Документ z0570-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - z1359-18

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути підписаний уповноваженим органом емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України, підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

У разі здійснення публічного розміщення облігацій звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку було прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент подає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

5) рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

6) рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене належним чином;

7) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента в установлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 11 до цього Положення;

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений згідно з додатком 10 до цього Положення.

Звіт подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента; підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України; підписом керівника та печаткою андеррайтера, якщо емітент користувався його послугами.

Звіт про результати розміщення облігацій подається без підпису особи, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій;

3) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням засвідчених належним чином копій документів, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених облігацій;

4) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

5) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

6) копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

4. Внесення змін до проспекту емісії облігацій

1. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій - у разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії облігацій.

2. Емітент не має права:

1) здійснювати укладення договорів з першими власниками у процесі:

публічного розміщення облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та опублікування відповідної інформації відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

приватного розміщення облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, згідно з відповідним рішенням емітента;

2) вносити зміни до проспекту емісії після дати початку укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення облігацій.

3. Забороняється вносити зміни до проспекту емісії облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам облігацій, кількості облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов та мети розміщення, установлених рішенням про розміщення та проспектом емісії облігацій.

4. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій реєстрація змін до проспекту емісії облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 12 до цього Положення;

змін до проспекту емісії облігацій у двох примірниках, засвідчених належним чином;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії облігацій, оформленого та засвідченого належним чином;

копії договору(ів) про андеррайтинг (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення облігацій);

3) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій;

4) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення);

5) надання емітентом не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо вчинити дії, передбачені підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків укладення договорів з першими власниками.

5. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії облігацій, реєстрація змін до базового проспекту емісії відбувається у такому порядку:

1) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, а саме:

заяви про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

змін до базового проспекту емісії облігацій в двох примірниках, засвідчених належним чином;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій, оформленого та засвідченого належним чином;

2) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до базового проспекту емісії облігацій;

3) розкриття емітентом інформації про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення облігацій).

ІV. Реєстрація реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій

1. Рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за запозиченням, здійсненим шляхом випуску облігацій (далі - реструктуризація), приймається у разі, якщо така можливість передбачена рішенням про розміщення облігацій та проспектом їх емісії та за умови отримання письмової згоди власників облігацій.

2. Реструктуризація підлягає реєстрації у реєструвальному органі не пізніше дати початку погашення облігацій.

3. Рішення про реєстрацію реструктуризації або про відмову в реєстрації реструктуризації приймається відповідним рішенням реєструвального органу.

4. Реструктуризація погоджується Міністерством фінансів України.

5. Для реєстрації реструктуризації емітент подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію реструктуризації боргових зобов’язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій, складену згідно з додатком 14 до цього Положення;

2) копію рішення про реструктуризацію, оформлену та засвідчену належним чином;

3) копію документа, що підтверджує погодження реструктуризації Міністерством фінансів України;

4) копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, складеного на дату, що передує дню прийняття рішення про реструктуризацію, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на проведення реструктуризації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення реструктуризації засвідчується в нотаріальному порядку).

6. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про реєстрацію або відмову від реєстрації реструктуризації боргових зобов’язань.

7. Підставою для відмови в реєстрації реструктуризації боргових зобов’язань є невідповідність поданих документів вимогам цього Положення.

V. Погашення, анулювання, скасування реєстрації випуску облігацій

1. Скасування реєстрації випуску облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

відмови від розміщення облігацій;

якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва (додаток 15) у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 22 глави 1 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 3 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

3) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 3 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій).

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі;

якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (додаток 16) у разі:

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктами 2 - 5 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

5. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

6. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій

1. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення (в межах бюджетного періоду).

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску.

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення облігацій.

Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, якщо така можливість передбачена проспектом емісії, яким визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

Кошти на дострокове погашення облігацій мають бути передбачені в бюджеті розвитку спеціального фонду місцевого бюджету в бюджетному періоді, в якому здійснюється дострокове погашення облігацій.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 днів після закінчення строку погашення випуску облігацій (серії), який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, а у разі дострокового погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) - не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій (серії).

