків виробів, описання
змін і доробок зразків
виробів, виявлених під час
випробувань, та листування
з цих питань
1434. Документи (розрахунки, (1) При використанні в таблиці, протоколи, інших роботах висновки, доповідні
записки) про виготовлення
й випробування дослідних
зразків засобів автоматики
та обладнання:
а) виробів, прийнятих до Пост. -
серійного виробництва
б) незакінчених та 3 р.(1) -
призупинених робіт
в) відхилених виробів 3 р. -
1435. Документи (акти, таблиці, 5 р. -
довідки), що фіксують
результати обробки
телеметричної інформації з
натурних випробувань
1436. Кінофотоплівки 3 р.(1) - (1) Після завершення вимірювальних систем робіт випробування дослідних
виробів
1437. Рентгенограми випробувань 10 р. -
головних, еталонних та
особливого призначення
виробів
1438. Фотонегативи виробів 10 р. -
довготривалих випробувань,
пов'язаних із складанням
еталонів
1439. Осцилограми випробування (1) Після зняття з дослідних зразків виробництва обладнання та виробів:
а) прийнятих до 5 р.(1) -
виробництва
б) дослідних зразків 5 р. -
1440. Магнітні стрічки, негативи
й позитиви кіновідбитків,
що висвітлюють процес
відпрацювання виробів та
виробництва технологічного
обладнання:
а) комплекс матеріалів, 10 р. -
об'єднаних сценарієм
(фільм)
б) що мають допоміжне 5 р. -
значення
1441. Лабораторні свідоцтва
випробувань, дослідження
та обробки аналізів:
а) що фіксують основний 10 р. -
процес спостережень
б) що мають допоміжне 5 р. -
значення
1442. Листування про погодження 5 р. -
питань, що виникають при
проведенні лабораторних та
експериментальних робіт
1443. Журнали запису Пост. -
експериментів, дослідів та
результатів аналізів,
щоденники робіт, протоколи
лабораторних випробувань,
таблиці аналізів
1444. Карти, журнали реєстрації 3 р.(1) - (1) Після завершення результатів випробувань робіт і складання надійності та живучості звіту вихідних матеріалів і
дослідних зразків виробів
1445. Журнали реєстрації і 10 р. -
видачі свідоцтв
лабораторних випробувань,
досліджень та обробки
аналізів
1446. Формуляри й паспорти на
дослідні зразки виробів:
а) за місцем розробки Пост. -
б) надіслані для Доки не -
керівництва та відома мине
потреба
1.4. Упровадження НДР та ДКР
1447. Плани впровадження 10 р. -
результатів НДР і ДКР та
зміни до них
1448. Документи (протоколи, Пост. -
довідки, доповідні
записки, акти) про
впровадження у виробництво
НДР та ДКР
1449. Розрахунки Доки не -
техніко-економічної мине
ефективності НДР, ДКР, ПКР потреба
та впровадження їх у
виробництво
1450. Акти приймання-здавання Пост. -
виконаних НДР, ДКР, ПКР з
рекомендаціями щодо їх
впровадження та
очікуваного економічного
ефекту
1451. Договори, угоди про 5 р.(1) - (1) Після закінчення впровадження та контроль строку дії договору за впровадженням у
виробництво результатів
НДР, ДКР, ПКР
1452. Листування про 5 р. -
впровадження у виробництво
закінчених НДР, ДКР, ПКР
1453. Акти технічного і 5 р. -
матеріального приймання
робіт
2. Винахідництво, раціоналізація та
патентно-ліцензійна робота
2.1. Винахідництво і раціоналізація
1454. Розглянуті заявки на
винаходи (корисні моделі),
промислові зразки, сорти
рослин та свідоцтва на
знаки для товарів і
послуг, з яких прийнято
рішення про видачу
патенту:
а) оригінали Пост. -
б) копії Доки не -
мине
потреба
1455. Розглянуті заявки на
винаходи, з яких прийнято
рішення про відмову у
видачі свідоцтва на знаки
для товарів і послуг та
патенту:
а) оригінали Пост. -
б) копії Доки не -
мине
потреба
1456. Патенти на винаходи Пост. -
(корисні моделі),
промислові зразки, сорти
рослин та свідоцтва на
знаки для товарів і послуг
1457. Переклади іноземних 10 р. ЕПК 5 р.
патентів
1458. Анульовані патенти, Пост. -
свідоцтва
1459. Висновки апеляційної ради 5 р.(1) - (1) Оригінал додається щодо якості експертизи до справи про заявку - заявок на винаходи (копії) пост. 1460. Рішення експертної ради 10 р.(1) - (1) Оригінал додається про видачу патенту, до справи про заявку - відхилення видачі патенту, пост. про зміну формулярів та
інших питань щодо
винаходів (корисних
моделей), промислових
зразків, сортів рослин та
свідоцтв на знаки для
товарів і послуг (копії)
1461. Висновки про новизну та 5 р.(1) - (1) Оригінал додається корисність винаходів до справи про заявку - (корисних моделей), пост. промислових зразків,
сортів рослин та свідоцтв
на знаки для товарів і
послуг (копії)
1462. Плани робіт з розробки та
впровадження винаходів
(корисних моделей)
промислових зразків і
сортів рослин та свідоцтв
для товарів і послуг:
а) за місцем затвердження 10 р. -
і погодження
б) за місцем розробки 5 р. -
1463. Плани впровадження 10 р. 5 р.
раціоналізаторських
пропозицій
1464. Плани експериментальних 10 р. 5 р.
робіт з впровадження
винаходів та
раціоналізаторських
пропозицій
1465. Звіти про надходження та Пост. 10 р.
впровадження винаходів
(корисних моделей),
промислових зразків,
сортів рослин,
раціоналізаторських
пропозицій та ступінь їх
ефективності (річні)
1466. Тематичні завдання і
переліки тем з
винахідництва та
раціоналізації:
а) за місцем розробки і 10 р. ЕПК 10 р.
затвердження
б) надіслані до відома та До До
керівництва заміни заміни
новими новими
1467. Переліки винаходів Пост. -
(корисних моделей),
промислових зразків,
сортів рослин,
упроваджених у виробництво
в організаціях та на
підприємствах
1468. Раціоналізаторські
пропозиції, технічні
вдосконалення та документи
до них (висновки, відгуки,
розрахунки прибутку):
а) прийняті до реалізації 10 р. 5 р.
б) відхилені (з огляду на 5 р. 5 р.
технічну непридатність)
1469. Журнали обліку винаходів Пост.(1) Пост.(1) (1) На держзберігання та раціоналізаторських не передаються пропозицій
1470. Державний реєстр винаходів Пост. -
(корисних моделей) України
1471. Державний реєстр сортів Пост. -
рослин України
1472. Державний реєстр Пост. -
промислових зразків
України
1473. Державний реєстр товарів, Пост. -
товарних знаків і послуг
України
1474. Листування з експертизи, 3 р. 3 р.
оформлення та реєстрації
винаходів (корисних
моделей), промислових
зразків, сортів рослин
1475. Листування про 3 р. 3 р.
комплектування та
зберігання патентного
фонду
1476. Листування про координацію 3 р. 3 р.
робіт між патентним
підрозділом та
підприємством
1477. Листування про 3 р. 3 р.
використання винаходів
(корисних моделей)
промислових зразків,
сортів рослин,
раціоналізаторських
пропозицій та ступінь їх
ефективності
2.2. Патентно-ліцензійна робота
1478. Документи про винаходи, що 5 р.(1) - (1) З дня припинення патентуються за кордоном патентування або (копії заявочних строку дії патенту документів, описання
винаходів за формулами
іноземних держав, висновки
про доцільність
патентування, листування)
1479. Відомості про патентну Пост. 10 р.
чистоту розробок
(техніко-інформаційні
дані, патентні формуляри
та ін.)
1480. Патентні паспорти Пост. -
винаходів, запатентованих
за кордоном
1481. Договори з організаціями 5 р. 5 р.
та підприємствами щодо
надання різних патентних
послуг
1482. Експертні висновки про 10 р. 10 р.
перевірку проектів на
патентну чистоту
1483. Пропозиції щодо продажу та 10 р. 10 р.
закупівлі ліцензій за
кордоном
1484. Плани патентування Пост. Доки не
винаходів та комерційної мине
реалізації наукових потреба
досягнень
1485. Документи (угоди, акти, 5 р. 5 р.
листування) про експорт
промислових виробів та
експертизу їх на чистоту
1486. Патентні формуляри на 10 р. -
експонати, що
демонструються на
виставках, ярмарках в
Україні та за кордоном
1487. Витяги з патентних 5 р. 5 р.
формулярів та листування
про перевірку патентної
чистоти виробів та
об'єктів техніки
1488. Замовлення підприємств на 3 р. 3 р.
патентні формуляри для
комплектуючих виробів та
відповіді на них
1489. Ліцензійні угоди на продаж Пост. -
українських винаходів
(корисних моделей),
промислових зразків,
сортів рослин, знаків для
товарів і послуг,
"ноу-хау" за кордон
1490. Документи на винаходи Пост. -
(корисні моделі),
промислові зразки, сорти
рослин, знаки для товарів
і послуг, на які продано
ліцензії (ліцензійний
паспорт, рекламно-технічне
описання, відомості про
ступінь технічної
готовності, фото,
техніко-економічні
розрахунки та ін.)
1491. Листування про видачу й 10 р. -
оформлення патентів на
винаходи (корисні моделі),
промислові зразки, сорти
рослин, знаки для товарів
і послуг, експертизу,
строки дії патентів,
сплату державного мита за
діючі патенти
1492. Листування про надання 3 р. 3 р.
різних патентних послуг
1493. Листування про відбір і Пост. 10 р.
підготовку українських
винаходів (корисних
моделей) і промислових
зразків, сортів рослин,
знаків для товарів і
послуг для патентування та
продаж ліцензій за
кордоном
1494. Листування про 5 р. 5 р.
патентоспроможність нових
розробок
1495. Листування про 5 р. 5 р.
патентно-ліцензійну роботу
1496. Листування про Пост. 10 р.
патентування винаходів
(корисних моделей),
промислових зразків,
сортів рослин, знаків
товарів і послуг за
кордоном
1497. Листування з питань 10 р. 10 р.
забезпечення патентної
чистоти українських
промислових поставок,
державних стандартів,
виробів, що експонуються
на виставках та ярмарках
1498. Листування про перевірку 10 р. 5 р.
об'єктів техніки на
патентну чистоту
1499. Листування щодо запитів та Пост. 10 р.
пропозицій іноземних фірм
про купівлю-продаж
ліцензій
1500. Листування про складання й Пост. 5 р.
оформлення ліцензійних
договорів, переуступання
прав з патентних та інших
питань, пов'язаних з
продажем ліцензій
3. Проектування, будівництво, реконструкція
3.1. Організація проектних і будівельних робіт
1501. Техніко-економічні Пост. Доки не
обгрунтування доцільності мине
будівництва та потреба
реконструкції
1502. Листування про 5 р. 5 р.
техніко-економічні
обгрунтування доцільності
будівництва та
реконструкції
1503. Пояснювальні записки, Пост. -
розрахунки з комплексного
будівництва
1504. Листування про комплексне 5 р. -
будівництво
1505. Документи (доповіді, 5 р. 5 р.
огляди, звіти, довідки)
про підготовку й хід
капітального будівництва
та реконструкції
1506. Документи (доповіді, Пост. -
звіти, довідки) про
перевірку технічного рівня
будівельного проектування
та підвищення економічної
ефективності роботи
проектних організацій
1507. Листування з органами Пост. -
виконавчої влади про
проектування, будівництво
та реконструкцію
1508. Переліки найважливіших Пост. -
об'єктів проектування та
листування про зміни й
уточнення переліків
1509. Листування з проектними 5 р. 5 р.
інститутами, будівельними
організаціями про
проектування, будівництво
та реконструкцію
1510. Листування про Пост. -
проектування й будівництво
об'єктів за кордоном
1511. Листування про Пост. -
проектування й будівництво
об'єктів в Україні
зарубіжними фірмами
1512. Списки новопроектованих Пост. -
будов, погоджені з
Міністерством економіки
України, та зміни до них
1513. Листування з Міністерством Пост. -
економіки України про
зміни основних показників
щодо будов нового й
перехідного проектування
1514. Листування про розробку й 5 р. 5 р.
використання проектів
організації будівництва
1515. Звіти про вивчення та Пост. 10 р.
узагальнення вітчизняного
й зарубіжного досвіду
проектування, будівництва,
експлуатації об'єктів
1516. Листування про 5 р. -
проектування й будівництво
промислових вузлів
1517. Плани заходів та 5 р. -
листування з поліпшення
роботи проектних
організацій
1518. Перспективні плани Пост. -
розміщення міського
будівництва
1519. Доповідні записки та 10 р. -
зауваження до
перспективних планів
розміщення міського
будівництва
1520. Документи (доповідні 5 р. -
записки, висновки,
довідки) про розробку
зразків оформлення
(еталонів) проектної
документації та їх
використання
1521. Зразки оформлення До До
(еталони) проектної заміни заміни
документації новими новими
1522. Документи (розрахунки, Пост. -
довідки, пропозиції) про
будівництво об'єктів на
основі компенсаційних угод
1523. Документи (зведення, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після введення довідки та листування) про об'єкта в експлуатацію будівництво об'єктів за
пільговим фінансуванням
1524. Документи (довідки, 5 р. 5 р.
відомості, листування)
про індивідуальне та
житлово-кооперативне
будівництво
1525. Довідки та листування про 5 р. 5 р.
будівництво об'єктів
виробничого призначення
1526. Протоколи технічних нарад Пост. 10 р.
з проектування,
будівництва та
реконструкції об'єктів
1527. Протоколи погодження з Пост. 5 р.
місцевими органами
виконавчої влади і
самоврядування технічних
умов та дозволи на
підключення об'єктів, що
проектуються, до
енергетичних і
транспортних мереж,
водопроводу та каналізації
1528. Протоколи й висновки про Пост. -
надання технічного
сприяння у проектуванні
об'єктів за кордоном
1529. Інформаційні повідомлення 3 р. 3 р.
з проектування та
капітального будівництва
1530. Листування про перегляд 3 р. 3 р.
проектів об'єктів
незакінченого будівництва
1531. Акти приймання-передавання 10 р.(1) 10 р. (1) Після введення проектно-кошторисної об'єкта в експлуатацію документації на заново
збудовані та здані в
експлуатацію об'єкти
1532. Документи (висновки, Пост. -
описи, листування) про
приймання і передачу
технічної документації
зарубіжним країнам
1533. Листування про розробку 3 р. -
нормативної і типової
документації
1534. Накладні на відправлену та 3 р. 3 р.
одержану документацію для
об'єктів капітального
будівництва та їх
кошторисної вартості
1535. Журнали обліку Пост. -
затверджених проектів
капітального будівництва
та їх кошторисної вартості
3.2. Проектно-розвідувальна робота
1536. Завдання на Пост. -
проектно-розвідувальні
роботи
1537. Документи (доповідні Пост. -
записки, акти обстеження,
розрахунки, висновки) про
проведення
проектно-розвідувальних
робіт щодо вибору
земельних ділянок під
будівництво об'єктів
1538. Акти про надання земельних Пост. 10 р.
ділянок під будівництво та
розширення об'єктів
1539. Плани й профілі земельних Пост. 10 р.
ділянок, відведених для
будівництва
1540. Паспорти на ділянки Пост. -
будівництва та документи
до них
(архітектурно-планувальні
завдання, схеми
комунікацій та ін.)
1541. Первинна документація 3 р.(1) - (1) Після складання технічних і геологічних технічного звіту про розвідок (польові журнали, інженерно-геологічні книжки нівелювання, робочі розвідки записки)
1542. Технічні умови на
проектно-розвідувальні
роботи:
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
1543. Титульні списки
проектно-розвідувальних
робіт:
а) за місцем складання і 10 р. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1544. Листування про організацію 3 р. 3 р.
і проведення
проектно-розвідувальних
робіт
1545. Доповіді, листування про 5 р. -
вдосконалення і підвищення
якості
проектно-розвідувальних
робіт та технології
проектування
1546. Огляди, довідки про Пост. -
проектно-розвідувальні
роботи на окремих
найважливіших об'єктах
1547. Документи (зведення, 10 р.(1) - (1) У головних огляди, довідки) про організаціях - пост. координацію
проектно-розвідувальних
робіт
1548. Документи (плани,
розрахунки, схеми,
довідки, картограми) на
розвідувальні роботи:
а) на збудовані об'єкти Доки не - (1) Для об'єктів із мине складними геологічними потреба(1) умовами - пост. б) на незбудовані об'єкти 10 р. -
1549. Документи (викопіювання із 5 р.(1) - (1) Після складання генпланів, результати звіту про лабораторних аналізів інженерно-геологічні грунту, карти) про розвідки геологічні та гідрологічні
умови ділянки забудови
1550. Технічні звіти про
інженерно-геологічні
розвідки:
а) на збудовані об'єкти Пост. -
б) на незбудовані об'єкти 5 р. -
1551. Замовлення на виконання 3 р.(1) - (1) Після нової зйомки проектно-розвідувальних цього ж місця робіт
1552. Протоколи міжвідомчих 3 р. -
нарад з погодження
замовлень на
проектно-розвідувальні
роботи
1553. Листування про попереднє 3 р. 3 р.
відведення земельних
ділянок для будівництва
1554. Дозволи проектним 3 р.(1) - (1) Після завершення організаціям на проведення робіт інженерно-розвідувальних
робіт
1555. Завдання, графіки 3 р. -
виконання
проектно-розвідувальних
робіт
1556. Висновки, відгуки 5 р. -
організацій-замовників про
виконані
проектно-розвідувальні
роботи
1557. Акти-процентовки виконаних 5 р.(1) - (1) У разі виникнення проектно-розвідувальних спорів, розбіжностей, робіт слідчих і судових справ зберігаються до винесення остаточного рішення 1558. Акти про припинення 5 р. -
проектно-розвідувальних
робіт
1559. Журнали реєстрації 10 р. -
дозволів на розвідувальні
роботи
1560. Журнали реєстрації актів 5 р. -
розвідувальних робіт
1561. Журнали обліку виконання 5 р. -
проектно-розвідувальних
робіт за замовниками та
джерелами фінансування
1562. Журнали обліку оплати 5 р. -
проектно-розвідувальних
робіт
1563. Документи (протоколи, 5 р. -
акти, висновки, довідки,
листування) з оснащення
проектних організацій
сучасним технічним
обладнанням для
проектно-розвідувальних
робіт
3.3. Проектно-планувальна робота
1564. Техніко-економічні Пост. -
обгрунтування генеральних
планів міст з економічними
розрахунками та
пояснювальними записками
до них
1565. Генеральні плани міст та Пост. -
інших населених пунктів
1566. Відхилені генеральні плани 10 р. ЕПК -
міст та інших населених
пунктів
1567. Листування з органами 5 р. -
державної виконавчої влади
та проектними
організаціями про
створення охоронних зон
історичних міст,
комплексів та будинків -
пам'яток архітектури
1568. Поєднані плани наземних і Пост. -
підземних комунікацій та
інженерних мереж
1569. Схеми й проекти планування Пост. -
та забудови міст і селищ
(усі стадії)
1570. Документи (висновки, Пост. -
протоколи, акти) про
розгляд та затвердження
проектів районного
планування і забудови міст
та інших населених пунктів
1571. Заявки міністерств, 5 р. -
місцевих органів
виконавчої влади на
складання проектів
планування і забудови міст
та інших населених пунктів
1572. Листування про розробку 5 р. 5 р.
генеральних планів міст,
схем і проектів районного
планування та інших
містобудівних проектів
1573. Проекти розміщення Пост. -
будівництва на черговий
період (схеми)
1574. Схеми магістралей та Пост. -
організації руху
вантажного і пасажирського
транспорту
1575. Проекти детального Пост. -
планування (ПДП) міських
районів
1576. Проекти планування та Пост. -
забудови міст з пам'ятками
історії і культури, ПДП
історичних частин міст та
районів
1577. Проекти планування Пост. -
приміської та зеленої зон
1578. Проекти благоустрою та Пост. -
озеленення міст
1579. Проекти забудови житлових Пост. -
мікрорайонів, кварталів та
комплексів громадських
споруд (усі стадії)
1580. Схеми інженерних мереж та Пост. -
благоустрою
(водопостачання,
каналізації, газо-, тепло-,
енергопостачання,
слабкострумових пристроїв,
водостічної мережі)
1581. Плани шляхових покриттів Пост. -
1582. Плани земляних мас 3 р.(1) - (1) Після закінчення будівництва 1583 Топографічні плани До До
володінь заміни заміни
новими новими
1584. Виконавчі схеми До До
комунікацій, водопроводу, заміни заміни
каналізації, опалення, новими новими
силової та світлової
електромережі
1585. Проекти інженерних мереж з 5 р.(1) - (1) Після введення благоустроєм, потрібним об'єкта в експлуатацію для здійснення будівництва
споруд на конкретній
ділянці (усі стадії)
1586. Відомості обсягів основних 5 р.(1) - (1) Після завершення робіт будівництва 1587. Генеральні зведені Пост. -
кошториси до проектів
планування й забудови міст
та інших населених пунктів
1588. Кошториси до проектів (1) Після завершення планування міст та інших будівництва населених пунктів:
а) об'єктні 10 р.(1) -
б) локальні 5 р. -
1589. Висновки про контрольні 10 р. -
перегляди проектів
планування і забудови міст
та інших населених пунктів
3.4. Проектування об'єктів капітального будівництва
1590. Технічні завдання на (1) У замовника - до проектування, будівництво закінчення та реконструкцію будівель експлуатації об'єкта; і споруд: у будівників - до здачі а) за місцем розробки і Пост. 1 - в експлуатацію затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1591. Протоколи з розгляду та
затвердження проектних
завдань і кошторисів на
будівництво та
реконструкцію об'єктів:
а) за місцем проектування Пост. -
і затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1592. Технічні завдання на Пост. -
проектування об'єктів за
кордоном
1593. Технічні завдання на Пост. -
проектування об'єктів в
Україні іноземними
організаціями
1594. Генеральні плани Пост. -
промислових підприємств
1595. Пояснювальні записки з Пост. -
додатками до проектів
генеральних планів
промислових підприємств
1596. Генеральні плани та
зведені кошториси
капітального будівництва,
реконструкції та висновки
про них:
а) за місцем проектування Пост. -
б) за місцем експлуатації До До
закінчення закінчення експлуатації експлуатації в) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1597. Індивідуальні проекти на (1) Після введення в будівництво (здійснені): експлуатацію. Робочі креслення надходять на 1. За місцем проектування: держзберігання, якщо в них а) завдання на Пост. - відображено проектування оригінальні архітектурно-планувальні або архітектурно-художні б) технічний проект Пост. - особливості в) робоча документація 5 р.(1) -
г) робочий проект Пост. -
2. В інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1598. Індивідуальні проекти на (1) Для проектів, будівництво (нездійснені): включених до складу Переліку 1. За місцем проектування: проектів, проблем, науково-технічна а) завдання на 10 р. - документація з проектування яких підлягає передачі на б) технічний проект Пост.(1) - держзберігання в) робоча документація 15 р. -
г) робочий проект 5 р. -
2. В інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1599. Кошториси до
індивідуальних проектів:
а) зведені 10 р. -
б) локальні 5 р. -
1600. Художні малюнки, ескізи,
фотографії:
а) які входять до складу Пост. -
затверджених проектів
б) які входять до складу 3 р. -
незатверджених проектів
1601. Проектні пропозиції й Пост. -
наукові звіти з
реконструкції та
реставрації будівель, що є
пам'ятками історії і
культури
1602. Проекти реставрації та Пост. -
відновлення архітектурних
пам'яток, приміських
палаців і садово-паркового
мистецтва
1603. Історичні довідки про Пост. -
будівлі та споруди
1604. Експериментальні проекти (1) Після введення на зведення будівель та об'єкта в споруд: експлуатацію 1. За місцем проектування:
а) завдання на Пост. -
проектування
б) технічний Пост. -
в) робоча документація 5 р.(1) -
г) робочий проект Пост. -
2. В інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1605. Типові проекти будівель та
споруд, прийняті до
виробництва:
1. За місцем проектування:
а) завдання на Пост. - (1) Після відміни проектування
б) технічний проект 5 р.(1) -
в) робоча документація Пост. -
г) робочий проект Пост. -
2. В інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1606. Типові проекти будівель та
споруд, що не прийняті до
виробництва (усі стадії):
а) за місцем проектування 10 р. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1607. Кошториси до типових та 5 р.(1) - (1) Після заміни експериментальних проектів новими 1608. Паспорти й каталожні листи Пост. Доки не
типових проектів мине
потреба
1609. Висновки про типові та
індивідуальні проекти:
а) за місцем проектування Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1610. Акти готовності проектних 5 р. -
робіт з типового та
експериментального
проектування
1611. Типові проекти конструкцій Пост. Доки не
мине
потреба
1612. Альбоми креслень типових Пост. Доки не
конструкцій мине
потреба
1613. Типові проекти малих Пост. Доки не
архітектурних форм мине
потреба
1614. Проекти будівництва
житлових і громадських
будівель та споруд із
застосуванням типових та
індивідуальних проектів
для експериментального
будівництва
(проекти-прив'язки):
1. За місцем проектування:
а) завдання на 5 р. -
проектування
б) технічний проект 10 р. -
в) робоча документація 10 р. -
г) робочий проект 10 р. -
2. В інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1615. Звіти, довідки про 10 р. 10 р.
