Document z0545-16, valid, current version — Adoption on March 18, 2016
( Last event — Entry into force, gone May 21, 2016. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.03.2016  № 370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 545/28675

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
18.03.2016  № 370


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2016 р.
за № 545/28675

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. Пункт 2.1 глави 2 розділу І після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"організація реалізації майна банку, що ліквідується, – заходи, що вживаються Фондом, щодо передпродажної підготовки, ремонту, добудови, реалізації девелоперських проектів, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для їх подальшої реалізації, оцінки, вибору способу, порядку формування лотів (у тому числі консолідація активів декількох банків) та умов відчуження майна шляхом прийняття відповідних рішень, реалізація яких покладається на уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку;".

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – тридцять сьомий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – тридцять восьмим.

2. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

у пунктах 1.3, 1.4 слова "кваліфікованому інвестору-банку (приймаючому банку)" замінити словами "переможцю відкритого конкурсу";

у пунктах 1.5, 1.6 слова "кваліфікованому інвестору – переможцю" замінити словами "переможцю відкритого";

2) у главі 2:

пункт 2.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.3–2.6 вважати відповідно пунктами 2.2–2.5;

пункт 2.2 викласти в новій редакції:

"2.2. Моніторинг проводиться Фондом шляхом:

призначення працівників Фонду, до повноважень яких належить проведення моніторингу дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числі заборгованості за кредитами перед банком, наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, заборгованості за цінними паперами, що є у власності банку, вимог банку до клієнта за списаною заборгованістю та наявності і вартості забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю тощо);

отримання інформації від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку з метою виконання покладених на Фонд функцій та повноважень;

отримання копій документів та баз даних.

Моніторинг проводиться у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

Фонд також має право:

отримувати звітність від проблемного банку відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

брати участь в інспекційних перевірках проблемних банків (за окремим планом перевірки, складеним Фондом) за клопотанням Фонду та/або за пропозицією НБУ;

проводити позапланову перевірку з метою збору інформації з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій статті 32 Закону, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.";

3) пункт 3.2 глави 3 викласти в новій редакції:

"3.2. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3–5 частини другої статті 39 Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 1, 2 частини другої статті 39 Закону, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У разі відповідності банку критеріям, встановленим пунктом 2.12 глави 2 розділу IV цього Положення, виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 статті 39 Закону, та подає НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку. У такому разі тимчасова адміністрація припиняється у день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.";

4) у главі 4:

абзац перший пункту 4.17 викласти в новій редакції:

"4.17. Під час здійснення тимчасової адміністрації Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй відповідних повноважень Фонду з числа обраних Фондом осіб для виконання робіт (надання послуг) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, можуть залучатися такі особи відповідно до нормативно-правових актів Фонду.";

у пункті 4.18:

в абзаці першому слова "кваліфікованому інвестору" замінити словами "попередньо кваліфікованим особам, які допущені до участі у відкритому конкурсі";

абзац другий виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

доповнити пункт 1.6 новим абзацом такого змісту:

"Життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду страхуються від нещасних випадків.";

у пункті 1.19:

в абзаці другому слова "разом з кандидатурою аудитора(ів)" замінити словами "після обрання Фондом аудитора(ів) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду";

абзац третій викласти в новій редакції:

"Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію залучає аудитора(ів), які визначені Фондом для такого банку, у межах кошторису витрат, пов'язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації.";

абзаци другий, третій пункту 1.26 викласти в новій редакції:

"може залучати аудитора(ів) для проведення інвентаризації майна банку за умови прийняття такого рішення виконавчою дирекцією Фонду;

може залучати до оцінки активів неплатоспроможного банку суб'єктів оціночної діяльності;";

пункт 1.28 викласти в новій редакції:

"1.28. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає та надає до Фонду відкоригований баланс, копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії, перелік активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, завірені підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера і відбитком печатки (за наявності) неплатоспроможного банку, які будуть частиною інформаційного пакета, який надається попередньо кваліфікованим особам.";

пункт 1.31 виключити.

У зв’язку з цим пункт 1.32 вважати пунктом 1.31;

у пункті 1.31 абзац другий викласти в новій редакції:

"попередньо кваліфікованим особам, включеним до переліку, який формується НБУ, із зазначенням електронного посилання на оголошення, оприлюднене на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, - не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет відповідного оголошення;";

2) у главі 2:

пункт 2.1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

"не пізніше трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку приймає рішення про відповідність/невідповідність банку, який віднесено до категорії неплатоспроможних, критеріям, встановленим цим Положенням, за результатами аналізу звітності такого банку НБУ;".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

пункт 2.2 доповнити словами ", крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, встановленим цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави";

3) главу 3 викласти у новій редакції:

"3. Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання у день запровадження тимчасової адміністрації.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним зі способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням конкурсних пропозицій, що подані учасниками відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі їх наявності) (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави).

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані попередньо кваліфікованим інвесторам (перелік яких ведеться НБУ), їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови відкритого конкурсу щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.4. З метою залучення попередньо кваліфікованих осіб, перелік яких ведеться НБУ, до виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації затверджує та розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу, а також розсилає зазначене оголошення всім особам, включеним НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави).

3.5. Оголошення про початок відкритого конкурсу має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості попередньо кваліфікованих осіб;

посилання на сторінку неплатоспроможного банку у мережі Інтернет;

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку, що можуть бути відшкодовані Фондом, на дату запровадження тимчасової адміністрації;

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

відомості про порядок ознайомлення з інформацією щодо неплатоспроможного банку;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для допуску до участі у відкритому конкурсі;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджені виконавчою дирекцією Фонду;

повідомлення про можливість самостійного вибору груп активів неплатоспроможного банку, які пропонується передати приймаючому або перехідному банку, або затверджені виконавчою дирекцією Фонду переліки таких груп активів.

Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою допуску їх до участі у відкритому конкурсі подають документи для участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення щодо участі у такому конкурсі або після отримання такого оголошення на свою адресу. За п’ять робочих днів до завершення встановленого умовами відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку строку подання конкурсних пропозицій Фонд припиняє прийом документів від попередньо кваліфікованих осіб для допуску їх до участі у відкритому конкурсі. Документи, подані попередньо кваліфікованими особами із порушенням строків, Фондом не розглядаються.

Документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами до Фонду відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою, прошиті, пронумеровані, завірені підписами та печатками таких осіб (за наявності) та не містити виправлень, неточностей. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Фонду мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою (при цьому пріоритет має текст, викладений українською мовою).

Документи, що подаються до Фонду юридичною особою, включеною НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, підписуються керівником і засвідчуються відбитком печатки цієї юридичної особи (за наявності) або підписуються уповноваженою особою такої юридичної особи.

Документи, що подаються до Фонду фізичною особою, включеною НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, підписуються самою фізичною особою або її представником. Довіреність на право підпису представником документів подається в оригіналі або в копії, що засвідчена нотаріально.

Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб і фізичних осіб – нерезидентів, включених НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи, включеної НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Фонду за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Зазначені документи, складені іноземною мовою, мають супроводжуватися перекладом на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).

3.6. Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення інтересу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у довільній формі);

картку попередньо кваліфікованої особи за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

інформацію про учасників інвестора або приймаючого банку, а також пов’язаних з інвестором або приймаючим банком осіб.

3.7. На підставі отриманих документів та інформації від НБУ Фонд не пізніше трьох робочих днів розглядає можливість участі попередньо кваліфікованої особи у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку. До участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку допускаються попередньо кваліфіковані особи, які подали пакет документів, що відповідає вимогам цього Положення, та учасники яких не є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих попередньо кваліфікованими особами, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Попередньо кваліфіковані особи зобов'язані надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами, що відповідають вимогам цього Положення. Додаткові пояснення та документи надаються попередньо кваліфікованими особами не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.8. Відповідальний структурний підрозділ Фонду опрацьовує документи, подані попередньо кваліфікованими особами, які виявили інтерес щодо виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку, та не пізніше трьох робочих днів після отримання документів та всіх необхідних пояснень від таких осіб виносить на затвердження виконавчою дирекцією Фонду питання щодо допуску попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі.

Попередньо кваліфіковані особи, які подали до Фонду документи, форма, зміст або перелік яких не відповідають вимогам цього Положення, або учасники яких є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком, не можуть бути допущені до участі у відкритому конкурсі щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.9. Фонд зобов'язаний повідомити кожну попередньо кваліфіковану особу про результати її допуску або недопуску до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці попередньо кваліфікованої особи адресу не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

3.10. Усі попередньо кваліфіковані особи, які були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають право рівного доступу до інформаційного приміщення та інформації на офіційній сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет протягом строку, установленого умовами відкритого конкурсу.

Доступ до інформаційного приміщення неплатоспроможного банку надається тільки попередньо кваліфікованим особам, що були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

3.11. Фонд приймає рішення про позбавлення допуску попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у разі:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих такою особою;

виключення такої особи НБУ з переліку попередньо кваліфікованих осіб;

подання заяви попередньо кваліфікованою особою, яку було допущено до участі в відкритому конкурсі, про припинення участі у такому відкритому конкурсі.

3.12. Фонд може поновити допуск попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку при отриманні даних, які свідчать про усунення причин, що послугували підставою для прийняття рішення щодо позбавлення допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.13. Рішення про допуск до відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, позбавлення доступу до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає виконавча дирекція Фонду.

3.14. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд не здійснює пошук інвесторів та/або приймаючих банків, держава в особі Міністерства фінансів України або банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі – державний банк), вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, відкритий конкурс не проводиться.

3.15. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду:

не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку;

не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації (у разі відповідності банку критеріям, встановленим пунктом 2.12 глави 2 розділу IV цього Положення);

у день отримання відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі виведення банку з ринку за участю держави).

3.16. План врегулювання складається з п'яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на найближчу можливу дату, що передує даті подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією Фонду;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов'язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку;

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку – продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.17. Фонд надає до НБУ у триденний строк після ухвалення відповідного рішення інформацію про затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання.

3.18. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.19. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням положень затвердженого плану врегулювання не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

3.20. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.21. У разі неможливості виконання плану врегулювання (крім способу, визначеного пунктом першим частини другої статті 39 Закону), а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.22. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв'язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.".

4. У розділі IV:

1) глави 1, 2 викласти у новій редакції:

"1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку та вартості 100 відсотків акцій банку за методикою, затвердженою рішенням виконавчої дирекції Фонду (крім виведення неплатоспроможного банку за участю держави), або шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов'язковим, визначається нормативно-правовими актами Фонду.

1.2. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, або відповідно до ціни 100 відсотків акцій такого банку, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки залученим Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, визначається умовами відкритого конкурсу та є рівною статутному капіталу, визначеному відповідно до пункту 1 частини сімнадцятої статті 42 Закону, збільшеному на суму інших витрат, понесених Фондом на його створення.

Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій неплатоспроможного банку встановлюється виконавчою дирекцією Фонду на підставі пропозиції відповідного структурного підрозділу Фонду, розрахованої відповідно до затвердженої Фондом методики або визначеної суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу банку – це мінімальна ціна за 100 відсотків акцій такого банку, нижче якої конкурсні пропозиції не допускаються до участі у відкритому конкурсі. Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій банку є невід’ємною частиною умов відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки ціни 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку суб'єктами оціночної діяльності.

1.3. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі проведення незалежної оцінки активів неплатоспроможного банку або вартості 100 відсотків акцій неплатоспроможного (перехідного) банку за рахунок коштів такого банку залучає суб'єкта(ів) оціночної діяльності, визначеного(их) Фондом для такого банку у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Фонду.

