Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Інструкція, Звіт [...] від 29.06.20101947
Документ z0531-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.08.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
29.06.2010 N 1947
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2010 р.
за N 531/17826

Про затвердження Інструкції про порядок
видачі посвідчень батьків та дитини
з багатодітної сім'ї

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
02.03.2010 N 209 ( 209-2010-п ) "Деякі питання виготовлення і
видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї" та від
21.06.2010 N 474 ( 474-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної
сім'ї" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі посвідчень
батьків та дитини з багатодітної сім'ї, що додається.
2. Міністерству у справах сім'ї та молоді Автономної
Республіки Крим, структурним підрозділам у справах сім'ї, молоді
та спорту обласних, Київській, Севастопольській міським державним
адміністраціям забезпечити дотримання положень цієї Інструкції.
3. Департаменту сімейної та гендерної політики забезпечити:
3.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3.2. Розміщення цього наказу на веб-сайті
Мінсім'ямолодьспорту.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Толстоухову С.В.
5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Р.С.Сафіуллін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
29.06.2010 N 1947
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2010 р.
за N 531/17826

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень батьків
та дитини з багатодітної сім'ї

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення, видачі,
обліку та зберігання посвідчень батьків та дитини з багатодітної
сім'ї.
1.2. Розподіл посвідчень батьків та дитини з багатодітної
сім'ї (далі - посвідчення) між Міністерством у справах сім'ї та
молоді Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами у
справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі -
управління) відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей
здійснюється Мінсім'ямолодьспортом.
1.3. Управління у десятиденний термін після отримання бланків
посвідчень забезпечують їх розподіл між районними, районними у
містах Києві та Севастополі державними адміністраціями та
виконавчими органами міських рад (далі - структурні підрозділи)
відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей.
1.4. Структурні підрозділи протягом одного місяця після
подання усіх документів видають посвідчення одному з батьків за
місцем його реєстрації.
II. Оформлення та порядок видачі посвідчень
2.1. Структурні підрозділи своїм наказом визначають
уповноважену особу за видачу посвідчень одному із батьків.
2.2. Усі записи в посвідченні здійснюються українською мовою,
друкованими літерами, чорною пастою або чорним чорнилом,
виправлення та неохайне оформлення не допускаються.
2.3. При заповненні посвідчення усі записи зазначаються
повністю, без скорочень. Дата видачі зазначається словами. Повне найменування органу вказується відповідно до положення,
на підставі якого він діє.
2.4. У посвідченні батьків багатодітної сім'ї фотокартки
батьків (наклеюються по чотирьох кутках) скріплюються печаткою
структурного підрозділу, який видав посвідчення.
2.5. У посвідченні дитини з багатодітної сім'ї фотокартка
наклеюється по чотирьох кутках. Фотокартка дитини від 6 до 13 років вклеюється на другій
сторінці посвідчення, фотокартка дитини від 14 до 18 років
вклеюється на третій сторінці посвідчення на відповідному місці
для вклеювання фотокартки та скріплюється печаткою структурного
підрозділу, який видав посвідчення.
2.6. У посвідченні дитини з багатодітної сім'ї на четвертій
сторінці "Особливі відмітки" зазначається причина повторної видачі
посвідчення відповідно до пункту 3.6 розділу III цієї Інструкції.
2.7. Посвідчення підписуються керівником структурного
підрозділу і скріплюються печаткою.
2.8. При отриманні посвідчення одним із батьків особа,
відповідальна за їх видачу, обов'язково роз'яснює їх призначення,
підстави використання та зберігання.
2.9. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній
книзі видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та в
реєстраційній книзі видачі посвідчень дитини з багатодітної сім'ї
за формою згідно з додатками 1, 2, які мають бути пронумеровані,
прошнуровані, скріплені печаткою і підписом керівника відповідного
структурного підрозділу.
III. Облік та зберігання посвідчень
3.1. Бланки посвідчень є документами суворого обліку.
3.2. Бланки посвідчень та заповнені посвідчення зберігаються
у металевих шафах або сейфах та опечатуються.
3.3. Посвідчення зберігаються окремо за таким порядком: а) чисті бланки - за порядком номерів; б) ті, що підлягають знищенню, - у порядку надходження. Реєстраційні книги видачі посвідчень та акти про знищення
посвідчень зберігаються за місцем їх видачі в установлені строки.
3.4. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної
багатодітної сім'ї і встановлюється з урахуванням перебування в
сім'ї не менше трьох дітей у віці до 18 років. Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї
визначається до досягнення дитиною 18 років (повноліття), якщо
згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав
повнолітньої раніше.
3.5. Про втрату посвідчення батьки або діти з багатодітної
сім'ї, які досягли 14 років, повідомляють структурний підрозділ,
який його видав.
3.6. У разі пошкодження, втрати посвідчення або зміни
прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у
записах видається нове посвідчення після подання усіх документів,
передбачених законодавством для його видачі. Старі та пошкоджені посвідчення повертаються структурному
підрозділу, що його видав.
3.7. У разі втрати посвідчення батьків багатодітної сім'ї
батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення
у друкованих засобах масової інформації.
3.8. Старі, пошкоджені, зіпсовані та повернуті посвідчення
списуються, про що складається акт про знищення.
3.9. Структурні підрозділи щокварталу до 5-го числа місяця,
наступного за звітним, складають і подають до управлінь підписаний
керівником звіт про видачу посвідчень за формою згідно з додатком
3.
3.10. Управління щокварталу до 10 числа місяця, наступного за
звітним, узагальнюють отримані від структурних підрозділів дані та
подають звіт за встановленою формою до Мінсім'ямолодьспорту.
3.11. Контроль за правильністю видачі посвідчень здійснюють
керівники структурних підрозділів, управлінь, Мінсім'ямолодьспорт.
3.12. Керівники структурних підрозділів щокварталу до 5-го
числа місяця, наступного за звітним, складають і подають до
управлінь заявки про потребу в бланках посвідчень за формою згідно
з додатком 4.
3.13. Управління щокварталу до 10 числа місяця, наступного за
звітним, узагальнюють отримані від структурних підрозділів дані, з
урахуванням єдиного обліку багатодітних сімей, та подають до
Мінсім'ямолодьспорту затверджені їх керівниками заявки про потребу
в бланках посвідчень за встановленою формою.
Заступник директора департаменту
сімейної та гендерної політики -
начальник відділу сімейної
політики І.М.Пінчук