3. Звіт про наслідки погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 17 до цього Положення.

4. Звіт про дострокове погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 18 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України.

5. При поданні звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій, складену згідно з додатком 19 до цього Положення;

2) копію рішення про розміщення облігацій, засвідчену належним чином;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

4) копію рішення про дострокове погашення облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення), засвідчену належним чином.

Рішення про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій;

ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення;

5) копію бюджету міста (з відповідними змінами за наявності) на дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій.

{Підпункт 5 пункту 5 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій

1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з додатком 20 до цього Положення;

2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов’язкового викупу облігацій).

Рішення про викуп облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп облігацій;

ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для викупу;

3) копію рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином;

4) копію документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Національного банку України.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 21) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 22 до цього Положення;

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 23) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направляє його емітенту та Національному банку України.

4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

5. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 24 до цього Положення;

копію документа (довідки) про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії);

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток 1
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 5 глави 1 розділу ІІІ)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик


Додаток 2
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 9 глави 1 розділу ІІІ)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик


Додаток 3
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 19 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 4
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(пункт 22 глави 1 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

"___" ________ 20___ року № ___
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик у зв’язку з відмовою від розміщення облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик


___________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 5
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(глава 2 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

"___" ________ 20___ року № ___
      (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Спосіб розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (приватне або публічне)

Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (якщо такі зміни вносились)

Загальна номінальна вартість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

Загальна кількість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

Характеристика облігацій внутрішніх місцевих позик: іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені

Номінальна вартість облігації внутрішніх місцевих позик

___________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 6
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик
та їх обігу
(глава 2 розділу ІІІ)

ПРОСПЕКТ
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента


7)

cтрок, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій


2

Інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

1)

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку)


2)

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу


3)

граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фондом


3

Інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

1)

інформація про виконання місцевого бюджету


2)

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань


3)

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом


4

Інформація про грошові зобов'язання емітента:

1)

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)кредитор за кожним укладеним кредитним правочиномсума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочиномвид валюти зобов'язаннястрок і порядок виконання кредитного правочинувідомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочиномрішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином


2)

які не були виконані:кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)кредитор за кожним укладеним кредитним правочиномсума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочиномвид валюти зобов'язаннястрок і порядок виконання кредитного правочинудата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашеннярішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином


5

Інша інформація*


2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо яких прийнято рішення про розміщення

1

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик


2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (конкретні обсяги та напрями використання)


3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик


4

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:

1)

параметри випуску:


характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)кількість облігаційномінальна вартість облігаціїзагальна номінальна вартість випуску облігаційсерія облігацій*кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*


2)

інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій):


вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)розмір забезпеченнянайменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстраціїрозмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконаннявідомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/ страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощобаланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій


3)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення


4)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та емітента облігацій; найменування рейтингового агентства; дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*


5

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій


2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення облігацій - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


4)

порядок надання заяв на придбання облігацій


5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій


6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:


запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)строк оплати облігацій


7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):


повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингуреквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)


8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):


повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


9)

відомості про Депозитарій Національного банку України:


повне найменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУреквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)


6

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною


7

Строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик


8

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик)


9

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик), із зазначенням:


1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації


2)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)


3)

для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;


4)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ


10

Умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик


11

Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій внутрішніх місцевих позик:


випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігаційпорядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігаційпорядок встановлення ціни викупу облігаційстрок, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу


12

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1)

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями


2)

заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу


3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)


13

Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій


2)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)


3)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)


4)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)


5)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій


14

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту


15

Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

1)

загальний обсяг емісії


2)

дата та номер державної реєстрації випусків


3)

кількість розміщених та кількість погашених облігацій


4)

інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями


5)

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу


16

Інші відомості*Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документивгору