Про затвердження Положення про знаки поштової оплати
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Положення від 24.06.2010388
Документ z0553-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2010 N 388
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2010 р.
за N 553/17848

Про затвердження Положення про знаки поштової оплати

Відповідно до статті 15 Закону України "Про поштовий зв'язок"
( 2759-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009
N 270 ( 270-2009-п ) "Про затвердження Правил надання послуг
поштового зв'язку" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про знаки поштової оплати, що
додається.
2. Державній адміністрації зв'язку забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету зв'язку та інформатизації України від 18.05.2004 N 104
( z0725-04 ) "Про затвердження Положення про поштові марки, блоки,
марковані конверти і картки", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 11.06.2004 за N 725/9324.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту та зв'язку України - голову Державної
адміністрації зв'язку С.Краснокутського.
Міністр К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики О.В.Поволоцький
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
24.06.2010 N 388
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2010 р.
за N 553/17848

ПОЛОЖЕННЯ
про знаки поштової оплати

1. Це Положення визначає порядок видання, введення в обіг та
організації розповсюдження знаків поштової оплати (далі - ЗПО), до
яких належать поштові марки, блоки, марковані конверти та картки,
а також виведення їх з обігу.
2. Дія цього Положення поширюється на національного оператора
поштового зв'язку (далі - національний оператор), виконання
функцій якого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10.01.2002 N 10-р ( 10-2002-р ) покладено на Українське державне
підприємство поштового зв'язку "Укрпошта".
3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: блок поштовий - спеціальна форма видання поштових марок. У блоці міститься одна або декілька поштових марок художніх,
надрукованих в один або декілька рядів на окремому аркуші з
полями, зайнятими текстом або малюнками, які відповідають тематиці
марки; малий аркуш - 4-10 однакових або 7-10 різних поштових марок
художніх, надрукованих на окремому аркуші з полями, зайнятими
пам'ятним текстом, художньо оформленими або чистими; маркований конверт, маркована картка - поштовий конверт,
бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом із
надрукованою на них поштовою маркою; номінальна вартість поштової марки - вартість послуги
поштового зв'язку, що зазначається на поштовій марці арабськими
цифрами або латинськими літерами; поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому
законодавством порядку із зазначенням номінальної вартості та
держави, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що
надаються національним оператором; поштова марка стандартна - поштова марка, що видається для
масового використання для оплати послуг поштового зв'язку, які
надаються національним оператором; поштова марка художня - художньо оформлена поштова марка, яка
видається до пам'ятних дат, ювілеїв або з певної тематики; поштовий конверт (поштова картка) з оригінальною маркою -
конверт (картка), на якому (якій) надрукована поштова марка, що
окремо не видавалася; серія поштових марок - видання поштових марок однієї тематики
або присвячених певній події; філателістична продукція - ЗПО зі спеціальними погашеннями,
картмаксимуми, конверти "Першого дня", клясери та альбоми з
поштовими марками, які реалізуються як товар за цінами,
встановленими національним оператором; художній маркований конверт - поштовий конверт з малюнком у
лівій частині лицьового боку та надрукованою поштовою маркою; художня маркована картка - поштова картка з малюнком та
надрукованою поштовою маркою.
4. Поштові марки є виявленням суверенітету держави і як
уособлення суверенітету повинні містити: назву країни, що видає марку, написану латинськими літерами; Державний Герб України; номінальну вартість. Термін "поштова марка", наведений у Всесвітній поштовій
конвенції ( 995_297 ), підписаній 05.10.2004, повинен
використовуватися виключно стосовно марок, які відповідають
положенням зазначеної Конвенції та Загальному регламенту
Всесвітнього поштового союзу ( 995_293 ).
5. На поштових марках художніх може бути зазначено прізвище
художника та назву друкарні.
6. Поштова марка як державний знак та уособлення суверенітету
держави покликана стимулювати інтерес до України та її здобутків,
є рекламно-пропагандистським засобом і засобом відзначення
знаменних подій в історії України та пропаганди її культурної
спадщини.
7. ЗПО повинні відповідати вимогам технічних умов ДСТУ та
ГСТУ (ДСТУ 3875-99 "Зв'язок поштовий. Картки поштові. Технічні
умови", ГСТУ 45.027-2003 "Зв'язок поштовий. Марки та блоки
поштові. Технічні умови", ДСТУ 3876-99 "Зв'язок поштовий. Конверти
поштові. Технічні умови").
8. Видання, введення в обіг та організація розповсюдження
ЗПО, а також виведення їх з обігу є виключним правом національного
оператора.
9. Національний оператор видає ЗПО за тематикою і зразками,
які погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції,
права та обов'язки якої відповідно до Закону України "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ) визначаються Міністерством транспорту та
зв'язку України.
10. Видання ЗПО проводиться національним оператором за
щорічними тематичними планами.
11. Тематика видання ЗПО повинна відображати: сюжети державного устрою України; історичне минуле України; культурну спадщину українського народу; досягнення у галузях народного господарства; особливі події внутрішнього та міжнародного життя; видатних особистостей України, які формують позитивний імідж
держави. Тематика видання ЗПО визначається з урахуванням вимог Указу
Президента України від 02.12.95 N 1116 ( 1116/95 ) "Про
впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв" та постанови
Кабінету Міністрів України від 13.08.2003 N 1249 ( 1249-2003-п )
"Про затвердження Порядку підготовки та подання Кабінетові
Міністрів України на погодження пропозицій щодо відзначення
пам'ятних дат і ювілеїв".
12. Національний оператор може видавати сувенірні поштові
марки, які можуть мати різну форму, при умові, що їх розміри не
будуть менш ніж 15 мм і більш ніж 50 мм, та виготовлятися з
нетрадиційних матеріалів, а також поштову марку персоніфіковану -
художньо оформлену поштову марку певної тематики з чистим купоном,
на який друкарським способом наноситься замовлене зображення. Тематика та зразки сувенірних поштових марок обов'язково
погоджуються з Редакційно-художньою радою.
13. Кількість сюжетів та тираж видання ЗПО визначаються
національним оператором з урахуванням задоволення потреб
користувачів послуг поштового зв'язку.
14. Пропозиції підприємств, установ, організацій, Асоціації
філателістів України до проекту щорічного тематичного плану
видання ЗПО, який формується національним оператором з урахуванням
замовлень його філіалів, приймаються до розгляду не пізніш як за
12 місяців до початку року, що передує планованому, а щодо
спільних з уповноваженими органами, що забезпечують випуск
поштових марок, країн - членів Всесвітнього поштового союзу
(далі - ВПС) видань ЗПО - не пізніш як за 24 місяці до початку
року, що передує планованому.
15. Узагальнені пропозиції до проекту щорічного тематичного
плану видання ЗПО подаються на розгляд Редакційно-художньої ради
до 1 травня року, що передує планованому.
16. Щорічний тематичний план затверджується головою
Редакційно-художньої ради до 1 червня року, що передує
планованому.
17. Після затвердження тематичного плану національний
оператор організовує підготовку розроблення ЗПО, запланованих до
видання, із залученням необхідних фахівців різних напрямів
діяльності. Національний оператор може проводити конкурси серед населення
на найкращий сюжет ЗПО за різними напрямами.
18. Підготовлені до здавання у виробництво оригінали ЗПО
затверджуються національним оператором після попереднього розгляду
та погодження їх Редакційно-художньою радою.
19. За рішенням Редакційно-художньої ради може здійснюватися
позапланове видання ЗПО.
20. Приймання національним оператором виготовлених ЗПО від
поліграфічних підприємств проводиться відповідно до Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93
N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України від 15.11.93 N 118,
Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217.
21. Введення в обіг ЗПО здійснюється наказом національного
оператора з обов'язковим визначенням дати їх введення в обіг,
ступенів захисту, тиражів та обсягів музейного та резервного
фондів. Інформація про видання ЗПО висвітлюється національним
оператором в газеті "Поштовий вісник", на корпоративному сайті
УДППЗ "Укрпошта" тощо.
22. Про кожне нове видання поштових марок національний
оператор повідомляє Міжнародне бюро ВПС (далі - МБ ВПС) з метою
інформування інших уповноважених органів, що забезпечують випуск
поштових марок, країн - членів ВПС.
23. Національний оператор організовує розповсюдження ЗПО
відповідно до законодавства, у тому числі шляхом реалізації за
номінальною вартістю іншими юридичними та фізичними особами на
договірних засадах. Порядок формування тиражів, замовлення, постачання, обліку та
зберігання ЗПО визначається національним оператором.
24. ЗПО надсилаються до філіалів національного оператора не
пізніше ніж за три дні до введення їх в обіг. Забороняється реалізовувати ЗПО до дати введення їх в обіг.
25. ЗПО з урахуванням фактичної реалізації, залишків та
попиту окремо по кожному виду за рішенням національного оператора
можуть переводитися в розряд філателістичної продукції.
26. Переведені в розряд філателістичної продукції ЗПО
реалізуються за новими цінами, встановленими національним
оператором, та можуть бути використані надалі для оплати послуг
поштового зв'язку згідно з чинними тарифами відповідно до
номінальної вартості.
27. ЗПО можуть бути виведені з обігу наказом національного
оператора не раніше ніж через два роки після введення їх в обіг. У разі виявлення підроблених поштових марок, крадіжки значної
кількості поштових марок і подальшої їх реалізації або оплати
послуг поштового зв'язку, значного залишку невикористаних поштових
марок та неможливості їх використання для оплати послуг, в інших
випадках, які можуть призвести до збитків національного оператора,
вони можуть бути виведені з обігу наказом національного оператора
з дозволу Мінтрансзв'язку раніше встановленого строку. Інформація про виведення з обігу ЗПО висвітлюється
національним оператором в газеті "Поштовий вісник", на
корпоративному сайті УДППЗ "Укрпошта" тощо.
28. Виведені з обігу ЗПО реалізуються як філателістична
продукція і є недійсними для оплати послуг поштового зв'язку.
29. У разі зміни тарифів та за обставин, коли неможливо
вчасно видати новий тираж поштових марок, на виведених з обігу
поштових марках можуть бути нанесені друкарським способом текстові
надруки та нова номінальна вартість.
30. На частині тиражу поштової марки, яка є в обігу та
включена до резервного фонду, з дозволу Мінтрансзв'язку може бути
нанесено друкарським способом текстовий надрук (без зміни
номінальної вартості).
31. Зазначені у пунктах 29, 30 цього Положення поштові марки
вводяться в обіг у порядку, визначеному в пункті 21 цього
Положення.
32. Організація розповсюдження ЗПО за межами України
здійснюється національним оператором згідно з укладеними угодами.
33. Для збереження національної спадщини, обміну ЗПО з іншими
уповноваженими органами, що забезпечують випуск поштових марок,
країн - членів ВПС, організації презентацій та виставок
національний оператор створює архів, музейний та резервний фонди.
34. До архіву ЗПО включаються: поштові марки, що випускаються уповноваженими органами
країн - членів ВПС та надходять до Адміністрації зв'язку України
через МБ ВПС у порядку обміну; матеріали, які були використані під час розроблення та
виготовлення ЗПО, їх художні оригінали (як прийняті, так і не
прийняті); пробні та коректурні відтиски, проби на кольори, перфорації
тощо. Архів повинен зберігатися національним оператором з
дотриманням вимог щодо обліку та схоронності.
35. Музейний фонд ЗПО забезпечує зберігання ЗПО, іншої
філателістичної продукції, яка має історичне значення для України.
Кількість примірників ЗПО для музейного фонду визначається
національним оператором залежно від виду продукції та сюжету.
36. Резервний фонд ЗПО створюється для подальшої реалізації
ЗПО, в тому числі через виставки, аукціони. Організація презентацій, проведення рекламних заходів,
реалізація продукції на замовлення філателістів (у межах та за
межами України) здійснюються за рахунок основного запасу ЗПО
національного оператора. Також можуть використовуватися ЗПО з
резервного фонду. Кількість примірників для створення резервного фонду ЗПО
визначається національним оператором.
37. Облік ЗПО архіву, музейного та резервного фондів
забезпечується відповідно до вимог бухгалтерського обліку.
38. Підлягають інвентаризації згідно з вимогами Інструкції
по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 26.08.94 за N 202/412 (зі змінами): ЗПО музейного фонду - не рідше одного разу на 5 років; ЗПО резервного фонду - один раз на рік. Інвентаризація архіву ЗПО здійснюється відповідно до
законодавства щодо архівної справи.
Заступник голови
Державної адміністрації зв'язку
Міністерства транспорту
та зв'язку України В.Альохінвгору