Документ z0529-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2005, підстава - z0497-05

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 385 від 22.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 серпня 1999 р.
за N 529/3822

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації
N 146 ( z0497-05 ) від 20.04.2005 )

Про затвердження Порядку визначення прибутку,
отриманого від реалізації інвестиційних проектів
суб'єктами спеціальної економічної зони "Славутич",
та складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації
N 92 ( z0267-04 ) від 16.02.2004 )

Відповідно до пунктів 4 та 10 статті 9 Закону України "Про
спеціальну економічну зону "Славутич" ( 721-14 ) та керуючись
статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення прибутку, отриманого від
реалізації інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної
економічної зони "Славутич", та складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності (додається). 2. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби
України" Кудрицькому Д.А. опублікувати Порядок обчислення
прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів
суб'єктами спеціальної економічної зони "Славутич", та складання
відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності після
його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести до
відома платників податків Порядок обчислення прибутку, отриманого
від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної
економічної зони "Славутич", та складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності. 5. Голові державної податкової адміністрації у Київській
області Хоменко В.М. довести вказаний Порядок та форму
відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності до
підвідомчих податкових органів, провести роз'яснювальну роботу з
платниками податку на прибуток стосовно застосування зазначеного
Порядку та забезпечити на місцевому та обласному рівнях приймання
та комп'ютерну обробку звітності щодо надходження податку на
прибуток від підприємств, що отримали податкові пільги з цього
податку згідно із Законом України "Про спеціальну економічну зону
"Славутич", і щоквартальну передачу сформованих баз даних до
Центральної бази ДПА України. 6. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити тиражування його та надсилання до
державної податкової адміністрації у Київській області. 7. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок формування та
цільового використання коштів, отриманих від надання податкових
пільг суб'єктами господарської діяльності в
адміністративно-територіальних межах міста Славутича, затверджений
наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня
1999 року N 156 ( z0328-99 ) і зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 25 травня 1999 року за N 328/3621. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г.М.
Виконуючий обов'язки Голови Ф.О.Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації України
від 22 липня 1999 р. N 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 1999 р.
за N 529/3822
Порядок
визначення прибутку, отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної
економічної зони "Славутич", та складання
відокремленого балансу фінансово-господарської
діяльності
Цей Порядок розроблено на підставі норм Закону України "Про
спеціальну економічну зону "Славутич".
I. Порядок
визначення прибутку, отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної
економічної зони "Славутич"
1. Порядок визначає особливості визначення прибутку,
отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами
спеціальної економічної зони "Славутич" (далі - суб'єкти СЕЗ
"Славутич"). 2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
підприємств, які розташовані на території спеціальної економічної
зони "Славутич" (далі - СЕЗ "Славутич") і реалізують на цій
території затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської
ради інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не
менше ніж 200 тисячам доларів США, на підставі договору
(контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та
які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ
"Славутич" як суб'єкти СЕЗ "Славутич". 3. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності: застосовується до проектів, інвестиції за якими почали
надходити після набрання чинності Законом України "Про спеціальну
економічну зону "Славутич"( 721-14 ); поширюється на суб'єктів СЕЗ "Славутич" виключно під час
здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації
інвестиційного проекту на території СЕЗ "Славутич". 4. Відповідно до спеціального режиму підприємницької
діяльності прибуток суб'єктів СЕЗ "Славутич", отриманий на
території СЕЗ "Славутич" від реалізації інвестиційних проектів,
затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради,
звільняється від оподаткування на три роки, а з четвертого по
шостий рік реалізації інвестиційних проектів оподатковується за
ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування. 5. Положення, передбачені пунктом 4 цього Порядку,
застосовуються з моменту одержання суб'єктами СЕЗ "Славутич"
першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, а саме з
того звітного (податкового) періоду, в якому було отримано такий
прибуток. Першим роком терміну застосування пільгового режиму
вважається рік, у будь-якому із звітних (податкових) кварталів
якого отримано перший прибуток. Приклад. За результатами роботи II кварталу 2000 року за інвестиційним
проектом отримано збиток, III кварталу - прибуток, IV кварталу -
збитки. У цілому за результатами 2000 року отримано збитки. Враховуючи, що перший прибуток було отримано у III кварталі
2000 року, з цього часу (тобто з III кварталу 2000 року)
починається відлік пільгового терміну незалежно від наслідків
фінансово-господарської діяльності. 6. Інвестиції одержуються у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території
України авторські права, права на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо,
вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з
законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними
торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні. Такі інвестиції не включаються до валового доходу суб'єкта
СЕЗ "Славутич" при обчисленні прибутку, що звільняється від
оподаткування згідно з пунктом 4 цього Порядку. 7. Прибуток суб'єкта СЕЗ "Славутич", отриманий від реалізації
інвестиційного проекту, визначається таким чином: 7.1. Якщо вироблена продукція (роботи, послуги) філії,
відділення, іншого відокремленого структурного підрозділу, цеху
(дільниці), на яких реалізується інвестиційний проект, продається
зовнішньому споживачу, то прибуток визначається шляхом зменшення
суми скоригованого валового доходу, отриманого підприємством від
продажу товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих)
з використанням інвестицій, на суму валових витрат підприємства у
зв'язку з підготовкою, організацією, веденням цього виробництва,
продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, з урахуванням
обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.8 статті 5 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), а також на
суму амортизаційних відрахувань, нараховану на основні засоби
відповідно до статті 8 цього Закону. При цьому прибуток визначається на підставі розрахунку
обчислення прибутку структурного підрозділу (філії, відділення,
дільниці, цеху) суб'єкта СЕЗ "Славутич", продукція якого
виготовлена в результаті впровадження інвестиційного проекту і
підлягає продажу за межі підприємства (додаток 1); цей розрахунок
подається органам державної податкової служби за місцем реєстрації
таких суб'єктів СЕЗ "Славутич" як платників податків у терміни,
встановлені для подання декларації про прибуток підприємства. Указаний вище порядок обчислення прибутку використовується
також тими платниками податку, щодо яких інвестиційні проекти
запроваджено в цілому на підприємстві. Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Підпункт 7.1 пункту 7 розділу I доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від
16.02.2004 ) 7.2. Якщо продукція, виготовлена в результаті реалізації
інвестиційного проекту, споживається у технологічному процесі
виробництва продукції (виконаних робіт, наданих послуг) на
зазначеному підприємстві, то прибуток платника податку від
реалізації інвестиційного проекту визначається з урахуванням
економічного ефекту, отриманого від реалізації інвестиційного
проекту, на підставі розрахунку обчислення прибутку структурного
підрозділу суб'єкта СЕЗ "Славутич", продукція якого виготовлена в
результаті впровадження інвестиційного проекту і не підлягає
продажу за межі підприємства (додаток 2); цей розрахунок подається
органам державної податкової служби за місцем реєстрації таких
суб'єктів СЕЗ "Славутич" як платників податків у терміни,
встановлені для подання декларації про прибуток підприємства. Цей
розрахунок підтверджується первинними документами податкового
обліку. Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Підпункт 7.2 пункту 7 розділу I доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від
16.02.2004 ) 7.3. Прибуток, визначений згідно з підпунктами 7.1 і 7.2
пункту 7 цього Порядку, звільняється від оподаткування і
враховується при обчисленні оподатковуваного прибутку в межах
суми, що дорівнює сумі прибутку, розрахованого як добуток суми
загального прибутку підприємства від реалізації інвестиційного
проекту та коефіцієнта (витрати на виробництво й амортизацію
структурного підрозділу до суми валових витрат й амортизації
підприємства в цілому). 8. Якщо суб'єкт СЕЗ "Славутич" займається кількома видами
підприємницької діяльності, то пільга в оподаткуванні прибутку
застосовується тільки до прибутку, одержаного від того виду
діяльності, що передбачений інвестиційним проектом. За таким видом
діяльності суб'єкт СЕЗ "Славутич" повинен вести окремий податковий
облік для визначення прибутку, одержаного від реалізації
інвестиційного проекту. 9. Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів,
повинен дорівнювати прибутку, визначеному цим підприємством на
підставі даних податкового обліку. Прибуток як результат
реалізації інвестиційних проектів відображається у відповідних
документах податкової звітності і дорівнює прибутку, визначеному
згідно з пунктом 7 цього Порядку. 10. Якщо суб'єкт СЕЗ "Славутич" на момент отримання
інвестицій мав від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки)
згідно з чинним податковим законодавством, то пільга, зазначена в
пункті 4 цього Порядку в оподаткуванні прибутку такого суб'єкта
СЕЗ "Славутич", обчисленого відповідно до пункту 7 цього Порядку,
застосовується зі звітного (податкового) року, визначеного згідно
з пунктом 5 даного Порядку. 11. Якщо в будь-якому звітному (податковому) періоді отримано
прибуток від реалізації інвестиційного проекту, а об'єкт
оподаткування платника податку - суб'єкта СЕЗ "Славутич" за цей
самий період має від'ємне значення (збиток), то пільга, зазначена
в пункті 4 цього Порядку, застосовується шляхом зменшення
оподатковуваного прибутку платника, обрахованого наростаючим
підсумком з початку року, на суму прибутку, розрахованого
наростаючим підсумком з початку року згідно з пунктом 7 цього
Порядку в межах прибутку, отриманого підприємством. Перевищення суми прибутку від реалізації інвестиційного
проекту над сумою об'єкта оподаткування за звітний (податковий)
рік не враховується у зменшення оподатковуваного прибутку в
наступних податкових періодах. Приклад врахування суми пільгового прибутку наведений в
додатку 3 до цього Порядку. 12. Суб'єкти господарської діяльності СЕЗ "Славутич", на яких
поширюється цей Порядок, несуть відповідальність, установлену
чинним законодавством, за правильність обчислення прибутку,
одержаного від реалізації інвестиційних проектів. 13. Якщо протягом звітного податкового періоду відбувається
часткове або повне відчуження інвестиції, визначеної пунктами 2 та
6 цього Порядку, то суб'єкт підприємницької діяльності, який
отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку,
одержаного в такому звітному (податковому) періоді. Дія цього пункту не поширюється на підприємства, на яких з
урахуванням відчуження частки інвестиції обсяг інвестицій
залишається не менше ніж 200 тис. дол. США. 14. У разі реалізації суб'єктом СЕЗ "Славутич" декількох
інвестиційних проектів, по кожному із таких проектів ведеться
окремий податковий облік. Такий суб'єкт СЕЗ "Славутич" подає до податкового органу за
місцем своєї реєстрації як платника податку розрахунки щодо
реалізації інвестиційного проекту в порядку і за формою,
визначеними пунктом 7 цього Порядку по кожному із таких проектів.
II. Порядок
складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності
1. На підставі пункту 10 статті 9 Закону України "Про
спеціальну економічну зону "Славутич" ( 721-14 ) розроблено
відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності (далі -
відокремлений баланс), який складається суб'єктами СЕЗ "Славутич",
що провадять свою діяльність на території СЕЗ "Славутич" без
створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені
підрозділи тощо). 2. Відокремлений баланс за формою згідно з додатком 4
подається платниками податку на прибуток до державних податкових
органів за місцем їх реєстрації як платників податків у терміни,
визначені для подання Декларації про прибуток підприємства. Податкова звітність може бути надана податковому органу за
добровільним рішенням платника податків в електронній формі за
умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.
( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 92 ( z0267-04 ) від 16.02.2004 ) 3. Показники відокремленого балансу з формування валових
доходів, валових витрат, амортизаційних відрахувань та отриманого
прибутку (збитку) визначаються на підставі норм Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) з
урахуванням положень цього Порядку.
Начальник Головного управління
прямих податків А.П.Фурман
Додаток 1
до Порядку визначення прибутку,
отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами
спеціальної економічної зони
"Славутич", та складання
відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності
Розрахунок
обчислення прибутку структурного підрозділу (філії,
відділення, дільниці, цеху) суб'єкта спеціальної
економічної зони "Славутич", продукція якого
виготовлена в результаті впровадження інвестиційного
проекту і підлягає продажу за межі підприємства
---------------------------------------------------------------------------------------- |Назва підприємства ___________________________________________________________________| | | | --------- ------ --- -- | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ--------- Код за КВЕД ------.---.-- | | | |Назва та дата початку реалізації інвестиційного проекту ______________________________| | | |______________________________________________________________________________________| | --- --- --- | |Дата реєстрації інвестиційного проекту ---.---.--- | | | |Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна __________ тис. дол. США | |______________________________________________________________________________________| | (номер та дата свідоцтва про реєстрацію суб'єкта СЕЗ "Славутич") | | ----- -- -- -- -- | |Податковий період ----- року -- квартал -- півріччя -- 9 місяців -- рік| ----------------------------------------------------------------------------------------
Відмітка про одержання розрахунку ----------------------- | | | Дата, штамп ДПІ | | | -----------------------
Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------------- | Показники | Код |За звітний| Наростаючим | | |рядка| квартал | підсумком з | | | | |початку звітного| | | | | року | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Доход структурного підрозділу | 1.1 | | | |суб'єкта СЕЗ "Славутич", на якому | | | | |реалізовано інвестиційний проект, Дс | | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Амортизаційні відрахування | 1.2 | | | |структурного підрозділу, Ас | | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Витрати структурного підрозділу, Вс | 1.3 | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Прибуток від упровадження | 1.4 | | | |інвестиційного проекту на підставі | | | | |окремого податкового обліку по | | | | |структурному підрозділу, Пс = (Дс - В| | | | |с - Ас) | | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Валовий доход підприємства, ВДп | 1.5 | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Валові витрати підприємства, ВВп | 1.6 | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Амортизаційні відрахування, Ап | 1.7 | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Загальний оподатковуваний прибуток | 1.8 | | | |підприємства на підставі Декларації | | | | |про прибуток підприємства, Опп = (ВДп| | | | |- ВВп - Ап) | | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Питома вага валових витрат і | 1.9 | | | |нарахованих амортизаційних | | | | |відрахувань структурного підрозділу в| | | | |загальній сумі валових витрат і | | | | |нарахованих амортизаційних | | | | |відрахувань підприємства, D = (Вс + А| | | | |с)/(ВВп + Ап) | | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Частка прибутку структурного |1.10 | | | |підрозділу в загальному | | | | |оподатковуваному прибутку | | | | |підприємства, Пд = (Опп х D) | | | | |-------------------------------------+-----+----------+----------------| |Прибуток від реалізації |1.11 | | | |інвестиційного проекту, що підлягає | | | | |врахуванню при визначенні об'єкта | | | | |оподаткування, Пп = (Пс у межах Пд) | | | | -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- | Керівник підприємства ____________________ __________ | | (прізвище, ініціали) (підпис) | М.П. | Головний бухгалтер ____________________ __________ | | (прізвище, ініціали) (підпис) | ----------------------------------------------------------
Додаток 2
до Порядку визначення прибутку,
отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами
спеціальної економічної зони
"Славутич", та складання
відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності
Розрахунок
обчислення прибутку структурного підрозділу (філії,
відділення, дільниці, цеху) суб'єкта спеціальної
економічної зони "Славутич", продукція якого
виготовлена в результаті впровадження інвестиційного
проекту і не підлягає продажу за межі підприємства
---------------------------------------------------------------------------------------- |Назва підприємства ___________________________________________________________________| | | | --------- ------ --- -- | |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ --------- Код за КВЕД ------.---.-- | | | |Назва та дата початку реалізації інвестиційного проекту _____________________________| | | |______________________________________________________________________________________| | --- --- --- | |Дата реєстрації інвестиційного проекту ---.---.--- | | | |Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна __________ тис. дол. США | |______________________________________________________________________________________| | (номер та дата свідоцтва про реєстрацію суб'єкта СЕЗ "Славутич") | | ----- -- -- -- -- | |Податковий період ----- року -- квартал -- півріччя -- 9 місяців -- рік | ----------------------------------------------------------------------------------------
Відмітка про одержання розрахунку ----------------------- | | | Дата, штамп ДПІ | | | -----------------------
Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------------ | Показники | Код |За звітний| Наростаючим | | |рядка| квартал | підсумком з | | | | |початку звітного| | | | | року | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Прибуток як економічний ефект від | 1.1 | | | |упровадження інвестиційного проекту,| | | | |визначений за розрахунком | | | | |підприємства, Пе | | | | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Валові витрати підприємства, ВВп | 1.2 | | | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Амортизаційні відрахування, Ап | 1.3 | | | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Питома вага суми економічного ефекту| 1.4 | | | |від упровадження інвестиційного | | | | |проекту в структурному підрозділі | | | | |суб'єкта СЕЗ "Славутич" у сумі | | | | |валових витрат і амортизаційних | | | | |відрахувань підприємства, D = Пе/(ВВ| | | | |п + Ап) | | | | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Валовий доход підприємства, ВДп | 1.5 | | | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Оподатковуваний прибуток | 1.6 | | | |підприємства, ОПп = (ВДп - ВВп - Ап | | | | |) | | | | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Частка прибутку від реалізації | 1.7 | | | |інвестиційного проекту на | | | | |структурному підрозділі в загальному| | | | |оподатковуваному прибутку | | | | |підприємства, Пд = (ОПп х D) | | | | |------------------------------------+-----+----------+----------------| |Прибуток від реалізації | 1.8 | | | |інвестиційного проекту, що підлягає | | | | |врахуванню при визначенні об'єкта | | | | |оподаткування, Пп = (Пе у межах Пд) | | | | ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- | Керівник підприємства ____________________ __________ | | (прізвище, ініціали) (підпис) | М.П. | Головний бухгалтер ____________________ __________ | | (прізвище, ініціали) (підпис) | ----------------------------------------------------------
Додаток 3
до Порядку визначення прибутку,
отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами
спеціальної економічної зони
"Славутич", та складання
відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності
Приклад визначення
пільгового прибутку структурного підрозділу суб'єкта
спеціальної економічної зони "Славутич", на якому
реалізується інвестиційний проект
------------------------------------------------------------------------------------- | Показники | I | II | 6 | III | 9 | IV |рік| I | II | 6 | | |квартал|квартал|міс.|квартал|міс.|квартал| |квартал|квартал|міс.| |----------------+-------+-------+----+-------+----+-------+---+-------+-------+----| |Прибуток, | 100 | 150 | 250| 50 | 300| 70 |370| 10 | 20 | 30 | |одержаний | | | | | | | | | | | |структурним | | | | | | | | | | | |підрозділом | | | | | | | | | | | |суб'єкта СЕЗ | | | | | | | | | | | |"Славутич" від | | | | | | | | | | | |упровадження | | | | | | | | | | | |інвестиційного | | | | | | | | | | | |проекту, | | | | | | | | | | | |розрахований | | | | | | | | | | | |згідно з пунктом| | | | | | | | | | | |7 Порядку | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+----+-------+----+-------+---+-------+-------+----| |Загальний | - | 500 | 500| 100 | 600| -620 |-20| 80 | -30 | 50 | |прибуток | | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | | |згідно з | | | | | | | | | | | |Декларацією про | | | | | | | | | | | |прибуток | | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+----+-------+----+-------+---+-------+-------+----| |Сума пільгового | - | 150 | 250| 50 | 300| - | - | 10 | - | 30 | |прибутку, що | | | | | | | | | | | |враховується при| | | | | | | | | | | |обчисленні | | | | | | | | | | | |загального | | | | | | | | | | | |оподатковуваного| | | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | | |суб'єкта СЕЗ | | | | | | | | | | | |"Славутич" | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Порядку визначення прибутку,
отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами
спеціальної економічної зони
"Славутич", та складання
відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності
Відокремлений баланс
фінансово-господарської діяльності*
-------------------------------------------------------------------------------- |Назва підприємства ________________________________ |Ідентифікаційний код | |___________________________________________________ |за ЄДРПОУ | |___________________________________________________ |--------- | | |--------- | |----------------------------------------------------+-------------------------| | __________________________________________________ |Форма власності (КФП) | | __________________________________________________ |--- | | (місцезнаходження, телефон платника) |--- | | |-------------------------| | |Підпорядкованість | | |----- | | |----- | |------------------------------------------------------------------------------| |Податковий період ----- року --квартал --півріччя --9 місяців --рік | | ----- -- -- -- -- | |------------------------------------------------------------------------------| |Баланс подається до державної податкової інспекції в _________________________| --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- |Дата затвердження інвестиційного проекту|Назва та дата початку реалізації | |"___"____________ -----р. |інвестиційного проекту | | ----- |_____________________________________| | |_____________________________________| | |_____________________________________| | |_____________________________________| |----------------------------------------+-------------------------------------| |Сума інвестицій (у дол. США) ___________|Дата внесення інвестицій ---.---.---.| | | --- --- --- | |----------------------------------------+-------------------------------------| |Номер та дата свідоцтва про реєстрацію |Податковий рік отримання першого | |суб'єкта СЕЗ |прибутку ----- | |"Славутич" _____________________________| ----- | --------------------------------------------------------------------------------
Відмітка про одержання
відокремленого балансу ----------------------- | | | (дата, штамп ДПІ) | | | -----------------------
Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком
____________ * Заповнюється суб'єктами підприємницької діяльності
спеціальної економічної зони "Славутич", які проводять свою
діяльність на території спеціальної економічної зони "Славутич"
без створення юридичної особи (філії, відділення, інші
відокремлені підрозділи тощо).
Витрати
---------------------------------------------------------------------------- | Витрати | Код | За | Наростаючим | Наростаючим | | | рядка | звітний | підсумком з | підсумком з | | | | квартал | початку | початку | | | | |звітного року | реалізації | | | | | |інвестиційного| | | | | | проекту | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------| | I. Стадія реконструкції, модернізації, перепрофілювання | |--------------------------------------------------------------------------| |Витрачено інвестицій на | 1.1 | | | | |капітальні вкладення | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |Сума невикористаних | 1.2 | | | | |інвестицій (+), сума | | | | | |іммобілізованих | | | | | |оборотних коштів (-) | | | | | |(рядок 1.4 Д - рядок | | | | | |1.1 В) | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |Усього (баланс) за | 1.3 | | | | |розділом I (сума рядків | | | | | |(1.1 - 1.2) В) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | II. Стадія господарського використання здійснених інвестицій | |--------------------------------------------------------------------------| |Витрати, проведені у | 2.1 | | | | |зв'язку із | | | | | |господарською | | | | | |діяльністю: усього | | | | | |(сума рядків (2.3 - | | | | | |2.6) В) | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |У тому числі проведених | 2.2 | | | | |за рахунок інвестицій | | | | | |(у межах позитивного | | | | | |значення суми рядка 1.2 | | | | | |В): | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |вартість придбаних | 2.3 | | | | |матеріалів, сировини, | | | | | |напівфабрикатів, | | | | | |комплектуючих виробів | | | | | |тощо | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |(+) убуток або (-) | 2.4 | | | | |приріст запасів | | | | | |покупних товарів, | | | | | |сировини (крім готової | | | | | |продукції власного | | | | | |виробництва) | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |заробітна плата | 2.5 | | | | |працівникам та | | | | | |нарахування на | | | | | |соціальні заходи | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |інші виробничі витрати | 2.6 | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |Амортизаційні | 2.7 | | | | |відрахування на основні | | | | | |фонди, усього (сума | | | | | |рядків (2.8 - 2.9) В) | | | | | |------------------------+-------------------------------------------------| |У тому числі: | | |------------------------+-------------------------------------------------| |на закуплені основні | 2.8 | | | | |фонди (нараховуються з | | | | | |дати придбання) | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |на самостійно | 2.9 | | | | |виготовлені основні | | | | | |фонди (нараховуються з | | | | | |дати введення в | | | | | |експлуатацію) | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |Прибуток (+), збиток | 2.10 | | | | |(-) від господарського | | | | | |використання інвестицій | | | | | |(рядок 2.1 Д - рядок | | | | | |2.1 В - рядок 2.7 В) | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |Усього (баланс) за | 2.11 | | | | |розділом II (рядок 2.1 | | | | | |В + рядок 2.7 В + рядок | | | | | |2.10 В) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | III. Результат від реалізації інвестиційного проекту | |--------------------------------------------------------------------------| |Податок на прибуток, | 3.1 | | | | |отриманий від | | | | | |реалізації | | | | | |інвестиційного проекту, | | | | | |що підлягає сплаті | | | | | |(рядок 3.1 Д - рядок | | | | | |3.2 Д) х 0.3 | | | | | |------------------------+-------------------------------------------------| |Прибуток до розподілу | | |(рядок 3.1 Д - рядок | | |3.1 В): | | |------------------------+-------------------------------------------------| |прибуток, направлений | 3.2 | | | | |на виплату інвесторам | | | | | |згідно з умовами | | | | | |договору | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |реінвестований прибуток | 3.3 | | | | |за рішенням інвесторів | | | | | |------------------------+--------+----------+--------------+--------------| |Усього баланс за | 3.4 | | | | |розділом III (сума | | | | | |рядків 3.1 - 3.3) В) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
У таблиці: В - витрати, Д - доходи
Доходи
------------------------------------------------------------------------------------ | Доходи | Код |За звітний | Наростаючим | Наростаючим | | | рядка | квартал | підсумком з | підсумком з | | | | | початку |початку реалізації| | | | | звітного року | інвестиційного | | | | | | проекту | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------| | I. Стадія реконструкції, модернізації і перепрофілювання | |----------------------------------------------------------------------------------| |Отримано інвестицій у | | |вигляді: | | |-------------------------+--------------------------------------------------------| |коштів | 1.1 | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |матеріальних цінностей | 1.2 | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |нематеріальних активів | 1.3 | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |Усього (баланс) за | 1.4 | | | | |розділом I (сума рядків | | | | | |(1.1 - 1.3) Д) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | II. Стадія господарського використання здійснених інвестицій | |----------------------------------------------------------------------------------| |Доходи від здійснення | 2.1 | | | | |господарського | | | | | |використання, усього* | | | | | |-------------------------+--------------------------------------------------------| |У тому числі: | | |-------------------------+--------------------------------------------------------| |вартість проданої | 2.2 | | | | |продукції (виконаних | | | | | |робіт, наданих послуг) | | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |приріст (+) або убуток | 2.3 | | | | |(-) запасів готової | | | | | |продукції на складах | | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |вартість товарів (робіт, | 2.4 | | | | |послуг), вироблених для | | | | | |внутрішньогосподарського | | | | | |споживання | | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |Усього (баланс) за | 2.5 | | | | |розділом II, рядок 2.1 | | | | | |Д | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | III. Результат від реалізації інвестиційного проекту | |----------------------------------------------------------------------------------| |Прибуток, отриманий від | 3.1 | | | | |реалізації | | | | | |інвестиційного проекту | | | | | |(рядок 2.10 В) | | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |У тому числі звільнений | 3.2 | | | | |від оподаткування | | | | | |-------------------------+--------+-----------+----------------+------------------| |Усього (баланс) за | 3.3 | | | | |розділом III (рядок 3.1 | | | | | |Д) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ * Доходи від здійснення господарського використання (рядок 2.1
Доходів) вказуються без сум податку на додану вартість та
акцизного збору, отриманих (нарахованих) у складі ціни продажу
продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке
підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість.
Інформація про інвесторів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |А. Інформація про інвесторів |--юридична |--нерезидент, який діє через постійне представництво,| | |особа-резидент, |чисельність ______ осіб | | |чисельність _____ осіб | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Перелік інвесторів | ___________________________________________________________________ | | | ___________________________________________________________________ | | | ___________________________________________________________________ | | | ___________________________________________________________________ | | | повна назва та ідентифікаційні коди інвесторів (заповнюються від руки) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Б. Дані про доходи, одержані інвесторами | Код рядка | За звітний |Наростаючим | Наростаючим | | | | період |підсумком з | підсумком з | | | | | початку | початку | | | | | року | реалізації | | | | | |інвестиційного| | | | | | проекту | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |1) Сума доходу, нарахована | 3.1 | | | | |інвесторам-резидентам відповідно до | | | | | |договорів про здійснення інвестицій за | | | | | |результатами звітного податкового періоду | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |2) Сума нарахованого податку з дивідендів | 3.2 | | | | |інвесторів-резидентів | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |3) Перераховано до бюджету суму податку з | 3.3 | | | | |дивідендів, виплачених інвесторам-резидентам | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |4) Сума доходу, залишеного | 3.4 | | | | |інвесторами-резидентами для реінвестування в | | | | | |інвестиційний проект | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |5) Сума доходу, нарахована інвесторам - | 3.5 | | | | |нерезидентам України | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |6) Сума нарахованого податку з дивідендів | 3.6 | | | | |інвесторів-нерезидентів | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |7) Нараховано за ставкою 15 відсотків | 3.7 | | | | |податку на репатріацію доходів нерезидентів | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |8) Перераховано до бюджету податків з | 3.8 | | | | |доходів інвесторів-нерезидентів | | | | | |---------------------------------------------+-------------------------+------------+------------+--------------| |9) Сума доходу, залишеного | 3.9 | | | | |інвесторами-нерезидентами для реінвестування | | | | | |в інвестиційний проект | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |В. Дані про відчуження внесеної інвестиції ________________________________________________ | |___________________________________________________________________________________________ | |___________________________________________________________________________________________ | |___________________________________________________________________________________________ | |___________________________________________________________________________________________ | | (дата відчуження інвестиції, сума відчуженої інвестиції, назва інвестора, який | | відчужує інвестицію) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- | Керівник підприємства ____________________ __________ | | (прізвище, ініціали) (підпис) | М.П. | Головний бухгалтер ____________________ __________ | | (прізвище, ініціали) (підпис) | ----------------------------------------------------------вгору