Документ z0545-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.05.2016. Подивитися в історії? )

8.15. Ліквідаційний баланс, додатки до нього та остаточний звіт надаються Фонду на паперових носіях із пронумерованими та прошнурованими аркушами разом з описом документів та супровідним листом, а також в електронному вигляді на зовнішніх носіях інформації (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'ять тощо).

8.16. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає додаткові документи в строк, визначений виконавчою дирекцією Фонду.

8.17. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації.

8.18. Після прийняття вищезазначеного рішення Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) вживає передбачених законодавством заходів зі знищення печаток (за наявності) і штампів банку.

8.19. Після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) закриває накопичувальний рахунок банку та надає Фонду оригінал статуту такого банку і всі оригінали виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.20. Після затвердження ліквідаційного балансу та остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) від імені банку вчиняє необхідні дії для:

зняття банку з обліку в органі державної фіскальної служби;

зняття банку з обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

закриття всіх рахунків банку;

здавання для знищення печаток (за наявності) і штампів банку;

проведення державної реєстрації припинення банку.

8.21. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) передає документи банку, які підлягають зберіганню, до НБУ.

8.22. Акти приймання-передавання документів банку передаються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) до Фонду.

8.23. Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків приймає НБУ.

8.24. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк – ліквідованим з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.25. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає НБУ звіт про завершення ліквідації банку.".

6. У розділі VI:

1) у главі 1:

в абзаці другому пункту 1.1 слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

у пункті 1.2:

абзац перший доповнити після слів "Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

в абзаці другому слова ", в якому уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступила до виконання своїх обов'язків," замінити словами "початку процедури ліквідації";

в абзацах другому та третьому пункту 1.3 слова "Уповноважена особа Фонду", "Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку" замінити словами "Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

у пункті 1.4:

в абзаці першому слова "уповноважена особа Фонду" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

в абзаці сьомому слова "уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку" замінити словами "відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці дев'ятому слова "або у разі ліквідації банку – на поточний квартал" виключити;

в абзацах десятому, дванадцятому слова "або ліквідацію банку" виключити;

в абзацах чотирнадцятому, сімнадцятому слова "або в разі ліквідації банку на поточний квартал" виключити;

в абзаці двадцять першому слова "або накопичувального рахунку" виключити;

пункт 1.6 доповнити після слів "або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

доповнити абзац перший пункту 1.8 після слів "або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

доповнити пункт 1.9 після слів "або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

у пункті 1.11:

в абзаці першому слова "визначену уповноваженою особою Фонду" замінити словами "Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

в абзаці другому слова "уповноваженій особі Фонду" замінити словами "Фонду або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

абзац четвертий доповнити після слів "особа Фонду" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

доповнити главу новим пунктом 1.12 такого змісту:

"1.12. У разі здійснення повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора безпосередньо Фондом всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний(і) структурний(ні) підрозділ(и) Фонду.";

2) у главі 2:

пункт 2.2 доповнити словами ", а під час процедури ліквідації банку – "Ліквідація";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.4. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний(і) структурний(і) підрозділ(и) Фонду.";

3) у главі 3:

абзац другий пункту 3.6 виключити;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"3.7. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний структурний підрозділ Фонду.".

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору