Документ z0537-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2017  № 193


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2017 р.
за № 537/30405

Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Відповідно до частини дванадцятої статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та з метою вдосконалення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра
охорони здоров'я УкраїниУ. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
29.03.2017  № 193


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2017 р.
за № 537/30405

ЗМІНИ
до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

1. У розділі І:

1) у главі 2:

пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Постанови штатних та позаштатних ВЛК обов’язкові до виконання.";

у пункті 2.3:

підпункт 2.3.2 викласти у такій редакції:

"2.3.2. Начальник ЦВЛК безпосередньо підпорядковується директору Військово-медичного департаменту (далі - ВМД) Міністерства оборони України. Усі штатні ВЛК Збройних Сил України безпосередньо підпорядковуються начальнику ЦВЛК.";

абзац п’ятнадцятий підпункту 2.3.4 викласти в такій редакції:

"розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК (лікарсько-льотної комісії (далі - ЛЛК)) Збройних Сил України;";

у пункті 2.4.:

у підпункті 2.4.1 слово "головою" замінити словом "начальником";

у підпункті 2.4.2 слово "голові" замінити словом "начальнику";

у підпункті 2.4.8 слово "Кримського" замінити словом "Південного", слово та абревіатуру "(далі - ВЛК КР)" виключити;

у підпункті 2.7.1 пункту 2.7 слова "воєнний час" замінити словами "особливий період";

пункт 2.11 виключити.

У з в’язку з цим пункт 2.12 вважати пунктом 2.11.

2. У розділі ІІ:

1) абзац другий пункту 1.10 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім.

2) У главі 3:

абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз на 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів.";

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, - за графою ІІІ цього Розкладу хвороб.";

пункт 3.8 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

"Придатний до військової служби";

"Тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)";

"Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".";

3) пункт 4.3 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Офіцери, які мають захворювання, за якими придатність або обмежена придатність до військової служби визначається індивідуально, визнаються придатними до навчання лише за заочною формою навчання.";

4) у главі 18:

у пункті 18.1 слова "строкової військової служби" виключити;

в абзаці п’ятому пункту 18.2 слово "строкову" виключити;

в абзаці другому пункту 18.5 слова "за спеціальністю_________(вказати спеціальність)" виключити;

5) у главі 20:

у пункті 20.3:

підпункт "б" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Постанова "Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців" приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12г, 13д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 Розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності (обмеженої придатності) до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців.";

у підпункті "в":

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"лікування (реабілітації) у _______(вказати лікувальний заклад та орієнтовний термін лікування (реабілітації);";

абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:

"потребує протезування та/або ортезування.";

абзац другий підпункту "г" викласти в такій редакції:

"Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, - непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.";

6) у главі 21:

у пункті 21.5:

підпункті "е" слово "строкову" виключити;

доповнити новим підпунктом "к" такого змісту:

"к) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) отримано військовослужбовцем під час виконання миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де не велись бойові дії.";

у пунктах 21.26, 21.30 цифри "21.4, 21.5" замінити цифрами "21.5, 21.6".

3. У тексті Положення:

слова "Головний військово-медичний клінічний центр" у всіх відмінках замінити словами "Національний військово-медичний клінічний центр" у відповідних відмінках;

слова "Департамент охорони здоров’я (далі - ДОЗ)" у всіх відмінках замінити словами "Військово-медичний департамент" у відповідних відмінках, абревіатуру "ДОЗ" замінити абревіатурою "ВМД";

слова "високомобільні" у всіх відмінках доповнити словами "десантні" у відповідних відмінках.

4. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

пункти "в", "г" статті 2 викласти у такій редакції:

"

1

2

3

4

5

Стаття 2

в) клінічно вилікуваний

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Обмежено придатні до військової служби

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

";

пункт "г" статті 31 викласти у такій редакції:

"г) дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу";

2) у додатку 2:

у статті 2:

в абзаці тридцять дев’ятому cлова "завширшки більше 1 см" виключити;

абзац сорок перший після слова "зміни" доповнити словами "після резекції сегмента чи частки легені,";

абзаци сорок сьомий, сорок восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сорок дев’ятий-п’ятдесят другий вважати абзацами сорок сьомим-п’ятдесятим;

доповнити статтю новим абзацом такого змісту:

"За умови клінічно діагностованого туберкульозу та відсутності небезпеки для оточуючих військовослужбовці можуть проходити військово-лікарську комісію в військово-медичних закладах Міністерства оборони України, у яких відсутні протитуберкульозні підрозділи, з дотриманням експертних вимог цього Положення.";

в абзаці одинадцятому статті 10 слова "множинні невуси (два і більше)," виключити;

в абзаці тринадцятому статті 78 слова "(за наслідками переломів) при відмові від їх вилучення" виключити;

3) у додатку 3:

таблицю "А" викласти у такій редакції:

"Таблиця "А"

Громадяни та вiйськовослужбовцi,
якi призиваються i проходять строкову вiйськову службу

Перелiк хвороб, статтi Розкладу хвороб. Показники фiзичного розвитку

Назви родiв вiйськ, частин, пiдроздiлiв

танковi, механiзованi частини та пiдроздiли, частини повiтряних сил, ракетнi, зенiтно-ракетнi, радiотехнiчнi, хiмiчнi частини, пiдроздiли зв’язку, спецспоруди, частини безпосереднього пiдпорядкування, вiйська берегової оборони ВМС ЗС України

механiки-водiї та члени екiпажiв танкiв, самохiдно- артилерiйських установок, iнженерних машин на базi танкiв, бойових броньованих машин, пускових установок ракетних частин

надводнi кораблi ВМС ЗС України

високомобiльнi вiйська, морська пiхота, повiтряно- десантнi пiдроздiли

Сили спеціального призначення ЗС України, частини та пiдроздiли спецiального призначення ЗС України та МВС України

окремi частини безпосереднього пiдпорядкування (Президентський полк, 101 ОбрО ГШ ЗСУ)

навчальнi частини для пiдготовки молодших командирiв (169 навчальний центр «Десна»)

навчальнi частини для пiдготовки спецiалiстiв за

вiйськовими спецiальностями

спецiальнi моторизованi частини мiлiцiї, Нацiональної гвардiї України, частини та пiдроздiли оперативного призначення, конвоювання, екстрадицiї та охорони пiдсудних, частини з охорони особливо важливих об’єктiв МВС України

Державна прикордонна служба України (усi частини)

Державна спецiальна служба транспорту

ГРАФА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Зрiст (см)

Не вище


180

185

Не нижче

150

150

150

170

170

175175

155


Вага (кг)

Не бiльше


81

86

90

90Не менше

45

45

45

58

62

6658

48


Алiментарне ожирiння першого ступеня


НП


НП

НП

НП

НП


НП

НП


Гострота зору для вiддалi без корекцiї (не нижче)

СС - 0,5/0,4

0,8/0,4

0,5/0,5

0,7/0,7

0,7/0,7

0,7/0,7

0,7/0,7


0,5/0,1

0,7/0,7

0,7/0,7

Носiння лiнз для корекцiї зору, окулярiв

СС - НП


НП

НП

НП

НП

НПНП

НП

Кольоро вiдчут тя

дихромазiя

НП

НП

НП

НП

НП


НП

НП


НП

НП

аномальна трихромазiя будь-якого типу

СС - НП

механiки-водiї - НП


Обмеження полiв зору бiльше нiж на 20° на одному оцi

СС - НП

НП

НП

НП

НП

НПНП

НП


Слух, шепiтна мова (метрiв, не менше)

Зв’язкiвцi -6/6, iншi — 1/4 або 3/3

4/4

4/4

4/4

5/5

3/3

3/3

Зв’язкiвцi - 6/6, iншi - 1/4 або 3/3

4/4

5/5

3/3

Стаття 13-г
НП

НПСтаття 14-гНП


НП

НП

НП


НП

НП

НП

Стаття 20-гНП

НП

НП

НП

НП


НП

НП

НП

Стаття 23-г
НП

НПСтаття 25-вНП

НП

НП

НП
НП


Стаття 26-в


НП

НП

НП

НП
НП

НП


Стаття 35-в


НП

НП

НП

НПСтаття 38-г

СС - НП


НП

НП

НП

НП


Стаття 42-г

СС - НПНП

НП

НПНП

НП


Стаття 43-в


НП

НП

НП

НП

НП


Стаття 45-вНП

НП

НП

НП


Стаття 45-г

СС - НП


НП

НП

НПСтаття 45-ґ

СС - НП


НП

НП

НП
НП

НП


Стаття 46-г

СС - НП


НП

НП

НП

НП


Статтi 49-б, 49-в

СС - НП


НП

НП

НП

НПНП

НП

НП

Стаття 51-в

СС - НП


НП

НП

НП

НП
НП


Статтi 52-г, 54-г
Стаття 61-г
НП

НП

НП

НП


НП

НП

НП

Стаття 62-г (крiм плоскостопостI)


НП


Плоскостопiсть другого ступеня
НП

НП

НПНП

НП


Стаття 64-г
НП

НП

НП


Стаття 67-г
НП

НП
НП

НП


Стаття 68-г
НП

НПСтаття 74-гНП

НП

НП

НП
НП


Стаття 75-г

СС – НП


НП

НП

НП

НПНП

НП

НП

Стаття 76-г

СС – НП


НП

НП

НП

НПНП

НП


Стаття 77-гНП

НП

НП

НП


Стаття 78-г
НП

НП

НП


Стаття 79-г
НП

НП

НП


Стаття 80-г
Стаття 83-бНП

НП

НПВтрата свiдомостi невстановленого генезу в анамнезi без вегето-судинних розладiв надалiНП

НП

НПСтаття 84-вНП

НП

НП


НП

Стаття 85-бНП

НП

НП

НП
НП


__________
Примітки:


1. НП – непридатні
2. СС – спеціальні спорудию.";

у таблиці "Б":

після слів "Міністерства надзвичайних ситуацій України" доповнити словами "Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України";

у назві графи 7 слова "Державна спеціальна служба транспорту" виключити;

доповнити новою графою 9 такого змісту:

"

Державна спеціальна служба транспорту

9

0,6 / 0,6
НП

НП

НП

НП


НП

НП


НП

НП
";

назву графи 3 Таблиці "Д" після слова "ВМС ЗС України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Військово-медичного
департаменту Міністерства
оборони України
полковник медичної служби


Ю.І. Русінкавгору