Документ z0525-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.08.2019, підстава - z0763-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 218 від 17.10.97 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 1997 р.
за N 525/2329
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 247 ( z0763-19 ) від 18.06.2019 }
Про зміни і доповнення до Інструкції з бухгалтерського
обліку податку на додану вартість

У зв'язку із Законом України "Про внесення змін до Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 550/97-ВР )
Н А К А З У Ю:
Внести такі зміни і доповнення в Інструкцію з бухгалтерського
обліку податку на додану вартість, затверджену наказом
Міністерства фінансів України від 1липня 1997 р. N 141
( z0284-97 ): 1. Абзац п'ятий пункту 5 після слів "за звітний місяць"
доповнити словами "за вирахуванням суми обороту по дебету
рахунка42 "Торговельна націнка", субрахунок 1 "Товарні надбавки"
(на інші списання)". 2. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту: "Якщо підприємством податковий вексель сплачено до строку
його погашення, то у місяці оплати векселя вексельна сума
відображається по дебету рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" і
кредиту рахунка51 "Розрахунковий рахунок" з включенням одночасно
до податкового зобов'язання записами по дебету рахунка 66 "Векселі
видані" в кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки з бюджетом",
субрахунок "З податку на додану вартість", та до податкового
кредиту записами по дебету рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом",
субрахунок "З податку на додану вартість" у кореспонденції з
рахунком 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 1 "З податкових
зобов'язань". 3. У пункті 9 після слів "Розрахунки з міжгосподарської
кооперації" включити текст "66 "Векселі видані".
4. У підпункті 12.3 пункту 12: 4.1. Слова "рівними частками до 1 січня 1998 року щомісячно"
замінити словами "у місяці надходження коштів на рахунки
підприємства в установах банків або відвантаження продукції,
товарів, сировини, матеріалів, інших матеріальних цінностей,
нематеріальних активів, робіт, послуг". 4.2. Доповнити абзацом другим такого змісту: "Залишок суми податкових зобов'язань, що визначена
підпунктами 12.1 і 12.2 пункту 12 з урахуванням списання її
частини в порядку, викладеному в абзаці першому цього підпункту,
аналогічним записом включається у збільшення податкових
зобов'язань першого звітного періоду 1999 року".
5. Підпункт 12.4 пункту 12 викласти в такій редакції: "12.4. Підприємства суму податку на додану вартість, сплачену
або нараховану у зв'язку з придбанням (виготовленням) і
будівництвом основних фондів, що не введені в експлуатацію, у
місяці введення в експлуатацію таких основних фондів способом
сторно відображають по дебету рахунка 33 "Капітальні вкладення"
та кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З
податку на додану вартість". При цьому суми податку на додану
вартість, сплачені (нараховані) у зв'язку з добудовою і введенням
в експлуатацію таких основних фондів після набрання чинності цим
Законом, відображаються у порядку, наведеному у підпункті 12.9.2
пункту 12 та пункті 3 цієї Інструкції. Суми податку на додану вартість по основних фондах, які не
введені в експлуатацію до 1 січня 1999 року, при введенні їх в
експлуатацію включаються до первісної вартості таких основних
фондів з відображенням по дебету рахунка01 "Основні засоби". 6. Підпункт 12.8 пункту 12 викласти в такій редакції: "12.8. Якщо визначена за наслідками інвентаризації сума
податку на додану вартість з відвантаженої продукції (робіт,
послуг) менше суми податку на додану вартість, що на дату
інвентаризації визнана до зменшення платежів у наступних звітних
періодах, то у місяці набрання чинності Законом України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) сума податку на додану
вартість, що на дату інвентаризації визнана до зменшення платежів
у наступних звітних періодах, відображається по кредиту рахунка 68
"Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З податку на додану вартість"
і дебету рахунка68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З податку
на додану вартість, розрахунковий період якого не настав", з
подальшим рівномірним списанням її до повного погашення до 1 січня
1999 р. на зменшення податкових зобов'язань по дебету рахунка68
"Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З податку на додану
вартість", і кредиту рахунка68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок
"З податку на додану вартість, розрахунковий період якого не
настав". Підприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку,
оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність, визначену за
наслідками інвентаризації суму податку на додану вартість: а) з товарних залишків, вартість яких постачальникам
сплачена, в межах поточних податкових зобов'язань зараховують на
їх зменшення з відображенням по дебету рахунка 68 "Розрахунки з
бюджетом", субрахунок "З податку на додану вартість", і кредиту
рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З податку на
додану вартість, розрахунковий період якого не настав"; б) з товарів відвантажених, після оплати покупцями вартості, зараховують на збільшення податкових зобов'язань з
відображенням по дебету рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом",
субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період
якого не настав" і кредиту рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом",
субрахунок "З податку на додану вартість". 7. Пункт 12 доповнити підпунктом 12.9 такого змісту: "12.9. До 1 січня 1999 року: 12.9.1. Після відвантаження за контрактами, договорами (крім
бартерних) продукції, товарів, інших матеріальних цінностей,
нематеріальних активів, виконання робіт, послуг рахунок 46
"Реалізація" дебетується в кореспонденції з рахунком 67 "Податкові
розрахунки", субрахунок 1 "З податкових зобов'язань". Після оплати
зазначених цінностей рахунок 67 "Податкові розрахунки", субрахунок
1 "З податкових зобов'язань" дебетується в кореспонденції з
рахунком 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З податку на
додану вартість". 12.9.2. При одержанні за контрактами, договорами (крім
бартерних) сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних
цінностей, виконання робіт, послуг, вартість яких включається до
складу валових витрат виробництва (обігу), та основних фондів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, вартість яких
до одержання не сплачена, на суму податку на додану вартість
дебетується рахунок 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 2 "З
податкового кредиту" у кореспонденції з кредитом рахунків 60
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з
різними дебіторами і кредиторами". Після оплати зазначених
цінностей, робіт, послуг сума податкового кредиту відображається
по дебету рахунка68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З податку
на додану вартість" і кредиту рахунка67 "Податкові розрахунки",
субрахунок 2 "З податкового кредиту". 12.9.3. Сума податку на додану вартість, що сплачена при
придбанні товарів, призначених на експорт, відображається по
дебету рахунка 67 "Податкові зобов'язання", субрахунок 2 "З
податкового кредиту". Після зарахування від покупця коштів на
рахунок в установах банків в оплату за відвантажені на експорт
товари, вказана сума податку на додану вартість відображається по
дебету рахунка 8 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "З податку на
додану вартість" і кредиту рахунка 67 "Податкові розрахунки",
субрахунок 2 "З податкового кредиту". 12.9.4. У разі вивезення (експорту) сировини, матеріалів,
товарів, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів
(робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних
операцій, суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у
зв'язку з придбанням сировини, матеріалів, інших матеріальних
цінностей, нематеріальних активів (робіт, послуг) відображаються
по дебету рахунків 04 "Нематеріальні активи", 33 "Капітальні
вкладення", рахунків обліку виробничих запасів, товарів, витрат
виробництва та обігу з включенням до валових витрат".
Заступник Міністра В.В.Регурецький
вгору