Документ z0514-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.10.1998, підстава - z0637-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 635 від 03.09.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 вересня 1996 р.
за N 514/1539
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МВС
N 622 ( z0637-98 ) від 21.08.98 )
Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України
від 25 березня 1993 року N 164

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ
України, затвердженого Розпорядженням Президента України від 7
жовтня 1992 р. N 157/92-рп, Постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1992 р. N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження
Положення про дозвільну систему" Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом
МВС України від 25 березня 1993 року N 164 ( z0051-93 ), такі
зміни та доповнення: 1.1. Пункт 2.6. після слів "міністром внутрішніх справ
України" доповнити словами: "його першими заступниками, заступником - начальником міліції
громадської безпеки, начальником Головного управління
адміністративної служби міліції", і далі за текстом. 1.2. Пункт 9.17. викласти в такій редакції: "Підставою для видачі дозволу на придбання вогнепальної зброї
та боєприпасів є наявність таких документів: клопотання керівників підприємств, установ, організацій та
господарських об'єднань, в якому зазначається кількість
вогнепальної зброї і боєприпасів, що купуються; акт про придатність приміщення, де зберігатимуться
вогнепальна зброя та боєприпаси, що складається комісією у складі
представників органів внутрішніх справ (міліції і пожежного
нагляду) і зацікавленої організації; наказ керівника підприємства, установи, організації чи
господарського об'єднання про призначення особи, відповідальної за
придбання вогнепальної зброї і бойових припасів (прізвище, ім'я та
по батькові, дата, місце народження і проживання), довідка
(висновок) медичної установи (ЛКК), що така особа за станом
здоров'я може виконувати вказану роботу; платіжне доручення (квитанція) банку про сплату послуг,
пов'язаних з видачею дозволу на придбання вогнепальної зброї і
бойових припасів; письмове підтвердження заводу-виготовлювача або
організації-постачальника вогнепальної зброї про виділення
(поставку) конкретної кількості зброї та боєприпасів до неї". 1.3. Абзац перший пункту 10.2. викласти в такій редакції: "Перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів, а також
мисливського пороху, заряджених мисливських патронів автомобільним
транспортом здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних
документів щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів таким
транспортом. Перевезення зброї, боєприпасів та пороху по шляху
руху здійснюється організацією, яка отримує зброю та боєприпаси, а
охорона - Державною службою охорони або іншими підрозділами
внутрішніх справ. Керівник організації для супроводження цього
вантажу повинен призначити не менше двох осіб, озброєних
вогнепальною зброєю. Для перевезення мають бути виділені криті
автомашини, а при перевезенні пороху - підлога кузова автомашини
встилається повстю, кошмою або іншим відповідним матеріалом. Зброя
і боєприпаси повинні бути упаковані у пристосовану тару, яка
опечатується або опломбовується". 1.4. Пункт 10.5. після слів "Відповідальні за перевезення
зброї і бойових припасів посадові особи спортивних делегацій
(команд)", доповнити словами: "перевозять спортивну зброю у супроводі охорони і після
прибуття...", далі за текстом. 1.5. Пункт 12.2. доповнити четвертим і п'ятим абзацами такого
змісту: "медичний висновок лікувального закладу про відсутність
протипоказань, що перешкоджають одержанню дозволу на придбання або
зберігання зброї. При отриманні дозволу на придбання зброї з метою
спортивно-мисливського полювання пред'являється мисливський
квиток". Абзац четвертий вважати абзацом шостим. 1.6. Пункт 12.5. доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "медичний висновок лікувального закладу про відсутність
протипоказань, що перешкоджають одержанню дозволу (при реєстрації
та перереєстрації) на зберігання вогнепальної зброї". 1.7. Додаток N 2 до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів
викласти в новій редакції (додається). 1.8. Додаток N 3 до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів
викласти в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра внутрішніх справ України - начальника міліції громадської
безпеки генерал-майора міліції Чернишова В.С. та Головне
управління адміністративної служби міліції МВС України (Білоконя
М.В.). Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
Виконуючий обов'язки міністра
генерал-лейтенант міліції Л.В.Бородич
Додаток N 2
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення і використання вогнепальної
зброї, боєприпасів до неї та вибухових
матеріалів
МВС України МВС України МВС України _____________________ _____________________ ____________________
(найменування органу (найменування органу (найменування органу _____________________ _____________________ ____________________
внутрішніх справ) внутрішніх справ) внутрішніх справ)
КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ ДУБЛІКАТ ДОЗВОЛУ N _
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Виданого ____________ Виданого ____________ Виданого ___________
(найменування (найменування (найменування _____________________ _____________________ ____________________
підприємства, устано- підприємства, устано- підприємства, уста-
ви, організації) ви, організації) нови, організації)
Під персональну від- Під персональну від- Під персональну від-
повідальність _______ повідальність _______ повідальність ______ _____________________ _____________________ _____________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
на придбання ________ на придбання ________ на придбання _______
(перелічуються (перелічуються (перелічуються _____________________ _____________________ ____________________
предмети, матеріали, предмети, матеріали, предмети, матеріали, _____________________ _____________________ ____________________
їхня кількість, вага їхня кількість, вага їхня кількість, вага
тощо) тощо) тощо)
Дійсний до Дійсний до Дійсний до
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Примітка: залишається Примітка: додається М.П. Начальник орга-
в органі внутрішніх до матеріалів, які ну внутрішніх
справ, який видав стали підставою для справ
дозвіл видачі дозволу ____________________
(підпис)
Примітка: залишаєть-
ся на руках у покуп-
ця, з відміткою про
отримані предмети,
на які поширюється
дозвільна система
МВС України ______________________
(найменування органу ______________________
внутрішніх справ)
ДОЗВІЛ N _____ "__" _________ 199_ р.
Виданого _____________
(найменування ______________________
підприємства, устано-
ви, організації)
Під персональну відпо-
відальність __________ ______________________
(прізвище, ініціали) на придбання _________
(перелічуються ______________________
предмети, матеріали, ______________________
їхня кількість, вага
тощо)
Дійсний до
"__" _________ 199_ р.
М.П. Начальник органу внутрішніх справ ______________________
(підпис) Примітка: залишається
в торговельній органі-
зації, підприємстві,
організації-виробника
зброї, боєприпасів і
заповнюється на зворо-
ті під час продажу
Додаток N 3
до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання, зберігання, обліку,
перевезення і використання вогнепальної
зброї, боєприпасів до неї та вибухових
матеріалів (лицьовий бік дозволу)
МВС України МВС України МВС України _____________________ _____________________ ____________________
(найменування органу (найменування органу (найменування органу _____________________ _____________________ ____________________
внутрішніх справ) внутрішніх справ) внутрішніх справ)
КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ ДУБЛІКАТ ДОЗВОЛУ N _
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Виданого ____________ Виданого ____________ Виданого ___________
(прізвище, (прізвище, (прізвище, _____________________ _____________________ ____________________
ініціали особи, яка ініціали особи, яка ініціали особи, яка _____________________ _____________________ ____________________
одержала дозвіл, її одержала дозвіл, її одержала дозвіл, її
адреса) адреса) адреса)
на придбання ________ на придбання ________ на придбання _______
(марка, (марка, (марка, _____________________ _____________________ ____________________
калібр зброї) калібр зброї) калібр зброї) Дійсний до Дійсний до Дійсний до
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Примітка: залишається Примітка: додається М.П. Начальник від-
в органі внутрішніх до матеріалів, які ділу внутрішніх
справ, який видав стали підставою для справ
дозвіл видачі дозволу ____________________
(підпис)
Примітка: залишаєть-
ся на руках у покуп-
ця. При купівлі
зброї заповнюється
на звороті торгове-
льною організацією і
пред'являється при
реєстрації в органи
внутрішніх справ, а
також дає право на
перевезення купленої
зброї

МВС України ______________________
(найменування органу ______________________
внутрішніх справ)
ДОЗВІЛ N _____ "__" _________ 199_ р.
Виданого _____________
(прізвище, ______________________
ініціали особи, яка ______________________
одержала дозвіл, її
адреса)
на придбання _________
(марка, ______________________
калібр зброї) Дійсний до
"__" _________ 199_ р.
М.П. Начальник відділу внутрішніх справ ______________________
(підпис) Примітка: залишається
в торговельній органі-
зації і заповнюється
під час продажувгору