застосування типових та
експериментальних проектів
у будівництві
1616. Проекти, кошториси на Доки не Доки не
будівництво та мине мине
реконструкцію об'єктів, не потреба потреба
включених до титульних
списків
1617. Проекти будівель, споруд, (1) Після закінчення що виконані контрагентами: експлуатації а) за місцем розробки Пост. -
основних частин проекту
б) за місцем експлуатації 1 р.(1) 1 р.(1)
будівель, споруд
1618. Технічні висновки про (1) Після закінчення будівельні конструкції експлуатації будівель та споруд:
а) у проектних Пост.(1) -
організаціях
б) за місцем експлуатації 1 р.(1) Доки не
мине
потреба
в) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1619. Технічні плани та 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення характеристики будівель експлуатації 1620. Документи (висновки, 10 р. -
протоколи, листування) про
виключення типової
проектної документації з
числа діючої
1621. Переліки й каталоги діючих Пост. -
проектів конструкцій
1622. Документи (доповідні 5 р. -
записки, висновки,
листування) про розробку й
затвердження переліків і
каталогів типових
проектів, конструкцій
1623. Класифікатори та Пост. -
кодифікатори типових
проектів
1624. Номенклатури типових Пост. -
конструкцій
1625. Дозволи на внесення змін у Доки не Доки не
робочу документацію та мине мине
повідомлення про зміни в потреба потреба
робочій документації
1626. Технічні документи Доки не Доки не
проектування (розрахунки мине мине
будівельних конструкцій, потреба потреба
технологічні та інші
розрахунки, відомості
підрахунку обсягів робіт
та ін.)
1627. Акти на здавання виконаних 3 р. 3 р.
проектних робіт
1628. Акти на списання 3 р. 3 р.
анульованих проектів
1629. Справа проекту (висновки
експертизи, копії наказів,
протоколів, довідки та ін.):
а) в Пост. -
організації-розробнику
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
1630. Листування з органами 5 р. -
державної влади, місцевого
самоврядування про
знесення будівель при
проектуванні та забудові
житлових кварталів міст
1631. Листування про 3 р. 3 р.
проектування житлових
будинків та громадських
будівель
1632. Листування про охорону 10 р. 10 р.
архітектурних пам'яток
1633. Листування про 5 р. 3 р.
застосування типових
проектів у будівництві
1634. Картотеки й журнали Пост.(1) 10 р. (1) На держзберігання реєстрації проектно- не надходять кошторисної документації
1635. Журнали реєстрації 5 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення надходження та видачі будівництва робочої документації на
будівництво
1636. Листування про строки 3 р. 3 р.
проектування
3.5. Експертиза проектів та кошторисів
1637. Плани проведення 5 р. -
експертизи проектів
будівництва та
реконструкції підприємств,
будівель, споруд
1638. Річні звіти з експертизи Пост. -
проектів та кошторисів
1639. Протоколи засідань Пост. -
експертних органів
1640. Доповіді, огляди з Пост. -
узагальнення результатів
експертизи проектів та
кошторисів на будівництво
і реконструкцію об'єктів
1641. Висновки, обгрунтування з Пост. -
експертизи проектів та
кошторисів на будівництво
нових і реконструкцію
діючих об'єктів
1642. Висновки, листування про Пост. -
експертизу ТЕО та
будівництво в Україні
підприємств і об'єктів
іноземними фірмами
1643. Висновки, листування про Пост. -
експертизу ТЕО, проектів і
кошторисів підприємств,
будівель та споруд, що
будуються за кордоном за
технічного сприяння
України
1644. Висновки, листування з Пост. -
експертизи типових й
експериментальних проектів
1645. Висновки, листування про 10 р. -
погодження ТЕО
1646. Документи (протоколи, 5 р.(1) - (1) Після введення акти, довідки) про об'єктів в експлуатацію здійснення всіх видів
державного нагляду
(санітарного, пожежного,
енергетичного та ін.) за
розробкою проектів на всіх
стадіях проектування
1647. Документи (акти, звіти, 5 р. -
довідки) про експертизу
проектів будівництва та
реконструкції об'єктів
1648. Акти обстеження До введення До введення авторського нагляду об'єкта в об'єкта в об'єктів, що будуються експлуатацію експлуатацію 1649. Листування про розрахунки 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення з експертами терміну дії договору 1650. Журнали обліку надходження Пост.(1) - (1) На держзберігання проектно-кошторисної не надходять документації на експертизу
3.6. Будівництво та реконструкція
1651. Технічні умови на
будівництво:
а) за місцем складання Пост. -
б) надіслані для відома й До До
керівництва заміни заміни
новими новими
1652. Документи (пропозиції, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після введення розрахунки, листування) об'єкта в експлуатацію про прискорення
будівництва та
забезпечення введення в
дію об'єктів, що будуються
1653. Документи (протоколи, Пост. 10 р.
доповіді, довідки) про
ліквідацію та консервацію
будівництва
1654. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
акти, довідки) про
погодження з іншими
організаціями питань
будівництва об'єктів
1655. Доповідні записки та 3 р. 3 р.
листування про технічний
нагляд і контроль за
будівельними роботами
1656. Титульні списки по
капітальному будівництву:
а) затверджені Пост. -
центральними органами
виконавчої влади
б) затверджені Доки не Доки не
керівництвом організацій мине мине
та підприємств потреба потреба
1657. Проекти титульних списків 3 р. 3 р.
капітального будівництва
та реконструкції,
листування з їх розгляду
1658. Титульні списки на
реконструкцію об'єктів:
а) за місцем складання і 10 р. 10 р.
затвердження
б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після завершення роботи 1659. Внутрібудівельні титульні 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після завершення списки на об'єкти, що роботи будуються
1660. Листування про складання 5 р. 5 р.
титульних списків
капітального будівництва
та реконструкції
1661. Фотоальбоми унікальних Пост. -
будівель та споруд
1662. Документи (акти, огляди,
доповідні записки,
зведення) про хід
будівництва й
реконструкції:
а) для об'єктів Пост. -
загальнодержавного
значення
б) для об'єктів місцевого 5 р. 5 р.
значення
1663. Документи (акти, рішення,
доповідні записки,
довідки) про прийом в
експлуатацію закінчених
об'єктів будівництва:
а) для об'єктів Пост. -
загальнодержавного
значення
б) для об'єктів місцевого 5 р. 5 р.
значення
1664. Документи (доповідні 5 р. 5 р.
записки, протоколи, акти)
про результати аналізу
показників собівартості
будівництва та пропозиції
про поліпшення якості та
зниження собівартості
будівництва
1665. Листування про поліпшення 5 р. 5 р.
якості будівництва,
зниження собівартості та
ефективності використання
капітальних вкладень, про
заміну дефіцитних
матеріалів у будівництві
1666. Документи (доповіді, 3 р. 3 р.
довідки, листування) про
механізацію й
автоматизацію
будівельно-монтажних робіт
1667. Зведені відомості про Доки не Доки не
будівництво виробничих мине мине
комплексів потреба потреба
1668. Оперативні зведення, 3 р. 3 р.
таблиці обстеження
об'єктів будівництва
1669. Довідки про незавершене 3 р. 3 р.
будівництво об'єктів на
початок року
1670. Протоколи погодження з 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення субпідрядними будівництва організаціями планів
будівельно-монтажних робіт
1671. Протоколи розбіжностей між 5 р. 5 р.
замовниками й підрядчиками
з будівництва об'єктів
1672. Протоколи оперативних 3 р. 3 р.
нарад з будівництва
1673. Переліки об'єктів Пост. Доки не
експериментального і мине
показового будівництва потреба
1674. Технічні паспорти будівель 10 р.(1) 10 р.(1) (1) Після знесення індивідуальних будівлі забудовників та держфонду
1675. Технічні 3 р. 3 р.
паспорти-сертифікати на
відправлені будівельні
матеріали та
напівфабрикати
1676. Оціночні акти вартості Доки не Доки не
завершених будівництвом мине мине
об'єктів потреба потреба
1677. Реєстри актів на виконані 3 р. 3 р.
будівельні роботи
1678. Документи (акти, доповідні 5 р. 5 р.
записки, довідки) про стан
будівель та споруд
1679. Акти, висновки, протоколи 5 р. 5 р.
та листування про зниження
вартості будівництва
1680. Листування про планування, 3 р. 3 р.
облік наявності та
експлуатацію будівельних
машин, механізмів і
обладнання
1681. Листування про погодження, 3 р. 3 р.
застосування та постачання
будівництва новими
будівельними конструкціями
і матеріалами
1682. Листування про організацію 3 р. 3 р.
виробництва нових місцевих
видів будівельних
матеріалів
1683. Листування про перенесення 5 р. 3 р.
з будівельних майданчиків
будівель та споруд
1684. Листування про погодження 3 р. 3 р.
об'ємів та організації
будівельно-монтажних робіт
1685. Листування про планування 3 р. 3 р.
підрядних
будівельно-монтажних робіт
1686. Документи (графіки, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення довідки та листування) про будівництва виготовлення і постачання
технічної документації для
будівництва
1687. Графіки введення об'єктів
в експлуатацію:
а) за місцем складання і 10 р. 5 р.
затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1688. Графіки проведення 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після завершення будівельно-монтажних робіт робіт 1689. Календарні графіки 1 р. 1 р.
будівельно-монтажних робіт
1690. Завдання і графіки, що 1 р. 1 р.
надходять від головних
інженерів проекту
1691. Плани заходів та звіти про 3 р. 3 р.
економію будівельних
матеріалів
1692. Замовлення на будівельні 3 р. 3 р.
матеріали та
металоконструкції
1693. Листування про розподіл і 1 р. 1 р.
переміщення будівельних
машин і механізмів та
витрати будівельних
матеріалів
1694. Документи (висновки, 10 р. 5 р.
доповіді, протоколи) про
застосування нових
будівельних матеріалів та
механізмів
1695. Документи (протоколи, 3 р. 3 р.
проекти, норми, розрахунки
та листування) про
перегляд норм витрачання
будівельних матеріалів
1696. Розрахунки з розробки 3 р. 3 р.
нормативів перехідних
запасів будівельних
матеріалів
1697. Розрахунки норм витрати 1 р. 1 р.
будівельних матеріалів та
металоконструкцій
1698. Переліки будівельних Доки не Доки не
матеріалів мине мине
потреба потреба
1699. Листування про розгляд та 3 р. 3 р.
встановлення цін на
будівельні матеріали
1700. Листування про технічний 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення нагляд і контроль за будівництва будівельними роботами
1701. Листування про авторський 3 р. 3 р.
нагляд за будівельними
роботами
1702. Технічні вимоги на
проведення підземних
робіт:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
1703. Дозволи на проведення 3 р. 3 р.
вибухових робіт при
будівництві
1704. Акти на проведення
підземних робіт:
а) за місцем проведення Пост.(1) 10 р. (1) На робіт держзберігання не надходять б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1705. Журнали обліку дозволів на 10 р. 10 р.
проведення підземних робіт
1706. Наряди (копії) на виділене 3 р. 3 р.
підприємством обладнання
для капітального
будівництва
1707. Замовлення-наряди на 3 р. 3 р.
проведення робіт, завдання
виконробам
1708. Наряди на виконання 3 р.(1) 3 р.(1) (1) У разі виникнення ремонтних робіт спорів, розбіжностей, слідчих та судових справ - до прийняття остаточного рішення 1709. Листування про проведення 3 р. 3 р.
підрядних робіт
1710. Повідомлення про хід і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після введення завершення будівництва та об'єкта в експлуатацію реконструкції
1711. Журнали обліку будівельних 3 р. 3 р.
матеріалів, механізмів та
запасних частин до них
3.7. Капітальний і поточний ремонт
1712. Документи (акти, доповідні 5 р. 5 р.
записки, довідки) про
обстеження будівель і
споруд для визначення
видів ремонтних робіт
1713. Оперативні плани підрядних 3 р. 3 р.
ремонтно-будівельних та
будівельно-монтажних робіт
1714. Титульні списки на 3 р. 3 р.
капітальний ремонт
1715. Замовлення на капітальний 1 р. 1 р.
і поточний ремонт
1716. Графіки капітального і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення поточного ремонтів ремонту 1717. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
рішення, акти) про
погодження обсягів робіт з
капітального ремонту
1718. Документи (доповідні 3 р. 3 р.
записки, зведення) про
проведення капітального і
поточного ремонту
1719. Листування про проведення 3 р. 3 р.
ремонтних робіт
1720. Акти огляду й приймання 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення об'єктів після ремонту капітального і поточного
ремонту
1721. Розцінки на ремонтні 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення роботи ремонту 1722. Відомості будівельних 5 р.(1) 5 р.(1) (1) У разі виникнення недоробок та дефектів спорів, суперечок, слідчих та судових справ - до прийняття остаточного рішення 1723. Описи ремонтних робіт на 3 р. 3 р.
будівлях та спорудах
1724. Дефектні відомості й акти 5 р. 5 р.
на ремонтні роботи
1725. Інвентаризаційні відомості 3 р. 3 р.
ремонтних робіт
1726. Листування про розвиток 3 р. 3 р.
ремонтної служби
1727. Довідки про виконання 3 р. 3 р.
планів капітального і
поточного ремонту
виробничого і
житлово-комунального фонду
1728. Кошториси на проведення
капітального ремонту:
а) зведені 5 р. -
б) локальні 3 р. -
4. Виробництво
4.1. Організація виробництва
1729. Зведені виробничо-технічні Пост. -
характеристики промислових
підприємств
1730. Техніко-економічні
показники роботи підприємств:
а) річні Пост. 10 р. (1) За відсутності річних - пост. б) квартальні 3 р.(1) 3 р.
1731. Виробничо-технічні
паспорти:
а) підприємств і основних Пост. 10 р.
підрозділів
б) допоміжних підрозділів До До
заміни заміни
новими новими
1732. Схеми організації Пост. 10 р.
виробництва та
пояснювальні записки до
них
1733. Документи (розрахунки, Пост. 10 р.
таблиці, довідки) про
визначення економічної
ефективності та підвищення
рентабельності підприємств
1734. Документи (доповідні Пост. -
записки, діаграми,
розрахунки, обгрунтування,
довідки, висновки) про
розвиток і розміщення
підприємств
1735. Розрахунки, висновки про 10 р. 10 р.
розподіл і технічне
переозброєння виробництва
та освоєння випуску нових
видів сировини й виробів
(продукції)
1736. Документи (протоколи, 10 р. 10 р.
висновки, довідки) про
підвищення якості
науково-технічного
керівництва та надання
підприємствам технічної
допомоги
1737. Свідоцтва на право Пост. 10 р.
серійного виробництва
виробів
1738. Акти введення в дію 10 р. 10 р.
виробничих потужностей
1739. Документи (акти, графіки, 10 р. 10 р.
таблиці) про використання
виробничих потужностей
1740. Номенклатури, переліки,
класифікатори продукції,
що виготовляється:
а) підприємствами Пост. 10 р.
б) підрозділами 10 р. 10 р.
1741. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.
відомості, таблиці,
графіки) про організацію
ритмічної роботи
підприємств і рівномірного
випуску продукції
1742. Листування про освоєння і 5 р. 5 р.
використання виробничих
потужностей підприємств і
підрозділів
1743. Документи (розрахунки, 10 р. 5 р.
обгрунтування, висновки)
про зміну й розширення
асортименту продукції, що
виробляється
1744. Внутрізаводські технічні 10 р. Доки не
вимоги мине
потреба
1745. Протоколи затвердження 10 р. 5 р.
технічної документації на
продукцію
1746. Документи (пропозиції, Пост. 10 р.
обгрунтування, висновки)
про виготовлення
установочної партії
виробів
1747. Звіти, акти про перевірку
стикування виробів
(продукції):
а) основного виробництва Пост. 10 р.
б) допоміжного виробництва 10 р. 5 р.
1748. Документи (акти, звіти,
протоколи складання та
журнали) про комплектацію
виробів і складальних
одиниць:
а) дослідного виробництва 10 р. 5 р.
б) серійного виробництва 10 р. 5 р.
1749. Документи (протоколи, Пост. 10 р.
висновки, доповіді,
обгрунтування, довідки,
таблиці, розрахунки) про
спеціалізацію і виробниче
кооперування
1750. Листування про 5 р. 3 р.
спеціалізацію і виробниче
кооперування
1751. Документи (акти, 10 р. 5 р.
протоколи, звіти,
висновки) про припинення
робіт з виготовлення
виробів (продукції)
1752. Документи (вимоги, 3 р. 3 р.
накладні, накопичувальні
відомості) про продукцію,
що надійшла для обробки
1753. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
розрахунки) про
використання відходів,
вторинної сировини
1754. Повідомлення 3 р. 3 р.
заводів-виробників,
записки про відправлення
виробів (продукції)
1755. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.
схеми, графіки) про
підготовку до виробництва
й випуску продукції
1756. Оперативно-виробничі
програми підрозділів:
а) річні 5 р. 5 р.
б) квартальні й місячні 1 р. 1 р.
1757. Плани-завдання роботи 1 р. 1 р.
підрозділів
1758. Періодичні відомості 5 р. 5 р.
підприємств про випуск і
відвантаження виробів на
експорт
1759. Журнали контролю 5 р. 5 р.
виробництва і пред'явлення
виробів (продукції)
1760. Звіти про витрати сировини 10 р. 5 р.
і матеріалів на випуск
виробів (продукції)
1761. Журнали обліку заводських 1 р. 1 р.
номерів деталей і
складальних одиниць
1762. Документи (дозволи,
списки, акти) про списання
й знищення виробів
(продукції), приладів та
їх складових:
а) спеціального 10 р. 10 р.
виробництва
б) загального виробництва 3 р. 3 р.
1763. Замовлення, заявки на 3 р. 3 р.
виробництво виробів
(продукції) окремих підприємств
1764. Листування про технічне 10 р. 10 р.
переозброєння підприємств
та вдосконалення
виробництва
1765. Документи (доповідні 5 р. 5 р.
записки, довідки,
зведення) та листування
про освоєння і розширення
виробництва
1766. Листування про організацію 3 р. 3 р.
ритмічної роботи
підприємств та рівномірний
випуск продукції
1767. Акти на розробку виробів
із зазначенням складових
одиниць:
а) спеціального 10 р. -
виробництва
б) загального виробництва 3 р. 3 р.
1768. Документи (довідки, 5 р. 5 р.
зведення) про підвищення
культури виробництва на
підприємствах
1769. Протоколи впровадження Пост. 10 р.
нових видів сировини і
матеріалів
1770. Лімітні карти на продукцію Доки не Доки не
і сировину мине мине
потреба потреба
1771. Листування про 3 р. 3 р.
номенклатуру виробництва
продукції, розширення й
зміни асортименту
продукції
1772. Листування про 5 р. 5 р.
впровадження нових видів
сировини і матеріалів,
забезпечення комплексного
використання сировини та
її переробку
1773. Розрахунки, довідки з
розробки середньо
прогресивних норм витрати
сировини, матеріалів і
енергії у виробництві й
будівництві:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1774. Документи (акти, 10 р. 5 р.
протоколи, звіти,
висновки, розрахунки) про
припинення робіт з
виготовлення окремих видів
і типів виробів
(продукції)
1775. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.
акти, відомості, довідки)
про списання витрат щодо
знятих з виробництва,
припинених робіт і
замовлень
1776. Документи (розрахунки, 3 р. 3 р.
обгрунтування, дозволи)
про витрачання дефіцитних
і коштовних металів для
випуску виробів
1777. Листування про норми 3 р. 3 р.
витрат сировини й
матеріалів
1778. Журнали диспетчерських 1 р. 1 р.
оперативних записів,
рапорти начальників змін,
інженерів і майстрів
1779. Журнали обліку відходів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) У разі виникнення виробництва спорів, суперечок, слідчих та судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення 1780. Зведення про виконання 1 р. 1 р.
виробничих програм
1781. Документи (довідки, 5 р. 5 р.
графіки) про проведення
організаційно-технічних
заходів, пов'язаних із
забезпечення виконання
виробничих програм
1782. Документи (таблиці, 3 р. 3 р.
розрахунки, відомості) про
роботу підприємств
1783. Журнали, картотеки здачі 3 р. 3 р.
робіт у підрозділи
1784. Журнали, картотеки обліку 3 р. 3 р.
виробів, продукції
1785. Журнали руху виробів у Доки не Доки не
цехах у процесі мине мине
виготовлення та на потреба потреба
проміжних складах
1786. Журнали відвантаження 3 р. 3 р.
готових виробів
1787. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
журнали) про облік
незавершеного виробництва
1788. Журнали первинного обліку 1 р. 1 р.
і готової продукції
1789. Журнали, картотеки обліку 1 р. 1 р.
напівфабрикатів, що
випускаються і надходять
1790. Документи (паспорти,
специфікації):
а) на вироби дослідного 3 р. 3 р.
виробництва
б) на вироби серійного Пост. 10 р.
виробництва
1791. Технічні завдання на
проведення технологічної
підготовки виробництва:
а) прийняті до виробництва Пост. 5 р.
б) не прийняті до 5 р. 3 р.
виробництва
1792. Замовлення цехів на 3 р. 3 р.
поповнення бракованих
виробів (продукції)
1793. Журнали обліку виконання 1 р. 1 р.
змінних виробничих завдань
1794. Журнали, картотеки обліку 3 р. 3 р.
наявності, стану й руху
замовлень на виготовлення
виробів і випуск готової
продукції
1795. Листування про заходи із 3 р. 3 р.
скорочення витрат
сировини, матеріалів та
економії матеріальних
ресурсів
1796. Аналіз витрат сировини і
матеріалів:
а) у підрозділах 3 р. 3 р.
б) на підприємстві в 5 р. 5 р.
