Документ z0567-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2004, підстава - z0439-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 779 від 20.11.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 листопада 1997 р.
vd971120 vn779 за N 567/2371
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 317 ( z0439-04 ) від 23.03.2004 )
Про затвердження Переліку однотипних за
призначенням об'єктів, які підлягають
обладнанню автоматичними установками
пожежогасіння та пожежної сигналізації

На виконання Положення про Державну пожежну охорону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94
N 508 ( 508-94-п ), Державної програми забезпечення пожежної
безпеки на 1995 - 2000 роки (розділ 1, пункт 2), затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.95 N 238
( 238-95-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації (додається). 2. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в областях та м.Севастополі організувати
вивчення в підрозділах Державної пожежної охорони згаданого
Переліку та забезпечити контроль за якісним виконанням його
вимог.
Міністр генерал-полковник міліції Ю.Кравченко
Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
від 20.11.97 N 779
Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які
підлягають обладнанню автоматичними установками
пожежогасіння та пожежної сигналізації*
1. Загальні положення та галузь застосування
1.1. Перелік визначає об'єкти**, які підлягають обладнанню
автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.
Перелік поширюється на об'єкти, що увійшли до нього незалежно від
виду їх діяльності та форм власності.
———————————————— * Далі - Перелік. ** Об'єкт - споруда, будівля, приміщення або його частина, в
межах якої об'ємно-планувальні та конструктивні рішення
(протипожежні стіни, перекриття, перегородки) дозволяють обмежити
розвиток пожежі за умови вільного горіння. ————————————————
Вимоги Переліку поширюються на об'єкти, що проектуються,
будуються, експлуатуються, реконструюються, технічно
переоснащуються та розширюються. Для об'єктів, що експлуатуються,
вибір засобів пожежної автоматики та терміни їх уведення в дію
встановлюються за узгодженням з місцевими органами
держпожнагляду. 1.2. Перелік не поширюється на будівлі, споруди та
приміщення, в яких зберігаються, виробляються або знаходяться в
обігу вибухові речовини, сильнодіючі отруйні речовини, радіаційні
та бактеріологічні засоби, а також на спеціальні об'єкти
Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Будівлі та
приміщення органів і підрозділів внутрішніх справ, підприємств,
установ та військових частин системи МВС України підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної
сигналізації згідно з нормами проектування або переліком,
затвердженим у встановленому порядку. 1.3. Детальні галузеві переліки об'єктів, які підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної
сигналізації з врахуванням галузевої специфіки, мають розроблятися
відповідними міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади у встановленому порядку та згідно з цим
Переліком. 1.4. Перелік узагальнює вимоги до будівель, споруд та
приміщень, які найбільш поширені в різних галузях господарства. 1.5. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною
небезпекою визначені у Переліку згідно з вимогами ОНТП 24 - 86
"Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение
категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности". Класи зон приміщень - за ПУЕ "Правилами улаштування
електроустановок". 1.6. Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної
сигналізації слід проектувати відповідно до вимог чинних
нормативних документів. Автоматичні установки пожежогасіння мають
виконувати також і функції автоматичної пожежної сигналізації. 1.7. Для приміщень з технологічними процесами, що пов'язані з
застосуванням нових речовин або матеріалів, категорію за
вибухопожежною та пожежною небезпекою слід встановлювати згідно з
вимогами ОНТП 24 - 86, враховуючи показники пожежної небезпеки
речовин і матеріалів, що знаходяться в обігу. 1.8. При визначенні об'єктів, які підлягають обладнанню
автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації,
окрім Переліку, необхідно керуватися відомчими (галузевими)
переліками, іншими нормативними документами з цього питання,
затвердженими у встановленому порядку після узгодження з Головним
управлінням Державної пожежної охорони МВС України, вимоги яких
мають бути не нижчими від встановлених цим Переліком, а також не
повинні суперечити викладеним у ньому положенням та дублювати їх.
2. Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації
2.1. Виробничі будинки (загальна група)
Таблиця 1 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |Автоматичні засоби протипожеж-| | | |ного захисту в залежності від | | | | Приклади | площі (м кв) | | | матеріалів, що |——————————————————————————————| | Типи приміщень | визначають |автоматичні | автоматичні | | | пожежну | установки | установки | | | небезпеку |пожежогасіння | пожежної | | | | | сигналізації | |————————————————————————+——————————————————+——————————————+———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————————————————————————+——————————————————+——————————————+———————————————| |1. Захисних покриттів: | | | | | | | | | |ділянки консервування |Мастила, |500 і більше |Менше 500 | |виробів в установках |мінеральні |незалежно від | | |періодичної дії з |мастила |площі* | | |використанням горючих | | | | |рідин (ванни, конвеєрні | | | | |лінії тощо); | | | | | | | | | |ділянки консервування |Захисні склади на |500 і більше |Менше 500 | |на основі легкозаймистих|основі розчинників|незалежно від | | |рідин; |таких як бензин, |площі* | | | |уайт-спірит | | | | | | | | |цехи, ділянки: |Лаки, фарби на |500 і більше |Менше 500 | |пофарбування різними |горючих | | | |методами (за винятком |розчинниках | | | |занурювання, струмене- | | | | |вого полиття, безкамер- | | | | |ного пофарбування); | | | | | | | | | |пофарбування занурю- |Лаки, фарби на |Незалежно від | - | |ванням, струменевим |горючих | площі | | |политтям, безкамерне |розчинниках | | | |пофарбування; | | | | | | | | | |фарбоприготувальні на |Фарби на основі |Незалежно від | - | |основі легкозаймистих |легкозаймистих | площі | | |та горючих рідин, |та горючих рідин | | | |комори для лакофарбових | | | | |матеріалів, камери для | | | | |пофарбування | | | | | | | | | |2. Деревообробки: |Лісоматеріали |1000 і більше |Менше 1000 | |приміщення | | | | |деревообробки; | | | | | | | | | |просочування деревини |Органічні розчин- |500 і більше |Менше 500 | |антисептиками та іншими |ники, деревина |незалежно від | | |просочувальними | |площі | | |рідинами на основі | | | | |органічних розчинників; | | | | | | | | | |ділянки полірування |Деревний пил, пил |500 і більше |Менше 500 | |та шліфування виробів |лакофарбових | | | |з деревини та лакових |матеріалів | | | |покриттів | | | | | | | | | |3. Склади, комори**: |Горючі та легко- |50 і більше |Менше 50 | |приміщення витратних |займисті рідини | | | |комор лакофарбових | | | | |матеріалів, горючих | | | | |миючих засобів, мастил, | | | | |інших горючих рідин, що | | | | |розміщені у виробничих | | | | |будівлях | | | | | | | | | |4. Об'єкти енергетичних | | | | |та теплоенергетичних | | | | |служб та загальнови- | | | | |робничого призначення: | | | | | | | | | |насосні станції з пере- |Горючі та легко- |Незалежно від | - | |качування легкозаймистих|займисті рідини | площі | | |та горючих рідин: | | | | | | | | | |підвали, технічні |Горючі та легко- |Незалежно від | - | |поверхи з обладнанням, у|займисті рідини | площі | | |яких циркулюють горючі | | | | |мастильні матеріали та | | | | |охолоджувальні рідини, | | | | |маслоохолоджувальні | | | | |агрегати тощо | | | | | | | | | |5. Підвальні приміщення |Горючі та важко- |700 і більше |Менше 700 | |категорії В |горючі матеріали | | | | | | | | |6. Простори над | | | | |підвісною стелею: | | | | | | | | | |за наявності у просторах|Горючі та важко- |Незалежно від |За кількістю | |над підвісною стелею |горючі матеріали |площі, при | кабелів та | |комунікацій (повітропро-| |кількості кабе|електропроводок| |водів, трубопроводів чи | |лів більше 12 |від 5 до 12 | |кабельних трас) з | | | | |ізоляцією із горючих чи | | | | |важкогорючих матеріалів | | | | |7. Транспортні: | | | | |приміщення для зберіган-| | | | |ня, ділянки технічного | | | | |обслуговування і ремонту| | | | |(крім мийних), | | | | |діагностувальних та | | | | |регулювальних робіт | | | | |рухомого складу, | | | | |приміщення автосалонів | | | | |(виставок) з продажу | | | | |транспортних засобів, | | | | |що розташовані: | | | | | | | | | |в одноповерхових |Горючі матеріали |7000 і більше |Менше 7000, | |будинках I та II |та рідини | |крім приміщень | |ступенів вогнестійкості;| | |категорій Г і Д| | | | | | |в одноповерхових бу- |Горючі матеріали |3600 і більше |Менше 3600, | |динках I та II ступенів |та рідини | |крім приміщень | |вогнестійкості для | | |категорій Г і Д| |приміщень із зберігання | | | | |автобусів II та III | | | | |категорій, а також при | | | | |сумісному зберіганні | | | | |більше 50% автобусів; | | | | | | | | | |у будинках III, IV і IVа|Горючі матеріали |2000 і більше |Менше 2000, | |ступенів вогнестійкості;|та рідини | |крім приміщень | | | | |категорій Г і Д| | | | | | |у