Документ z0553-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.05.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.04.2004 N 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2004 р.
за N 553/9152

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки України

На виконання Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ) (із змінами і доповненнями) і Закону України
"Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
( 621/97-ВР ) (із змінами і доповненнями) та з метою повного
патентно-інформаційного забезпечення ідентифікації бібліографічних
даних щодо промислових зразків і топографій інтегральних мікросхем
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до деяких нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності: подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
19.04.2004 N 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2004 р.
за N 553/9152

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України

1. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 квітня 2001 року N 290 ( z0378-01 ) (із
змінами і доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 28 квітня 2001 року за N 378/5569, пункт 2.1 доповнити
абзацом такого змісту: "Запис про реєстрацію патенту, що вноситься до реєстру,
містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів
для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до
стандарту BOIB ST.80: (10) вид та номер охоронного документа СРСР; (11) номер реєстрації, який є номером патенту; (15) дату реєстрації патенту; (17) очікуваний строк дії продовження; (18) очікувану дату закінчення строку дії продовження; (20) дату подання клопотання про перереєстрацію патенту СРСР
на промисловий зразок на патент України на промисловий зразок;
(20) дату подання клопотання про видачу патенту України на
промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР;
(20) номер та дату подання до Держдепартаменту заявки, раніше
поданої в патентне відомство СРСР;
(21) номер заявки; (22) дату подання заявки; (23) дату виставкового пріоритету; (24) дату, з якої набирають чинності права, що випливають з
патенту;
(28) кількість заявлених варіантів; (30) дані щодо пріоритету згідно з Паризькою конвенцією; (31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької
конвенції;
(32) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької
конвенції;
(33) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції
чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка,
відповідно до стандарту BOIB ST.3;
(45) дату публікації відомостей про видачу патенту та номер
бюлетеня;
(51) індекс (індекси) Міжнародної класифікації промислових
зразків;
(54) назву промислового зразка; (55) зображення промислового зразка та вказівку відносно
кольорів;
(58) дату запису про здійснення будь-якої дії стосовно
реєстрації;
(62) номер і дату подання попередньої заявки, з якої виділено
заявку, позначену кодом (21);
(66) реєстраційний номер(и) заявки або реєстрації
промислового(их) зразка(ів), який (які) є варіантом(ами) цього
документа;
(71) повне ім'я або найменування заявника (заявників); (72) повне ім'я автора (авторів); (73) повне ім'я або найменування власника (власників)
патенту, його адресу та двобуквений код держави відповідно до
стандарту BOIB ST.3;
(74) повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або повне ім'я
іншої довіреної особи;
(98) адресу та повне ім'я фізичної або найменування юридичної
особи, якій надсилається патент, адресу для листування".
2. У Положенні про Державний реєстр України топографій
інтегральних мікросхем, затвердженому наказом Міністерства освіти
і науки України від 12 квітня 2001 року N 292 ( z0375-01 ) (із
змінами і доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 28 квітня 2001 року за N 375/5566, пункт 2.1 доповнити
абзацом такого змісту: "Запис про реєстрацію топографії ІМС, що вноситься до
реєстру, містить такі відомості: номер реєстрації, який є номером свідоцтва; дату реєстрації; номер заявки; дату подання заявки; дату першого використання топографії ІМС; дату, з якої набирають чинності права, що засвідчуються
свідоцтвом; дату публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер
бюлетеня; повне ім'я фізичної особи - заявника (заявників) або
найменування юридичної особи - заявника (заявників); повне ім'я автора (авторів); повне ім'я фізичної особи - власника (власників) або
найменування юридичної особи - власника (власників) свідоцтва,
його адресу та двобуквений код держави відповідно до стандарту
BOIB ST.3; назву топографії ІМС; реферат; повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або повне ім'я
іншої довіреної особи; місце проживання та повне ім'я фізичної особи або
місцезнаходження та найменування юридичної особи, якій
надсилається свідоцтво, адресу для листування".
Начальник Управління державних
реєстрацій та інформаційного
забезпечення в сфері
інтелектуальної власності Л.А.Меняйловгору