Документ z0517-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.06.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2019  № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2019 р.
за № 517/33488

Про затвердження Порядку формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 100 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115, та з метою визначення порядку формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України МВС (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби УкраїниП. ЦигикалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
25 квітня 2019 року № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2019 р.
за № 517/33488

ПОРЯДОК
формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба).

2. Кадровий резерв для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу (далі - кадровий резерв) формується відповідно до вимог Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115 (далі - Положення).

3. Кадровим резервом вважається група відібраних та затверджених згідно з цим Порядком осіб офіцерського складу із числа найбільш перспективних, професійно підготовлених та ініціативних осіб, які мають організаторські здібності та після відповідної підготовки можуть розглядатися як кандидати для призначення на вищі посади.

4. Основним змістом роботи з кадровим резервом є:

1) постійне, всебічне та цілеспрямоване вивчення осіб офіцерського складу, перспектив подальшого проходження ними служби з урахуванням досягнутих результатів служби, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій, їх морально-етичних, професійних, ділових, особистих якостей та досвіду практичної роботи;

2) прийняття рішень щодо осіб, які за результатами атестування рекомендовані до призначення на вищу посаду.

5. Організація роботи з кадровим резервом включає в себе три взаємопов’язані між собою частини:

1) формування кадрового резерву;

2) безпосередню роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву, організацію їх навчання та стажування;

3) щорічний аналіз складу кадрового резерву, ефективності роботи з ним, оцінювання рівня підготовленості осіб, зарахованих до кадрового резерву.

6. Робота з кадровим резервом проводиться протягом року на плановій основі.

7. Начальник органу Держприкордонслужби відповідає за якісну підготовку й ефективне використання кадрового резерву. У разі призначення особи офіцерського складу на керівну посаду керівник у поданні про призначення кандидата на цю посаду зазначає, протягом якого періоду він перебував у кадровому резерві, як саме виявив себе, а в разі якщо не перебував,- подає обґрунтовані пояснення причин невикористання кадрового резерву.

8. Перебування особи офіцерського складу в кадровому резерві може припинитися:

1) з її власної ініціативи, на підставі особисто поданого нею рапорту;

2) за письмовою вмотивованою пропозицією безпосереднього начальника;

3) у разі призначення особи офіцерського складу на посаду, яка відповідає рівню посади кадрового резерву.

II. Формування кадрового резерву

1. Кадровий резерв формується в кожному органі Держприкордонслужби із числа осіб офіцерського складу за умови відповідності рівня їх морально-етичних, професійних, ділових, особистих якостей, а також ступеня вищої освіти у відповідній галузі знань, з урахуванням результатів професійної підготовки.

2. До кадрового резерву зараховуються особи, які:

за результатом атестування рекомендовані для висунення на вищу посаду;

перебувають на посадах заступників начальників органів Держприкордонслужби чи їх підрозділів;

здобули ступінь вищої освіти не нижче магістра.

3. Зарахування особи офіцерського складу до кадрового резерву проводиться за її письмовою заявою.

4. Списки кандидатів до кадрового резерву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, складає кадровий підрозділ органу Держприкордонслужби за підсумками службової діяльності осіб офіцерського складу на підставі письмових клопотань їхніх безпосередніх начальників.

Зазначені клопотання розглядаються на засіданнях атестаційних комісій органів Держприкордонслужби, рішення яких подаються на затвердження керівнику відповідного органу Держприкордонслужби згідно з номенклатурою посад призначення на посади щороку до 15 жовтня.

5. Вищою атестаційною комісією Адміністрації Держприкордонслужби розглядаються кандидати до кадрового резерву на посади номенклатури призначення Голови Державної прикордонної служби України.

6. Рішення про зарахування до кадрового резерву доводиться до осіб офіцерського складу, зарахованих до кадрового резерву, під підпис.

7. Кадровий резерв для призначення на керівні посади (додаток 2) переглядається щороку та затверджується керівником відповідного органу Держприкордонслужби до 01 грудня.

У разі потреби до кадрового резерву протягом року може бути внесено зміни.

III. Робота з кадровим резервом

1. З особами офіцерського складу, зарахованими до кадрового резерву, начальники органів Держприкордонслужби організовують заходи з підготовки цих осіб до професійної діяльності на посадах керівного складу.

За особою офіцерського складу, зарахованою до кадрового резерву, наказом начальника органу Держприкордонслужби закріплюється відповідальна посадова особа для здійснення підготовки.

На кожну особу офіцерського складу, зараховану до кадрового резерву, складається індивідуальний план роботи, що виконується в чотирнадцятиденний строк після доведення рішення про зарахування до кадрового резерву, який підписує відповідальна за цю роботу особа і затверджує начальник органу Держприкордонслужби.

У разі якщо начальник органу Держприкордонслужби є безпосереднім начальником особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву, затвердження плану покладається на його прямого начальника.

Індивідуальні плани роботи складаються на кожний рік строку перебування в кадровому резерві.

Перший примірник індивідуального плану зберігається в особовій справі особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву, другий примірник плану - видається їй на руки.

2. Робота з особою офіцерського складу, зарахованою до кадрового резерву, передбачає:

1) систематичне навчання шляхом самоосвіти;

2) підвищення кваліфікації в закладах вищої освіти;

3) участь у нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях з питань діяльності і розвитку органів Держприкордонслужби;

4) стажування на посаді, до призначення на яку особу офіцерського складу зараховано до кадрового резерву.

IV. Оцінювання ефективності роботи з кадровим резервом

1. Загальний висновок про результати перебування в кадровому резерві особи офіцерського складу (додаток 3) складається безпосереднім начальником, затверджується відповідним начальником органу Держприкордонслужби та долучається до особової справи особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву.

За складання висновку про результати перебування в кадровому резерві особи офіцерського складу та подальшого передання його до кадрового підрозділу для долучення до особової справи відповідає безпосередній начальник особи офіцерського складу, зарахованої до кадрового резерву.

2. Вивчення ділових та особистих якостей осіб офіцерського складу, зарахованих до кадрового резерву, проводиться шляхом особистого спілкування з ними прямих начальників, працівників кадрових підрозділів, контролю за їх службовою діяльністю, вивчення висновків атестаційних комісій, відгуків та інших документів, що характеризують осіб офіцерського складу.

3. У разі зниження професійного рівня та результатів службової діяльності особами офіцерського складу, зарахованими до кадрового резерву, допущення ними порушень дисципліни, а також встановлення невідповідності їх якостей вимогам, що висуваються до роботи на керівних посадах, таких осіб виключають з кадрового резерву після попереднього розгляду відповідною атестаційною комісією.

4. При формуванні списків кадрового резерву на наступний рік на засіданнях колегіальних органів, службових нарадах попередньо підбиваються підсумки роботи з кадровим резервом у поточному році та проводиться аналіз за такими напрямами:

1) загальна кількість осіб офіцерського складу, зарахованих до кадрового резерву;

2) кількість осіб офіцерського складу із числа зарахованих до кадрового резерву, яких призначено на керівні посади;

3) кількість осіб офіцерського складу із числа незарахованих до кадрового резерву, яких призначено на керівні посади і за яких обставин.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
прикордонною
службою України
Міністерства внутрішніх
справ України


С.М. РябийДодаток 1
до Порядку формування і використання
кадрового резерву для призначення
на керівні посади осіб офіцерського
складу в органах і підрозділах
Державної прикордонної служби України
(пункт 4 розділу II)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу Держприкордонслужби ________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
«____» _________________ 20___ року

СПИСОК
кандидатів до кадрового резерву на 20___ рік для призначення на керівні посади Державної прикордонної служби України номенклатури призначення ___________

№ з/п

Посада, на яку пропонується особа

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, особистий номер

Дата народження

Посада, що займає особа, з якого часу

Ступінь вищої освіти (який навчальний заклад закінчила особа і коли), спеціальність

Примітка

1

2

3

4

5

6

7
Начальник кадрового підрозділу
органу Держприкордонслужби


_____________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)Додаток 2
до Порядку формування і використання
кадрового резерву для призначення
на керівні посади осіб офіцерського
складу в органах і підрозділах
Державної прикордонної служби України
(пункт 7 розділу II)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу Держприкордонслужби ________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
«____» _________________ 20___ року

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ
на 20___ рік для призначення на керівні посади Державної прикордонної служби України номенклатури призначення ____________________

№ з/п

Посада, на яку особа зарахована до кадрового резерву

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, особистий номер

Дата народження

Посада, що займає особа, з якого часу

Ступінь вищої освіти (який навчальний заклад закінчила особа і коли), спеціальність

Підпис особи про ознайомлення із зарахуванням

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник кадрового підрозділу
органу Держприкордонслужби


_____________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)Додаток 3
до Порядку формування і використання
кадрового резерву для призначення
на керівні посади осіб офіцерського
складу в органах і підрозділах
Державної прикордонної служби України
(пункт 1 розділу IV)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
про результати перебування в кадровому резервівгору