будинках IIIа, IIIб |Горючі матеріали |3600 і більше |Менше 3600, | |ступенів вогнестійкості;|та рідини | |крім приміщень | | | | |категорій Г і Д| | | | | | |у будинках для рухомого |Горючі матеріали |Незалежно від | - | |складу, що перевозить |та рідини | площі | | |пально-мастильні | | | | |матеріали; | | | | | | | | | |у будинках з двома |Горючі матеріали |Незалежно від | - | |поверхами і більше***; |та рідини | площі | | | | | | | |у підвальних, цокольних |Горючі матеріали | Незалежно від| - | |поверхах та під мостами |та рідини | площі | | | | | | | |Будівлі та приміщення |Бензин, дизельне | Незалежно від| - | |різні за призначенням, |паливо, мастильні | площі | | |що пристосовані для |матеріали, інші | | | |розміщення автосалонів |горючі речовини | | | |(виставок) з продажу | | | | |транспортних засобів, | | | | |які працюють на бензині | | | | |та дизельному паливі | | | | |8. Приміщення | | | | |обчислювальних | | | | |центрів****: | | | | | | | | | |зали для розміщення |Горючі та важко- |Незалежно від| - | |багатопроцесорних |горючі матеріали | площі | | |обчислювальних ком- | | | | |плексів, ЕОМ та обчис- | | | | |лювальних комплексів | | | | |єдиної системи загаль- | | | | |ного призначення, у тому| | | | |числі при поділі цих | | | | |залів на функціональні | | | | |зони (центральних | | | | |пристроїв зовнішніх | | | | |запам'ятовувальних | | | | |пристроїв, пристроїв | | | | |уведення-виведення); | | | | | | | | | |зали для розміщення |Горючі та важко- |Незалежно від | - | |3-х та більше комплексів|горючі матеріали | площі | | |малих ЕОМ; | | | | | | | | | |підпільні простори пе- |Горючі та важко- |Незалежно від| - | |релічених залів та зон; |горючі матеріали | площі | | | | | | | |приміщення зв'язувальних|Горючі та важко- |Незалежно від | - | |процесорів та |горючі матеріали | площі | | |телекомунікаційних | | | | |вузлів мереж ЕОМ; | | | | | | | | | |приміщення архівів маг- |Горючі та важко- |Незалежно від | - | |нітних та паперових но- |горючі матеріали | площі | | |сіїв, графопобудовників,| | | | |сервісної апаратури, | | | | |системних програмістів, | | | | |систем підготовки даних | | | | |для багатопроцесорних | | | | |обчислювальних ком- | | | | |плексів, ЕОМ та обчис- | | | | |лювальних комплексів | | | | |єдиної системи, а також | | | | |у вказаних приміщеннях | | | | |для 3-х і більше | | | | |комплексів малих ЕОМ; | | | | | | | | | |інші приміщення, що не |Горючі та важко- | - |Незалежно від | |підлягають обладнанню |горючі матеріали | | площі | |автоматичними установ- | | | | |ками пожежогасіння, | | | | |крім приміщень, вказаних| | | | |у примітці 1 табл. 4 | | | | | | | | | |9. Приміщення виробництв|Горючі пластмаси, |500 і більше |Менше 500 | |деталей з горючих |гетинакс, |Незалежно від | | |матеріалів |текстоліт і т. ін.| площі* | | | | | | | |10. Адміністративні та | | | | |побутові служби: | | | | | | | | | |адміністративні та |Горючі та важко- | - |Незалежно від | |побутові будинки (крім |горючі матеріали | | площі | |будинків громадського | | | | |призначення), що стоять | | | | |окремо, та прибудови | | | | |з числом поверхів більше| | | | |4, у всіх приміщеннях, | | | | |крім приміщень з мокрим | | | | |процесом; | | | | | | | | | |у вставках і вбудовах |Горючі та | - |Незалежно від | |незалежно від кількості |важкогорючі | | площі | |поверхів у всіх примі- |матеріали | | | |щеннях, крім приміщень | | | | |з мокрим процесом | | | | | | | | | |11. Випробувальні | | | | |станції та лабораторії: | | | | | | | | | |приміщення випробуваль- |Гас, бензин, |500 і більше |Менше 500 | |ної апаратури, |ацетон тощо |Незалежно від | | |гідровипробувань гасом, | | площі* | | |крапельної дефектоскопії| | | | |легкозаймистими | | | | |рідинами та інші, що | | | | |віднесені до категорії | | | | |вибухо-пожежонебезпечних| | | | |приміщень; | | | | | | | | | |чехові експрес-лабора- |Меблі, прилади, | |Незалежно від | |торії аналізів |хімікати, кислоти | | площі | | |тощо | | | | | | | | |12. Механічні, ремонтні | | | | |та складальні: | | | | | | | | | |ділянки промивання |Гас, бензин, |Незалежно від | - | |виробів у гасі, бензині,|уайт-спірит, інші | площі* | | |уайт-спіриті та інших |горючі рідини | | | |горючих та | | | | |легкозаймистих рідинах; | | | | | | | | | |приміщення обробки |Горючі рідини |750 і більше* |Від 100 до 750 | |металів з використанням | | | | |устаткування, що містить| | | | |горючі рідини у силовій | | | | |гідросистемі та системі | | | | |охолодження у кількості | | | | |60 кг і більше в одиниці| | | | |обладнання; | | | | | | | | | |приміщення складання |Горючі рідини | 750 і більше |Менше 750 | |виробів з наявністю | | | | |горючих матеріалів на | | | | |робочих місцях, що від- | | | | |носяться до категорії В;| | | | | | | | | |приміщення обробки |Лужні метали | 500 і більше |Менше 500 | |лужних металів |(Mg, Ti тощо) |Незалежно від | | |(магній (Mg), титан | |площі* | | |(Ti), ...), | | | | |зварювання тощо | | | | | | | | | |13. Приготувальні: | | | | |клейоприготувальні на |Клей на основі |Незалежно від | - | |основі легкозаймистих |легкозаймистих | площі | | |та горючих рідин; |та горючих рідин | | | | | | | | |підготовки упаковки |Деревина, картон, |750 і більше |Менше 750 | | |інші горючі | | | | |матеріали | | | | | | | | |14. Гарячі (обробки | | | | |матеріалів у гарячому | | | | |стані та з тепловим | | | | |випромінюванням): | | | | | | | | | |відділення (ділянки) |Тверді та рідкі |500 і більше |Менше 500 | |виготовлення і |продукти парафіну,| | | |розплавлення модельних |буровугільного | | | |складів; |воску, церезину, | | | | |інші горючі | | | | |матеріали | | | | | | | | |камери сушки пофарбо- |Лаки, фарби на |Незалежно від | - | |ваних виробів, деревини |основі органічних | площі | | |та виробів з горючих |розчинників, | | | |матеріалів; |горючі матеріали | | | |приміщення масляних |Горючі мастила |500 і більше |Менше 500 | |ванн загартування | |Незалежно від | | | | | площі* | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————
* Приміщення, в яких вибухо-пожежонебезпечні чи пожежонебезпечні ділянки не відокремлені протипожежними перегородками. У випадках, коли вказані ділянки знаходяться в приміщеннях категорій Г і Д, дозволяється локальне пожежогасіння в межах ділянки. ** Склади, комори загальновиробничого призначення, віднесені до окремої групи складських будинків (табл. 3). *** Припускається не передбачати автоматичного пожежогасіння у двоповерхових гаражах-стоянках боксового типу для легкових автомобілів, що належать громадянам за умови забезпечення безпосереднього виїзду автомобілів із кожного боксу назовні. **** У приміщеннях з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) при цілодобових чергуваннях персоналу влаштування автоматичного пуску установок газового пожежогасіння не потрібне.
Примітка. У будинках пожежонебезпечних виробництв різних галузей
промисловості, що не вказані в цьому Переліку,
необхідність обладнання їх автоматичними установками
пожежогасіння та пожежної сигналізації повинна
визначатись на підставі науково-технічного
обгрунтування, яке повинно виконуватись
фахівцями-технологами міністерств та відомств із
залученням фахівців у галузі пожежної безпеки.
2.2. Споруди промислових підприємств
Таблиця 2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Автоматичні засоби протипожежного | | | | захисту в залежності від об'єму (площі)| | | Приклади | та кількості кабелів | | | матеріалів, що |—————————————————————————————————————————| | Типи приміщень | визначають | автоматичні | автоматичні | | | пожежну | установки | установки | | | небезпеку | пожежогасіння | пожежної | | | | | сигналізації | |—————————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————————————————| |1. Наземні резервуари|Нафта та |Об'ємом 5000 м куб.| - | | для зберігання нафти|нафтопродукти | і більше | | | і нафтопродуктів | | | | | | | | | |2. Маслопідвали |Горючі та важко- | Незалежно | - | | |горючі мастила | від площі | | | | | | | |3. Кабельні підвали |Горючі та важко- | Об'ємом |Об'ємом | | |горючі ізоляційні| більше 100 м куб.|менше 100 м куб. | | |матеріали | | | | | | | | |4. Кабельні підвали |Горючі та важко- | Незалежно | - | |енергетичних об'єктів|горючі ізоляційні| від об'єму | | |(АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС,|матеріали | | | |ТЕС тощо) | | | | | | | | | |5. Внутрішньоцехові |Горючі та важко- | З внутрішнім |Об'ємом | |кабельні тунелі |горючі ізоляційні| об'ємом більше |від 20 до 100 м куб. | | |матеріали | 100 м куб. | | | | | | | |6. Внутрішньоцехові |Горючі та важко- | У яких прокладено |У яких прокладено | |комбіновані |горючі ізоляційні| більше 12 кабелів |від 5 до 12 кабелів | |(з прокладкою |матеріали | | | |кабелів) тунелі | | | | | | | | | |7. Міжцехові кабельні|Горючі та важко- | _ |Об'ємом | |тунелі, що розміщені |горючі ізоляційні| |більше 50 м куб. | |поза будівлями |матеріали | | | | | | | | |8. Міжцехові |Горючі та важко- | _ |У яких прокладено | |комбіновані тунелі, |горючі ізоляційні| |більше 12 кабелів | |що розміщені поза |матеріали | | | |будівлями | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2.3. Складські будівлі і приміщення
Таблиця 3
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Автоматичні засоби протипожежного | | | Приклади |захисту в залежності від площі (м кв.)| | Типи приміщень | матеріалів, що|——————————————————————————————————————| | | визначають | автоматичні | автоматичні | | | пожежну | установки | установки | | | небезпеку | пожежогасіння | пожежної | | | | | сигналізації | |————————————————————————————————+————————————————+——————————————————+———————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————————————————————————————————+————————————————+——————————————————+———————————————————| |1. Склади горючих матеріалів |Горючі матеріали|1000 і більше | Менше 1000 | |(окрім складів деревини, лужних | | | | |металів, гумотехнічних виробів, | | | | |нафтопродуктів, аміачної селітри| | | | |і горючих пестицидів) | | | | | | | | | |2. Склади негорючих матеріалів у|Горюча упаковка |1500 і більше | Менше 1500 | |горючій упаковці | | | | | | | | | |3. Склади горючих вантажів або |Горюча упаковка |700 і більше | Менше 700 | |негорючих вантажів в упаковці, |та матеріали | | | |що може горіти, розташовані у | | | | |підвалах | | | | | | | | | |4. Склади вовни |Вовна |Незалежно від | - | | | |площі | | | | | | | |5. Склади лужних металів та |Титан (Ti), |Незалежно від | - | |пожежовибухонебезпечних |алюміній (Al) |площі | | |металевих порошків |маг-ій (Mg) | | | | |тощо | | | | | | | | |6. Склади пиломатеріалів |Деревина |500 і білше | Менше 500 | | | | | | |7. Складські приміщення для |Шини, гумотех- |750 і більше | Менше 750 | |зберігання гумотехнічних виробів|нічні вироби | | | |та шин | | | | | | | | | |8. Складські приміщення для |Горючі мастильні|200 і більше | | |зберігання мастильних матеріалів|матеріали і | | | |у підвалах та цокольних поверхах|рідини | | | |9. Склади нафти та нафтопродук- | | | | |тів: | | | | | | | | | |складські приміщення для збері- |Горючі мастильні|500 і більше | | |гання нафтопродуктів з темпера- |матеріали і | | | |турою спалаху нижче 120 град.C |рідини | | | |у тарі; | | | | | | | | | |складські приміщення для збері- |Горючі мастильні|750 і більше | | |гання нафтопродуктів з темпера- |матеріали і | | | |турою спалаху 120 град.C і вище |рідини | | | |в тарі; | | | | | | | | | |приміщення для насосів і вузлів |Нафта, нафтопро-|300 і більше | Менше 300 | |засувок у будівлях продуктових |дукти | | | |насосних станцій на скадах нафти| | | | |та нафтопродуктів (крім резерву-| | | | |арних парків магістральних наф- | | | | |топроводів), каналізаційних | | | | |насосних станцій з перекачування| | | | |неочищуваних виробничих стічних | | | | |вод (з нафтою та нафтопродукта- | | | | |ми) і нафти та нафтопродуктів, | | | | |що уловлені; | | | | | | | | | |приміщення для насосів і вузлів |Нафта, нафто- | Незалежно від |Незалежно від площі| |засувок у будівлях насосних |продукти |площі на станціях |на станціях продук-| |станцій резервуарних парків | |продуктивністю |тивністю менше | |магістральних нафтопроводів; | |1200 м куб./год |1200 м куб./год | | | |і більше | | | | | | | |інші будівлі складів нафти та |Нафта, нафто- |500 і більше при |Менше 500 при кіль-| |нафтопродуктів розливні, розфа- |продукти |кількості нафти та|кості нафти та наф-| |совочні та інші) | |нафтопродуктів |топродуктів більше | | | |більше 15 кг/м кв.| 15 кг/м кв. | | | | | | |10. Складські приміщення для |Аміачна селітра,| - |200 і більше | |зберігання аміачної селітри і |горючі пестициди| | | |горючих пестицидів | | | | | | | | | |11. Склади зберігання горючих і |Горючі матеріали| Незалежно від | - | |негорючих вантажів у горючій | | площі | | |упаковці з висотою зберігання | | | | |вантажів понад 5,5 м | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2.4. Громадські будинки та споруди
Таблиця 4
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Автоматичні засоби протипожежного| | | Приклади | захисту | | Типи приміщень | матеріалів, що|——————————————————————————————————| | | визначають | автоматичні | автоматичні | | | пожежну | установки | установки | | | небезпеку | пожежогасіння | пожежної | | | | | сигналізації | |—————————————————————————————————+————————————————+————————————————+—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————————————+————————————————+————————————————+—————————————————| |1. Бібліотеки: | | | | | | | | | |усі приміщення, крім вестибюлів |Горючі та важко-|З урахуванням |З фондом зберіга-| |і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали|вимог пунктів 3,|ння 500 тис. оди-| |1 | |4 цієї таблиці |ниць і більше | | | | | | |2. Архіви: | | | | | | | | | |усі приміщення, крім вестибюлів |Горючі та важко-|З урахуванням |Місткістю 150тис.