Документ z0572-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2014, підстава - z0048-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 157 від 03.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 серпня 1999 р.
vd990803 vn157 за N 572/3865
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 2945 ( z0048-14 ) від 24.12.2013 }
Про внесення змін та доповнень до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі, затвердженого рішенням
від 31.07.98 за N 95

З метою упорядкування питань щодо вимог до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі, Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ), що
додається. 2. Начальнику управління регулювання випуску та обігу цінних
паперів забезпечити реєстрацію цього рішення у Міністерстві
юстиції України. 3. Доручити прес-центру забезпечити публікацію цього рішення
у встановленому законодавством порядку. 4. Рішення набуває чинності відповідно до законодавства. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
Бойка О.І.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 6 липня 1999 р. N 45
Затверджено
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку 03.08.99 N 157
Зміни та доповнення
до Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній формі, затвердженого рішенням
від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 )
Перше речення пункту 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Закону
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ),
постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283
( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку", Правил виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98 ( z0008-94 ),
наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом
Міністерства внутрішніх справ від 24.11.93 N 740, та
ГСТУ 47-02-01-95".
Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Це Положення поширюється на акції, облігації".
Пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Підвищення рівня захисту прав власності на сертифікати
іменних цінних паперів здійснюється шляхом реєстрації власників
іменних цінних паперів".
Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "1.6. Іменні цінні папери, випущені в документарній формі
(якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не
підлягають передачі), передаються новому власнику шляхом повного
індосаменту, який здійснюється через заповнення передавального
розпорядження. Порядок заповнення передавального розпорядження від особи,
зареєстрованої в системі реєстру власників іменних цінних паперів,
новому власнику, встановлюється Положенням про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98
N 60 ( vr060312-98 ). Передача новому власнику сертифікатів іменних цінних паперів,
які були випущені раніше, з надрукованим полем для індосаменту,
здійснюється з заповненням цього поля разом з оформленням
передавального розпорядження".
Пункт 1.10 викласти в такій редакції: "1.10. Емітент іменних цінних паперів, випущених у
документарній формі, може замовити виготовлення бланків цінних
паперів на спеціалізованих поліграфічних підприємствах
Міністерства фінансів України, Банкнотно-монетному дворі
Національного банку України. Виготовлення та ввезення в Україну бланків цінних паперів, а
також напівфабрикатів і паперів для їх виготовлення здійснюється
лише за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів України".
Пункт 1.11 викласти в такій редакції: "1.11. Замовником бланків цінних паперів можуть бути емітент,
який випускає цінні папери в документарній формі, або організації,
що визначаються на тендерній основі за окремим рішенням Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визначена організація має право замовляти виготовлення
бланків сертифікатів за типовою формою тільки на спеціалізованих
поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України та
Банкнотно-монетному дворі Національного банку України".
Пункт 1.12 викласти в такій редакції: "1.12. Емітент має право замовляти виготовлення бланків
цінних паперів на підприємствах-виробниках або купувати бланки
сертифікатів, виготовлених за типовою формою, у визначеної
організації тільки після реєстрації відповідного випуску цінних
паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Визначена організація має право замовляти виготовлення
бланків сертифікатів за типовою формою з моменту прийняття
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
відповідного окремого рішення".
Пункт 1.13 викласти в такій редакції: "1.13. Емітент повинен отримати в підприємства-виробника два
сертифікати якості на виготовлені бланки цінних паперів для
створення можливості перевірки цінних паперів на справжність
(автентичність). Один із сертифікатів якості емітент зобов'язаний надати в
Національний депозитарій України (додаток 2). Сертифікати якості на бланки сертифікатів, виготовлених за
типовою формою, підприємства-виробники зобов'язані надати в
Національний депозитарій України самостійно після запровадження
друку нової серії бланків".
Доповнити розділ 1 пунктом 1.16 такого змісту: "1.16. Емітенти цінних паперів повинні привести сертифікати
цінних паперів у відповідність до вимог цього Положення до кінця
2001 року".
У пункті 2.1 друге речення викласти в такій редакції: "Папір повинен мати щільність 100 г/кв.м та містити не менше
25% волокон бавовни, залежно від передбачуваних виду та терміну
дії цінного папера".
У пункті 2.2 четвертий абзац викласти в такій редакції: "- бланки мають бути виготовлені на спеціальному папері з
такими характеристиками: щільність - 100 г/кв.м, склад маси -
щонайменше 80% волокон бавовни".
У пункті 5.2 друге та третє речення викласти в такій
редакції: "Дизайни, що раніше використовувалися для інших замовників,
не можуть бути запропоновані підприємством-виробником новому
замовнику без змін. З метою здешевлення виготовлення сертифікатів
на пред'явника окремі фрагменти дизайнів, що раніше
використовувалися для інших замовників, можуть бути запропоновані
новому замовнику. Для надання індивідуальності бланкам цінних паперів на
пред'явника, при застосуванні окремих фрагментів дизайнів, що
раніше використовувалися для інших замовників, рекомендується
застосовувати голографічні знаки з такими захисними елементами: - мікротекстом, виконаним способами електронно-променевої
літографії та вибіркової деметалізації; - часткової деметалізації будь-якої заданої частини
голограми; - елементами зображення з динамічним ефектом; - прихованими голографічними зображеннями, записаними в
червоному когерентному світлі".
Пункт 5.3 викласти в такій редакції: "5.3. Типова форма (напівфабрикат) бланка сертифіката повинна
містити реквізити, згідно з додатком 1, виконані друкарським
способом, та може використовуватись тільки для іменних акцій,
іменних облігацій. Бланки цих типових форм обов'язково повинні
мати наскрізну нумерацію, яка присвоюється та вдруковується
підприємством - виробником бланків сертифікатів".
Пункт 5.5 викласти в такій редакції: "5.5. Емітент іменних цінних паперів має право замовляти
виготовлення бланків сертифікатів за індивідуальним дизайном".
Пункт 5.6 викласти в такій редакції: "5.6. Зовнішнє оформлення бланків сертифікатів виконується
згідно з цим Положенням, вимогами державних стандартів та
технічним описом замовника (в разі виготовлення бланків за
індивідуальним дизайном)".
Пункт 6.3 викласти в такій редакції: "6.3. Можливість використання бланків сертифікатів іменних
цінних паперів, виготовлених до набуття чинності цим Положенням,
за умови наявності більшого ступеня захисту або такого ступеня
захисту, що відповідає цьому Положенню, визначається окремим
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Для процедури погодження емітент зобов'язаний надати: один
зразок заповненого бланка сертифіката, сертифікат якості, виданий
підприємством - виробником сертифіката, та заяву у вільній формі з
інформацією про кількість власників іменних цінних паперів".
У пункті 7.1 слід читати ГСТУ 47-02-01-95.
Пункт 8.1 викласти в такій редакції: "8.1. Бланки сертифікатів повинні мати всі реквізити,
передбачені таблицею (додаток 4 до цього Положення). Нанесення та заповнення реквізитів сертифіката цінного папера
на пред'явника повністю здійснюється друкарським способом".
Пункт 8.2 викласти в такій редакції: "8.2. Зазначені реквізити повинні містити, зокрема, таку
інформацію".
Підпункт 1 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "1. Для акцій та облігацій - перед назвою виду цінного папера
слід указувати слово "сертифікат", незалежно від того, сумарний
він чи одиничний".
Підпункт 2 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "2. Реквізит "Назва та місцезнаходження емітента" повинен
містити, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності - юридичної особи, повну назву емітента
цінних паперів, код за ЄДРПОУ та інформацію про його
місцезнаходження".
Підпункт 3 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "3. Реквізит "Серія і номер сертифіката" визначає серію та
порядковий номер бланка сертифіката, яким засвідчується сукупність
прав власності на цінний папір (цінні папери). Серія сертифікатів та цінних паперів повинна позначатися
великими латинськими літерами від "A" до "Z". На зворотному боці бланка сертифіката на спеціально
зазначеному "Полі для запису серій та номерів цінних паперів"
вписуються для акцій - порядкові номери акцій, для облігацій -
серія та номери облігацій. На зворотному боці бланків сертифікатів іменних цінних
паперів, виготовлених за типовою формою, наноситься номер, який є
унікальною ознакою бланка сертифіката. Номер бланка сертифіката
наноситься підприємством-виробником друкарським способом під час
виготовлення заготовок типових форм сертифікатів та не залежить
від замовлення емітента. Нумерація бланків сертифікатів є
наскрізною. Порядок надання бланкам сертифікатів, виготовленим за
типовою формою, наскрізного номера обирає підприємство-виробник за
погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку".
Підпункт 5 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "5. Реквізит "Тип та категорія цінного папера" повинен
містити назви типу та категорії цінного папера відповідно до
інформації про випуск цінних паперів, зареєстрованої в порядку,
встановленому чинним законодавством".
Частину другу підпункту 6 пункту 8.2 - виключити.
Підпункт 7 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "7. Реквізит "Кількість цінних паперів" заповнюється тільки у
сумарних сертифікатах, визначає кількість цінних паперів, право
власності на які засвідчується цим сертифікатом, і повинен
зазначатися цифрами та літерами".
Підпункт 8 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "8. Реквізит "Номінальна вартість цінного папера",
заповнюється відповідно до інформації про випуск цінних паперів і
його слід зазначати цифрами та літерами".
Підпункт 9 пункту 8.2 викласти в такій редакції: "9. Реквізит "Строк виплати дивідендів - за акціями, "строк
виплати процентів" - за облігаціями, вноситься відповідно до
інформації про випуск цінних паперів і його слід зазначати цифрами
та літерами".
