Документ z0545-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.05.2016. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.03.2016  № 370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 545/28675

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
18.03.2016  № 370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 545/28675

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. Пункт 2.1 глави 2 розділу І після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"організація реалізації майна банку, що ліквідується, – заходи, що вживаються Фондом, щодо передпродажної підготовки, ремонту, добудови, реалізації девелоперських проектів, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для їх подальшої реалізації, оцінки, вибору способу, порядку формування лотів (у тому числі консолідація активів декількох банків) та умов відчуження майна шляхом прийняття відповідних рішень, реалізація яких покладається на уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку;".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – тридцять сьомий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – тридцять восьмим.

2. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

у пунктах 1.3, 1.4 слова "кваліфікованому інвестору-банку (приймаючому банку)" замінити словами "переможцю відкритого конкурсу";

у пунктах 1.5, 1.6 слова "кваліфікованому інвестору – переможцю" замінити словами "переможцю відкритого";

2) у главі 2:

пункт 2.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.3–2.6 вважати відповідно пунктами 2.2–2.5;

пункт 2.2 викласти в новій редакції:

"2.2. Моніторинг проводиться Фондом шляхом:

призначення працівників Фонду, до повноважень яких належить проведення моніторингу дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числі заборгованості за кредитами перед банком, наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, заборгованості за цінними паперами, що є у власності банку, вимог банку до клієнта за списаною заборгованістю та наявності і вартості забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю тощо);

отримання інформації від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку з метою виконання покладених на Фонд функцій та повноважень;

отримання копій документів та баз даних.

Моніторинг проводиться у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

Фонд також має право:

отримувати звітність від проблемного банку відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

брати участь в інспекційних перевірках проблемних банків (за окремим планом перевірки, складеним Фондом) за клопотанням Фонду та/або за пропозицією НБУ;

проводити позапланову перевірку з метою збору інформації з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій статті 32 Закону, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.";

3) пункт 3.2 глави 3 викласти в новій редакції:

"3.2. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3–5 частини другої статті 39 Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 1, 2 частини другої статті 39 Закону, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У разі відповідності банку критеріям, встановленим пунктом 2.12 глави 2 розділу IV цього Положення, виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 статті 39 Закону, та подає НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку. У такому разі тимчасова адміністрація припиняється у день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.";

4) у главі 4:

абзац перший пункту 4.17 викласти в новій редакції:

"4.17. Під час здійснення тимчасової адміністрації Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй відповідних повноважень Фонду з числа обраних Фондом осіб для виконання робіт (надання послуг) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, можуть залучатися такі особи відповідно до нормативно-правових актів Фонду.";

у пункті 4.18:

в абзаці першому слова "кваліфікованому інвестору" замінити словами "попередньо кваліфікованим особам, які допущені до участі у відкритому конкурсі";

абзац другий виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

доповнити пункт 1.6 новим абзацом такого змісту:

"Життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду страхуються від нещасних випадків.";

у пункті 1.19:

в абзаці другому слова "разом з кандидатурою аудитора(ів)" замінити словами "після обрання Фондом аудитора(ів) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду";

абзац третій викласти в новій редакції:

"Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію залучає аудитора(ів), які визначені Фондом для такого банку, у межах кошторису витрат, пов'язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації.";

абзаци другий, третій пункту 1.26 викласти в новій редакції:

"може залучати аудитора(ів) для проведення інвентаризації майна банку за умови прийняття такого рішення виконавчою дирекцією Фонду;

може залучати до оцінки активів неплатоспроможного банку суб'єктів оціночної діяльності;";

пункт 1.28 викласти в новій редакції:

"1.28. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає та надає до Фонду відкоригований баланс, копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії, перелік активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, завірені підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера і відбитком печатки (за наявності) неплатоспроможного банку, які будуть частиною інформаційного пакета, який надається попередньо кваліфікованим особам.";

пункт 1.31 виключити.

У зв’язку з цим пункт 1.32 вважати пунктом 1.31;

у пункті 1.31 абзац другий викласти в новій редакції:

"попередньо кваліфікованим особам, включеним до переліку, який формується НБУ, із зазначенням електронного посилання на оголошення, оприлюднене на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, - не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет відповідного оголошення;";

2) у главі 2:

пункт 2.1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

"не пізніше трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку приймає рішення про відповідність/невідповідність банку, який віднесено до категорії неплатоспроможних, критеріям, встановленим цим Положенням, за результатами аналізу звітності такого банку НБУ;".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

пункт 2.2 доповнити словами ", крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, встановленим цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави";

3) главу 3 викласти у новій редакції:

"3. Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання у день запровадження тимчасової адміністрації.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним зі способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням конкурсних пропозицій, що подані учасниками відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі їх наявності) (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави).

