Документ z0545-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.05.2016. Подивитися в історії? )

дані щодо необхідної мережі відокремлених підрозділів для обслуговування вкладників, яким планується передати зобов’язання банку, та їх об’єм за кожною адміністративно-територіальною одиницею;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку;

умови конкурсу на визначення приймаючого банку.

Умови конкурсу на визначення приймаючого банку затверджуються виконавчою дирекцією Фонду. Строки проведення конкурсу на визначення приймаючого банку встановлюються з урахуванням строків початку виплати гарантованих відшкодувань коштів вкладникам, визначених Законом, та строків проведення відкритого конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу.

Умови конкурсу мають містити мінімальний розмір премії, визначений Фондом.

Банки, які виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, подають до Фонду документи для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу або після отримання на свою адресу такого запрошення електронною поштою НБУ. За три робочих дні до завершення встановленого умовами конкурсу на визначення приймаючого банку строку його проведення Фонд припиняє прийом документів від зацікавлених банків. Документи, подані банками, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, із порушенням строків або подані не в повному обсязі, встановленому цією главою, Фондом не розглядаються.

Для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку банки, що виявили намір взяти участь у такому конкурсі, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення наміру до прийняття всіх зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у довільній формі;

фінансову пропозицію щодо премії, яку планує виплатити приймаючий банк Фонду;

зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов'язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у разі визнання такого банку переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Зацікавлений банк зобов'язаний надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами. Додаткові пояснення та документи надаються банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у такому конкурсі.

На підставі отриманих документів та інформації від НБУ і банку, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд не пізніше трьох робочих днів, але не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до статті 28 Закону, визначає переможця конкурсу на визначення приймаючого банку.

5.2. Гарантійний внесок для участі в конкурсі на визначення приймаючого банку не сплачується. Плата за участь у такому конкурсі не стягується.

При визначенні переможця конкурсу виконавча дирекція Фонду виходить із принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

У разі якщо у конкурсі на визначення приймаючого банку взяв участь лише один банк, такий банк визнається переможцем такого конкурсу у випадку, коли така передача зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком є найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку та подана конкурсна пропозиція відповідає умовам конкурсу.

У разі якщо Фондом конкурс на визначення приймаючого банку визнано таким, що не відбувся, новий конкурс не оголошується.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу на визначення приймаючого банку повідомляє усі банки – учасники такого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово (у тому числі електронною поштою НБУ) (за наявності).

5.3. Зобов'язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю.

Розмір фінансової підтримки приймаючому банку, що надається Фондом, зменшується на розмір премії з боку приймаючого банку, що був визнаний переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Зобов'язання передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними вкладниками. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними вкладниками неплатоспроможного банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) повідомляє боржників і кредиторів про передачу активів і зобов'язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті неплатоспроможного банку, а приймаючий банк – шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті.

Кожний вкладник, зобов’язання щодо якого передані приймаючому банку, може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку після проведення ідентифікації.".

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.4 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі необхідності продовження строку ліквідації банку уповноважений структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду обґрунтоване клопотання щодо продовження строків ліквідації банку не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати закінчення процедури ліквідації такого банку.";

2) у главі 2:

доповнити пункт 2.3 після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"Погашення зобов’язань за кредитом боржника перед банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами (зобов’язання перед банком в іноземній валюті) за рахунок залишків за поточними та/або депозитними рахунками у такому банку (у разі затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів) здійснюється шляхом перерахування (конвертування) суми кредиторських вимог в національній валюті в іноземну валюту за курсом, встановленим на дату проведення операції.".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим;

абзац третій пункту 2.4 після слів "зобов’язаннями банку" доповнити словами "зі сплати податків і зборів";

пункт 2.5 викласти в новій редакції:

"2.5. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом (або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень), керівники банку (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку Фонду (уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень).";

абзац п’ятий пункту 2.6 викласти в новій редакції:

"здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, оплата послуг осіб, залучених Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;";

абзац дванадцятий пункту 2.8 викласти в новій редакції:

"скласти початковий ліквідаційний баланс банку (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій), що ліквідується, та скорегувати його з урахуванням результатів інвентаризації активів та зобов'язань;";

у пунктах 2.12, 2.13 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункт 2.14 доповнити словами "у межах повноважень, делегованих Фондом";

у пункті 2.17:

абзац перший викласти в новій редакції:

"2.17. Фонд та/або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень, крім повноважень, покладених на неї безпосередньо Законом) вживає таких заходів:";

абзац шостий викласти в новій редакції:

"складання початкового ліквідаційного балансу (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій) на початку процедури ліквідації банку;";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;".

