Документ z0555-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
17.03.2016  № 334


Форма
№ 4-НКРЕКП-зберігання
(закачування, відбір) природного газу
(квартальна)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 536 від 21.04.2017
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 536 від 21.04.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
17.03.2016  № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 555/28685

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна)
«Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ (далі – ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

Податкового кодексу України;

Законів України «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

інших нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність ліцензіатів із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ.

II. Порядок і терміни надання інформації

2.1. Форма звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) (далі – Форма звітності) подається ліцензіатами до НКРЕКП за перший – третій квартали до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за четвертий квартал – до 25 лютого після звітного періоду, крім додатка 3 до Форми звітності, що подається щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, та додатка 4 до Форми звітності, що подається щороку до 25 лютого після звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал, крім додатка 3 до Форми звітності, звітним періодом для якого є місяць, та додатка 4 до Форми звітності, звітним періодом для якого є рік.

2.3. Ліцензіати подають Форму звітності до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Форма звітності надсилається поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді на адресу: nerc4g@nerc.gov.ua або направляється через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Форма звітності підписується керівником суб’єкта господарювання або особою, що його заміщує, та головним бухгалтером. У Формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, електронна адреса та номер телефону.

2.6. У разі внесення змін до Форми звітності ліцензіат терміново повідомляє про це НКРЕКП та відповідний територіальний орган НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.7. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у Формі звітності.

2.8. Усі дані Форми звітності та додатків до неї зазначаються з точністю до двох знаків після коми.

III. Пояснення щодо заповнення Форми звітності

3.1. Форма звітності передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ. Форма звітності складається поквартально з розшифруванням за місяцями та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.2. У рядку 1 «Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього» відображається сума значень рядків 1.1–1.5, яка включає всю суму витрат виробничої собівартості, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.3. У рядку 1.1 «Матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1–1.1.5, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності.

3.4. У рядку 1.1.1 «у т. ч.: газ на технологічні потреби та власні потреби, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1.1, 1.1.1.2, яка включає суму вартості природного газу на виробничо-технологічні витрати та на власні потреби природного газу, що відносяться до відповідного виду діяльності.

3.5. Елементи рядка 1.1 «Матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 5 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна))».

3.6. У рядку 1.2 «Витрати на оплату праці» відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до виробничої собівартості зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.7. У рядку 1.3 «Відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.8. У рядку 1.4 «Амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.9. У рядку 1.5 «Інші витрати» відображається сума значень рядків 1.5.1–1.5.13, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.10. Елементи рядка 1.5 «Інші витрати» розшифровуються в додатку 6 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна))».

3.11. У рядку 2 «Адміністративні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1–2.5, яка включає всю суму адміністративних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.12. У рядку 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1.1–2.1.4, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.13. Елементи рядка 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 5 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна))».

3.14. У рядку 2.2 «витрати на оплату праці» відображається сума витрат на оплату праці, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.15. У рядку 2.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.16. У рядку 2.4 «амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.17. У рядку 2.5 «інші витрати» відображається сума значень рядків 2.5.1–2.5.11, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.18. Елементи рядка 2.5 «інші витрати» розшифровуються в додатку 6 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна))».

3.19. У рядку 3 «Витрати операційної діяльності, усього» відображається сума рядків 3.1–3.5, яка включає всю суму операційних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.20. У рядку 3.1 «у т. ч.: матеріальні витрати» відображається сума значень рядків 1.1 та 2.1, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.21. У рядку 3.2 «витрати на оплату праці» відображається сума значень рядків 1.2 та 2.2, яка включає всю суму витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.22. У рядку 3.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума значень рядків 1.3 та 2.3, яка включає всю суму витрат, пов’язаних з відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.23. У рядку 3.4 «амортизація» відображається сума значень рядків 1.4 та 2.4, яка включає всю суму амортизації, що відноситься до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.24. У рядку 3.5 «інші витрати» відображається сума значень рядків 1.5 та 2.5, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.25. У рядку 4.1 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього» відображається сума всієї тарифної виручки, яку одержано від відповідного виду діяльності.

