Ůîäî ďđîâĺäĺíí˙ ďŕńďîđňčçŕöłż ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷čő îá'şęňłâ
Äĺđćęîěĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙; Íŕęŕç âłä 14.11.1997 š 101
Äîęóěĺíň z0563-97, ďîňî÷íŕ đĺäŕęöł˙ — Đĺäŕęöł˙ âłä 26.08.2007, ďłäńňŕâŕ - z0940-07

                                                          
ÄĹĐĆŔÂÍČÉ ĘÎ̲ŇĹŇ ÓĘĐŔŻÍČ Ç ĹÍĹĐĂÎÇÁĹĐĹĆĹÍÍß
Í Ŕ Ę Ŕ Ç
N 101 âłä 14.11.97 Çŕđĺşńňđîâŕíî â Ěłíłńňĺđńňâł
ě.Ęčżâ ţńňčöłż Óęđŕżíč
27 ëčńňîďŕäŕ 1997 đ.
vd971114 vn101 çŕ N 563/2367

Ůîäî ďđîâĺäĺíí˙ ďŕńďîđňčçŕöłż ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷čő îá'şęňłâ
{ ˛ç çěłíŕěč, âíĺńĺíčěč çăłäíî ç Íŕęŕçîě Íŕöłîíŕëüíîăî
ŕăĺíňńňâŕ Óęđŕżíč ç ďčňŕíü çŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ ĺôĺęňčâíîăî
âčęîđčńňŕíí˙ ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ
N 92 ( z0940-07 ) âłä 15.06.2007 }

Âłäďîâłäíî äî ńňŕňňł 20 Çŕęîíó Óęđŕżíč "Ďđî
ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙" ( 74/94-ÂĐ ), Ďîëîćĺíí˙ ďđî Äĺđćŕâíčé ęîěłňĺň
Óęđŕżíč ç ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙, çŕňâĺđäćĺíîăî Óęŕçîě Ďđĺçčäĺíňŕ
Óęđŕżíč âłä 06.10.97 N 918/95, ňŕ íŕ âčęîíŕíí˙ ďîńňŕíîâč Ęŕáłíĺňó
Ěłíłńňđłâ Óęđŕżíč âłä 15.11.95 N 911 ( 911-95-ď ) ł Ďđîăđŕěč
çŕőîäłâ ůîäî ńęîđî÷ĺíí˙ ńďîćčâŕíí˙ ďđčđîäíîăî ăŕçó â Óęđŕżíł,
çŕňâĺđäćĺíîż ďîńňŕíîâîţ Ęŕáłíĺňó Ěłíłńňđłâ Óęđŕżíč âłä 15.07.97
N 751 ( 751-97-ď ), ç ěĺňîţ ďđîâĺäĺíí˙ ďŕńďîđňčçŕöłż
ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷čő îá'şęňłâ ńóńďłëüíîăî âčđîáíčöňâŕ Óęđŕżíč ňŕ
íŕäŕíí˙ ďđŕęňč÷íîż äîďîěîăč ďłäďđčşěńňâŕě â ďčňŕíí˙ő ĺôĺęňčâíîăî
âčęîđčńňŕíí˙ ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ Í Ŕ Ę Ŕ Ç Ó Ţ:
1. Çŕňâĺđäčňč ňŕ ââĺńňč â äłţ ç 1 ńł÷í˙ 1998 đ. "Ĺíĺđăĺňč÷íčé
ďŕńďîđň ďłäďđčşěńňâŕ" äë˙ ďłäďđčşěńňâ ł îđăŕíłçŕöłé óńłő ôîđě
âëŕńíîńňł ç ďđîĺęňíčě đłâíĺě đł÷íîăî ńďîćčâŕíí˙
ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ ó ňčń˙÷ó ł áłëüřĺ ňîíí, ó
ďĺđĺđŕőóíęó íŕ óěîâíĺ ďŕëčâî, ŕáî ňĺďëîâîż ĺíĺđăłż - ňđč ňčń˙÷ł ł
áłëüřĺ ăłăŕęŕëîđłé, ŕáî ç ďđčşäíŕíîţ ĺëĺęňđč÷íîţ ďîňóćíłńňţ ďîíŕä
ńňî ęłëîâŕň (äîäŕşňüń˙). 2. Óďđŕâëłííţ ĺíĺđăĺňč÷íčő áŕëŕíńłâ, âďđîâŕäćĺíí˙ ňĺőíîëîăłé,
łíôîđěŕöłéíîăî çŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ đîáîňč ç ăŕëóç˙ěč ĺęîíîěłęč ňŕ
đĺăłîíŕěč çŕáĺçďĺ÷čňč ęîîđäčíŕöłţ đîáłň ł îđăŕíłçŕöłţ ěĺňîäč÷íîż
äîďîěîăč ďî âďđîâŕäćĺííţ "Ĺíĺđăĺňč÷íîăî ďŕńďîđňŕ ďłäďđčşěńňâŕ". 3. Äĺđćŕâíłé łíńďĺęöłż ç ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ ç 01.03.98 đ.
ďđîâîäčňč ďĺđĺâłđęó íŕ˙âíîńňł ňŕ ńňŕíó âĺäĺíí˙ íŕ ďłäďđčşěńňâŕő ł
îđăŕíłçŕöł˙ő "Ĺíĺđăĺňč÷íîăî ďŕńďîđňŕ ďłäďđčşěńňâŕ". 4. Ęîíňđîëü çŕ âčęîíŕíí˙ě öüîăî íŕęŕçó çŕëčřŕţ çŕ ńîáîţ.
Çŕńňóďíčę ăîëîâč Ęîěłňĺňó Ş.Đ.Ęđŕěŕđĺíęî
Ďî˙ńíţâŕëüíŕ çŕďčńęŕ
Ĺíĺđăîçŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ ĺęîíîěłęč ł ĺôĺęňčâíĺ âčęîđčńňŕíí˙
ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ Óęđŕżíč ďî ńâîşěó ĺęîíîěł÷íîěó
çíŕ÷ĺííţ âčéřëî íŕ ďĺđřĺ ěłńöĺ ńĺđĺä çŕăŕëüíîäĺđćŕâíčő ďđîăđŕě.
Ĺęîíîěł÷íčé ńňŕí ęîćíîăî ďłäďđčşěńňâŕ âčěłđţşňüń˙ éîăî
ńďđîěîćíłńňţ ó đĺŕëüíîěó çěĺířĺííł âčňđŕň ĺíĺđăîíîńłżâ. Â đîçâčňîę Çŕęîíó Óęđŕżíč "Ďđî ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙" ( 74/94-ÂĐ )
ňŕ íŕ âčęîíŕíí˙ ďîńňŕíîâč Ęŕáłíĺňó Ěłíłńňđłâ Óęđŕżíč âłä 15.11.95
N 911 ( 911-95-ď ) ł âđŕőîâóţ÷č "Ďđîăđŕěó çŕőîäłâ ůîäî ńęîđî÷ĺíí˙
ńďîćčâŕíí˙ ďđčđîäíîăî ăŕçó â Óęđŕżíł", ďđčéí˙ňîż ďîńňŕíîâîţ âłä
15.07.97 N 751 ( 751-97-ď ), ůîäî çŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ ďŕńďîđňčçŕöłż
ĺíĺđăîşěíčő âčđîáíčöňâ Óęđŕżíč đîçđîáëĺíî "Ĺíĺđăĺňč÷íčé ďŕńďîđň
ďłäďđčşěńňâŕ". Éîăî âďđîâŕäćĺíí˙ äŕńňü ěîćëčâłńňü ńňâîđĺíí˙
łíôîđěŕöłéíîż áŕçč äŕíčő ďđî ńňŕí âčęîđčńňŕíí˙ ňŕ đĺçĺđâč ĺęîíîěłż
ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ ł ńňâîđčňü óěîâč äë˙ đîçđîáęč
çŕőîäłâ ç ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ íŕ ďĺđńďĺęňčâó. Ďŕńďîđň ďđîéřîâ äîńëłäíĺ âčďđîáóâŕíí˙ íŕ ďłäďđčşěńňâŕő đ˙äó
ăŕëóçĺé ďđîěčńëîâîńňł ěě.Ęčşâŕ ňŕ Őŕđęîâŕ ňŕ ç óđŕőóâŕíí˙ě
çŕóâŕćĺíü ďđîďîíóşňüń˙ äî řčđîęîăî âďđîâŕäćĺíí˙. Âđŕőîâóţ÷č âŕăîěłńňü âčęîíŕíí˙ çŕőîäłâ, ˙ęł ďĺđĺäáŕ÷ĺíł öčě
íŕęŕçîě, ş íĺîáőłäíłńňü â ňĺđěłíîâłé éîăî đĺşńňđŕöłż.
Çŕňâĺđäćĺíî
íŕęŕçîě Äĺđćęîěĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙
Óęđŕżíč
âłä 14 ëčńňîďŕäŕ 1997 đîęó N 101
Ĺíĺđăĺňč÷íčé ďŕńďîđň ďłäďđčşěńňâŕ _________________________________________________
(íŕéěĺíóâŕíí˙ ďłäďđčşěńňâŕ)
Ńęëŕäĺíî çŕ ńňŕíîě íŕ ____ 1998 đ.
Ůîđł÷íĺ ęîđčăóâŕíí˙ îáîâ'˙çęîâĺ
__________________ _____________ ____________
(ďîńŕäŕ ęĺđłâíčęŕ) (ďłäďčń) (ď.ł.á.)
Ęîěó íŕäŕşňüń˙ ___________________________________________________
(íŕçâŕ, ŕäđĺńŕ îäĺđćóâŕ÷ŕ) Ďłäďîđ˙äęîâŕíłńňü ________________________________________________
(ěłíłńňĺđńňâî, âłäîěńňâî, ęîíöĺđí, ŕńîöłŕöł˙, __________________________________________________________________
áĺç ďłäďîđ˙äęîâŕíîńňł) Âčůŕ îđăŕíłçŕöł˙ ________________________________________________
Ôîđěŕ âëŕńíîńňł _________________________________________________
Ăŕëóçü (âčä äł˙ëüíîńňł) __________________________________________
˛äĺíňčôłęŕöłéíčé ęîä ďłäďđčşěńňâŕ ________________________________
Ŕäđĺńŕ ďłäďđčşěńňâŕ ______________________________________________
Áŕíęłâńüęł đĺęâłçčňč _____________________________________________
Ňđŕíńďîđňíł đĺęâłçčňč ____________________________________________
Ňĺëĺôŕęń ____________ Ňĺëĺęń _____________ Ňĺëĺňŕéď ____________
Ęĺđłâíčę _______________________, ňĺëĺôîí _______________________
(ď.ł.á.) Ăîëîâíčé łíćĺíĺđ ________________, ňĺëĺôîí _______________________
(ď.ł.á.) Ăîëîâíčé ĺíĺđăĺňčę _________________, ňĺëĺôîí ____________________
(ď.ł.á.)
1. Çŕăŕëüíŕ ÷ŕńňčíŕ
1.1. "Ĺíĺđăĺňč÷íčé ďŕńďîđň ďłäďđčşěńňâŕ" (íŕäŕëł - Ďŕńďîđň)
đîçđîáëĺíî âłäďîâłäíî äî ńňŕňňł 20 Çŕęîíó Óęđŕżíč "Ďđî
ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙" ( 74/94-ÂĐ ), Ďîëîćĺíí˙ ďđî Íŕöłîíŕëüíĺ
ŕăĺíňńňâî Óęđŕżíč ç ďčňŕíü çŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ ĺôĺęňčâíîăî âčęîđčńňŕíí˙
ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ, çŕňâĺđäćĺíîăî ďîńňŕíîâîţ Ęŕáłíĺňó Ěłíłńňđłâ
Óęđŕżíč âłä 03.04.2006 N 412 ( 412-2006-ď ), ňŕ íŕ âčęîíŕíí˙
ďîńňŕíîâč Ęŕáłíĺňó Ěłíłńňđłâ Óęđŕżíč âłä 15.11.95 N 911
( 911-95-ď ) ł Ďđîăđŕěč çŕőîäłâ ůîäî ńęîđî÷ĺíí˙ ńďîćčâŕíí˙
ďđčđîäíîăî ăŕçó â Óęđŕżíł, çŕňâĺđäćĺíîż ďîńňŕíîâîţ Ęŕáłíĺňó
Ěłíłńňđłâ Óęđŕżíč âłä 15.07.97 N 751 ( 751-97-ď ), ç ěĺňîţ
ďđîâĺäĺíí˙ ďŕńďîđňčçŕöłż ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷čő îá'şęňłâ ńóńďłëüíîăî
âčđîáíčöňâŕ Óęđŕżíč ňŕ íŕäŕíí˙ ďđŕęňč÷íîż äîďîěîăč ďłäďđčşěńňâŕě â
ďčňŕíí˙ő ĺôĺęňčâíîăî âčęîđčńňŕíí˙ ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ.
Ďŕńďîđň ďđčçíŕ÷ĺíčé äë˙ âłäîáđŕćĺíí˙ ôŕęňč÷íîż íŕ˙âíîńňł
ĺíĺđăîăĺíĺđóţ÷îăî, ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷îăî ňŕ ĺíĺđăîďîńňŕ÷ŕëüíîăî
îáëŕäíŕíí˙, ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷čő ňĺőíîëîăł÷íčő ďđîöĺńłâ, öĺőłâ,
äłëüíčöü, ńďîđóä ňŕ łí., żő őŕđŕęňĺđčńňčę, ňŕ ńňŕíó âčęîđčńňŕíí˙
ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ ó âčđîáíčöňâł, çŕëó÷ĺíí˙ äî
ĺíĺđăĺňč÷íîăî áŕëŕíńó âňîđčííčő ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ,
ďîíîâëţâŕíčő ňŕ ŕëüňĺđíŕňčâíčő äćĺđĺë ĺíĺđăłż ňŕ łířł âłäîěîńňł,
˙ęł çŕáĺçďĺ÷óţňü ěîćëčâłńňü ŕíŕëłçó ńňŕíó ĺíĺđăîńďîćčâŕíí˙
ďłäďđčşěńňâŕ ł ĺôĺęňčâíîńňł âčęîđčńňŕíí˙ ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺňč÷íčő
đĺńóđńłâ (íŕäŕëł - ĎĹĐ) ňŕ đîçđîáęč çŕőîäłâ ůîäî ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙,
đîçâčňęó ňŕ ňĺőíł÷íîăî ďĺđĺîçáđîşíí˙. { Ďóíęň 1.1 đîçäłëó 1 łç çěłíŕěč, âíĺńĺíčěč çăłäíî ç Íŕęŕçîě
Íŕöłîíŕëüíîăî ŕăĺíňńňâŕ Óęđŕżíč ç ďčňŕíü çŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ ĺôĺęňčâíîăî
âčęîđčńňŕíí˙ ĺíĺđăĺňč÷íčő đĺńóđńłâ N 92 ( z0940-07 ) âłä
15.06.2007 }
1.2. Ďŕńďîđň çŕďîâíţţňü ó îäíîěó ďđčěłđíčęó ňŕ çáĺđłăŕţňü
ĺíĺđăîâčęîđčńňîâóţ÷ł ďłäďđčşěńňâŕ: - ďđîěčńëîâł, áóäłâĺëüíł, ňđŕíńďîđňíł, ńłëüńüęîăîńďîäŕđńüęł,
ęîěóíŕëüíł, ęóëüňóđíî-ďîáóňîâł, ŕ ňŕęîć ďđîěčńëîâî-âčđîáíč÷ł ňŕ
đŕéîííł ęîňĺëüíł, ďłäďđčşěńňâŕ îá'şäíŕíčő ęîňĺëĺíü ňŕ ňĺďëîâčő
ěĺđĺć óńłő ôîđě âëŕńíîńňł ł ďłäďîđ˙äęóâŕíí˙, ˙ęł ěŕţňü ďđîĺęňíó
ďîňóćíłńňü ďî ńďîćčâŕííţ ĎĹĐ (çâĺäĺíčő äî óěîâíîăî ďŕëčâŕ) çŕ đłę
íĺ ěĺířĺ, ˙ę 1000 ň ó. ď., ŕáî ňĺďëîâîż ĺíĺđăłż - 3000 Ăęŕë ł
áłëüřĺ, íĺçŕëĺćíî âłä äćĺđĺë żő íŕäőîäćĺíí˙, ŕáî ç ďđčşäíŕíîţ
ĺëĺęňđč÷íîţ ďîňóćíłńňţ, íĺçŕëĺćíî âłä äćĺđĺë ďîńňŕ÷ŕíí˙, 100 ęÂň ł
áłëüřĺ. 1.3. Âłäďîâłäŕëüíłńňü çŕ çŕďîâíĺíí˙ ł ńâîş÷ŕńíłńňü âíĺńĺíí˙
çěłí äî Ďŕńďîđňŕ ďîęëŕäŕşňüń˙ íŕ ăîëîâíîăî ĺíĺđăĺňčęŕ (íŕ÷ŕëüíčęŕ
ĺíĺđăîěĺőŕíł÷íîăî âłääłëó) ďłäďđčşěńňâŕ ŕáî íŕ łířó ďîńŕäîâó
îńîáó. 1.4. Ďłńë˙ çŕďîâíĺíí˙ Ďŕńďîđň ďłäďčńóşňüń˙ ęĺđłâíčęîě
ďłäďđčşěńňâŕ. 1.5. Ňĺđěłí äłż Ďŕńďîđňŕ - 5 đîęłâ, ďđč öüîěó 1996 đłę -
áŕçîâčé. 1.6. Çŕăŕëüíŕ çâłđęŕ ňŕ âíĺńĺíí˙ çěłí äî âëŕńíîăî ďđčěłđíčęŕ
Ďŕńďîđňŕ çäłéńíţşňüń˙ ďłäďđčşěńňâîě äî 1 áĺđĺçí˙ ěłń˙ö˙ ďîňî÷íîăî
đîęó. Ďîâłäîěëĺíí˙ ďđî âíĺńĺíí˙ çěłí äî Ďŕńďîđňŕ, ˙ęł ěŕëč ěłńöĺ ó
çâłňíîěó ďĺđłîäł, çäłéńíţşňüń˙ ó "Ďĺđĺëłęó âłäďîâłäŕëüíčő
âčęîíŕâöłâ", ďđč öüîěó âęŕçóţňüń˙: 1) ó ăđŕôł 2 - íŕéěĺíóâŕíí˙ đîçäłëłâ ł íîěĺđłâ ňŕáëčöü, â ˙ęł
âíĺńĺíł çěłíč (ăđŕôŕ 3); 2) ó ăđŕôŕő 6, 7 - íîěĺđč ńňîđłíîę Ďŕńďîđňŕ, íŕ ˙ęčő
çäłéńíţâŕëîńü âíĺńĺíí˙ çěłí, ňŕ íîěĺđč äîäŕňęîâčő ńňîđłíîę. 3) ó ăđŕôł 10 - ďłäďčń âčęîíŕâö˙.
2. Ďĺđĺëłę âčęîíŕâöłâ âłäďîâłäŕëüíčő çŕ ńęëŕäŕíí˙ ňŕ âĺäĺíí˙
"Ĺíĺđăĺňč÷íîăî ďŕńďîđňŕ ďłäďđčşěńňâŕ" ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Íŕéěĺíóâŕíí˙ | Íîěĺđ | Âłäďîâłäŕëüíčé|Íîěĺđ ńňîđłíęč |Âčńőłäíčé íîěĺđ| Äŕňŕ |Ďłäďčń| |ď/ď|đîçäłëó ďŕńďîđňŕ|ňŕáëčöł| âčęîíŕâĺöü | |ňŕ äŕňŕ âłäďđŕ-| çŕďîâíĺíí˙ | | | | | |———————————————+———————————————|âëĺíí˙ ďŕńďîđňŕ|(ęîđčăóâŕíí˙)| | | | | |ďîńŕäŕ| ď.ł.á. |˙ęŕ ęîđč-|íîâîż|âčůłé îđăŕíłçŕ-| | | | | | | | |ăóşňüń˙ | |öłż | | | |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Ęîđîňęŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ ďłäďđčşěńňâŕ
3.1. Âčđîáíč÷ł ďîňóćíîńňł ňŕ żő âčęîđčńňŕíí˙
Ňŕáëčö˙ Ď-1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Íŕéěĺíóâŕíí˙ |Ęîä ďđîäóęöłż| Îäčíčöł|Ęîä |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż ó çâłňíîěó đîöł.| | ďîęŕçíčęłâ | çŕ ÇĘĎ | âčěłđó |đ˙äęŕ| Đîçđŕőóíęîâŕ ďîňóćíłńňü | | | | | |————————————————————————————————————| | | | | |1996 | 1997|1998 |1999 |2000 | 2001 | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |Đŕçîě ďî | |ňčń.ăđí.| 01 | | | | | | | |ďłäďđčşěńňâó | | | 02 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |1. | | | 03 | | | | | | | | | | | 04 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |2. | | | 05 | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |3. | | | 07 | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |4. | | | 09 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |5. | | | 11 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |6. | | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |7. | | | 15 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |8. | | | 17 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |9. | | | 19 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |10. | | | 21 | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3.2. Óçŕăŕëüíĺíł ďîęŕçíčęč ĺíĺđăîńďîćčâŕíí˙
Ňŕáëčö˙ Ď-2 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ | Îäčíčö˙ | Ęîä | Đîęč | | ďîęŕçíčęłâ | âčěłđó |đ˙äęŕ|———————————————————————————————————| | | | | 1996|1997 |1998 |1999 |2000 |2001 | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |1. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ |ňčń.ăđí. | 01 | | | | | | | |ęîňĺëüíî-ďł÷íîăî ďŕëčâŕ | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |ăŕç ďđčđîäíčé, |ňčń.ęóá.ě. | 02 | | | | | | | |çđłäćĺíčé |ňčń.ăđí. | 03 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |ěŕçóň | ň | 04 | | | | | | | | |ňčń.ăđí. | 05 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |âóăłëë˙ | ň | 06 | | | | | | | | |ňčń.ăđí. | 07 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |äčçĺëüíĺ ďŕëčâî | ň | 08 | | | | | | | | |ňčń.ăđí. | 09 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |ńâłňëł íŕôňîďđîäóęňč | ň | 10 | | | | | | | |(áĺíçčí, ăŕń) |ňčń.ăđí. | 11 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |łířł âčäč ďŕëčâŕ | ň | 12 | | | | | | | | |ňčń.ăđí. | 13 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |2. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ | Ăęŕë | 14 | | | | | | | |ňĺďëîĺíĺđăłż | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |â ňîěó ÷čńëł çł | Ăęŕë | 15 | | | | | | | |ńňîđîíč |ňčń.ăđí. | 16 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |3. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ |ňčń.ęÂň.ă | 17 | | | | | | | |ĺëĺęňđîĺíĺđăłż | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |â ňîěó ÷čńëł çł |ňčń.ęÂň.ă | 18 | | | | | | | |ńňîđîíč |ňčń.ăđí. | 19 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |4. Çŕăŕëüíŕ âŕđňłńňü |ňčń.ăđí. | 20 | | | | | | | |ĎĹĐ (đ˙ä. 01 + 16 + 19) | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |5. Ĺíĺđăîşěíłńňü |ęă ó.ď./ăđí. | 21 | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |6. Ňĺďëîşěíłńňü |Ăęŕë/ňčń.ăđí.| 22 | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |7. Ĺëĺęňđîşěíłńňü |ęÂň.ă/ăđí. | 23 | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |8. Ĺíĺđăîîńíŕůĺíłńňü |ęă ó.ď./÷îë. | 24 | | | | | | | |ďđŕöł | ĎÂĎ | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |9. Ĺëĺęňđîîńíŕůĺíłńňü |ęÂň.ă/÷îë. | 25 | | | | | | | |ďđŕöł | ĎÂĎ | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |10. Ĺíĺđăîşěíłńňü |ęă ó.ď./ăđí. | 26 | | | | | | | |îńíîâíčő âčđîáíč÷čő | | | | | | | | | |ôîíäłâ | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |11. Ĺëĺęňđîşěíłńňü |ęÂň.ă/ňčń. | 27 | | | | | | | |îńíîâíčő âčđîáíč÷čő | ăđí. | | | | | | | | |ôîíäłâ | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |12. Ĺíĺđăĺňč÷íŕ | ňčń. ęÂň | 28 | | | | | | | |ďîňóćíłńňü, ůî | | | | | | | | | |îáńëóăîâóş âčđîáíč÷čé | | | | | | | | | |ďđîöĺń | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3.3. Ňĺőíłęî-ĺęîíîěł÷íŕ ĺôĺęňčâíłńňü ďđîăđŕěč ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙
Ňŕáëčö˙ Ď-3 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ | Îäčíčöł | Ęîä | Đîęč | | ďîęŕçíčęłâ | âčěłđó |đ˙äęŕ|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | | | | ďî |ôŕęňč÷íî| ďî |ôŕęňč÷íî| ďî |ôŕęňč÷íî| ďî |ôŕęňč÷íî| ďî |ôŕęňč÷íî| ďî |ôŕęňč÷íî| | | | |ďđîăđŕěł| |ďđîăđŕěł| |ďđîăđŕěł| |ďđîăđŕěł| |ďđîăđŕěł| |ďđîăđŕěł| | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |1. Ĺęîíîěł˙ | | | | | | | | | | | | | | | |ďŕëčâíî-ĺíĺđăĺ- | | | | | | | | | | | | | | | |ňč÷íčő đĺńóđńłâ: |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ęîňĺëüíî-ďł÷íĺ |ň ó. ď. | 01 | | | | | | | | | | | | | |ďŕëčâî |% | 02 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ďŕëüíĺ äë˙ |ň ó. ď. | 03 | | | | | | | | | | | | | |đîáîňč ňđŕíńďîđňó|% | 04 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ňĺďëîĺíĺđăł˙ |ňčń. Ăęŕë | 05 | | | | | | | | | | | | | | |% | 06 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ĺëĺęňđîĺíĺđăł˙ |ěëí ęÂň. ă | 07 | | | | | | | | | | | | | | |% | 08 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |2. Çŕăŕëüíł âčň- |ňčń. ăđí. | | | | | | | | | | | | | | |đŕňč íŕ íŕóęîâî- | | | | | | | | | | | | | | | |äîńëłäíł ňŕ | | | | | | | | | | | | | | | |ďđîĺęňíî-ďîřóęîâł| | | | | | | | | | | | | | | |đîáîňč | | | | | | | | | | | | | | | |ç ĺęîíîěłż: | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ęîňĺëüíî-ďł÷íĺ | | 09 | | | | | | | | | | | | | |ďŕëčâî | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ďŕëüíĺ äë˙ | | 10 | | | | | | | | | | | | | |đîáîňč ňđŕíńďîđňó| | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ňĺďëîĺíĺđăł˙ | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ĺëĺęňđîĺíĺđăł˙ | | 12 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |3. Çŕăŕëüíł âčň- |ňčń. ăđí. | | | | | | | | | | | | | | |đŕňč íŕ âďđîâŕ- | | | | | | | | | | | | | | | |äćĺíí˙ çŕőîäłâ | | | | | | | | | | | | | | | |ç ĺęîíîěłż: | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ęîňĺëüíî-ďł÷íĺ | | 13 | | | | | | | | | | | | | |ďŕëčâî | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ďŕëüíĺ äë˙ | | 14 | | | | | | | | | | | | | |đîáîňč ňđŕíńďîđňó| | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ňĺďëîĺíĺđăł˙ | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ĺëĺęňđîĺíĺđăł˙ | | 16 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |4. Đł÷íčé ĺęîíî- |ňíĺ. ăđí. | 17 | | | | | | | | | | | | | |ěł÷íčé ĺôĺęň | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |5. Îęóďíłńňü |đîęč | 18 | | | | | | | | | | | | | |âčňđŕň | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6. Ďčňîěł âčňđŕňč| | | | | | | | | | | | | | | |ęîřňłâ äë˙ | | | | | | | | | | | | | | | |ĺęîíîěłż îäčíčöł | | | | | | | | | | | | | | | |ĎĹĐ: | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.1. Ęîňĺëüíî- |ăđí. | 19 | | | | | | | | | | | | | |ďł÷íĺ ďŕëčâî |ň ó. ď. | | | | | | | | | | | | | | |((đ˙ä 09 + | | | | | | | | | | | | | | | |+ đ˙ä 13): | | | | | | | | | | | | | | | |: đ˙ä 01) | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.2. Ďŕëüíĺ äë˙ |ăđí. | 20 | | | | | | | | | | | | | |đîáîňč ňđŕíńďîđňó|ň ó. ď. | | | | | | | | | | | | | | |((đ˙ä 10 + | | | | | | | | | | | | | | | |+đ˙ä 14) : đ˙ä 3)| | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.3. Ňĺďëîĺíĺđăł˙|ăđí. | 21 | | | | | | | | | | | | | |((đ˙ä 11 + |Ăęŕë | | | | | | | | | | | | | | |+ đ˙ä 15): | | | | | | | | | | | | | | | |: đ˙ä 05) | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.4. Ĺëĺęňđîĺ- |ăđí. | 22 | | | | | | | | | | | | | |íĺđăł˙ ((đ˙ä 12 +|ęÂň. ă | | | | | | | | | | | | | | |+ đ˙ä 16): đ˙ä | | | | | | | | | | | | | | | |07) | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3.4. Ńňđóęňóđŕ ďłäďđčşěńňâŕ ł íŕ˙âíłńňü âčđîáíč÷čő ďëîů
Ňŕáëčö˙ Ď-4 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Ďîâíł íŕéěĺíóâŕíí˙ |Ęîä |Íŕéěĺíóâŕíí˙, łíâ. N |  ňîěó ÷čńëł: âčđîáíč÷ŕ ďëîůŕ |Ńňčńëŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ áóäłâëł | |ď/ď|ďłäđîçäłëłâ ďłäďđčşěńňâ|đ˙äęŕ|áóäłâëł, äĺ đîçňŕřîâŕíł| îďŕëţâŕíŕ/íĺîďŕëţâŕíŕ, ňčń. ęâ. ě. | | | | | |äłëüíčöł ďłäđîçäłëó, |—————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————| | | | |çŕăŕëüíŕ ďëîůŕ, |îńíîâíîăî |äîďîěłćíîăî|ńęëŕäč|ďîáóňîâł |łířł |ďëîůŕ |áóäłâĺëüíčé|ďîâĺđ- | | | | |ňčń. ęâ. ě |âčđîáíčöňâŕ|âčđîáíčöňâŕ| |ďđčěłůĺíí˙|îá'şęňč|çŕáóäîâč, |îá'şě, ňčń.|őîâłńňü| | | | | | | | | | |ňčń. ęâ. ě| ęóá. ě. | | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | |Âńüîăî ďî ďłäďđčşěńňâó | 01 | | | | | | | | | ő | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | | | | | | | | | | | | ő | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | |Âńüîăî ďî ďłäđîçäłëó | | | | | | | | | | | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Ńňčńëŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ áóäłâëł |Çŕëüíł âčňđŕňč ňĺďëîĺíĺđăłż äë˙ îďŕëĺíí˙|Íŕ˙âíłńňü ŕâňîěŕňčęč äë˙|Íŕ˙âíłńňü đĺęóďĺđŕňîđłâ | | | ňŕ âĺíňčë˙öłż, Ăęŕë | đĺăóëţâŕíí˙ ńčńňĺě |ňĺďëŕ âĺíňčë˙öłéíčő | |————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————+————————————————————————|âčęčäłâ, żő ďđîäóęňčâíłńňü| |ěŕňĺđłŕë îăîđîäćó- |ďëîůŕ çŕńęëĺíí˙,| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | îďŕëĺíí˙ | âĺíňčë˙öłż | ęęŕë/ăîä. | |âŕëüíčő ęîíńňđóęöłé| ňčń. ęâ. ě | | | | | | | | | | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| | ő | | | | | | | | ő | ő | | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| | ő | | | | | | | | ő | ő | | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3.5. Îá'şęňč ćčňëîâî-ęîěóíŕëüíîż ł ńîöłŕëüíîż ńôĺđč *
Ňŕáëčö˙ Ď-5 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Íŕéěĺíóâŕíí˙ |Ęîä | Őŕđŕęňĺđčńňčęŕ | Ńďîćčâŕíí˙ ĺíĺđăîđĺńóđńłâ ďî đîęŕő | |ď/ď| |đ˙äęŕ|——————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | ďîęŕçíčę| îäčíčö˙ |çíŕ÷ĺíí˙| ňĺďëîĺíĺđăł˙, Ăęŕë | ĺëĺęňđîĺíĺđăł˙, ňčń. ęÂň. ă | | | | | | âčěłđó | |—————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | | | | | 1996| 1997 |1998 |1999 |2000 | 2001 | 1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | 2001 | |———+————————————————————+—————+—————————+———————————+————————+—————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————+—————+—————+—————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |———+————————————————————+—————+—————————+———————————+————————+—————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————+—————+—————+—————+——————| |1. |Ćčňëîâł áóäčíęč | 01 | ďëîůŕ |ňčń. ęâ. ě | | | | | | | | | | | | | | |2. |Ăóđňîćčňęč | 02 | ďëîůŕ |ňčń. ęâ. ě | | | | | | | | | | | | | | |3. |Řęîëč | 03 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | |4. |Äîřęłëüíł çŕęëŕäč | 04 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | |5. |Ěŕăŕçčíč | 05 | ďëîůŕ | ęâ. ě | | | | | | | | | | | | | | |6. |Żäŕëüíł | 06 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | |7. |Áóäčíęč ęóëüňóđč | 07 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | |8. |Ńďîđňęîěďëĺęńč | 08 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | |9. |Ëłęŕđíł | 09 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | |10.|Ďđîôłëŕęňîđłż | 10 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | |11.|Ďîëłęëłíłęč | 11 | âłäâłäó-| řň. | | | | | | | | | | | | | | | | | | âŕíí˙ | | | | | | | | | | | | | | | |12.|Ňŕáîđč âłäďî÷číęó | 12 | ěłńöĺ | řň. | | | | | | | | | | | | | | | |äłňĺé | | | | | | | | | | | | | | | | | |13.|˛ířł îá'şęňč | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————— * Âęŕçóţňüń˙ îá'şęňč, ˙ęł çíŕőîä˙ňüń˙ íŕ áŕëŕíńł ďłäďđčşěńňâŕ.
