Документ z0533-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.11.2015, підстава - z1219-15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2012 р.
за № 533/20846

{Стандарт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 958 від 23.09.2015}

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” та постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005 року № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд”.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі - державна соціальна допомога).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Державна соціальна допомога призначається і виплачується:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне місце проживання в Україну, та особам, що набули статусу біженця.

Одержувачами послуги з призначення та виплати державної соціальної допомоги є особи, які не мають права на пенсію, інваліди, які:

досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;

не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, та допомогу, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;

є малозабезпеченими особами (крім інвалідів I групи);

є інвалідами I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

3.1. Для призначення державної соціальної допомоги одержувачі подають:

заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731, при пред'явленні паспорта, трудової книжки;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта з відміткою про відмову прийняття такого номера;

декларацію про доходи та майно (заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 709/8030;

копію рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

копію посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місцеперебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

3.2. Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії.

3.3. У разі звернення за призначенням державної соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності уповноважені органи додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (у цих випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду медико-соціальної експертної комісії).

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

V. Послідовність дій одержувача та уповноваженого органу

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом ІІІ цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” органу праці та соціального захисту населення або „мобільного соціального офісу”.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього заяву та документи до неї, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги;

видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані до заяви.

5.6. Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою.

У разі коли звернення за державною соціальною допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особами віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, або встановлення інвалідності, допомога призначається відповідно з дня досягнення чоловіками 63 років, жінками - 58 років або визнання медико-соціальною експертною комісією осіб інвалідами.

Днем звернення за призначенням соціальної допомоги вважається день прийняття уповноваженим органом заяви з усіма необхідними документами.

5.7. У разі зміни одержувачем державної соціальної допомоги місця проживання за заявою одержувача допомога виплачується уповноваженим органом за новим місцем проживання з часу припинення її виплати за попереднім місцем проживання.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів відбувається протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними для призначення державної соціальної допомоги документами.

У разі необхідності витребування додаткових документів уповноважений орган надсилає відповідний запит (з доданням скріпленої підписом керівника та печаткою цього органу копії заяви особи про призначення державної соціальної допомоги) до органів, які призначають пенсію, протягом двох робочих днів після прийняття заяви.

Органи, які призначають пенсію, видають відповідні документи протягом чотирьох робочих днів після одержання запиту.

Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається органами, що призначають відповідну допомогу, не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами.

Про відмову в призначенні державної соціальної допомоги  уповноважений орган письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Послуга не надається у разі:

подання до заяви документів, визначених розділом ІІІ, не в повному обсязі;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення державної соціальної допомоги.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення та виплата державної соціальної допомоги.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення державної соціальної допомоги надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення компенсації.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Недоліки наданої послуги одержувачам виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005 року № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд”.

Директор Департаменту
соціальних послуг


І. Тарабукінавгору