Про затвердження Порядку встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки
Держспоживстандарт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 04.05.2005110
Документ z0561-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2016, підстава - z0914-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
04.05.2005 N 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2005 р.
за N 561/10841
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 972 ( z0914-16 ) від 14.06.2016 }
Про затвердження Порядку встановлення приналежності
технічних засобів до засобів вимірювальної техніки

Відповідно до статті 14 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок встановлення приналежності технічних
засобів до засобів вимірювальної техніки (далі - Порядок), що
додається.
2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з
чинним законодавством.
3. Керівникам центрів стандартизації, метрології та
сертифікації, підприємств та установ Держспоживстандарту України
забезпечити дотримання вимог цього Порядку.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстандарту
України від 12 травня 1999 року N 217 ( z0485-99 ) "Про
затвердження Порядку встановлення приналежності технічних засобів
до засобів вимірювальної техніки (ПМУ 11-99)", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 21 липня 1999 року за N 485/3778.
5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
начальника управління метрології Домницького Р.А.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова М.Негрич
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
04.05.2005 N 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2005 р.
за N 561/10841

ПОРЯДОК
встановлення приналежності технічних засобів
до засобів вимірювальної техніки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 14 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
і регламентує організацію та порядок проведення експертизи з метою
встановлення приналежності технічних засобів до засобів
вимірювальної техніки, а також порядок прийняття рішень за
результатами цієї експертизи.
1.2. Цей Порядок спрямований на врегулювання питань щодо
приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки,
які можуть виникати між: підприємствами (їх об'єднаннями), установами та організаціями
незалежно від форм власності і виду діяльності, що діють на
території України, а також фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності (далі - суб'єкти господарювання) і
територіальними органами спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології (далі - територіальні
органи ЦОВМ) на стадіях розроблення, виробництва, продажу, видання
напрокат і застосування технічних засобів; суб'єктами господарювання і державними науковими
метрологічними центрами спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології (далі - метрологічні
центри ЦОВМ) та територіальними органами ЦОВМ під час проведення
державного метрологічного контролю і нагляду.
1.3. Приналежність технічних засобів до засобів вимірювальної
техніки встановлюється за результатами експертизи технічної
документації на ці засоби (далі - експертиза).
1.4. Засобами вимірювальної техніки визнаються технічні
засоби, якщо в технічній документації зазначено, що вони
застосовуються під час вимірювань і наведені дані щодо їх
нормованих метрологічних характеристик (діапазони вимірювань,
границі допустимої похибки тощо).
2. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТАМИ
2.1. Питання щодо приналежності технічних засобів до засобів
вимірювальної техніки визначається за власної ініціативи суб'єктів
господарювання на стадії розроблення, виробництва, продажу,
видання напрокат і застосування технічних засобів. Експертизу проводять територіальні органи ЦОВМ за
місцезнаходженням суб'єктів господарювання на підставі їх
листів-звернень до цих органів. У випадках, коли питання щодо приналежності технічних засобів
до засобів вимірювальної техніки виникли під час проведення
державних приймальних випробувань, державної метрологічної
атестації або державного метрологічного нагляду, експертиза може
проводитися за ініціативи як суб'єктів господарювання, так і
метрологічних центрів та територіальних органів ЦОВМ. Форма листа-звернення наведена у додатку 1.
2.2. Суб'єкти господарювання до листів-звернень повинні
додавати технічну документацію на технічні засоби, яка містить
призначення, галузь застосування та нормовані метрологічні
характеристики цих засобів (технічні завдання на розроблення,
технічні умови, експлуатаційні документи або інші документи
іноземних фірм-виробників тощо). Територіальні органи ЦОВМ можуть запитати від цих суб'єктів
господарювання додаткові документи, необхідні для проведення
експертизи. Зазначені документи повинні також надаватися на запит
метрологічних центрів або територіальних органів ЦОВМ у випадках
проведення експертизи за їхньої ініціативи.
2.3. Приналежність технічних засобів до засобів вимірювальної
техніки повинна визначатися під час проведення експертизи на
підставі аналізу їх призначення та технічних характеристик, які
наведені у наданих документах на розгляд.
2.4. Результати експертизи оформлюються висновком, який
надається суб'єктам господарювання. У випадках проведення експертизи метрологічними центрами чи
територіальними органами ЦОВМ, що розташовані в інших регіонах
України, копія зазначеного висновку повинна надаватися
територіальним органам ЦОВМ, за місцезнаходженням суб'єктів
господарювання. Термін проведення експертизи і оформлення висновків не
повинен перевищувати десяти робочих днів. Форма висновку наведена у додатку 2.
2.5. У випадках, коли за результатами експертизи встановлено,
що технічні засоби вироблялися, продавалися, видавалися напрокат
або застосовувалися не як засоби вимірювальної техніки, але
належать до засобів вимірювальної техніки й на них поширюється
державний метрологічний нагляд, територіальні органи ЦОВМ за
місцезнаходженням суб'єктів господарювання повинні надавати їм
приписи щодо заборони виготовлення, продажу, прокату або
застосування зазначених засобів вимірювальної техніки до
проведення державних приймальних випробувань або державної
метрологічної атестації (далі - приписи). Якщо за результатами експертизи встановлено, що технічні
засоби, які до цього часу вироблялися не як засоби вимірювальної
техніки, але належать до засобів вимірювальної техніки і на них не
поширюється державний метрологічний нагляд, територіальні органи
ЦОВМ за місцезнаходженням суб'єктів господарювання повинні
надавати їм приписи щодо заборони виготовлення цих засобів
вимірювальної техніки до проведення державних приймальних
випробувань або метрологічної атестації. Форма припису наведена у додатку 3.
2.6. У випадках, коли суб'єкти господарювання не погоджуються
із висновками метрологічних центрів або територіальних органів
ЦОВМ щодо приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної
техніки, вони можуть оскаржити його в ЦОВМ.
2.7. Подання скарги суб'єктом господарювання до ЦОВМ не
припиняє дію приписів, виданих метрологічними центрами або
територіальними органами ЦОВМ.
2.8. До письмового звернення повинні додаватися документи,
які зазначені в пункті 2.2 цього Порядку, копія висновку
метрологічного центру або територіального органу ЦОВМ, який
проводив експертизу.
2.9. ЦОВМ доручає розгляд звернень іншому метрологічному
центру ЦОВМ. Метрологічний центр протягом одного місяця розглядає
звернення і надає висновки на розгляд Науково-технічній комісії з
метрології ЦОВМ.
2.10. Науково-технічна комісія з метрології ЦОВМ розглядає
надані матеріали на своєму черговому засіданні та надає відповідні
рішення до ЦОВМ. Рішення Науково-технічної комісії з метрології ЦОВМ щодо
приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки
реалізується через відповідні рішення ЦОВМ.
2.11. Оплата робіт з експертизи щодо приналежності технічних
засобів до засобів вимірювальної техніки проводиться у порядку,
встановленому чинним законодавством щодо вартості метрологічних
робіт.
Начальник управління
метрології Р.Домницький

Додаток 1
до пункту 2.1 Порядку
встановлення приналежності
технічних засобів
до засобів вимірювальної
техніки

ФОРМА
листа-звернення

Директору ____________________________
(назва метрологічного
центру або
територіального органу)

Просимо провести експертизу технічної документації на _______ _________________________________________________________________,
(назва та умовне позначення технічного засобу)
який _____________________________________________________________
(розробляється, виробляється, продається,
видається напрокат, застосовується)
_________________________________________________________________,
(назва підприємства чи організації)
з метою встановлення приналежності _______________________________
(назва технічного засобу) до засобів вимірювальної техніки.
Документи, необхідні для проведення експертизи, додаються.
Оплату робіт, пов'язаних із проведенням експертизи,
гарантуємо.
Додаток: ________________________________
(перелік технічної документації)
Директор ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Начальник управління
метрології Р.Домницький

Додаток 2
до пункту 2.4 Порядку
встановлення приналежності
технічних засобів
до засобів вимірювальної
техніки

ФОРМА
висновку метрологічного центру
або територіального органу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(Держспоживстандарт України)
__________________________________________________________ ________________________________________________________ (назва метрологічного центру або територіального органу)

ВИСНОВОК

N _____ від "__"______ ______ року

Директору ____________________________
(назва підприємства
чи організації)

На підставі Порядку встановлення приналежності технічних
засобів до засобів вимірювальної техніки __________________________________________________________________
(назва метрологічного
центру або територіального органу)
провів експертизу технічної документації на ______________________ _________________________________________________________________,
(назва та умовне позначення технічного засобу)
який _____________________________________________________________
(розробляється, виробляється, продається,
видається напрокат, застосовується)
_________________________________________________________________,
(назва підприємства чи організації)
з метою визначення приналежності _________________________________
(назва технічного засобу) до засобів вимірювальної техніки.
За результатами експертизи __________________________________
(перелік розглянутої технічної
документації)
встановлено, що: _________________________________________________ __________________________________________________________________
(висновки щодо призначення технічного засобу, галузі його
застосування, наявності у технічній документації нормованих
метрологічних характеристик тощо)
Ураховуючи зазначене, _______________________________________
(назва метрологічного центру
або територіального органу)
вважає, що _______________________________________________________
(назва та умовне позначення
технічного засобу) належить (не належить) до засобів вимірювальної техніки.
______________________________________________ вважає за доцільне:
(назва метрологічного центру
або територіального органу)
__________________________________________________________________
(рекомендації щодо необхідності внесення змін до технічної документації, вказівки щодо необхідності подання засобів вимірювальної техніки на державні приймальні випробування
або метрологічну атестацію тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаток: Припис щодо заборони виготовлення, продажу, прокату
або застосування засобів вимірювальної техніки до проведення
державних приймальних випробувань, державної метрологічної
атестації або метрологічної атестації (за необхідності).
__________________________________ ________ ____________________
(посада керівника метрологічного (підпис) (ініціали, прізвище)
центру або територіального органу)
М.П.
Начальник управління
метрології Р.Домницький

Додаток 3
до пункту 2.5 Порядку
встановлення приналежності
технічних засобів
до засобів вимірювальної
техніки

ФОРМА ПРИПИСУ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(Держспоживстандарт України)
__________________________________________________________ ________________________________________________________
(назва територіального органу)

ПРИПИС

N __________ від "_____"__________ року
____________________________
(назва підприємства
чи організації)
____________________________
(прізвище та ініціали
керівника)

_______________________________________________________, який
(назва та умовне позначення технічного засобу)
__________________________________________________________________
(виробляється, продається, видається
напрокат, застосовується)
_________________________________________________________________,
(назва підприємства чи організації)
на підставі результатів експертизи, проведеної __________________,
(назва
територіального органу)
визнаний таким, що належить до засобів вимірювальної техніки.
Згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ______________________________________________________
(виробництво, продаж, видання напрокат,
застосування)
__________________________________________________________________
(назва та умовне позначення засобу
вимірювальної техніки)
забороняється до проведення _____________________________________.
(державних приймальних випробувань,
державної метрологічної атестації
або метрологічної атестації)
__________________________________ ________ ____________________
(посада керівника (підпис) (ініціали, прізвище) територіального органу)
М.П.
Начальник управління
метрології Р.Домницькийвгору