1.4. Норми цієї глави не поширюються на випадки виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

2. Порядок проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. Фонд проводить конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку серед попередньо кваліфікованих НБУ осіб – інвесторів та приймаючих банків, які включені до переліку попередньо кваліфікованих осіб, подали Фонду відповідний пакет документів для допуску до участі у відкритому конкурсі та були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у відкритому конкурсі попередньо кваліфікованих осіб. Розмір гарантійного внеску встановлюється для кожного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням розміру зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, визначеного на дату запровадження тимчасової адміністрації.

У разі виявлення попередньо кваліфікованою особою наміру у виведенні неплатоспроможного банку з ринку більш ніж одним способом остання сплачує гарантійний внесок у розмірі, що є найбільшим з обраних нею способів.

2.3. Фонд організовує проведення відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку поетапно шляхом проведення таких дій:

затвердження виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднення умов відкритого конкурсу, а також запрошення попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі;

створення спеціальної сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку у мережі Інтернет за умови прийняття рішення про її створення;

приймання документів від попередньо кваліфікованих осіб, допуск таких осіб до участі у відкритому конкурсі, організація допуску до інформації щодо неплатоспроможного банку в інформаційному приміщенні та на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі прийняття рішення про її створення);

приймання конкурсних пропозицій від допущених до участі у відкритому конкурсі осіб та сплати ними гарантійних внесків для участі у відкритому конкурсі;

аналізу отриманих конкурсних пропозицій, розрахунку та порівняння витрат Фонду за всіма способами з урахуванням конкурсних пропозицій, поданих учасниками відкритого конкурсу, а також за способом, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 39 Закону (у разі наявності передумов для створення перехідного банку відповідно до цього Положення, пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, а також можливості дотримання особливостей його створення, визначених частиною вісімнадцятою статті 42 Закону), відповідним підрозділом Фонду;

повідомлення НБУ про учасників відкритого конкурсу, умови конкурсу, очікувані витрати інвесторів відповідно до наданих ними конкурсних пропозицій (у тому числі про запропоновану ціну придбання банку та розрахунковий рівень витрат на приведення показників діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства);

розгляду повідомлення НБУ про підтвердження наявності в учасників відкритого конкурсу власних коштів у сумі, що перевищує очікувані витрати інвестора, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним або перехідним банком (для інвесторів, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає набуття ними істотної участі у неплатоспроможному або перехідному банку) та/або висновків щодо фінансового стану приймаючих банків і їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами (для банків, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає відчуження на їх користь всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку);

розгляду конкурсних пропозицій учасників відкритого конкурсу, щодо яких отримано позитивні висновки НБУ, виконавчою дирекцією Фонду та визначення виконавчою дирекцією Фонду переможця відкритого конкурсу з урахуванням наявних конкурсних пропозицій, отриманих Фондом в рамках конкурсу, що проводиться згідно з главою 5 цього розділу (переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4, 5 частини другої статті 39 Закону, може бути об'єднання інвесторів);

інформування учасників конкурсу про результати відкритого конкурсу.

Подання однієї конкурсної пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

У разі отримання лише однієї конкурсної пропозиції, яка відповідно до розрахунку не відповідає найменшим витратам Фонду або умовам конкурсу, від учасника конкурсу, щодо якого отримано позитивний висновок НБУ, Фонд має право запропонувати такому учаснику внести відповідні зміни до поданої конкурсної пропозиції та встановити строки для подачі виправленої конкурсної пропозиції. Учасник відкритого конкурсу, який отримав пропозицію Фонду щодо внесення змін до поданої конкурсної пропозиції, має право внести зміни до своєї конкурсної пропозиції і подати виправлену конкурсну пропозицію у встановлені Фондом строки.

Якщо жодна з попередньо кваліфікованих осіб, щодо якої було прийнято рішення про допуск до участі у відкритому конкурсі, не подала конкурсної пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу та цьому Положенню, та/або не сплатила гарантійного внеску, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про те, що відкритий конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не відбувся, найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, та затверджує план врегулювання, що передбачає цей спосіб.

У разі затвердження плану врегулювання шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб Фонд звертається до НБУ з пропозицією про ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням строків здійснення тимчасової адміністрації.

2.4. У строк, визначений в умовах відкритого конкурсу, Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує рівний доступ попередньо кваліфікованим особам, допущеним до участі у відкритому конкурсі з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку, до інформаційного приміщення та спеціалізованої сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі наявності) з метою ознайомлення із наданою інформацією та підготовки ними конкурсних пропозицій.

Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує допущеним попередньо кваліфікованим особам та відповідним підрозділам Фонду рівний доступ до спеціалізованої сторінки неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності). Така сторінка має бути захищена від несанкціонованого доступу.

Наявна у банку інформація щодо активів та пасивів неплатоспроможного банку розміщується на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності) Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до форм, затверджених виконавчою дирекцією Фонду. Інформація на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет розміщується без можливості ідентифікації клієнтів та контрагентів банку.

Інформація, якою володіє банк і яка не розміщена на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності), у тому числі документи та ідентифікаційні дані клієнтів та контрагентів, надаються для ознайомлення в інформаційному приміщенні банку.

2.5. Попередньо кваліфіковані особи, які за рішенням виконавчої дирекції Фонду були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у строки, визначені в умовах відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду:

конкурсні пропозиції (додаток 2), що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

план заходів із приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону);

зобов’язання щодо приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України відповідно до поданого плану заходів (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання щодо купівлі 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання із прийняття активів та зобов’язань неплатоспроможного банку відповідно до поданої конкурсної пропозиції (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

заявка на отримання фінансової підтримки із зазначенням розміру, способу та умов надання її Фондом (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 2, 3 або 4 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем конкурсу;

інші документи, передбачені умовами конкурсу.

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, може подавати конкурсні пропозиції виключно на ті способи, на які вона були попередньо кваліфікована НБУ. Конкурсні пропозиції, подані на способи, на які особа не була попередньо кваліфікована НБУ, Фондом не розглядаються.

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подає окремі конкурсні пропозиції (та копії інших документів, передбачених цим пунктом) на кожний зі способів, визначених Фондом в оголошенні про початок відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, в якому вона виявила намір взяти участь.

Конкурсні пропозиції та інші документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають відповідати вимогам до документів, визначеним пунктом 3.5 глави 3 розділу III цього Положення.

2.6. У відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку стосовно вибору переможця відкритого конкурсу беруть участь попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають вимогам цього Положення, умовам конкурсу, перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду, та отримали підтвердження НБУ щодо наявності власних коштів, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним чи перехідним банком або позитивний висновок НБУ про фінансовий стан приймаючого банку.

У призначенні платежу платіжного документа про сплату гарантійного внеску допущений інвестор має зазначити таке: "Гарантійний внесок до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі у відкритому конкурсі з виведення банку (найменування банку) з ринку".

2.7. Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, якого визнано переможцем відкритого конкурсу, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

Фонд повертає учасникам відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, не визнаним переможцями відкритого конкурсу, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця відкритого конкурсу.

Фонд також повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від НБУ.

У разі неукладення учасником відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, з його вини у строки, визначені умовами відкритого конкурсу, договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається такому учаснику відкритого конкурсу, і він втрачає статус переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або через інші фактори, що впливають на можливість переможця відкритого конкурсу виконати заявлені зобов'язання з виведення неплатоспроможного банку з ринку. При цьому такий учасник втрачає статус переможця відкритого конкурсу.

Перерахування коштів здійснюється на рахунок попередньо кваліфікованої особи на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.

2.8. При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням особливостей, встановлених Законом та цим Положенням.

2.9. Попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали конкурсні пропозиції, отримали позитивний висновок НБУ, але не були оголошені переможцями відкритого конкурсу, у разі втрати переможцем відкритого конкурсу статусу переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без проведення повторного відкритого конкурсу та у разі, якщо конкурсною пропозицією запропоновано найвищу ціну та сплачено повторно гарантійний внесок у розмірі, визначеному умовами конкурсу, у встановлений Фондом строк.

2.10. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку повідомляє усіх учасників відкритого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово або на електронну адресу, зазначену в картці попередньо кваліфікованої особи.

Не пізніше п'яти робочих днів після укладення з переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

2.12. Фонд приймає рішення про затвердження плану врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, протягом трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку у разі відповідності банку одночасно всім критеріям у сукупності, що свідчать про неможливість проведення відкритого конкурсу або запровадження плану врегулювання, що передбачає способи згідно з пунктами 2–5 частини другої статті 39 Закону:

розмір зобов’язань банку перед пов’язаними особами перевищує 90 відсотків загальної суми зобов’язань банку;

не менше 90 відсотків активів банку розміщені на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції;

неможливо встановити контроль Фонду над банком та його активами відповідно до Закону протягом трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації через судові рішення або інші обставини, які не залежать від Фонду;

неможливо визначити місцезнаходження сервера банку або відомо, що він знаходиться на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції.";

2) заголовок глави 4 викласти в новій редакції:

«4. Порядок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, визначення нової номінальної вартості акцій неплатоспроможного банку та/або їх деномінації при виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону»;

3) доповнити розділ новою главою 5 такого змісту:

"5. Порядок підготовки та проведення конкурсу на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком

5.1. Фонд проводить конкурс на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком (далі – конкурс щодо визначення приймаючого банку) у такі строки:

одночасно із конкурсом щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі його проведення);

не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку, відповідно до статті 28 Закону.

Фонд організовує проведення конкурсу на визначення приймаючого банку поетапно шляхом таких дій:

прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду щодо проведення такого конкурсу та затвердження його умов;

оприлюднення умов такого конкурсу та повідомлення про пошук банків до участі у ньому;

прийом документів від банків, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, та повідомлення НБУ про учасників такого конкурсу, його умови, розмір зобов’язань, який може бути передано приймаючому банку;

отримання повідомлення від НБУ із висновками щодо фінансового стану приймаючих банків та їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками;

аналіз конкурсних пропозицій з точки зору їх відповідності найменшим витратам Фонду з урахуванням наявних конкурсних пропозицій в рамках конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу;

визначення й оголошення виконавчою дирекцією Фонду переможця конкурсу на визначення приймаючого банку у разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосіб, визначений пунктом 1 частини другої статті 39 цього Закону;

інформування учасників конкурсу на визначення приймаючого банку про його результати.

З метою пошуку приймаючого банку, якому можуть бути передані зобов’язання неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом, Фонд у строки не пізніше наступного робочого дня після затвердження плану врегулювання з найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеним пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку, а також розсилає зазначене оголошення електронною поштою НБУ всім банкам України, не віднесеним до категорії проблемних, неплатоспроможних, учасники яких не є пов’язаними особами з банком (учасниками банку), зобов’язання якого передаються, а також перехідному банку, створеному відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону (у разі його створення).

Оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку має містити:

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку перед вкладниками за вкладами, що гарантуються Фондом, станом на дату, що передує даті розміщення оголошення;

дані щодо необхідної мережі відокремлених підрозділів для обслуговування вкладників, яким планується передати зобов’язання банку, та їх об’єм за кожною адміністративно-територіальною одиницею;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку;

умови конкурсу на визначення приймаючого банку.

Умови конкурсу на визначення приймаючого банку затверджуються виконавчою дирекцією Фонду. Строки проведення конкурсу на визначення приймаючого банку встановлюються з урахуванням строків початку виплати гарантованих відшкодувань коштів вкладникам, визначених Законом, та строків проведення відкритого конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу.