3.6. Ńęëŕä ĺíĺđăîěĺőŕíł÷íîăî óńňŕňęóâŕíí˙, ňđŕíńďîđňó,
÷čńĺëüíłńňü ďđŕöłâíčęłâ
Ňŕáëčö˙ Ď-6 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|——————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |1. Çŕăŕëüíŕ ďîňóćíłńňü ěĺőŕ- | 01 | | | | | | | |íł÷íčő äâčăóíłâ, âńüîăî, | | | | | | | | |(ęÂň) (ô. 24-ĺ, đ˙ä. 40) | | | | | | | | | | | | | | | | | |â ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |1.1. Ďŕđîâł ěŕřčíč, ëîęîěî- | 02 | | | | | | | |áłëł | | | | | | | | |1.2. Ňóđáłíč | 03 | | | | | | | |1.3. Äčçĺëł | 04 | | | | | | | |1.4. Ăŕçîâł äâčăóíč | 05 | | | | | | | |1.5. ˛ířł äâčăóíč | | | | | | | | |âíóňđłříüîăî çăîđ˙íí˙ | 06 | | | | | | | |1.6. Äâčăóíč ďđ˙ěîż äłż | 07 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |2. Çŕăŕëüíŕ ęłëüęłńňü | | | | | | | | |ŕâňîěîáłëłâ, âńüîăî (řň.) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |â ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |2.1. Âŕíňŕćíł ŕâňîěîáłëł, | | | | | | | | |âęëţ÷íî ç ďłęŕďŕěč ł ôóđăî- | | | | | | | | |íŕěč íŕ řŕńł ëĺăęîâčő ŕâňîěî-| | | | | | | | |áłëłâ: | | | | | | | | |- ęłëüęłńňü, řň. | 09 | | | | | | | |- çŕăŕëüíŕ âŕíňŕćíłńňü | 10 | | | | | | | |2.2. Ďŕńŕćčđńüęł ŕâňîáóńč: | | | | | | | | |- ęłëüęłńňü, řň. | 11 | | | | | | | |- çŕăŕëüíŕ ďŕńŕćčđîěłńňęłńňü,| | | | | | | | | ç íčő ěłńöü äë˙ ńčäłíí˙ | 12 | | | | | | | |2.3. Ďŕńŕćčđńüęł ëĺăęîâł | | | | | | | | |ŕâňîěîáłëł, řň. | 13 | | | | | | | |2.4. Ńďĺöłŕëüíł ŕâňîěîáłëł, | | | | | | | | |řň. | 14 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |3. Çŕëłçíč÷íčé ňđŕíńďîđň, | | | | | | | | |â ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |3.1. Ëîęîěîňčâč: | | | | | | | | |- ęłëüęłńňü, řň. | 15 | | | | | | | |-ďîňóćíłńňü, ę. ń. | 16 | | | | | | | |3.2. Ňĺďëîâîçč: | | | | | | | | |- ęłëüęłńňü, řň. | 17 | | | | | | | |- ďîňóćíłńňü, ę. ń. | 18 | | | | | | | |3.3. Ĺëĺęňđîâîçč: | | | | | | | | |- ęłëüęłńňü, řň. | 19 | | | | | | | |- ďîňóćíłńňü, ę. ń. | 20 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |4. Ŕâłŕöłéíčé ňđŕíńďîđň: | | | | | | | | |- ęłëüęłńňü ëłňŕęłâ, řň. | 21 | | | | | | | |- âŕíňŕćíłńňü, ň | 22 | | | | | | | |- ďîňóćíłńňü äâčăóíłâ, ę. ń.| 23 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |5. Ěîđńüęł ňŕ đł÷ęîâł ńóäíŕ: | | | | | | | | |- ęłëüęłńňü, řň. | 24 | | | | | | | |- âŕíňŕćíłńňü, ň | 25 | | | | | | | |- ďîňóćíłńňü äâčăóíłâ, ę. ń.| 26 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |6. Çŕăŕëüíŕ âŕđňłńňü îńíîâíčő| | | | | | | | |ôîíäłâ, ňčń. ăđí. | 27 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |7. Ńĺđĺäíüîîáëłęîâŕ ÷čńĺëü- | | | | | | | | |íłńňü ďđîěčńëîâî-âčđîáíč÷îăî | | | | | | | | |ďĺđńîíŕëó, ÷îë. | 28 | | | | | | | |ç íčő: | | | | | | | | |đîáłňíčęłâ âńüîăî | 29 | | | | | | | |â ĺíĺđăîńëóćáł | 30 | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. Ďîńňŕ÷ŕíí˙ ďłäďđčşěńňâŕ ďŕëčâîě
4.1. Çŕăŕëüíŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ
Ňŕáëčö˙ Ď-7 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|———————————————————————————————————| | | |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |1. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ ďŕëčâŕ, | | | | | | | | |ňčń. ň ó. ď. | 01 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |2. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ ăŕçó | | | | | | | | |ăîđţ÷îăî, ďđčđîäíîăî, ňčń. ęóá. ě | 02 | | | | | | | |ç íüîăî: | | | | | | | | |- âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî | 03 | | | | | | | |ó ň. ÷. íŕ đîáîňó ŕâňîňđŕíńďîđňó | 04 | | | | | | | |ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | 05 | | | | | | | |âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó | 06 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |3. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ ěŕçóňó, ň | 07 | | | | | | | |ç íüîăî: | | | | | | | | |âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî | 08 | | | | | | | |ó ň. ÷. íŕ đîáîňó ňđŕíńďîđňó | 09 | | | | | | | |ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | 10 | | | | | | | |âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó | 11 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |4. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ âóăłëë˙, | | | | | | | | |ňčń. ň | 12 | | | | | | | |ç íüîăî: | | | | | | | | |âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî | 13 | | | | | | | |ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | 14 | | | | | | | |âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó | 15 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |5. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ áĺíçčíó, ň | 16 | | | | | | | |ç íüîăî: | | | | | | | | |âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî | 17 | | | | | | | |ó ň. ÷. íŕ đîáîňó ňđŕíńďîđňó | 18 | | | | | | | |ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | 19 | | | | | | | |âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó | 20 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |6. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ äčçĺëüíîăî | | | | | | | | |ďŕëčâŕ, ň | 21 | | | | | | | |ç íüîăî: | | | | | | | | |âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî | 22 | | | | | | | |ó ň. ÷. íŕ đîáîňó ňđŕíńďîđňó | 23 | | | | | | | |ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | 24 | | | | | | | |âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó | 25 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |7. Çŕăŕëüíĺ ńďîćčâŕíí˙ ăŕçó | | | | | | | | |çđłäćĺíîăî, ň | 26 | | | | | | | |ç íüîăî: | | | | | | | | |âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî | 27 | | | | | | | |ó ň. ÷. íŕ đîáîňó ŕâňîňđŕíńďîđňó | 28 | | | | | | | |ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | 29 | | | | | | | |âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó | 30 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |8. Çŕăŕëüíĺ âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙ | | | | | | | | |ăŕçó, ň | 31 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |9. Íŕ˙âíłńňü ńęëŕäłâ äë˙ çáĺđłăŕíí˙| | | | | | | | |ęîňĺëüíî-ďł÷íîăî ďŕëčâŕ: | | | | | | | | |9.1. Đłäęîăî: şěíłńňü ńęëŕäłâ, ňîíí| 32 | | | | | | | |ęłëüęłńňü äłá đîáîňč ďłäďđčşěńňâŕ | 33 | | | | | | | |9.2. Ňâĺđäîăî: şěíłńňü ńęëŕäłâ, | | | | | | | | |ňîíí | 34 | | | | | | | |ęłëüęłńňü äłá đîáîňč ďłäďđčşěńňâŕ | 35 | | | | | | | |———————————————————————————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |10. Ńčńňĺěŕ îáëłęó ęîňĺëüíî-ďł÷íîăî| | | | | | | | |ďŕëčâŕ: | | | | | | | | |10.1. Çŕăŕëüíčé ďî ďłäďđčşěńňâó | | | | | | | | |îáëłę ďîńňŕ÷ŕíí˙ çł ńňîđîíč, % | | | | | | | | |10.1.1. Ďđčđîäíîăî ăŕçó: | 36 | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 37 | | | | | | | |10.1.2. Đłäęîăî ďŕëčâŕ: | 38 | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 39 | | | | | | | |10.2. Îáëłę ńďîćčâŕíí˙ öĺőŕěč | | | | | | | | |(äłëüíčö˙ěč), % | | | | | | | | |10.2.1. Ďđčđîäíîăî ăŕçó: | | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | 40 | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 41 | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|——————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |10.2.2. Đłäęîăî ďŕëčâŕ: | | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | 42 | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 43 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |11. Ôŕęňč÷íĺ âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙ ďŕëčâŕ â óěîâíîěó | | | | | | | | |âčđŕçł (áĺç âčňđŕň íŕ đîáîňó ňđŕíńďîđňó), ň ó. ď. | 44 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |12. Ôŕęňč÷íĺ ńďîćčâŕíí˙ ňŕ íîđěč âčňđŕň ďŕëčâŕ ďî | | | | | | | | |âčäŕő ďđîäóęöłż ŕáî đîáłň: | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |(đîáîňč), N đ˙äęŕ ôîđěč| Ďîęŕçíčę |Îäčí. | | | | | | | | |N 11 ĚŇĎ | |âčěłđ. | | | | | | | | |———————————————————————+———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 45 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ďŕëčâŕ |ň ó. ď.| 46 | | | | | | | | |———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |Íîđěŕ | ďëŕí | | 47 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 48 | | | | | | | |———————————————————————+———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 49 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ďŕëčâŕ |ň ó. ď| 50 | | | | | | | | |———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |Íîđěŕ | ďëŕí | | 51 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 52 | | | | | | | |———————————————————————+———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |3. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 53 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ďŕëčâŕ |ň ó. ď.| 54 | | | | | | | | |———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |Íîđěŕ | ďëŕí | | 55 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 56 | | | | | | | |———————————————————————+———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |4. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 57 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ďŕëčâŕ |ň ó. ď.| 58 | | | | | | | | |———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |Íîđěŕ | ďëŕí | | 59 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 60 | | | | | | | |———————————————————————+———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |5. |Âčđîáëĺíî | | 61 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî ďŕëčâŕ |ň ó. ď.| 62 | | | | | | | | |———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |Íîđěŕ | ďëŕí | | 63 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 64 | | | | | | | |———————————————————————+———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |6. |Âčđîáëĺíî | | 65 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî ďŕëčâŕ |ň ó. ď.| 66 | | | | | | | | |———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |Íîđěŕ | ďëŕí | | 67 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 68 | | | | | | | |———————————————————————+———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |7. |Âčđîáëĺíî | | 69 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî ďŕëčâŕ |ň ó. ď.| 70 | | | | | | | | |———————————————————————+———————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |Íîđěŕ | ďëŕí | | 71 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 72 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4.2. Ďîňĺíöłŕë ĺęîíîěłż ęîňĺëüíî-ďł÷íîăî ďŕëčâŕ
Ňŕáëčö˙ Ď-8 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Đîęč | Ďîňĺíöłŕë çáĺđĺćĺíí˙ | ó ňîěó ÷čńëł çŕ íŕďđ˙ěęŕěč ĺęîíîěłż | | |ĘĎĎ - âńüîăî, ň ó. ď./đłę| íŕéěĺíóâŕíí˙/ęîä (çăłäíî ç ňŕáëčöĺţ Ŕ äîäŕňęŕ 1) | |—————+——————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| |—————+——————————————————————————+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———| |1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5. Ňĺďëîďîńňŕ÷ŕíí˙
5.1. Çŕăŕëüíŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ
Ňŕáëčö˙ Ď-9 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|——————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1. Çŕăŕëüíĺ âčđîáíčöňâî ňĺďëîĺíĺđăżż âëŕńíčěč äćĺđĺëŕěč| | | | | | | | |Ăęŕë | 01 | | | | | | | |ó ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |ďŕđč: ęłëüęłńňü, ň | 02 | | | | | | | | ďŕđŕěĺňđč (t, p) | 03 | | | | | | | |ç íčő íŕ âëŕńíĺ ńďîćčâŕíí˙, ň | 04 | | | | | | | |ăŕđ˙÷îż âîäč: ęłëüęłńňü, Ăęŕë | 05 | | | | | | | | ďŕđŕěĺňđč (t, p) | 06 | | | | | | | |ç íčő íŕ âëŕńíĺ ńďîćčâŕíí˙ | 07 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2. Íŕäłéřëî çł ńňîđîíč âłä łířčő ďłäďđčşěńňâ, Ăęŕë | 08 | | | | | | | |ó ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |ďŕđč: ęłëüęłńňü, ň | | | | | | | | | ďŕđŕěĺňđč (t, p) | 09 | | | | | | | |ç íčő íŕ âëŕńíĺ ńďîćčâŕíí˙, ň | 10 | | | | | | | |ăŕđ˙÷îż âîäč: ęłëüęłńňü, Ăęŕë | 11 | | | | | | | | ďŕđŕěĺňđč (t, p) | 12 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |3. Âńňŕíîâëĺíŕ çŕăŕëüíŕ ďđîäóęňčâíłńňü âëŕńíčő äćĺđĺë | 13 | | | | | | | |ňĺďëîĺíĺđăłż - âńüîăî, Ăęŕë/ăîäčíó | | | | | | | | |ó ňîěó ÷čńëł ňčő, ůî âčđîáë˙ţňü | | | | | | | | |- ďŕđó | 14 | | | | | | | |- ăŕđ˙÷ó âîäó | 15 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |4. Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż - âńüîăî, Ăęŕë | 16 | | | | | | | |ó ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |- âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙ | 17 | | | | | | | |-ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | 18 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |5. Âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó, Ăęŕë | 19 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |6. Ňĺďëîâŕ ďîňóćíłńňü ńďîćčâŕíí˙, Ăęŕë/ăîäčíó: | | | | | | | | |- ěŕęńčěŕëüíŕ çčěîâŕ | 20 | | | | | | | |- ňĺőíîëîăł÷íŕ áđîí˙ | 21 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |7. Ęîíäĺíńŕňíĺ ăîńďîäŕđńňâî | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |7.1. Ďîâĺđíĺíí˙ ęîíäĺíńŕňó - âńüîăî, ň/đłę (%) ó ňîěó | | | | | | | | |÷čńëł: | 22 | | | | | | | |- âłä âëŕńíčő ńďîćčâŕ÷łâ | 23 | | | | | | | |- âłä łířčő ńďîćčâŕ÷łâ | 24 | | | | | | | |- ęđłě ňîăî: íŕ ŇĹÖ ňŕ ńňîđîííłě ďîńňŕ÷ŕëüíčęŕě | | | | | | | | | ňĺďëîĺíĺđăłż, ň/đłę (%) | 25 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |8. Ńčńňĺěŕ îáëłęó ňĺďëîĺíĺđăłż | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |8.1. Çŕăŕëüíčé ďî ďłäďđčşěńňâó îáëłę, âëŕńíîăî | | | | | | | | |âčđîáíčöňâŕ, % | | | | | | | | |- ďđčëŕäíčé | 26 | | | | | | | |- đîçđŕőóíęîâčé | 27 | | | | | | | |8.2. Çŕăŕëüíčé ďî ďłäďđčşěńňâó îáëłę ďîńňŕ÷ŕíí˙ çł | | | | | | | | |ńňîđîíč, % | | | | | | | | |- ďđčëŕäíčé | 28 | | | | | | | |- đîçđŕőóíęîâčé | 29 | | | | | | | |8.3. Îáëłę ńďîćčâŕíí˙ öĺőŕěč (äłëüíčö˙ěč), % | | | | | | | | |- ďđčëŕäíčé | 30 | | | | | | | |- đîçđŕőóíęîâčé | 31 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9. Ôŕęňč÷íĺ ńďîćčâŕíí˙ ňŕ íîđěč âčňđŕň ňĺďëîĺíĺđăłż ďî | | | | | | | | |âčäŕő ďđîäóęöłż ŕáî đîáłň: | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďđîäóęöłż | Ďîęŕçíčę |Îä. âčě. | | | | | | | | |(đîáłň) | | | | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.1. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 33 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 34 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 35 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.2. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 36 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 37 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 38 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 39 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.3. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 40 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 41 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 42 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 43 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.4. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 44 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 45 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 46 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 47 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.5. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 48 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 49 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 50 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 51 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.6. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 52 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 53 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 54 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 55 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.7. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 56 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 57 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 58 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 59 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.8. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 60 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 61 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 62 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 63 | | | | | | | |————————————————————————+————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9.9. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 64 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ňĺďëîĺíĺđăłż| Ăęŕë | 65 | | | | | | | | |————————————————————+—————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 66 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 67 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.2. Áŕëŕíń ńďîćčâŕíí˙ ňĺďëîĺíĺđăłż ďłäđîçäłëŕěč
Ňŕáëčö˙ Ď-10 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ | Ďŕđŕěĺňđč ňĺďëîíîńł˙ | Ďŕđŕěĺňđč ňĺďëîâîż ěĺđĺćł |Ńďîćčâŕíí˙ ňĺďëîĺíĺđăłż ďî đîęŕő, Ăęŕë | | ďłäđîçäłëó |———————————————————————————+———————————————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————| | |íŕéěĺíó-|ňĺěďĺđŕ-| ňčńę |äłŕěĺňđ,|äîâćčíŕ,| ńďîńłá | ňčď | âňđŕňč | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | |âŕíí˙ |ňóđŕ, |ęă/ęâ. ńě| ěě | ęě |ďđîęëŕäŕíí˙|łçîë˙öłż| ňĺďëŕ, | | | | | | | | | |ăđŕä. | | | | | |Ăęŕë/đłę| | | | | | | |——————————————+————————+————————+—————————+————————+————————+———————————+————————+————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |——————————————+————————+————————+—————————+————————+————————+———————————+————————+————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| |1. Ńďîćčâŕíí˙ | | | | | | | | | | | | | | | |ďî ďłäďđčşěńň-| | | | | | | | | | | | | | | |âó âńüîăî | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————+————————+————————+—————————+————————+————————+———————————+————————+————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| |——————————————+————————+————————+—————————+————————+————————+———————————+————————+————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| |——————————————+————————+————————+—————————+————————+————————+———————————+————————+————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| |2. | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————+————————+————————+—————————+————————+————————+———————————+————————+————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| |——————————————+————————+————————+—————————+————————+————————+———————————+————————+————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.3. Ďîňĺíöłŕë ĺęîíîěłż ňĺďëîĺíĺđăłż
Ňŕáëčö˙ Ď-11 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Đîęč | Ďîňĺíöłŕë çáĺđĺćĺíí˙ | Ó ňîěó ÷čńëł çŕ íŕďđ˙ěęŕěč ĺęîíîěłż | | |ňĺďëîĺíĺđăłż, âńüîăî, Ăęŕë/đłę| íŕéěĺíóâŕíí˙/ęîä (çăłäíî ç ňŕáëčöĺţ Ŕ äîäŕňęŕ 1) | |—————+——————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| |—————+——————————————————————————————+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———| |1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.4. Ňĺďëîňĺőíł÷íĺ óńňŕňęóâŕíí˙
5.4.1. Ęîňëč
Ňŕáëčö˙ Ď-12 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ęîä |Ňčď, |Đłę âčăîňîâ-|Ěłńöĺ |Âčđîá- | Ďđîäóęňčâíłńňü| |Ňĺěďĺđŕ- | | |Íîěłíŕëüíł |Ĺęîíî- |Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł | |đ˙äęŕ|ěŕđęŕ|ëĺíí˙/ââĺäĺ-|âńňŕíî-|ëĺíčé |———————————————| Ňčńę, |ňóđŕ |Ęęä | Âčä |ďčňîěł |ěŕéçĺđ | ŕâňîěŕňčęč | | | |íí˙ äî ĺęńď-|âëĺíí˙ |ĺíĺđăî-|ň/ăîä |Ăęŕë/ăîä| ęă/ęâ. ńě|âčőłäíčő |(íĺňňî),|ďŕëčâŕ|âčňđŕňč |(ňčď, |——————————————————| | | |ëóŕňŕöłż | |íîńłé | | | |ăŕçłâ, | % | |ďŕëčâŕ, ęă |ěŕđęŕ) |âčěłđţ-| đĺăóëţ- | | | | | | | | | |ăđŕä. | | |ó. ď/Ăęŕë | |âŕíí˙ | âŕíí˙ | |—————+—————+————————————+———————+———————+——————+————————+——————————+—————————+————————+——————+———————————+———————+———————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |—————+—————+————————————+———————+———————+——————+————————+——————————+—————————+————————+——————+———————————+———————+———————+——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |—————+—————+————————————+———————+———————+——————+————————+——————————+—————————+————————+——————+———————————+———————+———————+——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |—————+—————+————————————+———————+———————+——————+————————+——————————+—————————+————————+——————+———————————+———————+———————+——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.4.2. Ňĺďëîóňčëłçŕöłéíĺ óńňŕňęóâŕíí˙
Ňŕáëčö˙ Ď-13 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ęîä đ˙äęŕ |Íŕéěĺíóâŕíí˙| Ňčď, |Đłę ââĺäĺíí˙ | Ďđîäóęňčâ- | Ęęä | Ěłńöĺ | Âňîđčííčé ňĺďëîíîńłé | | | | ěŕđęŕ |â ĺęńďëóŕňŕöłţ| íłńňü, |(íĺňňî),|âńňŕíîâëĺíí˙ |—————————————————————————————————————————————————| | | | | | ęęŕë/ă | % | |íŕéěĺíóâŕíí˙|ňĺěďĺđŕňóđŕ,ăđŕä. |ňčńę, ęă/ęâ. ńě| |——————————+————————————+———————+——————————————+————————————+————————+—————————————+————————————+————————————————————+———————————————| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |——————————+————————————+———————+——————————————+————————————+————————+—————————————+————————————+————————————————————+———————————————| |——————————+————————————+———————+——————————————+————————————+————————+—————————————+————————————+————————————————————+———————————————| |——————————+————————————+———————+——————————————+————————————+————————+—————————————+————————————+————————————————————+———————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.5. Ďĺ÷ł ł ńóřŕđęč ďîëóě'˙íł (ăîđíč, âŕăđŕíęč,
ěŕđňĺíłâńüęł ďĺ÷ł)
Ňŕáëčö˙ Ď-14 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ęîä |Íŕéěĺíó-|Ňčď, |Đłę âčăîňîâëĺ-|Çŕâîä |Ěłńöĺ |Ďđčçíŕ-| Ňĺěďĺđŕňóđŕ | Ďëîůŕ ďîäó |Đĺćčě | Ĺíĺđăĺ-| Âčä | |đ˙äęŕ|âŕíí˙ |ěŕđęŕ|íí˙/ââĺäĺíí˙ |âčăîňîâ-|âńňŕíîâ-|÷ĺíí˙ |íŕăđłâó, ăđŕä. |(îá'şě ęŕěĺđč),|đîáîňč| ňč÷íčé | ďŕëčâŕ| | |óńňŕňęó-| |äî |ëţâŕ÷ |ëĺíí˙ | | |ęâ. ě, (ęóá. ě)| | ęęä, % | | | |âŕíí˙ | |ĺęńďëóŕňŕöłż | | | | | | | | | |—————+————————+—————+——————————————+————————+————————+———————+———————————————+———————————————+——————+————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————+————————+—————+——————————————+————————+————————+———————+———————————————+———————————————+——————+————————+———————| |—————+————————+—————+——————————————+————————+————————+———————+———————————————+———————————————+——————+————————+———————| |—————+————————+—————+——————————————+————————+————————+———————+———————————————+———————————————+——————+————————+———————| |—————+————————+—————+——————————————+————————+————————+———————+———————————————+———————————————+——————+————————+———————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Íîěłíŕëüíł ďčňîěł | Ęłëüęłńňü ďî đîęŕő, řň. | Ďŕëčâî ńďŕëţâŕëüíł ďđčńňđîż | Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł ŕâňîěŕňčęč |Íŕ˙âíłńňü | |âčňđŕňč ďŕëčâŕ, |———————————————————————————————————+—————————————————————————————+————————————————————————————|đĺęóďĺđŕňîđłâ| |ęă ó. ď./ęă âčđîáłâ |1996| 1997| 1998 |1999| 2000| 2001 |íŕéěĺíóâŕíí˙,| ńňčńëŕ | âčěłđţâŕíí˙ | đĺăóëţâŕíí˙ |ňĺďëîâčő ÂĹĐ | | | | | | | | |ňčď (ěŕđęŕ) |őŕđŕęňĺđčńňčęŕ | | | | |————————————————————+————+—————+——————+————+—————+——————+—————————————+———————————————+—————————————+——————————————+—————————————| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |————————————————————+————+—————+——————+————+—————+——————+—————————————+———————————————+—————————————+——————————————+—————————————| |————————————————————+————+—————+——————+————+—————+——————+—————————————+———————————————+—————————————+——————————————+—————————————| |————————————————————+————+—————+——————+————+—————+——————+—————————————+———————————————+—————————————+——————————————+—————————————| |————————————————————+————+—————+——————+————+—————+——————+—————————————+———————————————+—————————————+——————————————+—————————————| |————————————————————+————+—————+——————+————+—————+——————+—————————————+———————————————+—————————————+——————————————+—————————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6. Ĺëĺęňđîďîńňŕ÷ŕíí˙
6.1. Çŕăŕëüíŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ
Ňŕáëčö˙ Ď-15 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|——————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1. Äćĺđĺëŕ íŕäőîäćĺíí˙ ĺëĺęňđîĺíĺđăłż (íŕéěĺíóâŕíí˙, | 01 | | | | | | | |íŕďđóăŕ (ęÂ), ęłëüęłńňü ł ďĺđĺňčí ćčâčëüíčő ôłäĺđłâ | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2. Çŕăŕëüíŕ âńňŕíîâëĺíŕ ďîňóćíłńňü âëŕńíčő äćĺđĺë | 02 | | | | | | | |ĺëĺęňđîĺíĺđăłż, ęÂň | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |3. Ęŕňĺăîđł˙ ďłäďđčşěńňâŕ ďî íŕäłéíîńňł | 03 | | | | | | | |ĺëĺęňđîďîńňŕ÷ŕíí˙ | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |4. Ńďîćčâŕíčé ěŕęńčěóě ďîňóćíîńňł äîáîâčé, ęÂň: | 04 | | | | | | | |- çčěîâčé | | | | | | | | |- ëłňíłé | 05 | | | | | | | |Ňĺőíîëîăł÷íŕ áđîí˙, ęÂŔ | 08 | | | | | | | |Ŕâŕđłéíŕ áđîí˙, ęÂŔ | 07 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |5. Çŕăŕëüíŕ âńňŕíîâëĺíŕ ďîňóćíłńňü ńčëîâčő | 06 | | | | | | | |ňđŕíńôîđěŕňîđłâ, ňčń. ęÂŔ | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | 08 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |6. Çŕăŕëüíŕ âńňŕíîâëĺíŕ ďîňóćíłńňü ęîíäĺíńŕňîđłâ, | | | | | | | | |ęÂŔĐ | | | | | | | | | âńüîăî, | 09 | | | | | | | |ç ŕâňîěŕňč÷íčě đĺăóëţâŕíí˙ě ďîňóćíîńňł | 10 | | | | | | | |â ňîěó ÷čńëł âčńîęîâîëüňíł: | | | | | | | | | âńüîăî | 11 | | | | | | | |ç ŕâňîěŕňč÷íčě đĺăóëţâŕíí˙ě ďîňóćíîńňł | 12 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |7. Ńĺđĺäíüîçâŕćĺíčé ęîĺôłöłşíň ďîňóćíîńňł | 13 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |8. Äîçâîëĺíŕ äî ńďîćčâŕíí˙ đĺŕęňčâíŕ ďîňóćíłńňü ó | 14 | | | | | | | |ăîäčíč ěŕęńčěóěó ĺíĺđăîńčńňĺěč, ęÂŔĐ | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |9. Ěŕęńčěŕëüíĺ îáěĺćĺíí˙ ńďîćčâŕíí˙ ďîňóćíîńňł çăłäíî | 15 | | | | | | | |ç ăđŕôłęîě îáěĺćĺíü ĺíĺđăîďîńňŕ÷ŕëüíčęŕ, ęÂň | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |10. Ńčńňĺěŕ îáëłęó ĺëĺęňđîĺíĺđăłż: | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |10.1. Çŕăŕëüíčé ďî ďłäďđčşěńňâó îáëłę ďîńňŕ÷ŕíí˙ | | | | | | | | |çł ńňîđîíč, %: | | | | | | | | |-ďđčëŕäíčé | 16 | | | | | | | |-ó ň. ÷. áŕăŕňîňŕđčôíčé îáëłę | 17 | | | | | | | |- đîçđŕőóíęîâčé | 18 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |10.2. Îáëłę ńďîćčâŕíí˙ öĺőŕěč (äłëüíčö˙ěč), %: | | | | | | | | |- ďđčëŕäíčé | 19 | | | | | | | |- đîçđŕőóíęîâčé | 20 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.2. Ńęëŕä ňŕ ďîňóćíłńňü ĺëĺęňđîńďîćčâŕţ÷îăî
îáëŕäíŕíí˙ (ęÂň)
Ňŕáëčö˙ Ď-16 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|——————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1. Çŕăŕëüíŕ ďîňóćíłńňü ĺëĺęňđîăĺíĺđóţ÷îăî îáëŕäíŕíí˙ | | | | | | | | |(ô. 24-ĺ) | 01 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2. Çŕăŕëüíŕ âńňŕíîâëĺíŕ ďîňóćíłńňü ĺëĺęňđîńďîćčâŕţ÷îăî | | | | | | | | |îáëŕäíŕíí˙ | 02 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |3. Ĺëĺęňđîŕďŕđŕňłâ äë˙ ňĺőíîëîăł÷íčő ďđîöĺńłâ - âńüîăî | | | | | | | | |(ô. 24-ĺ, đ˙ä. 70) | 03 | | | | | | | |ó ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |- ĺëĺęňđîďëŕâęŕ | 04 | | | | | | | |- ńóřęŕ, íŕăđłâŕíí˙ ňŕ ňĺđěîîáđîáęŕ | 05 | | | | | | | |- ĺëĺęňđîçâŕđţâŕíí˙ | 06 | | | | | | | |- | 07 | | | | | | | |- | 08 | | | | | | | |- | 09 | | | | | | | |- | 10 | | | | | | | |- łířł ňĺőďđîöĺńč | 11 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |4. Çŕăŕëüíŕ ďîňóćíłńňü ĺëĺęňđîäâčăóíłâ - âńüîăî | | | | | | | | |(ô. 24-ĺ, đ˙ä. 60) | 12 | | | | | | | |ó ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |- îáđîáęŕ ěĺňŕëłâ đłçŕíí˙ě | 13 | | | | | | | |- ďîęîâęč ňŕ ăŕđ˙÷ł řňŕěďîâęč | 14 | | | | | | | |- âčđîáíčöňâî ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙ | 15 | | | | | | | |- âčđîáíčöňâî ęčńíţ | 16 | | | | | | | |- âíóňđłříüîçŕâîäńüęčé ňđŕíńďîđň | 17 | | | | | | | |- ĺëĺęňđčôłęîâŕíčé ňđŕíńďîđň | 18 | | | | | | | |- âčđîáíčöňâî őîëîäó | 19 | | | | | | | |- âĺíňčë˙öł˙ ňŕ ęîíäčöłţâŕíí˙ | 20 | | | | | | | |- ďĺđĺęŕ÷ęŕ ďčňíîż âîäč | 21 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |- ďĺđĺęŕ÷ęŕ ňĺőíł÷íîż âîäč | 22 | | | | | | | |- ńďîđóäč ęŕíŕëłçŕöłż ňŕ î÷čńňęč ńňîęłâ | 23 | | | | | | | |- âčđîáíčöňâî ňŕ ňđŕíńďîđňóâŕíí˙ ňĺďëîĺíĺđăłż | 24 | | | | | | | |- | 25 | | | | | | | |- | 26 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |5. Çŕăŕëüíŕ ďîňóćíłńňü ńčńňĺě îńâłňëĺíí˙ | 27 | | | | | | | |- çîâíłříş | 28 | | | | | | | |- âíóňđłříş | 29 | | | | | | | |- ç íčő ëŕěďč đîçćŕđţâŕíí˙ | 30 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.3. Áŕëŕíń ňĺőíîëîăł÷íîăî ńďîćčâŕíí˙
Ňŕáëčö˙ Ď-17 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|——————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |Íŕäőîäćĺíí˙ - âńüîăî; ňčń. ęÂň. ă | | | | | | | | |(ô. 24-ĺ, đ˙ä. 03) | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |1.1. Çŕăŕëüíĺ âčđîáíčöňâî âëŕńíčěč äćĺđĺëŕěč | | | | | | | | |(ô. 24-ĺ, đ˙ä. 01) ó ňîěó ÷čńëł: | 02 | | | | | | | |- ňĺďëîâčěč ĺëĺęňđîńňŕíöł˙ěč | 03 | | | | | | | |- äčçĺëüíčěč ĺëĺęňđîńňŕíöł˙ěč | 04 | | | | | | | |- łířčěč ĺëĺęňđîńňŕíöł˙ěč | 05 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1.2. Íŕäłéřëî çł ńňîđîíč âłä łířčő ďłäďđčşěńňâ | | | | | | | | |(đ˙äîę 9800, ô. 11 ĚŇĎ) | 06 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2. Ńďîćčňî - âńüîăî, ňčń. ęÂň. ă | | | | | | | | |(đ˙äîę 9300, ô. 11 ĚŇĎ) | 07 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2.1. Âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó | 08 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2.2. Ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ | | | | | | | | |(đ˙äîę 9200, ô. 11 ĚŇĎ) | 09 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2.3. Âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî ó ňîěó ÷čńëł: | | | | | | | | |(đ˙äîę 9100, ô. 11 ĚŇĎ) | 10 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2.3.1. Íĺíîđěîâŕíĺ âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, | | | | | | | | |âńüîăî (đ˙äîę 9010, ô. 11 ĚŇĎ) | 11 | | | | | | | |ňčń. ęÂň. ă; ç íčő: | | | | | | | | |- âčđîáíčöňâî ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙ | 12 | | | | | | | |- ďĺđĺęŕ÷ęŕ âîäč ďčňíîż | 13 | | | | | | | |- ďĺđĺęŕ÷ęŕ âîäč ňĺőíł÷íîż | 14 | | | | | | | |- äë˙ ďîňđĺá ęŕíŕëłçŕöłż ňŕ î÷čńňęč ńňîęłâ | 15 | | | | | | | |- âčđîáíčöňâî őîëîäó | 16 | | | | | | | |- | 17 | | | | | | | |- | 18 | | | | | | | |- | 19 | | | | | | | |- | 20 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2.3.2. Íîđěîâŕíĺ âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙, âńüîăî | 21 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä | Đîęč | | |đ˙äęŕ|—————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| |Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďđîäóęöłż| Ďîęŕçíčęč | Îä. | | | | | | | | | (đîáîňč) | | âčěłđó | | | | | | | | |——————————————————————|————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |1. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 22 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ĺë. ĺíĺđăłż |ňčń. ęÂň. ă| 23 | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 24 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 25 | | | | | | | |——————————————————————|————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |2. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 26 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ĺë. ĺíĺđăłż |ňčń. ęÂň. ă| 27 | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 28 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 29 | | | | | | | |——————————————————————|————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |3. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 30 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ĺë. ĺíĺđăłż |ňčń. ęÂň. ă| 31 | | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 32 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 33 | | | | | | | |——————————————————————|————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďđîäóęöłż| Ďîęŕçíčęč | Îä. | | | | | | | | | (đîáîňč) | | âčěłđó | | | | | | | | |——————————————————————|————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |4. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 34| | | | | | | | |Ńďîćčňî ĺë. ĺíĺđăłż |ňčń. ęÂň. ă| 35| | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 36| | | | | | | | | | ôŕęň | | 37| | | | | | | |——————————————————————|————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |5. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 38| | | | | | | | |Ńďîćčňî ĺë. ĺíĺđăłż |ňčń. ęÂň. ă| 39| | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 40| | | | | | | | | | ôŕęň | | 41| | | | | | | |——————————————————————|————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |6. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż | | 42| | | | | | | | |Ńďîćčňî ĺë. ĺíĺđăłż |ňčń. ęÂň. ă| 43| | | | | | | | |————————————————————|———————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 44| | | | | | | | | | ôŕęň | | 45| | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.4. Áŕëŕíń ńďîćčâŕíí˙ ĺëĺęňđîĺíĺđăłż
ďłäđîçäłëŕěč ňčń. ęÂň. ă
Ňŕáëčö˙ Ď-18 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ |Ńčńňĺěŕ| | Đîęč | | |îáëłęó | Ęîä |—————————————————————————————————————————| | | |đ˙äęŕ| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |——————————————————————————————————————|———————+—————+——————+——————+——————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |——————————————————————————————————————|———————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |1. Ńďîćčâŕíí˙ - âńüîăî ďî ďłäďđčşěńňâó| ő | 01 | | | | | | | |2. Âňđŕňč ó ěŕăłńňđŕëüíčő ěĺđĺćŕő | ő | 02 | | | | | | | |3. Ńďîćčâŕíí˙ îńíîâíčěč ďłäđîçäłëŕěč:| | | | | | | | | |3.1. | | 03 | | | | | | | |3.2. | | 04 | | | | | | | |3.3. | | 05 | | | | | | | |3.4. | | 06 | | | | | | | |3.5. | | 07 | | | | | | | |3.6. | | 08 | | | | | | | |3.7. | | 09 | | | | | | | |3.8. | | 10 | | | | | | | |3.9. | | 11 | | | | | | | |3.10. | | 12 | | | | | | | |3.11. | | 13 | | | | | | | |3.12. | | 14 | | | | | | | |3.13. | | 15 | | | | | | | |3.14. | | 16 | | | | | | | |3.15. | | 17 | | | | | | | |3.16. | | 18 | | | | | | | |3.17. | | 19 | | | | | | | |3.18. | | 20 | | | | | | | |3.19. | | 21 | | | | | | | |3.20. | | 22 | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.5. Ďîňĺíöłŕë ĺęîíîěłż ĺëĺęňđîĺíĺđăłż
Ňŕáëčö˙ Ď-19 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Đîęč |Ďîňĺíöłŕë çáĺđĺćĺíí˙ | Ó ňîěó ÷čńëł çŕ íŕďđ˙ěęŕěč ĺęîíîěłż | | |ĺëĺęňđîĺíĺđăłż âńüîăî,| íŕéěĺíóâŕíí˙/ęîä (çăłäíî ç ňŕáëčöĺţ Ŕ äîäŕňęŕ 1) | | | ňčń. ęÂň. ă./đłę | | |—————+——————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| |—————+——————————————————————+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———| |1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.6. Ďĺ÷ł ł ńóřŕđęč ĺëĺęňđč÷íł
Ňŕáëčö˙ Ď-20
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ęîä |Íŕéěĺíó-|Ňčď, |Đłę âčăîňîâëĺíí˙|Çŕâîä |Ěłńöĺ |Ďđčçíŕ-| Ňĺěďĺđŕňóđŕ | Ďëîůŕ ďîäó |Đĺćčě |Ĺíĺđăĺ-|Ăŕçîâĺ | |đ˙äęŕ|âŕíí˙ |ěŕđęŕ|————————————————|âčăîňîâ-|âńňŕíîâ-|÷ĺíí˙ |íŕăđłâó, ăđŕä.|(îá'şě ęŕěĺđč),|đîáîňč|ňč÷íčé |ńĺđĺäî-| | |óńňŕňęó-| | ââĺäĺíí˙ äî |ëţâŕ÷ |ëĺíí˙ | | |ęâ.ě, (ęóá.ě) | |ęęä, % |âčůĺ | | |âŕíí˙ | | ĺęńďëóŕňŕöłż | | | | | | | | | |—————+————————+—————+————————————————+————————+————————+———————+——————————————+———————————————+——————+———————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————+————————+—————+————————————————+————————+————————+———————+——————————————+———————————————+——————+———————+———————| |—————+————————+—————+————————————————+————————+————————+———————+——————————————+———————————————+——————+———————+———————| |—————+————————+—————+————————————————+————————+————————+———————+——————————————+———————————————+——————+———————+———————| |—————+————————+—————+————————————————+————————+————————+———————+——————————————+———————————————+——————+———————+———————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ďîňóć-|Íŕďđóăŕ |×ŕńňîňŕ |Íîěłíŕëüíł | Ęłëüęłńňü ďî đîęŕő, řň. | Íŕăđłâŕëüíčé ďđčńňđłé |Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł ŕâňîěŕňčęč| |íłńňü,|ćčâčëüíîż|ćčâčëüíîż |âčňđŕňč |—————————————————————————————+————————————————————————————+——————————————————————————| |ęÂň |ěĺđĺćł, Â|ěĺđĺćł, Ăö|ĺëĺęňđîĺíĺ- |1996|1997|1998|1999|2000|2001|íŕéěĺíóâŕíí˙,| ńňčńëŕ |âčěłđţâŕíí˙ | đĺăóëţâŕíí˙ | | | | |đăłż, ęÂň. | | | | | | |ňčď (ěŕđęŕ) |őŕđŕęňĺđčńňčęŕ| | | | | | |ă/ęă âčđîáłâ| | | | | | | | | | | |——————+—————————+——————————+————————————+————+————+————+————+————+————+—————————————+——————————————+————————————+—————————————| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |——————+—————————+——————————+————————————+————+————+————+————+————+————+—————————————+——————————————+————————————+—————————————| |——————+—————————+——————————+————————————+————+————+————+————+————+————+—————————————+——————————————+————————————+—————————————| |——————+—————————+——————————+————————————+————+————+————+————+————+————+—————————————+——————————————+————————————+—————————————| |——————+—————————+——————————+————————————+————+————+————+————+————+————+—————————————+——————————————+————————————+—————————————| |——————+—————————+——————————+————————————+————+————+————+————+————+————+—————————————+——————————————+————————————+—————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.7. Ĺëĺęňđîńňŕíöłż
Ňŕáëčö˙ Ď-21 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ęîä |Íŕéěĺíó-|Ňčď, |Đłę âčăîňîâëĺíí˙| Çŕâîä- |Ďđčçíŕ-| Őŕđŕęňĺđčńňčęŕ ăĺíĺđŕňîđŕ |Íîěłíŕëüíł ďčňîěł| |đ˙äęŕ|âŕíí˙ |ěŕđęŕ|————————————————|âčăîňîâëţâŕ÷|÷ĺíí˙ |———————————————————————————————| âčňđŕňč ďŕëčâŕ, | | | | | ââĺäĺíí˙ äî | | |ňčď|ďîňóć- |÷ŕńňîňŕ,|íŕďđóăŕ,| ă ó.ď./ęÂň.ă | | | | | ĺęńďëóŕňŕöłż | | | |íłńňü,ęÂň| Ăö |  | | |—————|————————|—————|————————————————|————————————|———————|———|—————————|————————|————————|—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————|————————|—————|————————————————|————————————|———————|———|—————————|————————|————————|—————————————————| |—————|————————|—————|————————————————|————————————|———————|———|—————————|————————|————————|—————————————————| |—————|————————|—————|————————————————|————————————|———————|———|—————————|————————|————————|—————————————————| |—————|————————|—————|————————————————|————————————|———————|———|—————————|————————|————————|—————————————————| |—————|————————|—————|————————————————|————————————|———————|———|—————————|————————|————————|—————————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Őŕđŕęňĺđčńňčęŕ ďđčâîäó |Ńčńňĺěŕ îáëłęó|Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł ŕâňîěŕňčęč| |——————————————————————————————————————————————————————————————————| âčđîáëĺíîż |——————————————————————————| |ňčď, |ďîňóćíłńňü,|÷ŕńňîňŕ | âčä | Ďŕđŕěĺňđč ďŕđč |ĺëĺęňđîĺíĺđăłż| | | |ěŕđęŕ| ęÂň |îáĺđňŕíí˙,|ďŕëčâŕ|——————————————————————————————| | | | | | |îá./őâ. | | ňčńę |ňĺěďĺđŕňó-| îáń˙ă | | đĺăóëţâŕíí˙| áĺçďĺęč | | | | | |ęă/ęâ.ńě|đŕ, ăđŕä.|ńďîćčâŕíí˙| | | | | | | | | | | ęă/ăîä. | | | | |—————|———————————|——————————|——————|————————|——————————|——————————|——————————————|————————————|—————————————| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |—————|———————————|——————————|——————|————————|——————————|——————————|——————————————|————————————|—————————————| |—————|———————————|——————————|——————|————————|——————————|——————————|——————|———————|————————————|—————————————| |—————|———————————|——————————|——————|————————|——————————|——————————|——————|———————|————————————|—————————————| |—————|———————————|——————————|——————|————————|——————————|——————————|——————|———————|————————————|—————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6.8. Ńčńňĺěč ł ďđčëŕäč îáëłęó ĎĹĐ
Ňŕáëčö˙ Ď-22 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Íŕéěĺíóâŕíí˙ | Ňčď,|Ďđčçíŕ-| Ęëŕń |Îńíîâíŕ |Ďŕđŕěĺňđč | Ęîä | Ęłëüęłńňü ďđčëŕäłâ ďî đîęŕő, řň.| |ď/ď| ďđčëŕäó (ńčńňĺěč) |ěŕđęŕ|÷ĺíí˙, |ňî÷íîńňł|âłäíîńíŕ|ńĺđĺäîâčůŕ,|đ˙äęŕ|—————————————————————————————————| | | îáëłęó âčäŕ ĎĹĐ | |âčä ĎĹĐ|ďđčëŕäó |ďîőčáęŕ,|ůî âčěłđţ- | |1996|1997| 1998| 1999| 2000| 2001| | | | | | | % | şňüń˙ | | | | | | | | |———|————————————————————|—————|———————|————————|————————|———————————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————| | | | | | | | | | | | | | | | |———|————————————————————|—————+———————+————————+————————+———————————+—————+————+————+—————+—————+—————+—————| |1. |Ńčńňĺěŕ ăđóďîâîăî | | | | | | 01 | | | | | | | | |ŕâňîěŕňčçîâŕíîăî | | | | | | 02 | | | | | | | | |îáëłęó | | | | | | 03 | | | | | | | |———|————————————————————+—————+———————+————————+————————+———————————+—————+————+————+—————+—————+—————+—————| |2. |Ëł÷čëüíčęč | | | | | | 04 | | | | | | | | |ĺëĺęňđč÷íîż ĺíĺđăłż | | | | | | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |———|————————————————————|—————|———————|————————|————————|———————————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————| |3. |Ëł÷čëüíčęč ňĺďëŕ | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | |———|————————————————————|—————|———————|————————|————————|———————————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————| |4. |Ëł÷čëüíčęč | | | | | | 61 | | | | | | | | |ďđčđîäíîăî ăŕçó | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | |———|————————————————————|—————|———————|————————|————————|———————————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————| |5. |Ëł÷čëüíčęč | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | |———|————————————————————|—————|———————|————————|————————|———————————|—————|————|————|—————|—————|—————|—————| |6. |Ëł÷čëüíčęč łířčő | | | | | | 81 | | | | | | | | |đłäčí ňŕ ăŕçłâ | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
7. Âňîđčííł, ďîíîâëţâŕëüíł ĺíĺđăĺňč÷íł đĺńóđńč,
ŕëüňĺđíŕňčâíł äćĺđĺëŕ ĺíĺđăłż
Ňŕáëčö˙ Ď-23 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íŕéěĺíóâŕíí˙ |Ęîä | 1996 đ. | 1997 đ. | |âčäó âňîđčííčő,|âčäó|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | ďîíîâëţâŕíčő |ÂĹĐ | Ďîňĺíöłŕë | Ôŕęňč÷íŕ ĺęîíîěł˙ ĎĹĐ | Ďîňĺíöłŕë | Ôŕęňč÷íŕ ĺęîíîěł˙ ĎĹĐ | |ĺíĺđăîđĺńóđńłâ | | ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ âłä | âłä âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ âłä | âłä âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | | ňŕ ŕëüňĺđíŕ- | | âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ———————————————————— | âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ———————————————————— | |ňčâíčő äćĺđĺë | | | Âŕđňłńňü âćčňčő çŕőîäłâ | | Âŕđňłńňü âćčňčő çŕőîäłâ | | ĺíĺđăłż (ÂĹĐ) | |——————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————| | | |ęîňĺëü- | |ĺëĺęňđî-|ęîňĺëü- |ňĺďëî- |ĺëĺęňđî- |ęîňĺëü- | |ĺëĺęňđî-|ęîňĺëü- |ňĺďëî- |ĺëĺęňđî- | | | |íî-ďł÷íĺ|ňĺďëî- |ĺíĺđăł˙,|íî-ďł÷íĺ|ĺíĺđăł˙,|ĺíĺđăł˙, |íî-ďł÷íĺ|ňĺďëî- |ĺíĺđăł˙,|íî-ďł÷íĺ|ĺíĺđăł˙,|ĺíĺđăł˙, | | | |ďŕëčâî, |ĺíĺđăł˙,| ňčń. |ďŕëčâî | Ăęŕë |ňčń. ęÂň.ă|ďŕëčâî, |ĺíĺđăł˙,| ňčń. |ďŕëčâî | Ăęŕë |ňčń. ęÂň.ă| | | |ň ó. ď. | Ăęŕë | ęÂň. ă |ň ó. ď. | ———— |——————————|ň ó. ď. | Ăęŕë | ęÂň. ă |ň ó. ď. | ————— |——————————| | | | | | |—————— | ăđí. | ăđí. | | | |—————— | ăđí. | ăđí. | | | | | | | ăđí. | | | | | | ăđí. | | | |———————————————|————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |———————————————|————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| |Đŕçîě ďî | 01 | | | | | | | | | | | | | |ďłäďđčşěńňâó | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| |———————————————|————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| |———————————————|————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ęîä | 1998 đ. | 1999 đ. | |âčäó|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |ÂĹĐ | Ďîňĺíöłŕë | Ôŕęňč÷íŕ ĺęîíîěł˙ ĎĹĐ | Ďîňĺíöłŕë | Ôŕęňč÷íŕ ĺęîíîěł˙ ĎĹĐ | | | ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ âłä | âłä âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ âłä | âłä âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | | | âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ———————————————————— | âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ———————————————————— | | | | Âŕđňłńňü âćčňčő çŕőîäłâ | | Âŕđňłńňü âćčňčő çŕőîäłâ | | |——————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————| | |ęîňĺëü- | |ĺëĺęňđî-|ęîňĺëü- |ňĺďëî- |ĺëĺęňđî- |ęîňĺëü- | |ĺëĺęňđî-|ęîňĺëü- |ňĺďëî- |ĺëĺęňđî- | | |íî-ďł÷íĺ|ňĺďëî- |ĺíĺđăł˙,|íî-ďł÷íĺ|ĺíĺđăł˙,|ĺíĺđăł˙, |íî-ďł÷íĺ|ňĺďëî- |ĺíĺđăł˙,|íî-ďł÷íĺ|ĺíĺđăł˙,|ĺíĺđăł˙, | | |ďŕëčâî, |ĺíĺđăł˙,| ňčń. |ďŕëčâî | Ăęŕë |ňčń. ęÂň.ă|ďŕëčâî, |ĺíĺđăł˙,| ňčń. |ďŕëčâî | Ăęŕë |ňčń. ęÂň.ă| | |ň ó. ď. | Ăęŕë | ęÂň. ă |ň ó.ď. | ———— |——————————|ň ó. ď. | Ăęŕë | ęÂň. ă |ň ó.ď. | ————— |——————————| | | | | |—————— | ăđí. | ăđí. | | | |—————— | ăđí. | ăđí. | | | | | | ăđí. | | | | | | ăđí. | | | |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | 01 | | | | | | | | | | | | | |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ęîä | 2000 đ. | 2001 đ. | |âčäó|———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |ÂĹĐ | Ďîňĺíöłŕë | Ôŕęňč÷íŕ ĺęîíîěł˙ ĎĹĐ | Ďîňĺíöłŕë | Ôŕęňč÷íŕ ĺęîíîěł˙ ĎĹĐ | | | ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ âłä | âłä âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ĺíĺđăîçáĺđĺćĺíí˙ âłä | âłä âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | | | âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ———————————————————— | âčęîđčńňŕíí˙ ÂĹĐ | ———————————————————— | | | | Âŕđňłńňü âćčňčő çŕőîäłâ | | Âŕđňłńňü âćčňčő çŕőîäłâ | | |——————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————————| | |ęîňĺëü- | |ĺëĺęňđî-|ęîňĺëü- |ňĺďëî- |ĺëĺęňđî- |ęîňĺëü- | |ĺëĺęňđî-|ęîňĺëü- |ňĺďëî- |ĺëĺęňđî- | | |íî-ďł÷íĺ|ňĺďëî- |ĺíĺđăł˙,|íî-ďł÷íĺ|ĺíĺđăł˙,|ĺíĺđăł˙, |íî-ďł÷íĺ|ňĺďëî- |ĺíĺđăł˙,|íî-ďł÷íĺ|ĺíĺđăł˙,|ĺíĺđăł˙, | | |ďŕëčâî, |ĺíĺđăł˙,| ňčń. |ďŕëčâî | Ăęŕë |ňčń. ęÂň.ă|ďŕëčâî, |ĺíĺđăł˙,| ňčń. |ďŕëčâî | Ăęŕë |ňčń. ęÂň.ă| | |ň ó. ď. | Ăęŕë | ęÂň. ă |ň ó. ď. | ———— |——————————|ň ó. ď. | Ăęŕë | ęÂň. ă |ň ó. ď. | ————— |——————————| | | | | |—————— | ăđí. | ăđí. | | | |—————— | ăđí. | ăđí. | | | | | | ăđí. | | | | | | ăđí. | | | |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | 01 | | | | | | | | | | | | | |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| |————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8. Ďîńňŕ÷ŕíí˙ ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙
8.1. Çŕăŕëüíŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ
Ňŕáëčö˙ Ď-24 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Đîęč | | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä |——————————————————————————————————————————| | |đ˙äęŕ| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1. Çŕăŕëüíĺ âčđîáíčöňâî ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙ âëŕńíčěč | | | | | | | | |äćĺđĺëŕěč (ňčń. ęóá ě): | | | | | | | | |- íčçüęîăî ňčńęó | 01 | | | | | | | |- âčńîęîăî ňčńęó | 02 | | | | | | | |2. Íŕäłéřëî çł ńňîđîíč âłä łířčő ďłäďđčşěńňâ | | | | | | | | | (ňčń. ęóá. ě): | | | | | | | | |- íčçüęîăî ňčńęó | 03 | | | | | | | |- âčńîęîăî ňčńęó | 04 | | | | | | | |3. Çŕăŕëüíŕ ďđîäóęňčâíłńňü âëŕńíčő äćĺđĺë ńňčńíĺíîăî | | | | | | | | |ďîâłňđ˙ (ęóá. ě/őâ.): | | | | | | | | |- íčçüęîăî ňčńęó | 05 | | | | | | | |- âčńîęîăî ňčńęó | 06 | | | | | | | |4. Ńďîćčňî ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙ (ňčń. ęóá. ě): | | | | | | | | |- íčçüęîăî ňčńęó | 07 | | | | | | | |- âčńîęîăî ňčńęó | 08 | | | | | | | |5. Âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó (ňčń. ęóá. ě): | | | | | | | | |- íčçüęîăî ňčńęó | 09 | | | | | | | |- âčńîęîăî ňčńęó | 10 | | | | | | | |6. Ńčńňĺěŕ îáëłęó ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙: | | | | | | | | |6.1. Çŕăŕëüíčé ďî ďłäďđčşěńňâó îáëłę âëŕńíîăî | | | | | | | | |âčđîáíčöňâŕ (%): | | | | | | | | |6.1.1. Íčçüęîăî ňčńęó: | | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | 11 | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 12 | | | | | | | |6.1.2. Âčńîęîăî ňčńęó: | | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | 13 | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 14 | | | | | | | |6.2. Çŕăŕëüíčé ďî ďłäďđčşěńňâó îáëłę ďîńňŕ÷ŕíí˙ çł | | | | | | | | |ńňîđîíč ďîâłňđ˙ íčçüęîăî ňčńęó (%): | | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | 15 | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 16 | | | | | | | |7. Íîđěîâŕíĺ âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙ ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙ | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďđîäóęöłż| Ďîęŕçíčę | Îä. | | | | | | | | | (đîáîňč) | | âčěłđó | | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |1. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż| | 17 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ńňčńíĺíîăî|ňčń. í ě ęóá. 18 | | | | | | | | |ďîâłňđ˙ | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 19 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 20 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |2. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż| | 21 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ńňčńíĺíîăî |ňčń. í ě ęóá. 22 | | | | | | | | |ďîâłňđ˙ | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 23 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 24 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |3. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż| | 25 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ńňčńíĺíîăî |ňčń. í ě ęóá. 26 | | | | | | | | |ďîâłňđ˙ | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 27 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 28 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |4. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż| | 29 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ńňčńíĺíîăî |ňčń. í ě ęóá. 30 | | | | | | | | |ďîâłňđ˙ | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 31 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 32 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |5. |Âčđîáëĺíî ďđîäóęöłż| | 33 | | | | | | | | |Ńďîćčňî ńňčńíĺíîăî |ňčń. í ě ęóá. 34 | | | | | | | | |ďîâłňđ˙ | | | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 35 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 36 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8.2. Áŕëŕíń ńďîćčâŕíí˙ ńňčńíĺíîăî ďîâłňđ˙ íčçüęîăî
ňčńęó ďłäđîçäłëŕěč
Ňŕáëčö˙ Ď-25 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Ńčńňĺěŕ | | Đîęč | | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | îáëłęó | Ęîä |——————————————————————————————————————————| | | |đ˙äęŕ| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |—————————————————————————————————————————|—————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |—————————————————————————————————————————|—————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |1. Ńďîćčâŕíí˙ - âńüîăî ďî ďłäďđčşěńňâó | ő | 01 | | | | | | | |2. Âňđŕňč ó ěŕăłńňđŕëüíčő ěĺđĺćŕő | ő | 02 | | | | | | | |3. Ńďîćčâŕíí˙ îńíîâíčěč ďłäđîçäłëŕěč: | | 03 | | | | | | | |3.1. | | | | | | | | | |3.2. | | 04 | | | | | | | |3.3. | | 05 | | | | | | | |3.4. | | 06 | | | | | | | |3.5. | | 07 | | | | | | | |3.6. | | 08 | | | | | | | |3.7. | | 09 | | | | | | | |3.8. | | 10 | | | | | | | |3.9. | | 11 | | | | | | | |3.10. | | 12 | | | | | | | |3.11. | | 13 | | | | | | | |3.12. | | 14 | | | | | | | |3.13. | | 15 | | | | | | | |3.14. | | 16 | | | | | | | |3.15. | | 17 | | | | | | | |3.16. | | 18 | | | | | | | |3.17. | | 19 | | | | | | | |3.18. | | 20 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8.3. Ęîěďđĺńîđíł óńňŕíîâęč
Ňŕáëčö˙ Ď-26 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Íŕéěĺ- | |Ěłńöĺ |Çŕâîä |Đłę âčăî-|Ďđîäóę- |Íîěłíŕëü- | Ďđčâłä ęîěďđĺńîđŕ |Íîěłíŕëü- | Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł | |Ęîä |íóâŕíí˙| Ňčď,|âńňŕíî-|âčăîňîâ-|ňîâëĺíí˙ |ňčâíłńňü,|íčé ňčńę, |——————————————————————————————|íł ďčňîěł | ŕâňîěŕňčęč | |đ˙äęŕ|óńňŕíî-|ěŕđęŕ|âëĺíí˙ |ëţâŕ÷ |———————— |ęóá.ě/őâ.|ęăń/ńě. ęâ|íŕéěĺíó-| ňčď,|ďîňóć-|íŕďđóăŕ,|âčňđŕňč |—————————————————| | | âęč | | | |ââîäó äî | | |âŕíí˙ |ěŕđęŕ|íłńňü,| ę |ęÂň.ă. ňčń.|âčěłđţ- |đĺăóëţ- | | | | | | |ĺęńďëóŕ- | | | | |ęÂň | |—————— |âŕíí˙ |âŕíí˙ | | | | | | |ňŕöłż | | | | | | | ęóá. ě | | | |—————+———————+—————+———————+————————+—————————+—————————+——————————+————————+—————+——————+————————+———————————+————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|—————|——————|————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|—————|——————|————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|—————|——————|————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|—————————|——————————|————————|—————|——————|————————|———————————|————————|————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9. Ăŕçîďîńňŕ÷ŕíí˙
9.1. Çŕăŕëüíŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ
Ňŕáëčö˙ Ď-27 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | Đîęč | | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Âčä ăŕçó | Ęîä |——————————————————————————————————————————| | | |đ˙äęŕ| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |——————————————————————————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |1. Çŕăŕëüíĺ âčđîáíčöňâî âëŕńíčěč | | | | | | | | | |äćĺđĺëŕěč: | | | | | | | | | |ęčńĺíü, ňčń. ęóá. ě | | 01 | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ňčń. ęóá. ě | | 02 | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ň | | 03 | | | | | | | |ŕçîň, ňčń. ęóá. ě | | 04 | | | | | | | |ŕđăîí, ňčń. ęóá. ě | | 05 | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | 06 | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |2. Íŕäłéřëî çł ńňîđîíč âłä łířčő | | | | | | | | | |ďłäďđčşěńňâ: | | | | | | | | | |ęčńĺíü, ňčń. ęóá. ě | | 07 | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ňčń. ęóá. ě | | 08 | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ň | | 09 | | | | | | | |ŕçîň, ňčń. ęóá. ě | | 10 | | | | | | | |ŕđăîí, ňčń. ęóá. ě | | 11 | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | 12 | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |3. Âńňŕíîâëĺíŕ çŕăŕëüíŕ ďđîäóęňčâíłńňü | | | | | | | | | |âëŕńíčő | | | | | | | | | |äćĺđĺë ăŕçó: | | | | | | | | | |ęčńĺíü, ęóá. ě/ă | | 13 | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ęóá. ě/ă | | 14 | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ęă/ă | | 15 | | | | | | | |ŕçîň, ęóá. ě/ă | | 16 | | | | | | | |ŕđăîí, ęóá. ě/ă | | 17 | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | 18 | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |4. Ńďîćčňî ďłäďđčşěńňâŕěč: | | | | | | | | | |ęčńĺíü, ňčń. ęóá. ě | | 19 | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ňčń. ęóá. ě | | 20 | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ň | | 21 | | | | | | | |ŕçîň, ňčń. ęóá. ě | | 22 | | | | | | | |ŕđăîí, ňčń. ęóá. ě | | 23 | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | 24 | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |5. Âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó: | | | | | | | | | |ęčńĺíü, ňčń. ęóá. ě | | 25 | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ňčń. ęóá. ě | | 26 | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ň | | 27 | | | | | | | |ŕçîň, ňčń. ęóá. ě | | 28 | | | | | | | |ŕđăîí, ňčń. ęóá. ě | | 29 | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | 30 | | | | | | | |——————————————————————————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |6. Ńčńňĺěŕ îáëłęó âëŕńíîăî âčđîáíčöňâŕ, %:| | | | | | | | | |ęčńĺíü ďđčëŕäíčé | | 31 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | | 32 | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí ďđčëŕäíčé | | 33 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | | 34 | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç ďđčëŕäíčé | | 35 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | | 36 | | | | | | | |ŕçîň ďđčëŕäíčé | | 37 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | | 38 | | | | | | | |ŕđăîí ďđčëŕäíčé | | 39 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | | 40 | | | | | | | |——————————————————————————————————————————+————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |łířł ăŕçč | | 41 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9.2. Áŕëŕíń ńďîćčâŕíí˙ ňĺőíîëîăł÷íčő ăŕçłâ ďłäđîçäłëŕěč
Ňŕáëčö˙ Ď-28 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Íŕéěĺíóâŕíí˙| Íŕéěĺíóâŕíí˙ | | | Đîęč | | ďłäđîçäłëó | ăŕçó | Âčä ăŕçó | Ęîä |——————————————————————————————————————————| | | | |đ˙äęŕ| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |————————————|————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |————————————|————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |1. |ęčńĺíü, ňčń. ęóá. ě | | 01 | | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ňčń. ęóá.ě| | 02 | | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ň | | 03 | | | | | | | | |ŕçîň, ňčń. ęóá. ě | | 04 | | | | | | | | |ŕđăîí, ňčń. ęóá. ě | | 05 | | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | | | | | | | | |————————————|————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |2. |ęčńĺíü, ňčń. ęóá. ě | | 06 | | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ňčń. ęóá.ě| | 07 | | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ň | | 08 | | | | | | | | |ŕçîň, ňčń. ęóá. ě | | 09 | | | | | | | | |ŕđăîí, ňčń. ęóá. ě | | 10 | | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | | | | | | | | |————————————|————————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |3. |ęčńĺíü, ňčń. ęóá. ě | | 11 | | | | | | | | |ŕöĺňčëĺí, ňčń. ęóá.ě| | 12 | | | | | | | | |âóăëĺęčńëčé ăŕç, ň | | 13 | | | | | | | | |ŕçîň, ňčń. ęóá. ě | | 14 | | | | | | | | |ŕđăîí, ňčń. ęóá. ě | | 15 | | | | | | | | |łířł, ňčń. ęóá. ě | | 16 | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9.3. Ăŕçîâĺ îáëŕäíŕíí˙
9.3.1. Ŕöĺňčëĺíîâł óńňŕíîâęč
Ňŕáëčö˙ Ď-29 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | |Ěłńöĺ |Çŕâîä |Đłę âčăî-| Ńďîńłá| Ďđîäóę- |Íîěłíŕëü- |Íîěłíŕëüíł | Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł | |Ęîä |Íŕéěĺ- | Ňčď,|âńňŕíî-|âčăîňîâ-|ňîâëĺíí˙ |îňđčěŕ-|ňčâíłńňü,|íčé ňčńę, |ďčňîěł | ŕâňîěŕňčęč | |đ˙äęŕ|íóâŕíí˙|ěŕđęŕ|âëĺíí˙ |ëţâŕ÷ |———————— |íí˙ | ęóá. ě/ă| ęă/ęâ. ńě|âčňđŕňč, |—————————————————| | | | | | |ââîäó äî |ăŕçó | | |ă/ęóá. ě |âčěłđţ- |đĺăóëţ- | | | | | | |ĺęńďëóŕ- | | | | |âŕíí˙ |âŕíí˙ | | | | | | |ňŕöłż | | | | | | | |—————+———————+—————+———————+————————+—————————+———————+—————————+——————————+———————————+————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9.3.2. Óńňŕíîâęč đîçäłëĺíí˙ ďîâłňđ˙ (ęčńíĺâł óńňŕíîâęč)
Ňŕáëčö˙ Ď-30 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | |Ěłńöĺ |Çŕâîä |Đłę âčăî-| Ńďîńłá| Ďđîäóę- |Íîěłíŕëü- |Íîěłíŕëüíł | Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł | |Ęîä |Íŕéěĺ- | Ňčď,|âńňŕíî-|âčăîňîâ-|ňîâëĺíí˙ |îňđčěŕ-|ňčâíłńňü,|íčé ňčńę, |ďčňîěł | ŕâňîěŕňčęč | |đ˙äęŕ|íóâŕíí˙|ěŕđęŕ|âëĺíí˙ |ëţâŕ÷ |———————— |íí˙ | ęóá. ě/ă| ęă/ęâ. ńě|âčňđŕňč, |—————————————————| | | | | | |ââîäó äî |ăŕçó | | |ă/ęóá. ě |âčěłđţ- |đĺăóëţ- | | | | | | |ĺęńďëóŕ- | | | | |âŕíí˙ |âŕíí˙ | | | | | | |ňŕöłż | | | | | | | |—————+———————+—————+———————+————————+—————————+———————+—————————+——————————+———————————+————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9.3.3. Âóăëĺęčńëîňíł óńňŕíîâęč
Ňŕáëčö˙ Ď-31 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | |Ěłńöĺ |Çŕâîä |Đłę âčăî-| Ńďîńłá| Ďđîäóę- |Íîěłíŕëü- |Íîěłíŕëüíł | Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł | |Ęîä |Íŕéěĺ- | Ňčď,|âńňŕíî-|âčăîňîâ-|ňîâëĺíí˙ |îňđčěŕ-|ňčâíłńňü,|íčé ňčńę, |ďčňîěł | ŕâňîěŕňčęč | |đ˙äęŕ|íóâŕíí˙|ěŕđęŕ|âëĺíí˙ |ëţâŕ÷ |———————— |íí˙ | ęóá. ě/ă| ęă/ęâ. ńě|âčňđŕňč, |—————————————————| | | | | | |ââîäó äî |ăŕçó | | |ă/ęóá. ě |âčěłđţ- |đĺăóëţ- | | | | | | |ĺęńďëóŕ- | | | | |âŕíí˙ |âŕíí˙ | | | | | | |ňŕöłż | | | | | | | |—————+———————+—————+———————+————————+—————————+———————+—————————+——————————+———————————+————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
9.3.4. Óńňŕíîâęč łç łířčěč ăŕçŕěč
Ňŕáëčö˙ Ď-32 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | |Ěłńöĺ |Çŕâîä |Đłę âčăî-| Ńďîńłá| Ďđîäóę- |Íîěłíŕëü- |Íîěłíŕëüíł | Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł | |Ęîä |Íŕéěĺ- | Ňčď,|âńňŕíî-|âčăîňîâ-|ňîâëĺíí˙ |îňđčěŕ-|ňčâíłńňü,|íčé ňčńę, |ďčňîěł | ŕâňîěŕňčęč | |đ˙äęŕ|íóâŕíí˙|ěŕđęŕ|âëĺíí˙ |ëţâŕ÷ |———————— |íí˙ | ęóá. ě/ă| ęă/ęâ. ńě|âčňđŕňč, |—————————————————| | | | | | |ââîäó äî |ăŕçó | | |ă/ęóá. ě |âčěłđţ- |đĺăóëţ- | | | | | | |ĺęńďëóŕ- | | | | |âŕíí˙ |âŕíí˙ | | | | | | |ňŕöłż | | | | | | | |—————+———————+—————+———————+————————+—————————+———————+—————————+——————————+———————————+————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| |—————|———————|—————|———————|————————|—————————|———————|—————————|——————————|———————————|————————|————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
10. Őîëîäîďîńňŕ÷ŕíí˙
