Про затвердження інструкцій з надання послуг телеграфного зв'язку
Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 22.04.2014195
Документ z0515-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.11.2016, підстава - z1378-16

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2014  № 195


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2014 р.
за № 515/25292

Про затвердження інструкцій з надання послуг телеграфного зв’язку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 611 від 03.10.2016}

Відповідно до Закону України "Про телекомунікації", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, пункту 170 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, і з метою встановлення єдиного порядку приймання, оброблення та доставки телеграм НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інструкції, що додаються:

Інструкцію з оброблення телеграм операторами, провайдерами телекомунікацій;

Інструкцію з оброблення міжнародних телеграм;

Інструкцію зі складання та виконання службових телеграм;

Інструкцію з оброблення телеграм "Президент України" та "вища урядова";

Інструкцію з контролю якості оброблення телеграм;

Інструкцію про встановлення з’єднань і оброблення повідомлень в об’єднаній мережі АТ/Телекс;

Інструкцію про приймання, передавання, доставку та зберігання криптограм;

Інструкцію з оброблення телеграм у кінцевих пунктах телеграфної мережі загального користування з комутацією повідомлень.

2. Департаменту стратегії розвитку зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зв’язку України від 07 липня 1997 року № 101 "Про Порядок встановлення контрольних термінів проходження телеграм від відправника до адресата в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 липня 1997 року за № 273/2077.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Голова Служби

В.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

Міністр інфраструктури України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
П. Яцук

М.Ю. БурбакМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
22.04.2014  № 195


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2014 р.
за № 515/25292

ІНСТРУКЦІЯ
з оброблення телеграм операторами, провайдерами телекомунікацій

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру приймання, передавання та доставки телеграм, а також ведення та зберігання телеграфної документації операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - оператор), які згідно із законодавством надають послуги телеграфного зв’язку в телекомунікаційних мережах загального користування.

1.2. Ця Інструкція регулює відносини між операторами, які надають послуги телеграфного зв’язку у телекомунікаційних мережах загального користування, та юридичними і фізичними особами - споживачами послуг телеграфного зв’язку.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 (далі - Правила).

1.4. Усі телеграми залежно від шляху їх проходження поділяються на:

вихідні - прийняті від відправників оператором;

транзитні - такі, що проходять через технічні засоби оператора транзитом;

вхідні - такі, що доставляються адресатам оператором.

1.5. Телеграми поділяються на внутрішні та міжнародні.

Внутрішні телеграми поділяються на:

міжміські - такі, що приймаються оператором в одному населеному пункті, а доставляються в інший населений пункт України;

місцеві - такі, що приймаються та доставляються оператором в межах одного населеного пункту.

1.6. Скорочення, які використовуються при обробленні телеграм, та їх значення:

ф. ТГ

-

форма телеграфна;

СНД

-

Співдружність Незалежних Держав;

ЦКП

-

центр комутації повідомлень;

ЦТЕ

-

цех телеграфного електрозв’язку;

ЕТК КП

-

електронний телеграфний концентратор комутації повідомлень;

ВН

-

начальник відділення оператора;

ЧТ

-

черговий телеграфіст;

ФСЕЗ

-

філія спеціалізованого електрозв’язку;

<

-

комбінація "Повернення каретки" (ПК);

-

комбінація "Переведення рядка" (ПР);

-

комбінація "Латинський регістр";

Δ

-

комбінація "Пропуск";

-

комбінація "Цифровий регістр";

-

комбінація "Російський регістр";

СТА

-

стрічковий телеграфний апарат;

АТ/Телекс

-

об’єднана мережа абонентського телеграфування і телекса;

АТВС

-

система експлуатації автоматизованого транзиту з відривом і транспортуванням стрічки;

РРО

-

реєстратор розрахункових операцій.

ІІ. Категорії та види телеграм

2.1. Категорії та види внутрішніх телеграм встановлені Правилами.

2.2. Перелік категорій і видів міжнародних телеграм визначається Правилами та на підставі двосторонніх договорів.

ІІІ. Порядок складання та адресування телеграм

3.1. Телеграма повинна бути чітко та розбірливо написана чи надрукована на лицьовому боці бланка ф. ТГ-1 (додаток 1) або на канцелярському папері. Під час приймання телеграми, поданої відправником не на бланку, працівник телеграфного зв’язку, який приймає, оброблює і передає телеграму (далі - працівник оператора), прикріплює телеграму до бланка встановленого зразка.

Допускається приймання телеграм від підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб на їхніх фірмових бланках, при цьому реквізити підприємств, установ, організацій передаванню не підлягають.

3.2. Текст телеграми може бути написаний різними мовами відповідно до вимог Правил.

3.3. Дозволяється написання телеграм умовними позначками або словами з використанням цифр, знаків, літер кирилиці або латинської абетки, що мають значення, зрозуміле тільки відправнику та адресату.

Умовна позначка або слово не може складатися більше ніж з п’яти знаків.

У телеграмах з позначкою "метео" закодовані слова та групи цифр можуть складатися не більше ніж з десяти знаків.

3.4. Телеграма повинна бути написана ручкою або друкарським способом відправником без помарок і виправлень у такій послідовності:

позначка про категорію телеграми ("урядова", "термінова" тощо);

позначка про вид телеграми ("вручити...", "повідомлення телеграфом" тощо);

назва пункту призначення (із зазначенням Автономної Республіки Крим, області, району в необхідних випадках). Назва пункту призначення зазначається в називному відмінку, а назва Автономної Республіки Крим, області, району, на території яких знаходиться пункт призначення, в родовому відмінку.

Якщо телеграму адресовано у місто, в адресі зазначаються:

номер відділення поштового зв’язку;

повна адреса;

прізвище адресата (у телеграмах, адресованих у сільську місцевість без зазначення вулиці, номера будинку, крім прізвища адресата, необхідно зазначати також його ім’я та по батькові у давальному відмінку);

текст телеграми;

підпис відправника (за бажанням);

у нижній частині бланка телеграми зазначаються повна поштова адреса, номер поштового відділення і найменування відправника.

Замість своєї адреси відправник може поставити позначку "до запитання" із зазначенням номера відділення поштового зв’язку та свого прізвища.

Телеграми, що надсилаються фізичними особами на адресу підприємств, установ та організацій, приймаються із зазначенням прізвища відправника.

У телеграмах підприємств, установ та організацій зазначається прізвище відправника. У нижній частині телеграфного бланка безоплатно зазначаються посада особи, яка підписала телеграму, найменування підприємства, установи, організації та ставиться печатка.

Телеграми, що надсилаються фізичними особами на адресу органів державної влади, а також підприємств, установ та організацій, приймаються із зазначенням прізвища, імені, по батькові й місцезнаходження відправника.

3.5. Зазначені у нижній частині бланка телеграми відомості, що стосуються адреси відправника, в рахунок слів не вносяться, каналами електрозв’язку не передаються і відправником не оплачуються.

3.6. Адреса повинна містити всі необхідні дані, що забезпечують доставку телеграми адресатові.

За невручення або несвоєчасне вручення телеграми через неправильно вказану відправником адресу оператор не відповідає.

Номери будинків і квартир пишуться літерами або цифрами. Номери будинків, корпусів, квартир розділяються словами "будинок" або "буд", "корпус" або "корп", "квартира" або "кв". Слова "район", "вулиця" зазначають повністю або скорочено "рн", "вул".

Цифрові позначення, що містяться у назві вулиць або підприємств, передаються словами. Слова "проїзд", "проспект", "квартал", "провулок" повинні бути написані повністю.

Наприклад:

КИЇВ 8 ПЕРША МІСЬКА ЛІКАРНЯ ГОЛОВНОМУ ЛІКАРЮ;

ХЕРСОН 7 ТРЕТЯ СХІДНА 5 КОРПУС 1 КВ 10 ПЕТРЕНКУ;

ПОШТОЮ РЕКОМЕНДОВАНА

СЕЛО ВЕРХНІЙ СТУДЕНИЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ МІЖГІРСЬКОГО РН КУЗЬКО ВІРІ ІВАНІВНІ.

При адресуванні телеграм до країн СНД, Латвії, Литви, Естонії перед назвою пункту призначення зазначається країна призначення.

Наприклад:

АЗЕРБАЙДЖАН БАКУ 39

ПРОСПЕКТ ГУСЕЙНОВА ДОМ 30 КВ 3 АХМЕДОВУ;

ПОЧТОЙ ЗАКАЗНАЯ

РОССИЯ БОБРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ ДЕРЕВНЯ МАСЛЕНКИНО САМОЙЛОВОЙ АННЕ ИВАНОВНЕ.

3.7. Перелік обмежень, встановлених при прийманні телеграм, наведено у додатку 3 до Правил.

3.8. Якщо адресат повинен надати відповідь, але не знає адреси відправника, дозволяється замість адреси зазначати: "відправникові телеграми від... (дата) НР ... (номер)". При цьому адресата необхідно попередити про те, що його телеграма може бути не доставлена, якщо в пункті її подання відправник не зазначив своєї повної адреси.

Наприклад:

ФАСТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ ВІДПРАВНИКОВІ ТЕЛЕГРАМИ ВІД 10 ЛИПНЯ НР 19=.

3.9. У телеграмах, адресованих у населені пункти, що не зазначені у списках маршрутних індексів телеграфної мережі загального користування країн СНД, Латвії, Литви, Естонії (далі - списки маршрутних індексів), необхідно зазначати спосіб доставки телеграм "поштою рекомендована".

3.10. У телеграмах, адресованих підприємствам, установам та організаціям, замість адреси і повної назви адресата можуть використовуватися їх умовні чи скорочені позначення, які реєструються оператором. У таких телеграмах адреса зазначається в такій послідовності:

1) пункт призначення, номер відділення поштового зв’язку, умовна або скорочена адреса, присвоєна адресату та зареєстрована ним у підрозділі оператора, з яким укладено договір про доставку телеграм, посада або прізвище адресата.

Умовна адреса повинна складатися з одного легкого для читання слова не більше ніж з 6 літер, скорочена адреса - з одного слова не більше ніж з 15 літер з обов’язковим зазначенням номера відділення поштового зв’язку, який відповідно до договору доставляє телеграми.

Наприклад:

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 5 ОРІОН= посада або прізвище адресата;

КИЇВ 11 ПРОМТЕХМОНТАЖ ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ=.

Не допускається зазначення умовних і скорочених адрес, що складаються з власних назв (назв населених пунктів, річок тощо).

Про реєстрацію умовних або скорочених адрес підприємства, установи та організації повідомляють своїх кореспондентів;

2) пункт призначення, номер абонентської установки, умовна або скорочена адреса (за бажанням), посада та/або прізвище адресата.

Наприклад:

КИЇВ АТ/ТХ 361722 КАТЕТ МИХАЙЛЕНКУ=;

3) номер схеми (літерами).

Наприклад:

СХЕМА ДЕСЯТЬ=.

3.11. У телеграмі на адресу судна, що перебуває у плаванні, необхідно зазначати місто та номер відділення поштового зв’язку, де розташовано пароплавство чи управління флоту, якому належить судно, або порт приписки і назву судна.

Наприклад:

ОДЕСА 35 ТЕПЛОХІД ЗІРКА КАЮТА 28 МОРОЗЕНКУ=.

У телеграмі на адресу пасажира річкового судна необхідно зазначати назву міста (пристані), де повинна бути вручена телеграма, назву судна, його рейс і прізвище адресата.

Наприклад:

КАНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ПРИСТАНЬ ТЕПЛОХІД ШЕВЧЕНКО РЕЙС

КИЇВ - ОДЕСА КАЮТА 5 ПЕТРЕНКУ=.

3.12. Телеграми, надіслані на одну адресу кільком особам або з правом передачі іншій особі, можна вручати будь-якій зазначеній у телеграмі особі.

3.13. Телеграму з однаковим текстом та адресуванням у кілька пунктів і на кілька адрес відправник подає оператору у кількості примірників, яка відповідає кількості адрес (отримувачів телеграм), із зазначенням на кожному примірнику окремо пункту призначення й адреси, за якою необхідно доставити телеграму.

3.14. Телеграми з однаковим текстом і адресуванням у кілька пунктів і на кілька адрес можуть бути будь-якої категорії і виду.

3.15. Позначка про категорію і вид телеграми проставляється перед найменуванням пункту призначення.

3.16. Виправлення в телеграмі, зроблені відправником або на його прохання працівником оператора, що приймає телеграму, відправник засвідчує в нижній частині бланка.

Для надання довідки адресату або його законному представнику про адресу відправника відправник повинен у нижній (безоплатній) частині бланка зробити запис: "Довідку про свою адресу дозволяю".

3.17. Кількість слів у телеграмі не може перевищувати трьохсот.

У разі перевищення допустимої кількості слів відправник ділить текст на довільні (умовні) частини і подає оператору кілька телеграм, кожна з яких має окремий номер.

У кожній такій телеграмі перед адресою зазначаються категорія (за наявності) та номер відповідної частини тексту (частина 1, 2,...), в останній телеграмі - "Частина остання ... (номер останньої частини)".

Наприклад:

Частина 1 - ЛЬВІВ ...

Частина 2 - ЛЬВІВ ...

Частина ОСТАННЯ 3 - ЛЬВІВ ...

Позначка про вид телеграми ставиться у першій її частині. Зворотна адреса у платній частині телеграми зазначається у разі потреби в останній її частині.

Слова "Частина ... (№)" враховуються в загальну кількість фактичних слів і тарифікуються.

У телеграмі на адресу морського судна кількість слів не повинна перевищувати п’ятдесят.

3.18. Телеграми, які містять нецензурні та образливі слова, та телеграми з адресою без тексту не приймаються.

3.19. Знаки, в тому числі розділові, в телеграмах зазначаються як відповідними позначками, так і словами повністю або скорочено (за бажанням відправника):

.

крапка

крп

,

кома

ком

:

двокрапка або знак ділення

двкрп

апостроф


" "

лапки


(

ліва дужка

джк

)

права дужка

джк

-

тире або знак віднімання


+

плюс


?

знак питання


=

знак рівності


/

дріб або знак ділення.


У групах цифр розділові знаки (крапка, кома, двокрапка, тире, плюс, дріб) зазначаються відповідними позначками.

Апостроф (’) у словах пишеться знаком.

Зазначені нижче знаки в телеграмах пишуться словами:

N

номер або нр

!

знак оклику

%

відсоток.

IV. Організація приймання для пересилання телеграм від відправників

4.1. Оператор у місцях надання телеграфних послуг (пунктах колективного користування) розміщує на видному для споживачів місці у "Куточках для споживача" інформацію про:

порядок адресування та складання телеграм;

порядок оформлення, передачі та доставки телеграм;

зразки написання телеграм;

зразки художніх бланків;

тарифи на послуги телеграфного зв’язку;

Книгу скарг і пропозицій.

4.2. При прийманні телеграм від відправників працівник оператора керується:

Правилами;

відповідними інструкціями з оброблення телеграм;

списками маршрутних індексів;

тарифами на послуги телеграфного зв’язку;

контрольними строками проходження телеграм від відправника до адресата.

4.3. На робочому місці працівника оператора з приймання телеграм повинна бути необхідна кількість бланків установлених зразків для вихідних телеграм, календарний штемпель, печатка "Для телеграм", Контрольний журнал обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення (ф. ТГ-71) (додаток 2), список організацій, установ із зазначенням номерів авансових рахунків.

4.4. Під час приймання телеграм від відправника працівник оператора у разі необхідності надає йому допомогу у складанні та адресуванні телеграми, перевіряє правильність складання телеграми, повідомляє відправника про режим доставки телеграми в пункті призначення, надає усі необхідні довідки.

Працівник оператора зобов’язаний:

під час адресування телеграми до населеного пункту, не зазначеного у списках маршрутних індексів, вказати спосіб доставки "поштою рекомендована", пояснивши відправникові особливості проходження таких телеграм, про що проставити позначку на бланку телеграми;

при адресуванні телеграми до підприємств, установ та організацій попередити відправника про вручення такої телеграми особі, уповноваженій приймати телеграми;

попереджати відправників, що внутрішні термінові телеграми, адресовані в населені пункти, не зазначені в списках маршрутних індексів, не приймаються.

4.5. У процесі оформлення телеграми працівник оператора:

підраховує кількість слів, у тому числі позначки про категорію та вид телеграми, адресу та номер відділення поштового зв’язку, всі слова тексту з розділовими знаками, підпис;

проставляє знак розділу (=) між адресою та текстом і між текстом і підписом, а в кінці телеграми знак закінчення (-);

оформляє на телеграфному бланку графу "Плата" відповідно до чинних тарифів з урахуванням плати за кількість слів, телеграфного збору та вартості додаткових послуг, що засвідчує своїм підписом;

зазначає маршрутний індекс;

за наявності у телеграмі більше ніж 300 слів (багатослівна телеграма) розділяє телеграму на частини і присвоює кожній з них номер.

4.6. У разі приймання телеграм за готівку працівник оператора видає відправнику квитанцію про оплату.

4.7. Телеграми від підприємств, установ та організацій у рахунок внесеного авансу приймаються за окремими списками, які складаються згідно з формою ТГ-33 "Список телеграм, що приймаються у рахунок авансу" (далі - ф. ТГ-33) (додаток 3) у двох примірниках.

Один примірник списку, в якому зазначається загальна вартість прийнятих телеграм, після заповнення у ньому всіх граф з підписом і відбитком календарного штемпеля повертається відправникові (особі, яка здала телеграми) як документ про підтвердження суми коштів, що підлягає списанню з авансового рахунку. Строк повернення списку погоджується з відправником.

4.8. У телеграмах підприємств, установ та організацій зазначається прізвище відправника. У нижній частині телеграфного бланка безоплатно зазначаються посада особи, яка підписала телеграму, найменування підприємства, установи, організації та проставляється печатка.

Телеграми, що надсилаються фізичними особами на адресу органів державної влади, підприємств, установ та організацій, приймаються із зазначенням прізвища, імені та по батькові й адреси відправника.

У телеграмах з однаковим текстом, адресованих у кілька пунктів або за кількома адресами, підписується тільки оригінал. На інших примірниках підпис може бути відтворений на друкувальному пристрої або іншим способом і його відповідність засвідчується підписом відповідальної особи підприємства, установи, організації та печаткою канцелярії.

У телеграмах, підписаних керівниками кількох підприємств, установ або організацій, кожен підпис засвідчується печаткою окремо.

Приймання телеграм від посадових осіб та осіб, що представляють виборні органи, за їх підписом, не завіреним печаткою відповідної організації, здійснюється за умови пред’явлення ними службового посвідчення. У нижній частині телеграфного бланка зазначаються назва та номер документа, що посвідчує цю посадову особу.

4.9. Для контролю за своєчасним оформленням телеграм у рахунок внесених авансів під час їх приймання від відправника на першій та останній телеграмах (у нижній частині бланка) зазначаються час приймання та кількість одночасно прийнятих телеграм. При оформленні кожної телеграми час приймання зазначається у службовому заголовку.

4.10. У кожній телеграмі працівник оператора оформлює службовий заголовок, який містить усі необхідні дані для її ідентифікації.

Службовий заголовок складається з:

1) назви пункту подання телеграми (у називному відмінку). У вихідних телеграмах із сільської місцевості пункт подання необхідно зазначати з найменуванням району (у родовому відмінку). Забороняється скорочення написання пункту подання телеграми.

Наприклад:

СОНЯЧНЕ РОЗДОЛЬНЕНСЬКОГО РН 301 15 20/10 1012=;

ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ 201 18 15/11 1020=;

2) вихідного касового номера телеграми, який містить:

для телеграми, прийнятої за готівку, - порядковий номер реєстратора розрахункових операцій;

для телеграми, прийнятої у рахунок авансу, - порядковий номер, який присвоєно підрозділу оператора, кожному робочому місцю приймання телеграм.

У телеграмах, прийнятих у міських підрозділах оператора, вихідний касовий номер зазначається дробом: у чисельнику - номер підрозділу оператора, у знаменнику - порядковий номер телеграми.

Наприклад: 74/103,

де 74 - номер міського підрозділу оператора;

1 - порядковий номер телеграми, поданої у рахунок авансу;

03 - номер чека або квитанційної книги.

Нумерація телеграм у квитанційній книзі починається кожного календарного місяця з початку.

У квитанційній книзі зазначаються:

номер телеграми (нумерація телеграм починається кожного календарного місяця спочатку);

кількість слів;

дата подання (число і місяць, що зазначається через дріб);

час подання телеграми (зазначається київський час чотиризначним числом - години, хвилини, наприклад: 1730, 0735);

службові позначки (за потреби).

V. Приймання телеграм по телефону

5.1. По телефону приймаються телеграми за виділеними телефонними номерами оператора, адресовані в межах України та країн СНД, всіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою "засвідчена".

5.2. Приймання телеграм здійснюється:

з квартирних телефонів - тільки в кредит з наступною оплатою їх вартості;

із зареєстрованих телефонів підприємств, установ та організацій за попередньою домовленістю з оператором на підставі гарантійного листа, засвідченого печаткою, з підписами посадових осіб підприємства.

5.3. При автоматичному визначенні номера телефону відправника працівник оператора приймає замовлення на передачу телеграми в порядку, передбаченому для приймання телеграм.

За відсутності автоматичного визначення номера телефону відправника працівник оператора з’ясовує телефонний номер відправника в телефонній розмові, заповнює бланк-замовлення, зазначаючи в ньому номер телефону відправника, дату та час. Протягом години працівник оператора викликає абонента і приймає від нього телеграму в порядку, передбаченому для приймання телеграм.

Якщо відправник не відповідає по телефону протягом години, а для термінових телеграм - протягом 30 хвилин з моменту подання замовлення (після трьох спроб встановлення з’єднання з відправником), замовлення анулюється.

5.4. Для контролю за правильністю приймання телеграми працівник оператора зачитує відправникові повністю телеграму, отримує підтвердження, повідомляє номер телеграми, особистий номер.

Після оформлення прийнята телеграма надсилається для подальшого оброблення.

VI. Підрахунок слів у телеграмах

6.1. До кількості слів телеграми, які підлягають оплаті, враховують службові позначки про категорію і вид телеграми, адресу, в тому числі номер відділення поштового зв’язку, всі слова тексту з розділовими знаками і підпис.

6.2. Кількість слів зазначається у службовому заголовку та застосовується для контролю за правильністю передавання і приймання слів у телеграмах на всіх етапах проходження.

6.3. Окремим словом вважається:

кожне слово у телеграмі, написане відповідно до правил граматики;

кожне окремо написане слово в адресі, у тому числі в назвах пунктів призначення;

кожна група, що складається із цифр, літер, або змішана група, що складається зі знаків (крім риски - дефіс, тире), цифр і літер (повні або неповні 10 знаків вважаються одним тарифним словом).

Наприклад:

ЦКП - одне слово;

56/452 - одне слово;

08.01.2012 - одне слово;

кожний знак, літера або цифра, написані окремо;

кожна зі складових частин слова, а також кожна із частин у складових назв міст, прізвищ, імен та інших назв, поєднаних рискою або без неї.

Наприклад:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ - два слова;

РОСТОВ-НА-ДОНУ - три слова;

З-ПОНАД - два слова;

кожний розділовий знак, написаний окремо (через пробіл) знаком, повним або скороченим словом.

Наприклад:

А ПЛЮС 4 - три слова;

ЩАСТЯ , ЗДОРОВ’Я - три слова;

З - ПОНАД - три слова;

08/01-2012 - два слова.

Розділові знаки у вигляді відповідних символьних знаків, крім знака "тире", написані після попереднього слова (групи цифр) без пробілу, до кількості слів не враховуються.

Наприклад:

ЩАСТЯ, ЗДОРОВ’Я - два слова;

кожна група цифр або літер у кодованих телеграмах і криптограмах;

кожне скорочене і поєднане слово, скорочена назва підприємства, установи або організації, а також скорочена назва посади.

Наприклад:

КГ, ММ, ЗАРПЛАТА, СІЛЬРАДА, ДЕРЖКОМГІДРОМЕТ;

кожна група, яка складається із цифр, літер, або кожна частина змішаної групи, яка складається із цифр, літер, з’єднана рискою (тире), у тому числі якщо літери написані для пояснення цифрового позначення. Риска (тире) окремим словом не вважається.

Наприклад:

22-ГО - два слова;

50-РІЧЧЯМ - два слова;

038-15-49 - три слова.

VII. Особливості приймання та оформлення телеграм різних видів

7.1. Телеграми з повідомленням про вручення:

1) телеграми з повідомленням про вручення приймаються в усіх населених пунктах України. Перед адресою в такій телеграмі проставляється позначка "повідомлення телеграфом" або "повідомлення телеграфом термінове".

Якщо конкретного отримувача не зазначено, телеграми з повідомленням про вручення не приймаються;

2) телеграми з повідомленням про вручення можуть мати будь-які категорію і вид, передбачені Правилами;

3) при прийманні телеграми з повідомленням про вручення, адресованої "до запитання" (термін зберігання 30 діб), працівник оператора повинен пояснити відправнику, що факт про вручення телеграми йому буде повідомлено тільки після одержання телеграми отримувачем;

4) кожну прийняту від відправника телеграму з повідомленням про вручення записують у Контрольний журнал обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення ф. ТГ-71.

За цим журналом підрозділ оператора, який прийняв телеграму з повідомленням про вручення, контролює своєчасність надходження повідомлення.

Якщо повідомлення про вручення телеграми не надійшло протягом 24 годин з моменту прийняття телеграми (для телеграм, адресованих у сільську місцевість, - протягом 48 годин з урахуванням режиму роботи поштових відділень у сільській місцевості), крім адресованих "до запитання", до місця призначення телеграми надсилається службовий телеграфний запит з кодом на ім’я керівника підрозділу оператора, що здійснює оброблення телеграм;

5) службові телеграфні запити щодо телеграм з повідомленням про вручення, адресовані "до запитання", надсилаються на вимогу відправника і за його рахунок;

6) на підставі одержаного телеграфного повідомлення у Контрольному журналі обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення ф. ТГ-71 робиться запис про час надходження повідомлення і складається повідомлення про вручення телеграми, що надсилається відправникові телеграми, яке він засвідчує підписом у відповідній розписці.

Розписка з підписом відправника підклеюється до телеграфного повідомлення про вручення телеграми, одержаного з місця призначення;

7) якщо відправник проживає поза зоною обслуговування цього підрозділу оператора, в отриманій службовій телеграмі замість зазначеної адреси зазначаються адреса відправника, а далі слова: "Телеграма, подана Вами за квитанцією...", потім пишуть номер телеграми, дату подання, прізвище адресата, кому і коли вручено телеграму, посаду і прізвище особи, яка підписала телеграму.

У заголовок такої телеграми вносять виправлення щодо кількості слів і надсилають телеграму на адресу відправника.

Наприклад, з м. Київ отримано таке повідомлення:

КИЇВ 1/1501 13 19/9 1820=

ЛЬВІВ 5 ВН=

5/1125 19/9 ОСИПЕНКО ВРУЧЕНА ОСОБИСТО 19/9 1720=

ВН КРИВЕНКО-.

Якщо відправник телеграми проживає в районі доставки відділення зв’язку № 7 м. Львова, у цьому випадку відділення зв’язку № 5 м. Львова складає повідомлення за такою формою:

КИЇВ 1/1501 27 19 1820=

ЛЬВІВ 7 САДОВА 8 КВ 21 САВЧЕНКО=

ТЕЛЕГРАМА ПОДАНА ВАМИ ЗА КВИТАНЦІЄЮ 5/1125 19/9

ОСИПЕНКО ВРУЧЕНА ОСОБИСТО 19/9 17 ГОД 20 ХВ=

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ КРИВЕНКО-;

8) у повідомленні про вручення телеграми на адресу підприємства (установи, організації) необхідно зазначати назву підприємства (установи, організації), прізвище адресата і його посаду (залежно від адресування);

9) телеграма з повідомленням про вручення за адресою фізичної особи вручається особисто адресату або членам його сім’ї.

Телеграма з повідомленням про вручення, що адресована на підприємство (в установу, організацію), вручається уповноваженій на приймання кореспонденції особі за її підписом із зазначенням прізвища.

Повідомлення про вручення телеграми, поданої відправником у кредит по телефону, передається відправникові телеграми також по телефону. За вимогою відправника повідомлення про вручення може бути надіслано на зазначену ним адресу;

10) телеграму з повідомленням про вручення може бути передано абонентові мережею АТ/Телекс. Після її передавання абоненту в пункт подання передається повідомлення про вручення.

7.2. Телеграми з доставкою "поштою рекомендована":

1) на телеграмах, адресованих у населені пункти, які не мають засобів телеграфного зв’язку, проставляється позначка "поштою рекомендована". При цьому оператор зобов’язаний повідомити відправника про особливості передачі і доставки таких телеграм;

2) адреса телеграми з доставкою "поштою рекомендована" складається у такому порядку:

"ПОШТОЮ РЕКОМЕНДОВАНА МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛ СЕЛО СТЕПОВЕ КОРНІЄНКУ ІВАНУ ПЕТРОВИЧУ".

7.3. Телеграми із замовленим відправником строком доставки:

1) перед адресою в телеграмі із замовленим відправником строком доставки проставляється позначка "вручити …" та зазначаються число, місяць і рік вручення.

Наприклад:

ВРУЧИТИ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТОГО ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ;

ВРУЧИТИ 25/6 2012;

2) телеграми з позначкою "вручити ..." приймаються у пункти, зазначені у списках маршрутних індексів. Телеграми з позначкою "вручити…" не приймаються з терміном вручення на поточну добу.

7.4. Телеграми з доставкою на художніх бланках:

1) за бажанням відправника приймаються телеграми з доставкою адресатам на художніх бланках, що мають позначку "люкс". Такі телеграми можуть бути звичайні і термінові та адресуватися в будь-який населений пункт.

У підрозділах оператора повинні бути обладнані вітрини зі зразками художніх бланків. На ділянці доставки працівник оператора за змістом телеграми визначає зразок художнього бланка, на якому буде доставлено телеграму.

Телеграми з доставкою на художніх бланках не приймаються на адреси залізничних станцій і морських суден;

2) позначка "люкс" на бланку телеграми проставляється перед адресою.

За наявності кількох позначок про вид телеграми позначку "люкс" записують першим словом.

Наприклад:

ЛЮКС ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕЛЕГРАФОМ ЛЬВІВ.

7.5. Телеграми з позначкою "засвідчена":

1) працівник оператора може засвідчити будь-який факт, про який повідомляється в телеграмі, підпис відправника або доручення, яке пересилається телеграмою. Перед адресою в такій телеграмі проставляється позначка "засвідчена". Для засвідчення будь-якого факту, про який повідомляється в телеграмі з позначкою "засвідчена", відправник повинен пред’явити документ, що засвідчує такий факт;

2) порядок оформлення телеграм з позначкою "засвідчена" визначається відповідно до Правил;

3) засвідчити підпис відправника може керівник підрозділу або працівник оператора на підставі пред’явленого відправником документа, що посвідчує його особу, підпису, який він проставив на телеграмі у присутності особи, яка підтверджує його підпис;

4) після посвідчувального напису нотаріуса або підпису відповідальної особи за місцем роботи, навчання, проживання, лікування довірителя оператор проставляє свій підпис, яким підтверджує посвідчувальні написи.

Підтверджувальний підпис скріплюється підписом керівника підрозділу оператора, а в разі його відсутності - підписом працівника оператора, який приймає телеграму;

5) засвідчені телеграми, що подаються підприємствами, установами та організаціями, оформляються в установленому порядку і підписуються керівниками цих підприємств, установ та організацій або уповноваженими ними особами, а в окремих випадках - головними бухгалтерами із зазначенням повної назви посади, прізвища і скріплюються печаткою підприємства, установи, організації. Зазначені засвідчувальні і підтверджувальні написи є невід’ємною складовою частиною телеграм з позначкою "засвідчена", оплачуються відправником і передаються разом з текстом телеграми;

6) телеграми з позначкою "засвідчена" не приймаються по телефону та з установок АТ/Телекс, а також працівниками оператора, які здійснюють доставку телеграм.

7.6. Схемні телеграми:

1) під час складання схемних телеграм кількість пунктів у схемі не обмежується. Право подавати схемні телеграми мають підприємства, установи та організації;

2) заяви на передавання телеграм за схемами приймаються:

підрозділом оператора у місті Києві, який передає телеграми до всіх телеграфних пунктів України;

підрозділом оператора в Автономній Республіці Крим і містах обласного значення, який передає телеграми в межах Автономної Республіки Крим та областей;

3) оператор вводить схеми за визначеними відправниками пунктами та адресами, присвоює їм номери згідно з єдиною нумерацією схем:

центральні: 001-100;

обласні: 101-200, 500-600;

ОВТ (особливо важливі схемні телеграми): 201-400.

Для реєстрації введеної схеми підрозділ оператора, який бере участь в обробленні схемної телеграми, надсилає службове розпорядження, що містить такі дані:

номер схеми і найменування підприємства, якому вона належить;

найменування пунктів, які здійснюють приймання телеграм за схемою;

найменування пунктів призначення і адресатів, яким повинні доставлятися телеграми за схемою;

4) підрозділи оператора міст Києва, Сімферополя, Севастополя, обласних центрів керуються збірниками схем, що встановлені для їхнього регіону;

5) підрозділ оператора, якому надано право приймання заяв на передавання телеграм за схемою, при одержанні розпорядження на встановлення схеми вносить її до збірника схем і повідомляє кінцеві адресні пункти свого регіону про введення нової схеми;

6) підрозділи оператора, які одержали розпорядження про введення нової схеми, вносять її до збірника схем і повідомляють про це підрозділ оператора, від якого отримали розпорядження.

Після цього підсумовуються одержані від підрозділів оператора підтвердження і передається загальне підтвердження про введення схеми, підписане керівництвом оператора, який ввів схему.

Наприклад:

КИЇВ ЦТЕ 1 НАЧАЛЬНИКУ=ВАШ (НР) ВІД (ДАТА)

СХЕМА ЧОТИРИ

ЗАРЕЄСТРОВАНА ДЛЯ ДОСТАВКИ В УСІ КІНЦЕВІ ПУНКТИ ОБЛАСТІ І ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ СУМІЖНИМ ПІДРОЗДІЛАМ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (ЯКЩО ЦЕ ПОТРІБНО)=ТН ШЕВЧЕНКО -;

7) після одержання підтвердження з місць про внесення до збірника схем нової схеми про це повідомляється підприємству, установі чи організації, які подали заяву, зазначаються номер встановленої схеми та кількість примірників телеграм, які необхідно здавати підрозділу оператора;

8) підприємства, установи та організації можуть подавати схемні телеграми оператору не раніше ніж через 15 діб після подання заяви про встановлення схеми. Кількість схем для одного відправника не обмежується;

9) у схемній телеграмі відправник замість адреси зазначає словами тільки назву схеми.

Наприклад:

СХЕМА ЧОТИРИ=;

10) оператор може змінити схему за письмовою заявою відправника за 15 діб до подання чергової схемної телеграми.

Внесення змін до схем здійснюється в порядку, визначеному для становлення схеми.

Відправник схемної телеграми може збільшувати або зменшувати кількість адресатів.

Усі зміни в адресі телеграми зазначаються відправником після назви схеми і входять до кількості слів при підрахунку.

Збільшувати чи зменшувати кількість адресатів при одноразовому поданні схемної телеграми дозволяється тільки за всією схемою в цілому, вносячи або виключаючи найменування адресата, спільного для усіх пунктів схеми.

У разі доповнення схеми додатковим адресатом необхідно зазначити його адресу.

Наприклад:

СХЕМА ТРИ ДОДАТКОВО ДОСТАВИТИ ОБЛБАНК=;

СХЕМА ДЕСЯТЬ ВИКЛЮЧИТИ ЦПП=.

Касовий номер вихідної схемної телеграми складається з номера абонентської установки або робочого місця та через дріб - порядкового номера цієї схемної телеграми за поточний місяць.

Наприклад:

32905/242;

11) багатослівні схемні телеграми мають порядкову нумерацію аркушів. У кінці останнього аркуша схемної телеграми пишеться слово "кінець".

Кожний аркуш може вміщувати не більше ніж 200 слів. Адреса такої телеграми складається з найменування схеми і порядкового номера аркуша.

Наприклад:

СХЕМА ВІСІМ АРКУШ ПЕРШИЙ =

СХЕМА ВІСІМ АРКУШ ДРУГИЙ =

СХЕМА ВІСІМ АРКУШ ТРЕТІЙ КІНЕЦЬ=.

Працівники оператора при прийманні і передаванні схемних телеграм здійснюють контроль за порядковими номерами аркушів і послідовністю їх надходження;

12) плата за схемні телеграми визначається, виходячи з кількості слів та адресатів;

13) схемні телеграми можна приймати з позначкою "повідомлення телеграфом", яку проставляє відправник перед назвою схеми. У цих випадках повідомлення про вручення телеграми підрозділ оператора надсилає підтвердження про вручення схемної телеграми підрозділу оператора, який передав цю схемну телеграму;

14) підрозділ оператора, який передав схемну телеграму, перевіряє за отриманими повідомленнями про вручення телеграми доставку її адресатам у всіх підрозділах, узагальнює їх і сповіщає про це відправника та зазначає час вручення першої й останньої телеграм;

15) усі службові телеграми на схемні телеграми адресують тільки у той підрозділ, від якого отримано схемну телеграму;

16) у підрозділах призначення на схемних телеграмах, що надійшли для доставки, крім номера схеми, зазначаються повне найменування адресата і його адреса;

17) телеграфне листування про реєстрацію телеграм за схемою, а також телеграфні підтвердження підрозділів оператора про одержання розпоряджень про реєстрацію тарифікуються оператором, яким вводиться ця схема.

Наприклад:

У м. Києві формується схемна телеграма, яку потрібно передати у 120 пунктів. Про введення цієї схеми ЦТЕ 1 передає 25 телеграм у всі обласні підрозділи оператора, які у свою чергу дають розпорядження про введення схеми 95 підрозділам.

Усі підрозділи оператора, які одержали розпорядження про введення схеми, повинні підтвердити підрозділу, від якого воно одержано, одержання розпорядження. Розпорядження 95 підрозділам тарифікуються за кількістю слів у телеграмі з урахуванням телеграфного збору. Оплата за телеграми, які надсилаються обласними підрозділами, і телеграфні підтвердження від усіх пунктів нараховуються з розрахунку 15 слів у кожній телеграмі. Таким чином, загальна плата за усі телеграми щодо введення нової схеми буде складатися з вартості:

25 телеграм, надісланих ЦТЕ 1;

95 телеграм, надісланих у решту пунктів;

120 телеграм-підтверджень (з розрахунку 15 слів у кожній телеграмі);

18) підрозділ оператора, якому надано право введення нової схеми і внесення змін у зареєстровані схеми, контролює виконання усіх наданих ним розпоряджень щодо реєстрації схемних телеграм.

Контроль за виконанням усіх розпоряджень стосовно схем в адресних пунктах покладається на керівників підрозділів оператора;

19) з метою перевірки правильності схем підрозділи оператора надсилають поштою до 01 січня і до 01 липня кожного року копії збірника схем тому підрозділу оператора, який вводив схеми.

Копії перевіряються з метою виявлення та усунення розбіжностей і неточностей, додержання вимог щодо нумерації схемних телеграм.

7.7. Службові телеграми:

1) службові телеграми поділяються на експлуатаційно-технічні (з питань оброблення телеграфних відправлень і забезпечення безперервної роботи засобів зв’язку) та адміністративно-господарські (з питань забезпечення господарської діяльності);

2) право подавати службові телеграми мають оператор та центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку;

3) службові телеграми приймаються безоплатно за підписом відповідальних осіб оператора або центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку.

7.8. Позначки про види телеграми зазначаються перед адресою у довільній послідовності, крім позначки "люкс", яка зазначається першою.

Наприклад:

ТЕРМІНОВА ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕЛЕГРАФОМ ЗАСВІДЧЕНА;

ЛЮКС ПОШТОЮ РЕКОМЕНДОВАНА;

ЛЮКС ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕЛЕГРАФОМ.

VIII. Додаткові послуги та порядок їх надання

8.1. Працівник оператора, що обробляє телеграми, може надавати такі додаткові послуги:

1) за усними заявами:

видача відправнику засвідченої копії надісланої телеграми;

запит про вручення телеграми адресатові в пункті призначення;

анулювання поданої відправником телеграми до моменту її передавання каналами зв’язку;

запит на повторення раніше одержаної адресатом телеграми, за винятком телеграм з позначкою "засвідчена" та з повідомленням про вручення;

пред’явлення оригіналу розписки про вручення телеграми для уточнення необхідних відомостей;

2) за письмовими заявами:

досилання та доставка телеграми на іншу адресу, зазначену адресатом;

доставка телеграми, адресованої "до запитання", за місцем проживання адресата;

доставка телеграми в абонементну або абонентську поштову скриньку;

зберігання телеграми, одержаної на ім’я адресата "до запитання", протягом двох місяців;

надання відправнику або адресату потрібної довідки про подану телеграму, в тому числі довідки про адресу відправника телеграми, з оплатою за рахунок заявника.

8.2. Оператор може надавати й інші додаткові послуги, які не суперечать Правилам.

8.3. Для отримання додаткових послуг відправник або адресат пред’являє працівнику оператора квитанцію або чек оплати за основну послугу.

8.4. Додаткові послуги надаються оператором у підрозділі, де отримано заяву про надання додаткових послуг.

У разі потреби до підрозділу подання або отримання телеграм надсилаються платні службові телеграми.

Платні службові телеграми можуть бути звичайними і терміновими та оплачуватися заявниками за встановленим тарифом. Службові телеграфні запити передаються для негайного виконання в підрозділах їх отримання.

За телеграму-відповідь заявник додатково вносить плату в розмірі вартості 15-слівної телеграми.

У разі подання платної службової телеграми заявнику видається квитанція або інший розрахунковий документ.

8.5. Заяви про надання додаткових послуг приймаються не пізніше одного місяця з дня подання або вручення телеграми.

8.6. Заяви про досилання і доставку телеграм на іншу адресу зберігаються протягом зазначеного в заяві строку.

У заяві про досилання телеграми адресат зазначає адресу, на яку повинна надійти телеграма, адресу доставки, зобов’язання про оплату за досилання та місце проживання.

8.7. У разі досилання телеграми в її службовому заголовку зазначається нова кількість слів, а все інше залишається без змін.

В адресі зазначаються: звідки телеграма досилається і нова адреса. Первинна адреса з телеграми виключається. Якщо телеграма досилається з міського поштового відділення, зазначається його номер.

Наприклад:

ДОСИЛАЄТЬСЯ ЧЕРКАС 9 КИЇВ 10 ВУЛ САДОВА 12=.

8.8. У разі анулювання телеграми до моменту її передавання за заявою відправника її вартість (крім телеграфного збору) повертається. Факт отримання коштів відправник засвідчує підписом на зворотному боці бланка анульованої телеграми та зазначає документ, що посвідчує особу.

Квитанція перекреслюється і підклеюється до квитанційної книги, а якщо це чек оплати, він підклеюється до бланка телеграми. На лицьовому боці бланка телеграми зазначається: "Анульована за заявою відправника". Анульована телеграма підшивається до відповідної пачки вихідних телеграм.

8.9. Засвідчені копії телеграм видаються відправникам виключно за оригіналами вихідних телеграм після передавання їх каналами зв’язку. Копія знімається і засвідчується за додаткову плату працівником оператора підрозділу, в якому було подано телеграму. Копія скріплюється печаткою "для телеграм".

З телеграми може бути зроблено одну або декілька копій.

Не дозволяється засвідчувати копії телеграм, зроблені самим відправником, а також знімати копії та робити витяги з транзитних і вхідних телеграм, копії телеграфних стрічок.

Наприклад:

Копія телеграми, поданої у м. Києві за номером 32/15302

14 слів 10 грудня 2011 року 15 год. 30 хв.

ТЕРМІНОВА УЖГОРОД 2 ЗАВОДСЬКА 5 УФМК

ДИРЕКТОРУ ПЕТРЕНКО = ПРОШУ ПРОДОВЖИТИ УГОДУ ДО

31.12.2010 = САЛІЙ-

згідно з оригіналом Київ 10 грудня 2011 р.-

(відбиток печатки "Для телеграм", підпис із зазначенням посади).

IX. Порядок оброблення телеграм

9.1. Індексація телеграм:

1) на телеграфній мережі застосовується шестизначна нумерація кінцевих пунктів, у якій перші три цифри визначають магістральний маршрутний індекс (АВС), наступні три цифри визначають маршрутний індекс нижчого рівня (aвc). Телеграфний номер ідентифікує кінцевий елемент національної телеграфної мережі;

2) телеграми згідно з адресою повинні передаватися із зазначенням шестизначного маршрутного індексу відповідно до списку маршрутних індексів.

9.2. Передавання телеграм:

1) забороняється передавання повідомлень, не оформлених як службова телеграма;

2) якщо одночасно надходять для передавання телеграми різних категорій, їх передають у послідовності, визначеній Правилами.

При одночасному надходженні для передавання кількох телеграм однакової категорії послідовність передавання визначається часом їх прийняття для пересилання від відправників.

Розпочате передавання телеграми може бути припинено тільки для передавання телеграм "поза категорією";

3) кожна вихідна телеграма передається каналами зв’язку автоматизованим способом після попередньої заготовки на перфострічку або введення у пам’ять кінцевого пристрою (ПЕОМ);

4) телеграми на телеграфному апараті або в апаратно-програмному комплексі заготовляються у такому порядку:

знак початку телеграми (ЗПТ) - три кодові комбінації "РУС"; одна кодова комбінація "повернення каретки" (ПК); три кодові комбінації "переведення рядка" (ПР);

службовий заголовок і за потреби безоплатні службові позначки, знак розділу (=), кодова комбінація "ПК" і дві комбінації "ПР";

позначки про категорію і вид телеграми, адреса, знак розділу, кодові комбінації: одна "ПК" і дві "ПР";

текст телеграми, знак розділу (кожний рядок тексту закінчується однією комбінацією "ПК" і однією "ПР");

підписний номер або підпис;

знак закінчення телеграми - "тире" (-), кодові комбінації "ПК" і "ПР";

знак кінця телеграми (ЗКТ) - шість кодових комбінацій "ПР" і шість кодових комбінацій "цифри";

ознака кінця повідомлення - НННН і два "пропуски".

Зразки складання телеграм наведено в додатках 4-6 до цієї Інструкції.

Під час заготовлення телеграми українською мовою літери "і", "ї" слід передавати за допомогою двох клавіш "ЛАТ" та "И (І)";

5) для передавання телеграм каналами, підключеними до центрів комутації повідомлень, перед заголовком необхідно передати передзаголовок, який складається за визначеним форматом без допусків.

Наприклад:

Для некомутованих каналів зв’язку

де 1 - порядковий номер телеграми при передаванні;

2 - позначка про категорію терміновості та оброблення (одна або дві літери);

3 - шестизначний маршрутний індекс.

Після передавання телеграми зазначаються час її передавання, а також ознака кінця повідомлення - НННН і два "пропуски";

6) виправляння помилок при перфорації на рулонному телеграфному апараті допускається тільки за допомогою важеля, повернення перфострічки з наступним натисканням на клавішу "ЛАТ". При підготовці телеграми для іншого носія виправлення помилок залежить від типу термінального пристрою;

7) у телеграмах, прийнятих на морських і річкових суднах, плавбазах і суднах рибного господарства, службовий заголовок складається за визначеною формою.

Наприклад:

Т/Х УКРАЇНА ОДС/ДМРТ 15 23 30/2 1050=,

де Т/X - теплохід;

ОДС - скорочена назва Одеського порту, до якого приписане судно;

ДМРТ - належність зазначеного судна до Державної адміністрації морського і річкового транспорту; далі - заголовок відповідно до цієї Інструкції;

8) телеграми "поза категорією", "позачергова", категорії "Президент України", "вища урядова", криптограми і міжнародні телеграми обробляються згідно з окремими інструкціями;

9) після передавання кожної телеграми на телеграфному бланку оформляється графа "передавання", де зазначаються дата і час передавання, номер робочого місця;

10) облік усієї телеграфної документації, що стосується оброблення телеграм, ведеться за добу;

11) оригінали телеграм і контрольна телеграфна документація здаються для зберігання до архіву згідно з описом;

12) у телеграфній документації, що підлягає зберіганню, необхідно зазначати:

"передавання" або "приймання";

число, місяць (словом) і рік;

номер робочого місця;

з якого та до якого часу використовувалися носії;

підпис працівника оператора, який оформив стрічку (рулон), тощо.

Перелік обов’язкових робочих місць, які повинні бути на ЦКП, визначено в додатку 7 до цієї Інструкції.

9.3. Приймання телеграм:

1) телеграми приймаються відповідно до вимог Правил;

2) у кінцевому пункті, включеному до мережі з комутацією повідомлень, телеграма приймається від ЦКП із сформованою розпискою за такою формою:

Передзаголовок

Рядок довідкових даних

Л І Н І Я

Р О З Р И В У

ТЕЛЕГРАМА

(Службовий заголовок)

(Адреса)

(Текст)

НННН ХХХХ ХХ.ХХ XXX

Час     дата пор. нр.

Л І Н І Я

Р О З Р И В У

РОЗПИСКА

ПРИЙНЯТА ХХ.ХХ XX ГОД XX ХВ ПОР XXX XX

(Службовий заголовок)

(Адреса) ОТРИМАВ ГОД ХВ.

Передзаголовок, довідкові дані, касовий номер і час приймання телеграми, вказані після знаків НННН, становлять журнальний запис телеграм, присвоєний при прийманні. Ці дані зберігаються у кінцевому пункті після доставки телеграми адресату;

3) працівник оператора, приймаючи телеграми на рулонному телеграфному апараті, зобов’язаний виконати такі дії:

відірвати рулонну стрічку з надрукованою телеграмою, відокремити від телеграми частину стрічки, на якій надруковано поточний час, згідно з яким буде сформовано журнальний запис;

упевнитись, що текст телеграми має належну якість, підрахувати кількість слів і звірити її із зазначеною у службовому заголовку;

оформити та засвідчити підписом бланк телеграми, записавши у верхній його частині на вільному місці дату, час приймання, порядковий номер телеграми, присвоєний під час приймання;

оформити журнальний запис на частині рулонної стрічки шляхом запису у правій верхній частині порядкового номера телеграми, присвоєного при прийманні. Порядкова нумерація ведеться за кожну добу, починаючи з першого номера. На вільному місці зазначаються касовий номер, категорія телеграми, позначка "люкс" (якщо телеграма підлягає доставці на художньому бланку), час приймання (якщо він не надрукований автоматично), після чого стрічка з журнальним записом закріплюється на наколці, а бланк телеграми надсилається в підрозділ оператора, що доставляє телеграми адресату;

4) телеграми категорії "Президент України", "вища урядова", "урядова" наклеюються на відповідні бланки так, щоб лівий край рулонної стрічки збігався з лівим краєм бланка;

5) телеграми, що підлягають доставці на художніх бланках, наклеюються на внутрішньому боці по всій ширині розгорнутого художнього бланка так, щоб вони не виступали за край бланка;

6) при прийманні телеграм на відповідних бланках у графі "приймання" зазначаються дата, час приймання, що засвідчується підписом працівника оператора, який прийняв телеграму;

7) якщо телеграму прийнято зі спотвореннями, дозволяється виправляти помилки (але не більше ніж дві) кульковою ручкою шляхом написання правильного знака замість помилкового;

8) за наявності у телеграмі спотворених слів, знаків або цифр, а також при розбіжності кількості слів в отриманій телеграмі із зазначеними у службовому заголовку необхідно надіслати до пункту подання телеграми службову телеграму із запитом про уточнення тексту;

9) після оброблення останньої телеграми за зміну працівник оператора здає чергування: на чистій смужці паперу записує дату, експлуатаційний номер робочого місця, час здавання чергування, порядковий номер останньої прийнятої телеграми, кількість прийнятих за зміну телеграм, проставляє підпис, закріплює цю смужку паперу на наколку, вивільняє один кінець нитки, знімає всю пачку записів з наколки і зброшуровує її;

10) для індексації вхідних телеграм необхідно керуватися:

списком вулиць, проспектів, провулків, площ міста або іншого населеного пункту із зазначенням номерів поштового відділення, які їх обслуговують;

режимом роботи телеграфного зв’язку у поштовому відділенні та схемою передавання телеграм у внутрішній міській телеграфній мережі;

картотекою або списком зареєстрованих скорочених і умовних адрес із зазначенням номерів поштових відділень і номерів абонентських установок мережі АТ/Телекс;

довідником абонентів місцевої телефонної мережі;

11) вхідні телеграми, що були надіслані не за призначенням, повинні передаватися до пункту призначення з позначкою "ДОСИЛАЄТЬСЯ ..." (зазначається номер поштового відділення) або досилатися згідно з адресою.

Зазначена позначка передається у службовому заголовку до знака розділу.

9.4. Оброблення телеграм при обміні по телефону:

1) передавання і приймання телеграм по телефону з одного до іншого підрозділу оператора дозволяються у разі відсутності телеграфного зв’язку або його пошкодження. За наявності телеграфного зв’язку передавання і приймання телеграм по телефону не дозволяються.

У разі обміну телеграмами по телефону забезпечується таємниця змісту телеграм;

2) підрозділи оператора, між якими здійснюється обмін телеграмами з позначкою "засвідчена" по телефону, визначаються внутрішнім наказом оператора із зазначенням посад і прізвищ працівників оператора, яким доручається виконання цих обов’язків;

3) черговість надання телефонного зв’язку для телефонних розмов і для обміну телеграмами визначається категорією, за якою замовлено телефонну розмову, і категорією телеграми, що надійшла для передавання.

При одночасному надходженні замовлення на телефонну розмову і телеграми однакової категорії у першу чергу надають розмову. При кількох замовленнях на телефонні розмови і телеграми однакової категорії надання телефонного зв’язку чергують: спочатку надають розмову, а потім передають телеграму;

4) під час приймання телеграм по телефону їх записують на бланках чітким, розбірливим почерком, а за наявності телеграфного апарата або іншого термінала - одночасно готують їх для передавання каналами телеграфного зв’язку;

5) при передаванні телеграми по телефону її обов’язково перевіряють повним зворотним передаванням. Прізвища працівників оператора, які забезпечили передавання і приймання, записуються на бланках прийнятої та переданої телеграм;

6) забороняється передавання по телефону міжнародних телеграм. Такі телеграми досилаються поштою до найближчого підрозділу оператора, який має телеграфний зв’язок, або від нього до місця призначення;

7) усі прийняті і передані по телефону телеграми записуються до апаратного журналу.

X. Доставка телеграм адресатам

10.1. Доставка телеграм організовується відповідно до Правил:

1) доставка і вручення телеграм адресатам здійснюються:

листоношами з доставки телеграм;

листоношами в населених пунктах, у яких немає засобів телеграфного зв’язку;

шляхом видачі у підрозділах оператора телеграм, адресованих "до запитання";

шляхом вкладання до абонентських поштових скриньок;

по телефону або факсимільному апарату;

на адреси підприємств, установ та організацій, які мають установки АТ/Телекс - безпосередньо на ці установки.

Час передавання телеграми абонентським зв’язком вважається часом вручення її адресату.

Не дозволяється передавати по телефону зміст телеграм з позначками "засвідчена" та "повідомлення телеграфом". Час передавання по телефону вважається часом вручення телеграми адресату;

2) телеграми "поза категорією", "позачергова", категорій "Президент України", "вища урядова", "урядова", "термінова" та "звичайна" доставляються у такій послідовності:

телеграми "поза категорією", "позачергова", категорій "Президент України", "вища урядова", "урядова" доставляються протягом усієї доби в мм. Київ, Сімферополь, Севастополь, в обласні і районні центри та інші населені пункти, де телеграфний зв’язок працює цілодобово, незалежно від режиму роботи підрозділів оператора;

телеграми "термінова" і "звичайна" в мм. Київ, Сімферополь, Севастополь, в обласні і районні центри та в інші населені пункти, де телеграфний зв’язок працює цілодобово, незалежно від режиму роботи підрозділів оператора доставляються з 8-00 до 21-00 год.

У решті підрозділів оператора, обладнаних засобами телеграфного зв’язку з обмеженим режимом роботи, термінові і звичайні телеграми доставляються протягом часу роботи підрозділів оператора.

Після припинення роботи міських підрозділів оператора з обмеженим режимом роботи доставка телеграм здійснюється черговими підрозділами оператора, якщо це передбачено договором.

Телеграми, які підлягають передаванню у міські підрозділи оператора, що здійснюють доставку і припиняють роботу о 21-00 год., повинні бути передані до 20 год. 30 хв. З 20 год. 30 хв. до 8-00 год. наступного дня всі телеграми, що надійшли до цих підрозділів, зберігаються у пам’яті ЦКП (або ЕТК КП) і передаються після їх відкриття.

Телеграми, що надійшли пізніше ніж за 30 хвилин до припинення або після припинення доставки, повинні бути вручені з першою доставкою до 1000 год.

Телеграми, доставлені після 10-00 год., вважаються уповільненими.

Телеграми на адреси підприємств, установ та організацій, які мають абонентські установки, передаються безпосередньо на ці установки.

Підприємствам, установам та організаціям телеграми доставляються в міру їх надходження у підрозділ оператора, що здійснює доставку, у строки, зазначені в їх письмових заявах, договорах.

Телеграми доставляються періодично (2-3 рази на день) відповідно до умов договору.

Телеграми на адресу підприємства, установи або організації, що надійшли пізніше ніж за годину до часу закінчення приймання телеграм, зазначеного в заяві, доставляються наступного робочого дня протягом перших трьох годин роботи підприємства, установи, організації.

Телеграми, що надійшли менше ніж за годину до припинення роботи підприємства, установи або організації, які мають абонентські установки, але не забезпечили цілодобове їх включення, не доставляються, а зберігаються в пам’яті ЦКП, ЕТК КП. Після початку роботи підприємства, установи, організації телеграми передаються на їх абонентські установки без урахування контрольних строків.

Телеграми, адресовані до військових частин, видаються у підрозділі оператора за довіреністю військовим листоношам на підставі письмового повідомлення або договору, що укладається між оператором і військовою частиною.

Телеграми із замовленим строком вручення, вітальні телеграми (з днем народження, новосіллям тощо) доставляються адресатам у визначений день або в день їх надходження до підрозділу оператора.

Час доставки телеграм визначається відповідно до Правил;

3) телеграми, адресовані в сільську місцевість, доставляються адресатам відповідно до Правил.

10.2. При обробленні вхідних телеграм в експедиції відділень поштового зв’язку експедитор зобов’язаний:

перевірити наявність на кожній телеграмі підпису працівника оператора, який прийняв телеграму;

перевірити наявність на зворотному боці бланка телеграми з позначкою "засвідчена" встановлених підтверджувальних написів про її приймання у відділенні поштового зв’язку і чіткого відбитка печатки "для телеграм". У написі зазначаються: слова "Телеграма прийнята по апарату", назва відділення поштового зв’язку, число, місяць і рік приймання телеграми, посада і підпис. Написи на телеграмі можуть підтверджуватися керівником відділення поштового зв’язку.

Кожна телеграма надсилається на доставку з чітким відбитком календарного штемпеля, дата на якому відповідає даті надходження телеграми до експедиції;

розшифрувати умовну або скорочену адресу (крім відомих листоношам адрес) і чітко написати у розписці повну адресу;

у разі надходження телеграми "термінова розмова" та "розмова" встановити за довідником адресу міжміського переговорного пункту та зазначити її під текстом;

виписати розписку (ф. ТГ-32), зразок якої наведено у додатку 8 до цієї Інструкції, підготувати і передати її листоноші за його підписом в експедиторській картці (ф. ТГ-36) (додаток 9);

перед доставкою вхідної телеграми з повідомленням про вручення у розписці і в експедиторському документі зробити відповідну позначку ("повідомлення телеграфом", "повідомлення телеграфом термінове") і одразу підготувати службову телеграму-відповідь. Після повернення листоноші з доставки або після передавання телеграми з повідомленням абонентським зв’язком (час передавання по апарату вважається часом вручення адресату) негайно (не пізніше ніж через 30 хвилин) оформити і надіслати службову телеграму до пункту подання (час вручення-передавання у службовій телеграмі зазначається київський).

Наприклад:

ВІННИЦЯ 6 ВН=6/1504 24/5 ГЛАДКОВУ ВРУЧЕНА ОСОБИСТО 24/5 1605=ЧТ ШЕВЧЕНКО-;

ХАРКІВ 10 ВН=10/27501 23/2 СІРЕНКУ ПЕРЕДАНА АБОНЕНТСЬКИМ ЗВ’ЯЗКОМ СУМСЬКОМУ

ОБЛСІЛЬГОСПУ 23/2 1510=КДД СИДОРЕНКО-.

Якщо телеграму з повідомленням про вручення адресовано "до запитання" після того, як її запитано, до пункту подання негайно надсилається повідомлення про вручення. Не запитану протягом 30 днів телеграму здають до архіву на зберігання. Якщо телеграму адресату не вручено, у телеграфному повідомленні зазначають його повну адресу і причину невручення;

у разі неможливості доставити адресату телеграму (у разі його непроживання, відмови від одержання телеграми, вибуття тощо) надіслати до пункту подання повідомлення про недоставку телеграми із зазначенням повної адреси і причини невручення з використанням телеграфного коду "Зв’язок".

Наприклад:

ОДЕСА 12 ВН=12/2345 18/9 ГОГОЛІВСЬКА 20 КВ 17

ПЕТРЕНКУ КІОСК=ВН ХОХЛОВА-;

якщо телеграму неможливо вручити через відсутність адресата, через дві доби з моменту отримання телеграми в експедиції надіслати службове повідомлення до пункту подання;

на телеграму, доставка якої виконується з додатковими послугами, виписати квитанцію, в якій зазначити суму доплати, і вручити квитанцію листоноші разом з телеграмою;

контролювати за розписками правильність і своєчасність вручення телеграм, наявність у розписках підписів отримувачів і часу одержання телеграми, зазначеного ними;

з’ясовувати причини невручення адресату кожної телеграми і вживати заходів щодо можливостей доставки телеграм за призначенням;

контролювати дотримання контрольних строків проходження телеграм на доставці;

кожну телеграму з позначкою "поштою рекомендована" здати відповідному працівнику оператора у закритому конверті з написом "Поштою рекомендована. Телеграма № ___" із зазначенням повної адреси адресата телеграми, що він має засвідчити підписом. На конверті зазначаються пункт і назва підрозділу оператора, який надсилає телеграму поштою для доставки її адресатові.

10.3. Порядок вручення телеграм:

1) телеграми адресатам вручаються відповідно до Правил;

2) розписки про отримані телеграми підшиваються у пачки згідно з підпунктом 11.1 розділу ХІ цієї Інструкції за днями видачі і зберігаються спочатку на робочому місці видачі телеграм "до запитання", а потім передаються на зберігання до загального архіву, де зберігаються протягом встановленого строку;

3) доставка телеграм, адресованих сезонним організаціям, здійснюється на підставі письмового повідомлення або договору, що укладається між відповідною організацією та підрозділом оператора, у якому обов’язково зазначаються адреса місцезнаходження сезонної організації та строк його дії;

4) телеграми, адресовані на абонентську скриньку, вручаються працівникові відповідного відділення поштового зв’язку за його підписом у ф. ТГ-32 для подальшого вручення адресату;

5) після повернення з доставки телеграм листоноші, що забезпечують їх доставку, здають експедитору розписки на вручені телеграми із зазначенням на зворотному боці розписки свого прізвища;

6) якщо вручити телеграму адресату неможливо, на зворотному боці розписки слід зазначити причину;

7) у разі відмови адресата від одержання телеграми на телеграмі проставляється позначка ("відмова") за підписом адресата. Якщо адресат відмовляється ставити підпис, листоноша проставляє відповідну позначку зі своїм підписом;

8) усі телеграми повинні оброблятися і доставлятися згідно з контрольними строками оброблення телеграм на передаванні і доставці (додаток 10).

XI. Подальше оброблення телеграм

11.1. Подальше оброблення телеграм забезпечується шляхом:

підбору телеграм за касовими вихідними номерами і робочими місцями приймання, брошурування у пачки, звіряння наявності відпрацьованих телеграм за підсумковими записами в апаратних журналах;

перевірки правильності погодинних і добових підсумків, ведення апаратних журналів, оформлення контрольних стрічок та інших носіїв, правильності ведення телеграфної документації відповідно до чинних інструкцій;

організації і забезпечення зберігання телеграм та всієї телеграфної документації, а також знищення її після закінчення строку зберігання;

виконання в установлені контрольні строки запитів на телеграми, що надходять протягом усього строку їх зберігання;

обліку часу оброблення і проходження телеграм згідно з установленими контрольними строками;

перевірки за позначками на бланках телеграм (у графах "приймання", "передавання") і розписках, чи всі телеграми передані і доставлені;

контролю за своєчасним надходженням повідомлень на вихідні телеграми з повідомленнями про вручення;

контролю якості оброблення телеграм експлуатаційним і технічним персоналом, аналізу показників якості роботи і розробки заходів щодо поліпшення роботи відповідно до Інструкції з контролю якості оброблення телеграм.

11.2. Наявність телеграм визначається за розписками на доставлені телеграми та бланками телеграм, переданих каналами зв’язку.

11.3. Наявність телеграм визначається:

вихідних - за касовими номерами оригіналів телеграм;

вхідних - за порядковими номерами телеграм або розписками на вручені телеграми;

транзитних і вхідних (у транзитних вузлах) - за номерами робочих місць приймання, за порядковими номерами телеграм і часом приймання;

схемні - за оригіналами телеграм, копіями телеграм за списком пунктів схеми з позначками про їх передавання та за розписками на доставлені схемні телеграми.

11.4. Підсумок наявності прийнятих за добу телеграм повинен відповідати:

квитанційним книгам або стрічкам РРО;

спискам телеграм, прийнятих у рахунок авансу;

апаратним журналам приймання;

книгам реєстрації вихідних службових телеграм. Визначення наявності телеграм за минулу добу повинно бути закінчене до кінця поточної доби.

11.5. Усі телеграми після їх підбору за касовими номерами і робочими місцями приймання брошурують у пачки, на обкладинках яких за підписом особи, що здійснює контроль, зазначають: вид телеграм (вихідні, транзитні тощо), дату приймання, номер робочого місця, кількість телеграм.

XII. Контроль і перевірка строків оброблення телеграм

12.1. Відповідність строків проходження телеграм "поза категорією", "позачергова", категорій "Президент України", "вища урядова", "урядова" і "термінова" контрольним строкам перевіряється уповноваженою особою оператора щодня протягом доби.

Підрозділи оператора, загальне навантаження яких становить більше ніж 500 телеграм на добу, 4-5 разів на місяць проводять контрольні перевірки швидкості проходження телеграм на передавання. Перевірці підлягають телеграми всіх категорій, передані протягом доби на всіх робочих місцях. В інших підрозділах перевірка дотримання строків передавання телеграм проводиться щодня.

Облік проводиться на кожному робочому місці окремо з метою забезпечення якісних показників при обробленні телеграм.

12.2. У підрозділах оператора, де проводиться облік проходження телеграм на доставці, здійснюється щоденна перевірка усіх доставлених телеграм.

12.3. Підрозділи оператора не менше ніж один раз на місяць проводять перевірку дотримання вимог щодо обліку уповільнення телеграм на доставці з підбиранням розписок за експедиторськими картками, за маршрутом доставки. Також перевіряється час виходу і повернення листоноші після доставки телеграм.

Результати перевірки строків проходження телеграм враховуються у документах первинного обліку і звітності.

12.4. Строки проходження телеграм на передаванні (каналами зв’язку) обчислюються від часу приймання телеграм від відправників (у тому числі абонентським зв’язком) по телефону до часу закінчення передавання каналами зв’язку.

12.5. Строки проходження службових телеграм при передаванні обчислюються від часу приймання по апарату до часу передавання з додаванням контрольного строку на оброблення службових телеграм (підготовка відповіді).

12.6. Строки проходження телеграм, затриманих внаслідок необхідності отримання додаткової інформації шляхом службових запитів, обчислюються від часу первинного приймання по апарату або від відправника, а не від часу одержання довідки.

12.7. Строки проходження вихідних телеграм, прийнятих у рахунок авансу, на передаванні обчислюються від часу приймання, який зазначається у службовому заголовку після оформлення приймання цих телеграм у касі.

12.8. Усі телеграми, що підлягають передаванню каналами зв’язку підрозділами з обмеженим режимом роботи, які надійшли раніше ніж за 30 хвилин до припинення роботи, повинні бути передані у той самий день у встановлені контрольні строки.

Строки проходження телеграм, прийнятих пізніше ніж за 30 хвилин до припинення роботи підрозділу з обмеженим режимом роботи, якщо ці телеграми за умовами значного навантаження не були передані, обчислюються з початку наступного робочого дня цього підрозділу.

12.9. Строки доставки телеграм (для прискорення переданих по телефону) обчислюються від часу приймання (каналами зв’язку, по телефону) до часу передавання адресату по телефону.

12.10. Строк доставки телеграми обчислюється від часу приймання (каналами зв’язку, по телефону) до часу вручення адресатам.

При цьому:

строк доставки телеграми, врученої адресату з повторним приходом листоноші, обчислюється від часу приймання каналами зв’язку (по телефону) до часу першого приходу листоноші. Таку телеграму враховують як доставлену тільки один раз;

строк доставки телеграми з позначкою "поштою рекомендована", адресованої "до запитання", на абонентську скриньку, до військової частини, обчислюється від часу приймання каналом зв’язку до часу здавання до підрозділу оператора або відділення поштового зв’язку.

12.11. До загального строку доставки телеграм не враховується час на перерви, час припинення приймання телеграм підприємствами, установами та організаціями, зазначений в їх письмових заявах, а також час, протягом якого телеграми не доставляються.

XIII. Термін зберігання і порядок знищення телеграфної документації

13.1. Телеграфна документація зберігається в архіві поточного зберігання не менше ніж 10 діб. Після спливу зазначеного терміну телеграфну документацію зберігають в архіві довготривалого зберігання.

13.2. На всі види телеграфної документації встановлено строк зберігання три роки з дня подання телеграми для пересилання, а також документів, які її стосуються.

13.3. Порядок зберігання телеграфної документації забезпечує таємницю листування.

13.4. Після закінчення строку зберігання телеграфної документації складається акт з описом документів, що підлягають знищенню.

13.5. Вилучення та перегляд телеграм і документів, які їх стосуються, допускаються тільки у випадках, встановлених законодавством.

13.6. Телеграми, які підлягають перегляду та вилученню, затримують як на передаванні, так і на доставці. Телеграми переглядають і вилучають у присутності керівника підрозділу оператора чи його заступника. Про вилучення та затримання телеграми складається акт за підписами керівника підрозділу оператора чи його заступника і представника, який надав дозвіл прокурора чи рішення (постанову) суду.

Акт залишається у підрозділі оператора.

Заступник директора
департаменту -
начальник 3 управління
Департаменту стратегії
розвитку зв’язку
Адміністрації Держспецзв’язку


О.О. Майорніков
Додаток 1
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 3.1)

БЛАНК ТЕЛЕГРАМИ
(ф. ТГ-1)Додаток 2
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 4.3)

ф. ТГ-71

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення

Число і місяць

Номер телеграми

Час подання

Категорія повідомлення

Куди і кому адресовано телеграму

Адреса та прізвище відправника телеграми

Коли надійшло повідомлення

Підпис особи, яка надіслала повідомлення відправникові

Примітка

год.

хв.

число

год.

хв.

__________
Примітка.

Виготовляється на білому папері, друкування з обох боків, розмір 297х210 мм.
Додаток 3
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 4.7)

СПИСОК
телеграм, що приймаються у рахунок авансу
(ф. ТГ-33)


Додаток 4
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 9.2)

ЗРАЗОК
складання телеграми із засвідченням підпису відправника


Додаток 5
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 9.2)

ЗРАЗОК
складання телеграми з дорученням, із посвідчувальним написом нотаріуса та підтверджувальним підписом працівника оператора


Додаток 6
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 9.2)

ЗРАЗОК
складання телеграми із засвідченням фактуДодаток 7
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 9.2)

ПЕРЕЛІК
обов’язкових робочих місць, які повинні бути на ЦКП (ЕТК-КП)

№ з/п

Найменування службового робочого місця

Індекс

1

Робоче місце індексації телеграм і приймання телеграм від абонентів АТ/Телекс

XXX911

2

Робоче місце начальника зміни

XXX988

3

Робоче місце приймання телеграм служби "Погода"

XXX983

4

Робоче місце для складання телеграм "авіа" і "шторм"

XXX984

5

Робоче місце приймання криптограм і неіндексованих вищих урядових телеграм

XXX985

6

Робоче місце контрольно-довідкової дільниці

XXX987

7

Робоче місце оброблення міжнародних телеграм

XXX986
Додаток 8
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 10.2)

ЗРАЗОК
заповнення розписки на отримання телеграми


Додаток 9
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 10.2)


ЗРАЗОК

ф. ТГ-36

ЕКСПЕДИТОРСЬКА КАРТКА

"____" ______________________ 20__ року

Прізвище, ім’я, по батькові
листоноші


Івченко П.В.

Номер доставкової дільниці

Номер бланка телеграми

Кількість вручень

Кількість телеграм

Час виходу листоноші

Час повернення листоноші

Час вручення за нормою

Фактично затрачений час

Підпис листоноші

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

2

86, 87, 705

3

3

8

05

8

30

1

-

-

25

Івченко

1

91-94

3

4

8

40

9

10

2

-

-

30

Івченко
Додаток 10
до Інструкції з оброблення телеграм
операторами, провайдерами
телекомунікацій
(пункт 10.3)

1. Контрольні строки оброблення телеграм на передаванні і доставці

Категорія телеграми

Контрольні строки оброблення у підрозділах оператора, провайдера телекомунікацій

на передаванні

на доставці

год.

хв.

год.

хв.

Позачергова

"шторм"

-

АТВС,

-

4

-

-


ЦКП, ЕТК П,

-

6

-

-


АТ;

-

10

-

-

"авіа"

-

АТВС,

-

6

-

30


ЦКП, ЕТК КП,

-

6

-

-


АТ;

-

15

-

-

"аварія"

-

АТВС,
-


ЦКП, ЕТК КП;

-

10

1

-

"Президент України", "вища урядова", "урядова", "термінова" (метео);

-

30

1

-

"звичайна"

1

-

2

-

2. Додаткові контрольні строки на оброблення телеграм

2.1. Час на передавання багатослівних телеграм "шторм" та "авіа" збільшується відповідно до Інструкції про приймання та оброблення телеграм "шторм", "авіа" та "метео", затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 22 січня 2016 року № 41, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 203/28333.

2.2. На передавання телеграм категорій "Президент України", "вища урядова", "урядова" та "термінова", які складаються більше ніж із 150 слів, контрольний строк збільшується на 10 хвилин.

2.3. На виконання службових телеграм встановлюється строк - одна година.

2.4. На повторну заготовку спотвореної телеграми встановлюється строк - 30 хвилин.

3. Контрольні строки проходження телеграм від відправника до адресата

3.1. У межах міст (місцеві), між містами, в тому числі між обласними центрами:

для телеграм категорії "звичайна" - до 6 годин;

для телеграм категорії "термінова" - до 3 годин;

для повідомлень про вручення телеграми - до 24 годин.

3.2. Між містами та районними центрами, між районними центрами:

для телеграм категорії "звичайна" - до 10 годин;

для телеграм категорії "термінова" - до 5 годин;

для повідомлень про вручення телеграми - до 24 годин.

3.3. Між містами та іншими населеними пунктами:

для телеграм категорії "звичайна" - до 20 годин;

для повідомлень про вручення телеграми - до 48 годин.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 611 від 03.10.2016}вгору