цілому
1797. Звіти про комплексне 3 р. 3 р.
використання сировини і
матеріалів
1798. Звіти про незавершене 3 р. 3 р.
виробництво
1799. Звіти про ритмічність
виробництва:
а) річні 3 р. 3 р.
б) квартальні 1 р. 1 р.
1800. Звіти про хід підготовки 3 р. 3 р.
підприємств до сезонних
робіт
1801. Звіти про підвищення 3 р. 3 р.
культури виробництва на
підприємствах
4.2. Упровадження нової техніки і технології. Механізація й автоматизація виробничих процесів
1802. Плани впровадження нової Пост. 10 р.
техніки і технології
1803. Доповіді й довідки про Пост. 10 р.
виконання планів
впровадження досягнень
науки і техніки
1804. Документи (доповідні Пост. 5 р.
записки, висновки,
довідки, розрахунки,
переліки заходів) про
організацію й освоєння
нових виробництв,
розширення і технічне
переозброєння існуючих
1805. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
пропозиції, розрахунки)
про впровадження нової
техніки
1806. Переліки технічних заходів 5 р. 3 р.
до впровадження передової
технології виробництва із
зазначенням передбачуваної
економічної ефективності
1807. Розрахунки економічного 5 р. 5 р.
ефекту від впровадження
нової техніки
1808. Акти впровадження нової 5 р. 5 р.
техніки і технології
1809. Довідки про проведення 5 р. 5 р.
технічних заходів до
впровадження нової техніки
1810. Документи (робочі схеми, Пост. 5 р.
пропозиції, доповідні
записки, розрахунки,
висновки) про
автоматизацію виробничих
процесів
1811. Рішення й висновки про 5 р. 5 р.
гарантований нагляд за
експлуатацією нової
техніки
1812. Графіки підготовки 3 р. 3 р.
виробництва до освоєння
нової техніки
1813. Графіки виконання робіт 3 р. 3 р.
щодо впровадження нової
техніки
1814. Листування про 3 р. 3 р.
впровадження нової
техніки, передової
технології виробництва
1815. Довідки і листування про 3 р. 3 р.
координацію робіт у галузі
впровадження нової техніки
1816. Протоколи про механізацію, Пост. 10 р.
автоматизацію і
модернізацію процесів
виробництва
1817. Переліки нових видів 5 р. 3 р.
продукції і сировини
1818. Документи (робочі схеми, Пост. 5 р.
пропозиції, доповідні
записки, розрахунки,
висновки) про механізацію
виробництва
1819. Документи (доповіді, Пост. 10 р.
довідки, розрахунки) про
освоєння нових видів
продукції і сировини
1820. Листування про виконання 3 р. 3 р.
заходів щодо впровадження
засобів механізації
інженерної праці і
автоматизації систем
управління та про
організацію комплексної
механізації і
автоматизації виробничих
процесів
1821. Техніко-економічне Пост. 5 р.
обгрунтування впровадження
нової техніки, технології,
автоматизації і
механізації виробництва
1822. Робочі проекти 5 р. 5 р.
автоматизації і
механізації виробничих
процесів
1823. Техноробочі проекти Пост. 5 р.
автоматизації і
механізації виробничих
процесів
1824. Звіти про 5 р. 5 р.
організаційно-технічні
заходи щодо поліпшення
технології виробництва
4.3. Конструкторська робота з виробів
серійного і масового виробництва
1825. Технічні завдання на
вироби:
а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.
б) що не йдуть у Пост. 10 р.
виробництво
в) що зняті з виробництва 10 р. 5 р.
1826. Технічні пропозиції на
вироби:
а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.
б) що не йдуть у Пост. 10 р.
виробництво
1827. Ескізні проекти на вироби:
а) що йдуть у виробництво 10 р. 10 р.
б) що не йдуть у Доки не Доки не
виробництво мине мине
потреба потреба
в) що зняті з виробництва 10 р. 5 р.
1828. Технічні проекти на
вироби:
а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.
б) що не йдуть у Пост. 10 р.
виробництво
в) що зняті з виробництва Пост. 10 р.
1829. Робочі проекти на вироби:
а) що йдуть у виробництво Пост. 10 р.
б) що не йдуть у 10 р. 10 р.
виробництво
в) що зняті з виробництва 10 р. 10 р.
1830. Журнали реєстрації Пост. 10 р.
конструкторської
документації з етапами
здачі
1831. Журнали реєстрації змін Пост. 10 р.
конструкторської
документації
4.4. Технологія виробництва
1832. Технологічні карти й Пост. 10 р.
описання технологічних
процесів
1833. Технологічні регламенти,
режими виробництва і
рецептури:
а) за місцем складання Пост. 10 р.
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1834. Технологічні Пост. 10 р.
характеристики і
розрахункові дані про
трудомісткість, механічну
обробку і складання
виробів
1835. Технологічні правила і
розпорядження:
а) за місцем складання 5 р. 5 р.
б) в інших організаціях 1 р. 1 р.
1836. Технічні й технологічні
інструкції виробничих
процесів і лабораторних
досліджень:
а) за місцем затвердження Пост. 10 р.
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1837. Техніко-економічні 5 р. 5 р.
показники фактичних витрат
матеріалів і сировини на
виробництво виробів
(продукції)
1838. Специфікації основного Пост. 10 р.
технологічного обладнання
1839. Карти рівня продукції, що Пост. 10 р.
атестується
1840. Виробничі рецептури, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після заміни регламенти й режими новими виробництва виробів
1841. Описання виробничих Пост. 10 р.
процесів унікального
характеру на вироби в
цілому
1842. Затверджені, діючі та Пост. 10 р.
замінені технічні умови
технологічного процесу
1843. Незатверджені, відхилені і 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після затвердження забраковані варіанти перероблених варіантів технічних умов та
інструкцій з технологічних
процесів
1844. Забраковані й відхилені 5 р. 5 р.
варіанти технологічних
карт і описань виробничих
процесів
1845. Журнали контролю 10 р. 10 р.
технологічних процесів
1846. Документи (розрахунки, 10 р. 5 р.
таблиці, довідки,
висновки) про впровадження
нових видів сировини
1847. Документи (розрахунки, 5 р. 5 р.
таблиці, довідки,
висновки) про забезпечення
комплексного використання
сировини
1848. Технологічні інструкції на До До
експлуатацію і ремонт заміни заміни
обладнання новими новими
1849. Документи (акти, 10 р. 5 р.
протоколи, звіти,
висновки, рекомендації)
про технічну експертизу
продукції (виробів)
1850. Документи (протоколи, 10 р. 10 р.
висновки, рекомендації,
розрахунки, обгрунтування)
про впровадження нових
технологічних процесів,
регламентів, рецептур і
режимів виробництва
виробів (продукції)
1851. Документи (розрахунки, 5 р. 3 р.
висновки, довідки) про
аналіз відхилень від
технічних нормативів
1852. Аналізи всіх видів 10 р. 10 р.
продукції і сировини
1853. Аналізи відхилень від 10 р. 5 р.
затверджених технічних
нормативів
1854. Акти контролю 3 р. 3 р.
технологічної дисципліни
(дотримання технологічних
процесів)
1855. Акти впровадження й 5 р. 3 р.
перевірки технологічних
процесів
1856. Акти, рекламаційні листи 5 р. 5 р.
на забраковану продукцію
(вироби)
1857. Акти затвердження
еталонних зразків:
а) за місцем складання Пост. 10 р.
в) в інших організаціях 1 р. 1 р.
1858. Акти механічних, хімічних
і спеціальних випробувань
виробів:
а) за місцем проектування Пост. 10 р.
і випробування
б) в інших організаціях 1 р. 1 р.
1859. Журнали обліку змін Пост. 10 р.
технології виробництва
1860. Журнали обліку Пост. 10 р.
технологічних процесів
1861. Довідки про роботу підпри- Пост. 10 р.
ємств щодо поліпшення
технології виробництва
1862. Збірники, альбоми робочої Пост. 10 р.
технологічної документації
1863. Журнали обліку робочої 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення технологічної документації журналу 1864. Типові операційні карти:
а) за місцем розробки Пост. 10 р.
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1865. Розрахунково-технологічні 3 р. 3 р.
карти
1866. Карти ескізів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття виробу з виробництва 1867. Карти обліку позначень 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття виробів виробу з виробництва 1868. Комплектувальні карти 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття виробу з виробництва 1869. Маршрутні карти з Пост. 10 р.
виготовлення й обробки
виробів (продукції)
1870. Технологічні паспорти
(формуляри технічного
контролю на вироби):
а) дослідного виробництва Пост. - (1) Після закінчення б) серійного виробництва 5 р.(1) 5 р.(1) гарантійного строку 1871. Документи (супровідні 3 р. 3 р.
карти, паспорти, діаграми)
технологічних процесів
1872. Технологічні інструкції на 3 р. 3 р.
проведення випробувань
вузлів
1873. Технологічні розпорядження 1 р. 1 р.
1874. Номенклатурні карти 3 р. 3 р.
виробів
1875. Карти заходів щодо доробки 3 р. 3 р.
продукції
1876. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
пропозиції) про результати
контролю дотримання
технології
1877. Циклові й операційні 1 р. 1 р.
карти, що використовуються
при виготовленні виробів у
серійному виробництві
1878. Журнали й картотеки обліку 5 р. 5 р.
технологічних порушень
1879. Протоколи розслідувань 5 р. 5 р.
фактів технологічних
порушень
1880. Журнали контролю Доки не Доки не
параметрів роботи мине мине
обладнання і потреба потреба
технологічного процесу
1881. Доповідні записки про 3 р. 3 р.
технологію виробництва
1882. Картотека обліку Доки не Доки не
технологічних процесів на мине мине
підприємствах потреба потреба
1883. Затверджені відомості змін Доки не Доки не
до технологічних мине мине
регламентів і проекти потреба потреба
відомостей
1884. Відомості операцій 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття виробництва виробів виробу з виробництва 1885. Відомості технологічних 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття процесів виробництва виробу з виробництва 1886. Відомості деталей Пост. 10 р.
(складальних одиниць) до
типових технологічних
процесів
1887. Відомості матеріалів для 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття виробництва виробу з виробництва 1888. Відомості технологічного Пост. 10 р.(1) (1) Після зняття оснащення виробу з виробництва 1889. Відомості розподілу 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття продукції по цехах виробу з виробництва 1890. Документи (нормативи, 5 р. 5 р.
таблиці, завдання) про
зниження трудомісткості
виробів, норм витрат
сировини і матеріалів у
виробництві
1891. Норми допусків відхилень
від технічних нормативів:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
1892. Проекти впровадження робіт 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після закінчення і проекти організації робіт будівництва
1893. Попередження ВТК про 3 р. 3 р.
незадовільну якість
виробів (продукції)
1894. Журнали реєстрації 10 р. 10 р.
дослідів і аналізів
технології виробництва
1895. Заповнені монтажні й 10 р. 10 р.
зварювальні формуляри
1896. Директивні, сіткові 5 р. 5 р.
графіки на пускові об'єкти
1897. Листи змін технологічного 1 р. 1 р.
процесу
1898. Графіки технічних заходів 3 р. 3 р.
з технології виробництва
1899. Місячні графіки, акти, 3 р. 3 р.
технічні завдання з
технології виробництва
1900. Графіки випуску продукції 5 р. 5 р.
1901. Документи (щоденні 1 р. 1 р.
рапорти, зведення,
відомості) про виконання
виробничих завдань і здачу
готової продукції
1902. Виробничо-технічні Пост.(1) 10 р. (1) На державне паспорти на машини, зберігання не обладнання, механізми, передаються прилади й інструменти
1903. Листування про 3 р. 3 р.
вдосконалення технології й
економії матеріальних
ресурсів
1904. Листування про 3 р. 3 р.
технологічну підготовку
виробництва і дотримання
технологічних режимів
1905. Листування, повідомлення 3 р. 3 р.
про змінення норм
1906. Листування про розробку, 3 р. 3 р.
затвердження і змінення
регламентів і режимів
виробництва
1907. Листування про розробку і 3 р. 3 р.
застосування рецептур
1908. Листування про розробку 3 р. 3 р.
технологічних схем
виробництва продукції
1909. Плани
організаційно-технічних
заходів щодо поліпшення
технології виробництва:
а) річні 5 р. 5 р.
б) квартальні 3 р. 3 р.
в) місячні 1 р. 1 р.
4.5. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання
1910. Техніко-економічні Пост. 5 р.
показники, довідки,
зведені таблиці аналізу
технічного рівня
обладнання підприємств і
перспектив його розвитку
1911. Зведені відомості Пост. 10 р.
наявності й потреби
встановленого обладнання
1912. Зведені таблиці потреби в Доки не Доки не
обладнанні мине мине
потреба потреба
1913. Схеми технологічного До До
планування та розміщення заміни заміни
обладнання і поточних новими новими
ліній
1914. Документи (розрахунки, 10 р. 5 р.
обгрунтування, висновки)
про визначення і вибір
типів та конструкцій
обладнання
1915. Переліки робочих креслень Доки не Доки не
(типажі) обладнання, мине мине
засобів вимірювання і потреба потреба
технологічного оснащення
(технологічні комплекти)
1916. Документи (акти, Пост. 10 р.(1) (1) На принципово протоколи, експертні нові, оригінальні висновки) про результати технологічні лінії і виробничих випробувань обладнання; на інші - технологічних ліній і 3 р. обладнання
1917. Документи (протоколи, 10 р. 10 р.
акти, висновки) про
розробку нестандартного
обладнання, вимірювальних
приладів і міряльного
інструменту
1918. Довідки про використання 3 р. 3 р.
незмонтованого обладнання
1919. Проекти й кошториси на 10 р. 5 р.
встановлення обладнання і
переобладнання підприємств
1920. Висновки про проектування 10 р. 5 р.
вітчизняного обладнання
1921. Протоколи розгляду і
затвердження проектів
обладнання підприємств:
а) за місцем проектування Пост. -
б) за місцем затвердження 10 р. -
1922. Баланси обладнання 3 р. 3 р.
1923. Схеми і техніко-економічні 10 р. 5 р.
характеристики обладнання
1924. Техніко-економічні 10 р. 10 р.
показники роботи
обладнання
1925. Акти про монтаж обладнання 5 р. 5 р.
1926. Доповідні записки підприє- 3 р. 3 р.
мств про наявність
незмонтованого і
надмірного обладнання
1927. Оперативні зведення про 3 р. 3 р.
децентралізоване
виробництво запасних
частин та інструменту
1928. Документи (акти, зведення, 3 р. 3 р.
доповідні записки) про
надходження (приймання),
наявність, стан,
переміщення, експлуатацію
і ремонт обладнання та
механізмів, вимірювальних
приладів, міряльного
інструменту і запасних
частин
1929. Документи (протоколи, 1 р. 1 р.
програми, висновки, акти)
про дефектоскопію і
металографічний контроль
обладнання
1930. Комплектувальні відомості До списання До списання на обладнання обладнання обладнання 1931. Документи (протоколи, Доки не Доки не
акти, атестати, свідоцтва) мине мине
про перевірку (технічний потреба потреба
огляд) засобів вимірювання
та обладнання
1932. Карти перевірки обладнання 1 р. 1 р.
на точність
1933. Відомості невикористаного 3 р. 3 р.
обладнання
1934. Наряди на переміщення 1 р. 1 р.
обладнання
1935. Ліміти витрат обладнання у 1 р. 1 р.
цехах
1936. Заявки, замовлення на 3 р. 3 р.
виготовлення
нестандартного обладнання
та інструменту
1937. Заявки на ремонт 1 р. 1 р.
обладнання, оснащення та
інструменту
1938. Плани середнього і 3 р. 3 р.
капітального ремонту
обладнання
1939. Акти монтажу, пускових 1 р. 1 р.
випробувань і прийому в
експлуатацію нового
обладнання
1940. Інвентарні відомості на 1 р. 1 р.
обладнання підрозділів
1941. Карти термінів служби і Доки не Доки не
спрацьованості обладнання мине мине
потреба потреба
1942. Журнали обліку відхилень 5 р. 3 р.
обладнання від
установлених стандартів
1943. Карти річної потреби 3 р. 3 р.
матеріалів для заміни
спрацьованих деталей та
обладнання
1944. Відомості на обладнання 3 р. 3 р.
підприємств
1945. Відомості розподілу фондів 1 р. 1 р.
запасних частин для
обладнання вітчизняного
виробництва
1946. Норми й розрахунки 3 р. 3 р.
завантаження обладнання
1947. Доповідні записки про 5 р. 5 р.
укомплектування
обладнанням об'єктів, що
будуються
1948. Графіки постачання 1 р. 1 р.
обладнання на пускові
об'єкти
1949. Графіки монтажу обладнання 1 р. 1 р.
1950. Журнали зведеного обліку Доки не Доки не
запасних деталей до мине мине
моделей обладнання потреба потреба
1951. Журнали, картки, машинні 5 р. 5 р.
табуляграми обліку
надходження й вибуття
обладнання
1952. Документи (змінні журнали, 3 р. 3 р.
відомості, акти) про
періодичний огляд стану
обладнання
1953. Листування про Пост. 10 р.
виготовлення і постачання
унікальних видів
обладнання
1954. Листування про заміну й 3 р. 3 р.
модернізацію застарілого
обладнання
1955. Листування про розробку, 3 р. 3 р.
виготовлення і
впровадження серійного
технологічного і
нестандартного обладнання
1956. Листування про 3 р. 3 р.
паспортизацію обладнання
1957. Листування про зберігання, 3 р. 3 р.
утримання і облік
обладнання
1958. Листування з 3 р. 3 р.
підприємствами про монтаж
і налагодження обладнання,
що випускається
1959. Плани монтажу обладнання:
а) вітчизняного 1 р. 1 р.
б) імпортного 3 р. 3 р.
1960. Звіти про результати 1 р. 1 р.
виробничих випробувань
автоматичних технологічних
ліній
1961. Плани перевірки засобів 1 р. 1 р.
контролю й автоматики
1962. Плани розподілу основного 5 р. 5 р.
і допоміжного обладнання
1963. Плани, програми зміни 5 р. 5 р.
конструкцій обладнання,
машин і механізмів
1964. Звіти про модернізацію 10 р. 5 р.
технологічного обладнання
4.6. Енергетичне й паливне забезпечення виробництва
1965. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
акти, таблиці) про хід
випробувань
енергоустановок
1966. Схеми енергетичних 5 р. 5 р.
установок
1967. Паспорти енергоустановок 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття з експлуатації 1968. Протоколи нарад із
затвердження схем
енергопостачання і
погодження
енергоспоживачів:
а) за місцем проведення Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1969. Приймально-здавальні акти 3 р. 3 р.
енергетичних установок
1970. Журнали перебігу 3 р. 3 р.
випробувань енергетичного
обладнання і установок
1971. Листування про 3 р. 3 р.
випробування і прийом
енергоустановок
1972. Акти встановлення меж 5 р. 5 р.
обслуговування та
відповідальності за стан
енергетичного господарства
1973. Технічні умови на
електропостачання:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1974. Паливні й енергетичні Пост. 10 р.
баланси
1975. Норми витрат палива й
електроенергії:
а) за місцем затвердження Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
1976. Листування про норми 3 р. 3 р.
витрат палива й різних
видів електроенергії
1977. Розрахунки й обгрунтування 5 р. 5 р.
норм витрат енергетичних
ресурсів
1978. Ліміти витрат 5 р. 5 р.
електроенергії
1979. Листування про нарощування 3 р. 3 р.
потужностей
енергоустановок
1980. Схеми електропостачання та Доки не Доки не
розподілу електроенергії мине мине
потреба потреба
1981. Розрахунки, аналізи 5 р. 5 р.
потреби в паливі, теплі й
електроенергії
1982. Аналізи роботи Пост. 10 р.
енергоустановок
1983. Повідомлення про аварії і 3 р. 3 р.
пошкодження електромережі
1984. Відомості й журнали обліку 1 р. 1 р.
роботи електромонтерів
1985. Листування про 3 р. 3 р.
експлуатацію
енергогосподарства та
контроль за його роботою
1986. Тарифи на електроенергію і До До
теплоенергію заміни заміни
новими новими
1987. Акти обстеження 3 р. 3 р.
підприємств з витрачання
електроенергії
1988. Листування про витрати 3 р. 3 р.
електроенергії і палива
1989. Графіки навантаження 1 р. 1 р.
електрогосподарства
1990. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
акти, довідки) про
переведення енергетичних
установок на нові види
палива
1991. Журнали записів, відомості 1 р. 1 р.
показників
контрольно-вимірювальних
приладів та
електролічильників
1992. Листування про економію 3 р. 3 р.
енергоресурсів
1993. Листування про обстеження 3 р. 3 р.
витрат електроенергії
підприємствами
1994. Документи (журнали, 3 р. 3 р.
відомості, картотеки) про
облік витрат теплоенергії,
електроенергії, палива на
підприємствах
1995. Листування про ліміти 3 р. 3 р.
витрат електроенергії
1996. Листування про переведення 3 р. 3 р.
на нові види палива
1997. Документи (плани, 3 р. 3 р.
зведення, акти) про
організаційно-технічні
заходи з економії
електроенергії
1998. Листування про газифікацію 3 р. 3 р.
та забезпечення
підприємств усіма видами
палива
1999. Документи (акти, висновки, 3 р. 3 р.
листування) про обстеження
котлів державною
інспекцією
2000. Графіки витрат палива 3 р. 3 р.
2001. Аналізи якості палива 3 р. 3 р.
2002. Листування про 3 р. 3 р.
використання та правила
технічної експлуатації
енергообладнання
2003. Документи (акти, зведення, 3 р. 3 р.
відомості) про аварії і
пошкодження електромережі
2004. Графіки 1 р. 1 р.
планово-попереджувального
ремонту електрообладнання
2005. Листування про 3 р. 3 р.
використання вторинних
теплових і енергоресурсів
2006. Приписи 3 р. 3 р.
фабрично-заводської
енергоінспекції і
котлонагляду
2007. Наряди-допуски для роботи 3 р. 3 р.
на високовольтному
обладнанні
2008. Документи (протоколи, 5 р. 5 р.
акти, доповідні записки,
довідки) про
водопостачання підприємств
2009. Листування про 3 р. 3 р.
будівництво,
реконструкцію,
експлуатацію
каналізаційних систем
2010. Листування про витрачання 3 р. 3 р.
електроенергії та
експлуатацію
енергогосподарства
2011. Листування про 3 р. 3 р.
водовитрачання і
водовідведення
2012. Плани оргзаходів з 5 р. 3 р.
економії електроенергії і
палива
2013. Звіти про постачання 10 р. 5 р.
електрообладнання
4.7. Експлуатація і ремонт обладнання
2014. Протоколи випробувань 10 р. 10 р.
обладнання, механізмів та
здачі їх в експлуатацію
2015. Акти випробувань 10 р. 10 р.
обладнання, механізмів та
здачі їх в експлуатацію
2016. Карти термінів служби і 3 р. 3 р.
спрацьованості деталей
2017. Карти річної потреби 3 р. 3 р.
деталей
2018. Листування про аварії 3 р. 3 р.
обладнання
2019. Документи (зведення, 5 р. 5 р.
графіки, довідки)
розрахунку коефіцієнта
змінності роботи
обладнання
2020. Журнали технічного стану 3 р. 3 р.
обладнання
2021. Документи (акти, довідки, 3 р. 3 р.
зведення, листування) про
впровадження передових
методів ремонту
2022. Відомості й акти про 3 р. 3 р.
простої і поломки
обладнання
2023. Відомості про наявність 10 р. 10 р.
ремонтно-механічних баз
2024. Акти перевірки якості 3 р. 3 р.
ремонту і підготовки
обладнання до технічної
експлуатації
2025. Листування про розширення, 3 р. 3 р.
реконструкцію і оснащення
ремонтно-механічних баз
2026. Листування про організацію 3 р. 3 р.
централізованого ремонту
обладнання
2027. Норми зношення і витрати До До
інструменту заміни заміни
новими новими
2028. Замовлення на виготовлення 3 р. 3 р.
оснащення й інструменту
2029. Листування про 3 р. 3 р.
виготовлення й обробку
інструменту
2030. Вимоги, наряди на 1 р. 1 р.
інструмент
2031. Відомості про ліміт витрат 3 р. 3 р.
інструменту
2032. Списки наявності 5 р. 5 р.
міряльного інструменту і
вимірювальних приладів
2033. Акти ревізій міряльного 5 р. 5 р.
інструменту і
вимірювальних приладів
2034. Листування про нагляд за 1 р. 1 р.
вимірювальними приладами
2035. Технічні акти й свідоцтва 5 р. 5 р.
про точність ваг і
вимірювальних приладів для
лабораторій
2036. Листування про 3 р. 3 р.
експлуатацію і ремонт
обладнання
2037. Документи (заявки, 3 р. 3 р.
відомості, розрахунки) на
запасні частини і ремонт
обладнання
2038. Плани підрядних робіт з 3 р. 3 р.
ремонту обладнання
2039. Звіти про технічну 10 р. 10 р.
експлуатацію обладнання
2040. Листування про постачання 3 р. 3 р.
запасних частин до
обладнання по кооперованих
поставках
2041. Листування про постачання 3 р. 3 р.
запасних частин до
обладнання
2042. Номенклатури запасних 5 р. 5 р.
частин до обладнання
2043. Специфікації на запасні 1 р. 1 р.
частини до обладнання
2044. Листування про 3 р. 3 р.
виготовлення запасних
частин
2045. Журнали обліку здачі та 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення прийому обладнання після журналу ремонту
2046. Журнали обліку пуску 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після закінчення обладнання після ремонту журналу 2047. Затверджені титульні 5 р. 5 р.
списки капітального
ремонту обладнання
2048. Змінні журнали технічного 3 р. 3 р.
стану обладнання
5. Якість продукції, технічний контроль, стандартизація
5.1. Якість продукції і технічний контроль
2049. Протоколи нарад з розробки 10 р. 5 р.
і затвердження технічних
умов
2050. Протоколи засідань комісій
з якості продукції:
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) надіслані для Доки не Доки не
керівництва і до відома мине мине
потреба потреба
2051. Документи (огляди, Пост. 10 р.
доповіді, висновки,
довідки) про технічний
рівень і якість продукції
2052. Протоколи про підвищення 10 р. -
надійності продукції, що
виготовляється
2053. Листування про 3 р. 3 р.
вдосконалення і
впровадження комплексної
системи управління якістю
2054. Документи (стенограми, Пост. -
протоколи, рішення, тези
доповідей) про роботу
відомчих і міжвідомчих
комісій з якості
2055. Листування про підготовку 3 р. -
і проведення засідань
міжвідомчих комісій з
якості
2056. Листування про якість і 3 р. -
комплектність продукції
2057. Норми технічних вимог з
якості продукції:
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
2058. Повідомлення про пред'явлення 3 р. 3 р.
продукції на
пред'явницькі випробування
2059. Акти (звіти) про 1 р. 1 р.
результати типових
випробувань продукції
2060. Атестати якості виробів, 1 р. 1 р.
відгуки цеху-споживача про
якість продукції
цеху-виготовлювача
2061. Документи (доповідні 5 р. 5 р.
записки, акти, довідки і
листування) про
притягнення до
відповідальності осіб,
винних у випуску неякісної
продукції
2062. Приписи, розпорядження ВТК 3 р. 3 р.
про незадовільну якість
продукції
2063. Методичні рекомендації,
вказівки про поліпшення
технічного,
художньо-конструкторського
рівня виробів:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
2064. Протоколи засідань Пост. -
художніх рад
2065. Листування про технічну 3 р. -
естетику
2066. Карти технічного рівня Пост. 10 р.
якості машин і обладнання
2067. Плани 5 р. 5 р.
організаційно-технічних
заходів щодо підвищення
якості і надійності
продукції
2068. Документи (графіки, акти, 10 р. 10 р.
висновки, пропозиції і
рекомендації) про
підвищення якості
продукції та її надійності
2069. Обгрунтування, таблиці
підвищення технічного
рівня і якості продукції:
а) за місцем складання 10 р. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
2070. Листування про підвищення 1 р. 1 р.
надійності і довговічності
виробів
2071. Листування про міцність, 1 р. 1 р.
надійність машин і
обладнання
2072. Документи (розрахунки, 1 р. 1 р.
висновки, акти, звіти) про
лабораторні дослідження
якості сировини,
матеріалів і виробів
2073. Плани бездефектного 5 р. 5 р.
виготовлення продукції
2074. Звіти про виготовлення, Пост. 10 р.
здачу і приймання
бездефектної продукції
2075. Дозволи на пропуск 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття деталей, вузлів і готових виробу з виробництва виробів, що мають
відхилення від діючої
технічної документації
2076. Журнали обліку результатів 3 р. 3 р.
перевірки якості
матеріалів, деталей,
вузлів, комплектувальних
виробів, що надійшли від
заводів-постачальників
2077. Описання й посібники з Доки не Доки не
експлуатації продукції мине мине
потреба потреба
2078. Замовлення і заявки на 1 р. 1 р.
обробку проб і проведення
аналізів
2079. Журнали відбору проб, 3 р. 3 р.
обліку доставки, здачі й
приймання їх у лабораторію
2080. Журнали обліку обробки 10 р. 10 р.
проб і проведення аналізів
2081. Рентгенограми, 3 р. 3 р.
спектрограми виготовлених
деталей, вузлів, виробів
2082. Журнали обліку 5 р. 5 р.
лабораторних аналізів
2083. Журнали контролю 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення виробництва, що гарантійного строку на заповнюються змінними продукцію лаборантами і майстрами
2084. Журнали обліку результатів 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після зняття технічного контролю виробу з виробництва деталей і вузлів
2085. Протоколи, акти Пост. 10 р.
випробувань якості
продукції
2086. Акти якості продукції, що 3 р. 3 р.
приймається від
постачальників
2087. Сертифікати про якість 5 р. -
готової продукції і
сировини
2088. Документи (висновки, 5 р. 5 р.
звіти, зведення, дефектні
відомості, листування) про
якість і вибракування
продукції
2089. Акти й висновки споживачів 5 р. 5 р.
з випробувань продукції
2090. Замовлення від цехів на 3 р. 3 р.
заповнення браку виробів
2091. Документи (висновки, 5 р. 3 р.
довідки, розрахунки) про
аналіз браку продукції
2092. Журнали обліку браку і 3 р. 3 р.
розбракування продукції
2093. Листування про розробку 5 р. 3 р.
нормативів технологічних
втрат продукції
2094. Рекламації на продукцію, 5 р. 5 р.
акти на якість матеріалів,
сировини
2095. Журнали реєстрації 3 р. 3 р.
рекламацій на продукцію
2096. Звіти і внутрізаводські 5 р. 5 р.
рекламації з системи
бездефектного виготовлення
продукції
2097. Журнали обліку показників 5 р. 5 р.
системи бездефектного
виготовлення продукції
2098. Акти і квитанції на 5 р. 5 р.
гарантійний ремонт
продукції
2099. Листування про гарантійний 3 р. 3 р.
ремонт і продовження
гарантійних строків
продукції, що
виготовляється
2100. Журнали обліку і 3 р. 3 р.
реєстрації ремонту готової
продукції
2101. Характеристики і довідки 1 р. 1 р.
про якість готової
продукції
2102. Листування про змінення 3 р. 3 р.
технічних умов на
продукцію
2103. Сертифікати якості 10 р. 10 р.
експортної продукції
2104. Журнали обліку приймання 3 р. 3 р.
деталей контролерами
2105. Журнали обліку видачі 10 р. 10 р.
тавра
2106. Схеми замірювань 3 р. 3 р.
контрольного оснащення
2107. Листування про нагляд за 3 р. 3 р.
вимірювальними приладами
2108. Листування про створення і
впровадження приладів
контролю якості:
а) в 10 р. -
організаціях-розробниках
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
2109. Технічні акти про стан 3 р. 3 р.
вимірювальних приладів
2110. Документи (акти, 5 р. 5 р.
свідоцтва, звіти) про
точність ваг і
вимірювальних приладів
2111. Методичні вказівки, До До
рекомендації з метрології заміни заміни
новими новими
2112. Протоколи про розгляд і Пост. 10 р.
затвердження метрологічних
величин
2113. Листування про метрологію 3 р. 3 р.
5.2. Стандартизація
2114. Технічні завдання на 5 р. -
розробку проектів
стандартів
2115. Проекти державних,
галузевих стандартів (ДС,
ГС), технічних умов (ТУ),
висновки, пропозиції до
них:
а) за місцем складання 5 р. -
б) надіслані для відома Доки не До
мине заміни
потреба новими
2116. Документи (відгуки, Доки не Доки не
пропозиції, висновки) про мине мине
проекти ДС або ГС потреба потреба
2117. Затверджені державні
стандарти:
а) за місцем затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До До
заміни заміни
новими новими
2118. Затверджені галузеві
стандарти, технічні умови:
а) за місцем затвердження Пост. -
(оригінали й перші
примірники копій)
б) надіслані для відома До До
заміни заміни
новими новими
2119. Комплекс стандартів До До
підприємства (КСП) з заміни заміни
комплексної системи новими новими
управління якістю
продукції (КСУЯП) і
стандарти підприємства
2120. Затверджені технічні умови
на продукцію і матеріали:
а) за місцем складання Пост. -
б) надіслані для До До
керівництва або відома заміни заміни
новими новими
2121. Затверджені товарні знаки:
а) за місцем розробки Пост. 10 р.
б) надіслані для відома Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
2122. Реєстри товарних знаків:
а) за місцем затвердження Пост. -
б) надіслані для відома Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
2123. Листування про розробку, 3 р. 3 р.
реєстрацію, облік і
затвердження товарних
знаків
2124. Нумераційні картотеки Пост. -
зареєстрованих товарних
знаків і знаків
обслуговування
2125. Каталоги на міжнародні Доки не Доки не
стандарти і відгуки про мине мине
них потреба потреба
2126. Плани заходів з Пост. 5 р.
упровадження стандартів
2127. Листування про формування 3 р. 3 р.
планів стандартизації
2128. Звіти про впровадження
стандартів у виробництво:
а) за місцем складання Пост. 5 р.
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
2129. Листування про випуск 3 р. 3 р.
стандартів, ТУ,
впровадження їх у
виробництво
2130. Листування про подання 3 р. -
проектів державних
стандартів у Держстандарт
України
2131. Листування про перевірку 3 р. 3 р.
дотримання державних
стандартів та технічних
умов
2132. Договори на виконання 5 р.(1) - (1) Після закінчення робіт зі стандартизації і терміну договору метрології
2133. Журнали реєстрації Пост. -
галузевих стандартів,
технічних умов
2134. Листування про уніфікацію, 3 р. 3 р.
стандартизацію систем
управління
2135. Листування про уніфікацію 5 р. 3 р.
й типізацію приладів,
обладнання, інструментів
2136. Каталоги на вироби Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
2137. Акти перевірки стандартів 5 р. -
та листування про ухилення
від стандартів
2138. Листування про розробку, 3 р. -
впровадження
класифікаторів продукції
2139. Акти затвердження
еталонних зразків деталей
і готових виробів:
а) за місцем затвердження Пост. -
б) надіслані для Доки не Доки не
керівництва мине мине
потреба потреба
2140. Листування про 3 р. 3 р.
еталонування
2141. Документи (протоколи, 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після заміни акти, звіти, довідки) про новими або внесення організацію нагляду за змін у ДС, ГС, ТУ впровадженням і
дотриманням державних і
галузевих стандартів
2142. Довідки, доповіді про 5 р. 5 р.
нормування й економію
матеріальних ресурсів
2143. Журнали реєстрації Пост. -
дозволених відступів від
галузевих стандартів,
технічних умов
2144. Листування про перегляд 3 р. 3 р.
діючих галузевих
стандартів, СТП, ТУ
6. Охорона навколишнього середовища
6.1. Організація діяльності
2145. Листування про розробку 5 р. 5 р.
нормативних документів з
охорони навколишнього
середовища
2146. Листування про виведення 5 р. -
з міст підприємств у
ненаселені (приміські)
зони
2147. Протоколи технічних нарад Пост. 10 р.
з питань відведення
стічних вод, моніторингу
сільськогосподарської і
лісової радіології,
медико-біологічних
проблем та ін.
2148. Описання, рекомендації з 5 р. 5 р.
біологічного очищення
стоків та очищення
навколишнього середовища
від пилу і газів
2149. Переліки (нормативи)
гранично допустимих
концентрацій шкідливих
речовин у навколишньому
середовищі:
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
2150. Норми технічних вимог з До До
якості повітряного заміни заміни
середовища і стічних вод новими новими
2151. Норми водоспоживання для До До
підприємств і витрати заміни заміни
води питної якості новими новими
2152. Баланс водоспоживання і Пост. 5 р.
водовідведення
6.2. Охорона навколишнього середовища
2153. Документи (доповіді, Пост. 10 р.
довідки, пропозиції) про
охорону навколишнього
середовища від викидів
шкідливих речовин і
виробничих відходів
2154. Листування про 3 р. 3 р.
попередження і ліквідацію
забруднення водоймищ,
грунту і атмосферного
повітря викидами підприємств
2155. Договори на виготовлення 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після і встановлення очисних закінчення споруд терміну дії договору 2156. Листування про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після будівництво очисних закінчення споруд будівництва 2157. Договори на очищення і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після обробку промислових закінчення стоків терміну дії договору 2158. Листування про 3 р. 3 р.
експлуатацію очисних
споруд і поліпшення
якості очищення
2159. Схеми, плани, паспорти Пост. 1 р.(1) (1) Після очисних споруд і закінчення обстеження стічних вод експлуатації 2160. Акти перевірки стану 10 р. 5 р.
очисних споруд і
обстеження стічних вод
2161. Акти, паспорти про Пост. Доки не
джерела викидання мине
шкідливих речовин у водні потреба
об'єкти і в атмосферу
2162. Документи (постанови, 5 р. 5 р.
акти, доповідні записки)
природоохоронного
законодавства
2163. Аналізи атмосферного Пост. Доки не
повітря на вміст мине
забруднень потреба
2164. Аналізи грунтів на вміст Пост. Доки не
забруднень мине
потреба
2165. Документи (доповідні Пост. 10 р.
записки, довідки,
відомості) про
екологічний стан
навколишнього середовища
2166. Журнали результатів 5 р. 5 р.
аналізів повітряного
середовища, грунтів тощо
2167. Зведення загазованості 5 р. 3 р.
повітря
2168. Річні огляди виконання
планів охорони
навколишнього середовища:
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
2169. Документи (періодичні Пост. 10 р.
відомості, довідки,
пояснювальні записки) про
стан стічних вод
2170. Документи (довідки, Пост. 10 р.
доповідні записки,
відомості, таблиці,
лабораторні записи) про
роботу очисних споруд і
контроль за їх станом
2171. Документи (акти, Пост. 10 р.
протоколи, довідки) про
зупинення, закриття
виробництва і об'єктів,
накладання штрафних
санкцій, передачу справ
до прокуратури
2172. Документи (акти, довідки, Пост. 5 р.
листування) про
здійснення контролю за
охороною надр,
відновлення
(рекультивацію) земель
2173. Документи (акти, Пост. 5 р.
відомості, довідки) про
здійснення контролю за
охороною, використанням і
відтворенням земельного
фонду, здійсненням
заходів щодо боротьби з
ерозією, заболочуванням і
забрудненням грунтів,
безпечного застосування
отрутохімікатів у
народному господарстві
2174. Документи (акти, довідки, Пост. 5 р.
листування) про охорону,
використання і
відтворення тваринного
світу
2175. Документи (акти, довідки, Пост. 5 р.
відомості) про здійснення
контролю за охороною
природного заповідного
фонду державного і
місцевого значення
2176. Дозиметричні паспорти Пост. -
населених пунктів, що
зазнали радіоактивного
забруднення
2177. Документи (протоколи, Пост. -
обгрунтування, доповідні
записки, розрахунки) про
розробку та виконання
Національної програми
ліквідації наслідків
катастрофи на
Чорнобильській АЕС
2178. Документи (плани, 10 р. 5 р.
відомості, листування) ЕПК
про радіологічне
обстеження земель та
присадибних ділянок
громадян
2179. Листування з органами 10 р. 5 р.
державної влади, ЕПК
місцевого самоврядування,
науковими закладами,
громадськими об'єднаннями
про ліквідацію наслідків
катастрофи на
Чорнобильській АЕС
2180. Листування з органами 10 р. 5 р.
державної влади, ЕПК
місцевого самоврядування,
підприємствами про
дезактивацію та
поводження з
радіоактивними відходами
7. Автоматизовані системи (АС)
7.1. Організація робіт із створення автоматизованих систем
2181. Листування про Пост. -
вдосконалення структури
управління АС
2182. Листування про 5 р. 5 р.
проектування, розробку,
створення, впровадження й
експлуатацію АС
2183. Акти про заходи щодо 5 р. 3 р.
підготовки об'єктів до
впровадження АС
2184. Листування про розробку 10 р. 5 р.
класифікаторів ТЕІ для АС
2185. Листування про розробку 5 р. 5 р.
завдань, проведення
виробничих випробувань і
дослідної експлуатації АС
2186. Протоколи випробувань і
погодження:
а) на АС 10 р. 5 р.
б) підсистеми АС 10 р. 3 р.
в) комплекси завдань 5 р.(1) Доки не (1) Після (завдання) мине прийому в потреба експлуатацію г) види забезпечення 10 р. Доки не
мине
потреба
2187. Інформаційні карти й 5 р. 3 р.
виписки з актів
виробничих випробувань
програм
2188. Акти приймання в дослідну
експлуатацію:
а) АС 5 р. 5 р.
б) підсистеми АС 5 р. 3 р.
в) комплексів завдань 5 р. Доки не
(завдання) мине
потреба
г) видів забезпечення 3 р. Доки не
мине
потреба
2189. Заявки і розрахунки на 3 р. 3 р.
матеріали й засоби
комплексу технічних
засобів
2190. Документи (довідки, 10 р. 5 р.(1) (1) Після заявки, дефектні заміни відомості) про проведення обладнання капітального і поточного
ремонту комплексу
технічних засобів АС
2191. Листування про придбання, 3 р. 3 р.
розподіл, монтаж,
використання та ремонт
обчислювальної техніки
2192. Листування про 3 р. 3 р.
забезпечення технічною й
експлуатаційною
документацією
2193. Листування про 10 р. -
підключення АС до
загальнодержавної системи
зв'язку
2194. Тимчасові положення про До До
порядок проведення освоєння освоєння
монтажно-налагоджувальних ЕОМ ЕОМ
робіт для введення в
експлуатацію ЕОМ
2195. Акти, протоколи 3 р. 3 р.
приймально-здавальних
випробувань ЕОМ
2196. Акти проведення 3 р. 3 р.
контрольних випробувань
засобів ОТ
2197. Протоколи й документи до 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Є додатком них технічних нарад щодо до акта налагодження засобів ОТ проведення контрольних випробувань засобів ОТ 2198. Повідомлення про (1) Після готовність до промислової здачі в експлуатації: експлуатацію а) АС 5 р.(1) 3 р.(1)
б) її частин і видів 5 р.(1) 3 р.(1)
забезпечення
2199. Протоколи засідань
комісій з приймання в
промислову експлуатацію:
а) АС 10 р. 5 р. (1) Після здачі в б) підсистем АС 10 р. 3 р. експлуатацію в) комплексів завдань 5 р.(1) 3 р.
(завдання)
г) видів забезпечення 10 р. 3 р.
ґ) обчислювального центру 10 р. 3 р.
2200. Акт здавання у промислову Пост. -
експлуатацію комплексу
технічних засобів АС
2201. Акти приймання в
промислову експлуатацію:
а) АС) 10 р. 3 р.
б) підсистем АС 10 р. 3 р.
в) комплексів завдань 5 р. Доки не
(завдання) мине
потреба
г) видів забезпечення 10 р. Доки не
мине
потреба
ґ) обчислювального центру 10 р. Доки не
мине
потреба
д) обчислювальної техніки 3 р. Доки не
й іншого обладнання мине
потреба
е) приміщень під монтаж і 3 р. Доки не
налагодження обладнання мине
потреба
2202. Акти виконання 5 р. -
організаційно-технічних
заходів щодо підготовки
підприємств на стадії
впровадження АС
2203. Акти завершення робіт з Пост. -
АС
2204. Положення про фонди Пост. До
алгоритмів і програм заміни
(ДержФАП, ГФАП) новими
2205. Листування про надійність 5 р. 3 р.
ЕОМ, обладнання і блоків
та якість технічної
документації
2206. Листування про обмін 10 р. 3 р.
досвідом і методичні
розробки з використання
ЕОМ
2207. Листування про 5 р. -
автоматизацію обробки
інформації з зарубіжними
організаціями
2208. Договори із замовниками 3 р. 3 р.
на виконання
обчислювальних робіт (на
оренду машинного часу)
2209. Документи (програми, 3 р. 3 р.
довідки, таблиці,
листування) про
заповнення документів, що
надходять на обробку в ОЦ
2210. Інформаційні бланки 3 р. 3 р.
2211. Тематичні картки 5 р. 5 р.
2212. Заявки на машинний час 1 р. 1 р.
2213. Листування про виконання 3 р. 3 р.
обчислювальних робіт
2214. Довідки про виконання 3 р. 3 р.
виробничих програм
відповідно до завдань з
обслуговування замовників
обчислювальними роботами
2215. Акти здачі виконаних 1 р. 1 р.
обчислювальних робіт і
машинограм
2216. Довідки про витрати на 10 р. 5 р.
створення й утримання ОЦ
2217. Плани-графіки проведення 3 р. 3 р.
робіт з обстеження систем
управління, розробки
техніко-економічних
обгрунтувань, технічних
завдань, вибору типових
проектних рішень і
пакетів прикладних
програм
2218. Плани й плани-графіки 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після робіт із створення закінчення (розвитку) АС робіт 2219. Плани-графіки виконання 5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після робіт із створення закінчення робочої документації робіт 2220. Програми дослідної 3 р. 3 р.
експлуатації
2221. Плани-графіки робіт зі 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після здачі АС, її частин і здачі в видів забезпечення в експлуатацію дослідну й промислову
експлуатацію
2222. Програми робіт з
приймання в промислову
експлуатацію:
а) АС 10 р. 5 р.
б) підсистем АС 10 р. 3 р.
в) комплексів завдань 5 р. Доки не
(завдання) мине
потреба
г) видів забезпечення 10 р. Доки не
мине
потреба
ґ) обчислювального центру 10 р. Доки не
мине
потреба
2223. Плани заходів з Пост. 3 р.
підготовки
організації-користувача
до введення в дію АС
2224. Плани-графіки введення в 5 р. 5 р.
експлуатацію АС, її
частин і видів
забезпечення
2225. Річні плани Пост. 5 р.
техніко-економічних
показників АС
2226. Плани розподілу 5 р. 3 р.
(розміщення) засобів
обчислювальної техніки
2227. Плани, заявки на засоби 1 р. 1 р.
обчислювальної техніки
2228. Плани заходів із 3 р. 3 р.
забезпечення
обчислювальної техніки
централізованим
обслуговуванням
2229. Графіки проведення 1 р. 1 р.
ремонту засобів
обчислювальної техніки
2230. Графіки вирішення випуску 3 р. 3 р.
завдань
2231. Графіки надходження й 3 р. 3 р.
обробки інформації
2232. Плани-графіки розподілу 1 р. 1 р.
машинного часу
2233. Плани й графіки введення
в експлуатацію ЕОМ та
інших технічних засобів і
обладнання:
а) річні 3 р. 1 р.
б) квартальні 1 р. 1 р.
2234. Графіки проведення 1 р. 1 р.
теоретичних і практичних
занять на ЕОМ
2235. Звіти про створення
(розвиток) і
функціонування АС:
а) річні Пост. 5 р. (1) За відсутності річних - пост. б) квартальні 3 р.(1) 3 р.
2236. Звіти про дослідну Пост. 5 р.
експлуатацію
автоматизованих підсистем
2237. Звіти про виконання плану Пост. 5 р.
введення АС в промислову
експлуатацію
2238. Звіти про впровадження Пост. 10 р.
АС, обчислювальної
техніки та ефективність
їх використання
2239. Звіти про роботу ОЦ:
а) річні Пост. 10 р.
б) піврічні 5 р. 3 р.
в) місячні 3 р. 3 р.
2240. Річні звіти про Пост. 10 р.
надходження і введення в
експлуатацію
обчислювальної техніки
2241. Паспорт комплексу Пост.(1) 10 р. (1) До технічних засобів ОЦ списання технічних засобів з балансу 2242. Паспорт виробничого Пост. 5 р.
об'єднання (підприємства) ГОЦ
2243. Машинні протоколи 1 р. 1 р.
2244. Журнали й інструкції з 3 р. До
техніки обслуговування заміни
ЕОМ новими
2245. Журнали (відомості, акти) 3 р. 3 р.
обліку, ремонту,
налагодження і заміни
вузлів і елементів
засобів обчислювальної
техніки
2246. Журнали обліку (прийому й 1 р. 1 р.
видачі) інформації
каналами зв'язку
2247. Журнали обліку замовлень 1 р. 1 р.
на проведення
обчислювальних робіт
2248. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.
корекцій
2249. Журнали обліку масивів 1 р. 1 р.
інформації
2250. Журнали обліку роботи 1 р. 1 р.
оператора і телетайпіста
2251. Журнали обліку
оперативних зведень:
а) місячні - 5 р.
б) добові - 1 р.
2252. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.
вихідної інформації, що
передається абонентам
2253. Журнали реєстрації 1 р. 1 р.
надходжень статистичної
звітності
2254. Журнали обліку обладнання 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після списання обладнання з балансу 2255. Журнали обліку 1 р. 1 р.
документації з
математичного
забезпечення
2256. Журнали обліку 1 р. 1 р.
експлуатації засобів
обчислювальної техніки
2257. Журнали обліку машинних До До
носіїв заміни заміни
новими новими
7.2. Проектування автоматизованих систем
2258. Звіти про обстеження Пост. 10 р.
існуючої АС на початок її
розробки (розвитку) та
додатки до них
2259. Техніко-економічне Пост. 10 р.
обгрунтування створення
(розвитку) АС
2260. Тактико-технічне завдання Пост. 10 р.
на створення АС
2261. Заявки на створення АС 5 р. 5 р.
2262. Технічні завдання на
створення:
а) АС Пост. -
б) підсистем АС Пост. До
заміни
новими
в) комплексів завдань Пост. До
(завдання) заміни
новими
г) видів забезпечення Пост. До
заміни
новими
2263. Робочі завдання на 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Після проведення обстеження завершення системи управління обстеження 2264. Технічні завдання на 5 р. Доки не
розробку апаратури, мине
прийому й передачі даних, потреба
каналів зв'язку
2265. Техніко-економічні Пост. 10 р.
показники АС
2266. Робоча документація:
а) на АС Пост. 5 р.
б) підсистем АС Пост. 3 р.
в) комплекси завдань Пост. Доки не
(завдання) мине
потреба
г) види забезпечення Пост. Доки не
мине
потреба
2267. Основні специфікації на Пост. 10 р.
розробку АС
2268. Робочі проекти зі Пост. -
зведеним кошторисним
розрахунком вартості на
технічне переозброєння
об'єктів АС
(обчислювальних центрів,
системи збору й передачі
інформації)
2269. Технічні проекти:
а) на АС Пост. 5 р.
б) підсистеми АС Пост. 3 р.
в) комплекси завдань Пост. Доки не
(завдання) мине
потреба
г) види забезпечення Пост. Доки не
мине
потреба
2270. Програмні засоби і 5 р. Доки не
програмна документація, мине
що не входить до складу потреба
проектної документації на
АС
2271. Реєстраційні карти на 10 р. Доки не
підсистеми АС мине
потреба
2272. Технічні завдання на Пост. До
створення (реконструкцію) списання з
обчислювальних центрів балансу
2273. Технічні проекти на Пост. До
створення (реконструкцію) списання з
обчислювальних центрів балансу
2274. Повідомлення про змінення 5 р. 5 р.
програмної і технічної
документації
2275. Аналітичні таблиці оцінки 5 р. 5 р.
технічного рівня
комплексу технічних
засобів
2276. Технічна й експлуатаційна 5 р. До
документація на засоби списання
обчислювальної техніки обладнання
(паспорти, описання,
інструкції, технічні
умови, переліки та ін.)
2277. Технічні характеристики До освоєння До освоєння ЕОМ ЕОМ ЕОМ
2278. Специфікації і робоча 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після документація на списання розміщення, встановлення, обладнання експлуатацію комплексу
технічних засобів
2279. Акти про впровадження 10 р. 10 р.
технічних засобів і
математичного
забезпечення АС
2280. Маршрутні листи 5 р. 5 р.
2281. Завдання на програмування 5 р. 5 р.
2282. Картки відлагодження 5 р. 5 р.
програм
2283. Супровідні формуляри 3 р. 3 р.
(накладні)
2284. Вихідні документи 3 р. 3 р.
2285. Карти завдань 1 р. 1 р.
2286. Макети перфорації До До
заміни заміни
новими новими
2287. Супровідні ярлики (на До До
зберігання) заміни заміни
новими новими
7.3. Функціонування автоматизованих систем
2288. Класифікатори і
нормативи:
а) державні Пост. До
заміни
новими
б) міжгалузеві Пост. До
заміни
новими
в) галузеві Пост. До
заміни
новими
2289. Нормативні документи про
створення інформаційного,
математичного і
нормативно-довідкового
забезпечення АС:
а) за місцем затвердження Пост. Доки не
мине
потреба
б) в інших організаціях Пост. Доки не
мине
потреба
2290. Номенклатури, переліки,
каталоги, інші
нормативно-довідкові
документи:
а) за місцем складання і Пост. Доки не
затвердження мине
потреба
б) в інших організаціях Пост. Доки не
мине
потреба
2291. Документи (первинні -
бюджетна, фінансова,
облікова, планова та інші
звітності), що надходять
до ОЦ від організацій (їх
структурних частин):
а) що створюються на Доки не -
паперовому носії мине
потреба
б) що створюються на Пост. Доки не
магнітному носії мине
потреба
2292. Документи (протоколи, Пост. Доки не (1) Під довідки, акти, програми, мине машинними креслення, таблиці) на потреба носіями машинних носіях(1) маються на увазі магнітні стрічки, дискети, диски, плівкові мікрофільми, мікрофіші і перфораційні (перфострічки, перфокарти) носії інформації 2293. Машинограми(1) - - (1) Здійснює- ться зберіган- ня протягом термінів, що відповідають видам документів, одержуваних традиційним способом
Покажчик видів документів
Автобіографії 513, 514, 516, 517,
520, 670, 672 Автореферати дисертацій 661
Адреси вітальні 63
Акти:
аварій, пожеж, нещасних випадків,
професійних отруювань і захворювань 465, 466, 478,
1182, 1273, 1276,
2003
авторського нагляду об'єктів 1648
атестації робочих місць 461
будівництва і реконструкції 1654, 1662, 1704
введення в дію виробничих потужностей 1227, 1738
використання копіювально-розмножувальної
техніки 996
випробувань зразків 1428, 1858, 1916,
1925, 1939, 2015,
2059, 2072, 2085,
2086, 2089, 2196
водопостачання підприємств 2008
впровадження автоматизованих систем 2183, 2188, 2279
впровадження нової техніки і технології 1808, 1855
встановлення норм виробітку та розцінок 430, 434
готовності проектних робіт 2203
експертизи 939, 950, 1037,
1377, 1849
з техніки безпеки і охорони праці 453, 482, 483, 486,
488, 492
закупівлі імпортної продукції і
матеріалів 1030
затвердження еталонів 1857, 2139
знищення печаток, штампів і квитків 1134, 1328
інвентаризацій 330, 884, 1115, 1124
кваліфікаційних комісій 1021
комерційні 1093
контролю стандартів 2137, 2141
контролю технологічної дисципліни 1854
межі обслуговування енергетичного
господарства 1972
надання відводу земельних ділянок 1538
надання документів 117
обліку трудових книжок 544
обладнання навчальних закладів 632
обстежень, перевірок діяльності,
ревізій 24, 249, 342, 344,
707, 764, 797, 798,
800, 802, 862,
оцінки 1676
періодичного огляду стану обладнання 1952
перевірок виконання колективних договорів 409
перевірок діловодства та архівної справи 110
перевірок заповнення лікарняних листків 721
перевірок засобів вимірювання і
обладнання 1931
перевірок підприємств, установ органами
державної податкової інспекції 283, 284, 286
перевірок стану навколишнього
середовища 2160, 2161, 2162,
2171
передавання-приймання літератури,
документів, експонатів 880, 939
переоцінки основних фондів 336
прибутку-витрат продукції 1117
придбання літератури 879
приймання-здавання 55, 1028, 1069, 1077,
1089, 1090, 1110,
1233, 1288, 1391,
1450, 1453, 1531,
1627, 1969, 2195,
2200, 2201, 2215
приймання-передавання будинків,
приміщень, ділянок 384, 1150, 1151
про видачу, знищення, втрату
перепусток, посвідчень 1138, 1139
про використання виробничих потужностей 1739
про встановлення персональних ставок,
окладів, надбавок 523
про діяльність комісій громадських
організацій 1338
про експорт промислових виробів та
експертизу 1485
про забраковану продукцію (вироби) 1856
про заміну спідометрів 1210
про зняття наявності й залишків
матеріалів 1092
про невиконані науково-дослідні роботи 1371
про оренду державних підприємств 1303
про перевірку роботи з підготовки
кадрів 565
про порушення правил внутрішнього
розпорядку 418, 1130, 1284
про приватизацію 1302
про приймання, здачу, списання майна
та матеріалів 315, 881, 882,
1188
про припинення проектно-розвідувальних
робіт 1558
про роботу транспорту та його технічний
стан 1168, 1186
про розробку виробів із зазначенням
складових одиниць 1767
про розробку нестандартного обладнання 1917
про розтрати, недостачи, заборгованість 335
про стан будівель та споруд 1159, 1678, 1712
проектних робіт 1610
протипожежної безпеки і охорони
організацій 1253, 1254, 1270,
1273, 1276, 1277, 1283
процентовки 1425, 1557
ревізійних комісій 1317
результатів обробки телеметричної
інформації 1435
ремонту 1720, 1724, 2021, 2024,
2098
списання анульованих проектів 1628
технічні про стан вимірювальних
приладів 2035, 2109, 2110, 1231,
1346, 1987
Алфавіти 521
Альбоми 65, 939, 1422, 1433,
1862 Аналізи:
атмосферного повітря, грунтів 2163, 2164
видів продукції і сировини 1852
виконання балансів 198
виробничо-економічної діяльності 169
витрат сировини і матеріалів 1796
відхилень від технічних нормативів 1853
ділянок забудови 1549
медичні 727
потреби в паливі, електроенергії 1981
проб повітряного середовища 497
продуктивності праці й зарплати 437
пропозицій, заяв, скарг 29
роботи енергоустановок 1982
якості палива 2001
Анкети:
атестаційні, кваліфікаційні 653
обстежень і переписів 295
осіб, не прийнятих на роботу 520
осіб, що виїздять за рубіж 1026
осіб, які нагороджуються 670, 671, 672,
673, 676
осіб, яким встановлено персональні ставки,
оклади, надбавки 523
робітників та службовців, студентів, учнів 513, 514, 516,
517
учасників спортивних змагань 905
Анотації науково-дослідних робіт 660, 675, 1378
Атестати 539, 940, 1931,
2060 Баланси:
бухгалтерські 189, 190, 308
виробничих потужностей 164, 165
водоспоживання і водовідведення 2152
обладнання 1922
паливні й енергетичні 1974
передаточні, розділювальні, ліквідаційні 310
про оренду 1303
про перереєстрацію суб'єктів господарської
діяльності 1304
розподілу і відвантаження продукції 1047
Білети 582
Бланки 295, 892, 2210
Бюлетені:
з питань міграції населення 381
інформаційні 921
статистичні 296
таємного голосування 662, 1314
Верстки 962, 964
Видання інформаційні 921
Виписки:
банків 215, 225, 315
з наказів з особового складу 513, 514
з патентних формулярів 1487
з протоколів 331, 534, 685
з планів 151
з рішень про подання про нагородження 670, 672, 673,
674, 677, 678
про розробку навчальних програм 586
Висновки:
з житлових питань 72
з питань трудового законодавства 70
з проектно-розвідувальних робіт 1556
з трудових конфліктів 83
за звітами 303
кошторисів 1377, 1399, 1482, 1641,
1642, 1643, 1644, 1645,
1849, 1916
лікарів щодо пенсій 684, 685
на проекти державних, галузевих
стандартів 2116
на проекти законодавчих актів та
розпорядчих документів 8
на проектування вітчизняного обладнання 1920
на раціоналізаторські пропозиції 1468
обладнання 1434
про адміністративні стягнення 81
про виготовлення дослідних зразків засобів
автоматики та про визначення і вибір типів
та конструкцій обладнання 1914
про виплату грошової допомоги 331
про впровадження нових видів сировини 1846
про гарантійний нагляд і експлуатацію нової
техніки 1811
про доцільність закупівлі імпортної
продукції 1030
про доцільність патентування 1478
про експертизу техніко-економічних
обгрунтувань, проектів, про застосування
будівельних матеріалів та механізмів 1694
про зміни та доповнення переліків документів 113
про зміну і розширення асортименту продукції 1743
про зниження вартості будівництва 1679
про методи викладання 595
про механізацію виробництва 1818
про новизну та корисність винаходів 1461
про організацію і освоєння нових виробництв 1804
про перевірку виконання рішень колегій,
наказів, вказівок 22
про переселення із зони радіаційного
забруднення 382
про причини аварій, нещасні випадки 465, 478, 1182
про продуктивність праці 402
про проекти планування і забудови міст 1589
про розвиток і розміщення підприємств 1734
про розробку зразків проектної документації 1520
про розробку навчальних програм 586
про створення фондів та їх використання 219
про тарифи 184
про типові та індивідуальні проекти 1609
про якість товарів, вибракування продукції 1037, 1089, 2088
технічні про будівельні конструкції, споруди 1618
Відомості:
акордної оплати 443
відповідності проекту 1413
дефектні 1724, 2088, 2190
деталей до типових технологічних процесів 1886
залікові, екзаменаційні 614
змін до технологічних регламентів 1883, 1884, 1885
з будівництва 1524, 1586, 1626,
1667, 1722, 1725
інвентарні 1940
комплектувальні 1064, 1930
матеріалів для виробництва 1887
на видачу спецодягу, взуття, харчування 494
на запасні частини і ремонт обладнання 2037
на обладнання підприємств 1944
накопичувальні 1752
наявності обладнання 1911
невикористаного обладнання 1933
обліку грошових надходжень дитячих закладів 839
обліку збуту продукції 1068
обліку відвідування занять учнями 624, 625
обліку роботи електромонтерів 1984
оборотні 322
операцій виробництва виробів 1884
періодичні 1758
переоцінки основних фондів 337
прибутково-видаткові 269
про аварії та нещасні випадки 475
про вантажі 1193, 1194
про видачу, обмін членських квитків 1328
на видачу спортивного інвентарю 914
про використання виробничих потужностей 166
про використання кредитів 328
про витрати пально-мастильних матеріалів,
запасних частин 1205
про діяльність комісій громадських
організацій 1338
про заробітну і квартирну плату 783
про захворюваність 714, 724
про зібраний у садах урожай 819
про діяльність лікувально-профілактичних і
санаторно-курортних закладів 707
про документообіг 91
про кредити 266, 267
про ліміти витрат інструменту 2031
про нагородження 678
про науково-технічну інформацію і пропаганду 918, 931
про надходження, витрачання коштовних металів 327
про надходження, витрачання, залишки
сировини, матеріалів 1062
про надходження і витрачання внесків 1333
про наявність імпортного обладнання 1114
про наявність їдалень 799
про обладнання навчальних закладів 632
про облік наявності й руху робочої сили 357, 367
про облік робочого часу 413
про облік, розподіл, реалізацію фондів 329
про облік трудових книжок 544
про організації для довідників 43
про парникове господарство 817
про патентну чистоту розробок 1479
про періодичний огляд стану обладнання 1952
про прийом до навчальних закладів 580
про потреби в матеріалах і обладнанні 1044
про потреби в кадрах і їх розподіл 503, 505, 639
про проведення атестації і встановлення
кваліфікації 654
про продуктивність праці та заробітну плату 437
про простої і поломки обладнання, наявність
ремонтно-механічних баз 2022, 2023
про реєстрацію підприємств, установ,
організацій, кооперативів, малих підприємств 349
про результати перевірок дотримання державної
дисципліни цін 175
про вантажно-розвантажувальні роботи 1191
про роботу підприємств 1782
про рух поголів'я худоби і птахів 823
про ставки всіх видів податків 229
про стан стічних вод і очисних споруд 2169, 2170
про ступінь технічної готовності 1490
про транспорт 1172, 1195, 1201,
1211
про хід дорожньо-ремонтних робіт 796
про хід екзаменаційних сесій 613
про хід сільськогосподарських робіт 822
про умови поставок продукції 1067
розподілу фондів і лімітів 1053, 1055
розподілу фондів запасних частин 1945
розрахункові 317, 337, 350
розподілу продукції по цехах 1889
тарифікаційні (творчих професій) 429
технологічних процесів виробництва 1885, 1888
успішності 615
Договори-зобов'язання 333
Відгуки 60, 113, 430, 534,
586, 653, 1468,
1556, 2116 Вісники (видання) науково-технічної
інформації 921
Вимоги 119, 315, 395, 759,
894, 1113, 1118,
1352, 1702, 1744,
1752, 2030 Вказівки 125, 287, 1003,
2063, 2111
Грамоти:
про нагородження установ, організацій,
підприємств 940
охоронні на винаходи (корисні моделі),
промислові знаки, сорти рослин 1456
Графіки:
введення об'єктів в експлуатацію 1687
видачі робочої документації 1403
виконання будівельно-монтажних робіт 1688, 1689, 1690
використання виробничих потужностей 166, 1739
випуску продукції 1900
виробничих процесів і робочого часу 401
витрати палива 2000
виходу автомобілів на лінію 1196
відвантаження продукції 1080
завезення товарів 1109
занять з бойової підготовки 1262
контролю виконання документів 94
капітального і поточного ремонту 1716
монтажу обладнання 1949
навантаження електрогосподарства 1989
надання відпусток 559
надходження і обробки інформації 2231
науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт 1360, 1392, 1407,
1418
освоєння і впровадження нової техніки 1812, 1813
підготовки до виробництва й випуску
продукції 1755
планово-попереджувального ремонту
електрообладнання 2004
постачання обладнання 1948
прибуття і вибуття відпочивальників у
санаторно-курортні заклади 749
проведення теоретичних і практичних занять
на обчислювальних машинах 2234
проведення атестації 656
проведення виробничої практики 627
проведення лабораторних, полігонних,
експериментальних випробувань 1430
проектно-розвідувальних робіт 1555
пуску об'єктів 1896
ремонту засобів зв'язку 1229
ремонту засобів обчислювальної техніки 2229
роботи факультетів і курсів підвищення
кваліфікації, занять, іспитів, практики 619, 620, 627
розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання 2019
руху транспорту 1212
технічного обслуговування та ремонту транспорту 1202
технології виробництва 1898, 1899
чергування членів добровільних товариств 1279, 1351
Дані 1050, 1479, 1834
Декларації 293, 294, 1033,
1034, 1035, 1036
Дипломи 539, 940
Дипломні проекти 607
Дисертації 661
Директиви 1003
Діаграми 431, 927, 967,
1734, 1872
Довідки:
диспетчерські (добові) 1212
до наказів з особового складу 515
до проектів розпорядчих і нормативно-мотодичних
документів 7, 19, 34, 47
до протоколів 4
з виконання доручень 9
з дебіторської заборгованості, розтрат 335
з місця проживання і роботи, медичні 516
з права користування додатковою площею 774
з фінансування і кредитування 196, 219, 220, 227,
234, 235, 247, 255,
259
з ціноутворення 173, 174, 178, 180
історичні 44, 107, 1603
комісій з трудових спорів 1349
контролю виконання документів 94
медичні 713, 716, 727,
837
на спеціалістів, які відряджені за
кордон 517
перевірки організацій органами державної
податкової адміністрації 283, 284, 286
про аналіз роботи транспорту 1168
про аналіз браку продукції 2091
про будівництво об'єктів 1522
про вдосконалення процесів праці 392, 399, 403
про виділення земельних ділянок 815
про визначення економічної ефективності,
рентабельності підприємств 1733
про виключення, поновлення, переведення учнів 631
про виконання обчислювальних робіт 2214
про виконання планів досягнень науки і техніки 1803
про виконання планів капітального та поточного
ремонту 1727
про виконання планів постачання 1063
про виконання пропозицій за результатами перевірок 27
про виконання умов, угод, колективних договорів 410
про використання незмонтованого обладнання 1918
про виробничо-економічну діяльність 170
про витрати на створення обчислювальних
центрів 2216
про відповідність нормам і державним
стандартам 1408
про відпочинок дітей 826
про відрахування до бюджету 235
про відрядження 58
про внесення змін у показники планів 167
про водопостачання підприємств 2008
про впровадження і використання сировини 1846, 1847
про впровадження наукової організації праці 392
про впровадження нової техніки 1809, 1815
про впровадження передових методів ремонту 2021
про впровадження у виробництво науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт 1448
про громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 701
про присвоєння почесних звань 675
про діяльність комісій громадських організацій 1338
про ескізні, технічні проекти 1407
про інвалютні розрахунки 204
про будівництво об'єктів виробничого
призначення 1524, 1525
про методи викладання 595
про механізацію і автоматизацію
будівельно-монтажних робіт 1666
про міжнародне співробітництво 1004, 1008, 1016
про надання, розподіл і обмін житлової площі 766
про науково-технічну інформацію і пропаганду 918, 931
про наявність вакантних посад 535
про наявність і стан автомобільних парків,
гаражів, майстерень 1200
про невиконані науково-дослідні роботи 1371
про незакінчене будівництво об'єктів 1669
про нормування й економію матеріальних ресурсів 2142
про нормування і оплату праці 426, 428, 430,
434, 436, 440
про облік наявності, руху, використання
трудових ресурсів 353, 375
про оплату відпусток, пільг 334
про оплату імпортного обладнання 253
про організацію, розвиток і експлуатацію різних
видів транспорту 1164
про організацію протипожежної охорони 1251, 1270
про організацію фестивалів, конкурсів, оглядів 60, 849
про освоєння нових видів продукції і сировини 1819
про охорону навколишнього середовища 2153, 2169, 2170
про перевірку виконання законів, постанов,
указів, рішень 21, 22
про перевірку роботи з кадрами 504
про перевірку технічного рівня будівельного
проектування 1506
про перереєстрацію суб'єктів господарської
діяльності 1304
про переселення із зони радіаційного
забруднення 382
про підготовку і проведення виставок 939
про підготовку кадрів 563, 565
про подання до нагородження 670, 672, 673,
674
про порушення трудової дисципліни 418
про преміювання 446
про приватизацію, оренду 1302, 1303
про призначення пенсій 684
про прийом на роботу, в учбові заклади,
громадські організації 508, 580
про проведення економічних експериментів 160, 161
про проведення хронометражних робіт 435
про прогнозування, вдосконалення, розробку цін 173, 174, 180
про проходження альтернативної служби 359
про публікацію робіт 675
про реалізацію рішень з'їздів, конгресів,
нарад 13
про ревізії, обстеження 24
про ремонт технічних засобів АС 2190
про роботу аспірантури 642, 645
про роботу бібліотек 863
про роботу з молодими спеціалістами 506
про роботу діловодних та архівних служб 111
про діяльність брокерських фірм 1102
про роботу підприємств 1861
про розвідувальні роботи 1548
про розвиток і розміщення підприємств 1734
про розвиток колективного садівництва 812
про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян 29
про розподіл і реалізацію фондів на постачання 1055
про розрахунки коефіцієнта змінності роботи
обладнання 2019
про розробку наукових проблем, тем 1370
про розробку норм витрат сировини, матеріалів,
енергії 1773
про санітарний стан підприємств громадського
харчування 802
про склад працівників апарату управління 507
про складання зведених звітів 301
про стан будівель і споруд 1678
про стан діловодства та архівної справи 110
про стан культурно-масової роботи 845
про стан навчально-виховної і методичної роботи 587, 595, 597
про стан трудових ресурсів, ринку праці 352, 364
про стаж і місце роботи, заробітну плату 561, 685
про створення організацій, їх реорганізацію,
ліквідацію 52
про створення фондів та їх використання 219
про травматизм на підприємствах 715
про умови поставок продукції 1067
про умови праці і техніку безпеки 456
рад факультетів, кафедр, методичних рад 587
результатів обробки телеметричної інформації 1435
технічного рівня обладнання підприємств 1910
що надсилаються у правоохоронні органи 79
Довідники 425, 921
Довіреності 319
Договори:
впровадження наукової організації праці 394
господарські, операційні, трудові 345
з авторами 972
колективні 405, 406
на абонементне обслуговування 890
на виготовлення і встановлення очисних споруд,
стоків 2155, 2157
на виконання обчислювальних робіт 2208
на виконання робіт зі стандартизації і
метрології 2132
на всі види матеріально-технічного постачання 1065
на науково-дослідні роботи 1368
на ремонт засобів зв'язку 1228
про брокерське обслуговування 1101
про відрядження 58
про впровадження науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт 1451
про зв'язки між організаціями 56
про матеріальну відповідальність 347
про надання допомоги закладам соціальної сфери 66
про надання патентних послуг 1481
про надання юридичної допомоги 86
про науково-технічне, економічне, культурне
співробітництво з зарубіжними країнами 1018
про оренду 1151, 1219, 2208
про переселення громадян 380
про право користування житловою площею 765
про приватизацію, оренду 1302, 1303
про санаторно-курортне обслуговування 744, 750
установчі 1322
Дозволи 118, 450, 612, 1032,
1036, 1097, 1218,
1527, 1554, 1625,
1703, 2075
Документи:
аварійних комісій 1182
аналізу роботи транспорту 1168, 1170
вихідні 2284
до наказів з особового складу 508
загальних, звітно-виробничих конференцій,
зборів 1312
з'їздів, конгресів, конференцій, нарад,
семінарів 12
з історії організації 44
з контролю за дотриманням законодавства про
зайнятість населення 373
з питань рівня життя та соціальних нормативів 387
з питань харчування на радіаційно забрудненій
території 841
з розробки штатних розписів 47
з техніки безпеки, умов праці 455, 456, 458,
482, 483, 486,
488
касові, бухгалтерські 315
керівних органів громадських організацій 1320
комісій з трудових спорів, товариських судів 1349
конкурсних комісій 534
на запасні частини і ремонт обладнання 2037
на машинні носії 2292
на вироби серійного і дослідного виробництва 1790
на розвідувальні роботи 1548
нормативні із забезпечення АС 2289
обліку трудових книжок 544
осіб, не прийнятих на роботу 520
особові 539
перевірки підприємств та інших організацій
органами державної інспекції 283
пожежно-технічних комісій 252
постійно діючих консультативних комітетів,
комісій, рад 1335, 1338
природоохоронного законодавства 2162
про аварії і пошкодження електромережі 2003
про автоматизацію виробничих процесів 1810
про адміністративні порушення податкового
законодавства 285
про аналіз браку продукції 2091
про аналіз відхилень від технічних нормативів 1851
про аналіз і прогнозування продуктивності праці 402
про атестацію, ліцензування навчальних закладів 573
про атестацію робочих місць 461
про благоустрій міст, населених пунктів 795, 796
про будівництво і реконструкцію 1522, 1523, 1652,
1653, 1654, 1662,
1663, 1664, 1666,
1678
про вдосконалення процесів праці,
впровадження наукової організації праці 392
про вдосконалення, скорочення апарату
управління, затвердження граничних асигнувань 246
про вдосконалень структури апарату управління 393
про виготовлення і постачання технічної
документації для будівництва 1686
про виготовлення дослідних зразків засобів
автоматики, обладнання 1434
про виготовлення установочної партії виробів 1746
про видачу посвідчень і перепусток 1136
про виділення земельних ділянок 815
про виділення та перерозподіл капіталовкладень 234
про визначення економічної ефективності,
рентабельності підприємств 1733
про визначення і вибір типів та конструкції
обладнання 1914
про виконання виробничих завдань і здачу
готової продукції 1901
про виконання видавничого плану 984
про виконання виробничих програм 1781
про виконання договорів 1373
про виконання комплексних цільових програм 132
про виконання пропозицій за результатами
обстежень, перевірок 27, 295
про виконання умов, угод, колективних договорів 407
про використання виробничих потужностей 166, 1739
про використання відходів 1753
про випробування енергоустановок 1965
про виробничо-економічну діяльність 170
про витрачання дефіцитних і коштовних металів 1776
про вихід автомобілів на лінію 1196
про відвантаження продукції 1085
про відкриття розрахункових і поточних рахунків 243
про відпочинок дітей 826
про відпуск товарів зі складів 1118
про відрахування підприємств 225, 235
про відрядження 58
про водопостачання підприємств 2008
про внесення змін у показники планів 167
про впровадження і використання сировини 1846, 1847
про впровадження нових технологічних процесів,
регламентів, рецептур і режимів виробництва 1850
про впровадження нової техніки 1805
про впровадження передових методів ремонту 2021
про впровадження у виробництво науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт 1448
про встановлення виробничих, наукових,
культурних зв'язків 56
про встановлення персональних ставок, окладів,
надбавок 449, 523
про відновлення прав реабілітованих громадян 702
про вступ у міжнародні організації і спілки 1004
про геологічні та гідрологічні умови ділянок
забудови 1549
про громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи 701
про виплату грошової допомоги 331
про дефектоскопію і металографічний контроль
обладнання 1929
про діагностику профпридатності 398
про діяльність лікувально-профілактичних і
санаторно-курортних закладів 707
про діяльність творчих колективів 1385
про допуск до ознайомлення з архівними
документами 118
про доцільність закупівлі імпортної продукції 1030
про екологічний стан навколишнього середовища 2165, 2169, 2170
про економічне, культурне співробітництво з
зарубіжними країнами 1014, 1016, 1018,
1019
про експертизу проектів будівництва 1647
про експорт промислових виробів 1485
про економічний та соціальний розвиток 134, 135, 137,
138, 141
про залучення громадян до громадських
організацій 1325
про залучення до занять фізкультурою
та спортом 900
про заробітну і квартирну плату 783
про застосування нових будівельних матеріалів
та механізмів 1694
про заходи щодо боротьби з видавничим браком 997
про зберігання й експлуатацію виробів, приладів,
машин 1423
про здану продукцію 1069
про здачу спортивних норм і розрядів 912
про здійснення всіх видів державного нагляду 1646
про здійснення контролю за охороною надр,
природи 2172, 2173, 2175
про зміну і розширення асортименту продукції 1743
про зниження трудомісткості виробів 1890
про зупинення об'єктів, накладання штрафних
санкцій 2171
про індивідуальне та житлово-кооперативне
будівництво 1524
про капітальне будівництво та реконструкцію 1605
про комплектацію виробів і складальних одиниць 1748
про контрабанду та порушення митних правил 1033
про коригування перспективних планів 142
про координацію проектно-розвідувальних робіт 1547
про кредитні операції 259
про лабораторні дослідження якості сировини,
матеріалів, виробів 2072
про медичні огляди 713
про механізацію виробництва 1818
про механізацію праці і управління 395
про митне оформлення та контроль 1036, 1037
про навчання кадрів і активу громадських
організацій 1336
про нагородження за участь у виставках 940
про надання господарським організаціям обігових
коштів 227
про надання грошової допомоги через безробіття 369
про надання допомоги закладам соціально-культурної
сфери 66
про надання матеріальної допомоги 1337
про надання місць дітям у дитячих закладах 829
про надання, придбання, облік, розподіл і
реалізацію путівок 751, 753
про надання, розподіл і облік житлової площі 766
про надходження, наявність, експлуатацію і
ремонт обладнання і механізмів, вимірювальних
приладів 1928
про науково-технічну інформацію, пропаганду 918
про націнки на продовольчі товари 811
про наявність і стан автомобільних парків,
гаражів, майстерень 1200
про наявність і стан медичних установ на
підприємствах 710
про наявність, рух і повернення тари 1124
про недостачу й розтрату товарів і матеріалів 1116
про несення караульної служби 1261
про нормування і оплату праці 423, 426, 430,
431, 434, 436,
437, 440
про обладнання навчальних закладів 632
про облік використання науково-технічної
інформації 931
про облік витрат тепло- та електроенергії 1994
про облік наявності, руху, використання
трудових ресурсів 353
про облік незавершеного виробництва 1787
про облік робочого часу 413
про обстеження будівель і споруд 1712
про обстеження котлів державною інспекцією 1999
про одержання і погашення позик кас
взаємодопомоги 1345
про обстеження і поліпшення житлово-побутових
умов 764
про оплату обладнання 253
про оренду державних підприємств 1303
про освоєння і розширення виробництва 1765
про освоєння нових видів продукції і сировини 1819
про оснащення проектних організацій обладнанням 1563
про організацію і діяльність дитячо-юнацьких
спортивних шкіл 907
про організацію і освоєння нових виробництв 1804
про організацію і стан громадського харчування 797, 798
про організацію і дотримання державних і
галузевих стандартів 2141
про організацію праці при суміщенні професій 399
про організацію протипожежної охорони 1251, 1253, 1270
про організацію ритмічної роботи підприємств 1741
про організацію й експлуатацію різних видів
транспорту 1164
про організаційні заходи з економії
електроенергії 1997
про охорону і відтворення тваринного світу 2174
про охорону навколишнього середовища 2153
про перебування представників зарубіжних країн 1010
про переведення енергетичних установок на нові
види палива 1990
про переведення на скорочений робочий день 412
про перевірку звітів, балансів, прибутків
підприємств, організацій, господарських товариств 284
про перевірку виконання законів, постанов, указів,
рішень 21
про перевірку виконання рішень колегій, наказів,
вказівок міністерств 22
про перевірку засобів вимірювання та обладнання 1931
про роботу з кадрами 504
про перевірку технічного рівня будівельного
проектування 1506
про перегляд норм витрачання будівельних
матеріалів 1695
про переоцінку основних фондів 336
про передплату на літературу 868
про перереєстрацію суб'єктів господарської
діяльності 1304
про переселення громадян, міграції 380, 381, 382
про періодичний огляд стану обладнання 1952
про підвищення культури виробництва 1768
про підвищення якості науково-технічного
керівництва 1736
про підготовку до виробництва й випуску
продукції 1755
про підготовку і проведення виставок 939, 943
про підготовку кадрів 563
про підвищення якості та надійності продукції 2068
про пільги для окремих категорій громадян 700
про підсумки діяльності організацій 302
про планування, забудову населених пунктів 1570
про погодження об'єктів робіт з капітального
ремонту 1717, 1718
про подання про присвоєння почесних звань,
нагородження 670, 671, 672,
673, 678
про патентування 1478
про потреби організацій у транспортних засобах 1166
про потреби в науково-інформаційних матеріалах 932
про потребу в кадрах 503
про приватизацію 1302, 1309
про призначення допомоги, пенсій 684, 693
про прийом, виключення, поповнення,
переведення учнів 580, 631
про приймання і здавання приміщень в оренду 1151
про приймання й передачу технічної документації 1532
про приймання-передавання обладнання 1028
про припинення робіт з виготовлення виробів 1751
про припинення робіт з виготовлення окремих
видів і типів виробів 1774
про притягнення до відповідальності осіб, винних
у випуску неякісної продукції 2061
про причини відставання росту продуктивності
праці 403
про проведення атестації і встановлення
кваліфікації 653
про проведення наукових конкурсів 60
про проведення навчально-виробничих екскурсій,
практики 621, 627
про проведення проектно-розвідувальних робіт 1537
про проведення свят, фестивалів, конкурсів 62, 849
про проведення хронометражних робіт 435
про проекти державних, галузевих стандартів 2116
про проекти річних планів 146, 157
про проходження альтернативної служби 359
про радіологічне обстеження земель 2178
про розтрати, недостачі, заборгованості 335
про реалізацію понаднормативних і
невикористовуваних товарів і матеріалів 1091
про результати експертизи 1377
про результати виробничих випробувань
технологічних ліній і обладнання 1916
про результати контролю дотримання технології 1876
про результати обробки телеметричної інформації 1435
про рекламу 946
про ремонт технічних засобів в АС 2190
про ремонт транспортних засобів 1201
про роботу аспірантури 642
про роботу й діяльність брокерських фірм 1102
про роботу комісій з якості 2054
про роботу підприємств 1782
про розвиток і розміщення підприємств 1734
про розвиток колективного садівництва 812
про розробку ескізних, технічних проектів 1407
про розробку зразків проектної документації 1520
про розробку і затвердження переліків та
каталогів типових проектів 1622
про розробку методів викладання 595
про розробку наукових проблем, тем 1370, 1371
про розробку нестандартного обладнання,
вимірювальних приладів 1917
про розробку профілів навчальних закладів 570
про розробку та виконання Національної програми
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2177
про розробку навчальних програм 586
про розробку цін, тарифів, прейскурантів,
націнок 178, 179, 181
про розслідування причин аварій, нещасних
випадків 465, 478
про рух транспорту 1212
про санітарний стан підприємств громадського
харчування 802
про складання зведених звітів 301
про соціальний захист в'язнів фашизму 703
про спеціалізацію і виробниче кооперування 1749
про списання витрат щодо знятих із виробництва
товарів 1775
про списання і знищення виробів 1762
про сплату податку на додану вартість та
акцизного збору 287
про стан будинків і приміщень, які займають
організації 1154
про стан, експлуатацію служби зв'язку 1217, 1221,
1227, 1231
про стан діловодства та архівної справи 90
про стан культурно-масової роботи 845
про стан роботи щодо розгляду пропозицій,
заяв, скарг громадян 29
про стан трудових ресурсів 352
про створення і зміни у складі спецфондів 222
про створення організацій, їх ліквідацію 52
про технічний рівень і якість продукції 2051
про технічний стан транспортних засобів 1186
про технічну експертизу продукції (виробів) 1849
про точність вагів і вимірювальних приладів 2110
про травматизм на підприємствах 715
про трудову дисципліну 416, 418
про усунення недоліків і порушень, виявлених
під час перевірок 286
про участь у спартакіадах і спортивних змаганнях 905
про фермерські господарства 383
про фінансування всіх видів діяльності 191, 192, 194,
195, 206, 215,
219, 247
про хід економічних експериментів 161
про якість і вибракування продукції 2088
ревізій, обстежень, інвентаризації, переписів 24, 295, 330,
341, 342
розрахунку коефіцієнта змінності роботи
обладнання 2019
розрахунково-текстові 1411
розробки науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт 1420
установчі 54
що замінюють накази з особового складу 510
що надходять до обчислювальних центрів 2291
що подані при прийомі дітей у дитячі установи 837
щодо реалізації програм зайнятості населення і
ринок праці 363, 364, 365,
366, 375
Документація 1402, 1541, 2266,
2270, 2276, 2278
Донесення про аварії, пожежі 1272
Доповіді:
вдосконалення структури апарату управління 393
до протоколів 4
до розпорядчих документів 9, 21, 22
з основної діяльності 45
на звітно-виборних зборах, конференціях 1312, 1313
про виконання планів 143, 168, 1803
про відрядження 58
про діяльність лікувально-профілактичних і
санаторно-курортних закладів 707
про залучення до занять фізкультурою та спортом 900
про капітальне будівництво 1605
про методи викладання навчальних дисциплін 595
про механізацію й автоматизацію
будівельно-монтажних робіт 1666
про обстеження будівель і споруд 1712
про освоєння нових видів продукції і сировини 1819
про охорону навколишнього середовища 2153
про перевірку роботи з кадрами 504
про перевірку технічного рівня будівельного
проектування 1506
про підсумки діяльності організацій 45, 302
про прийом представників зарубіжних країн 1008
про ревізії, обстеження, перевірки 24, 342
про результати експертизи проектів 1640
про роботу аспірантури 642
про роботу з молодими спеціалістами 506
про склад та зміст документів 115
про стан умов праці і техніку безпеки 458, 488
про стан житлово-комунального фонду 761, 1154
про тенденції розвитку економіки 128
про технічний рівень і якість продукції 2051
про усунення недоліків і порушень, що
виявлені під час перевірок 286
про хід економічних експериментів 161
про хід науково-дослідних робіт 1393
Доповідні записки:
до наказів з особового складу 515
до перспективних планів міського будівництва 1519
до протоколів, проектів розпорядчих документів 4, 7, 19, 34
з кредитних питань 255
з основної діяльності 45
з техніко-економічних обгрунтувань 1372
про вдосконалення процесів праці 392, 399, 403
про видавничу діяльність 984, 997
про виключення, поновлення, переведення учнів 631
про виконання пропозицій за результатами
перевірок 27
про виконання умов, угод, колективних договорів 410
про виробничо-економічну діяльність 170
про відпочинок дітей 826
про водопостачання підприємств 2008
про впровадження у виробництво науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт 1448
про втрату посвідчень і перепусток 1139
про діяльність комісій громадських організацій 1338
про діяльність лікувально-профілактичних і
санаторно-курортних закладів 707
про залучення громадян у громадські організації 1325
про залучення до занять фізкультурою і спортом 800
про затвердження статутних фондів організацій 220
про культурно-масову роботу 845
про механізацію виробництва 1818
про міжнародне співробітництво 1004, 1008,
1016
про надання, розподіл і обмін житлової площі 766
про науково-технічну інформацію і пропаганду 918
про наявність змонтованого і надмірного
обладнання 1926
про нормування 423, 426, 434,
436
про обладнання навчальних закладів 632
про обстеження будівель і споруд 1712
про організацію, ведення складського
господарства 1103
про організацію загальної і протипожежної
охорони 1251, 1270
про організацію і освоєння нових виробництв 1765, 1804
про організацію праці 399
про організацію, розвиток і експлуатацію різних
видів транспорту 1164, 1170
про організацію, стан підприємств громадського
харчування 797, 798
про перевірку виконання рішень колегій,
наказів, вказівок 22
про перевірку штатно-кошторисної дисципліни 249
про прийом на роботу, в учбові заклади, громадські
організації 508, 580
про підготовку кадрів 563
про планування 140, 167
про порушення пропускного режиму 1284
про порушення трудової дисципліни 418
про проведення звітно-виборних конференцій,
зборів 1313
про проведення конкурсів, оглядів, свят 60, 62
про ревізії, обстеження 24, 342
про результати експертизи 1377
про роботу діловодних та архівних служб 111
про розвиток і розміщення підприємств 1734
про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян 29
про розробку зразків проектної документації 1520
про спецфонди 222
про сплату податку на додану вартість та
акцизного збору 287
про стан, експлуатацію служби зв'язку 1217
про стан навчально-виховної і методичної роботи 597
про створення, реорганізацію, ліквідацію
організацій 52
про технічний нагляд і контроль за будівельними
роботами 1655
про технологію виробництва 1881
про укомплектування обладнанням об'єктів 1947
про умови праці і техніку безпеки 456, 483, 484,
486, 488
що надсилаються у правоохоронні органи 79
Доручення 9, 288, 686
Ескізи 851, 1420, 1600
Журнали:
бухгалтерські 321, 322, 324
відбитків і зліпків печаток та штампів 1000, 1132
диспетчерські 1085, 1778
дорожніх листів 1199
здачі робіт 1783
з техніки безпеки 472, 473, 2244
контролю параметрів обладнання 94, 322, 1759, 1845,
1880
лабораторні 499, 500, 501, 1420,
1443, 1444, 1445,
1894, 2082, 2083
медичних лабораторій 732
навчальні 622, 623
накопичувальні 806
огляду зброї, обладнання 1265, 1266
польові 1541
технічні 1225, 1242
чергувань 1261, 1280, 1281
обліку та реєстрації:
абонентських установок 1240
адміністративних стягнень 490
амбулаторних хворих 728
архівних довідок, копій, витягів 122
безробітних 376
бібліографічних довідок 895
браку і розбракування продукції 2092
будівельних матеріалів, механізмів 1711
видачі документів 120
видачі і надсилання членських квитків 1328
видачі тавра 2105
видачі ордерів на житлову площу 776
видачі печаток та штампів 1133
виконання змінних виробничих завдань 1793
винаходів та раціоналізаторських пропозицій 1469
виплати пенсій 696
випробувань енергетичного обладнання 1970
відвантаження готових виробів 1786
відступів від стандартів, технічних умов 2143
відхилення обладнання від стандартів 1942
відходів виробництва 1779
втрат робочого часу 414
договорів, угод, контрактів 411, 1020, 1066
дозволів на проведення підземних робіт 1705
документів 100, 102, 103, 2246,