Умови конкурсу мають містити мінімальний розмір премії, визначений Фондом.

Банки, які виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, подають до Фонду документи для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу або після отримання на свою адресу такого запрошення електронною поштою НБУ. За три робочих дні до завершення встановленого умовами конкурсу на визначення приймаючого банку строку його проведення Фонд припиняє прийом документів від зацікавлених банків. Документи, подані банками, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, із порушенням строків або подані не в повному обсязі, встановленому цією главою, Фондом не розглядаються.

Для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку банки, що виявили намір взяти участь у такому конкурсі, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення наміру до прийняття всіх зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у довільній формі;

фінансову пропозицію щодо премії, яку планує виплатити приймаючий банк Фонду;

зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов'язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у разі визнання такого банку переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Зацікавлений банк зобов'язаний надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами. Додаткові пояснення та документи надаються банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у такому конкурсі.

На підставі отриманих документів та інформації від НБУ і банку, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд не пізніше трьох робочих днів, але не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до статті 28 Закону, визначає переможця конкурсу на визначення приймаючого банку.

5.2. Гарантійний внесок для участі в конкурсі на визначення приймаючого банку не сплачується. Плата за участь у такому конкурсі не стягується.

При визначенні переможця конкурсу виконавча дирекція Фонду виходить із принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

У разі якщо у конкурсі на визначення приймаючого банку взяв участь лише один банк, такий банк визнається переможцем такого конкурсу у випадку, коли така передача зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком є найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку та подана конкурсна пропозиція відповідає умовам конкурсу.

У разі якщо Фондом конкурс на визначення приймаючого банку визнано таким, що не відбувся, новий конкурс не оголошується.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу на визначення приймаючого банку повідомляє усі банки – учасники такого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово (у тому числі електронною поштою НБУ) (за наявності).

5.3. Зобов'язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю.

Розмір фінансової підтримки приймаючому банку, що надається Фондом, зменшується на розмір премії з боку приймаючого банку, що був визнаний переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Зобов'язання передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними вкладниками. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними вкладниками неплатоспроможного банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) повідомляє боржників і кредиторів про передачу активів і зобов'язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті неплатоспроможного банку, а приймаючий банк – шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті.

Кожний вкладник, зобов’язання щодо якого передані приймаючому банку, може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку після проведення ідентифікації.".

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.4 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі необхідності продовження строку ліквідації банку уповноважений структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду обґрунтоване клопотання щодо продовження строків ліквідації банку не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати закінчення процедури ліквідації такого банку.";

2) у главі 2:

доповнити пункт 2.3 після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"Погашення зобов’язань за кредитом боржника перед банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами (зобов’язання перед банком в іноземній валюті) за рахунок залишків за поточними та/або депозитними рахунками у такому банку (у разі затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів) здійснюється шляхом перерахування (конвертування) суми кредиторських вимог в національній валюті в іноземну валюту за курсом, встановленим на дату проведення операції.".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим;

абзац третій пункту 2.4 після слів "зобов’язаннями банку" доповнити словами "зі сплати податків і зборів";

пункт 2.5 викласти в новій редакції:

"2.5. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом (або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень), керівники банку (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку Фонду (уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень).";

абзац п’ятий пункту 2.6 викласти в новій редакції:

"здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, оплата послуг осіб, залучених Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;";

абзац дванадцятий пункту 2.8 викласти в новій редакції:

"скласти початковий ліквідаційний баланс банку (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій), що ліквідується, та скорегувати його з урахуванням результатів інвентаризації активів та зобов'язань;";

у пунктах 2.12, 2.13 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункт 2.14 доповнити словами "у межах повноважень, делегованих Фондом";

у пункті 2.17:

абзац перший викласти в новій редакції:

"2.17. Фонд та/або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень, крім повноважень, покладених на неї безпосередньо Законом) вживає таких заходів:";

абзац шостий викласти в новій редакції:

"складання початкового ліквідаційного балансу (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій) на початку процедури ліквідації банку;";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;".

У зв’язку з цим абзаци шостий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – сімнадцятим;

абзац восьмий викласти в новій редакції:

"здійснення оцінки майна банку (в тому числі активів, що обліковуються на позабалансових рахунках) та формування ліквідаційної маси;";

абзац десятий викласти у новій редакції:

"коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;";

в абзаці першому пункту 2.20 слова "відповідно до нормативно-правових актів Фонду у цій сфері" замінити словами "у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Фонду";

у пункті 2.21:

абзац перший після слова "кошти" доповнити словами "(крім коштів у якості відшкодування витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна банку, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Фонду)";

в абзацах другому - четвертому слово "НБУ" виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

"погашення заборгованості за іншими забезпеченими зобов’язаннями банку.".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слово "НБУ" виключити;

3) у главі 3:

пункт 3.2 викласти в новій редакції:

"3.2. З метою забезпечення процедури ліквідації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті, а також у банківських металах (за необхідності) в НБУ.";

у пунктах 3.5–3.8, 3.11 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

4) у главі 4:

пункти 4.1, 4.2 викласти в новій редакції:

"4.1. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня початку процедури ліквідації банку приступає до інвентаризації активів і зобов’язань банку та оцінки майна (активів) неплатоспроможного банку з метою формування його ліквідаційної маси, а також складає реєстр акцептованих вимог кредиторів.

4.2. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає початковий ліквідаційний баланс банку на дату початку процедури ліквідації банку.";

пункт 4.4 викласти в новій редакції:

"4.4. Початковий ліквідаційний баланс неплатоспроможного банку підлягає коригуванню на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов’язань.";

у пункті 4.5 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункт 4.6 викласти в новій редакції:

"4.6. Інвентаризація активів і зобов'язань банку проводиться на дату початку процедури ліквідації банку.";

у пункті 4.7 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункти 4.8–4.13 викласти в новій редакції:

"4.8. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язаний (зобов'язана) забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов'язань на дату початку процедури ліквідації банку з метою перевірки наявності і відповідності балансової вартості фактичній наявності всіх активів та зобов’язань банку.

Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості всіх активів та зобов'язань банку, включаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках:

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

заборгованості за кредитними договорами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за кредитами;

заборгованості за залишками на кореспондентських рахунках у банках;

заборгованості за цінними паперами перед банком;

вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за такою заборгованістю);

фінансових інвестицій, корпоративних прав;

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та малоцінних швидкозношуваних предметів;

дебіторської заборгованості банку;

інших активів банку;

заборгованості за зобов'язаннями банку перед кредиторами;

поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, кореспондентських рахунків банків;

кредиторської заборгованості банку;

витрат і платежів майбутніх періодів;

інших пасивів банку;

тощо.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час проведення інвентаризації визначає достатність та повноту сформованих резервів, перевіряє класифікацію кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, дебіторської заборгованості, нарахованих доходів тощо. Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання. Інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи банку.

4.9. За результатами інвентаризації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

4.10. У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

4.11. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язані за результатами проведеної інвентаризації скоригувати початковий ліквідаційний баланс та подати його на погодження виконавчій дирекції Фонду у строк не пізніше 5 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.12. До скоригованого початкового балансу Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) додає:

акт про приймання майна і документів банку від керівників;

копію наказу про призначення інвентаризаційної комісії;

копії протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень);

копії інвентаризаційних описів майна;

перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), на паперових носіях та в електронному вигляді.

4.13. Скоригований початковий баланс, перелік майна (активів) банку та копії інвентаризаційних описів майна (активів) засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки такого банку.";

абзац другий пункту 4.14 викласти в новій редакції:

"У разі виявлення майна, що не було включене до ліквідаційної маси або оприбутковане на баланс банку за результатами претензійно-позовної роботи, з метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що входить до його ліквідаційної маси, Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до ліквідаційної маси, але не частіше одного разу на квартал. Такі зміни затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.";

у пункті 4.15:

абзац перший викласти в новій редакції:

"4.15. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, прямо передбачених законом, а також ліцензія, гудвіл.";

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

абзац четвертий викласти в новій редакції:

"Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), виявивши частку, яка належить банку в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.";

у пункті 4.17 слова "та цим Положенням" замінити словами "та нормативно-правовими актами Фонду";

пункт 4.19 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.20–4.39 вважати відповідно пунктами 4.19–4.38;

пункт 4.19 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"4.19. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня відкриття накопичувального рахунку має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.";

у пункті 4.20 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці першому пункту 4.22 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзацах першому та третьому пункту 4.23 слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.24 слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.26 слова "уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.27 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункт 4.29 викласти в новій редакції:

"4.29. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Фонду, сайті неплатоспроможного банку та у приміщенні такого банку в доступному для відвідувачів місці (уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень).

Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати дану інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно.";

у пункті 4.30:

в абзаці першому слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці третьому слова "уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

абзац шостий викласти в новій редакції:

"клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про виправлення помилки, допущеної Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів;";

доповнити пункт після абзацу шостого трьома новими абзацами такого змісту:

"клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про збільшення/зменшення вимог кредитора, що виникли під час проведення ліквідації, які отримані від Фонду та інших державних органів на підставі заяви про задоволення додаткових вимог;

клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про зменшення вимог кредитора(ів) в результаті зарахування зустрічних однорідних вимог, передбачених статтею 46 Закону;

договору уступки права вимоги боргу, засвідченого нотаріально. Такі зміни вносяться до реєстру акцептованих вимог кредиторів виключно в межах черги, до якої було включено вимогу, яку уступлено, та у сумі, що не перевищує суму (залишок суми) вимог, яку акцептовано за таким кредитором.".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;

в абзаці десятому слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.32:

в абзаці першому слова "уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці третьому слова "призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "початку процедури ліквідації банку";

у пункті 4.33 слова "призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "початку процедури ліквідації банку";

у пункті 4.34 слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.35 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у пункті 4.37 слова "уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

у другому реченні пункту 4.38 слова "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку" замінити словами "Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

5) главу 5 викласти в новій редакції:

"5. Процедури щодо реалізації активів банку

5.1. Порядок організації передпродажної підготовки, реалізації майна банку, у тому числі консолідованого продажу майна банку (кількох банків), затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку за найвищою вартістю.

Порядок реалізації майна банку визначається Законом та окремими нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації.

Фонд може утворювати колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків.

У процесі продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, Фонд забезпечує дотримання принципу рівного та недискримінаційного доступу потенційних покупців до інформації щодо активів (майна), що реалізуються, в тому числі шляхом оприлюднення такої інформації відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду з питань продажу активів.

5.2. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, що включено до його ліквідаційної маси, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодженню, а також у випадках, передбачених Законом.

У разі якщо планом врегулювання неплатоспроможного банку передбачено виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку перехідному банку, норми абзацу першого цього пункту застосовуються з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов'язань.

5.3. З метою отримання доходу Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна в установленому порядку.

5.4. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб:

на відкритих торгах (аукціоні);

шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цим пунктом, може проводитись в електронній формі (на електронних майданчиках).

Для проведення відкритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів – юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається. Порядок залучення організатора торгів визначається нормативно-правовими актами Фонду.

Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує можливість ознайомлення з активами (майном) банку, що продається, всім потенційним покупцям, які виявили намір ознайомитись з такими активами (майном), у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

5.5. Виконавча дирекція приймає рішення про:

затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;

об’єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об’єктів;

строки та заходи передпродажної підготовки майна;

затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;

обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об’єкти або пули активів;

проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.