Другий абзац підпункту 10 пункту 8.2 - виключити.
Другий абзац підпункту 11 пункту 8.2 - виключити.
У перший абзац підпункту 12 пункту 8.2 після назви "реквізити
реєстроутримувача" додати словосполучення "того, що видає
сертифікат".
Третю та четверту частину цього підпункту - виключити.
У підпункті 13 пункту 8.2 реквізит "поле для індосаменту" -
виключити, замість нього на зворотному боці бланка друкуються
реквізити підприємства-виробника та тексти такого змісту: Для сертифікатів акцій: "Сертифікат - бланк цінного папера,
який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить
визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера
(акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій
(облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір
(цінні папери). Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) зазначає, що "права на
участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з
іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення
змін до реєстру власників іменних цінних паперів".
Для сертифікатів облігацій: "Сертифікат - бланк цінного
папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і
містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного
папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій
(облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір
(цінні папери). Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в
управлінні, одержання доходу, тощо, які випливають з іменних
цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до
реєстру власників іменних цінних паперів". "Витяг з інформації про випуск облігацій".
Додатково на зворотному боці бланків сертифікатів іменних
акцій та облігацій друкується реквізит "Поле для запису серій та
номерів цінних паперів".
Пункт 8.2 доповнити підпунктами 15, 16 та 17 такого змісту: "15. Реквізит "Статутний фонд". Цей реквізит заповнюється в
розмірі зареєстрованого статутного фонду акціонерного товариства
на день реєстрації випуску акцій. 16. Реквізит "Код випуску цінного папера". При заповненні
цього реквізиту вказується код випуску цінних паперів -
реєстраційний літерно-знаковий код, за допомогою якого
ідентифікується зареєстрований Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку випуск цінних паперів певного емітента, який
присвоюється Національним депозитарієм України в порядку,
узгодженому з Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. 17. Реквізити купонного листа Купонний лист на виплату дивідендів, який може додаватися до
акції, повинен мати такі реквізити: - порядковий номер купона; - порядковий номер сертифіката акцій, за яким виплачуються
дивіденди; - найменування акціонерного товариства; - рік виплати дивідендів. Купонний лист на виплату процентів, який може додаватися до
облігацій, повинен мати такі реквізити: - порядковий номер купона; - номер облігацій, за яким виплачуються проценти; - найменування емітента; - строк виплати процентів".
Доповнити розділ 8 пунктом 8.3 такого змісту: "8.3. Нанесення та заповнення реквізитів Нанесення та заповнення реквізитів сертифікатів іменних
цінних паперів, виготовлених за індивідуальною та типовою формами,
які перераховані у п.8.2, здійснюється наступним чином. Реквізити, наведені у підп. 1; 13; 14; 17, наносяться
друкарським способом. Реквізити, наведені у підп. 2; 3; 4; 5; 8; 9; 15; 16,
наносяться друкарським способом та/або за допомогою принтера. Реквізити, наведені у підп. 6; 7, повинні вноситися до
сертифіката реєстроутримувачем кульковою, чорнильною або
капілярною ручкою синього, темно-синього або фіолетового кольору,
який не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу, або
друкарською машинкою, або принтером. Реквізити, наведені у підп. 10; 12, за бажанням емітента
можуть наноситися на сертифікати друкарським способом або за
допомогою принтера, або ручкою синього, темно-синього або
фіолетового кольору, який не втрачає своєї контрастності протягом
тривалого часу. Реквізити, наведені у підп. 11; 12, "печатка емітента" та
"печатка реєстроутримувача" - відбиток печатки проставляється
синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною
фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого
часу".
Додаток 1 викласти в такій редакції:
Додаток 1
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі
Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці
бланка сертифіката іменних акцій
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| |Код випуску цінних паперів | |----------------------------------------------------------------| | Сертифікат акції | | | |Тип цінного папера Категорія цінного папера | |Серія A - Z N | |Назва емітента | |Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | |Дата випуску | |Кількість акцій, що випущені | |Номінальна вартість | |Статутний фонд | |Ім'я власника | |Кількість цінних паперів | |Строк виплати дивідендів | | | | М.П. М.П. | | | |Підпис керівника емітента або Реквізити реєстроутримувача | |іншої уповноваженої особи | |ставити підпис | ------------------------------------------------------------------
Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних акцій
------------------------------------------------------------------ | Поле для запису номерів цінних паперів | | | |Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику| |цінного папера (цінних паперів) і містить визначені| |законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція,| |облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій| |тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні| |папери). | | | |Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про Національну| |депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних| |паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в управлінні,| |одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів,| |можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру| |власників іменних цінних паперів". | | | |Серія N (наскрізний)| | | |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
У додатку 3 пункти 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 4.2; 4.8 викласти в
такій редакції:
------------------------------------------------------------------ | N | Спосіб захисту | Цінні папери | | з/п | |----------------------------| | | | Іменні |На пред'явника | |-----+-----------------------------+----------+-----------------| | 1.1 |Папір повинен мати не менше | О | О | | |двох різних видів волокон | | | |-----+-----------------------------+----------+-----------------| | 1.2 |Папір повинен мати щільність | О | --- | | |100 г/кв. м і має містити не | | | | |менше 25 % волокон бавовни | | | |-----+-----------------------------+----------+-----------------| | 1.3 |Папір повинен мати щільність | --- | О | | |100 г/кв. м і має містити не | | | | |менше 80 % волокон бавовни | | | |-----+-----------------------------+----------+-----------------| | 2.2 |Друкування металографічним | --- | О | | |способом | | | |-----+-----------------------------+----------+-----------------| | 4.2 |Приховане зображення (у | --- | О | | |рамках, розетках) за рахунок | | | | |різного кута нахилу гільйоша | | | |-----+-----------------------------+----------+-----------------| | 4.8 |Застосування захисних | Р | Р | | |голографічних знаків | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 4 викласти в такій редакції:
Додаток 4
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі
Таблиця ------------------------------------------------------------------ | | Сертифікат акцій | Сертифікат облігацій | |-----+---------------------------+------------------------------| | 1 |Назва цінного папера |Назва цінного папера | |-----+---------------------------+------------------------------| | 2 |Назва та місцезнаходження |Назва та місцезнаходження | | |емітента |емітента | |-----+---------------------------+------------------------------| | 3 |Серія та номер сертифіката |Серія та номер сертифіката | |-----+---------------------------+------------------------------| | 4 |Порядковий номер акції |Серія та номер облігації | |-----+---------------------------+------------------------------| | 5 |Код випуску цінного папера |Код випуску цінного папера | |-----+---------------------------+------------------------------| | 6 |Наскрізний номер (для |Наскрізний номер (для | | |типової форми) |типової форми) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 7 |Дата випуску |Місце та дата випуску | |-----+---------------------------+------------------------------| | 8 |Тип (іменні, на |Тип (іменні, на | | |пред'явника); категорія |пред'явника) категорія | | |(прості, привілейовані) |(процентні, безпроцентні) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 9 |Номінальна вартість |Номінальна вартість | |-----+---------------------------+------------------------------| | 10 |Ім'я власника (для іменних |Ім'я власника (для іменної | | |акцій) |облігації) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 11 |Кількість акцій (для |Кількість облігацій (для | | |іменних акцій) |іменних облігацій) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 12 |Строк виплати дивідендів |Розмір і строк виплати процен-| | | |тів (для процентних облігацій | | | |та строк погашення | |-----+---------------------------+------------------------------| | 13 | ---- |Зазначення товару або послуг | | | |(для цільових облігацій) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 14 |Статутний фонд | ---- | |-----+---------------------------+------------------------------| | 15 |Підпис керівника або іншої |Підпис керівника або іншої | | |уповноваженої ставити |уповноваженої ставити | | |підпис особи |підпис особи | |-----+---------------------------+------------------------------| | 16 |Печатка емітента |Печатка емітента | |-----+---------------------------+------------------------------| | 17 |Реквізит реєстроутримувача |Реквізит реєстроутримувача | | |(для іменних акцій) |(для іменних облігацій) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 18 |Реквізити |Реквізити | | |підприємства-виробника |підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
Додаток 5 викласти в такій редакції:
Додаток 5
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі
Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці
бланка сертифіката іменних облігацій
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| |Код випуску цінних паперів | |----------------------------------------------------------------| | Сертифікат облігацій | | | | | |Тип цінного папера Категорія цінного папера | |Серія A - Z N | |Назва емітента | |Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | |Місце і дата випуску | |Номінальна вартість | |Ім'я власника | |Кількість цінних паперів | |Строк погашення | | | | М.П. М.П. | | | |Підпис керівника емітента або Реквізити реєстроутримувача | |іншої уповноваженої особи | |ставити підпис | ------------------------------------------------------------------
Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних облігацій
------------------------------------------------------------------ | Поле для запису серій та номерів цінних паперів | | | |Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику| |цінного папера (цінних паперів) і містить визначені| |законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція,| |облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій| |тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні| |папери). Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про| |Національну депозитарну систему та особливості електронного| |обігу цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в| |управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних| |цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін| |до реєстру власників іменних цінних паперів". | | | | Витяг з інформації про випуск облігацій. | | Зазначення товару (послуг) для цільових облігацій | | | |Серія N (наскрізний) | | | |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління регулювання
випуску та обігу цінних паперів О.Колесниквгору