2248, 2249, 2252,
2255
екскурсій 945
експлуатації засобів обчислювальної техніки 2256
заводських номерів деталей і складальних
одиниць 1761
замовлень-нарядів на експорт 1075
запасних деталей 1950
запитів 891
затверджених проектів будівництва 1535
заяв про пошкодження засобів зв'язку 1234
заявок, замовлень на перевезення пасажирів і
вантажів 1214
здавання, приймання, пуску обладнання після
ремонту 2045, 2046
змін технології виробництва 1859
карток каталогу бібліотек 872
конструкторської документації 1830, 1831
консультацій 896
контролю вимірювальних приладів та
електролічильників 1991
лабораторних, практичних занять, консультацій 634, 635
летального кінця 729
листків непрацездатності 722
майна 1293
машинних носіїв 2257
місцевих відряджень 1143
надходження та вибуття документів 116
напівфабрикатів 1789
науково-технічної інформації 928
наявності, стану і руху замовлень на
виготовлення виробів 1794
нещасних випадків 479
номенклатурних переліків підприємств 1419
обліку військовозобов'язаних 549
обліку обладнання 2254
обліку обробки проб і проведення аналізів 2080
обслуговування ЕОМ 2244
оперативних зведень 2251
операційних закладів 734
осіб, затриманих за порушення пропускного режиму 1285
осіб, які вступають до навчальних закладів 542
осіб, які нагороджені 679
осіб, які направлені у відрядження 551
осіб, які порушили трудову дисципліну 417
осіб, які суміщують професії 400
особових документів 541, 552, 566,
705, 1310
особових справ 521
отримання житлової площі 771, 786
пенсійних справ 695
підготовки робітників до інших професій 68
підприємств з іноземними інвестиціями 272
показників систем бездефектного виготовлення
продукції 2097
показників спідометрів 1209
посвідчень і перепусток 1137
претензій та позовів 78
призначення допомоги на дітей 697
приймання деталей контролерами 2104
прийому, переміщення, звільнення працівників 522
прийому хворих 731
приходу і виходу робітників та службовців 1142
продукції, виробів, сировини 1084, 1784, 1788
проектно-кошторисної, робочої документації 1634, 1635, 1650
проектно-розвідувальних робіт 1559, 1560,
1561, 1562
пропозицій, заяв, скарг громадян 95, 692, 699
профілактичних оглядів каналів зв'язку 1232
процедурних бланків на наркотики 760
ревізій, обстежень 26
результатів перевірки якості матеріалів,
деталей, вузлів, виробів 2076
результатів аналізів навколишнього середовища 2166
ремонту засобів обчислювальної техніки 2245
ремонту готової продукції 2100
рішень лікарняно-трудових експертних комісій 723
робочої технологічної документації 1863
розсилання сигнальних і контрольних примірників 983
рукописів, рецензій, ілюстрацій 979, 980, 981
руху виробів у цехах 1785
свідоцтв, приватизаційних справ 1310, 1311
сімей переселенців 379
списання тари 1125
стандартів, технічних умов 2133
температурно-вологісного режиму 123
технічного контролю 2084
технічного огляду засобів зв'язку 1231
технічного стану обладнання 2020, 2048
технологічних порушень 1878
щеплень, інфекційних захворювань 733
Завдання:
архітектурно-планувальні 1540
математичні 1466
з упровадження наукової організації праці 390
на зниження трудомісткості робіт 433
на обстеження систем управління 2263
на програмування 2281
на проектно-розвідувальні роботи 1536
на розробку проектів стандартів 2114
на складання програм випробувань 1426
розрахункові 210
технічні 58, 1590, 1592, 1593,
1791, 1825, 2260,
2262, 2264, 2272
Закони 1
Замовлення 104, 119, 307, 493, 992,
1023, 1072, 1073, 1074,
1083, 1095, 1215, 1368,
1551, 1692, 1715, 1763,
1792, 1936, 2028, 2078,
2090 Записи 1009, 1085
Записки 176, 363, 1261, 1503,
1541, 1595, 1754,
2169, 2170 Запити 1а, 121, 932
Зауваження 136, 1019, 1519
Заяви:
до дитячих закладів 829
до кас взаємодопомоги 1339, 1344
до комісій з трудових спорів 1348
з житлових питань 72
позови в правоохоронні органи 79
про встановлення і зняття телефонів 1238
про вступ у міжнародні організації 1004
про допуск до ознайомлення з архівними документами 118
про надання архівних довідок 121
про надання відпусток 559, 560
про надання матеріальної допомоги 1337
про надання путівок 751, 753
про надання, розподіл і обмін житлової площі 766
про незгоду з постановами атестаційних і
кваліфікаційних комісій 657
про перереєстрацію суб'єктів господарської
діяльності 1304
про приватизацію, оренду 1302, 1303
про прийом на роботу, в учбові заклади,
громадські організації 508, 513, 514,
515, 516, 520,
813, 1323
про призначення пенсій, допомог, стипендій 633, 684, 685,
698
про прописку і виписку мешканців 781
Заявки:
анульовані 1095
касові 260
на бензин 1203
на виготовлення нестандартного обладнання і
інструменту 1936
на видачу посвідчень і перепусток 1136
на винаходи 1454, 1455
на виробництво виробів 1763
на відвідування організацій 1012
на запасні частини і ремонт обладнання 2037
на зброю, боєприпаси 1267
на іноземну валюту 199
на копіювально-розмножувальні роботи 993
на кредити 260
на матеріально-технічне постачання 1043, 1072, 1073,
1078, 1978, 2189
на машинний час 2212
на обладнання 253, 1936
на одержання членських квитків 1326
на перевезення вантажів 1176
на передплату на періодичні й неперіодичні
видання 1146
на переклад 933
на потребу в кадрах 503
на проведення екскурсій 944
на ремонт обладнання 1937
на ремонт транспортних засобів 1201
на складання проектів планування і забудови
міст, населених пунктів 1571
на створення автоматизованих систем 2261
на створення виробів 1404
на технічні засоби і матеріали 2189, 2190
на участь у спортивних змаганнях 909
на художнє оформлення 860
про допуск у службові приміщення в
неробочий час 1141
про організований набір робочої сили 356
Збірники 183, 295, 296,
921, 1862
Зведення:
відвідування занять учнями 624
загазованості повітря 2167
підсумків іспитів 616
про аварії 2003
про виконання планів, норм 237, 300, 431, 984,
1765, 1770, 1901
про виконання виробничих програм 1780
про виробництво запасних частин 1927
про вихід автомобілів на лінію 1196
про відвантаження продукції 1085, 1086, 1087
про відпочинок дітей 826
про впровадження передових методів ремонту 2021
про кількість і склад фізкультурних колективів 901
про кількість осіб, що захистили дисертації 667
про кількість осіб, які обслуговуються на пунктах
медичної допомоги і в поліклініках 725
про надання відпусток 559
про надання, розподіл і обмін житлової площі 766
про надходження, витрачання, залишки сировини,
матеріалів 1062
про науково-технічну інформацію і пропаганду 918, 931
про облік робочого часу 413
про обстеження технічного стану засобів зв'язку 1227
про перевірку роботи з кадрами 504
про підготовку кадрів 563
про податкові надходження та заборгованість за
ними 232
про прийом до навчальних закладів 580
про проведення атестації і встановлення
кваліфікації 655
про проведення спортивних змагань 906
про продуктивність праці 403
про протипожежний стан 1252, 1253
про реєстрацію безробітних 365
про розподіл і реалізацію фондів 1055
про рух транспорту 1211
про стан і експлуатацію житлово-комунального
фонду 761
про стан трудових ресурсів 352, 353
про укладення трудових договорів з пенсіонерами 689
про хід дорожньо-ремонтних робіт 796
розасигнувань коштів 1342
розрахунку коефіцієнта змінності роботи
обладнання 2019
Звіти:
авансові 315
бухгалтерські 308
екзаменаційних комісій 610
з експертизи проектів та кошторисів 1638
з питань міграції населення 381
інформаційно-аналітичні 1364
кас взаємодопомоги 1341
конкурсних комісій 534
наукові з реконструкції та реставрації 1601
оперативні 231, 240, 241,
300, 1204
про бездефектну продукцію 2074, 2096
про бронювання військовозобов'язаних 545
про вивчення досвіду проектування,
будівництва, експлуатації об'єктів 1515
про виконання договорів 1373
про виконання комплексних цільових програм 132
про виконання планів 202, 231, 238,
258, 297, 298,
299, 300, 1286
про виконання планів введення автоматизованих
систем 2237, 2238
про випробування зразків виробів 1428
про витрати поліграфічних матеріалів 994
про витрати сировини та матеріалів 1760
про відрядження 58
про внески у фонд зайнятості населення 374
про впровадження наукової організації праці 392
про впровадження стандартів 2128
про відновлення прав реабілітованих громадян 702
про діяльність науково-технічних рад 1382
про економію будівельних матеріалів 1691
про економію пально-мастильних матеріалів 1204
про експлуатацію технічних засобів охорони 1258
про зайнятість населення 363
про застосування типових та експериментальних
проектів 1615
про зберігання й експлуатацію виробів, приладів,
машин 1423
про капіталовкладення 234
про капітальне будівництво 1605
про кількість інвалідів та їх працевлаштування 709
про кількість одержаних і витрачених членських
квитків, бланків, марок 1327
про комплексне використання сировини і матеріалів 1797
про контроль за експлуатацією засобів зв'язку 1221
про лабораторні дослідження якості сировини,
матеріалів і виробів 2072
про модернізацію технологічного обладнання 1964
про надходження, витрачання і залишки коштовних
металів, алмазів 327
про надходження та витрачання іноземної валюти 202, 203
про надходження та впровадження винаходів,
раціоналізаторських пропозицій 1465
про нарахування та надходження платежів 292
про науково-дослідні роботи 1364, 1365, 1366,
1385, 1387, 1388,
1389, 1406
про наукові відрядження та експедиції 1366
про незавершене виробництво 1798
про нормування і оплату праці 430
про облік трудових книжок 544
про обстеження і переписи 295
про обстеження існуючих автоматизованих систем 2258
про організаційно-технічні заходи щодо
поліпшення технології виробництва 1824
про організацію загальної протипожежної
охорони 1251
про перевірку стикування виробів 1747
про перевірку технічного рівня будівельного
проектування 1506
про переоцінку основних фондів 336
про підвищення культури виробництва на
підприємствах 1801
про пожежі 1274
про постачання електрообладнання 2013
про причини захворюваності 716
про проведення вступних іспитів 579, 610
про проведення документальних ревізій 341
про проведення конкурсів, оглядів 60
про проведення хронометражних робіт 435
про проходження альтернативної служби 359
про реалізацію фондових заявок, фондів 1059, 1060
про реалізацію рішень з'їздів, конференцій,
нарад, семінарів 13
про результати виробничих випробувань
технологічних ліній 1960
про результати роботи державних податкових
інспекцій 291
про ритмічність виробництва 1799
про роботу викладачів 593
про роботу обчислювальних центрів 2239, 2240
про роботу спеціалізованих рад 665
про розслідування причин аварій 465
про стажування і виробничу практику 554, 628, 629
про стан ринку праці і зайнятість населення 363, 364, 366,
372
про стан членства у громадських організаціях 1332
про створення і функціонування автоматизованих
систем, підсистем 2235, 2236
про створення, реорганізацію і ліквідацію
організацій 52
про суми надходжень у бюджет 290
про технічну експертизу 1849
про технічну експлуатацію і технологію 1423, 2039, 2236,
2237, 2240
про травматизм на підприємствах 715
про умови праці і техніку безпеки 412, 454, 458
про хід економічних експериментів 161
про хід підготовки підприємств до сезонних
робіт 1800
про шефську допомогу 66
про якість і вибракування продукції 2088
статистичні з усіх видів діяльності 298, 299
факультетів, кафедр, вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів, учбових частин 591, 592
фінансові 309, 1341
Знаки (промислові) 1454, 1455, 1456,
1460, 1461, 2121,
2122 Зобов'язання 259, 335
Зразки 348, 946, 971, 1282,
1454, 1460, 1461,
1462, 1465, 1467,
1474, 1477, 1521 Ілюстрації до видань 966
Інформації:
про екологічний стан навколишнього середовища 2165
про залучення населення до занять фізкультурою
та спортом 900, 906
про переселення громадян 380
про роботу брокерських фірм 1102
про роботу підприємств громадського харчування 798, 802
про стан ринку праці 364, 375
про стан системи оплати праці 436
Інструкції 49, 50, 53, 125,
270, 1278, 1423,
1836, 1843,
1848, 1872 Історії хвороб 726
Історії розвитку дітей 727
Калькуляції 180, 974
Карти:
відпуску товарів 1118
геологічні 1549
ескізів 1866
завдань 2285
заходів з доробки продукції 1875
індивідуальні 727
інформаційні 1362, 2187
комплектувальні 1868
контрольні з технічної інформації 929
лімітні 1770
лімітно-заборні 1121
маршрутні 1869
медичні 726, 842
номенклатурні 1874
обліку позначень виробів 1867
організації праці 392
перевірки обладнання на точність 1932
потреби матеріалів 1943
реєстраційні 746, 1444, 2271
реєстрації результатів випробувань
матеріалів, зразків виробів 1444
рівня продукції, що атестується 1839
річної потреби деталей 2017
робочих режимів 1415
розрахунково-технологічні 1865
санаторно-курортні 745
супровідні технологічних процесів 1871
термінів служби і спрацьованості обладнання,
деталей 1941, 2016
технічного рівня 1414, 2066
технологічні 1832, 1844
типові операційні 1864
хронометражних робіт 435
циклові 1877
Картки:
аварійні 465
атестаційні 461
відлагодження програм 2282
медичних оглядів 713
на рукописи авторів 978
обліку, прийому, переміщення та звільнення
кадрів 515
особові 514, 519, 1343
руху коректур 974
стаціонарних і лінійних даних, з'єднаних
ліній 1226
тематичні 2211
технічного огляду засобів зв'язку 1231
учасників зовнішньоекономічної діяльності 1038
обліку та реєстрації:
абонентської плати 1248
аспірантів 514
безробітних 378
видань 982
видачі і надсилання членських квитків 1328
експлуатації автомашин 1195
засобів зв'язку 1237
збуту продукції 1068
інвентарні (основних коштів) 318
надходження та вибуття документів 100, 102, 116,
122
науково-дослідних робіт 1363
номенклатурних працівників 527
обліку військовозобов'язаних 547
обліку наукових співробітників 532
обмундирування 1269
одержання літератури 893
прибутку, витрат, наявності, залишків товарів 1112
прийому відвідувачів 96
рахунків 243
розповсюдження інформації 930
спеціалістів 519
фондів 108
членів громадських організацій 1329
Картограми 1548
Картотеки:
арбітражних справ 76
бухгалтерські 322
вулично-домові 1249
до наказів з особового складу 509
до нормативно-методичних документів 99
кодифікаційні 70
контролю виконання документів 94
розподілу фондів 1054
технічних новинок 923
формулярів і абонентів 876, 897, 898
обліку та реєстрації:
виплати пенсій 692
витрат електроенергії і палива 1994
відвідувань організацій представниками
зарубіжних країн 1011
військовозобов'язаних 547
годин роботи викладачів 636
документів 100, 102, 103
здачі робіт у підрозділи 1783
наявності, стану й руху замовлень на
виготовлення виробів 1794
обліку виробів, продукції 1784
осіб, які нагороджені 679
осіб направлених у відрядження 551
періодичних видань 874
прийому, переміщення, звільнення працівників 522
проектно-кошторисної документації 1634
пропозицій, заяв, скарг 95
технологічних порушень 1878
технологічних процесів на підприємстві 1882
товарних знаків 2124
Каталоги 868, 871, 886, 921,
939, 1621, 2125,
2136, 2290 Квитанції 315, 791, 1146, 2098
Квитки 540, 1328
Кінофотоплівки 1436
Клопотання 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 678
Книги:
адрес і телефонів 1135
алфавітки пенсіонерів 687
амбарні і комірні 1112
відгуків, скарг і пропозицій 748, 801, 939
головні 321
допоміжні, контрольні, касові 322
дорожніх листів 1199
записів юридичних консультацій 87
зняття проб дитячого харчування 840
інвентарні 869
прописки мешканців (домові книги) 779
руху дітей у дитячих закладах 833
санаторно-курортних комісій 757
обліку та реєстрації:
аварій 476
арбітражних справ 76
бібліотечного фонду 870
видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень 543
видачі довідок 562
відпуску товарів і продукції зі складів 1119
донорів 735
депонованої заробітної плати 323
запису на станції швидкої медичної допомоги,
викликів лікарів 736, 737
запису рентгенівських та парціографічних обстежень 740
збуту продукції 1068
літератури 877, 899
міжнародних розмов 1244
надходження і відправлення вантажів 1194
направлення та прибуття на роботу молодих
спеціалістів 557
осіб, які нагороджені 679
прибуття і вибуття відпочивальників у
санаторно-курортні заклади 749
попереджень про небезпечність робіт 471
проб 804
пробігу автомашин 1198
рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних
доручень 324
руху зброї і боєприпасів 1264, 1265
тих, хто проживає у готелі 788
фондових повідомлень 1052
форм звітності 304
читачів 899
Книжки:
абонентські 1240
залікові 540
нівелювання 1541
санаторно-курортні 756
трудові 539
Кодифікатори типових проектів 1623
Коефіцієнти спеціалізації 392
Конспекти лекцій 596
Контракти 510, 1018
Копії:
довідок 508, 641
документів, що видаються житлово-комунальними
установами 778
документів, що подаються до правоохоронних
органів 79
заявочних документів про винаходи 1478
звітів 331
квитанцій 1245
наказів 513, 514, 517
особистих документів 513, 514, 517,
837
повідомлень 583
указів 678
Корінці документів 325, 512, 720, 791,
1140, 1146, 1345 Кошториси 211, 212, 1587, 1588,
1599, 1607, 1616,
1728 Класифікатори 93, 1623, 1740, 2288
Креслення 851, 967, 1410, 1422,
1433, 2292
Листи:
атестаційні, кваліфікаційні 653
виконавчі 332
відбитків зразків шрифтів 1000
гарантійні 320
дорожні 1197
екзаменаційні 581
заправні 1208
змін технологічного процесу 1897
каталожні 1608
контрольні 94, 1231, 1242
маршрутні 2280
нагородні 670, 672, 674,
677
нарядів 1261
обхідні 508
опитувальні 295
про проходження альтернативної служби 359
рекламаційні 1856
репертуарні 861
типових проектів 1608
фондів 108
Листки:
аварійні 465
з обліку кадрів 508, 520, 660,
670, 672, 673,
675
інформаційні 921
непрацездатності 720
Листування:
з житлових питань 73
з питань арбітражу 75
з питань діловодства та архівної справи 92, 105, 106
з питань міграції населення 381
з правових питань 67
з трудового законодавства 71
про аварії та катастрофи, нещасні випадки,
пожежі 477, 1183, 1275,
2018
про адміністративні порушення податкового
законодавства 285, 286
про адміністративні стягнення 82
про атестацію і встановлення кваліфікації 658
про безпеку руху транспорту 1185
про будівництво, проектування,
реконструкцію 1504, 1507, 1508, 1509,
1510, 1511, 1513, 1514,
1516, 1517, 1525, 1530,
1652, 1660, 1665, 1666,
1680, 1681, 1682, 1683,
1684, 1685, 1686, 1693,
1699, 1700, 1701, 1709,
2009, 2011
про вдосконалення і дотримання технології
виробництва, зміни норм, режимів
виробництва 1903, 1904, 1905,
1906, 1907, 1908
про вдосконалення систем управління якістю 2053
про ведення складського господарства 1104, 1108, 1110,
1123, 1126, 1127,
1128
про виготовлення, постачання, заміну,
модернізацію обладнання 1954, 1955, 1956,
1957, 1958, 1959
про виведення з міст підприємств 2146
про виключення, поновлення, переведення
учнів 631
про використання резервів виробництва 404
про використання трудових ресурсів 354, 360, 370
про випуск і впровадження стандартів 2127, 2129, 2130,
2131, 2134, 2137,
2144
про випуск видань, літератури 952, 953, 959, 961,
975, 976, 977, 989,
991, 995
про виробничо-економічну діяльність 171
про втрату пально-мастильних матеріалів,
запасних частин 1206, 1207
про відведення земельних ділянок 814
про відкриття розрахункових і поточних
рахунків 243, 244
про відпуск ліків 758
про відрахування 226, 236
про відрядження 59
про вміщення у газетах об'яв і публікацій 1148
про винахідництво і раціоналізацію 1474, 1475,
1476, 1477
про впровадження і експлуатацію АС 2181, 2182, 2184,
2185, 2191, 2192,
2193, 2202
про впровадження наукової організації праці 389
про впровадження у виробництво
науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт 1452
про впровадження нових видів сировини і
матеріалів 1772
про впровадження нової техніки, передової
технології 1814, 1815,
1820
про встановлення зв'язків між організаціями 57
про встановлення й розробку цін 182
про встановлення, виплату персональних ставок,
окладів, надбавок 524
про встановлення прав реабілітованих громадян 702
про вступ у міжнародні організації, спілки 1005
про гарантійний ремонт продукції 2099
про діяльність громадських організацій 1321, 1334,
1337, 1347
про дозволи на право зберігання і носіння
зброї 1263
про допуск до ознайомлення з архівними
документами 118
про економічні нормативи 224
про економію сировини і матеріальних ресурсів 1795
про експертизу тимчасової непрацездатності 717
про експертизу ТЕО 1642, 1643, 1644,
1645, 1649
про експлуатацію і ремонт обладнання 2026, 2036
про експлуатацію приміщень організаціями 1152, 1153, 1156,
1158
про експортні, імпортні поставки 1029, 1031
про енергетичне і паливне забезпечення 1971, 1976, 1979,
1985, 1988, 1992,
1995, 1996, 1998,
2002, 2005, 2006,
2010
про еталонування 2140
про забезпечення зброєю, боєприпасами 1268
про залучення до господарського обігу
товарно-матеріальних цінностей 239
про затвердження складу державних
екзаменаційних комісій 602
про затвердження печаток та штампів 1131
про затвердження та зміни штатів 48
про заходи з цивільної оборони 1289
про зміни підписів 254
про зміни та доповнення переліків документів 113
про зміни технічних умов на продукцію 2102
про капіталовкладення 233
про комунальне обслуговування 790, 793, 794
про культурно-масову роботу 846, 847, 858,
859
про ліквідацію наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС 2179, 2180
про лікувально-профілактичну допомогу і
санаторно-курортне обслуговування 708, 709, 712
про мережу організацій системи 40
про метрологію 2113
про міцність, надійність машин і обладнання 2071
про нагляд за вимірювальними приладами 2034, 2107
про надання місць у готелях 1148
про надання, розподіл і обмін, користування
житлової площі 766, 768, 769,
775, 776
про науково-дослідну і
дослідно-конструкторську роботу 1374, 1375, 1376,
1381, 1390, 1391
про номенклатуру виробництва продукції 1771
про норми витрат сировини й матеріалів 1777
про обладнання навчальних закладів 632
про облік військовозобов'язаних 548
про облік і звітність 305, 306, 313,
314
про оздоровчо-виховну роботу з дітьми 824, 825, 827,
829, 844
про оплату праці і преміювання 439, 440, 446,
451,452
про оподаткування 275, 276, 277,
278, 279, 280,
281, 282
про організацію і проведення
звітно-виборних кампаній 1318
про організацію підготовчих курсів 556, 576
про організацію лекцій, доповідей, бесід 857
про організацію лікувального харчування 741
про організацію науково-технічної інформації
і довідково-інформаційне обслуговування 916, 917, 919,
920, 934, 935,
936, 937, 938,
942
про організацію спортивної роботи 902, 915
про організацію роботи і комплектування
бібліотек 864, 867, 885,
887, 888, 889
про організацію, розвиток, наявність,
