Документ z0534-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.12.2015, підстава - z1514-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2007 N 208/274
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2007 р.
за N 534/13801
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1104/1026 ( z1514-15 ) від 16.11.2015 }
Про затвердження Змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України та Державної
податкової адміністрації України
від 21.11.2006 N 426/699 та Порядку,
затвердженого цим наказом

З метою удосконалення порядку обміну інформацією між базовими
центрами зайнятості та органами державної податкової служби,
заповнення та подання базовими центрами зайнятості запитів
стосовно фізичних осіб - підприємців, яким виплачена допомога по
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності,
надання на такі запити інформації відповідними податковими
інспекціями Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства праці та
соціальної політики України і Державної податкової адміністрації
України від 21.11.2006 N 426/699 ( z1283-06 ) "Про затвердження
Порядку обміну інформацією стосовно фізичних осіб - підприємців,
яким виплачена допомога по безробіттю одноразово для організації
безробітними підприємницької діяльності", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1283/13157, що
додаються.
2. Державному центру зайнятості Міністерства праці та
соціальної політики України в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України Н.Іванову та
заступника Голови Державної податкової адміністрації України
Л.Боєнка.
Міністр праці та соціальної М.Папієв
політики України
Голова Державної податкової
адміністрації України А.Брезвін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Державної податкової
адміністрації України
07.05.2007 N 208/274
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2007 р.
за N 534/13801

ЗМІНИ
до наказу Міністерства праці та соціальної
політики України й Державної податкової
адміністрації України від 21.11.2006 N 426/699
"Про затвердження Порядку обміну інформацією
стосовно фізичних осіб - підприємців,
яким виплачена допомога по безробіттю
одноразово для організації безробітними
підприємницької діяльності" та Порядку,
затвердженого цим наказом
( z1283-06 )

1. Пункт 4 наказу ( z1283-06 ) викласти в такій редакції: "4. Державній податковій адміністрації України надавати до
Державного центру зайнятості інформацію про юридичних осіб,
створених особами, яким виплачена допомога по безробіттю
одноразово для організації підприємницької діяльності, на окремий
запит у порядку, визначеному додатково окремим Протоколом".
2. У Порядку обміну інформацією стосовно фізичних осіб -
підприємців, яким виплачена допомога по безробіттю одноразово для
організації безробітними підприємницької діяльності ( z1283-06 ):
2.1. Доповнити Порядок ( z1283-06 ) пунктом 1.3 такого
змісту: "1.3. Структура, формат відомостей, порядок взаємодії
інформаційних систем визначаються спільними рішеннями Державного
центру зайнятості та Державної податкової адміністрації України і
оформлюються окремими Протоколами, підготовленими на основі цього
Порядку".
2.2. В абзаці першому пункту 2.1 після слів "на магнітних
носіях" слово "(дискетах)" та речення "Структура файла даних
встановлюється згідно з описом (додаток 2)" виключити.
2.3. Пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Органи державної податкової служби надають відповідь на
запит базовим центрам зайнятості в паперовому вигляді за формою
N ЗДФ-2 (додаток 2) та у вигляді файла даних на магнітних носіях.
Паперовий та електронний варіанти відповіді на запит мають містити
ідентичну інформацію".
2.4. У пункті 3.2.2: в абзаці першому слово та цифру "додаток 3" замінити словом
та цифрою "додаток 2"; абзац восьмий доповнити словами "або серія та номер паспорта
- для осіб, які не мають ідентифікаційного номера"; в абзаці дев'ятому слова і цифру "довідника D_REZ, додаток 5"
замінити словами "Довідника результатів звірки даних запиту із
даними, наявними в органі державної податкової служби, додаток 3".
2.5. У пункті 3.3.1 слова "установленій цим Порядком,"
замінити словами "затвердженій окремим Протоколом згідно з
пунктом 1.3 Порядку".
2.6. У пункті 3.3.2: абзац другий доповнити словами "згідно з додатком 3"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "Відповідь на запит базового центру зайнятості надається
підрозділами з питань оподаткування фізичних осіб органу державної
податкової служби в паперовому вигляді за формою N ЗДФ-2 (додаток
2) та у вигляді файла даних на магнітних носіях".
2.7. Пункт 3.3.3 виключити.
2.8. У пункті 3.3.4 слова "установленій цим Порядком,"
замінити словами "затвердженій окремим Протоколом згідно з пунктом
1.3 Порядку,".
2.9. Пункт 4.1 після слів "третій стороні без" доповнити
словом "письмової".
2.10. В абзаці першому пункту 5.1 слово "першого" виключити.
2.11. Пункт 5.2 після цифри та слів "10 робочих днів"
доповнити словами "від дня виникнення цих обставин".
2.12. У додатку 1 Порядку рядок "(підпис) (прізвище
керівника)" викласти в такій редакції: "Посада керівника (підпис) (прізвище, ініціали)".
2.13. Додатки 2, 4 та 5 до Порядку виключити.
2.14. Додаток 3 вважати додатком 2 та внести до нього такі
зміни: назву графи 2 доповнити словами "(серія та номер паспорта для
осіб, які не мають ідентифікаційного номера)"; рядок "(підпис) (прізвище керівника)" викласти в такій
редакції: "Посада керівника (підпис) (прізвище, ініціали)"; рядок "*При заповненні реквізиту використовується довідник
D_REZ із додатка 5" викласти в такій редакції: "*При заповненні реквізиту використовується Довідник
результатів звірки даних запиту із даними, наявними в органі
державної податкової служби із додатка 3".
2.15. Доповнити Порядок ( z1283-06 ) додатком 3 в редакції,
що додається.
Директор Державного центру
зайнятості Міністерства праці
та соціальної політики України В.Галицький
Начальник Управління
реєстрації та обліку
платників податків
ДПА України Н.Калєніченко

Додаток 3
до Порядку обміну
інформацією стосовно
фізичних осіб - підприємців,
яким виплачена допомога
по безробіттю одноразово
для організації безробітними
підприємницької діяльності

ДОВІДНИК
результатів звірки даних запиту з даними, наявними
в органі державної податкової служби

------------------------------------------------------------------ |Код |Назва | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 |Дані співпадають | |-----+----------------------------------------------------------| | 2 |Ідентифікаційний номер неправильний | |-----+----------------------------------------------------------| | 3 |Фізична особа - підприємець не перебуває на обліку в | | |податковій інспекції | |-----+----------------------------------------------------------| | 4 |Ідентифікаційний номер, прізвище, ім'я, по батькові не | | |співпадають із даними, наявними в органі державної | | |податкової служби | |-----+----------------------------------------------------------| | 5 |У записі є незаповнені або некоректно заповнені поля | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного центру
зайнятості Міністерства праці
та соціальної політики України В.Галицькийвгору