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані попередньо кваліфікованим інвесторам (перелік яких ведеться НБУ), їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови відкритого конкурсу щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.4. З метою залучення попередньо кваліфікованих осіб, перелік яких ведеться НБУ, до виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації затверджує та розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу, а також розсилає зазначене оголошення всім особам, включеним НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави).

3.5. Оголошення про початок відкритого конкурсу має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості попередньо кваліфікованих осіб;

посилання на сторінку неплатоспроможного банку у мережі Інтернет;

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку, що можуть бути відшкодовані Фондом, на дату запровадження тимчасової адміністрації;

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

відомості про порядок ознайомлення з інформацією щодо неплатоспроможного банку;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для допуску до участі у відкритому конкурсі;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджені виконавчою дирекцією Фонду;

повідомлення про можливість самостійного вибору груп активів неплатоспроможного банку, які пропонується передати приймаючому або перехідному банку, або затверджені виконавчою дирекцією Фонду переліки таких груп активів.

Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою допуску їх до участі у відкритому конкурсі подають документи для участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення щодо участі у такому конкурсі або після отримання такого оголошення на свою адресу. За п’ять робочих днів до завершення встановленого умовами відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку строку подання конкурсних пропозицій Фонд припиняє прийом документів від попередньо кваліфікованих осіб для допуску їх до участі у відкритому конкурсі. Документи, подані попередньо кваліфікованими особами із порушенням строків, Фондом не розглядаються.

Документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами до Фонду відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою, прошиті, пронумеровані, завірені підписами та печатками таких осіб (за наявності) та не містити виправлень, неточностей. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Фонду мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою (при цьому пріоритет має текст, викладений українською мовою).

Документи, що подаються до Фонду юридичною особою, включеною НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, підписуються керівником і засвідчуються відбитком печатки цієї юридичної особи (за наявності) або підписуються уповноваженою особою такої юридичної особи.

Документи, що подаються до Фонду фізичною особою, включеною НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, підписуються самою фізичною особою або її представником. Довіреність на право підпису представником документів подається в оригіналі або в копії, що засвідчена нотаріально.

Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб і фізичних осіб – нерезидентів, включених НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи, включеної НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Фонду за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Зазначені документи, складені іноземною мовою, мають супроводжуватися перекладом на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).

3.6. Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення інтересу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у довільній формі);

картку попередньо кваліфікованої особи за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

інформацію про учасників інвестора або приймаючого банку, а також пов’язаних з інвестором або приймаючим банком осіб.

3.7. На підставі отриманих документів та інформації від НБУ Фонд не пізніше трьох робочих днів розглядає можливість участі попередньо кваліфікованої особи у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку. До участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку допускаються попередньо кваліфіковані особи, які подали пакет документів, що відповідає вимогам цього Положення, та учасники яких не є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих попередньо кваліфікованими особами, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Попередньо кваліфіковані особи зобов'язані надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами, що відповідають вимогам цього Положення. Додаткові пояснення та документи надаються попередньо кваліфікованими особами не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.8. Відповідальний структурний підрозділ Фонду опрацьовує документи, подані попередньо кваліфікованими особами, які виявили інтерес щодо виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку, та не пізніше трьох робочих днів після отримання документів та всіх необхідних пояснень від таких осіб виносить на затвердження виконавчою дирекцією Фонду питання щодо допуску попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі.

Попередньо кваліфіковані особи, які подали до Фонду документи, форма, зміст або перелік яких не відповідають вимогам цього Положення, або учасники яких є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком, не можуть бути допущені до участі у відкритому конкурсі щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.9. Фонд зобов'язаний повідомити кожну попередньо кваліфіковану особу про результати її допуску або недопуску до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці попередньо кваліфікованої особи адресу не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

3.10. Усі попередньо кваліфіковані особи, які були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають право рівного доступу до інформаційного приміщення та інформації на офіційній сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет протягом строку, установленого умовами відкритого конкурсу.

Доступ до інформаційного приміщення неплатоспроможного банку надається тільки попередньо кваліфікованим особам, що були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

3.11. Фонд приймає рішення про позбавлення допуску попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у разі:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих такою особою;

виключення такої особи НБУ з переліку попередньо кваліфікованих осіб;

подання заяви попередньо кваліфікованою особою, яку було допущено до участі в відкритому конкурсі, про припинення участі у такому відкритому конкурсі.

3.12. Фонд може поновити допуск попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку при отриманні даних, які свідчать про усунення причин, що послугували підставою для прийняття рішення щодо позбавлення допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.13. Рішення про допуск до відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, позбавлення доступу до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає виконавча дирекція Фонду.

3.14. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд не здійснює пошук інвесторів та/або приймаючих банків, держава в особі Міністерства фінансів України або банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі – державний банк), вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, відкритий конкурс не проводиться.

3.15. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду:

не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку;

не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації (у разі відповідності банку критеріям, встановленим пунктом 2.12 глави 2 розділу IV цього Положення);

у день отримання відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі виведення банку з ринку за участю держави).

3.16. План врегулювання складається з п'яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на найближчу можливу дату, що передує даті подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією Фонду;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов'язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку;

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку – продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.17. Фонд надає до НБУ у триденний строк після ухвалення відповідного рішення інформацію про затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання.

3.18. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.19. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням положень затвердженого плану врегулювання не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

3.20. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.21. У разі неможливості виконання плану врегулювання (крім способу, визначеного пунктом першим частини другої статті 39 Закону), а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.22. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв'язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.".

4. У розділі IV:

1) глави 1, 2 викласти у новій редакції:

"1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку та вартості 100 відсотків акцій банку за методикою, затвердженою рішенням виконавчої дирекції Фонду (крім виведення неплатоспроможного банку за участю держави), або шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов'язковим, визначається нормативно-правовими актами Фонду.

1.2. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, або відповідно до ціни 100 відсотків акцій такого банку, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки залученим Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, визначається умовами відкритого конкурсу та є рівною статутному капіталу, визначеному відповідно до пункту 1 частини сімнадцятої статті 42 Закону, збільшеному на суму інших витрат, понесених Фондом на його створення.

Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій неплатоспроможного банку встановлюється виконавчою дирекцією Фонду на підставі пропозиції відповідного структурного підрозділу Фонду, розрахованої відповідно до затвердженої Фондом методики або визначеної суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу банку – це мінімальна ціна за 100 відсотків акцій такого банку, нижче якої конкурсні пропозиції не допускаються до участі у відкритому конкурсі. Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій банку є невід’ємною частиною умов відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки ціни 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку суб'єктами оціночної діяльності.

1.3. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі проведення незалежної оцінки активів неплатоспроможного банку або вартості 100 відсотків акцій неплатоспроможного (перехідного) банку за рахунок коштів такого банку залучає суб'єкта(ів) оціночної діяльності, визначеного(их) Фондом для такого банку у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Фонду.

1.4. Норми цієї глави не поширюються на випадки виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

2. Порядок проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. Фонд проводить конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку серед попередньо кваліфікованих НБУ осіб – інвесторів та приймаючих банків, які включені до переліку попередньо кваліфікованих осіб, подали Фонду відповідний пакет документів для допуску до участі у відкритому конкурсі та були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у відкритому конкурсі попередньо кваліфікованих осіб. Розмір гарантійного внеску встановлюється для кожного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням розміру зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, визначеного на дату запровадження тимчасової адміністрації.

У разі виявлення попередньо кваліфікованою особою наміру у виведенні неплатоспроможного банку з ринку більш ніж одним способом остання сплачує гарантійний внесок у розмірі, що є найбільшим з обраних нею способів.

2.3. Фонд організовує проведення відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку поетапно шляхом проведення таких дій:

затвердження виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднення умов відкритого конкурсу, а також запрошення попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі;

створення спеціальної сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку у мережі Інтернет за умови прийняття рішення про її створення;

приймання документів від попередньо кваліфікованих осіб, допуск таких осіб до участі у відкритому конкурсі, організація допуску до інформації щодо неплатоспроможного банку в інформаційному приміщенні та на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі прийняття рішення про її створення);

приймання конкурсних пропозицій від допущених до участі у відкритому конкурсі осіб та сплати ними гарантійних внесків для участі у відкритому конкурсі;

аналізу отриманих конкурсних пропозицій, розрахунку та порівняння витрат Фонду за всіма способами з урахуванням конкурсних пропозицій, поданих учасниками відкритого конкурсу, а також за способом, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 39 Закону (у разі наявності передумов для створення перехідного банку відповідно до цього Положення, пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, а також можливості дотримання особливостей його створення, визначених частиною вісімнадцятою статті 42 Закону), відповідним підрозділом Фонду;

повідомлення НБУ про учасників відкритого конкурсу, умови конкурсу, очікувані витрати інвесторів відповідно до наданих ними конкурсних пропозицій (у тому числі про запропоновану ціну придбання банку та розрахунковий рівень витрат на приведення показників діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства);

розгляду повідомлення НБУ про підтвердження наявності в учасників відкритого конкурсу власних коштів у сумі, що перевищує очікувані витрати інвестора, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним або перехідним банком (для інвесторів, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає набуття ними істотної участі у неплатоспроможному або перехідному банку) та/або висновків щодо фінансового стану приймаючих банків і їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами (для банків, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає відчуження на їх користь всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку);

розгляду конкурсних пропозицій учасників відкритого конкурсу, щодо яких отримано позитивні висновки НБУ, виконавчою дирекцією Фонду та визначення виконавчою дирекцією Фонду переможця відкритого конкурсу з урахуванням наявних конкурсних пропозицій, отриманих Фондом в рамках конкурсу, що проводиться згідно з главою 5 цього розділу (переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4, 5 частини другої статті 39 Закону, може бути об'єднання інвесторів);

інформування учасників конкурсу про результати відкритого конкурсу.

Подання однієї конкурсної пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

У разі отримання лише однієї конкурсної пропозиції, яка відповідно до розрахунку не відповідає найменшим витратам Фонду або умовам конкурсу, від учасника конкурсу, щодо якого отримано позитивний висновок НБУ, Фонд має право запропонувати такому учаснику внести відповідні зміни до поданої конкурсної пропозиції та встановити строки для подачі виправленої конкурсної пропозиції. Учасник відкритого конкурсу, який отримав пропозицію Фонду щодо внесення змін до поданої конкурсної пропозиції, має право внести зміни до своєї конкурсної пропозиції і подати виправлену конкурсну пропозицію у встановлені Фондом строки.

Якщо жодна з попередньо кваліфікованих осіб, щодо якої було прийнято рішення про допуск до участі у відкритому конкурсі, не подала конкурсної пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу та цьому Положенню, та/або не сплатила гарантійного внеску, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про те, що відкритий конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не відбувся, найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, та затверджує план врегулювання, що передбачає цей спосіб.

У разі затвердження плану врегулювання шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб Фонд звертається до НБУ з пропозицією про ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням строків здійснення тимчасової адміністрації.

2.4. У строк, визначений в умовах відкритого конкурсу, Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує рівний доступ попередньо кваліфікованим особам, допущеним до участі у відкритому конкурсі з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку, до інформаційного приміщення та спеціалізованої сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі наявності) з метою ознайомлення із наданою інформацією та підготовки ними конкурсних пропозицій.

Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує допущеним попередньо кваліфікованим особам та відповідним підрозділам Фонду рівний доступ до спеціалізованої сторінки неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності). Така сторінка має бути захищена від несанкціонованого доступу.

Наявна у банку інформація щодо активів та пасивів неплатоспроможного банку розміщується на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності) Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до форм, затверджених виконавчою дирекцією Фонду. Інформація на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет розміщується без можливості ідентифікації клієнтів та контрагентів банку.

Інформація, якою володіє банк і яка не розміщена на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності), у тому числі документи та ідентифікаційні дані клієнтів та контрагентів, надаються для ознайомлення в інформаційному приміщенні банку.

2.5. Попередньо кваліфіковані особи, які за рішенням виконавчої дирекції Фонду були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у строки, визначені в умовах відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду:

конкурсні пропозиції (додаток 2), що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

план заходів із приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону);

зобов’язання щодо приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України відповідно до поданого плану заходів (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання щодо купівлі 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання із прийняття активів та зобов’язань неплатоспроможного банку відповідно до поданої конкурсної пропозиції (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

заявка на отримання фінансової підтримки із зазначенням розміру, способу та умов надання її Фондом (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 2, 3 або 4 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем конкурсу;

інші документи, передбачені умовами конкурсу.

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, може подавати конкурсні пропозиції виключно на ті способи, на які вона були попередньо кваліфікована НБУ. Конкурсні пропозиції, подані на способи, на які особа не була попередньо кваліфікована НБУ, Фондом не розглядаються.

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подає окремі конкурсні пропозиції (та копії інших документів, передбачених цим пунктом) на кожний зі способів, визначених Фондом в оголошенні про початок відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, в якому вона виявила намір взяти участь.

Конкурсні пропозиції та інші документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають відповідати вимогам до документів, визначеним пунктом 3.5 глави 3 розділу III цього Положення.

2.6. У відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку стосовно вибору переможця відкритого конкурсу беруть участь попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають вимогам цього Положення, умовам конкурсу, перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду, та отримали підтвердження НБУ щодо наявності власних коштів, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним чи перехідним банком або позитивний висновок НБУ про фінансовий стан приймаючого банку.