стан і експлуатацію транспорту 1165, 1166, 1167,
1170, 1212, 1213
про освоєння і використання виробничих
потужностей 1742
про охорону навколишнього середовища 2145, 2156, 2158
про охорону архітектурних пам'яток 1632
про охорону праці, умови праці, техніку
безпеки 455, 456, 460, 462,
463, 468, 485, 487,
496, 498
про паспортизацію будівель і споруд 340
про патентно-ліцензійну роботу 1485, 1487, 1491,
1492, 1493, 1494,
1495, 1496, 1497,
1498, 1499, 1500
про перевезення вантажів 1175, 1177, 1179, 1180
про перевірку виконання законодавчих та
розпорядчих документів вищих, центральних,
місцевих органів державної влади та
місцевого самоврядування 23
про перевірку заяв, скарг 30
про підбір фахівців для відрядження за кордон 550
про підготовку наукових кадрів 646, 649
про підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації кадрів 563, 566
про планування 126, 158, 159,
167, 1572
про порушення трудової дисципліни 418
про посадовий матеріал і сільськогосподарський
інвентар 821
про постачання, виготовлення запасних частин 2040, 2041,
2044
про постачання і збут продукції 1040, 1070, 1071,
1073, 1076, 1079,
1088, 1098, 1100
про порушення фінансової дисципліни 250
про працевлаштування 511
про придбання господарського майна,
канцелярського приладдя, квитків, оплату
послуг 1145
про прибуття вантажів 1108, 1110
про придбання квитків на всі види транспорту 1216
про прийом і зарахування учнів до навчальних
закладів 574
про прийом, розподіл, переміщення, облік
кадрів 502, 503, 537,
538
про прийом представників зарубіжних країн 1013
про присвоєння почесних звань 680
про проведення економічних експериментів 162
про проведення заліково-екзаменаційних сесій 617, 618
про проведення профілактичних і профгігієнічних
заходів 491
про проведення ревізій і контрольно-ревізійної
роботи 341
про проведення свят, ювілейних дат 64
про проведення приватизації 1305, 1306,
1307, 1308
про проведення ремонтних робіт 1719, 1726
про проведення спортивних змагань 908, 913
про проведення та результати ревізій,
обстежень, поліпшення контролю, перевірку
виконання 25
про проведення фестивалів, оглядів, конкурсів 850, 854
про проведення хронометражних робіт 435
про проектування житлових будинків, кварталів 1630, 1631,
1633, 1636
про пропаганду і розповсюдження книг, видань 998, 999
про прописку і виписку мешканців 782
про роботу засобів зв'язку 1220, 1221, 1222,
1223, 1227, 1239
про роботу і використання
електронно-обчислювальних машин 2205, 2206, 2213
про роботу і діяльність брокерських фірм 1102
про роботу спеціалізованих рад із захисту
дисертацій 668, 669
про роздрібний товарообіг 805
про розподіл і реалізацію фондів, лімітів,
обладнання 1061
про розподіл молодих спеціалістів 640
про розрахунки за здану продукцію 251
про розрахунки за обіговими коштами 228
про розробку, впровадження класифікаторів
продукції 2138
про розробку, застосування та роз'яснення правил,
положень, інструкцій, вказівок, рекомендацій 20
про розробку і затвердження технічних завдань 1354
про розробку наукових проблем, тем 1359
про розробку нормативів технологічних втрат
продукції 2093
про розробку, реєстрацію, облік товарних знаків 2123
про розробку та виконання комплексних цільових
програм 133
про розробку тарифів на перевезення вантажів 1174
про розробку профілів навчальних закладів 571
про розробку структур, схем управління 37
про розробку навчальних планів, програм,
посібників 599
про розтрати, недостачі, заборгованість 335
про складання договорів та угод 68, 410
про соціальне страхування, виплату пенсій,
допомоги 683, 690, 691,
694, 706
про співробітництво з зарубіжними країнами 1015, 1017
про стажування молодих спеціалістів 555
про стан і використання фондів з винахідництва
та раціоналізаторської роботи 221
про стан заочного і вечірнього навчання 601
про стан технічного нормування, розробку норм 419, 424, 427
про сторожову і пожежну охорону організацій 1256, 1257,
1259, 1260
про створення і впровадження приладів
контролю якості 2108
про структури, штати, створення та ліквідацію
організацій 51
про тарифи 185
про техніко-економічні дослідження 172
про техніко-економічні обгрунтування будівництва 1502
про технічний і санітарний стан, благоустрій
будівель, подвір'їв 1160, 1161,
1162, 1163
про технічну естетику 2065
про трудові конфлікти 84
про умови оплати за навчання в вузах,
технікумах 558
про уніфікацію, стандартизацію систем управління,
приладів, обладнання 2134, 2135
про фінансово-господарську діяльність 343
про фінансування та кредитування 186, 187, 197,
216, 217, 218,
242, 243, 244,
245, 248, 261,
263, 268
про якість продукції, виробів 2055, 2056, 2070
Ліміти 196, 253, 1048,
1203, 1204,
1935, 1978 Макети перфорації 2286
Малюнки 1600
Матеріали графічні до видань 967
Машинограми 2293
Моделі (корисні) 1454, 1456, 1460,
1461, 1462, 1465,
1470, 1474, 1477
Накази 16, 1312, 2062
Накладні 315, 875, 1069, 1112,
1118, 1534, 1752,
2283 Направлення на працевлаштування 358, 512
Наряди 315, 355, 992, 1049,
1072, 1074, 1083,
1095, 1118, 1192,
1197, 1235, 1708,
1934, 2007, 2030 Номенклатури 88, 89, 1624, 1740,
2042, 2290 Нормативи 223, 393, 420, 1105,
1178, 1890, 2149,
2288 Норми 398, 421, 422, 464, 480,
807, 809, 1369, 1891,
1946, 1975, 1976, 2027,
2057, 2150, 2151
Обгрунтування:
визначення і вибору типів та конструкцій
обладнання 1914
з експертизи проектів будівництва 1641
зміни і розширення асортименту продукції 1743
підвищення технічного рівня і якості
продукції 2069
планів фінансування і кредитування 195
продуктивності праці 402
розвитку і розміщення підприємств 1734
розробки наукових проблем, тем 1370
техніко-економічні 1501, 1564,
1821, 2259
цін, тарифів, прейскурантів, націнок,
знижок 178
Огляди:
аналітичні 467, 924
виконання планів охорони навколишнього
середовища 2168
діяльності організацій 302, 707
з історії організацій 44
з техніко-економічних обгрунтувань 1372
інформаційні 925
кон'юнктурні 1027
результатів експертизи проектів 1640
рецензій 988
тематичні та фондові 115
техніко-економічних показників 169
про капітальне будівництво 1605
про надання грошової допомоги через
безробіття 369
про організацію праці 399
про організацію, розвиток і експлуатацію
різних видів транспорту 1164, 1169
про перевірку роботи з кадрами 504
про проектно-розвідувальні роботи 1546
пропозицій, заяв, скарг 29
про роботу аспірантури 642
про сплату податку на додану вартість
та акцизного збору 287
про стан трудових ресурсів 352
про технічний рівень і якість продукції 2051
про хід будівництва і реконструкції 1662
санітарного стану 488
фінансово-економічні, кон'юнктурні 214
Описання 939, 974, 1353,
1433, 1478, 1490,
1832, 1841, 2077,
2148 Описи 109, 330, 392, 873,
875, 1112, 1723,
1844 Ордери 269, 773, 1120
Осцилограми 1439
Паспорти:
будинків, споруд, обладнання 338
виробничих об'єднань, підприємств 2242
виробничо-технічні 1731, 1902
дозиметричні 2176
дослідних зразків виробів 1446
енергоустановок 1967
ліцензійний 1490
на ділянку будівництва 1540
навчальних закладів 572
науково-дослідних робіт 1378
очисних споруд і обстеження стічних
вод 2159
патентні 1480
редакційні 974
технічних засобів обчислювальних центрів 2241
технічні (будівель) 1674, 1675
технологічні 1870, 1871
типових проектів 1608
транспортних засобів 1187
Патенти 1454, 1455, 1456,
1458, 1460 Переклади статей, журналів, патентів 926, 1457
Переліки:
будівельних матеріалів 1698
вантажів 1181
винаходів (корисних моделей), промислових
зразків, сортів рослин 1467
виробництв, професій, посад 396, 397, 459
гранично допустимих концентрацій шкідливих
речовин 2149
діючих проектів конструкцій 1621
документів 112, 1299, 1300,
1301
ескізів і конструкторських змін 1433
класифікації прибутків та видатків 271
контролю виконання документів 94
науково-дослідних робіт 1379
нових видів продукції, сировини 1817
номенклатурних посад 526
нормативно-довідкових документів 2290
об'єктів будівництва 1673
об'єктів проектування 1508
питань, розглянутих на засіданнях колегій 41
приймання-передавання обладнання 1028
продукції 1740
проектів державних планів 124
робочих креслень 1915
тем з винахідництва та раціоналізації 1466
технічних засобів 395
технічних заходів щодо впровадження передової
технології виробництва 1806
Перепустки 1122, 1140
Підбірки 922
Плани:
бездефектного виготовлення продукції 2073
валютні 200
випуску видань 954, 955, 957
виховної роботи в дитячих закладах 831
відряджень 1022
впровадження нової техніки і технології 1802
впровадження результатів науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт 1447
генеральні 1565, 1566,
1594, 1596
економічного і соціального розвитку 150, 152
експертизи проектів будівництва 1637
завезення товарів і матеріалів 1107
захисту дисертацій 664
заходів введення в дію автоматизованих систем 2223, 2233
заходів з цивільної оборони 1286, 1290
заходів про економію будівельних матеріалів 1691
збору членських внесків 1331
земельних ділянок 1539
зміни конструкцій обладнання, машин, механізмів 1963
зниження трудомісткості робіт 432
з усіх видів податків 207
індивідуальні - викладачів, аспірантів 590, 651
календарні 910, 1319
капітальних вкладень 205
карт трудових процесів 391
касові 257
координаційні 1357
кредитні 256
монтажу обладнання 1959
лекцій 943
наземних, підземних комунікацій 1568
науково-технічних рад 1380
обстеження стічних вод 2159
організаційно-технологічних заходів щодо
поліпшення технології виробництва 1909
організаційно-технічних заходів щодо
підвищення якості продукції 2067
оргзаходів з економії електроенергії і палива 2012
оргтехзаходів використання резервів транспорту 1171
особисті творчі 1361
патентування винаходів 1484
перевірки засобів контролю й автоматики 1961
персонального розподілу випускників 637
перспективні 1518
підрядних ремонтно-будівельних робіт 1713
підрядних робіт з ремонту обладнання 2038
поліпшення роботи проектних організацій 1517
прийому представників зарубіжних країн 1006
проведення занять, заліків, іспитів, практики 620, 627
проведення приватизації 1294, 1302
проведення ревізій і контрольно-ревізійної
роботи 341
протипожежної охорони 1251
реалізації критичних зауважень і пропозиції 1315
ремонту обладнання 1938
роботи викладачів 590
роботи, засідань колегіальних органів 42
робіт з розробки та впровадження винаходів,
раціоналізаторських пропозицій 1462, 1463,
1464
роботи спеціалізованих рад 663
роботи організацій та їх структурних
підрозділів, колегіальних органів 153, 154, 155
роботи факультетів, кафедр, навчальних
закладів, навчальних частин, предметних і
циклових комісій 588, 589
розміщення організацій 1155
розподілу і використання фондів 213
розподілу засобів обчислювальної техніки 2226, 2227, 2228
розподілу обладнання, продукції 1045, 1046, 1962
тематико-експозиційні 939
тематичні 853
техніко-економічних показників автоматизованих
систем 2225
технічні 1619
топографічні 1583
учбові 567, 584, 1336
фінансування та кредитування 189, 193
хронометражних робіт 435
художньо-поліграфічного оформлення видань 958
шляхових покриттів 1581
Плани-графіки 2217, 2218, 2220,
2221, 2224, 2232,
2233
Плани-завдання:
відряджень 58
роботи підрозділів 1757
Повідомлення 252, 259, 315, 416,
474, 556, 1051,
1106, 1184, 1529,
1625, 1710, 1754,
1983, 2058, 2198,
2274 Подання 508, 523, 670, 671,
672, 673, 674, 675,
677, 1350 Покажчики 69, 99, 114, 922
Показники 139, 156, 387, 1236,
1730, 1837, 1910,
1924, 2265
Положення:
організацій, підприємств, установ та їх
структурних підрозділів 18, 31, 32, 33,
1002
про виробничу практику 626
про відкриття розрахункових і поточних
рахунків 243
про конкурси, огляди, змагання 60, 903
про права та обов'язки посадових осіб,
посадові інструкції 49, 50
про преміювання 447
про роботу автоматизованих систем 2194, 2204
Попередження 1893
Посвідчення 58, 556, 701,
705, 774, 2087
Постанови 3, 10, 15, 285,
489, 652, 1312,
1320, 1335, 1349
Пояснювальні записки 35, 131, 144, 145,
146, 147, 176, 308,
310, 631, 1139,
1595, 2169 Правила 18, 53, 1129, 1835
Прейскуранти 177
Примірники 968, 969, 970
Прогнози розвитку народного господарства 127
Програми:
дослідної експлуатації 2220
випробувань зразків виробів, машин, обладнання 1427
відряджень 58
забезпечення надійності виробів 1416
заводських і залікових випробувань 143
зайнятості населення 362
змагань 903
з питань рівня життя та соціальних нормативів 387
з техніки безпеки 469
зустрічей, прийомів представників іноземних
організацій 1010
конкурсів, оглядів 60
лекцій, бесід 943
навчальні 585, 1336
на машинних носіях 2292
науково-дослідних робіт 1360, 1386, 1410
оперативно-виробничі 1756
перевірки виконання рішень колегій,
наказів, вказівок 22
проведення виробничої практики 627
професійного навчання інвалідів 567
робіт з приймання в експлуатацію
автоматизованих систем 2222
розвитку економіки 130
складання кандидатських іспитів 650
що надходять на обробку в обчислювальний
центр 2209
Проекти:
автоматизованих систем 2268, 2269, 2273
виробництва робіт і організації
будівництва 1892
ескізні 1397, 1398, 1409,
1827
експериментальні 1604, 1614
законів, указів, постанов, розпоряджень 7
змін та доповнень до єдиних норм спецодягу 481
індивідуальні на будівництво 1597, 1598, 1614
інженерних мереж 1585
методів викладання навчальних дисциплін 595
на встановлення обладнання 1919
наказів, розпоряджень міністерств,
підприємств, установ, організацій 17
напрямів економічного і соціального розвитку 131, 134
норм оплати праці 430
планів 144, 146, 147,
155, 190, 201,
208, 209, 1356
планів випуску видань 956
планування та забудови міст і селищ, їх
благоустрою 1569, 1575, 1576,
1577, 1578, 1579,
1614, 1617
правил, положень, інструкцій, методичних
вказівок та рекомендацій 19
програм розвитку економіки 129
розробки навчальних програм 586
реставрації 1602
робочі на вироби 1829
стандартів 2115
статутів, положень 34
структур, схем управління 36
тарифів, прейскурантів 178
тематичних планів 1356
технічні 1400, 1401
технічні на вироби 1828
техноробочі автоматизації і механізації 1822
типові будівель 1605, 1606, 1611,
1613
титульних списків 1657
штатних розписів 47
Пропозиції 15, 797, 798,
1014, 1396, 1468,
1483, 1522, 2115,
2116, 2153
громадян 28
до проектів нормативно-методичних
документів 34
до проектів планів економічного і
соціального розвитку 136, 148
з реконструкції та реставрації будівель 1601
ініціативні 7
про автоматизацію виробничих процесів 1810
про виготовлення продукції 1746
про впровадження нової техніки 1805
проектні 1601
про закупівлю ліцензій 1483
про механізацію виробництва 1018
про нормування 423, 426
про організацію і роботу підприємств
громадського харчування 797, 798
про охорону навколишнього середовища 2153
про підвищення продуктивності праці 403
про підвищення якості продукції 2068
про підготовку міжнародних угод,
договорів, контрактів 1019
про порядок проведення економічних
експериментів 160
про прискорення будівництва 1652
про розробку планів міжнародного співробітництва 1014
про стан системи оплати праці 436
про стандарти 2115, 2116
раціоналізаторські 1468
технічні 1396, 1826
Проспекти 939
Протоколи:
комісій:
із затвердження бухгалтерських звітів і
балансів 312
із захисту дипломних проектів, робіт 609
інвентаризаційних 330
аварійних 1182
атестаційних і кваліфікаційних 461, 652, 1021
державних екзаменаційних 608, 611
житлових 767
з призначення пенсій, допомоги 681, 682
з розгляду результатів конструкторських
розробок 1405, 1412
з розслідування причин аварій, нещасних
випадків 465, 478
з трудових спорів, товариських судів 1349
конкурсних 533
лічильних 662
предметних і циклових 594
ревізійних 1316
тиражно-калькуляційних 990
узгоджувальних 1298
аналізу роботи транспорту 1168
атестації з техніки безпеки 470
батьківських зборів 830
виконання умов, угод, колективних договорів 407
випробувань енергоустановок 1965
випробувань автоматизованих систем,
електронно-обчислювальних машин 2186, 2195
випробувань обладнання, механізмів і здачі
їх в експлуатацію 2014
випробувань якості продукції 2085
впровадження нових видів сировини і матеріалів 1769
впровадження у виробництво науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт 1448
громадських організацій 1320
експертних органів 1639
загальних, звітно-виборних конференцій, зборів 14, 1312
засідань рад, їх виконавчих комітетів 6
засідань правлінь кас взаємодопомоги 1340
засідань рад факультетів, кафедр педагогічних
і методичних 587
засідань рад з наукової організації праці 388
затвердження схем енергопостачання 1968
затвердження технічної документації 1745
з будівництва, проектування і реконструкції 1653, 1670, 1671,
1672, 1679, 1694
з виплати винагород 444
з контролю і якість 2050, 2054
з набору в навчальні заклади 577
з опублікування видань 949
з прийому в аспірантуру, кандидатських
іспитів 643, 644
з розподілу путівок 752
зустрічей з представниками зарубіжних
організацій 1007
Кабінету Міністрів України, уряду Автономної
республіки Крим, їх президій та комісій 4
колегій міністерств, інших організацій 10
контролю за експлуатацією засобів зв'язку 1221
лабораторних випробувань 1443
машинні 2243
медичних операцій 739
нарад диспетчерських 1211
нарад з розробки технічних умов 2049
нарад міжвідомчих 1552
нарад про хід приватизації 1297
нарад у міністрів, керівників підприємств,
установ, організацій 11
нарад технічних 1526, 1527,
2147, 2197
наукових, експертних, методичних,
консультативних комітетів, рад, комісій 15
науково-технічних рад 1383
обстеження повітряного середовища 495
перевірки засобів вимірювання та обладнання 1931
перевірки організацій органами державної
податкової інспекції 283, 285
персонального розподілу випускників 638
постійно діючих консультативних комітетів,
комісій, рад 1335
правлінь садівницьких кооперативів 813
призначення стипендій 633
приймання науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт 1384
проведення свят, вручення нагород 62
про виготовлення дослідних зразків, засобів
автоматизації та обладнання 1434
про відновлення прав реабілітованих
громадян 702
про водопостачання підприємств 2008
про здачу спортивних норм і розрядів 912
про контрабанду та порушення митних правил 1033
про механізацію, автоматизацію, модернізацію
процесів виробництва 1816
про невиконані науково-дослідні роботи 1371
про підвищення надійності продукції 2052
про результати виробничих випробувань 1916
про розробку нестандартного обладнання,
вимірювальних приладів 1917
редакційно-видавничих і художніх рад,
редколегій, нарад редакцій, кореспондентів 947, 948
ремонту ліній зв'язку 1230
розбіжностей з питань забезпечення
матеріально-технічними ресурсами 1042, 1065
розгляду і затвердження проектів обладнання 1921
розгляду метрологічних величин 2112
розслідувань фактів технологічних порушень 1879
спеціалізованих рад 659
співбесіди з абітурієнтами 578
спортивних змагань 904
технічної експертизи продукції (виробів) 1849
художніх рад 848, 2068
читацьких конференцій 986
Професіограми 398
Профілі навчальних закладів 569
Путівки 512, 838
Путівники 939
Рапорти 613, 1096, 1118,
1231, 1241,
1261, 1901 Рахунки 273, 316, 784, 1044,
1118, 1247, 1343 Регістри облікові 321
Регламенти 1378, 1833, 1840
Реєстри 101, 326, 346, 981,
1470, 1471, 1472,
1473, 1677, 2122 Режими 1833, 1840
Резолюції 1312, 1320
Реквізити 1099
Рекламації:
за фінансовими повідомленнями 252
на вироби 1417, 1856, 2094,
2096
Рекомендації 12, 15, 18, 19, 56,
270, 398, 402, 430,
1014, 1336, 1450,
1849, 2063, 2111,
2148 Рентгенограми 1437, 2081
Реферати 648, 1378
Рецензії 113, 972, 973, 987
Рецептури виробничі 1833, 1840

Рішення:
Верховних Рад України, Автономної
Республіки Крим, їх Президій та постійних
комітетів 1
експертної ради про видачу патенту 1460
з'їздів, конгресів, конференцій, нарад,
семінарів 13
колегій міністерств 10
комісій з призначення пенсій, допомоги 681, 682
лікарняно-трудових експертних комісій 718
міжвідомчих комісій з якості 2054
місцевих рад та їх виконавчих комітетів 6
наукових, експертних, методичних,
консультативних комітетів, рад, комісій 15
постійно діючих консультативних комітетів,
комісій, рад 1335
правлінь садівницьких кооперативів 813
про адміністративні стягнення 81
про видачу позик 1340
про гарантійний нагляд за експлуатацією
нової техніки 1811
про переселення та працевлаштування громадян
із зони радіаційного забруднення 387
про погодження об'ємів робіт з капітального
ремонту 1717
про прийом в експлуатацію об'єктів будівництва 1663
про соціальний захист в'язнів фашизму 703
Роботи учнів 603, 604, 605,
606, 607 Розклади 620, 1212, 1261,
1262 Рознарядки 1049, 1056, 1057
Розписи 46, 215, 262, 265
Розпорядження 2, 3, 5, 6, 16, 1118,
1835, 1873
Розрахунки:
будівельних конструкцій 1626
будівництва об'єктів 1522
бухгалтерські 219, 225, 227, 229,
235, 247, 272, 693,
1058
вдосконалення структури апарату
управління 246, 393
виробничо-економічної діяльності 170
впровадження і використання сировини 1846, 1847
до кошторисів 212
до планів 135, 142, 191,
195, 201, 206,
256, 1014
економічної ефективності 392, 1449, 1733,
1807
з аналізу продуктивності праці 402, 428
з виконання доручень 9
з розробки нормативів перехідних запасів
будівельних матеріалів 1696
з розробки середньопрогресивних норм
витрат сировини, матеріалів, енергії 1773
із створення акордної оплати 443
квартирної плати 783
механізації й автоматизації праці і
управління 385
на ремонтні роботи 1721
на розвідувальні роботи 1548
наукових проблем, тем 1370
норм витрат енергетичних ресурсів 1977
оплат імпортного обладнання 253
оплати праці, норм виробітку і розцінок 392, 430, 431,
440
організації й освоєння нових виробництв 1804
покриття фондів постачання 1058
потреби в паливі, електроенергії 1981
потреб у робочій силі 351
про аналіз браку продукції 2091
про потребу в матеріалах і обладнанні 1044
про виготовлення дослідних зразків, засобів
автоматизації та обладнання 1434
про відрахування підприємств 225, 235
про визначення і вибір типів та конструкцій
обладнання 1914
прогнозування, вдосконалення та розробку цін 73, 174, 178,
180
про загальнодержавні й місцеві податки та
збори 235
про зміну й розширення асортименту продукції 1743
про лабораторії дослідження якості сировини,
матеріалів і виробів 2072
про механізацію виробництва 1818
про надання обігових коштів 227
про організацію ритмічної роботи
підприємств 1741
про підготовку до виробництва й випуску
продукції 1755
про прискорення будівництва 1652
про роботу підприємств 1782
про розвиток і розміщення підприємств 1734
про розподіл і технічне переозброєння
виробництва та освоєння випуску продукції 1735
про складання зведених звітів