Документ z0512-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2016  № 101


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2016 р.
за № 512/28642

Про внесення змін до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства

Відповідно до підпункту 62 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року № 464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 року за № 18/16034, що додаються.

2. Державній екологічній інспекції України (Заїка А.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної екологічної інспекції Заїку А.М.

В.о. Міністра

Г.О. Вронська

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
16.03.2016 № 101


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 квітня 2016 р.
за № 512/28642

ЗМІНИ
до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства

1. У пункті 3.6 глави 3:

в абзаці п’ятому слова «звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства» замінити словами «обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.».

2. Доповнити главу 4 після пункту 4.15 новим пунктом 4.16 такого змісту:

«4.16. На підставі акта перевірки, складеного за результатами проведення планової або позапланової перевірки, в ході якої виявлено порушення вимог природоохоронного законодавства, орган Держекоінспекції за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування державний інспектор протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.»

У зв’язку з цим пункти 4.16 - 4.28 вважати відповідно  пунктами 4.17 - 4.29.

3. У додатках 1, 2 та 3 до Порядку слова та цифри «статті 20» замінити словами та цифрами «статті 20-2».

Заступник директора
Юридичного департаменту
Міністерства екології
та природних ресурсів України
С.М. Губавгору