Документ z0559-02, втратив чинність, поточна редакція — Скасування державної реєстрації від 04.08.2006, підстава - v3_71323-06
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 21.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 122 від 17.06.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
4 липня 2002 р.
за N 559/6847

Про затвердження Порядку складання та ведення переліку
підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до
глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим
державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які
одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності та охороняється згідно із
законодавством
{ Рішення про державну реєстрацію Порядку скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 13/71 ( v3_71323-06 ) від 04.08.2006 }

На виконання Указу Президента України від 24 вересня 2001
року N 891/2001 ( 891/2001 ) "Про деякі заходи щодо захисту
державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" та
постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 року N 522
( 522-2002-п ) "Про затвердження Порядку підключення до
глобальних мереж передачі даних" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання та ведення переліку
підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до
глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим
державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які
одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності та охороняється згідно із
законодавством (додається).
2. Заступнику Голови О.П.Проживальському забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; складання та ведення зазначеного переліку підприємств згідно
із затвердженим порядком.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова М.Гончар
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
зв'язку та
інформатизації України
17.06.2002 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2002 р.
за N 559/6847

{ Рішення про державну реєстрацію Порядку скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 13/71 ( v3_71323-06 ) від 04.08.2006 }

ПОРЯДОК
складання та ведення переліку підприємств (операторів), які
надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які оержують, обробляють, поширюють
і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та
охороняється згідно із законодавством
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання та ведення
переліку підприємств (операторів), які надають послуги з доступу
до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим
державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які
одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності та охороняється згідно із
законодавством.
1.2. Складання та ведення переліку підприємств (операторів),
які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та
охороняється згідно із законодавством (далі - Перелік)
здійснюються Держкомзв'язку на підставі статті 3 Указу Президента
України від 24 вересня 2001 року N 891/2001 ( 891/2001 ) "Про
деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у
мережах передачі даних" та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 2002 року N 522 ( 522-2002-п ) "Про
затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі
даних".
1.3. У цьому Порядку поняття вживаються у значенні,
установленому Порядком підключення до глобальних мереж передачі
даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12
квітня 2002 року N 522 ( 522-2002-п ).
1.4. Перелік формується з операторів, які: є юридичними особами - резидентами України; мають предметом своєї діяльності надання послуг мереж
передавання даних за кодом 64.20.16.000 (далі - послуги)
Державного класифікатора продукції та послуг (ДК 016-97)
( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ); відповідають вимогам цього Порядку; бажають бути включеними до Переліку.
1.5. Включення операторів до Переліку здійснюється виключно
на добровільних засадах і підтверджується Свідоцтвом про включення
оператора до Переліку (додаток 1) (далі - Свідоцтво).
1.6. Перелік оприлюднюється на веб-сайті Держкомзв'язку і
надсилається абонентам електронною поштою за окремими запитами.
2. Складання Переліку
2.1. Для вирішення питань про включення операторів до
Переліку створюється постійно діюча Комісія Держкомзв'язку з
питань складання Переліку (далі - Комісія) з числа представників
Держкомзв'язку та інших органів виконавчої влади (за згодою).
2.2. Склад Комісії та положення про неї затверджуються, а її
голова призначається наказом Держкомзв'язку.
2.3. Головою Комісії є заступник Голови Держкомзв'язку за
посадою.
2.4. Регламент роботи Комісії, склад, форми і порядок ведення
робочої документації та розподіл обов'язків між членами Комісії
визначаються її головою.
3. Вимоги до операторів
3.1. Вимоги до операторів, які бажають бути включеними до
Переліку, визначаються: показниками мінімальної якості послуг; наявністю комплексної системи технічного захисту інформації; укомплектованістю системою моніторингу для контролю за
забезпеченням безпеки інформації у мережах передачі даних; відомостями про організаційно-технічні можливості операторів; використанням оператором засобів зв'язку, погоджених
Адміністрацією зв'язку України.
3.2. Рівень якості послуг, який оператор має забезпечити
абонентам, визначається показниками мінімальної якості послуг
(далі - умови якості), установленими цим Порядком.
3.3. Умови якості оформлюються у вигляді добровільних
гарантійних зобов'язань оператора про забезпечення для абонентів
на визначеній території встановлених показників якості послуг.
3.4. Територія, на якій оператор гарантує забезпечення умов
якості, визначається ним самостійно при включенні до Переліку і
може охоплювати як всю територію України, так і її окремі
територіальні одиниці.
