Документ z0554-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.05.2019, підстава - v0580874-19


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
17.03.2016  № 334


Форма
№ 4-НКРЕКП-транспортування
природного газу (квартальна)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 536 від 21.04.2017
№ 1233 від 18.10.2018
№ 580 від 22.04.2019}

ЗВІТНІСТЬ
Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 536 від 21.04.2017, № 580 від 22.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
17.03.2016  № 334


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 554/28684

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
№ 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна)
«Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами (далі – ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

Податкового кодексу України;

Законів України «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 вересня 2006 року № 1182, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2006 року за № 1076/12950 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність ліцензіатів з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами.

II. Порядок і терміни надання інформації

2.1. Форма звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) (далі – Форма звітності) подається ліцензіатами до НКРЕКП за перший – третій квартали до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за четвертий квартал – до 25 лютого після звітного періоду, крім додатка 3 до Форми звітності, що подається щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, та додатка 5 до Форми звітності, що подається щороку до 25 лютого після звітного періоду.

2.2. Звітним періодом є квартал, крім додатка 3 до Форми звітності, звітним періодом для якого є місяць, та додатка 5 до Форми звітності, звітним періодом для якого є рік.

2.3. Ліцензіати подають Форму звітності до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Форма звітності надсилається поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді на адресу: nerc4g@nerc.gov.ua або направляється через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №  1233 від 18.10.2018}

2.5. Форма звітності підписується керівником суб’єкта господарювання або особою, що його заміщує, та головним бухгалтером. У Формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище та ініціали виконавця, електронна адреса та номер телефону.

2.6. У разі внесення змін до Форми звітності ліцензіат терміново повідомляє про це НКРЕКП та відповідний територіальний орган НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.7. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у Формі звітності.

2.8. Усі дані Форми звітності та додатків до неї зазначаються з точністю до двох знаків після коми.

III. Пояснення щодо заповнення Форми звітності

3.1. Форма звітності передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами. Форма звітності складається поквартально з розшифруванням за місяцями та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.2. У рядку 1 «Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього» відображається сума значень рядків 1.1–1.5, яка включає всю суму витрат виробничої собівартості, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.3. У рядку 1.1 «Матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1 – 1.1.5, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності.

3.4. У рядку 1.1.1 «у т. ч.: газ на технологічні потреби та власні потреби, усього» відображається сума значень рядків 1.1.1.1 та 1.1.1.2, яка включає суму вартості природного газу на виробничо-технологічні витрати та на власні потреби природного газу, що відносяться до відповідного виду діяльності.

3.5. Елементи рядка 1.1 «Матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 6 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна))».

3.6. У рядку 1.2 «Витрати на оплату праці» відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до виробничої собівартості зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.7. У рядку 1.3 «Відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.8. У рядку 1.4 «Амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.9. У рядку 1.5 «Інші витрати» відображається сума значень рядків 1.5.1–1.5.13, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.10. Елементи рядка 1.5 «Інші витрати» розшифровуються в додатку 7 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна))».

3.11. У рядку 2 «Адміністративні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1–2.5, яка включає всю суму адміністративних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.12. У рядку 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» відображається сума значень рядків 2.1.1–2.1.4, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.13. Елементи рядка 2.1 «у т. ч.: матеріальні витрати, усього» розшифровуються в додатку 6 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна))».

3.14. У рядку 2.2 «витрати на оплату праці» відображається сума витрат на оплату праці, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.15. У рядку 2.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.16. У рядку 2.4 «амортизація» відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відноситься до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.17. У рядку 2.5 «інші витрати» відображається сума значень рядків 2.5.1–2.5.11, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до адміністративних витрат зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.18. Елементи рядка 2.5 «інші витрати» розшифровуються в додатку 7 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна))».

3.19. У рядку 3 «Витрати операційної діяльності, усього» відображається сума рядків 3.1–3.5, яка включає всю суму операційних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.20. У рядку 3.1 «у т. ч.: матеріальні витрати» відображається сума значень рядків 1.1 та 2.1, яка включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.21. У рядку 3.2 «витрати на оплату праці» відображається сума значень рядків 1.2 та 2.2, яка включає всю суму витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.22. У рядку 3.3 «відрахування на соціальні заходи» відображається сума значень рядків 1.3 та 2.3, яка включає всю суму витрат, пов’язаних з відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.23. У рядку 3.4 «амортизація» відображається сума значень рядків 1.4 та 2.4, яка включає всю суму амортизації, що відноситься до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.24. У рядку 3.5 «інші витрати» відображається сума значень рядків 1.5 та 2.5, яка включає всю суму інших витрат, що відносяться до зазначеного у Формі звітності виду діяльності.

3.25. У рядку 4.1 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього» відображається сума всієї тарифної виручки, яку одержано від відповідного виду діяльності.

3.26. У рядку 4.2 «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3.27. У рядку 4.3 «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображаються одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

3.28. У рядку 4.4 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається різниця значень рядка 4.1 та рядків 4.2, 4.3.

3.29. У рядку 4.5 «Інший операційний дохід» зазначається дохід, отриманий від додаткових робіт, послуг, пов’язаних з відповідним видом діяльності.

3.30. У рядку 5.1 «Прибуток (збиток)» відображається різниця значень рядка 4.4 та рядка 3.

3.31. У рядку 5.2 «Податок на прибуток» відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.32. Рядок 5.3 «Чистий прибуток» заповнюється як різниця значень, вказаних у рядках 5.1 та 5.2.

3.33. У рядку 5.4 «Використання чистого прибутку, усього» відображається сума значень рядків 5.4.1 та 5.4.2, яка включає всю суму використаного чистого прибутку, що відноситься до відповідного виду діяльності.

3.34. У рядку 6 «Капітальні інвестиції (підтримка мереж у технічному стані), усього» відображається сума значень рядків 6.1–6.3, яка включає суму капітальних інвестицій на мережі та споруди, на заходи щодо зменшення обсягів газу на технологічні потреби та інше.

3.35. У рядку 7 «Інші операційні витрати, усього» відображається сума витрат звітного періоду, які не входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, що відносяться до відповідного виду діяльності, зокрема витрат, визначених Законом України «Про природні монополії».

3.36. У рядку 8 «Фінансові витрати, усього» відображається сума рядків 8.1, 8.2, яка включає відсотки за кредитами та інші фінансові витрати.

3.37. У рядку 9 «Обсяг транспортування природного газу магістральними трубопроводами, млн м-3» відображається обсяг згідно з фактичним обсягом транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

3.38. У рядку 10 «Загальна потужність транспортування природного газу, тис. м-3 на місяць» відображається загальна потужність транспортування природного газу.

3.39. Рядок 11 «Рентабельність за видами діяльності, %» заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 5.1 до рядка 3.

3.40. Рядок 12 «Нормативна кількість працівників, осіб» заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.41. У рядку 13 «Середня кількість працівників, осіб» зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників).

3.42. У рядку 14 «Первісна вартість основних засобів, тис. грн» відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних основних засобів (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку).

3.43. У рядку 15 «Залишкова вартість основних засобів, тис. грн» відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу (заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку).

3.44. Додаток 1 «Розшифрування основних показників інших видів діяльності» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.45. Додаток 2 «Розшифрування витрат на оплату праці (рядки 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 13 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна))» заповнюється згідно з Класифікатором професій на підставі даних бухгалтерського обліку та за видом діяльності – транспортування природного газу. У графах 1, 4, 7 додатка зазначається середня кількість працівників, визначена відповідно до глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.46. Додаток 3 «Обсяги транспортування природного газу магістральними трубопроводами та обсяги природного газу на виробничо-технологічні і власні потреби» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.47. Додаток 4 «Розшифрування чистого доходу від транспортування природного газу магістральними трубопроводами» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.48. Додаток 5 «Основні техніко-виробничі показники» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку та подається щороку до 25 лютого після звітного періоду.

3.49. Додаток 6 «Розшифрування матеріальних витрат (рядки 1.1 та 2.1 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються матеріальні витрати в кількісному та вартісному виразі в розрізі видів матеріалів (поділених на основні групи). Рядки додатка розшифровуються відповідно до основних видів (типів) матеріалів. У стовпчику Г «Одиниця виміру» вказуються одиниці вимірювання, що характерні для відповідних матеріалів (наприклад штуки, метри, літри, комплекти, пари, кілограми, пачки тощо). У стовпчику Б вказаний номер рядка Форми звітності, що розшифровується.

3.50. Додаток 7 «Розшифрування інших витрат (рядки 1.5 та 2.5 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна))» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються інші витрати в кількісному та вартісному виразі в розрізі інших витрат. У стовпчику Б вказаний номер рядка Форми звітності, що розшифровується.

3.51. Додаток 8 «Витрати на ремонт» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються витрати на ремонт, які враховані у складі операційних матеріальних витрат (зазначених у рядку 3.1 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна)) та операційних інших витрат (зазначених у рядку 3.5 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна)).

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.51 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 536 від 21.04.2017}

3.52. Додаток 9 «Розподіл та використання потужності з обмеженнями» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображається інформація щодо розміру розподіленої та використаної потужності з обмеженнями, а також вартості такої потужності в цілому та по кожній точці входу/виходу окремо в розрізі періодів розподілу потужностей (місяць, доба) за кожен місяць звітного періоду, а саме:

1) у графах 1, 3 та 5 «Розмір потужності» зазначається розмір розподіленої та використаної потужності з обмеженнями в цілому та окремо по кожній точці входу/виходу в розрізі періодів розподілу потужностей (місяць, доба) за кожен газовий місяць відповідного звітного періоду;

2) у графах 2, 4 та 6 «Вартість» зазначається вартість розподіленої потужності з обмеженнями в цілому та окремо по кожній точці входу/виходу в розрізі періодів розподілу потужностей (місяць, доба) за кожен газовий місяць відповідного звітного періоду;

3) у рядку 1 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом на місячний період, а також вартість такої потужності в розрізі кожного місяця звітного періоду. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями в точках входу визначається як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

4) у рядках 1.1-1.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом, а також вартість такої потужності на місячний період звітного періоду в розрізі кожного місяця окремо по кожній точці входу. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

5) у рядку 2 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності за кожен місяць звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

6) у рядках 2.1-2.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої Оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності окремо по кожній точці входу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

7) у рядку 3 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом на місячний період, а також вартість такої потужності в розрізі кожного місяця звітного періоду. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями в точках виходу визначається як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

8) у рядках 3.1-3.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом на місячний період, а також вартість такої потужності в розрізі кожного місяця звітного періоду окремо по кожній точці виходу. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

9) у рядку 4 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої Оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності за кожен місяць звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

10) у рядках 4.1-4.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої Оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності окремо по кожній точці виходу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

11) у рядку 5 «Використана потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, у розрізі кожного місяця з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках входу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

12) у рядках 5.1-5.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, окремо по кожній точці входу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках входу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

13) у рядку 6 «Використана потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожного місяця звітного періоду, з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках входу на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

14) у рядках 6.1-6.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожного місяця звітного періоду, окремо по кожній точці входу з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

15) у рядку 7 «Використана потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, у розрізі кожного місяця з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках виходу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

16) у рядках 7.1-7.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, окремо по кожній точці виходу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках виходу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

17) у рядку 8 «Використана потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом однієї газової доби, за кожен місяць звітного періоду з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках виходу на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

18) у рядках 8.1-8.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожного місяця звітного періоду, окремо по кожній точці виходу з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 580 від 22.04.2019}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору