Документ z0547-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.03.2017, підстава - z0321-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.05.2007 N 150
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2007 р.
за N 547/13814
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 173 ( z0321-17 ) від 01.03.2017 }
Про затвердження Типового договору
про підготовку фахівця у вищому навчальному
закладі Міністерства внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 221 ( z0522-12 ) від 21.03.2012 }

Відповідно до вимог Законів України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2007 року N 313 ( 313-2007-п )
"Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних
з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства
внутрішніх справ" та з метою вдосконалення порядку підготовки
фахівців у вищих навчальних закладах МВС України за державним
замовленням Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типовий договір про підготовку фахівця у вищому
навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України
(додається).
1.1. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України
від 30.08.99 N 660 ( z0916-99 ) "Про затвердження Порядку
підготовки фахівців у вищому навчальному закладі МВС України за
державним замовленням із числа осіб цивільної молоді, рядового і
молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України
та їх працевлаштування", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 27.12.99 за N 916/4209.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на транспорті, керівникам вищих навчальних закладів
МВС України:
2.1. Ознайомити особовий склад органів та підрозділів
внутрішніх справ України з Типовим договором про підготовку
фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ
України (далі - Типовий договір).
2.2. На підставі Типового договору укласти відповідні
договори про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі
Міністерства внутрішніх справ України з кожною особою, яка
навчається в цьому закладі за державним замовленням. У разі коли
курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ
не виповнилося 18 років, установлення правових відносин між ними і
державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу
України. Надалі такі договори укладати щороку протягом місяця з дня
зарахування на навчання. { Підпункт 2.2 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 221 ( z0522-12 ) від 21.03.2012 }
2.3. Щороку до 1 жовтня подавати до вищих навчальних закладів
МВС України пропозиції стосовно потреби у фахівцях з переліком їх
кількості і зазначенням місць працевлаштування відповідно до
отриманої спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня,
створення умов для праці та інших соціальних гарантій.
2.4. Про проведену роботу щороку до 1 жовтня інформувати
Департамент роботи з персоналом МВС України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Плеханова М.А.
4. Наказ надіслати за належністю.
Міністр В.П.Цушко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство освіти
і науки України
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
14.05.2007 N 150
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2007 р.
за N 547/13814

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про підготовку фахівця у вищому навчальному
закладі Міністерства внутрішніх справ України
_____________
(місто) ____________ 200__ року
__________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу МВС України)
(далі - Виконавець) в особі ректора (начальника) _________________
_________________________________________________________________,
(звання, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту, з одного боку, Головне управління
(управління) МВС України в (у) ___________________________________
(назва регіону)
(далі - Замовник) в особі начальника _____________________________
_________________________________________________________________,
(звання, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі Положення, з другого боку, та громадянин
України __________________________________________________________________
(звання, прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
число, місяць, рік народження, місце проживання,
__________________________________________________________________
паспорт - серія, номер, ким і коли виданий, ідентифікаційний код)
(далі - Особа), з третього боку, які надалі йменуватимуться
Сторонами, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
Підготовка за державним замовленням на денній формі навчання
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________
за напрямом (спеціальністю) ___________________________________.
2. Обов'язки Сторін
2.1. Виконавець зобов'язується: 2.1.1. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку фахівця
згідно з навчальними планами та програмами і вимогами
освітньо-кваліфікаційних рівнів. 2.1.2. Створити умови для навчання Особи та розробити
програми для успішного проходження нею практики і стажування в
підрозділах Замовника. 2.1.3. Забезпечити Особу харчуванням, речовим майном та
грошовим утриманням за нормами, затвердженими нормативно-правовими
актами МВС України. 2.1.4. Забезпечити можливість користування Особою
бібліотеками, читальними залами, навчальною та методичною
літературою, комп'ютерною технікою, об'єктами
спортивно-оздоровчого, соціально-побутового та культурного
призначення. 2.1.5. Здійснювати переведення Особи на іншу спеціалізацію
підготовки, змінювати термін чи форму його навчання лише за її
згодою та клопотанням Замовника. 2.1.6. Щороку інформувати Особу про розмір фактичних витрат,
пов'язаних з її утриманням. 2.1.7. Після закінчення навчання й отримання відповідної
кваліфікації видати Особі документ про освіту встановленого
зразка, направлення на роботу відповідно до рішення державної
комісії з персонального розподілу випускників, нагрудний знак та
грошові виплати, передбачені відповідними нормативно-правовими
актами. 2.1.8. Після відрахування Особи (закінчення навчання)
затвердити розрахунок фактичних витрат на її підготовку за весь
термін навчання.
2.2. Замовник зобов'язується: 2.2.1. Забезпечити проходження Особою практики та стажування
за програмами, розробленими Виконавцем і погодженими із
Замовником. 2.2.2. Направляти своїх представників для участі в роботі
державних екзаменаційних комісій та комісій з персонального
розподілу фахівців. 2.2.3. Призначити випускника, який прибув за направленням, на
посаду, визначену державною комісією з персонального розподілу
фахівців, чи на іншу посаду, про призначення на яку є письмова
згода випускника. 2.2.4. У тижневий термін після призначення фахівця на посаду
надіслати Виконавцеві письмове повідомлення про це. 2.2.5. Інформувати Виконавця про звільнення Особи зі служби в
органах внутрішніх справ протягом трьох років після закінчення
навчання із зазначенням підстав звільнення.
2.3. Особа зобов'язується: 2.3.1. Виконати в повному обсязі навчальну програму
відповідної фахової спрямованості та освітньо-кваліфікаційного
рівня. 2.3.2. Сумлінно ставитися до навчання, у повному обсязі
виконувати навчальний план, оволодівати теоретичними знаннями і
практичними навичками, сучасними методами роботи з обраної
спеціальності, не допускати порушень службової та навчальної
дисципліни, виконувати належним чином та у визначені терміни всі
види завдань, складати іспити, заліки, проходити практику та
стажування, передбачені навчальними планами і програмами,
виконувати навчально-методичні вимоги науково-педагогічного
складу. 2.3.3. Виконувати правила внутрішнього розпорядку Виконавця,
дотримуватися вимог законодавства України та нормативно-правових
актів з питань проходження служби в органах внутрішніх справ. 2.3.4. Дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів,
навчальної, довідкової і методичної літератури, комп'ютерної
техніки та іншого майна, що належить вищому навчальному закладу. У
разі заподіяння шкоди майну Виконавця нести матеріальну
відповідальність згідно із законодавством України. 2.3.5. Після закінчення навчання прибути до місця призначення
в термін, визначений у направленні на роботу, приступити до
виконання службових обов'язків за посадою, на яку призначена
Замовником, і відпрацювати не менше трьох років. 2.3.6. У разі відрахування з навчального закладу чи
звільнення з органів внутрішніх справ по закінченні навчання до
встановленого трирічного терміну перебування на службі за
підставами, передбаченими пунктом 3 цього договору, відшкодувати
фактичні витрати, пов'язані з утриманням у навчальному закладі
згідно із затвердженим розрахунком.
3. Підстави відшкодування фактичних витрат на підготовку
3.1. Дострокове розірвання договору про підготовку фахівця у
вищому навчальному закладі МВС (далі - навчальний заклад) через
небажання продовжувати навчання або недисциплінованість.
3.2. Відмова від подальшого проходження служби на посадах
начальницького складу органів внутрішніх справ після закінчення
навчального закладу.
3.3. Звільнення особи начальницького складу органів
внутрішніх справ із служби протягом трьох років після закінчення
навчального закладу за власним бажанням, через службову
невідповідність або за порушення дисципліни.
4. Порядок відшкодування Особою фактичних витрат на
підготовку
4.1. Відшкодування здійснюється в розмірі фактичних витрат,
пов'язаних з: грошовим, продовольчим та речовим забезпеченням; перевезенням до місця проведення щорічної основної і
канікулярної відпустки та у зворотному напрямку, за направленням
до місця служби після закінчення навчального закладу; оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.
4.2. У разі дострокового розірвання договору здійснюється
розрахунок фактичних витрат за відповідними видами забезпечення
згідно з нормами утримання на день, який зазначено в наказі про
відрахування з навчального закладу та звільнення з органів
внутрішніх справ.
4.3. Сума відшкодованих витрат зараховується до державного
бюджету і використовується в порядку, визначеному чинним
законодавством.
4.4. У разі відмови Особи добровільно відшкодувати витрати
таке відшкодування здійснюється в судовому порядку. У разі поновлення на навчанні Особи, що була відрахована з
навчального закладу, стягнення суми витрат припиняється. Якщо таке поновлення здійснено після відкриття виконавчого
провадження щодо відшкодування витрат, таке відшкодування
припиняється на підставі вимоги стягувача.
5. Підстави дострокового розірвання договору без
відшкодування фактичних витрат на підготовку
5.1. Відрахування з навчального закладу та звільнення з
органів внутрішніх справ за станом здоров'я на підставі висновку
військово-лікарської комісії.
5.2. У разі невиконання Виконавцем або Замовником зобов'язань
за цим договором.
6. Відповідальність Сторін
6.1. Сторони несуть відповідальність за повне виконання
взятих на себе зобов'язань за цим договором.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи
повне невиконання взятих на себе зобов'язань за цим договором у
разі, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної
сили (форс-мажор).
6.3. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор) розуміють
обставини, які виникли після укладення цього договору в результаті
непередбачуваних і непереборних Сторонами подій надзвичайного
характеру (пожежа, землетрус, повінь, епідемія, військовий
конфлікт, блокада), якщо вони перешкоджають виконанню зобов'язань
за цим договором.
7. Інші положення
7.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом
укладення додаткових договорів відповідно до чинного законодавства
України.
7.2. Дострокове припинення дії чи розірвання цього договору з
боку будь-якої зі Сторін оформлюється окремим договором.
7.3. Усі спірні питання, які можуть виникати між Сторонами,
вирішуються відповідно до законодавства України та в судовому
порядку.
7.4. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до ______________ 20__ року. Договір складено в трьох примірниках, які зберігаються по
одному в кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити Сторін
__________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону,
розрахунковий рахунок, банківські реквізити)
Головне управління (управління) МВС України в (у) ________________
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження, номер телефону,
розрахунковий рахунок, банківські реквізити)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, місце проживання,
номер телефону,
__________________________________________________________________
паспорт - серія, номер, ким і коли виданий,
ідентифікаційний код)
Ректор (начальник) Начальник ГУМВС, Особа
вищого навчального УМВС, УМВСТ ____________________
закладу МВС України ____________________ (прізвище та ____________________ (прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали) ____________________
ініціали) ____________________ (підпис) ____________________ (підпис)
(підпис)
М.П.
М.П.
{ Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 221 ( z0522-12 ) від 21.03.2012 }
Начальник ДРП МВС України
полковник міліції М.М.Стоцькавгору