Про формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Порядок від 27.05.2003233
Документ z0516-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2014, підстава - z0693-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
27.05.2003 N 233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2003 р.
за N 516/7837
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
N 733 ( z0693-14 ) від 03.06.2014 }
Про формування єдиного
інформаційного масиву даних
про емітентів цінних паперів
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 180 ( z0593-05 ) від 13.04.2005 )

З метою формування єдиного інформаційного масиву даних про
емітентів цінних паперів та контролю за достовірністю інформації,
яка оприлюднюється на фондовому ринку, та відповідно до пункту 15
статті 7 та пункту 8 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Заходів
щодо реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку на
2001-2005 роки" від 14.08.2001 N 1046 ( 1046-2001-п ),
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів
щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку корпоративного
управління в акціонерних товариствах" від 18.01.2003 N 25-р
( 25-2003-р ), рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку "Про впровадження системи оприлюднення інформації
на фондовому ринку України" від 24.05.2001 N 173 ( z0568-01 )
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Доручити Агентству з розвитку інфраструктури фондового
ринку України сформувати до 31.12.2004 єдиний інформаційний масив
даних про емітентів цінних паперів та забезпечити його підтримку в
актуалізованому стані.
2. Затвердити Порядок формування єдиного інформаційного
масиву даних про емітентів цінних паперів (додається).
3. Агентству з розвитку інфраструктури фондового ринку
України (Прилипко С.І.), юридичному управлінню (Волохов Л.А.) у
місячний термін підготувати спільний з Комісією наказ щодо порядку
доступу користувачів до єдиного інформаційного масиву даних про
емітентів цінних паперів.
4. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(Величко О.Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л.А.)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Піскун Н.С.) опублікувати рішення відповідно до чинного
законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 27.05.2003 року N 23

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
27.05.2003 N 233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2003 р.
за N 516/7837

ПОРЯДОК
формування єдиного інформаційного масиву
даних про емітентів цінних паперів

Цей Порядок розроблено відповідно до п.15 ст.7 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Указів Президента України "Про додаткові заходи
щодо розвитку фондового ринку України" від 26.03.2001 N 198/2001
( 198/2001 ), "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління
в акціонерних товариствах" від 21.03.2002 N 280/2002 ( 280/2002 ),
розпорядження Президента України "Про заходи щодо прискорення
розвитку фондового ринку України" від 19.06.98 N 275/98-рп
( 275/98-рп ), постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку
фондового ринку на 2001-2005 роки" від 14.08.2001 N 1046
( 1046-2001-п ), розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів
розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від
18.01.2003 N 25-р ( 25-2003-р ), рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) "Про
впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку
України" від 24.05.2001 N 173 ( z0568-01 )
1. Загальні положення
1.1. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних
паперів формується Агентством з розвитку інфраструктури фондового
ринку України (далі - Агентство) у вигляді архіву масиву даних в
актуалізованому стані у визначеному Агентством форматі.
1.2. До єдиного інформаційного масиву даних про емітентів
цінних паперів включається такий обсяг інформації: 1.2.1. річні звіти та фінансова звітність акціонерних
товариств; 1.2.2. інформація про випуски цінних паперів, зареєстровані в
Комісії; 1.2.3. інформація про власників акцій емітента в межах вимог
до розкриття інформації, встановлених чинним законодавством
України; 1.2.4. постанови про накладення санкцій за правопорушення на
ринку цінних паперів уповноваженими особами Комісії; 1.2.5. інформація емітентів, оприлюднена в офіційних
друкованих виданнях Комісії. ( Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 180 ( z0593-05 ) від
13.04.2005 )
2. Джерела формування та використання
єдиного інформаційного масиву даних
про емітентів цінних паперів
2.1. Джерелами формування єдиного інформаційного масиву даних
про емітентів цінних паперів є відповідні інформаційні ресурси: а) Комісії; б) Агентства; в) інформаційних агентств, визначених п.2.4 цього Порядку, з
якими Агентством укладено відповідні договори; г) офіційних друкованих видань Комісії, з якими Агентством
укладено відповідні договори; ( Пункт 2.1 розділу 2 доповнено підпунктом "г" згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180
( z0593-05 ) від 13.04.2005 )
ґ) інших установ, організацій, підприємств, отримані
відповідно до чинного законодавства.
2.2. Агентство не здійснює безпосередньо збору інформації від
емітентів цінних паперів чи інших інформаційних посередників.
2.3. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних
паперів використовується відповідно до законодавства про
інформацію для: а) розкриття інформації у визначеному форматі на веб-сайті
Агентства при безкоштовному і вільному доступі для користувачів; б) розкриття інформації через регіональні центри громадської
інформації, що створюються на базі територіальних підрозділів
Агентства; в) службового використання працівниками Комісії та інших
державних органів; г) аналітичних досліджень.
2.4. Для формування єдиного інформаційного масиву даних про
емітентів цінних паперів Агентство укладає відповідні договори з
інформаційними агентствами, які відповідають таким вимогам: є юридичними особами та зареєстровані в Україні як суб'єкти
інформаційної діяльності відповідно до Закону України "Про
інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ); володіють доменною назвою, за якою розміщено власний
веб-сайт. Зразок договору між Агентством та інформаційними агентствами
встановлюється Комісією. ( Пункт 2.4 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 180 ( z0593-05 ) від
13.04.2005 )
2.5. Комісія оприлюднює перелік інформаційних агентств, з
якими Агентством укладено відповідні договори, на офіційному
веб-сайті Комісії, веб-сайті Агентства, в офіційних друкованих
виданнях.
2.6. Для формування єдиного інформаційного масиву даних про
емітентів цінних паперів Агентство укладає відповідні договори з
офіційними друкованими виданнями Комісії. Зразок договору між
Агентством та офіційними друкованими виданнями встановлюється
Комісією. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 180
( z0593-05 ) від 13.04.2005 )
2.7. З метою формування єдиного інформаційного масиву даних
про емітентів цінних паперів та контролю за достовірністю
інформації інформаційні агентства та офіційні друковані видання
Комісії, з якими Агентством укладено відповідні договори, в
терміни, визначені договором, надають Агентству отриману та
розміщену ними інформацію. Договором можуть визначатися, зокрема,
формат та обсяги передачі інформації. ( Пункт 2.7 в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 180 ( z0593-05 ) від 13.04.2005 )
2.8. Агентство забезпечує безстрокове зберігання єдиного
інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів.
2.9. Агентство має право за запитами зацікавлених осіб
засвідчувати ідентичність роздрукованих з офіційного веб-сайту
Агентства форм документів.
2.10. Агентство подає до Комісії в паперовій та електронній
формах перелік емітентів (найменування, код за ЄДРПОУ, територія
(область)), інформація щодо яких була надана до Агентства.
2.11. Агентство щотижня інформує Комісію (територіальні
управління та центральний апарат) про оприлюднення інформації з
наданням переліку оприлюднених звітів та іншої інформації про
емітентів.
2.12. Порядок доступу користувачів до єдиного інформаційного
масиву даних про емітентів цінних паперів установлюється чинним
законодавством України.
2.13. Датою оприлюднення інформації про емітентів уважається
дата внесення до єдиного інформаційного масиву даних про емітентів
цінних паперів. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 180 ( z0593-05 ) від 13.04.2005 )
3. Утримання єдиного інформаційного масиву
даних про емітентів цінних паперів
3.1. Утримання єдиного інформаційного масиву даних про
емітентів цінних паперів здійснюється Агентством за рахунок
коштів, отриманих із джерел, не заборонених чинним законодавством.
3.2. Утримання та функціонування єдиного інформаційного
масиву даних про емітентів цінних паперів передбачає
організаційно-технічні заходи щодо: а) приведення всіх інформаційних ресурсів в єдиний визначений
формат; б) збереження масиву даних; в) забезпечення користувачам оперативного доступу до
інформації; г) підтримки масиву даних в актуалізованому стані; ґ) захисту від несанкціонованого доступу та знищення.
3.3. Організаційні, технічні та фінансові умови
взаємовідносин щодо утримання єдиного інформаційного масиву даних
про емітентів цінних паперів узгоджуються в договорі між
Агентством та інформаційними агентствами, визначеними в підпункті
"в" пункту 2.1 цього Порядку, і в договорі між Агентством та
офіційними друкованими виданнями Комісії, визначеними в підпункті
"г" пункту 2.1 цього Порядку. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.3
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 180 ( z0593-05 ) від 13.04.2005 )
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів О.Г.Величковгору