Документ z0511-03, перша редакція — Прийняття від 06.06.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2003 N 276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2003 р.
за N 511/7832

Про внесення змін та доповнень до Положення
про призначення, звільнення та компетенцію
податкового керуючого

Відповідно до вимог Закону України від 20 лютого 2003 року
N 550-IV ( 550-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" та з метою забезпечення повного і
своєчасного виконання податковими керуючими своїх функціональних
обов'язків, спрямованих на забезпечення надходжень до бюджетів
усіх рівнів за рахунок застосування заходів з погашення
податкового боргу, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про призначення,
звільнення та компетенцію податкового керуючого, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 02.08.2001
N 312 ( z0736-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.08.2001 за N 736/5927.
2. Департаменту стягнення податкового боргу Літвінову В.Д.
подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Начальнику управління справами Ніку В.О. у 3-денний термін
після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Степанова М.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
06.06.2003 N 276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2003 р.
за N 511/7832

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про призначення, звільнення
та компетенцію податкового керуючого
( z0736-01 )

1. До розділу 4:
1.1. У підпункті 4.1 розділу слово "примусового" виключити.
1.2. Підпункт 4.4 розділу викласти у такій редакції: "4.4. Реєстрація податкової застави у відповідному державному
реєстрі застав за умови строку дії такої податкової застави більш
як десять календарних днів".
1.3. Підпункт 4.6 розділу викласти у такій редакції: "4.6. Узгодження операцій з активами платника (опрацювання
запиту платника щодо узгодження окремої операції на підставі
відповідної цивільно-правової угоди). Видання припису про заборону
здійснення окремої операції на підставі відповідної
цивільно-правової угоди у разі, коли за висновками податкового
керуючого цінові умови та/або форми розрахунку за такою операцією
призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або
у повному обсязі погасити податковий борг. Коли припис не видається протягом десяти робочих днів з
моменту надходження запиту платника, операція вважається
узгодженою".
1.4. Підпункт 4.8 розділу викласти у такій редакції: "4.8. Розгляд звернення платника про надання йому
розстрочення чи відстрочення сплати платежів до бюджетів усіх
рівнів".
1.5. Підпункт 4.9 розділу викласти у такій редакції: "4.9. Надання керівнику органу державної податкової служби
висновку для видачі платнику податків дозволу на здійснення
будь-якої операції з його активами під час застосування умовного
арешту таких активів, якщо здійснення платником окремої операції
на підставі відповідної цивільно-правової угоди не призведе до
збільшення його податкового боргу або зменшення ймовірності його
погашення".
1.6. Підпункт 4.14 розділу викласти у такій редакції: "4.14. Здійснення інших заходів у процесі виконання рішення
про арешт активів, передбачених Законом України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 )".
1.7. Підпункт 4.15 розділу викласти у такій редакції: "4.15. Підготовка відповідної інформації про склад
запропонованих до продажу активів платника, що перебувають у
податковій заставі, та передача інформації про товари, які можуть
бути згруповані та стандартизовані і пропонуються до продажу на
біржових торгах, відповідній товарній біржі".
1.8. Підпункт 4.16 розділу викласти у такій редакції: "4.16. При проведенні позабіржових аукціонів, оприлюднення
інформації про час та умови проведення таких прилюдних торгів
активами платника податків, які пропонуються до продажу".
1.9. Підпункт 4.18 розділу викласти у такій редакції: "4.18. Проведення опису (виділення) активів для їх продажу в
рахунок погашення податкового боргу. Одержання від боржника повної інформації про операції із
заставленими активами, а в разі їх відчуження без згоди
податкового органу (за умови коли наявність такої згоди має бути
обов'язковою) - отримання пояснення від платника податків або його
службових (посадових) осіб".
1.10. Доповнити розділ підпунктом 4.19 такого змісту: "4.19. Здійснення перевірки стану збереження активів, які
перебувають у податковій заставі, у тому числі безпосередньо на
підприємстві".
2. До розділу 5:
2.1. Підпункт 5.4 розділу викласти у такій редакції: "5.4. У разі коли сума коштів, отримана за результатами
продажу частини активів платника податків, є недостатньою для
погашення його податкового боргу, організація додаткового продажу
активів платника податків проводиться не раніше ніж через 30
календарних днів після початку проведення попереднього продажу".
2.2. Доповнити розділ підпунктами 5.5 та 5.6 такого змісту: "5.5. Здійснення періодичних перевірок стану збереження
активів, які перебувають у податковій заставі, отримання від
платника податків інформації та документів про операції із
заставленими активами, а в разі відчуження таких активів без згоди
податкового керуючого - отримання пояснення.
5.6. Вимагання надання вичерпної інформації про активи, які
перебувають у податковій заставі, надання технічної, технологічної
та іншої супровідної документації на описані активи".
3. До розділу 6:
3.1. Абзац розділу 6 вважати підпунктом 6.1.
3.2. Доповнити розділ підпунктом 6.2 такого змісту: "6.2. Податковий керуючий має право: здійснювати періодичні перевірки стану збереження активів,
які перебувають у податковій заставі, у тому числі безпосередньо
на підприємстві; безперешкодного доступу до активів, що пропонуються для
продажу на публічних торгах; отримувати від платника податків - боржника повну інформацію
та документи про операції із заставленими активами; отримувати від платника податків або його службових
(посадових) осіб пояснення в разі відчуження заставних активів без
згоди податкового органу (за умови, коли наявність такої згоди має
бути обов'язковою); провадити опис (виділення) активів для їх продажу в рахунок
погашення податкового боргу, а також здійснювати інші заходи з
погашення податкового боргу, зазначені у Законі України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )".
Заступник директора Департаменту
стягнення податкового боргу В.Ф.Сіренковгору