Документ z0512-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2016, підстава - z0310-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
07.05.2007 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2007 р.
за N 512/13779
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 203 ( z0310-16 ) від 09.02.2016 }
Про затвердження Порядку та умов проведення
конкурсів, переліку документів, що необхідні
для часткового відшкодування відсоткових ставок
за кредитами, що надаються суб'єктам малого
та середнього бізнесу на реалізацію
інвестиційних проектів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва
N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 }

Відповідно до пункту 5 Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються
суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації
інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.04.2007 N 634 ( 634-2007-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсів, перелік
документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього
бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, що додається.
2. Департаменту розвитку підприємництва та міжнародного
співробітництва (Корнійчук В.Г.) забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
доведення його до відома територіальних органів Держпідприємництва
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Г.М.Білоуса.
В.о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва К.О.Ващенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України В.А.Копилов
Заступник Міністра
економіки України О.О.Слюсаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
07.05.2007 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2007 р.
за N 512/13779

ПОРЯДОК
та умови проведення конкурсів, перелік документів,
що необхідні для часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, що надаються
суб'єктам малого та середнього бізнесу
на реалізацію інвестиційних проектів
{ У тексті Порядку слово "Держпідприємництво" у всіх
відмінках замінено словом "Держкомпідприємництво"
у відповідному відмінку згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 }
1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору
суб'єктів малого та середнього бізнесу (далі - конкурсний відбір)
для надання їм за рахунок коштів державного бюджету часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються на
реалізацію інвестиційних проектів (далі - часткове відшкодування).
2. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу,
територіальні органи Держкомпідприємництва України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи Держкомпідприємництва) за погодженням з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями подають
пропозиції до Держкомпідприємництва України щодо складу конкурсної
комісії (далі - комісія) у кількості п'яти осіб, який
затверджується наказом Голови Держкомпідприємництва України. До складу комісії входять представники: територіального органу Держкомпідприємництва; Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; державної податкової адміністрації та контрольно-ревізійного
управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (за згодою). Комісію очолює голова територіального органу
Держкомпідприємництва, а секретарем є представник територіального
органу Держкомпідприємництва.
3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється
територіальним органом Держкомпідприємництва в друкованих засобах
масової інформації у 5-денний строк після затвердження складу
комісії і має містити: строк проведення конкурсу; умови проведення
конкурсу, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання
заявок та інших документів; адресу територіального органу
Держкомпідприємництва, за якою приймаються документи; телефон для
довідок.
4. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі
та документів, що додаються до них, з дня публікації оголошення
про проведення конкурсу, а закінчує за 5 робочих днів до початку
проведення останнього засідання комісії. Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата
засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Комісія
розглядає заявки претендентів не рідше одного разу на місяць. Дата
останнього розгляду - не пізніше 1 грудня поточного року. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 } Заявки на участь у конкурсі, одержані комісією після
закінчення строку подання, не розглядаються.
5. Для участі в конкурсі допускаються суб'єкти малого та
середнього бізнесу, які отримали кредити в банках на реалізацію
інвестиційних проектів, але не пізніше 20 листопада поточного року
(далі - претендент). { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 }
6. Право на одержання часткового відшкодування не мають
претенденти, які: здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти,
надання в оренду нерухомого майна; отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами
та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій; визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про
банкрутство; перебувають у стадії припинення юридичної особи або
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту
або свого фінансового стану; мають заборгованість перед бюджетом та / або Пенсійним фондом
України. Претендент несе персональну відповідальність за достовірність
поданої інформації.
7. Претендент подає до комісії заявку у двох примірниках за
зразком згідно з додатком 1, а також: бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування) інвестиційного
проекту; нотаріально засвідчену копію кредитного договору, укладеного
з банком; копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий
банком; довідку-розрахунок банку про погашення кредиту, суму
нарахованих та фактично сплачених відсотків за користування
кредитом; { Абзац сьомий пункту 7 в редакції Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 } копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за
користування кредитом за поточний рік; { Абзац восьмий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0394-08 )
від 24.04.2008 } копії фінансової звітності за попередній рік та за останній
звітний період за формами: N 1 "Баланс" до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ), N 2 "Звіт про
фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ),
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ) "Про затвердження Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку", зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 21.06.99 за N 396/3689, N 397/3690 (із змінами), - для
середніх підприємств; { Абзац дев'ятий пункту 7 в редакції Наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 } копії фінансової звітності за попередній рік та за останній
звітний період за формами: N 1-м "Баланс", N 2-м "Звіт про
фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва",
визначеними наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000
N 39 ( z0161-00 ) "Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого
підприємництва"", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами), - для малих підприємств;
{ Пункт 7 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 } копію декларації про доходи за попередній рік та за останній
звітний період (форма N 1 "Декларація про доходи, одержані з
1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного року"
до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття
підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12
( z0064-93 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
09.06.93 за N 64 (із змінами), - для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, що оподатковуються у загальному
порядку або застосовують фіксований податок; { Пункт 7 доповнено
абзацом одинадцятим згідно з Наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0394-08 )
від 24.04.2008 } копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -
платника єдиного податку за попередній рік та за останній звітний
період за формою згідно з додатком 3 до Порядку видачі Свідоцтва
про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 29.10.99 N 599 ( z0752-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за
N 752/4045 (із змінами), - для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, що застосовують єдиний податок;
{ Пункт 7 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 } довідку відповідних органів державної податкової служби та
Пенсійного фонду України про відсутність (наявність)
заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного фонду України; копію статистичної звітності за попередній рік та за останній
звітний період (форми N 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні
показники діяльності підприємства" ( va300202-07 ),
N 1-підприємництво (коротка) - річна "Звіт про основні показники
діяльності підприємства" ( vb300202-07 ), N 1-підприємництво
(квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства",
N 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні показники
діяльності малого підприємства", затверджені наказом Державного
комітету статистики України від 13.08.2007 N 300 ( v0300202-07 )
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі
структурної статистики"). { Абзац чотирнадцятий пункту 7 в
редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 }
8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та
реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення
переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу для надання
часткового відшкодування (далі - книга реєстрації) згідно з
додатком 2. Якщо подається неповний, не оформлений належним чином
комплект документів, передбачених цим Порядком, то такі документи
реєструються та повертаються претенденту з відповідною відміткою у
книзі реєстрації. Реєстрація та повернення документів проводиться
в день їх надходження. { Абзац перший пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від
24.04.2008 } Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і
засвідчена печаткою територіального органу Держкомпідприємництва. У разі прийняття секретарем комісії поданих документів один
примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.
{ Абзац третій пункту 8 в редакції Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 51
( z0394-08 ) від 24.04.2008 }
9. Територіальні органи Держкомпідприємництва надають
консультативну та методичну допомогу в роботі комісії.
10. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія
має право проводити їх перевірку. Якщо виявлено недостовірність
даних у документах, передбачених цим Порядком, то такі документи
повертаються претенденту протягом 5 робочих днів з письмовим
повідомленням причини повернення.
11. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у
присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням
простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є ухвальним.
12. Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за
такими критеріями: строк окупності інвестиційного проекту; розмір прибутку та рентабельність виробництва; створення додаткових робочих місць та витрати на створення
одного робочого місця; відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам,
визначеним регіональними стратегіями розвитку програм економічного
та соціального розвитку регіону; спрямованість інвестиційного проекту на забезпечення
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу; { Пункт 12 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 } впровадження енергозберігаючих технологій; { Пункт 12
доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 51
( z0394-08 ) від 24.04.2008 } вироблення продукції на експорт; збільшення обсягу виробництва продукції на 1 грн. залучених
бюджетних коштів; розмір перевищення надходження до бюджету податків, зборів
(інших обов'язкових платежів) порівняно з розміром часткового
відшкодування у розрахунку на рік. Переможцями конкурсу визнаються претенденти, які
запропонували найкращі умови для реалізації інвестиційних
проектів. За інших рівних умов перевага має надаватися малим
підприємствам.
13. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують
усі присутні на засіданні члени комісії. { Пункт 13 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0394-08 ) від
24.04.2008 }
14. У разі, якщо розмір кредиту, відсоткова ставка якого
підлягає відшкодуванню, становить 500 тис. гривень і вище, рішення
комісії погоджується Держкомпідприємництвом України протягом
10 робочих днів з дня його прийняття.
15. Комісія протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення,
а в разі обставин, зазначених у пункті 14 цього Порядку, протягом
3 робочих днів з дня погодження рішення Держкомпідприємництвом
України, надсилає претендентам повідомлення про результати
конкурсу. Крім того, комісія видає довідку переможцям конкурсу за
формою згідно з додатком 3, про що робиться відмітка у книзі
реєстрації.
16. Часткове відшкодування надається переможцю конкурсу з
початку бюджетного року, якщо кредит отриманий до початку
бюджетного року, і з моменту отримання кредиту, якщо кредит
отриманий протягом бюджетного року.
17. Черговість надання часткового відшкодування переможцям
конкурсу визначається за датою надходження документів до
територіального органу Держкомпідприємництва відповідно до пункту
7 цього Порядку.
Директор Департаменту розвитку
підприємництва та міжнародного
співробітництва В.Г.Корнійчук

