Документ z0568-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.01.2007, підстава - z1359-06

Пошук у тексті: Торговельна 1 сесія 1

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 375 від 27.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 серпня 1999 р.
vd990727 vn375 за N 568/3861
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 459 ( z1359-06 ) від 14.12.2006 }
Про затвердження Порядку здійснення грошових
розрахунків за операціями з цінними паперами
в Національному депозитарії

З метою забезпечення проведення розрахунків за операціями з
цінними паперами, що здійснюватимуться Національним депозитарієм,
та на виконання вимог статті 2 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок здійснення грошових розрахунків за
операціями з цінними паперами в Національному депозитарії
(додається). 2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) надіслати цю
постанову у встановленому порядку регіональним управлінням
Національного банку України та комерційним банкам. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління Я.Ф.Солтиса. 4. Постанова набуває чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
27.07.99 N 375
Порядок здійснення грошових розрахунків
за операціями з цінними паперами в
Національному депозитарії
Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з
цінними паперами в Національному депозитарії (далі - Порядок)
розроблений відповідно до Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та інших законодавчих і
нормативних актів.
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає організацію здійснення грошових
розрахунків за операціями з цінними паперами тільки в
Національному депозитарії України. 1.2. Розрахунки за операціями з цінними паперами здійснюються
відповідно до вимог чинного законодавства України. Контроль за організацією грошових розрахунків за угодами щодо
цінних паперів у Національному депозитарії України здійснюють
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і
Національний банк України в межах повноважень, наданих їм чинним
законодавством. 1.3. Терміни і поняття, які вживаються у цьому Порядку,
застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні". Терміни "від'ємний залишок за технічним рахунком" та
"додатний залишок за технічним рахунком" уживаються в значенні,
наведеному в Положенні про розрахунково-клірингову діяльність,
затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 27.01.98 N 11-а ( vr11a312-98 ). Крім того, наведені нижче поняття вживаються в цьому Порядку
в такому значенні: клієнт Національного депозитарію: - зберігач, який користується послугами Національного
депозитарію на підставі депозитарного договору; - емітент, який користується послугами Національного
депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних
паперів; - депозитарій, з яким укладено договір про кореспондентські
відносини щодо здійснення операцій з цінними паперами; клієнт-постачальник - клієнт Національного депозитарію, який
поставляє цінні папери відповідно до окремої угоди щодо цінних
паперів або за результатами клірингу; клієнт-одержувач - клієнт Національного депозитарію, який
одержує цінні папери відповідно до окремої угоди щодо цінних
паперів або за результатами клірингу; розрахунковий банк (далі - Банк) - банк, що забезпечує
проведення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в
Національному депозитарії. Функції розрахункового банку
Національного депозитарію на першому етапі його функціонування
виконує Національний банк України; обслуговуючий банк - банк, який надає розрахункові послуги
для виконання клієнтом Національного депозитарію або його
депонентом грошових розрахунків за операціями з цінними паперами; розрахунковий рахунок Національного депозитарію в Банку (далі
- розрахунковий рахунок) - поточний рахунок, який відкривається
Національному депозитарію в Банку і визначений Національним
депозитарієм як додатковий поточний рахунок, для здійснення
перерахування грошових коштів, що надходять в оплату за цінні
папери; торговельна сесія - визначений організатором торгівлі цінними
паперами строк, протягом якого здійснюється укладення угод щодо
купівлі-продажу цінних паперів.
2. Принципи здійснення грошових розрахунків
за операціями з цінними паперами в Національному
депозитарії
2.1. Грошові розрахунки за операціями з цінними паперами
здійснюються через розрахунковий рахунок, який відкривається
Банком у порядку, визначеному чинним законодавством, на підставі
Договору про грошові розрахунки за операціями з цінними паперами
(далі - Договір). 2.2. Для обслуговування грошових розрахунків за операціями з
цінними паперами в Національному депозитарії Банк розробляє
внутрішнє Положення, яке має передбачати: - умови приймання розрахункових документів від Національного
депозитарію про перерахування грошових коштів; - періодичність надання інформаційних повідомлень
Національному депозитарію та його клієнтам; - правила спільного функціонування Банку та обслуговуючих
банків; - інші питання технології проведення платежів, що належать до
компетенції Банку. 2.3. У строки, що передбачені Договором, Банк надає
Національному депозитарію повідомлення про стан грошових
розрахунків за операціями з цінними паперами. До клієнтів Національного депозитарію та їх депонентів, які
не перерахували або невчасно перерахували грошові кошти за угодами
щодо цінних паперів, застосовуються штрафні санкції у порядку,
передбаченому чинним законодавством та договорами, укладеними між
Національним депозитарієм і його клієнтами або між клієнтами
Національного депозитарію та їх депонентами. 2.4. Для гарантування грошових розрахунків за угодами щодо
цінних паперів можуть застосовуватись: а) попереднє резервування клієнтами Національного депозитарію
та/або їх депонентами грошових коштів для розрахунків за цінні
папери на розрахунковому рахунку Національного депозитарію; б) створення та використання коштів Гарантійного фонду
Національного депозитарію.
3. Порядок здійснення грошових розрахунків за
цінні папери
3.1. Відповідно до відомості сквитованих та затверджених
розпоряджень на переказ цінних паперів та грошових коштів та/або
клірингової відомості Національний депозитарій надає
клієнту-одержувачу засобами електронного зв'язку повідомлення про
необхідність здійснення платежів за цінні папери. До повідомлення
включаються такі обов'язкові реквізити: а) код та дата складання повідомлення; б) назва та код за ЄДРПОУ клієнта-постачальника (при
проведенні одиничних розрахунків); в) дата перерахування грошових коштів; г) сума платежу, в т.ч.: - сума грошових коштів, що має бути перерахована на користь
безпосередньо клієнта-постачальника; - сума грошових коштів, що має бути перерахована на користь
депонентів клієнта-постачальника; ґ) реєстраційний номер угоди, в розрахунок за яку мають бути
перераховані грошові кошти (при проведенні одиничних розрахунків),
або номер клірингової відомості та номер запису в ній щодо
від'ємного залишку за технічним рахунком обліку грошових
зобов'язань клієнта-одержувача (при здійсненні клірингу). 3.2. На підставі одержаних від Національного депозитарію
повідомлень про потребу перерахування грошових коштів
клієнт-одержувач визначає платника за угодами щодо цінних паперів. 3.3. Якщо платником за угодами щодо цінних паперів або за
результатами клірингу є клієнт-одержувач, то він протягом строку,
встановленого для виконання своїх зобов'язань, здійснює
перерахування грошових коштів за цінні папери. Платіж здійснюється
шляхом складання і передачі до обслуговуючого банку платіжного
доручення на перерахування грошових коштів зі свого поточного
рахунку на розрахунковий рахунок. Особливості складання платіжного
доручення визначені пунктом 3.6 цього Порядку. 3.4. Якщо платником за угодами щодо цінних паперів або за
результатами клірингу є депонент клієнта Національного
депозитарію, то клієнт-одержувач зобов'язаний в день одержання
повідомлення проінформувати про це депонента і не пізніше
наступного дня надати йому копію інформаційного повідомлення
Національного депозитарію про необхідність перерахування грошових
коштів. 3.5. Депонент на підставі повідомлення про перерахування
грошових коштів, одержаного від клієнта-одержувача, подає до свого
обслуговуючого банку платіжне доручення на перерахування грошових
коштів зі свого поточного рахунку на розрахунковий рахунок.