У призначенні платежу платіжного документа про сплату гарантійного внеску допущений інвестор має зазначити таке: "Гарантійний внесок до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі у відкритому конкурсі з виведення банку (найменування банку) з ринку".

2.7. Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, якого визнано переможцем відкритого конкурсу, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

Фонд повертає учасникам відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, не визнаним переможцями відкритого конкурсу, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця відкритого конкурсу.

Фонд також повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від НБУ.

У разі неукладення учасником відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, з його вини у строки, визначені умовами відкритого конкурсу, договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається такому учаснику відкритого конкурсу, і він втрачає статус переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або через інші фактори, що впливають на можливість переможця відкритого конкурсу виконати заявлені зобов'язання з виведення неплатоспроможного банку з ринку. При цьому такий учасник втрачає статус переможця відкритого конкурсу.

Перерахування коштів здійснюється на рахунок попередньо кваліфікованої особи на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.

2.8. При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням особливостей, встановлених Законом та цим Положенням.

2.9. Попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали конкурсні пропозиції, отримали позитивний висновок НБУ, але не були оголошені переможцями відкритого конкурсу, у разі втрати переможцем відкритого конкурсу статусу переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без проведення повторного відкритого конкурсу та у разі, якщо конкурсною пропозицією запропоновано найвищу ціну та сплачено повторно гарантійний внесок у розмірі, визначеному умовами конкурсу, у встановлений Фондом строк.

2.10. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку повідомляє усіх учасників відкритого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово або на електронну адресу, зазначену в картці попередньо кваліфікованої особи.

Не пізніше п'яти робочих днів після укладення з переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

2.12. Фонд приймає рішення про затвердження плану врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, протягом трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку у разі відповідності банку одночасно всім критеріям у сукупності, що свідчать про неможливість проведення відкритого конкурсу або запровадження плану врегулювання, що передбачає способи згідно з пунктами 2–5 частини другої статті 39 Закону:

розмір зобов’язань банку перед пов’язаними особами перевищує 90 відсотків загальної суми зобов’язань банку;

не менше 90 відсотків активів банку розміщені на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції;

неможливо встановити контроль Фонду над банком та його активами відповідно до Закону протягом трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації через судові рішення або інші обставини, які не залежать від Фонду;

неможливо визначити місцезнаходження сервера банку або відомо, що він знаходиться на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції.";

2) заголовок глави 4 викласти в новій редакції:

«4. Порядок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, визначення нової номінальної вартості акцій неплатоспроможного банку та/або їх деномінації при виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону»;

3) доповнити розділ новою главою 5 такого змісту:

"5. Порядок підготовки та проведення конкурсу на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком

5.1. Фонд проводить конкурс на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком (далі – конкурс щодо визначення приймаючого банку) у такі строки:

одночасно із конкурсом щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі його проведення);

не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку, відповідно до статті 28 Закону.

Фонд організовує проведення конкурсу на визначення приймаючого банку поетапно шляхом таких дій:

прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду щодо проведення такого конкурсу та затвердження його умов;

оприлюднення умов такого конкурсу та повідомлення про пошук банків до участі у ньому;

прийом документів від банків, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, та повідомлення НБУ про учасників такого конкурсу, його умови, розмір зобов’язань, який може бути передано приймаючому банку;

отримання повідомлення від НБУ із висновками щодо фінансового стану приймаючих банків та їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками;

аналіз конкурсних пропозицій з точки зору їх відповідності найменшим витратам Фонду з урахуванням наявних конкурсних пропозицій в рамках конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу;

визначення й оголошення виконавчою дирекцією Фонду переможця конкурсу на визначення приймаючого банку у разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосіб, визначений пунктом 1 частини другої статті 39 цього Закону;

інформування учасників конкурсу на визначення приймаючого банку про його результати.

З метою пошуку приймаючого банку, якому можуть бути передані зобов’язання неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом, Фонд у строки не пізніше наступного робочого дня після затвердження плану врегулювання з найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеним пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку, а також розсилає зазначене оголошення електронною поштою НБУ всім банкам України, не віднесеним до категорії проблемних, неплатоспроможних, учасники яких не є пов’язаними особами з банком (учасниками банку), зобов’язання якого передаються, а також перехідному банку, створеному відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону (у разі його створення).

Оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку має містити:

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку перед вкладниками за вкладами, що гарантуються Фондом, станом на дату, що передує даті розміщення оголошення;вгору