Документ z0528-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.06.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.04.2014  № 1321


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2014 р.
за № 528/25305

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 36 Закону України "Про страхування", підпункту "в" підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2, пунктів 3.1 та 3.2 розділу 3 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за № 801/9400, та підпункту 147 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721, що додаються.

2. У формі бланка свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) фінансових установ, затвердженій розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 червня 2009 року № 450, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2009 року за № 599/16615, після слів "Екзаменаційна (атестаційна) комісія" слова "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити.

3. У додатку до Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів), затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 травня 2011 року № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 691/19429, після слів "Екзаменаційна (атестаційна) комісія" слова "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити.

4. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Документи, що засвідчують проходження навчання для одержання професійних знань, отримані страховими та/або перестраховими брокерами до набрання чинності цим розпорядженням, є чинними до закінчення строку їх дії.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Левченко В.П.

Т.в.о. Голови Комісії

М. Поляков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
29.04.2014  № 1321


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2014 р.
за № 528/25305

ЗМІНИ
до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг

1. У розділі 1:

1) пункт 1.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"д) керівників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір провадити або провадять посередницьку діяльність у страхуванні та/або перестрахуванні (страхових та/або перестрахових брокерів).";

2) в абзаці другому пункту 1.3 слово та літеру "та "ґ"" замінити словом та літерами " , "ґ" та "д"";

3) доповнити розділ після пункту 1.5 новим пунктом 1.6 такого змісту:

"1.6. Підвищення кваліфікації страхових та/або перестрахових брокерів здійснюється згідно з цим Положенням відповідно до затвердженої Нацкомфінпослуг типової програми підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів.

Типова програма підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів оприлюднюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

Відповідно до вищезазначеної типової програми вищі навчальні заклади складають та погоджують з Нацкомфінпослуг програми підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів.".

У зв’язку з цим пункти 1.6-1.10 вважати відповідно пунктами 1.7-1.11.

2. У розділі 2:

1) в абзаці восьмому пункту 2.2:

доповнити абзац після слів "тимчасової адміністрації фінансової установи" словами "страхових та перестрахових брокерів,";

після слів "програми підвищення кваліфікації" слова "осіб, які мають намір здійснювати тимчасову адміністрацію фінансової установи" замінити словами "зазначених осіб";

2) перше речення пункту 2.4 після слів "свідоцтва про навчання" доповнити словами "(підвищення кваліфікації)".

3. У розділі 3:

1) пункт 3.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Після завершення навчання за відповідною програмою підвищення кваліфікації осіб, які мають намір здійснювати тимчасову адміністрацію фінансової установи, кандидат на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи складає екзамен.";

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3.9. Навчання страхових та/або перестрахових брокерів здійснюється з метою одержання ними професійних знань, які відповідають базовому рівню кваліфікації, необхідному для здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні.

Страховий та/або перестраховий брокер, який має намір подати до Нацкомфінпослуг документи для внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та отримати свідоцтво про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, проходить навчання за програмою підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів тривалістю не менше 72 годин.

Після завершення навчання за програмою підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів особа складає екзамен.

Під час провадження посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні страховий та/або перестраховий брокер через кожні три роки повинен проходити навчання та складати екзамен за програмою підвищення кваліфікації страхових та перестрахових брокерів.".

4. У розділі 4:

1) пункти 4.1, 4.2 викласти в такій редакції:

"4.1. Для перевірки знань за відповідними програмами навчання (підвищення кваліфікації) осіб, для яких установлені вимоги щодо наявності кваліфікаційного мінімуму, керівників або головних бухгалтерів фінансових установ, кандидатів на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи, страхових та/або перестрахових брокерів навчальними закладами створюються Екзаменаційні (атестаційні) комісії за напрямами діяльності фахівців та фінансових установ.

4.2. Екзамени проводяться навчальними закладами, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності та з якими Нацкомфінпослуг уклала договори про співробітництво з проведення екзаменів для фахівців, зазначених у пункті 4.1 цього розділу (далі - договір про співробітництво з проведення екзаменів).";

2) у пункті 4.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.3. Склад Екзаменаційної (атестаційної) комісії з числа погоджених Нацкомфінпослуг осіб затверджується наказом керівника навчального закладу, на базі якого проводитиметься екзамен.";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Екзаменаційна (атестаційна) комісія створюється в кількості не менше трьох осіб у складі голови Екзаменаційної (атестаційної) комісії, заступника голови Екзаменаційної (атестаційної) комісії та членів комісії, один з яких виконує обов'язки секретаря Екзаменаційної (атестаційної) комісії.";

3) підпункт 3 пункту 4.9 викласти в такій редакції:

"3) копію сертифіката або свідоцтва про проходження навчання (підвищення кваліфікації) окремих категорій фахівців за відповідною навчальною програмою або програмою підвищення кваліфікації (за наявності), засвідчену печаткою навчального закладу, який видав свідоцтво чи сертифікат;";

4) пункт 4.14 викласти в такій редакції:

"4.14. Кандидату на отримання сертифіката з тимчасової адміністрації фінансової установи та страховому та/або перестраховому брокеру, який має намір подати до Нацкомфінпослуг документи для внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та отримати свідоцтво про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка за відповідною програмою підвищення кваліфікації. Свідоцтво про підвищення кваліфікації дійсне протягом трьох років.

Страховому та/або перестраховому брокеру, який під час провадження своєї діяльності кожні три роки проходить навчання та складає екзамен за відповідною програмою підвищення кваліфікації, видається свідоцтво, яке дійсне протягом трьох років.";

5) абзац перший пункту 4.15 після слів "кваліфікаційного свідоцтва" доповнити словами ", свідоцтва про підвищення кваліфікації";

6) підпункт 4 пункту 4.17 після слів "кваліфікаційних свідоцтв" доповнити словами ", свідоцтв про підвищення кваліфікації";

7) у пункті 4.20:

в абзаці першому після слів "Нацкомфінпослуг веде" слова "реєстр виданих кваліфікаційних свідоцтв та реєстр виданих" замінити словами "реєстри виданих кваліфікаційних свідоцтв, свідоцтв про підвищення кваліфікації та";

абзац шостий після слів "кваліфікаційне свідоцтво" доповнити словами ", свідоцтво про підвищення кваліфікації";

8) пункт 4.22 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4.23 вважати пунктом 4.22.

Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами
В. Логвіновськийвгору