У зв’язку з цим абзаци шостий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – сімнадцятим;

абзац восьмий викласти в новій редакції:

"здійснення оцінки майна банку (в тому числі активів, що обліковуються на позабалансових рахунках) та формування ліквідаційної маси;";

абзац десятий викласти у новій редакції:

"коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;";

в абзаці першому пункту 2.20 слова "відповідно до нормативно-правових актів Фонду у цій сфері" замінити словами "у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Фонду";

у пункті 2.21:

абзац перший після слова "кошти" доповнити словами "(крім коштів у якості відшкодування витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна банку, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Фонду)";

в абзацах другому - четвертому слово "НБУ" виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

"погашення заборгованості за іншими забезпеченими зобов’язаннями банку.".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слово "НБУ" виключити;

3) у главі 3:

пункт 3.2 викласти в новій редакції:

"3.2. З метою забезпечення процедури ліквідації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті, а також у банківських металах (за необхідності) в НБУ.";

у пунктах 3.5–3.8, 3.11 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

4) у главі 4:

пункти 4.1, 4.2 викласти в новій редакції:

"4.1. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня початку процедури ліквідації банку приступає до інвентаризації активів і зобов’язань банку та оцінки майна (активів) неплатоспроможного банку з метою формування його ліквідаційної маси, а також складає реєстр акцептованих вимог кредиторів.

4.2. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає початковий ліквідаційний баланс банку на дату початку процедури ліквідації банку.";

пункт 4.4 викласти в новій редакції:

"4.4. Початковий ліквідаційний баланс неплатоспроможного банку підлягає коригуванню на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов’язань.";

у пункті 4.5 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункт 4.6 викласти в новій редакції:

"4.6. Інвентаризація активів і зобов'язань банку проводиться на дату початку процедури ліквідації банку.";

у пункті 4.7 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункти 4.8–4.13 викласти в новій редакції:

"4.8. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язаний (зобов'язана) забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов'язань на дату початку процедури ліквідації банку з метою перевірки наявності і відповідності балансової вартості фактичній наявності всіх активів та зобов’язань банку.

Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості всіх активів та зобов'язань банку, включаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках:

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

заборгованості за кредитними договорами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за кредитами;

заборгованості за залишками на кореспондентських рахунках у банках;

заборгованості за цінними паперами перед банком;

вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за такою заборгованістю);

фінансових інвестицій, корпоративних прав;

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та малоцінних швидкозношуваних предметів;

дебіторської заборгованості банку;

інших активів банку;

заборгованості за зобов'язаннями банку перед кредиторами;

поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, кореспондентських рахунків банків;

кредиторської заборгованості банку;

витрат і платежів майбутніх періодів;

інших пасивів банку;

тощо.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час проведення інвентаризації визначає достатність та повноту сформованих резервів, перевіряє класифікацію кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, дебіторської заборгованості, нарахованих доходів тощо. Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання. Інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи банку.

4.9. За результатами інвентаризації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

4.10. У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

4.11. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язані за результатами проведеної інвентаризації скоригувати початковий ліквідаційний баланс та подати його на погодження виконавчій дирекції Фонду у строк не пізніше 5 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.12. До скоригованого початкового балансу Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) додає:

акт про приймання майна і документів банку від керівників;

копію наказу про призначення інвентаризаційної комісії;

копії протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень);

копії інвентаризаційних описів майна;

перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), на паперових носіях та в електронному вигляді.

4.13. Скоригований початковий баланс, перелік майна (активів) банку та копії інвентаризаційних описів майна (активів) засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки такого банку.";

абзац другий пункту 4.14 викласти в новій редакції:

"У разі виявлення майна, що не було включене до ліквідаційної маси або оприбутковане на баланс банку за результатами претензійно-позовної роботи, з метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що входить до його ліквідаційної маси, Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до ліквідаційної маси, але не частіше одного разу на квартал. Такі зміни затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.";

у пункті 4.15:

абзац перший викласти в новій редакції:

"4.15. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, прямо передбачених законом, а також ліцензія, гудвіл.";

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

абзац четвертий викласти в новій редакції:

"Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), виявивши частку, яка належить банку в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.";

у пункті 4.17 слова "та цим Положенням" замінити словами "та нормативно-правовими актами Фонду";

пункт 4.19 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.20–4.39 вважати відповідно пунктами 4.19–4.38;

пункт 4.19 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"4.19. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня відкриття накопичувального рахунку має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.";

у пункті 4.20 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці першому пункту 4.22 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзацах першому та третьому пункту 4.23 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.24 слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.26 слова "уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.27 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункт 4.29 викласти в новій редакції:

"4.29. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Фонду, сайті неплатоспроможного банку та у приміщенні такого банку в доступному для відвідувачів місці (уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень).

Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати дану інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно.";

у пункті 4.30:

в абзаці першому слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці третьому слова "уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

абзац шостий викласти в новій редакції:

"клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про виправлення помилки, допущеної Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів;";

доповнити пункт після абзацу шостого трьома новими абзацами такого змісту:

"клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про збільшення/зменшення вимог кредитора, що виникли під час проведення ліквідації, які отримані від Фонду та інших державних органів на підставі заяви про задоволення додаткових вимог;

клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про зменшення вимог кредитора(ів) в результаті зарахування зустрічних однорідних вимог, передбачених статтею 46 Закону;

договору уступки права вимоги боргу, засвідченого нотаріально. Такі зміни вносяться до реєстру акцептованих вимог кредиторів виключно в межах черги, до якої було включено вимогу, яку уступлено, та у сумі, що не перевищує суму (залишок суми) вимог, яку акцептовано за таким кредитором.".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;

в абзаці десятому слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.32:

в абзаці першому слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці третьому слова "призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "початку процедури ліквідації банку";

у пункті 4.33 слова "призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "початку процедури ліквідації банку";

у пункті 4.34 слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.35 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.37 слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у другому реченні пункту 4.38 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

5) главу 5 викласти в новій редакції:

"5. Процедури щодо реалізації активів банку

5.1. Порядок організації передпродажної підготовки, реалізації майна банку, у тому числі консолідованого продажу майна банку (кількох банків), затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку за найвищою вартістю.

Порядок реалізації майна банку визначається Законом та окремими нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації.

Фонд може утворювати колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків.

У процесі продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, Фонд забезпечує дотримання принципу рівного та недискримінаційного доступу потенційних покупців до інформації щодо активів (майна), що реалізуються, в тому числі шляхом оприлюднення такої інформації відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду з питань продажу активів.

5.2. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, що включено до його ліквідаційної маси, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодженню, а також у випадках, передбачених Законом.

У разі якщо планом врегулювання неплатоспроможного банку передбачено виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку перехідному банку, норми абзацу першого цього пункту застосовуються з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов'язань.

5.3. З метою отримання доходу Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна в установленому порядку.

5.4. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб:

на відкритих торгах (аукціоні);

шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цим пунктом, може проводитись в електронній формі (на електронних майданчиках).

Для проведення відкритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів – юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається. Порядок залучення організатора торгів визначається нормативно-правовими актами Фонду.

Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує можливість ознайомлення з активами (майном) банку, що продається, всім потенційним покупцям, які виявили намір ознайомитись з такими активами (майном), у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

5.5. Виконавча дирекція приймає рішення про:

затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;

об’єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об’єктів;

строки та заходи передпродажної підготовки майна;

затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;

обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об’єкти або пули активів;

проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.

5.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана не пізніше 3 робочих днів після затвердження ліквідаційної маси розмістити інформацію щодо майна, що входить до складу його ліквідаційної маси, на сайті такого банку та передати її Фонду для розміщення на офіційному веб-сайті Фонду. Детальний перелік інформації встановлюється нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів банку.