Додаток 1
до Інструкції про порядок
видачі посвідчень батьків
та дитини з багатодітної
сім'ї

РЕЄСТРАЦІЙНА КНИГА
видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N |Особа, яка отримує| Строк дії | Дата | Підпис | Особа, яка |Примітки| |з/п|посвідчення| посвідчення |посвідчення|видачі |отримувача| видала | | | | | | |(число,| | посвідчення | | | | | | |місяць,| |----------------| | | | |------------------| | рік) | |прізвище,|підпис| | | | |прізвище,|серія та| | | |ініціали | | | | | |ім'я, по | N | | | | | | | | | |батькові |паспорта| | | | | | | |---+-----------+---------+--------+-----------+-------+----------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції про порядок
видачі посвідчень батьків
та дитини з багатодітної
сім'ї

РЕЄСТРАЦІЙНА КНИГА
видачі посвідчень дитини з багатодітної сім'ї

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Прізвище, | Серія | Прізвище, | N | Строк дії | Дата | Підпис | Особа, яка |Примітки| |з/п| ім'я, по | та N | ім'я, по |посвідчення|посвідчення|видачі | одного з | видала | | | | батькові |свідоцтва | батькові | | |(число,| батьків | посвідчення | | | |дитини, на | про | одного з | | |місяць,|багатодітної|----------------| | | |ім'я якої |народження|батьків | | |рік) |сім'ї |прізвище,|підпис| | | |видається |дитини |багатодітної| | | | |ініціали | | | | |посвідчення| |сім'ї, якому| | | | | | | | | | | |видається | | | | | | | | | | | |посвідчення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+----------+------------+-----------+-----------+-------+------------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції про порядок
видачі посвідчень батьків
та дитини з багатодітної
сім'ї

ЗВІТ
про видачу посвідчень
______________________________________________
(найменування структурного підрозділу/управління)
за ___________________________ 20____ року
(звітний період)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| Кількість отриманих | Кількість виданих | Кількість повторно виданих посвідчень | |з/п|структурного| бланків посвідчень | посвідчень | | | |підрозділу/ |-------------------------+-------------------------+-------------------------------------------| | |управління | батьків | дитини з | батьків | дитини з | батьків |підстава| дитини з |підстава| | | |багатодітної|багатодітної|багатодітної|багатодітної|багатодітної| |багатодітної| | | | | сім'ї | сім'ї | сім'ї | сім'ї | сім'ї | | сім'ї | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+------------+--------| | |Усього | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного
підрозділу/управління _______________ __________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 4
до Інструкції про порядок
видачі посвідчень батьків
та дитини з багатодітної
сім'ї

ЗАЯВКА
про потребу в бланках посвідчень

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість | Кількість | | з/п | структурного | посвідчень |посвідчень дитини| | |підрозділу/управління| батьків | з багатодітної | | | | багатодітної | сім'ї | | | | сім'ї | (від 6 до | | | | | 18 років) | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | | | | | |------+---------------------+-----------------+-----------------| | |Усього | | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа
(контактний телефон) _______________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Керівник структурного
підрозділу/управління _______________ _______________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.вгору