Особливості складання платіжного доручення визначені пунктом 3.6
цього Порядку. 3.6. Платіжні доручення на перерахування грошових коштів за
цінні папери складаються клієнтом-одержувачем або депонентом з
урахуванням таких особливостей: - одержувач - Національний депозитарій; - дебет - N поточного рахунку клієнта-одержувача або
депонента; - кредит - N розрахункового рахунку; - у рядку "Призначення платежу" додатково зазначаються: а) код та дата складання повідомлення, наданого Національним
депозитарієм; б) реєстраційний номер угоди, в розрахунок за яку мають бути
перераховані грошові кошти (при проведенні одиничних розрахунків),
або номер клірингової відомості та номер запису в ній щодо
від'ємного залишку за технічним рахунком обліку грошових
зобов'язань клієнта-одержувача (при здійсненні клірингу). 3.7. При надходженні грошових коштів на розрахунковий рахунок
Банк протягом дня засобами електронного зв'язку періодично
надсилає Національному депозитарію інформаційні повідомлення про
надходження грошових коштів. До інформаційного повідомлення включаються такі обов'язкові
реквізити: а) код та дата складання повідомлення; б) назва та код за ЄДРПОУ клієнта-одержувача; в) код та дата складання повідомлення, наданого Національним
депозитарієм, відповідно до якого здійснюється платіж; г) дата та час фактичного надходження грошових коштів; ґ) сума платежу, в т.ч.: - сума грошових коштів, що надійшла безпосередньо від
клієнта-одержувача; - сума грошових коштів, що надійшла від депонентів
клієнта-одержувача; д) реєстраційний номер угоди, в розрахунок за яку
перераховані грошові кошти (при проведенні одиничних розрахунків),
або номер клірингової відомості та номер запису в ній щодо
від'ємного залишку за технічним рахунком обліку грошових коштів
клієнта-одержувача (при здійсненні клірингу). 3.8. Якщо платником за угодами щодо цінних паперів або за
результатами клірингу є депонент клієнта Національного
депозитарію, Національний депозитарій зобов'язаний в день
одержання повідомлення проінформувати про це свого клієнта і не
пізніше наступного дня надати йому копію інформаційного
повідомлення Банку про надходження грошових коштів на
розрахунковий рахунок. 3.9. Якщо у строк, що визначений Регламентом Національного
депозитарію або умовами угоди щодо цінних паперів, від
клієнта-одержувача та/або депонентів клієнта-одержувача не
надійшли грошові кошти в оплату за цінні папери, то Національний
депозитарій: а) при одиничних розрахунках - не здійснює переоформлення
права власності на цінні папери; б) при клірингу - здійснює погашення грошової заборгованості
клієнтів коштом Гарантійного фонду згідно з процедурою, визначеною
в розділі 5 цього Порядку. 3.10. Після одержання від Банку повідомлення про надходження
грошових коштів Національний депозитарій складає і передає до
Банку платіжні доручення на перерахування грошових коштів
клієнту-постачальнику та/або його депонентам. 3.11. Платіжні доручення про перерахування грошових коштів за
цінні папери складаються Національним депозитарієм з урахуванням
таких особливостей: - одержувач - клієнт-постачальник або його депонент; - дебет - N розрахункового рахунку; - кредит - N поточного рахунку клієнта-постачальника або
депонента клієнта-постачальника; - у рядку "Призначення платежу" додатково зазначаються: а) код та дата складання повідомлення, наданого Національним
депозитарієм; б) реєстраційний номер угоди, в розрахунок за яку
перераховуються грошові кошти (при проведенні одиничних
розрахунків), або номер клірингової відомості та номер запису в ній щодо
додатного залишку за технічним рахунком обліку грошових коштів
клієнта-постачальника (при здійсненні клірингу). 3.12. Взаємовідносини між Національним депозитарієм та іншими
депозитаріями визначаються відповідними договорами між ними.
Грошові розрахунки за угодами, що укладені на фондових біржах або
торговельно-інформаційних системах з цінними паперами, які
обліковуються в Національному депозитарії, здійснюються
Національним депозитарієм у разі укладення відповідних договорів
про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів згідно з
чинним законодавством.
4. Порядок здійснення грошових розрахунків за
цінні папери шляхом попереднього резервування
грошових коштів
4.1. Для забезпечення розрахунків за угодами, що укладаються
на фондових біржах та/або торговельно-інформаційних системах,
клієнти Національного депозитарію та/або депоненти клієнтів
Національного депозитарію - учасники торгів можуть перераховувати
на розрахунковий рахунок Національного депозитарію в день, що
передує торговельній сесії, грошові кошти в обсязі запланованих до
укладення під час торговельної сесії угод. 4.2. Платіжні доручення на перерахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок з метою резервування складаються клієнтами
Національного депозитарію та/або депонентами клієнтів
Національного депозитарію з урахуванням таких особливостей: - одержувач - Національний депозитарій; - дебет - N поточного рахунку клієнта Національного
депозитарію та/або депонента клієнта Національного депозитарію; - кредит - N розрахункового рахунку; - у рядку "Призначення платежу" додатково зазначаються: а) примітка "резервування грошових коштів"; б) назва організатора торгівлі цінними паперами, де
передбачається укладення угод щодо цінних паперів за рахунок
зарезервованих грошових коштів; в) дата проведення торгової сесії. 4.3. У порядку, визначеному Регламентом Національного
депозитарію, Банк засобами електронного зв'язку надсилає
Національному депозитарію інформаційне повідомлення про обсяг
грошових коштів, зарезервованих клієнтами Національного
депозитарію та/або їх депонентами на розрахунковому рахунку. До інформаційного повідомлення включаються такі обов'язкові
реквізити: а) код та дата складання повідомлення; б) назва та код за ЄДРПОУ клієнта Національного депозитарію
або його депонента, що перерахував грошові кошти; в) сума зарезервованих грошових коштів; г) назва фондової біржі та/або торговельно-інформаційної
системи, на яких передбачається укладення угод щодо цінних паперів
за рахунок зарезервованих грошових коштів; ґ) дата проведення торговельної сесії. 4.4. Відповідно до відомості сквитованих та затверджених
розпоряджень на переказ цінних паперів та грошових коштів та/або
клірингової відомості Національний депозитарій складає і передає
Банку платіжні доручення на перерахування зарезервованих
клієнтом-одержувачем та/або його депонентами грошових коштів
клієнту-постачальнику та/або його депонентам. Особливості
складання платіжного доручення визначені пунктом 3.11 цього
Порядку. 4.5. Після закінчення грошових розрахунків за угодами щодо
цінних паперів Національний депозитарій за умови подання
відповідних розпоряджень клієнтами-одержувачами та/або їх
депонентами складає та передає Банку платіжні доручення на
перерахування залишків зарезервованих грошових коштів (у разі їх
наявності) на поточні рахунки клієнтів-одержувачів та/або їх
депонентів. У платіжних дорученнях на перерахування залишків
зарезервованих грошових коштів Національний депозитарій у рядку
"Призначення платежу" зазначає "перерахування залишків
зарезервованих грошових коштів".
5. Забезпечення здійснення грошових розрахунків за
цінні папери з використанням коштів Гарантійного
фонду Національного депозитарію
5.1. Національний депозитарій для зниження ризиків
невиконання та/або несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтами
Національного депозитарію має створити Гарантійний фонд
Національного депозитарію (далі - Фонд) як відокремлений
структурний підрозділ, у порядку, встановленому чинним
законодавством. Фонд здійснює свою діяльність на підставі Положення про
Гарантійний фонд Національного депозитарію (далі - Положення про
Фонд). Фонд формується за рахунок внесків клієнтів Національного
депозитарію у порядку, визначеному Положенням про Фонд, на основі
Договору про участь у Фонді, укладеного між Національним
депозитарієм та клієнтом. Внески у Фонд здійснюються у формі: - грошових коштів у національній валюті; - державних цінних паперів. 5.2. Здійснення перерахувань до Фонду не звільняє від
необхідності здійснення (і не зменшує обсяги) платежів клієнтів
Національного депозитарію за угодами щодо цінних паперів. Кошти
Фонду використовуються тільки для погашення заборгованості
неплатників лише у разі нездійснення клієнтом (клієнтами)
Національного депозитарію відповідних платежів за угодами щодо
цінних паперів. 5.3. Розрахункове обслуговування внесків до Фонду у вигляді
грошових коштів здійснюється Банком у порядку, визначеному
нормативними актами Національного банку України. Банк відкриває
Фонду поточний рахунок, на якому здійснюється облік внесків
клієнтів у грошовій формі в порядку, передбаченому договором про
розрахунково-касове обслуговування. Депозитарне обслуговування внесків до Фонду у вигляді
державних цінних паперів здійснює Депозитарій державних цінних
паперів на договірних засадах. 5.4. Рішення про використання коштів Фонду для погашення
заборгованості неплатників приймається на підставі інформації про
неоплату Національним депозитарієм самостійно або за погодженням з
клієнтом-неплатником у порядку, визначеному Положенням про Фонд та
Договором про участь у Фонді. Погашення заборгованості неплатників здійснюється за рахунок: - їх власних внесків до Фонду; - внесків інших клієнтів Національного депозитарію до Фонду
(у разі недостатності обсягу внесків неплатника). 5.5. Погашення заборгованості клієнтів Національного
депозитарію за рахунок їх грошових внесків до Фонду здійснюється
шляхом складання і надання Фондом Банку платіжних доручень на
перерахування грошових коштів зі свого поточного рахунку на
поточний рахунок відповідного клієнта-постачальника та/або його
депонента. Платіжні доручення на перерахування грошових коштів за
рахунок Фонду складаються з урахуванням таких особливостей: - платником зазначається Фонд; - у рядку "Призначення платежу" вказується код та дата
складання повідомлення, наданого Національним депозитарієм,
відповідно до якого клієнт-одержувач не здійснив оплату. Інформація про здійснення платежів за угодами щодо цінних
паперів за рахунок грошових коштів Фонду надається Банком
Національному депозитарію і клієнтам Національного депозитарію -
неплатникам. 5.6. Погашення заборгованості клієнтів Національного
депозитарію за рахунок їхніх внесків до Фонду у вигляді державних
цінних паперів здійснюється в порядку, визначеному Положенням про
Фонд та Договором про участь у Фонді з дотриманням вимог чинного
законодавства. 5.7. До учасників Фонду, які вчасно не здійснюють поповнення
внесків до Фонду, можуть бути застосовані санкції у порядку,
визначеному Договором про участь у Фонді.
6. Порядок здійснення Банком грошових розрахунків
за операціями емітента щодо випущених ним цінних
паперів
6.1. Банк здійснює грошові розрахунки за операціями емітента,
що пов'язані тільки із сплатою доходу за цінними паперами та їх
погашенням, за умови передачі глобальних сертифікатів, якими
оформлюється емісія цінних паперів, на зберігання до Національного
депозитарію або за умови знерухомлення в Національному депозитарії
цінних паперів, випущених у документарній формі. 6.2. На дату проведення платежу емітент здійснює
перерахування грошових коштів, пов'язаних зі сплатою доходу та/або
погашенням цінних паперів, на розрахунковий рахунок Національного
депозитарію. Одночасно емітент надає Національному депозитарію
інформаційне повідомлення про перерахування грошових коштів за
цінними паперами власного випуску. Повідомлення про перерахування
грошових коштів за цінними паперами обов'язково має вміщувати такі
реквізити: а) код та дата складання повідомлення; б) код випуску цінного папера; в) сума платежу, в т.ч. за одним цінним папером; г) призначення платежу - сплата доходу або погашення цінних
паперів. 6.3. Після зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Банк надає Національному депозитарію повідомлення про
надходження грошових коштів від емітента. Це повідомлення вміщує
такі обов'язкові реквізити: а) код та дата складання повідомлення; б) назва та код за ЄДРПОУ емітента, що перерахував грошові
кошти; в) дата та час фактичного надходження грошових коштів; г) сума платежу. 6.4. На підставі повідомлення про надходження грошових коштів
від Банку та інформаційного повідомлення від емітента Національний
депозитарій протягом дня їх одержання надає Банку платіжні
доручення на перерахування цих коштів. Платіжне доручення про перерахування грошових коштів за
цінними паперами емітента складається з урахуванням таких
особливостей: - одержувач - клієнт Національного депозитарію, що обслуговує
власників цінних паперів; - дебет - N розрахункового рахунку; - кредит - N поточного рахунку клієнта Національного
депозитарію; - у рядку "Призначення платежу" додатково зазначається код
цінного папера, за яким здійснюється платіж. Одночасно Національний депозитарій надсилає засобами
електронного зв'язку своїм клієнтам інформаційне повідомлення про
здійснення емітентом сплати доходу за цінними паперами власного
випуску або їх погашення. Повідомлення вміщує такі обов'язкові
реквізити: а) код та дата складання повідомлення; б) назва та код за ЄДРПОУ емітента, що перерахував грошові
кошти за цінні папери; в) код цінного папера, за яким здійснюється платіж; г) сума платежу на один цінний папір. 6.5. На підставі інформаційного повідомлення Національного
депозитарію і даних депозитарного обліку клієнт Національного
депозитарію протягом дня, в який від Національного депозитарію
надійшли грошові кошти на сплату доходу та/або погашення цінних
паперів емітента, має надати обслуговуючому банку платіжні
доручення на перерахування цих коштів власникам цінних паперів -
депонентам клієнта Національного депозитарію. Платіжне доручення про перерахування грошових коштів
власникам цінних паперів емітента складається з урахуванням таких
особливостей: - одержувач - власник цінних паперів; - дебет - N поточного рахунку клієнта Національного
депозитарію; - кредит - N поточного рахунку власника цінних паперів; - у рядку "Призначення платежу" зазначається "сплата доходу"
або "погашення цінних паперів"; код цінного папера, за яким
здійснюється платіж. 6.6. У разі порушення емітентами своїх зобов'язань зі сплати
доходу або погашення цінних паперів емітент несе відповідальність,
установлену чинним законодавством України. Забороняється використовувати кошти Фонду для погашення
заборгованості емітентів перед власниками цінних паперів.
Директор Департаменту
платіжних систем В.М.Кравецьвгору