| |і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали|вимог пунктів 3,|одиниць зберіган-| |1 | |4 цієї таблиці |ня і більше | | | | | | |3. Приміщення сховищ, службових |Горючі та важко-|Незалежно від | - | |каталогів і описів (у будинках |горючі матеріали| площі* | | |бібліотек і архівів) | | | | | | | | | |4. Приміщення сховищ бібліотек і | | | | |архівів, комор, ремонтних майсте-| | | | |рень, палітурно-брошурувальних, | | | | |збору, обробки і упаковки | | | | |макулатури: | | | | | | | | | | будинків управління, |Горючі та важко-|Незалежно від | - | |конструкторських і проектувальних|горючі матеріали| площі | | |організацій заввишки 10 поверхів | | | | |і більше; | | | | | | | | | | будинків державного управління |Горючі та важко-|Незалежно від | - | |України (за винятком прокуратур),|горючі матеріали| площі | | |виконкомів Рад народних депутатів| | | | |областей, міст, районів і | | | | |відділів управління незалежно від| | | | |кількості поверхів | | | | | | | | | |5. Магазини: | | | | | | | | | | усі приміщення, крім тих, що |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |призначені для зберігання і під- |горючі матеріали| |площі | |готовки до продажу м'яса, риби, | | | | |фруктів та овочей (у негорючій | | | | |упаковці), негорючих будівельних | | | | |матеріалів, а також приміщень, | | | | |вказаних у примітці 1; | | | | | | | | | | у двоповерхових будинках |Горючі та важко-|Торговельною |Торговельною | |магазинів та у одноповерхових |горючі матеріали|площею більше |площею | |будинках магазинів при | |3500 м кв. |3500 м кв. | |розташуванні торговельних залів у| | |і менше | |цокольних та підвальних поверхах;| | | | | | | | | | у будинках магазинів висотою |Горючі та важко-|Незалежно від | - | |3 поверхи та вище, а також зав- |горючі матеріали|розмірів | | |вишки 2 поверхи при розташуванні | |торговельної | | |торговельного залу в цокольному | |площі | | |чи підвальному поверхах | | | | | | | | | |6. Підприємства громадського | | | | |харчування: | | | | | | | | | | зали, комори сухих продуктів, |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |службові приміщення, приміщення |горючі матеріали| |площі | |для персоналу і гардеробні | | | | | | | | | |7. Вокзали: | | | | | | | | | | операційні і касові зали, |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |об'єднані пасажирські зали,|горючі матеріали| |площі | |кабіни квиткових і багажних кас,| | | | |кімнати матері і дитини,| | | | |приміщення прийому та видачі| | | | |багажу й ручної поклажі, кімнати| | | | |тривалого перебування пасажирів,| | | | |кімнати депутатів, кімнати для| | | | |іноземних туристів, приміщення| | | | |відділень зв'язку й ощадних кас,| | | | |перукарні, приміщення підприємств| | | | |побутового обслуговування| | | | |пасажирів, медичні пункти,| | | | |службові приміщення, гардеробні| | | | |персоналу, приміщення (камери)| | | | |зберігання багажу і ручної| | | | |поклажи у малих вокзалах,| | | | |приміщення для ЕОМ у| | | | |відповідності з інструкцією для| | | | |електронних обчислювальних машин,| | | | |приміщення підприємств| | | | |громадського харчування у| | | | |відповідності з п. 6 табл. 4| | | | |цього Переліку; | | | | | | | | | | у приміщеннях (камерах) |Горючі та важко-|З розрахунковою |З розрахунковою | |зберігання багажу та ручної |горючі матеріали|кількістю |кількістю | |поклажі (за винятком обладнаних | |пасажирів: |пасажирів: | |автоматичними комірками) і | | | | |складах горючих матеріалів у | | | | |будинках вокзалів: | | | | | | | | | |залізничних та морських; |Горючі та важко-|більше 700 |700 і менше | | |горючі матеріали| | | | | | | | |річкових; |Горючі та важко-|більше 400 |400 і менше | | |горючі матеріали| | | | | | | | |автовокзалів; |Горючі та важко-|більше 300 |300 і менше | | |горючі матеріали| | | | | | | | |аеровокзалів у аеропортах; |Горючі та важко-|більше 1000 |1000 і менше | | |горючі матеріали| | | | | | | | |аеровокзалів у містах |Горючі та важко-|більше 600 |600 і менше | | |горючі матеріали| | | | | | | | |8. У складах горючих, легкозай- |Горючі та легко-|Незалежно від | - | |мистих рідин, горючих хімікатів |займисті рідини |площі | | |площею 500 м кв. і більше | | | | |приміщення (камери) зберігання | | | | |оперативного запасу горючих та | | | | |легкозаймистих рідин; | | | | | | | | | | приміщення (кабіни, бокси) |Горючі та важко-|Незалежно від | - | |випробувань із використанням |горючі матеріали|площі | | |горючих і легкозаймистих рідин; | | | | | | | | | | приміщення з унікальним |Горючі та |Незалежно від | - | |обладнанням та матеріалами; |важкогорючі |площі | | | |матеріали | | | | | | | | | приміщення зберігання і видачі |Горючі та |Незалежно від | - | |унікальних видань, звітів, |важкогорючі |площі | | |рукописів та іншої документації |матеріали | | | |особливої цінності | | | | |9. У елінгах, а також у складах | | | | |та інших приміщеннях площею 100 | | | | |м кв. і більше, призначених для | | | | |зберігання горючих матеріалів чи | | | | |негорючих матеріалів у горючій | | | | |упаковці при розташуванні: | | | | | | | | | | під трибунами при відкритих |Горючі та важко-|Місткістю |З урахуванням | |спортивних спорудах; |горючі матеріали|3000 і більше |вимог п. 19 | | | |глядачів |цієї таблиці | | | | | | | під трибунами критих спортивних|Горючі та важко-|Незалежно від |З урахуванням | |споруд; |горючі матеріали|кількості |вимог п. 19 | | | |глядачів |цієї таблиці | | | | | | | у будинках критих спортивних |Горючі та важко-|Місткістю 800 |З урахуванням | |споруд |горючі матеріали|і більше |вимог п. 19 | | | |глядачів |цієї таблиці | | | | | | |10. У кінотеатрах і клубах з |Горючі та важко-|Місткістю більше|З урахуванням | |естрадами за наявності |горючі матеріали|700 місць** |вимог п. 12 | |колосників, | | |цієї таблиці | | | | | | | у клубах із сценами розмірами |Горючі та важко-|Місткістю до |З урахуванням | |(м): 12,5 х 7,5; 15 х 7,5; |горючі матеріали|700 місць** |вимог п. 12 | |18 х 9; 21 х 12, | | |цієї таблиці | | | | | | | у клубах із сценами розмірами |Горючі та важко-|Місткістю більше|З урахуванням | |(м): 18 х 9; 21 х 12, |горючі матеріали|700 місць |вимог п. 12 | | | | |цієї таблиці | | у клубах із сценами розмірами |Горючі та важко-|Незалежно від |З урахуванням | |(м): 18 х 12; 21 х 15, а також |горючі матеріали|місткості |вимог п. 12 | |у театрах, | | |цієї таблиці | | | | | | | у демонстраційних комплексах |Горючі та важко-|Місткістю більше|З урахуванням | |театрів із сценами панорамного, |горючі матеріали|600 місць |вимог п. 12 | |трибічного і центрального типів | | |цієї таблиці | |11. Клубні та видовищні будівлі: | | | | | під колосниками сцени та ар'єр-|Горючі та важко-|Для будівель, |З урахуванням | |сцени; під нижнім ярусом робочих |горючі матеріали|що перелічені |вимог п. 12 | |галерей і нижніми перехідними | |в п. 10 цієї |цієї таблиці | |містками, що їх з'єднують; у | |таблиці** | | |сейфі згорнутих декорацій; у всіх| | | | |прорізах сцени, включаючи прорізи| | | | |порталу, кишені ар'єрсцени, а | | | | |також частини трюму, зайнятої | | | | |конструкціями вбудованого | | | | |обладнання сцени і | | | | |підйомно-спускних пристроїв; | | | | | | | | | |покриття сцени та ар'єрсцени, усі|Горючі та важко-|Для будівель, |З урахуванням | |робочі галереї, перехідні містки,|горючі матеріали|що перелічені |вимог п. 12 | |за винятком нижніх, трюм (за | |в п. 10 цієї |цієї таблиці | |винятком вбудованого обладнання | |таблиці | | |сцени), кишені сцени, а також | | | | |приміщення в будинках зі сценою, | | | | |що має колосники і трюм, - | | | | |складські приміщення, комори, | | | | |майстерні, приміщення станкових | | | | |і об'ємних декорацій, камери | | | | |пиловидалення | | | | | | | | | |12. Театри, клуби і кінотеатри: | | | | | | | | | |усі приміщення, крім вестибюлів і|Горючі та важко-|Для будівель |Незалежно від | |приміщень, вказаних у примітці 1 |горючі матеріали|та приміщень, |площі | | | |що перелічені | | | | |в пунктах 10, | | | | |11 цієї таблиці | | | | | | | |13. Дитячі дошкільні заклади: | | | | | | | | | | усі приміщення, крім комор для |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |овочів та приміщень, вказаних у |горючі матеріали| |площі | |примітці 1 | | | | | | | | | |14. Школи кількістю учнів понад | | | | |360 чол., школи-інтернати та | | | | |інтернати при школах: | | | | | | | | | | усі приміщення, крім класів, |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |учбових кабінетів загальноосвіт- |горючі матеріали| |площі | |ніх дисциплін, рекреаційних, | | | | |учбово-спортивних залів, | | | | |заготівельних та доприготувальних| | | | |цехів, кабінетів директора і його| | | | |заступників, учительських і | | | | |приміщень, указаних у примітці 1 | | | | | | | | | |15. Лікувально-профілактичні | | | | |установи: | | | | | | | | | |приміщення приймання і |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |виписування, палатні відділення, |горючі матеріали| |площі | |лікувально-діагностичні | | | | |відділення, рентгенодіагностичні | | | | |відділення, кабінети | | | | |кардіографії, відділення | | | | |комп'ютерної та рентгенівської | | | | |томографії, кабінети | | | | |термодіагностики, лабораторії, | | | | |мікробіологічна група, службові | | | | |та побутові приміщення, аптеки, | | | | |патолого-анатомічне відділення, | | | | |станції швидкої допомоги, | | | | |віварії, харчоблоки згідно з п. | | | | |6 цієї таблиці, крім приміщень, | | | | |вказаних у примітці 1 | | | | | | | | | |16. Санаторії, установи | | | | |відпочинку і туризму: | | | | | | | | | | спальні корпуси місткістю 40 |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |місць і більше, приймально-вести-|горючі матеріали| |площі | |бюльна група, їдальня, приміщення| | | | |культурно-масового призначення, | | | | |туристичного, спортивно-оздоровчо| | | | |го та службово-побутового | | | | |призначення, крім приміщень, | | | | |вказаних у примітці 1 | | | | | | | | | |17. Готелі і мотелі: | | | | | | | | | |номери, вітальні, гардероби, |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |камери зберігання, коридори, |горючі матеріали| |площі | |приміщення чергового персоналу, | | | | |побутового обслуговування, | | | | |культурно-масового призначення, | | | | |пунктів прокату туристичного | | | | |спорядження та інвентарю, | | | | |службові й побутові, а також | | | | |приміщення громадського | | | | |харчування згідно з п. 6 цієї | | | | |таблиці | | | | | | | | | |18. Управління, проектні, конст- | | | | |рукторські організації та бюро: | | | | | | | | | | усі приміщення, крім вестибюлів|Горючі та важко-| - |Незалежно від | |і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали| |площі | |1. | | | | | | | | | | 19. Криті спортивні і фізкуль- | | | | |турно-оздоровчі споруди площею | | | | |понад 500 м кв.: | | | | | | | | | | усі приміщення, крім вестибюлів|Горючі та важко-| - |Незалежно від | |і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали| |площі | |1 | | | | | | | | | |20. Лазні сухої пари (сауни): | | | | | | | | | | усі приміщення, крім наведених |Горючі та важко-| - |Незалежно від | |у примітці 1 |горючі матеріали| |площі | | | | | | |21. Приміщення для зберігання |Горючі та важко-|Незалежно від | - | |автомототранспорту, що розташова-|горючі матеріали|площі | | |ний у підвальних та цокольних | | | | |поверхах громадських будинків | | | | | | | | | |22. Підприємства побутового | | | | |обслуговування населення, що | | | | |призначаються для безпосереднього| | | | |обслуговування населення: | | | | | | | | | | виробничі і складські примі- |Горючі та важко-| - |За кількістю | |щення підприємств з виготовлення |горючі матеріали| |працівників | |та ремонту одягу, головних | | |більше 10 | |уборів, трикотажних виробів; | | | | | | | | | | ремонту побутових електричних |Горючі та важко-| - |За кількістю | |приладів, радіо-, теле-, |горючі матеріали| |працівників | |фотоапаратури, годинників; | | |більше 20 | | | | | | |хімічної чистки |Горючі та важко-| - |Незалежно від | | |горючі матеріали| |кількості | | | | |працівників | | | | | | |23. Банки: | | | | | | | | | | банківські сховища цінностей |Горючі та важко-|Незалежно від | - | |та їх відсіки; |горючі матеріали| площі | | | | | | | | приміщення серверної |Горючі та важко-|Незалежно від | - | | |горючі матеріали| площі | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————
* Указані приміщення в бібліотеках з фондом зберігання менше 500 тис. примірників і приміщення площею менше 400 м кв. (кожне) в архівах обласного і районного значення дозволяється обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками замість установок газового пожежогасіння.
** Обладнуються дренчерними установками пожежогасіння, решта - дренчерними та спринклерними установками.

Примітка 1. Не слід передбачати автоматичну пожежну сигналізацію
в убиральнях (туалетних), умивальнях, кімнатах особистої
гігієни жінок, охолоджувальних камерах, мийних,
парильнях, мильних, душових, басейнах та інших
приміщеннях з мокрим процесом, венткамерах, насосних,
бойлерних та інших приміщеннях для інженерного
обладнання будинків, у яких відсутні горючі матеріали, а
також приміщеннях, обладнаних автоматичним
пожежогасінням.
Примітка 2. Улаштування автоматичного пожежогасіння не
обов'язкове в приміщеннях, що наведені у примітці 1.

2.5. Житлові будинки
Таблиця 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Автоматичні засоби протипожежного | | | Приклади | захисту в залежності від площі (м кв.)| | | матеріалів, що | та висоти | | | визначають |———————————————————————————————————————| | Типи приміщень | пожежну | автоматичні | автоматичні | | | небезпеку | установки | установки | | | | пожежогасіння | пожежної | | | | | сигналізації | |—————————————————————————————————————+——————————————————+———————————————————+———————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————————————————+——————————————————+———————————————————+———————————————————| |1. Вітальні квартир житлових |Горючі та | - | 10 поверхів і | |будинків, кімнати гуртожитків і |важкогорючі | | вище* | |приміщення культурно-побутового |матеріали | | | |обслуговування | | | | | | | | | |2. Усі приміщення гуртожитків, |Горючі та | - | Незалежно від | |за винятком санітарно-гігієнічних |важкогорючі | | площі | | |матеріали | | | | | | | | |3. Житлові будинки для старих |Горючі та | - | Незалежно від | |людей і сімей з інвалідами |важкогорючі | | площі | | |матеріали | | | | | | | | |4. Приміщення для зберігання |Горючі та |Незалежно від | - | |автомототранспорту, що розташовані |важкогорючі |площі | | |у підвальних та цокольних поверхах |матеріали | | | |житлових будинків | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
* Використовується для приведення в дію систем димовидалення.

"Офіційний вісник України" 1997, число 49, стор. 226
Код нормативного акта: 4424/1997вгору