Додаток 1
до пункту 7 Порядку та умов
проведення конкурсів,
переліку документів,
що необхідні для часткового
відшкодування відсоткових
ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам
малого та середнього
бізнесу на реалізацію
інвестиційних проектів

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі для отримання часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам малого та середнього
бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів

Прошу допустити _____________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта малого та середнього бізнесу)
до участі в конкурсі на отримання часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та
середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів. Відомості про особу:
Повна назва суб'єкта малого та середнього бізнесу _______________ __________________________________________________________________
Скорочена назва суб'єкта малого та середнього бізнесу ___________ __________________________________________________________________
Керівник (назва посади, П.І.Б.) _________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
Телефон _________________________, факс _________________________
E-mail __________________________________________________________
Форма власності _________________________________________________
Вид діяльності (основний) _______________________________________
Ідентифікаційний код ____________________________________________
Банківські реквізити ____________________________________________ __________________________________________________________________
Дата і номер державної реєстрації _______________________________
Повна назва органу державної реєстрації _________________________ __________________________________________________________________
Назва банку, який надає кредит __________________________________
Дата і номер кредитної угоди ____________________________________
Термін дії кредитної угоди ______________________________________
Сума кредиту, грн. ______________________________________________
Відсоткова ставка банку за користування кредитом, % __________________________________________________________________
Плата за кредит, грн. ___________________________________________
Цільове призначення кредиту _____________________________________
З вимогами Порядку та умов проведення конкурсу, переліку
документів для отримання часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього
бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, ознайомлений(а) та
зобов'язуюсь їх виконувати.
Фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за
рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій не
отримую.
Кошти, що можуть бути одержані мною як часткове
відшкодування, зобов'язуюсь використовувати виключно на здійснення
підприємницької діяльності
Керівник ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Реєстраційний N ____________ ______ _____________ 2007 р.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 }
Директор Департаменту розвитку
підприємництва та міжнародного
співробітництва В.Г.Корнійчук

Додаток 2
до пункту 8 Порядку та умов
проведення конкурсів,
переліку документів,
що необхідні для часткового
відшкодування відсоткових
ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам
малого та середнього
бізнесу на реалізацію
інвестиційних проектів

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
учасників конкурсу щодо визначення
переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу
для отримання часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами
на реалізацію інвестиційних проектів

--------------------------------------------------------------------------- |Реєстра-|Дата |Наймену- |Прізвище,|Відмітка|Гранична|Дата |Прізвище,| |ційний |реєстра-|вання та |ім'я та |про |сума |видання|ім'я та | |номер |ції |місцезна-|по |резуль- |передба-|довідки|по | |заявки |доку- |ходження |батькові,|тати |ченої |(для |батькові | |претен- |ментів |претен- |посада |конкурсу|компен- |пере- |особи, | |дента | |дента |особи, | |сації, |можців |яка | | | | |яка | |грн. |кон- |отримала | | | | |подала | | |курсу) |довідку | | | | |документи| | | | | |--------+--------+---------+---------+--------+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------
Голова комісії ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Секретар комісії ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Директор Департаменту розвитку
підприємництва та міжнародного
співробітництва В.Г.Корнійчук

Додаток 3
до пункту 15 Порядку та умов
проведення конкурсів,
переліку документів,
що необхідні для часткового
відшкодування відсоткових
ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам
малого та середнього
бізнесу на реалізацію
інвестиційних проектів

ДОВІДКА
про надання суб'єктам малого та середнього
бізнесу за рахунок державного бюджету часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами
на реалізацію інвестиційних проектів

Надана ______________________________________________________
(повна назва суб'єкта малого та середнього бізнесу)
про те, що він дійсно за результатами конкурсу визнаний
отримувачем часткового відшкодування відсоткових ставок,
пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитом банку, за
рахунок коштів Державного бюджету України на умовах постанови
Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 N 634 "Про затвердження
Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для
реалізації інвестиційних проектів", у розмірі 1,2 облікової ставки
Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків
за користування кредитом. Граничний розмір відшкодування встановлений комісією у сумі _________________________________________________________________.
(сума літерами та цифрами)
Голова комісії ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Секретар комісії ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Реєстраційний N ____________ _____ ______________ 2007 р.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 51 ( z0394-08 ) від 24.04.2008 }
Директор Департаменту розвитку
підприємництва та міжнародного
співробітництва В.Г.Корнійчуквгору