3.5. Зміни до умов якості можуть уноситися не частіше ніж раз
на рік протягом першого кварталу на відображення суттєвих змін на
ринку послуг мереж передавання даних. Зміни до умов якості
затверджуються наказом Держкомзв'язку за поданням голови Комісії.
3.6. Комісія приймає рішення про доцільність унесення змін до
умов якості за пропозиціями органів виконавчої влади, інших
державних органів, підприємств, установ і організацій, на яких
поширюється дія Порядку підключення до глобальних мереж передачі
даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12
квітня 2002 року N 522 ( 522-2002-п ).
3.7. Для оцінки здатності операторів забезпечити умови якості
використовуються: відомості про організаційні і технічні можливості операторів
(далі - відомості про операторів), перелік яких установлюється цим
Порядком; діючі в оператора документи (накази, розпорядження, тощо),
які встановлюють параметри якості послуг, що надаються оператором,
і процедури із забезпечення встановлених параметрів якості.
3.8. Зміни до переліку відомостей про операторів уносяться
наказом Держкомзв'язку одночасно з унесенням змін до умов якості.
3.9. Зміни до умов якості та переліку відомостей про
операторів протягом п'ятнадцяти робочих днів оприлюднюються на
веб-сайті Держкомзв'язку, а оператори, що включені до Переліку,
додатково сповіщаються електронною поштою.
4. Процедура включення операторів до Переліку
4.1. Для включення до Переліку оператор надсилає до
Держкомзв'язку заяву про включення до Переліку (додаток 2) (далі -
заява). До заяви додаються: умови якості за підписом керівника оператора (додаток 3); копія атестата відповідності комплексної системи захисту
інформації вимогам нормативних документів України у сфері
технічного захисту інформації. Така система створюється відповідно
до вимог нормативно-правових актів України і нормативних
документів з питань технічного захисту інформації, зокрема Порядку
захисту державних інформаційних ресурсів у
інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженого наказом
ДСТСЗІ СБ України від 24.12.2001 N 76 ( z0027-02 ) (зареєстрований
в Мін'юсті 11.01.2002 за N 27/6315); копія акта відповідності обладнання оператора технічним
вимогам нормативного документа "Моніторинг-центри для телефонної
мережі загального користування (ТфЗК) України" N 4-1-43/788,
затвердженого Міністерством зв'язку України та СБ України
13.12.1996 р., щодо укомплектування цього обладнання системою
моніторингу для здійснення контролю з метою забезпечення безпеки
інформації у мережах передачі даних відповідно до Закону України
"Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ); відомості про оператора (перелік відомостей - додаток 4). копії діючих в оператора документів (наказів, розпоряджень,
тощо), які встановлюють параметри якості послуг, що надаються
оператором, і процедури із забезпечення встановлених параметрів
якості. Заява і додатки до неї надсилаються у двох примірниках. Заява і додатки до неї, оформлення і зміст яких не
відповідають вимогам цього Порядку, до розгляду не приймаються.
4.2. Облік заяв ведеться Держкомзв'язку в спеціальній книзі
постійного зберігання, яка прошита та пронумерована.
4.3. Розгляд заяви здійснюється Комісією не довше одного
місяця з моменту її надходження. За результатами розгляду заяви
Комісією готується рішення про включення оператора до Переліку.
4.4. Включення оператора до Переліку здійснюється за наказом
Держкомзв'язку за поданням голови Комісії.
4.5. Інформація про включення нового оператора до Переліку
протягом п'ятнадцяти робочих днів оприлюднюється на веб-сайті
Держкомзв'язку.
4.6. Рішення про відмову оператору у включенні до Переліку
приймається Комісією на підставі обґрунтованого висновку щодо
здатності цього оператора забезпечити умови якості.
4.7. Копія рішення Комісії про відмову оператору у включенні
до Переліку разом з обгрунтуванням надсилається оператору протягом
п'ятнадцяти робочих днів з дня його прийняття. Оператор може оскаржити відмову у включенні до Переліку в
судовому порядку.
4.8. Комісія має право ініціювати перевірку достовірності
наданої оператором інформації шляхом: безпосередньої перевірки можливостей оператора щодо
забезпечення умов якості з використанням будь-яких технічних
засобів, робота яких не заважає діяльності оператора; отримання інформації про оператора від будь-яких установ,
підприємств і організацій, якщо це не заборонено законодавством
України.
4.9. Факт включення оператором неповної або недостовірної
інформації у заяву або додатки до неї оформлюється актом, який
складається не менш ніж у двох примірниках і підписується не менше
ніж трьома членами Комісії.
4.10. Оператор, який включив недостовірну інформацію у заяву
або додатки до неї, утрачає право на включення до Переліку на
термін не менше трьох років.
5. Свідоцтво про включення оператора до Переліку
5.1. На підставі наказу Держкомзв'язку про включення
оператора до Переліку йому видається Свідоцтво про включення
оператора до Переліку.
5.2. Свідоцтво дає оператору право надавати абонентам послуги
на територіальній одиниці або по всій території України із
забезпеченням характеристик мінімальної якості цих послуг з
дотриманням чинних на момент видачі Свідоцтва умов якості.
5.3. До Свідоцтва додається один примірник умов якості, які
оператор зобов'язується забезпечувати при наданні послуг абонентам
і який є невід'ємною частиною Свідоцтва.
5.4. Видача Свідоцтва вповноваженому представнику оператора
здійснюється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про
включення до Переліку і оформляється відповідним записом у книзі
обліку постійного зберігання, яку веде Держкомзв'язку.
5.5. У разі пошкодження, втрати Свідоцтва або зміни загальних
відомостей про оператора, які не впливають на якість послуг
(реквізитів, назви оператора, банківських рахунків і т.ін.),
оператор має право одержати дублікат. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється на підставі письмової
заяви оператора на ім'я голови Комісії. Видача дубліката Свідоцтва вповноваженому представнику
оператора здійснюється через десять робочих днів з дня реєстрації
заяви про видачу такого дубліката і оформляється відповідним
записом у книзі обліку постійного зберігання, яку веде
Держкомзв'язку. 5.6. Процедура видачі Свідоцтва та його дубліката оплаті не
підлягає.
5.7. У разі внесення змін до умов якості оператор має
повторно пройти процедуру включення до Переліку, після чого він
отримує нове Свідоцтво.
5.8. Для повторного проходження процедури включення до
Переліку оператор надсилає до Держкомзв'язку заяву згідно з
пунктом 4.1. До заяви додаються нові умови якості за підписом
керівника оператора. Інші додатки, передбачені пунктом 4.1 цього Порядку,
додаються тільки в разі зміни їх змісту від попередньо наданих. Заява і додатки до неї надсилаються у двох примірниках і
поверненню не підлягають. Заява і додатки до неї, оформлення і зміст яких не відповідає
вимогам цього Порядку, до розгляду не приймаються.
5.9. Умови і терміни повторного проходження процедури
включення оператора до Переліку визначаються пунктами 4.2-4.10
цього Порядку.
5.10. Умови і терміни видачі оператору нового Свідоцтва і
його дублікатів визначаються пунктами 5.1-5.6 цього Порядку.
5.11. Виключення оператора з Переліку здійснюється за наказом
Держкомзв'язку за поданням голови Комісії у таких випадках: у разі порушення оператором умов якості, які не були усунуті
протягом 72 годин з моменту отримання акта про порушення умов
якості; у разі використання оператором засобів зв'язку, не погоджених
Адміністрацією зв'язку України; якщо оператор не пройшов процедуру включення до Переліку
після внесення змін в умови якості; на підставі подання ДСТСЗІ СБ України щодо порушень
оператором вимог технічного захисту інформації; якщо оператор протягом року не уклав жодного договору з
абонентами про надання послуг; у разі ліквідації або припинення діяльності оператора з
надання послуг; за бажанням оператора на підставі його письмової заяви на
ім'я голови Комісії.
5.12. У разі виключення оператора з Переліку Свідоцтво
анулюється, що оформляється відповідним записом у книзі обліку
постійного зберігання, яку веде Держкомзв'язку.
5.13. Оператор втрачає право на включення до Переліку на
термін не менше одного року, якщо його Свідоцтво анульоване з
таких причин: у разі порушення оператором умов якості, які не були усунуті
протягом 72 годин з моменту отримання акта про порушення умов
якості; у разі використання оператором засобів зв'язку, не погоджених
Адміністрацією зв'язку України.
6. Укладання операторами договорів з абонентами
6.1. Договором з абонентом має передбачатися його дострокове
припинення у разі анулювання Свідоцтва.
6.2. Після укладання договору з оператором абонент протягом
п'ятнадцяти робочих днів повідомляє про це Держкомзв'язку листом,
разом з яким надсилається адресний план абонента (додаток 5). Облік листів про укладання договорів з операторами ведеться
Держкомзв'язку в спеціальній книзі постійного зберігання, яка
прошита та пронумерована.
6.3. Абоненти здійснюють передачу даних виключно через
операторів, що включені до переліку.
6.4. У разі припинення з будь-яких причин дії договору з
оператором абонент протягом п'ятнадцяти робочих днів листом
повідомляє про це Держкомзв'язку, указавши причину припинення
договору.
7. Контроль за дотриманням операторами умов якості
7.1. Контроль за дотриманням операторами умов якості
здійснюється: Держкомзв'язку та іншими органами виконавчої влади у межах
своїх повноважень, визначених чинним законодавством та цим
Порядком; абонентами на підставі договорів з операторами.
7.2. Абоненти, що повноважні контролювати дотримання умов
якості, можуть здійснювати цей контроль шляхом: безпосередньої перевірки можливостей оператора щодо
забезпечення умов якості з використанням будь-яких технічних
засобів, робота яких не заважає діяльності оператора; отримання інформації про оператора від будь-яких установ,
підприємств і організацій, якщо це не заборонено законодавством
України.
7.3. Факт порушення оператором умов якості оформлюється
актом, який підписується не менш ніж трьома співробітниками
абонента і затверджується його керівником.
7.4. Акт про порушення оператором умов якості складається не
менш ніж у двох примірниках, один з яких надсилається до
Держкомзв'язку, який веде облік цих примірників у спеціальній
книзі постійного зберігання, яка прошита та пронумерована.
7.5. Один з примірників акта про порушення умов якості
надсилається оператору, який припустив порушення. Оператор
додатково повідомляється про це електронною поштою. Оператор зобов'язаний підтвердити отримання такого
повідомлення електронною поштою.
7.6. Оператор повинен протягом 72 годин з моменту
відправлення йому акта про порушення умов якості усунути зазначені
порушення. Невиконання цієї умови тягне за собою анулювання
Свідоцтва оператора.
Начальник Управління формування О.Нестеренко
інфраструктури інформатизації та
розвитку Інтернет Держкомзв'язку
Додаток 1
до п. 1.5 Порядку складання
та ведення переліку
підприємств (операторів),
які надають послуги з
доступу до глобальних мереж
передачі даних органам
виконавчої влади, іншим
державним органам,
підприємствам, установам та
організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності
та охороняється згідно із
законодавством,
затвердженого наказом
Держкомзв'язку від
17.06.2002 N 122
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
01001, м. Київ-1 , вул. Хрещатик, 22, тел. 228-15-00, факс
228-61-41,
www.stc.gov.ua e-mail: mailbox@stc.gov.ua
СВІДОЦТВО
про включення оператора до переліку підприємств (операторів),
які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі
даних
Реєстраційний N ____________ від "___"___________ 200_ р.
На підставі статті 3 Указу Президента України від 24 вересня
2001 року N 891/2001 "Про деякі заходи щодо захисту державних
інформаційних ресурсів у мережах передачі даних" Державний комітет
зв'язку та інформатизації України включив до переліку підприємств
(операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж
передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам,
підприємствам, установам та організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом
державної власності та охороняється згідно із законодавством:
---------------------------------------------------------------- (повна назва організації)
Відомості про оператора ----------------------------------------
(місцезнаходження) ---------------------------------------------------------------- (ідентифікаційний код юридичної особи) ---------------------------------------------------------------- Територія, на якій надаються послуги ----------------------------------------------------------------
Голова Державного комітету __________ ________________
зв'язку та інформатизації (підпис) (розшифрування)
України (місце печатки)
Додаток 2
до п. 4.1 Порядку складання
та ведення переліку
підприємств (операторів),
які надають послуги з
доступу до глобальних мереж
передачі даних органам
виконавчої влади, іншим
державним органам,
підприємствам, установам та
організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності
та охороняється згідно із
законодавством,
затвердженого наказом
Держкомзв'язку від
17.06.2002 N 122
Державний комітет зв'язку
та інформатизації України
ЗАЯВА
про включення до переліку підприємств (операторів),
які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі
даних
1. Заявник
_____________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом) в особі _____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
Місцезнаходження юридичної особи _____________________________________________________________ Поштова адреса _____________________________________________________________
(адреса для листування)
Телефон: ___________________ Факс: ______________________ e-mail _____________________ WWW ________________________ Організаційно-правова форма _____________________________________________________________ Коди: КОПФГ _____________________________________________________________ КОАТУУ _____________________________________________________________ СПОДУ _____________________________________________________________ КФВ ____________________________________________________________ Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________________________________________ Поточний рахунок N __________________________________________ у ___________________________________________________________
(найменування кредитної установи) МФО _________________________________________________________
2. Прошу включити до переліку підприємств (операторів), які
надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам,
установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та
охороняється згідно із законодавством.
3. Територія, на якій будуть надаватимуться послуги _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Очікувана дата початку надання послуг _____________________________________________________________
5. З Порядком складання та ведення переліку підприємств
(операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж
передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам,
підприємствам, установам та організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом
державної власності та охороняється згідно із законодавством,
затвердженим наказом Держкомзв'язку від 17.06.2002 N 122
ознайомлений. Показники мінімальної якості окремих видів послуг
(умови якості) зобов'язуюсь виконувати.
Підпис заявника ___________________________
М.П.
"___" _______________200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 200_ р. N ________
_______________________ _______________ ____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ім'я,
прийняла заяву) по батькові)
Опис N__________
документів, що додаються до заяви
про включення до переліку підприємств (операторів), які
надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
від _________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви "___"____________ 200_ р. N _______
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа | Відмітки про |Кількість|Примітки | |з/п | | наявність |аркушів у| | | | | документів |документі| | | | | (наявні, | | | | | | відсутні) | | | |----+------------------------+--------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Прийняв __________________________________________ документів
(цифрами і літерами) "___"_______________ 200_ р.
_______________________ _______________ ____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ім'я,
прийняла заяву) по батькові)
Копію опису отримав: "___"_______________ 200_ р.
_______________________ _______________ ____________________
(посада представника (підпис) (прізвище, ім'я,
суб'єкта) по батькові)

Додаток 3
до п. 4.1 Порядку складання
та ведення переліку
підприємств (операторів),
які надають послуги з
доступу до глобальних мереж
передачі даних органам
виконавчої влади, іншим
державним органам,
підприємствам, установам та
організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності
та охороняється згідно із
законодавством,
затвердженого наказом
Держкомзв'язку від
17.06.2002 N 122
УМОВИ
забезпечення показників якості при наданні послуг
мереж передавання даних
Оператор ________________________________________________________
(повна назва організації) ________________________________________________________
(місцезнаходження) ________________________________________________________
(телефон, факс) ________________________________________________________
(адреси електронної пошти, Web-серверу) ________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи)
зобов'язується при наданні послуг з доступу до мереж
передавання даних органам виконавчої влади, іншим державним
органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом
державної власності та охороняється згідно із законодавством,
забезпечити на всій території __________________________________________________________________
(територія, на якій надаються послуги) таке:
1. Для надання послуг мереж передачі даних оператор
користується послугами зв'язку відповідно до Правил користування
міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року
N 639 (із змінами і доповненнями).
2. Пристрої передавання даних оператора відповідають вимогам,
що визначені у Правилах користування місцевим телефонним зв'язком,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 року N 385 (із змінами і доповненнями).
3. Засоби зв'язку, що використовуються оператором на мережах
зв'язку загального користування, мають погодження Адміністрації
зв'язку України щодо їх використання на мережах зв'язку загального
користування.
4. Усі сервери, які забезпечують надання оператором послуг
мереж передачі даних, фізично розташовані в межах території
України і право управління ними належить оператору.
5. Сумарний час передачі пакета довжиною 576 байт при
виконанні команди ping від абонента до вузла мережі Інтернет
становить не більше ніж: -------------------------------------------------------------------- |Ім'я вузла (серверу) | IP-адреса | Час передачі (мс.) | | | |у середньому за добу| |-------------------------+-------------------+--------------------| |dkz.scpt.ukrtel.net |195.5.17.120 | 70.000 | --------------------------------------------------------------------
При цьому припускається втрата не більш 5-ти з кожних 100
відправлених пакетів довжиною 576 байт.
6. Час передачі цілісного файла розміром 1 Мб без утрати
даних від вузла мережі Інтернет до абонента становить не більш
ніж: -------------------------------------------------------------------- |Ім'я вузла (серверу) | IP-адреса | Час передачі (хв.) | | | | у середньому за добу| |-------------------------+------------------+---------------------| |dkz.scpt.ukrtel.net |195.5.17.120 | 20 | --------------------------------------------------------------------
7. Сумарна перерва в наданні оператором усіх видів послуг
мереж передачі даних абоненту не може перевищувати 1 години на
місяць (за винятком регламентних робіт).
8. Кількість відмов у з'єднанні абонента (сигнал "лінія
зайнята") із сервером оператора, через який забезпечується доступ
до мереж передачі даних, або відмов у реєстрації на цьому сервері
при наданні послуг мереж передачі даних комутованими каналами
зв'язку не може перевищувати двох на кожні 10 спроб установити
таке з'єднання або здійснити реєстрацію на такому сервері.
9. На вимогу абонента оператор організовує розв'язання за
прийнятим на час реєстрації порядком організаційних і технічних
питань з реєстрації Інтернет-домену абонента в домені .UA, а для
органів державної влади України - у домені .GOV.UA.
10. На вимогу абонента оператор розміщує і підтримує
первинний запис DNS Інтернет-домену абонента на власному
DNS-сервері.
11. На вимогу абонента оператор реєструє і забезпечує
функціонування на власному сервері електронної пошти електронну
поштову скриньку абонента, адреса якої відповідає назві
Інтернет-домену абонента.
12. У разі реєстрації електронної поштової скриньки абонента
на сервері електронної пошти оператора останній гарантує
збереження вхідних електронних поштових повідомлень абонента до
моменту їх отримання, у тому числі шляхом резервного збереження
вмісту електронної поштової скриньки (поштових скриньок) абонента
з можливістю їх подальшого відновлення.
13. Вхідні телефонні лінії загального користування оператора,
які використовуються для надання послуг мереж передачі даних
комутованими каналами зв'язку оснащені засобами автоматичного
визначення та фіксування номерів вхідних викликів, за якими
здійснюється підключення до них.
14. Оператор надає на вимогу абонента консультації щодо
користування послугами передавання даних по телефону протягом 9
годин на добу в часи роботи абонента згідно з прийнятим у нього
трудовим розпорядком.
15. На бажання абонента оператор організовує розв'язання
організаційних і технічних питань (у тому числі за участю інших
операторів і операторів електричного зв'язку) з організації
виділених каналів зв'язку між ним і абонентом для надання послуг
мереж передачі даних.
Від оператора: __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
М.П. (місце для підпису)
"__"___________ 200_ р.
Додаток 4
до п. 4.1 Порядку складання
та ведення переліку
підприємств (операторів),
які надають послуги з
доступу до глобальних мереж
передачі даних органам
виконавчої влади, іншим
державним органам,
підприємствам, установам та
організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності
та охороняється згідно із
законодавством,
затвердженого наказом
Держкомзв'язку від
17.06.2002 N 122
Державний комітет зв'язку
та інформатизації України
Відомості про організаційні і технічні можливості оператора
для включення до переліку підприємств (операторів), які надають
послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
Оператор _________________________________________________________
(повна назва організації) _________________________________________________________
(місцезнаходження) _________________________________________________________
(телефон, факс) _________________________________________________________
(адреси електронної пошти, Web-серверу) _________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи)
1. Блок (блоки) ip-адрес мережі (мереж) передачі даних
оператора: ___.___.___.___/___ ;
...; ___.___.___.___/___ .
2. Номер (номери) автономної системи (систем) оператора:
AS_____ ;
... .
AS_____ .
3. Відомості про організацію оператором комутованого доступу
до мереж передачі даних ------------------------------------------------------------------ | Номери телефонів для |Назва оператора зв'язку, який надає| |доступу до мереж передачі | послуги телефонного зв'язку | | даних | | |----------------------------+-----------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------+-----------------------------------| | ( ___ )____-___-___ | ... | |----------------------------+-----------------------------------| | ... | ... | |----------------------------+-----------------------------------| | ( ___ )____-___-___ | ... | ------------------------------------------------------------------
4. Відомості про організацію абонентом постійного доступу
клієнтів до мереж передачі даних ------------------------------------------------------------------- | Сумарна пропускна |Назва оператора зв'язку, який надає в| | спроможність каналів | оренду канали зв'язку | |зв'язку, що забезпечують | | | постійні з'єднання з | | | клієнтами оператора | | | (Кбіт/с) | | |---------------------------+-------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------+-------------------------------------| | | ... | |---------------------------+-------------------------------------| | | ... | |---------------------------+-------------------------------------| | | ... | -------------------------------------------------------------------
5. Відомості про організацію зв'язків з іншими операторами
мереж передачі даних ------------------------------------------------------------------- | Назва і | Характеристики організації зв'язку | | юридична | | | адреса | | | оператора | | |мереж передачі| | | даних | | |--------------+--------------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------+--------------------------------------------------| |1. |Назва оператора зв'язку, | | | |який забезпечує з'єднання з | | | |оператором мереж передачі | | | |даних | | | |-----------------------------+--------------------| | |Вид каналу зв'язку, що | | | |забезпечує з'єднання з | | | |оператором передачі даних | | | |-----------------------------+--------------------| | |Пропускна спроможність каналу| | | |зв'язку, що забезпечує| | | |з'єднання з оператором мереж| | | |передачі даних (Кбіт/с) | | |--------------+-----------------------------+--------------------| |... . |Назва оператора зв'язку, | | | |який забезпечує з'єднання з | | | |оператором мереж передачі | | | |даних | | | |-----------------------------+--------------------| | |Вид каналу зв'язку, що | | | |забезпечує з'єднання з | | | |оператором мереж передачі | | | |даних | | | |-----------------------------+--------------------| | |Пропускна спроможність каналу| | | |зв'язку, що забезпечує| | | |з'єднання з оператором мереж| | | |передачі даних (Кбіт/с) | | -------------------------------------------------------------------
6. Відомості про підключення до мереж обміну трафіком даних ------------------------------------------------------------------ |Назва | Назва і | Географічне | Характеристики | |мережі | юридична | місце |організації зв'язку | |обміну | адреса | розташування| | |графіком|організації- | (поштова | | | |адміністратора| адреса) | | | | мережі | точки | | | | обміну | включення до| | | | трафіком | мережі | | | | | обміну | | | | | трафіком | | |--------+--------------+-------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------+--------------+-------------+--------------------------| |1. | | |Назва оператора | | | | |зв'язку, який | | | | |забезпечує з'єднання з | | | | |мережею обміну трафіком | | | | |--------------------------| | | | |Вид каналу зв'язку, що | | | | |забезпечує з'єднання з | | | | |мережею обміну трафіком | | | | |--------------------------| | | | |Пропускна спроможність | | | | |каналу зв'язку, що | | | | |забезпечує з'єднання з | | | | |мережею обміну трафіком | | | | |(Кбіт/с) | |--------+--------------+-------------+--------------------------| |... . | | |Назва оператора | | | | |зв'язку, який | | | | |забезпечує з'єднання з | | | | |мережею обміну трафіком | | | | |--------------------------| | | | |Вид каналу зв'язку, що | | | | |забезпечує з'єднання з | | | | |мережею обміну трафіком | | | | |--------------------------| | | | |Пропускна спроможність | | | | |каналу зв'язку, що | | | | |забезпечує з'єднання з | | | | |мережею обміну трафіком | | | | |(Кбіт/с) | ------------------------------------------------------------------
7. Відомості про апаратні засоби оператора ----------------------------------------------------------- |Тип або назва |Кількість |Виробник |Номер та дата| | | | |видачі | | | | |сертифіката | | | | |відповідності | |---------------+-----------+------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------
8. Відомості про програмні засоби оператора -------------------------------------------------------------- |Тип або назва |Кількість |Виробник |Номер та дата| | |інсталяцій | |видачі ліцензії | |---------------+--------------+------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------
9. Відомості про штатний розклад і кваліфікацію персоналу
оператора --------------------------------------------------------------------- | Назва посади|Кільк. | з них: | | |працюючих|-------------------------------------------| | |на посаді| відомості про освіту | відомості про | | | | персоналу | стаж роботи | | | | | персоналу на | | | | | аналогічних | | | | | посадах | | | |-------------------------+-----------------| | | | з | з |канд.|докт. |понад|понад|понад| | | |середн.|вищ.|наук |наук | 3 | 5 | 10 | | | |освітою|осв.| | |роки |років|років| |-------------+---------+-------+----+-----+------+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------+---------+-------+----+-----+------+-----+-----+-----| |1. | | | | | | | | | |-------------+---------+-------+----+-----+------+-----+-----+-----| |2. | | | | | | | | | |-------------+---------+-------+----+-----+------+-----+-----+-----| |... | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Від оператора: _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
М.П. ___________________
(місце для підпису)
"__"___________ 200 _р.

Додаток 5
до п. 6.2 Порядку складання
та ведення переліку
підприємств (операторів),
які надають послуги з
доступу до глобальних мереж
передачі даних органам
виконавчої влади, іншим
державним органам,
підприємствам, установам та
організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і
зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності
та охороняється згідно із
законодавством,
затвердженого наказом
Держкомзв'язку від
17.06.2002 N 122
Державний комітет зв'язку
та інформатизації України
АДРЕСНИЙ ПЛАН

Абонент __________________________________________________________
(повна назва організації) __________________________________________________________
(юридична адреса, телефон, факс, адреса електронної
пошти, адреса Web-серверу) Оператор __________________________________________________________
(повна назва організації) __________________________________________________________
(юридична адреса, телефон, факс, адреса електронної
пошти, адреса Web-серверу)
Свідоцтво про включення до переліку підприємств, підприємств
(операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж
передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам,
підприємствам, установам та організаціям, які одержують,
обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом
державної власності та охороняється згідно із законодавством: Реєстраційний N ___________ від "___"_____________ 200 __р.
1. Вид мережі передачі даних, послуги з доступу до якої
передбачається отримувати __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Засіб зв'язку із сервером доступу абонента (комутований
або постійне з'єднання) __________________________________________________________________
3. Характеристики організації зв'язку із сервером доступу
оператора -------------------------------------------------------------------- |Вид зв'язку | Характеристики організації зв'язку | |--------------+---------------------------------------------------| |Комутований |Оператор телефонного зв'язку |Номери телефонів для | | зв'язок | |доступу до оператора | | | | передачі даних | | |-----------------------------+---------------------| | | ... |( ___ )____-___-___ | | |-----------------------------+---------------------| | | ... |( ___ )____-___-___ | | |-----------------------------+---------------------| | | ... |( ___ )____-___-___ | |--------------+-----------------------------+---------------------| | Постійне |Назва оператора зв'язку, | | | з'єднання |який забезпечує постійне | | | |з'єднання з оператором | | | |передачі даних | | | |-----------------------------+---------------------| | |Вид каналу зв'язку, який | | | |забезпечує постійне | | | |з'єднання | | | |-----------------------------+---------------------| | |Пропускна спроможність | | | |каналу зв'язку, який | | | |забезпечує постійне | | | |з'єднання | | --------------------------------------------------------------------
4. При підключенні абонента до мережі Інтернет:
4.1. Ім'я Інтернет-домену абонента __________________________
4.2. Адреса Інтернет щонайменше однієї електронної поштової
скриньки абонента ________________________________________________
4.3. Сервери оператора, через які забезпечується доступ
абонента до мережі Інтернет: -------------------------------------------------------- |Ім'я вузла (серверу) | IP-адреса | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | --------------------------------------------------------
4.4. Первинний DNS-сервер абонента -------------------------------------------------------- |Ім'я DNS-серверу | IP-адреса | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | --------------------------------------------------------
4.5. Вторинні DNS-сервери абонента
-------------------------------------------------------- |Ім'я DNS-серверу | IP-адреса | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | --------------------------------------------------------
4.6. Для доступу до мережі Інтернет використовуються Proxy-
сервери -------------------------------------------------------- |Ім'я вузла (серверу) | IP-адреса | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | --------------------------------------------------------
4.7. Web-сервер для доступу до білінгової системи оператора -------------------------------------------------------- |Ім'я Web-серверу | IP-адреса | |----------------------------+-------------------------| | ... | ___.___.___.___ | --------------------------------------------------------
4.8. Адресний план послуг, що надаються абоненту -------------------------------------------------------------- | Вид послуги | ім'я вузла | IP-адреса | | | (серверу) | | |----------------------------+--------------+----------------| | електронна пошта | ... | ___.___.___.__ | |----------------------------+--------------+----------------| | Web-сервер | ... | ___.___.___.__ | |----------------------------+--------------+----------------| | FTP-сервер | ... | ___.___.___.__ | |----------------------------+--------------+----------------| | Web-сторінка | ... | ___.___.___.__ | |----------------------------+--------------+----------------| | FTP-директорія | ... | ___.___.___.__ | |----------------------------+--------------+----------------| |електронні телеконференції | ... | ___.___.___.__ | |----------------------------+--------------+----------------| | Інтернет-телефонія (IP- | ... | ___.___.___.__ | | телефонія) | | _ | |----------------------------+--------------+----------------| | Інші | ... | _ | --------------------------------------------------------------
Від оператора Від абонента _________________________________ __________________________________ (повне найменування згідно зі (повне найменування)
статутом)
_________________________________ __________________________________ (юридична адреса) (юридична адреса) _________________________________ __________________________________ (поштова адреса місцезнаходження) (поштова адреса місцезнаходження) _________________________________ __________________________________ (телефон) (телефон) _________________________________ __________________________________ (факс) (факс) _________________________________ __________________________________ (електронна пошта) (електронна пошта) _________________________________ __________________________________ (Web-сервер) (Web-сервер) _________________________________ __________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по (посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника) батькові керівника)
М.П. (місце для підпису) М.П. (місце для підпису)
"__"___________ 200_р. "__"____________ 200_р.вгору