У строк не більше 3 робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, відповідний підрозділ Фонду забезпечує публікацію інформації щодо складу ліквідаційної маси банку на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) також подає до Фонду у строк, встановлений в абзаці першому цього пункту, скан-копію звіту (звітів) суб'єкта(ів) оціночної діяльності про оцінку вартості майна, включеного до ліквідаційної маси такого банку, крім випадків, коли згідно із законодавством така оцінка не проводиться.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі змін у переліку активів (майна) банку зобов’язана у строк не пізніше 3 робочих днів з дати таких змін або продажу забезпечити розміщення оновленої інформації щодо переліку активів (майна) банку, що ліквідується, на його сайті та подати її до Фонду.

Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкова ціна тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого реалізується.

Фонд також зобов’язаний оприлюднювати інформацію про активи (майно), що реалізується, у друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду.

Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж активів (майна) банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про реалізацію майна такого банку до відома потенційних покупців, зокрема через мережу Інтернет, самостійно або за допомогою третіх осіб.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) оновлює інформацію щодо майна банку на сайті банку не пізніше 3 робочих днів після реалізації відповідного майна банку (із відображенням ціни продажу) та подає відповідну інформацію до Фонду для оновлення інформації на його офіційній сторінці в мережі Інтернет.

5.7. Майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.

5.8. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію) і торгівцем цінними паперами.

5.9. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства".

5.10. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.

5.11. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання здійснюється шляхом проведення відкритого конкурсу між фінансовими установами (банками та небанківськими фінансовими установами, які відповідно до своїх установчих документів та ліцензій мають право надавати кредити, крім кредитних спілок).

5.12. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній чи фізичній особі здійснюється продаж:

основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на день продажу;

малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, без проведення незалежної оцінки.

Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.

5.13. Майно (активи) банку, що залишилося на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізується шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу.

5.14. У разі продажу пулів активів кількох банків доходи і витрати, пов’язані з продажем, розподіляються між банками пропорційно до вартості майна (активів) відповідних банків у пулі.

5.15. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.

Відсоток погашення вимог банку за кредитами розраховується, виходячи з обслуговування основного боргу за кредитом, нарахованими відсотками, наявністю ліквідного забезпечення, порушення проти боржника справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

Відсоток погашення вимог банку за цінними паперами, що є у власності банку, розраховується, виходячи з інформації щодо котирувань таких цінних паперів, фінансового стану емітента, порушення проти емітента справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

Відсоток погашення вимог за дебіторськими зобов’язаннями розраховується, виходячи з обслуговування боргу, порушення проти боржника справи про банкрутство, повернення коштів державного або місцевого бюджетів тощо.

5.16. Оплата послуг осіб, залучених для реалізації майна банку, визначається в межах кошторису такого банку відповідно до умов договору про надання послуг.";

6) глави 6–11 виключити.

У зв’язку з цим глави 12–14 вважати відповідно главами 6–8;

7) у главі 6:

пункт 6.1 викласти в новій редакції:

"6.1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію у разі делегування їй відповідних повноважень) на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 Закону, витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом;

вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;

вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;

інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;

вимоги за субординованим боргом.

До грошових вимог щодо заробітної плати включається заборгованість за заробітною платою, податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.";

у пункті 6.2 слова "реалізації майна" замінити словами "продажу майна (активів)";

у пункті 6.3 слова "У разі недостатності коштів, одержаних від реалізації майна," замінити словами "У разі якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній";

у пункті 6.8:

абзац п’ятий викласти в новій редакції:

"витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку;";

абзац сьомий викласти в новій редакції:

"витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень) для забезпечення здійснення покладених на нього (неї) повноважень;";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом дев'ятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"витрати на сплату судового збору.";

у пунктах 6.11–6.13 слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункти 6.14–6.16 викласти в новій редакції:

"6.14. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).

У разі продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку.

У разі якщо обсяг коштів від продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом.

6.15. Фонд або уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

У разі отримання відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом або уповноваженою особою Фонду, Фонд звертається з такими вимогами до суду.

6.16. Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для закінчення судового розгляду на підставі поданого Фондом позову до пов’язаної з банком особи та не є підставою для звільнення від відповідальності пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.";

8) главу 8 викласти у новій редакції:

"8. Завершення процедури ліквідації, складання ліквідаційного балансу та порядок припинення діяльності уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку

8.1. За результатами проведення ліквідації банку Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку складає:

ліквідаційний баланс;

звіт Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) (далі – остаточний звіт).

8.2. Уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку зобов'язана подати Фонду ліквідаційний баланс на звітну дату (у разі виконання повноважень ліквідатора безпосередньо Фондом ліквідаційний баланс складає відповідний структурний підрозділ Фонду). Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, яка настає за 20 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду, або дата, визначена Фондом/уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, у межах строку ліквідації банку.

8.3. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає у національній валюті ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати складання початкового балансу до дати закінчення строку ліквідації неплатоспроможного банку. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає ліквідаційний баланс після вжиття відповідно до законодавства України усіх можливих заходів щодо формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів.

8.4. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу, за період від дати складання проміжного ліквідаційного балансу до дати складання ліквідаційного балансу з наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

8.5. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) у ліквідаційному балансі відображає:

активи і власний капітал банку (за їх наявності);

активи, які залишилися непроданими, та зобов'язання банку, які залишилися невиконаними або не переданими спеціалізованій установі (за рішенням виконавчої дирекції Фонду у порядку, передбаченому цим Положенням);

невиконані зобов'язання банку перед НБУ і державою.

8.6. Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася не погашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) визнав відповідно до законодавства України безнадійною, списується в порядку, встановленому законодавством України.

8.7. Заборгованість боржника банку в разі визнання його банкрутом у встановленому законодавством України порядку та заборгованість інших боржників, яка відповідає вимогам пункту 14.1.11 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час складання ліквідаційного балансу має право віднести до безнадійної. Рішення про списання заборгованості таких боржників має прийматися з урахуванням оцінки вірогідності її повернення (періоду часу, протягом якого заборгованість відповідає вимогам податкового законодавства, аналізу вжитих заходів щодо її стягнення тощо).

8.8. Основні засоби або матеріальні цінності, які відповідно до законодавства України не можуть бути визнані активами, до часу складання ліквідаційного балансу мають бути списані з балансу.

8.9. Залишок коштів на накопичувальному рахунку банку, що відображається в ліквідаційному балансі, та залишок готівки в касі мають дорівнювати нулю.

8.10. Остаточний звіт складається Фондом в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до вимог Фонду щодо форми та змісту, зокрема має містити відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або про вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

8.11. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) в остаточному звіті відображає проведену роботу щодо продажу та повернення активів банку з метою задоволення вимог кредиторів, зокрема зазначає загальний обсяг ліквідаційної маси на початок процедури ліквідації за початковим балансом і фактично спрямованої на задоволення вимог кредиторів, загальну суму заборгованості такого банку перед кредиторами за реєстром акцептованих вимог кредиторів і суму незадоволених вимог кредиторів на кінець процедури ліквідації із зазначенням черги, а також повідомляє про те, що непродані активи відсутні, або про те, що активи передано спеціалізованій установі, і пропонує завершити ліквідацію банку.

8.12. Для затвердження виконавчою дирекцією Фонду ліквідаційного балансу і остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає до Фонду такі документи:

відомість оборотів з наростаючим підсумком за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

інформацію про кошти, що надійшли та використані банком;

акти приймання-передавання документів банку до відповідних архівів;

перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і залишилися не задоволеними на час завершення процедури ліквідації банку (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, спеціалізованій установі);

акт про передавання активів та вимог кредиторів банку спеціалізованій установі (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, та незадоволених вимог кредиторів спеціалізованій установі).

8.13. Разом з ліквідаційним балансом надаються розшифровки за балансовими та позабалансовими рахунками з поясненнями, якщо за результатами ліквідації банку є залишки за активами та/або пасивами.

8.14. Ліквідаційний баланс, відомість оборотів з наростаючим підсумком з дати прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, перелік незадоволених вимог кредиторів засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку (за наявності). Остаточний звіт засвідчується підписом Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) і відбитком печатки банку (за наявності).вгору