3.26. У рядку 4.2 «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3.27. У рядку 4.3 «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображаються одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

3.28. У рядку 4.4 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця значень рядка 4.1 та рядків 4.2, 4.3.

3.29. У рядку 4.5 «Інший операційний дохід» зазначається дохід, отриманий від додаткових робіт, послуг, пов’язаних з відповідним видом діяльності.

3.30. У рядку 5.1 «Прибуток (збиток)» відображається різниця значень рядка 4.4 та рядка 3.

3.31. У рядку 5.2 «Податок на прибуток» відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.32. Рядок 5.3 «Чистий прибуток» заповнюється як різниця значень, вказаних у рядках 5.1 та 5.2.

3.33. У рядку 5.4 «Використання чистого прибутку, усього» відображається сума значень рядків 5.4.1 та 5.4.2, яка включає всю суму використаного чистого прибутку, що відноситься до відповідного виду діяльності.

3.34. У рядку 6 «Капітальні інвестиції, усього» відображається сума значень рядків 6.1, 6.2, яка включає суму капітальних інвестицій на об’єкти газозберігаючого підприємства та інше.

3.35. У рядку 7 «Інші операційні витрати, усього» відображається сума витрат звітного періоду, які не входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності, зокрема витрат, визначених Законом України «Про природні монополії».

3.36. У рядку 8 «Фінансові витрати, усього» відображається сума рядків 8.1, 8.2, яка включає відсотки за кредитами та інші фінансові витрати.

3.37. У рядку 9 «Обсяг зберігання (закачування, відбору) природного газу, млн м-3» відображається обсяг згідно з фактичним обсягом транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

3.38. У рядку 10 «Загальна потужність зберігання (закачування, відбору) природного газу, тис. м-3 на місяць» відображається загальна потужність зберігання (закачування, відбору) природного газу.

3.39. Рядок 11 «Рентабельність за видами діяльності, %» заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 5.1 до рядка 3.

3.40. Рядок 12 «Нормативна кількість працівників, осіб» заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.41. У рядку 13 «Середня кількість працівників, осіб» зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників).

3.42. У рядку 14 «Первісна вартість основних засобів, тис. грн» відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних основних засобів (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку).

3.43. У рядку 15 «Залишкова вартість основних засобів, тис. грн» відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку).

3.44. Додаток 1 «Розшифрування основних показників інших видів діяльності» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.45. Додаток 2 «Розшифрування витрат на оплату праці (рядки 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 15 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна))» заповнюється згідно з Класифікатором професій на підставі даних бухгалтерського обліку та за видом діяльності – зберігання (закачування, відбір) природного газу. У графах 1, 4, 7 додатка зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.46. Додаток 3 «Обсяги зберігання, закачування в газосховища та відбору з газосховищ природного газу та обсяги природного газу на виробничо-технологічні та власні потреби» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.47. Додаток 4 «Основні техніко-виробничі показники» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку та подається щороку до 25 лютого після звітного періоду.

3.48. Додаток 5 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються матеріальні витрати в кількісному та вартісному виразі в розрізі видів матеріалів. Рядки додатка розшифровуються відповідно до основних видів (типів) матеріалів (поділених на основні групи). У стовпчику Г «Одиниця виміру» вказуються одиниці вимірювання, що характерні для відповідних матеріалів (наприклад штуки, метри, літри, комплекти, пари, кілограми, пачки тощо). У стовпчику Б вказаний номер рядка Форми звітності, що розшифровується.

3.49. Додаток 6 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються інші витрати в кількісному та вартісному виразі в розрізі інших витрат. У стовпчику Б вказаний номер рядка Форми звітності, що розшифровується.

3.50. Додаток 7 «Витрати на ремонт» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються витрати на ремонт, які враховані у складі операційних матеріальних витрат (зазначених у рядку 3.1 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна)) та операційних інших витрат (зазначених у рядку 3.5 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна)).

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.50 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 536 від 21.04.2017}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору