Документ z0515-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.12.2011, підстава - z1483-11

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
11.04.2006 N 5619
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2006 р.
за N 515/12389
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг
N 673 ( z1483-11 ) від 27.10.2011 }
Про затвердження Положення про особливості
укладання договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України
"Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про особливості укладання договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (додається).
2. Юридичному департаменту разом з Департаментом державного
регулювання та розвитку ринків фінансових послуг забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити публікацію Положення про особливості
укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів у засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.
Голова В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 11 квітня 2006 р. N 219
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
11.04.2006 N 5619
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2006 р.
за N 515/12389

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості укладання договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів

Це Положення відповідно до частини другої статті 15 Закону
України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ) (далі - Закон) визначає особливості укладання
договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у
такому значенні: 1.1.1. Внутрішній договір страхування - договір обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, який діє виключно на території України. 1.1.2. Страховий сертифікат "Зелена картка" - страховий
сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах - членах
міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка",
які зазначені і не викреслені в такому сертифікаті. 1.1.3. Уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
2. Умови укладання внутрішніх договорів страхування
При укладанні внутрішнього договору страхування страховик
зобов'язаний дотримуватися такого:
2.1. Самостійно встановлювати індивідуальний розмір
страхового платежу шляхом добутку базового платежу та відповідних
коригуючих коефіцієнтів відповідно до законодавства.
2.2. Застосовувати коригуючі коефіцієнти відповідно до схеми
застосування коригуючих коефіцієнтів при укладанні договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, наведеної у додатку до
цього Положення.
2.3. У разі, коли значення коригуючих коефіцієнтів
знаходяться у визначених межах, страховик встановлює значення
коефіцієнтів самостійно в цих межах, при цьому значення таких
коефіцієнтів розраховується з кратністю 0,01.
2.4. При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих
коефіцієнтів II, III, IV типів не може бути меншим за половину
коригуючого коефіцієнта I типу та перевищувати трикратний його
розмір. Якщо добуток коригуючих коефіцієнтів II, III, IV типів є
меншим половини коригуючого коефіцієнта I типу, то застосовується
половина коригуючого коефіцієнта I типу, а в разі, коли добуток
коригуючих коефіцієнтів II, III, IV типів є більшим трикратного
розміру коригуючого коефіцієнта I типу, то застосовується його
трикратний розмір.
2.5. Посвідчувати факт укладання внутрішнього договору
страхування полісом обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, типовий
зразок якого затверджено розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 N 3103
( v3103486-04, va103486-04, vb103486-04 ).
2.6. Заповнювати поліс обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів відповідно до порядку заповнення бланка поліса
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, який встановлюється
Моторним (транспортним) страховим бюро України.
2.7. Надавати страхувальнику спеціальний знак державного
зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням
Моторного (транспортного) страхового бюро України.
3. Умови укладання міжнародних договорів страхування
При укладанні міжнародного договору страхування страховик
зобов'язаний дотримуватися таких вимог:
3.1. Застосовувати розмір страхового платежу відповідно до
чинного законодавства.
3.2. Посвідчувати чинний договір міжнародного страхування
страховим сертифікатом єдиної форми, що застосовується в країнах -
членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена
картка".
Заступник Голови Т.Мосійчук

Додаток
до Положення про особливості
укладання договорів
обов'язкового страхування
цивільно-правової
відповідальності власників
наземних транспортних
засобів

СХЕМА
застосування коригуючих коефіцієнтів
при укладанні договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

------------------------------------------------------------------ | Типи коригуючих | Порядок визначення |Типи договорів | |коефіцієнтів залежно | | страхування | | від | | | |---------------------+--------------------------+---------------| |1. Типу транспортного|Зазначаються відомості в |Договори | |засобу |документі про реєстрацію |страхування | | |транспортного засобу |I-III типів | |---------------------+--------------------------+---------------| |2. Території |Для транспортних засобів, |Договори | |переважного |зареєстрованих в Україні, |страхування | |використання |застосовуються відомості |I-III типів | |транспортного засобу |про місцезнаходження | | | |(місце проживання) | | | |власника, що зазначені в | | | |документі про реєстрацію | | | |транспортного засобу, який| | | |визначений у договорі | | | |страхування. | | | | | | | |Для транспортних засобів | | | |зареєстрованих у інших | | | |країнах застосовується | | | |значення коефіцієнта - 1 | | |---------------------+--------------------------+---------------| |3. Сфери використання|Визначаються особи, |Договори | |транспортного засобу |відповідальність яких |страхування | | |застрахована за договором |I-III типів. | | |страхування. | | | | | | | |У разі, коли |Договори | | |за договором страхування |страхування I, | | |такими особами є фізичні |III типів | | |та юридичні особи, | | | |застосовується коефіцієнт | | | |для юридичної особи | | |---------------------+--------------------------+---------------| |4. Водійського |Значення водійського |Договори | |стажу |стажу визначається як |страхування | | |різниця між поточним |I-III типів. | | |роком та роком видачі | | | |першого посвідчення | | | |водія. | | | | | | | |Якщо договір |Договір | | |страхування укладається |страхування | | |на умовах III типу, але |III типу. | | |в ньому зазначені | | | |декілька осіб, | | | |відповідальність яких | | | |застрахована, при | | | |розрахунку страхового | | | |платежу застосовується | | | |такий коефіцієнт | | | |водійського стажу осіб, | | | |відповідальність яких | | | |застрахована за | | | |договором, що | | | |відповідає особі, | | | |відповідальність якої | | | |застрахована, | | | |з найменшим водійським | | | |стажем серед визначених | | | |у договорі. | | | | | | | |У випадку |Договір | | |відсутності відомостей |страхування | | |про водійський стаж |III типу | | |будь-якої із осіб, | | | |відповідальність яких | | | |застрахована (водіїв | | | |таких осіб), | | | |застосовується | | | |розмір коефіцієнта, | | | |визначений для осіб з | | | |водійським стажем | | | |до 1 року | | |---------------------+--------------------------+---------------| |5. Кількості |Зазначаються відомості в |Договір | |зазначених у |договорі страхування про |страхування | |договорі осіб |кількість осіб, |III типу | | |відповідальність яких | | | |застрахована | | |---------------------+--------------------------+---------------| |6. Наявності або |Наявність вироку суду |Договори | |відсутності в |про притягнення |страхування | |страхувальника |страхувальника |I-III типів | |(протягом |до кримінальної | | |попереднього року) |відповідальності за | | |доведених у |шахрайство по відношенню | | |судовому порядку |до страховика або | | |спроб страхового |випадків, передбачених | | |шахрайства або |підпунктом 38.1.1 | | |випадків, що були |пункту 38.1 ст. 38 | | |підставою для |Закону ( 1961-15 ) | | |пред'явлення | | | |регресного позову | | | |згідно із статтею 38 | | | |Закону ( 1961-15 ) | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Т.Мосійчуквгору