Документ z0542-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.06.2012, підстава - z0922-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2010 N 374/48/652
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2010 р.
за N 542/17837

Про внесення змін до наказу Міністерства
аграрної політики України, Української академії
аграрних наук, Міністерства фінансів
України від 13.02.2007 N 88/10/187
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства аграрної політики
N 88/10/187 ( z0145-07 ) від 13.02.2007, до якого
вносились зміни }

Відповідно до Законів України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про Загальнодержавну програму селекції
у тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ) і "Про державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) та з метою
використання високопродуктивних генотипів для формування власної
племінної бази, яка б забезпечувала конкурентоспроможність галузі,
Н А К А З У Є М О:
1. Внести до Порядку використання коштів Державного бюджету
України на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики України, Української академії
аграрних наук, Міністерства фінансів України від 13.02.2007
N 88/10/187 ( z0145-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.02.2007 за N 145/13412, такі зміни:
1.2. У пункті 4 слова "Українська академія аграрних наук
(далі - УААН)" замінити словами "Національна академія аграрних
наук України".
1.3. Доповнити пункт 10 новим абзацом другим такого змісту: "Пріоритет надається виконавцям програм, в яких частка
споживання за минулий рік вироблених племінних (генетичних)
ресурсів для власних потреб не перевищує 50% вироблених племінних
(генетичних) ресурсів (крім великої рогатої худоби, овець, кіз,
коней, звірів, бджіл). Власні потреби - потреби, пов'язані з
використанням племінних (генетичних) ресурсів виконавцями програм
або їх філіями, структурними підрозділами". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
1.4. В абзаці першому пункту 18 цифри "10" замінити цифрами
"11".
1.5. У пункті 19: підпункт "а" після слів "відтворення племінних (генетичних)
ресурсів" доповнити словами ", крім спермопродукції,"; доповнити пункт новим підпунктом "д" такого змісту: "д) за виробництво, придбання або реалізацію (використання)
для подальшого відтворення спермопродукції: відомість руху спермопродукції, на яку виділені кошти
державного бюджету, по підприємству (об'єднанню) з племінної
справи у тваринництві (додаток 11).".
1.6. У додатку 1 до цього Порядку ( z0145-07 ): 1.6.1. Абзаци сімнадцятий - двадцять другий позиції 1.3
замінити новими абзацами сімнадцятим - двадцять четвертим такого
змісту: "Вівчарство: барани - за 1 голову 100 5700,00 ярки - за 1 голову 100 1400,00 спермопродукція - за 1 спермодозу 100 200,00 Козівництво: цапи, козлики - за 1 голову 100 1200,00 кози, кізки - за 1 голову 100 1800,00 спермопродукція - за 1 спермодозу 100 200,00". У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - сорок першим. 1.6.2. У позиції 3.1: в абзаці третьому слово "комбінованих" замінити словами
"молочно-м'ясних"; абзац четвертий після слів "за другу лактацію" доповнити
словами "(крім білоголової української та сірої української)",
після слів "маточного поголів'я" доповнити словами "(крім
білоголової української та сірої української)"; абзац восьмий після слів "племінних кобил" доповнити словами
"- за умови наявності паспортів коней:"; абзац одинадцятий після слів "затверджених Мінагрополітики"
доповнити словами "- за умови наявності паспортів коней".
1.7. Доповнити цей Порядок ( z0145-07 ) новим додатком 11
(додається). У зв'язку з цим додатки 11, 12 вважати відповідно додатками
12, 13. У тексті цього Порядку посилання на додатки 11, 12
замінити посиланнями відповідно на додатки 12, 13.
1.8. У тексті цього Порядку ( z0145-07 ) та додатків до нього
слова "Українська академія аграрних наук" в усіх відмінках та
слова "УААН" замінити словами "Національна академія аграрних наук
України" у відповідних відмінках.
2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Єдаков Я.Ю.), Департаменту фінансів
(Ахіджанов Б.Р.) Міністерства аграрної політики України,
Управлінню економічного розвитку, фінансів і бухгалтерського
обліку (Земляна І.Ф.) Національної академії аграрних наук України
у встановленому порядку:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Національної академії
аграрних наук України, Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій, управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики Бикова С.В., заступника Міністра
фінансів Мярковського А.І. і першого віце-президента Національної
академії аграрних наук України Ситника В.П.
Міністр аграрної політики України М.В.Присяжнюк
Президент Національної академії
аграрних наук України М.В.Зубець
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України П.П.Андрєєв

Додаток 11
до Порядку використання
коштів Державного бюджету
України на виконання програм
селекції у тваринництві
та птахівництві
на підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
ЗАТВЕРДЖУЮ:
_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) Директор Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики України, Міністр аграрної
політики Автономної Республіки Крим, начальник Головного
управління агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, начальник Управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської державної
адміністрації або керівник підприємства, установи, організації,
визначеної Мінагрополітики*
Віце-президент Національної академії аграрних наук України**
_________________________________________________________________
(найменування установи, організації)
М.П.

ВІДОМІСТЬ
руху спермопродукції, на яку виділені кошти
державного бюджету, по підприємству (об'єднанню)
з племінної справи у тваринництві за_________20__рік
вид тварин _________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Кличка, | Наказ про |Наявність | Виготовлено |Куплено,| Реалізовано | У т.ч. |Вибраку-|Наявність | Дата укладення | |з/п|індивідуаль-|допуск плідника|спермопро-| на | доз |підприємствам,| реалізовано | вано, |спермопро-|та N договору, N| | | ний номер | для |дукції на|підприємстві,| |господарствам | іншим | доз |дукції на| та серія | | | плідника |відтворення***,|01.01.20__| доз | | населення, |підприємствам| | звітну | племінного | | | | **** |року, доз | | | доз, усього | з племінної | |дату, доз | свідоцтва, | | | | | | | | | справи в | | | N | | | | | | | | |тваринництві,| | | ветеринарного | | | | | | | | | доз | | | свідоцтва (за | | | | | | | | | | | |умови реалізації| | | | | | | | | | | |спермопродукції)| |---+------------+---------------+----------+-------------+--------+--------------+-------------+--------+----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * У частині КПКВК 2801190. ** У частині КПКВК 6591080. *** Для бугаїв, жеребців - наказ Мінагрополітики України. **** Для кнурів, баранів, цапів - наказ Мінагрополітики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій.
Керівник ______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Головний бухгалтер ______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)вгору