Ňŕáëčö˙ Ď-33 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Đîęč | | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä |——————————————————————————————————————————| | |đ˙äęŕ| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1. Çŕăŕëüíĺ âčđîáíčöňâî őîëîäó, Ăęŕë | 01 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |2. Çŕăŕëüíŕ âńňŕíîâëĺíŕ ďđîäóęňčâíłńňü âëŕńíčő | 02 | | | | | | | |äćĺđĺë őîëîäó, Ăęŕë/ăîäčíó | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |3. Âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙ őîëîäó, Ăęŕë | 03 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |4. Âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó, Ăęŕë | 04 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |5. Ńčńňĺěŕ îáëłęó âčđîáíčöňâŕ őîëîäó: | | | | | | | | |ďđčëŕäíčé | 05 | | | | | | | |đîçđŕőóíęîâčé | 06 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |6. Ôŕęňč÷íĺ ńďîćčâŕíí˙, ňŕ íîđěč âčňđŕň őîëîäó ďî | | | | | | | | |âčäŕő ďđîäóęöłż | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďđîäóęöłż| Ďîęŕçíčę | Îä. | | | | | | | | | (đîáłň) | | âčěłđó | | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |1. |Âčđîáëĺíî | | 07 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî őîëîäó | Ăęŕë | 08 | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 09 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 10 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |2. |Âčđîáëĺíî | | 11 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî őîëîäó | Ăęŕë | 12 | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 13 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 14 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |3. |Âčđîáëĺíî | | 15 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî őîëîäó | Ăęŕë | 16 | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 17 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 18 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11. Âîäîďîńňŕ÷ŕíí˙ ňŕ ęŕíŕëłçŕöł˙
11.1. Çŕăŕëüíŕ őŕđŕęňĺđčńňčęŕ
Ňŕáëčö˙ Ď-34 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Đîęč | | Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďîęŕçíčęłâ | Ęîä |——————————————————————————————————————————| | |đ˙äęŕ| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————————————————————————————————————————+—————+——————+——————+———————+——————+——————+——————| |1. Äćĺđĺëŕ íŕäőîäćĺíí˙ âîäč: | | | | | | | | |- ďčňíîż | 01 | | | | | | | |- ňĺőíł÷íîż | 02 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |2. Çŕăŕëüíčé âčäîáóňîę âîäč âëŕńíčěč äćĺđĺëŕěč, | | | | | | | | |ňčń. ęóá. ě | | | | | | | | |- ďčňíîż | 03 | | | | | | | |- ňĺőíł÷íîż | 04 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |3. Çŕăŕëüíŕ ďđîäóęňčâíłńňü íŕńîńłâ, îńíîâíčő äćĺđĺë | | | | | | | | |âîäîďîńňŕ÷ŕíí˙, ęóá. ě/ă | | | | | | | | |- ďčňíîż | 05 | | | | | | | |- ňĺőíł÷íîż | 06 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |4. Íŕäłéřëî çł ńňîđîíč âłä łířčő ďłäďđčşěńňâ, | | | | | | | | |ňčń. ęóá. ě | | | | | | | | |- ďčňíîż | 07 | | | | | | | |- ňĺőíł÷íîż | 08 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |5. Ńďîćčňî âîäč - âńüîăî, ňčń. ęóá. ě | | | | | | | | |- ďčňíîż | 09 | | | | | | | |- ňĺőíł÷íîż | 10 | | | | | | | |- â ňîěó ÷čńëł | | | | | | | | |5.1. Âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙ ďčňíîż | 11 | | | | | | | | ňĺőíł÷íîż | 12 | | | | | | | |5.2. Ęîěóíŕëüíî-ďîáóňîâĺ ńďîćčâŕíí˙ ďčňíîż | 13 | | | | | | | | ňĺőíł÷íîż | 14 | | | | | | | |ç íčő íŕ ńîöłŕëüíó ńôĺđó: ďčňíîż | 15 | | | | | | | | ňĺőíł÷íîż | 16 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |6. Âłäďóůĺíî íŕ ńňîđîíó, ňčń. ęóá. ě | | | | | | | | |- ďčňíîż | 17 | | | | | | | |- ňĺőíł÷íîż | 18 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |7. Ńčńňĺěŕ îáëłęó âîäč: | | | | | | | | |7.1. Âčäîáóňęó âîäč âëŕńíčěč äćĺđĺëŕěč, % | | | | | | | | |ďčňíîż ďđčëŕäíčé | 19 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | 20 | | | | | | | |ňĺőíł÷íîż ďđčëŕäíčé | 21 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |7.2. Çŕăŕëüíčé ďî ďłäďđčşěńňâó îáëłę ďîńňŕ÷ŕíí˙ çł | | | | | | | | |ńňîđîíč, % | | | | | | | | |ďčňíîż ďđčëŕäíčé | 23 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | 24 | | | | | | | |ňĺőíł÷íîż ďđčëŕäíčé | 25 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |7.3. Îáëłę ńďîćčâŕíí˙ âîäč öĺőŕěč (äłëüíčö˙ěč), % | | | | | | | | |ďčňíîż ďđčëŕäíčé | 27 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | 28 | | | | | | | |ňĺőíł÷íîż ďđčëŕäíčé | 29 | | | | | | | | đîçđŕőóíęîâčé | 30 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |8. Íŕ˙âíłńňü âîäîî÷čńíčő ńďîđóä: | | | | | | | | |ęłëüęłńňü, řň. | 31 | | | | | | | |çŕăŕëüíŕ ďđîäóęňčâíłńňü, ňčń. ęóá. ě/äîáó | 32 | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |9. Íîđěîâŕíĺ âčđîáíč÷ĺ ńďîćčâŕíí˙ âîäč | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |Íŕéěĺíóâŕíí˙ ďđîäóęöłż| Ďîęŕçíčę | Îä. | | | | | | | | | (đîáłň) | | âčěłđó | | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |1. |Âčđîáëĺíî | | 33 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî âîäč | ęóá. ě | 34 | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 35 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 36 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| |2. |Âčđîáëĺíî | | 37 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî âîäč | ęóá. ě | 38 | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 39 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 40 | | | | | | | |——————————————————————|———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| Đîęč |3. |Âčđîáëĺíî | | 41 | | | | | | | | |ďđîäóęöłż | | | | | | | | | | |Ńďîćčňî âîäč | ęóá. ě | 42 | | | | | | | | |———————————————————|————————————|—————|——————|——————|———————|——————|——————|——————| | |íîđěŕ | ďëŕí | | 43 | | | | | | | | | | ôŕęň | | 44 | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11.2. Âîäîďîńňŕ÷ŕëüíî-ęŕíŕëłçŕöłéíł ńďîđóäč
11.2.1. Âîäîďîńňŕ÷ŕëüíĺ ăîńďîäŕđńňâî
Ňŕáëčö˙ Ď-35 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Íŕéěĺíóâŕíí˙ | | Ňčď |Äćĺđĺëŕ âîäîďîńňŕ÷ŕíí˙|Ęłëüęłńňü|Đłę ââîäó | Âîäîďđîâłä |Ńčńňĺěŕ |Ďîňóćíłńňü | |NN |îá'şęňŕ - |Ďđčçíŕ-|ńčńňĺěč |——————————————————————| ňŕ |äî ĺęńďëó-|——————————————————————————|ďîďĺđĺäíüîż |íŕńîńíčő | |ď/ď|ńďîćčâŕ÷ŕ âîäč|÷ĺíí˙ |âîäîďî- |íŕéěĺíóâŕí-| ˙ęłńňü | äłŕěĺňđ |ŕňŕöłż | ňčńę |äłŕěĺňđ,|äîâćčíŕ |âîäîďłäăî- |ńňŕíöłé, | | | (ďłäđîçäłëó) | |ńňŕ÷ŕíí˙|í˙ äćĺđĺëŕ | âîäč | ââîäó, | | âîäč, | ěě |äłë˙íęč,|ňîâęč ňŕ |ńňŕíöłé | | | | | | | | řň./ěě | |ęă/ęâ.ńě| | ě |î÷čńňęč âîäč|ďĺđĺęŕ÷ęč ňŕ| | | | | | | | | | | | | |ďłäńčëţâŕ÷łâ| |———|——————————————|———————|————————|———————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |———|——————————————|———————|————————|———————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————————|————————————| | |Ěŕăłńňđŕëüíł | | | | | | | | | | | | | |ěĺđĺćł | | | | | | | | | | | | | |ďłäďđčşěńňâŕ | | | | | | | | | | | | |———|——————————————|———————|————————|———————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————————|————————————| |———|——————————————|———————|————————|———————————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————————|————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Îńíîâíĺ ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷ĺ |Şěęłńňü đĺçĺđâíčő | Ńďîćčâŕíí˙ âîäč ďî đîęŕő, ňčń. ęóá. ě| Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł ŕâňîěŕňčęč | |îáëŕäíŕíí˙ âîäîďîńňŕ÷ŕëüíîăî|ňŕ ďîćĺćíčő |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| | ăîńďîäŕđńňâŕ |đĺçĺđâóŕđłâ, ęóá.ě|1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001| âčěłđţâŕíí˙ | đĺăóëţâŕíí˙ | |————————————————————————————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————————————|——————————————| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |—————————————|——————————————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————————————|——————————————| |—————————————|——————————————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————————————|——————————————| |—————————————|——————————————|——————————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————————————|——————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11.2.2. Ęŕíŕëłçŕöłéíĺ ăîńďîäŕđńňâî
Ňŕáëčö˙ Ď-36 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Ňčď | Äćĺđĺëî ńňł÷íčő âîä |Ęłëüęłńňü| |Ęŕíŕëłçŕöłéíł ňđóáîďđîâîäč| | | | |NN | Íŕéěĺíóâŕíí˙|ńčńňĺěč|——————————————————————| ł | |——————————————————————————| |Íŕ˙âíłńňü | Ďîňóćíłńňü | |ď/ď| îá'şęňŕ |ęŕíŕëł-|íŕéěĺíó-|őŕđŕęňĺđčńňč-| äłŕěĺňđ |Đłę ââîäó | äłŕěĺňđ, | äîâćčíŕ |Ńďîńłá|ëîęŕëüíčő ł | íŕńîńíčő | | | (ďłäđîçäłëó)|çŕöłż |âŕíí˙ |ęŕ, íŕ˙âíłńňü|âčďóńęó, |äî ĺęńďëó-| ěě | äłë˙íęč, |î÷čńň-|ďîçŕďëîůŕäî-| ńňŕíöłé, | | | | | |řęłäëčâčő äî-| řň./ěě |ŕňŕöłż | | ě | ęč |÷íčő î÷čńíčő| ďĺđĺęŕ÷ęč | | | | | |ěłřîę (äîî÷č-| | | | | | ńďîđóä |(ďđčçíŕ÷ĺíí˙)| | | | | |ńňęč) | | | | | | | | |———|—————————————|———————|————————|—————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————|——————|————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|—————————————|———————|————————|—————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————|——————|————————————|—————————————| | |Ěŕăłńňđŕëüíł | | | | ő | | | | | | | | |ěĺđĺćł | | | | | | | | | | | | |ďłäďđčşěńňâŕ | | | | | | | | | | | |———|—————————————|———————|————————|—————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————|——————|————————————|—————————————| |———|—————————————|———————|————————|—————————————|—————————|——————————|—————————————|————————————|——————|————————————|—————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Îńíîâíĺ ĺíĺđăîńďîćčâŕţ÷ĺ | | | | îáëŕäíŕíí˙ ęŕíŕëłçŕöłéíîăî | Çŕăŕëüíŕ ęłëüęłńňü ńęčäłâ ńňîęłâ ďî đîęŕő, ňčń. ęóá. ě|Íŕ˙âíłńňü ĘÂĎ ł ŕâňîěŕňčęč| | ăîńďîäŕđńňâŕ | | | |———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| |íŕéěĺíóâŕíí˙ | ńňčńëŕ | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | âčěłđţâŕíí˙ | đĺăóëţâŕíí˙| | | őŕđŕęňĺđčńňčęŕ | | | | | | | | | |—————————————|—————————————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————————|————————————| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |—————————————|—————————————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————————|————————————| |—————————————|—————————————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————————|————————————| |—————————————|—————————————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————————|————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
12. Âĺíňčë˙öł˙ ňŕ ęîíäčöłţâŕíí˙
Ňŕáëčö˙ Ď-37 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Íŕéěĺíó- | Íŕ˙âíłńňü âĺíňńčńňĺě |Çŕăŕëüíŕ|Çŕăŕëüíŕ| Íŕ˙âíłńňü ęîíäčöłîíĺđłâ | | NN|âŕíí˙ | (ęłëüęłńňü, řň./ďîňóćíłńňü ďđčâîäó, ęÂň) |âńňŕíîâ-|ďđîäóę- | (ęłëüęłńňü, řň./ďîňóćíłńňü ďđčâîäó, ęÂň) | |ď/ď|ďłäđîçäł-|———————————————————————————————————————————————|ëĺíŕ ďî-|ňčâíłńňü|——————————————————————————————————————————————| | |ëó (öĺő, |ďđčňî÷-|âčň˙ćíčő,|âčň˙ćíčő|ďîâłňđ˙- |óńňŕíîâęč |ňóćíłńňü|âĺíňńčń-|ŕâňîíî-| íĺŕâňî- |ęîěáłíî-| ěłńöĺâčő| öĺíňđŕ- | | |äłëüíčö˙)| íčő |çŕăŕëüíî-|ěłńöĺâčő|íčő çŕâłń|ďčëî-ăŕçî-|âĺíňčë˙-|ňĺě, |ěíčő | íîěíčő |âŕíčő | | ëüíčő | | | | |îáěłííčő | | |î÷čńňęč |ňîđłâ, |ňčń. | | | | | | | | | | | | | | ęÂň |ęóá. ě/ă| | | | | | |———|—————————|———————|—————————|————————|—————————|——————————|————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |———|—————————|———————|—————————|————————|—————————|——————————|————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| |———|—————————|———————|—————————|————————|—————————|——————————|————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| |———|—————————|———————|—————————|————————|—————————|——————————|————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| |———|—————————|———————|—————————|————————|—————————|——————————|————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Çŕăŕëüíŕ âńňŕíîâëĺíŕ |Ńďîćčâŕíí˙ ĺëĺęňđîĺíĺđăłż äë˙ ďîňđĺá | Ńďîćčâŕíí˙ ňĺďëîĺíĺđăłż äë˙ ďîňđĺá | Íŕ˙âíłńňü ŕâňîěŕňčęč | | ďîňóćíłńňü | âĺíňčë˙öłż ł ęîíäčöłţâŕíí˙ ďî đîęŕő | ďîâłňđ˙íîăî îďŕëĺíí˙ ďî đîęŕő | đĺăóëţâŕíí˙ âĺíňńčńňĺě; | |ęîíäčöłîíĺđłâ, ęÂň |——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| % âłä çŕăŕëüíîż | | |1996 | 1997 | 1998 |1999| 2000 | 2001 | 1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | 2001 | ďîňóćíîńňł | |—————————————————————|—————|——————|——————|————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|———————|——————————————————————————| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |—————————————————————|—————|——————|——————|————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|———————|——————————————————————————| |—————————————————————|—————|——————|——————|————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|———————|——————————————————————————| |—————————————————————|—————|——————|——————|————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|———————|——————————————————————————| |—————————————————————|—————|——————|——————|————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|———————|——————————————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
"Îôłöłéíčé âłńíčę Óęđŕżíč" 1997, ÷čńëî 50, ńňîđ.214
Ęîä íîđěŕňčâíîăî ŕęňŕ: 4472/1997âăîđó