5.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана не пізніше 3 робочих днів після затвердження ліквідаційної маси розмістити інформацію щодо майна, що входить до складу його ліквідаційної маси, на сайті такого банку та передати її Фонду для розміщення на офіційному веб-сайті Фонду. Детальний перелік інформації встановлюється нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів банку.

У строк не більше 3 робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, відповідний підрозділ Фонду забезпечує публікацію інформації щодо складу ліквідаційної маси банку на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) також подає до Фонду у строк, встановлений в абзаці першому цього пункту, скан-копію звіту (звітів) суб'єкта(ів) оціночної діяльності про оцінку вартості майна, включеного до ліквідаційної маси такого банку, крім випадків, коли згідно із законодавством така оцінка не проводиться.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі змін у переліку активів (майна) банку зобов’язана у строк не пізніше 3 робочих днів з дати таких змін або продажу забезпечити розміщення оновленої інформації щодо переліку активів (майна) банку, що ліквідується, на його сайті та подати її до Фонду.

Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкова ціна тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого реалізується.

Фонд також зобов’язаний оприлюднювати інформацію про активи (майно), що реалізується, у друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду.

Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж активів (майна) банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про реалізацію майна такого банку до відома потенційних покупців, зокрема через мережу Інтернет, самостійно або за допомогою третіх осіб.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) оновлює інформацію щодо майна банку на сайті банку не пізніше 3 робочих днів після реалізації відповідного майна банку (із відображенням ціни продажу) та подає відповідну інформацію до Фонду для оновлення інформації на його офіційній сторінці в мережі Інтернет.

5.7. Майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.

5.8. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію) і торгівцем цінними паперами.

5.9. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства".

5.10. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.

5.11. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання здійснюється шляхом проведення відкритого конкурсу між фінансовими установами (банками та небанківськими фінансовими установами, які відповідно до своїх установчих документів та ліцензій мають право надавати кредити, крім кредитних спілок).

5.12. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній чи фізичній особі здійснюється продаж:

основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на день продажу;

малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, без проведення незалежної оцінки.

Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.

5.13. Майно (активи) банку, що залишилося на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізується шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу.

5.14. У разі продажу пулів активів кількох банків доходи і витрати, пов’язані з продажем, розподіляються між банками пропорційно до вартості майна (активів) відповідних банків у пулі.

5.15. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.

Відсоток погашення вимог банку за кредитами розраховується, виходячи з обслуговування основного боргу за кредитом, нарахованими відсотками, наявністю ліквідного забезпечення, порушення проти боржника справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

Відсоток погашення вимог банку за цінними паперами, що є у власності банку, розраховується, виходячи з інформації щодо котирувань таких цінних паперів, фінансового стану емітента, порушення проти емітента справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

Відсоток погашення вимог за дебіторськими зобов’язаннями розраховується, виходячи з обслуговування боргу, порушення проти боржника справи про банкрутство, повернення коштів державного або місцевого бюджетів тощо.

5.16. Оплата послуг осіб, залучених для реалізації майна банку, визначається в межах кошторису такого банку відповідно до умов договору про надання послуг.";

6) глави 6–11 виключити.

У зв’язку з цим глави 12–14 вважати відповідно главами 6–8;

7) у главі 6:

пункт 6.1 викласти в новій редакції:

"6.1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію у разі делегування їй відповідних повноважень) на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 Закону, витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом;

вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;

вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;

інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;

вимоги за субординованим боргом.

До грошових вимог щодо заробітної плати включається заборгованість за заробітною платою, податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.";

у пункті 6.2 слова "реалізації майна" замінити словами "продажу майна (активів)";

у пункті 6.3 слова "У разі недостатності коштів, одержаних від реалізації майна," замінити словами "У разі якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній";

у пункті 6.8:

абзац п’ятий викласти в новій редакції:

"витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку;";

абзац сьомий викласти в новій редакції:

"витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень) для забезпечення здійснення покладених на нього (неї) повноважень;";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом дев'ятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"витрати на сплату судового збору.";

у пунктах 6.11–6.13 слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

пункти 6.14–6.16 викласти в новій редакції:

"6.14. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).

У разі продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку.

У разі якщо обсяг коштів від продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом.

6.15. Фонд або уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

У разі отримання відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом або уповноваженою особою Фонду, Фонд звертається з такими вимогами до суду.

6.16. Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для закінчення судового розгляду на підставі поданого Фондом позову до пов’язаної з банком особи та не є підставою для звільнення від відповідальності пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.";

8) главу 8 викласти у новій редакції:

"8. Завершення процедури ліквідації, складання ліквідаційного балансу та порядок припинення діяльності уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку

8.1. За результатами проведення ліквідації банку Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку складає:

ліквідаційний баланс;

звіт Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) (далі – остаточний звіт).

8.2. Уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку зобов'язана подати Фонду ліквідаційний баланс на звітну дату (у разі виконання повноважень ліквідатора безпосередньо Фондом ліквідаційний баланс складає відповідний структурний підрозділ Фонду). Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, яка настає за 20 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду, або дата, визначена Фондом/уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, у межах строку ліквідації банку.

8.3. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає у національній валюті ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати складання початкового балансу до дати закінчення строку ліквідації неплатоспроможного банку. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає ліквідаційний баланс після вжиття відповідно до законодавства України усіх можливих заходів щодо формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів.

8.4. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу, за період від дати складання проміжного ліквідаційного балансу до дати складання ліквідаційного балансу з наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

8.5. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) у ліквідаційному балансі відображає:

активи і власний капітал банку (за їх наявності);

активи, які залишилися непроданими, та зобов'язання банку, які залишилися невиконаними або не переданими спеціалізованій установі (за рішенням виконавчої дирекції Фонду у порядку, передбаченому цим Положенням);

невиконані зобов'язання банку перед НБУ і державою.

