Документ z0539-04, попередня редакція — Редакція від 08.05.2007, підстава - z0438-07
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
13.04.2004 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2004 р.
за N 539/9138

Про затвердження Форми виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
та Порядку її оформлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
з питань регуляторної політики та підприємництва
N 49 ( z0438-07 ) від 16.04.2007 }

Відповідно до статті 7 та статті 21 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
( 755-15 ) та Положення про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженого Указом
Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000 ( 721/2000 )
(із змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Форму виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що додається.
2. Затвердити Порядок оформлення бланка виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що
додається ( z0540-04 ).
3. Департаменту реєстрації та ліцензування (Єфремов О.В.) у
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців" ( 755-15 ).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Третьякова С.І.
Голова Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
13.04.2004 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2004 р.
за N 539/9138

Лицевий бік
Державний герб України
Серія _____ N ______
ВИПИСКА
З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
________________________________________________________
(найменування юридичної особи або ________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код _______________________________________
юридичної особи або
ідентифікаційний номер
фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових
платежів або номер та серія
паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні або
інші переконання відмовляються
від прийняття ідентифікаційного
номера, офіційно повідомили про
це відповідні органи державної
влади і мають відмітку в паспорті)
Місцезнаходження юридичної
особи _______________________________________
або місце проживання _______________________________________
фізичної
особи-підприємця _______________________________________
Дата та номер запису в __________________________ N __________
Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
Зворотний бік
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо
представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наявність даних про перебування юридичної особи в процесі
припинення або перебування фізичної особи-підприємця у процесі
припинення підприємницької діяльності ____________________________ __________________________________________________________________
Дата видачі виписки ___________________
Примітка. Виписка є чинною протягом 30 днів з дати її видачі.
Якщо до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців протягом цього строку були внесені зміни щодо
відомостей, які зазначені у виписці, виписка втрачає чинність.
Державний реєстратор ___________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.п.
{ Форма виписки із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва N 49
( z0438-07 ) від 16.04.2007 }
Директор департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.В.Єфремоввгору