8.6. Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася не погашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) визнав відповідно до законодавства України безнадійною, списується в порядку, встановленому законодавством України.

8.7. Заборгованість боржника банку в разі визнання його банкрутом у встановленому законодавством України порядку та заборгованість інших боржників, яка відповідає вимогам пункту 14.1.11 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час складання ліквідаційного балансу має право віднести до безнадійної. Рішення про списання заборгованості таких боржників має прийматися з урахуванням оцінки вірогідності її повернення (періоду часу, протягом якого заборгованість відповідає вимогам податкового законодавства, аналізу вжитих заходів щодо її стягнення тощо).

8.8. Основні засоби або матеріальні цінності, які відповідно до законодавства України не можуть бути визнані активами, до часу складання ліквідаційного балансу мають бути списані з балансу.

8.9. Залишок коштів на накопичувальному рахунку банку, що відображається в ліквідаційному балансі, та залишок готівки в касі мають дорівнювати нулю.

8.10. Остаточний звіт складається Фондом в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до вимог Фонду щодо форми та змісту, зокрема має містити відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або про вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

8.11. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) в остаточному звіті відображає проведену роботу щодо продажу та повернення активів банку з метою задоволення вимог кредиторів, зокрема зазначає загальний обсяг ліквідаційної маси на початок процедури ліквідації за початковим балансом і фактично спрямованої на задоволення вимог кредиторів, загальну суму заборгованості такого банку перед кредиторами за реєстром акцептованих вимог кредиторів і суму незадоволених вимог кредиторів на кінець процедури ліквідації із зазначенням черги, а також повідомляє про те, що непродані активи відсутні, або про те, що активи передано спеціалізованій установі, і пропонує завершити ліквідацію банку.

8.12. Для затвердження виконавчою дирекцією Фонду ліквідаційного балансу і остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає до Фонду такі документи:

відомість оборотів з наростаючим підсумком за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

інформацію про кошти, що надійшли та використані банком;

акти приймання-передавання документів банку до відповідних архівів;

перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і залишилися не задоволеними на час завершення процедури ліквідації банку (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, спеціалізованій установі);

акт про передавання активів та вимог кредиторів банку спеціалізованій установі (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, та незадоволених вимог кредиторів спеціалізованій установі).

8.13. Разом з ліквідаційним балансом надаються розшифровки за балансовими та позабалансовими рахунками з поясненнями, якщо за результатами ліквідації банку є залишки за активами та/або пасивами.

8.14. Ліквідаційний баланс, відомість оборотів з наростаючим підсумком з дати прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, перелік незадоволених вимог кредиторів засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку (за наявності). Остаточний звіт засвідчується підписом Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) і відбитком печатки банку (за наявності).

8.15. Ліквідаційний баланс, додатки до нього та остаточний звіт надаються Фонду на паперових носіях із пронумерованими та прошнурованими аркушами разом з описом документів та супровідним листом, а також в електронному вигляді на зовнішніх носіях інформації (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'ять тощо).

8.16. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає додаткові документи в строк, визначений виконавчою дирекцією Фонду.

8.17. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації.

8.18. Після прийняття вищезазначеного рішення Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) вживає передбачених законодавством заходів зі знищення печаток (за наявності) і штампів банку.

8.19. Після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) закриває накопичувальний рахунок банку та надає Фонду оригінал статуту такого банку і всі оригінали виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.20. Після затвердження ліквідаційного балансу та остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) від імені банку вчиняє необхідні дії для:

зняття банку з обліку в органі державної фіскальної служби;

зняття банку з обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

закриття всіх рахунків банку;

здавання для знищення печаток (за наявності) і штампів банку;

проведення державної реєстрації припинення банку.

8.21. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) передає документи банку, які підлягають зберіганню, до НБУ.

8.22. Акти приймання-передавання документів банку передаються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) до Фонду.

8.23. Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків приймає НБУ.

8.24. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк – ліквідованим з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.25. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає НБУ звіт про завершення ліквідації банку.".

6. У розділі VI:

1) у главі 1:

в абзаці другому пункту 1.1 слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

у пункті 1.2:

абзац перший доповнити після слів "Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

в абзаці другому слова ", в якому уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступила до виконання своїх обов'язків," замінити словами "початку процедури ліквідації";

в абзацах другому та третьому пункту 1.3 слова "Уповноважена особа Фонду", "Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку" замінити словами "Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

у пункті 1.4:

в абзаці першому слова "уповноважена особа Фонду" замінити словами "Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

в абзаці сьомому слова "уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку" замінити словами "відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень)";

в абзаці дев'ятому слова "або у разі ліквідації банку – на поточний квартал" виключити;

в абзацах десятому, дванадцятому слова "або ліквідацію банку" виключити;

в абзацах чотирнадцятому, сімнадцятому слова "або в разі ліквідації банку на поточний квартал" виключити;

в абзаці двадцять першому слова "або накопичувального рахунку" виключити;

пункт 1.6 доповнити після слів "або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

доповнити абзац перший пункту 1.8 після слів "або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

доповнити пункт 1.9 після слів "або ліквідацію" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

у пункті 1.11:

в абзаці першому слова "визначену уповноваженою особою Фонду" замінити словами "Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

в абзаці другому слова "уповноваженій особі Фонду" замінити словами "Фонду або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)";

абзац четвертий доповнити після слів "особа Фонду" словами "(у разі делегування відповідних повноважень)";

доповнити главу новим пунктом 1.12 такого змісту:

"1.12. У разі здійснення повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора безпосередньо Фондом всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний(і) структурний(ні) підрозділ(и) Фонду.";

2) у главі 2:

пункт 2.2 доповнити словами ", а під час процедури ліквідації банку – "Ліквідація";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.4. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний(і) структурний(і) підрозділ(и) Фонду.";

3) у главі 3:

абзац другий пункту 3.6 виключити;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"3.7. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний структурний підрозділ Фонду.".

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєваon top