Документ z0510-98, попередня редакція — Редакція від 18.08.1999, підстава - z0572-99
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 95 від 31.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 серпня 1998 р.
vd980731 vn95 за N 510/2950

Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів
N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )

Розглянувши проект Положення про вимоги до сертифікатів
цінних паперів, випущених у документарній формі, Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про вимоги до сертифікатів цінних
паперів, випущених у документарній формі, що додається. 2. Керівнику прес-центру Шевкіній Л.В. доручити опублікування
Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі. 3. Контроль за виконанням Рішення покласти на члена Комісії
Бойка О.І.
Голова Комісії О.Мозговий

Затверджено
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку від 31.07.98 N 95
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 1998 р.
за N 510/2950
Положення
про вимоги до сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній формі
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), постанови Кабінету
Міністрів України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про
встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку", Правил виготовлення бланків цінних
паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98 ( z0008-94 ),
наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом
Міністерства внутрішніх справ від 24.11.93 N 740, та ГСТУ
47-02-01-95. Положення визначає вимоги до бланків сертифікатів
цінних паперів, їхнього зовнішнього вигляду, а також регламентує
використання фарб та обов'язкових реквізитів, викладених державною
мовою, та встановлює обов'язкові вимоги щодо захисту сертифікатів
цінних паперів від підробок. ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від
03.08.99 ) 1.2. Це Положення поширюється на акції, облігації.
( Пункт 1.2 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 1.3. Документарна форма цінного папера - сертифікат цінних
паперів (далі - сертифікат), що містить реквізити відповідного
виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних
паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними
паперами. 1.4. Сертифікат - бланк цінного папера, який видається
власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені
законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція,
облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій
тощо)" та засвідчує право власності на цінний папір (цінні
папери). 1.5. Підвищення рівня захисту прав власності на сертифікати
іменних цінних паперів здійснюється шляхом реєстрації власників
іменних цінних паперів. ( Пункт 1.5 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 1.6. Іменні цінні папери, випущені в документарній формі
(якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не
підлягають передачі), передаються новому власнику шляхом повного
індосаменту, який здійснюється через заповнення передавального
розпорядження. Порядок заповнення передавального розпорядження від особи,
зареєстрованої в системі реєстру власників іменних цінних паперів,
новому власнику, встановлюється Положенням про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98
N 60 ( vr060312-98 ). Передача новому власнику сертифікатів іменних цінних паперів,
які були випущені раніше, з надрукованим полем для індосаменту,
здійснюється з заповненням цього поля разом з оформленням
передавального розпорядження. ( Пункт 1.6 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
1.7. Облік прав власності за іменними цінними паперами у
документарній формі здійснює реєстроутримувач або, у разі
знерухомлення цих цінних паперів - зберігач, з яким власник цінних
паперів уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах для
здійснення депозитарної діяльності. 1.8. Реєстроутримувачем може бути емітент або, на підставі
відповідного договору, обраний ним реєстратор. 1.9. Цінний папір на пред'явника обертається вільно, не
реєструється у емітента на ім'я утримувача і передається іншій
особі шляхом вручення. 1.10. Емітент іменних цінних паперів, випущених у
документарній формі, може замовити виготовлення бланків цінних
паперів на спеціалізованих поліграфічних підприємствах
Міністерства фінансів України, Банкнотно-монетному дворі
Національного банку України. Виготовлення та ввезення в Україну бланків цінних паперів, а
також напівфабрикатів і паперів для їх виготовлення здійснюється
лише за ліцензіями, виданими Міністерством фінансів України. ( Пункт 1.10 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
1.11. Замовником бланків цінних паперів можуть бути емітент,
який випускає цінні папери в документарній формі, або організації,
що визначаються на тендерній основі за окремим рішенням Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визначена організація має право замовляти виготовлення
бланків сертифікатів за типовою формою тільки на спеціалізованих
поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України та
Банкнотно-монетному дворі Національного банку України. ( Пункт 1.11 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
1.12. Емітент має право замовляти виготовлення бланків
цінних паперів на підприємствах-виробниках або купувати бланки
сертифікатів, виготовлених за типовою формою, у визначеної
організації тільки після реєстрації відповідного випуску цінних
паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Визначена організація має право замовляти виготовлення
бланків сертифікатів за типовою формою з моменту прийняття
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
відповідного окремого рішення. ( Пункт 1.12 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
1.13. Емітент повинен отримати в підприємства-виробника два
сертифікати якості на виготовлені бланки цінних паперів для
створення можливості перевірки цінних паперів на справжність
(автентичність). Один із сертифікатів якості емітент зобов'язаний надати в
Національний депозитарій України (додаток 2). Сертифікати якості на бланки сертифікатів, виготовлених за
типовою формою, підприємства-виробники зобов'язані надати в
Національний депозитарій України самостійно після запровадження
друку нової серії бланків. ( Пункт 1.13 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
1.14. На весь випуск цінних паперів, здійснений у
документарній формі, надається один сертифікат якості. У випадку
необхідності підприємство-виробник може видати емітенту копію
раніше виданого ним сертифікату якості цінних паперів. 1.15. Якщо емітент не впевнений у якості виготовленої
продукції та наданого виробником сертифіката якості, він може
звернутися до Держстандарту для отримання сертифіката
відповідності. 1.16. Емітенти цінних паперів повинні привести сертифікати
цінних паперів у відповідність до вимог цього Положення до кінця
2001 року. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
2. Вимоги до паперу, що використовується для
виготовлення сертифікатів цінних паперів
2.1. Для сертифікатів іменних цінних паперів використовується
папір з простими водяними знаками формату А5 (210х148 мм) без
купонного листа, А4 (297х210 мм) без купонного листа або з
купонним листом, А3 (420х297 мм) з купонним листом. Папір повинен
мати щільність 100 г/кв.м та містити не менше 25% волокон бавовни,
залежно від передбачуваних виду та терміну дії цінного папера.
( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 2.2. Для сертифікатів цінних паперів на пред'явника: - формат бланків повинен бути А5 (210х148 мм) без купонного
листа, А4 (297х210 мм) без купонного або з купонним листом, А3
(420х297 мм) з купонним листом; - бланки сертифікатів повинні друкуватися на папері без
оптичного відбілювача; - тираж бланків сертифікатів одного виду повинен бути
виконаний на папері одного гатунку та одного виробника з
використанням однієї серії фарб; - бланки мають бути виготовлені на спеціальному папері з
такими характеристиками: щільність - 100 г/кв.м, склад маси -
щонайменше 80% волокон бавовни; ( Абзац пункту 2.2 в редакції
Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) - папір повинен мати не менше двох різних видів волокон, які
можна перевірити у видимій або іншій частині спектра; - можлива заміна волокон на інші види включення - конфетті,
полімерні нитки, капсульований люмінофор; - папір повинен мати багатотоновий водяний знак, який за
якістю і величиною повинен легко розпізнаватися.
3. Способи друкування
3.1. При виготовленні бланків сертифікатів всіх цінних
паперів рекомендується використовувати щонайменше два способи
друку. 3.2. Для виготовлення сертифікатів цінних паперів та
додруковування напівфабрикатів можливе застосування таких видів
друку: - офсетний (усі його модифікації); - металографічний; - орловський; - високий. 3.3. Спосіб друку є однією з ознак справжності цінного
папера. 3.4. Рамки, фонові сітки, барельєфні малюнки потрібно
виготовляти одним із наступних способів: - металографічним; - офсетним; - металографічно-офсетним; - орловським.
4. Фарби
4.1. Для виготовлення бланків сертифікатів слід
використовувати фарби для офсетного, високого друку, універсальні,
а також спеціальні друкарські фарби з певними фізико-хімічними
властивостями (захисні). 4.2. Для друкування бланків сертифікатів цінних паперів
однієї вартості та одного і того ж виду слід використовувати
фарби однієї серії для всіх тиражів одного емітента. 4.3. Для всіх сертифікатів цінних паперів необхідно
використовувати не менше двох видів фарб різного кольору.
Принаймні один вид фарби повинен перешкоджати повторному
відтворенню відомими фотографічними та копіювальними методами.
5. Дизайн бланків сертифікатів цінних паперів
5.1. Всі сертифікати цінних паперів на фронтальній стороні
повинні мати чисте поле шириною 10 мм уздовж всього периметра
бланка. 5.2. Для сертифікатів цінних паперів на пред'явника виробники
повинні виробляти тільки оригінальні дизайни для кожного замовника
окремо, виключно для використання тільки одним замовником.
Дизайни, що раніше використовувалися для інших замовників, не
можуть бути запропоновані підприємством-виробником новому
замовнику без змін. З метою здешевлення виготовлення сертифікатів
на пред'явника окремі фрагменти дизайнів, що раніше
використовувалися для інших замовників, можуть бути запропоновані
новому замовнику. Для надання індивідуальності бланкам цінних паперів на
пред'явника, при застосуванні окремих фрагментів дизайнів, що
раніше використовувалися для інших замовників, рекомендується
застосовувати голографічні знаки з такими захисними елементами: - мікротекстом, виконаним способами електронно-променевої
літографії та вибіркової деметалізації; - часткової деметалізації будь-якої заданої частини
голограми; - елементами зображення з динамічним ефектом; - прихованими голографічними зображеннями, записаними в
червоному когерентному світлі. ( Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
5.3. Типова форма (напівфабрикат) бланка сертифіката повинна
містити реквізити, згідно з додатком 1, виконані друкарським
способом, та може використовуватись тільки для іменних акцій,
іменних облігацій. Бланки цих типових форм обов'язково повинні
мати наскрізну нумерацію, яка присвоюється та вдруковується
підприємством - виробником бланків сертифікатів. ( Пункт 5.3 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
5.4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
затверджує типові форми, надані підприємством-виробником. 5.5. Емітент іменних цінних паперів має право замовляти
виготовлення бланків сертифікатів за індивідуальним дизайном.
( Пункт 5.5 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 5.6. Зовнішнє оформлення бланків сертифікатів виконується
згідно з цим Положенням, вимогами державних стандартів та
технічним описом замовника (в разі виготовлення бланків за
індивідуальним дизайном). ( Пункт 5.6 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
6. Захист від підробок
6.1. Виробники сертифікатів повинні постійно удосконалювати
технології захисту від підроблення. Головною метою такого
вдосконалення є створення таких перешкод, які практично неможливо
подолати у разі спроби підроблення. 6.2. Розмір та колір геометричного тла повинен бути таким,
щоб уникнути копіювання та сканування. 6.3. Можливість використання бланків сертифікатів іменних
цінних паперів, виготовлених до набуття чинності цим Положенням,
за умови наявності більшого ступеня захисту або такого ступеня
захисту, що відповідає цьому Положенню, визначається окремим
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Для процедури погодження емітент зобов'язаний надати: один
зразок заповненого бланка сертифіката, сертифікат якості, виданий
підприємством - виробником сертифіката, та заяву у вільній формі з
інформацією про кількість власників іменних цінних паперів. ( Пункт 6.3 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
6.4. При виборі засобів захисту бланків сертифікатів від
підроблення (фальсифікації та несанкціонованого тиражування
(відтворення) рекомендовано використовувати таблицю (додаток 3).
7. Пакування, маркування
7.1. Вимоги до пакування та маркування рекомендовано ставити
відповідно до ГСТУ 47-02-01-95 та "Правил виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку", затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 р. N 98
( z0008-94 ), Служби безпеки України від 15 листопада 1993 р.
N 118, Міністерства внутрішніх справ від 24 листопада 1993 р.
N 740. ( Пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
8. Реквізити бланків сертифікатів
8.1. Бланки сертифікатів повинні мати всі реквізити,
передбачені таблицею (додаток 4 до цього Положення). Нанесення та заповнення реквізитів сертифіката цінного папера
на пред'явника повністю здійснюється друкарським способом. ( Пункт 8.1 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
8.2. Зазначені реквізити повинні містити, зокрема, таку
інформацію. ( Пункт 8.2 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів
N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 1. Для акцій та облігацій - перед назвою виду цінного папера
слід указувати слово "сертифікат", незалежно від того, сумарний
він чи одиничний. ( Підпункт 1 пункту 8.2 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 2. Реквізит "Назва та місцезнаходження емітента" повинен
містити, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності - юридичної особи, повну назву емітента
цінних паперів, код за ЄДРПОУ та інформацію про його
місцезнаходження. ( Підпункт 2 пункту 8.2 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 3. Реквізит "Серія і номер сертифіката" визначає серію та
порядковий номер бланка сертифіката, яким засвідчується сукупність
прав власності на цінний папір (цінні папери). Серія сертифікатів та цінних паперів повинна позначатися
великими латинськими літерами від "A" до "Z". На зворотному боці бланка сертифіката на спеціально
зазначеному "Полі для запису серій та номерів цінних паперів"
вписуються для акцій - порядкові номери акцій, для облігацій -
серія та номери облігацій. На зворотному боці бланків сертифікатів іменних цінних
паперів, виготовлених за типовою формою, наноситься номер, який є
унікальною ознакою бланка сертифіката. Номер бланка сертифіката
наноситься підприємством-виробником друкарським способом під час
виготовлення заготовок типових форм сертифікатів та не залежить
від замовлення емітента. Нумерація бланків сертифікатів є
наскрізною. Порядок надання бланкам сертифікатів, виготовленим за
типовою формою, наскрізного номера обирає підприємство-виробник за
погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. ( Підпункт 3 пункту 8.2 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів
N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
4. Реквізит "дата випуску" вказує на дату реєстрації випуску
та назву органу реєстрації. 5. Реквізит "Тип та категорія цінного папера" повинен
містити назви типу та категорії цінного папера відповідно до
інформації про випуск цінних паперів, зареєстрованої в порядку,
встановленому чинним законодавством. ( Підпункт 5 пункту 8.2 в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від
03.08.99 ) 6. Реквізит "ім'я власника" вноситься тільки до сертифікатів
іменних цінних паперів відповідно до запису в системі реєстру
реєстроутримувача про особу - власника цінних паперів на дату
оформлення сертифіката та повинен містити таку інформацію: - для власника - фізичної особи - прізвище, ім'я та по
батькові; - для власника - юридичної особи - повну назву, код за ЄДРПОУ
відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності - юридичної особи; - для власника - нерезидента - інформацію щодо імені (назви)
власника відповідно до запису в системі реєстру реєстроутримувача.
Ім'я (назву) власника-нерезидента слід вносити до сертифіката
двома мовами: українською та мовою, що вживається у країні
постійного проживання (реєстрації) власника або, за бажанням
власника (його представника), - англійською мовою. ( Частину другу підпункту 6 пункту 8.2 виключено на підставі
Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
Цей реквізит повинен вноситися до сертифіката реєстроутримувачем
кульковою, чорнильною або капілярною ручкою синього,
темно-синього, фіолетового кольору чорнилами, які не втрачають
своєї контрастності протягом тривалого часу, або друкарською
машинкою, матричним, струменевим принтером з використанням
водотривкого чорнила або лазерним принтером.
7. Реквізит "Кількість цінних паперів" заповнюється тільки у
сумарних сертифікатах, визначає кількість цінних паперів, право
власності на які засвідчується цим сертифікатом, і повинен
зазначатися цифрами та літерами. ( Підпункт 7 пункту 8.2 в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від
03.08.99 ) 8. Реквізит "Номінальна вартість цінного папера",
заповнюється відповідно до інформації про випуск цінних паперів і
його слід зазначати цифрами та літерами. ( Підпункт 8 пункту 8.2 в
редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від
03.08.99 ) 9. Реквізит "Строк виплати дивідендів - за акціями, "строк
виплати процентів" - за облігаціями, вноситься відповідно до
інформації про випуск цінних паперів і його слід зазначати цифрами
та літерами. ( Підпункт 9 пункту 8.2 в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 10. Реквізит "підпис керівника емітента або іншої
уповноваженої на це особи" повинен бути розміщений у лівій нижній
частині фронтальної сторони сертифіката та містити прізвище,
ініціали, посаду та підпис керівника емітента або іншої
уповноваженої на це особи, яка підписує сертифікат. Наприклад:
"Голова правління ________ М.Шевченко" або "Заст.голови правління
(підпис) ________ І.Коваль".
(підпис) ( Абзац другий підпункту 10 пункту 8.2 виключено на підставі
Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
Цей реквізит повинен вноситися до сертифіката друкарським
способом. Для типової форми сертифікатів іменних акцій цей
реквізит за бажанням емітента може вноситись кульковою, чорнильною
або капілярною ручкою - чорнилами синього, темно-синього,
фіолетового кольору, які не втрачають своєї контрастності протягом
тривалого часу.
11. Реквізит "печатка емітента" повинен бути розміщений у
лівій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та мати
відбиток гербової печатки емітента, яка проставляється синьою,
темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою,
що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу. ( Абзац другий підпункту 11 пункту 8.2 виключено на підставі
Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
До типової форми сертифікатів іменних акцій цей реквізит за
бажанням емітента може вноситись друкарським способом.
12. Реквізит "реквізити реєстроутримувача", того, що видає
сертифікат (вноситься тільки до іменних цінних паперів) повинен
бути розміщений у правій нижній частині фронтальної сторони
сертифіката та містити наступну інформацію: ( Абзац перший
підпункту 12 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) - скорочену назву реєстроутримувача, номер та дату видачі
дозволу ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; - дату видачі сертифіката; - підпис керівника реєстроутримувача або уповноваженої ним
особи; - печатку реєстроутримувача. Інформація щодо цього реквізиту вноситься до сертифіката
реєстроутримувачем - юридичною особою, яка здійснює ведення
реєстру власників іменних цінних паперів даного випуску цінних
паперів відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку. ( Частину третю підпункту 12 пункту 8.2 виключено на підставі
Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
Цей реквізит вноситься до сертифіката кульковою, чорнильною або
капілярною ручкою - чорнилами синього, темно-синього, фіолетового
кольору, які не втрачають своєї контрастності протягом тривалого
часу.
( Частину четверту підпункту 12 пункту 8.2 виключено на
підставі Рішення Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від
03.08.99 ) Вимоги щодо внесення до сертифіката підпису керівника
реєстроутримувача або його уповноваженої особи, а також відбитка
печатки реєстроутримувача визначені пунктами 10, 11 цього розділу.
13. На зворотному боці бланка друкуються реквізити
підприємства-виробника та тексти такого змісту: Для сертифікатів акцій: "Сертифікат - бланк цінного папера,
який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить
визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера
(акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій
(облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір
(цінні папери). Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) зазначає, що "права на
участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з
іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення
змін до реєстру власників іменних цінних паперів". Для сертифікатів облігацій: "Сертифікат - бланк цінного
папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і
містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного
папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій
(облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір
(цінні папери). Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в
управлінні, одержання доходу, тощо, які випливають з іменних
цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до
реєстру власників іменних цінних паперів". "Витяг з інформації про випуск облігацій". Додатково на зворотному боці бланків сертифікатів іменних
акцій та облігацій друкується реквізит "Поле для запису серій та
номерів цінних паперів". ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
14. Реквізити підприємства-виробника: - повне або скорочене найменування підприємства, що
виготовило бланки цінних паперів, або його код; - номер замовлення; - дата (рік і квартал випуску). 15. Реквізит "Статутний фонд". Цей реквізит заповнюється в
розмірі зареєстрованого статутного фонду акціонерного товариства
на день реєстрації випуску акцій. ( Пункт 8.2 доповнено підпунктом
15 згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від
03.08.99 ) 16. Реквізит "Код випуску цінного папера". При заповненні
цього реквізиту вказується код випуску цінних паперів -
реєстраційний літерно-знаковий код, за допомогою якого
ідентифікується зареєстрований Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку випуск цінних паперів певного емітента, який
присвоюється Національним депозитарієм України в порядку,
узгодженому з Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. ( Пункт 8.2 доповнено підпунктом 16 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 ) 17. Реквізити купонного листа Купонний лист на виплату дивідендів, який може додаватися до
акції, повинен мати такі реквізити: - порядковий номер купона; - порядковий номер сертифіката акцій, за яким виплачуються
дивіденди; - найменування акціонерного товариства; - рік виплати дивідендів. Купонний лист на виплату процентів, який може додаватися до
облігацій, повинен мати такі реквізити: - порядковий номер купона; - номер облігацій, за яким виплачуються проценти; - найменування емітента; - строк виплати процентів. ( Пункт 8.2 доповнено підпунктом 17 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
8.3. Нанесення та заповнення реквізитів Нанесення та заповнення реквізитів сертифікатів іменних
цінних паперів, виготовлених за індивідуальною та типовою формами,
які перераховані у п.8.2, здійснюється наступним чином. Реквізити, наведені у підп. 1; 13; 14; 17, наносяться
друкарським способом. Реквізити, наведені у підп. 2; 3; 4; 5; 8; 9; 15; 16,
наносяться друкарським способом та/або за допомогою принтера. Реквізити, наведені у підп. 6; 7, повинні вноситися до
сертифіката реєстроутримувачем кульковою, чорнильною або
капілярною ручкою синього, темно-синього або фіолетового кольору,
який не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу, або
друкарською машинкою, або принтером. Реквізити, наведені у підп. 10; 12, за бажанням емітента
можуть наноситися на сертифікати друкарським способом або за
допомогою принтера, або ручкою синього, темно-синього або
фіолетового кольору, який не втрачає своєї контрастності протягом
тривалого часу. Реквізити, наведені у підп. 11; 12, "печатка емітента" та
"печатка реєстроутримувача" - відбиток печатки проставляється
синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною
фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого
часу. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.3 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
Додаток 1
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі
Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці
бланка сертифіката іменних акцій
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| |Код випуску цінних паперів | |----------------------------------------------------------------| | Сертифікат акцій | | | |Тип цінного папера Категорія цінного папера | |Серія A - Z N | |Назва емітента | |Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | |Дата випуску | |Кількість акцій, що випущені | |Номінальна вартість | |Статутний фонд | |Ім'я власника | |Кількість цінних паперів | |Строк виплати дивідендів | | | | М.П. М.П. | | | |Підпис керівника емітента або Реквізити реєстроутримувача | |іншої уповноваженої особи | |ставити підпис | ------------------------------------------------------------------
Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних акцій
------------------------------------------------------------------ | Поле для запису номерів цінних паперів | | | |Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику| |цінного папера (цінних паперів) і містить визначені| |законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція,| |облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій| |тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні| |папери). | | | |Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про Національну| |депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних| |паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в управлінні,| |одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів,| |можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру| |власників іменних цінних паперів". | | | |Серія N (наскрізний)| | | |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------ ( Додаток 1 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
Додаток 2
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних
паперів, випущених у
документарній формі
Інформація, яку повинен містити сертифікат якості цінних
паперів
I. Сертифікат якості цінних паперів (далі - сертифікат
якості) видається виробником замовнику разом з надрукованими
виробником сертифікатами для забезпечення можливості їх перевірки
у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповідність
міжнародним стандартам якості. II. Сертифікат якості повинен містити наступні реквізити: 1) найменування - "сертифікат якості цінних паперів"; 2) найменування виробника; 3) найменування замовника; 4) вид та серія цінних паперів, які друкуються згідно з
наведеними вимогами; 5) зобов'язання дотримуватись виконання всіх ступенів
захисту, зазначених у даному сертифікаті якості; 6) інформацію про папір (формат паперу, щільність, відсоток
волокон у папері, види волокон, які використовуються, тип водяного
знака, кількість ступенів захисту), використаний при виготовленні
сертифікатів цінних паперів; 7) інформацію про способи друкування сертифіката з
фронтального та зворотного боків (способи друкування, кількість
ступенів захисту); 8) нумерацію (серія та порядкові номери); 9) підписи двох уповноважених осіб та печатка виробника; 10) дату видачі сертифіката. III. Інформація про папір та інформація про способи
друкування обов'язково повинні містити дані про способи перевірки
цінних паперів на справжність (автентичність).
Зразок сертифіката якості цінних паперів:
Сертифікат якості цінних паперів
Виробник ____________________________________________________
(назва виробника) _____________________________________________________________ Замовник ____________________________________________________
(ім'я замовника) _____________________________________________________________ Виробник зобов'язується дотримуватися виконання усіх вказаних
ступенів захисту та підтверджує технічну відповідність цінних
паперів __________________________________________________________________
(вид цінних паперів) 1. Папір: формат А4 (297х210 мм) щільність 100 г/кв.м відсоток волокон у папері ___________________________________ види волокон ________________________________________________ відомості про водяні знаки __________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
інші відомості ___________________________________________________
Кількість ступенів захисту: ____________
2. Загальні способи друкування для обох боків (фронтального
та зворотного): _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кількість ступенів захисту: __________
3. Способи друкування фронтального боку: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кількість ступенів захисту: ________
4. Способи друкування зворотного боку: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кількість ступенів захисту: ________
5. Нумерація: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кількість ступенів захисту: ________
Всього _______________ ступенів захисту Дата _________________
Підписи
М.П. __________________________________________________________________
У пунктах 1-5 зазначаються способи перевірки цінного папера
на справжність (автентичність).
Додаток 3 (Таблиця)
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних
паперів, випущених у
документарній формі
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Спосіб захисту | Цінні папери | |з/п| |————————————————————————| | | |Іменні |На пред'явника| |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| | 1.|Папір | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |1.1|Папір повинен мати не менше | О | О | | |двох різних видів волокон | | | |---+-------------------------------------+---------+--------------| |1.2|Папір повинен мати щільність | О | --- | | |100 г/кв. м і має містити не | | | | |менше 25 % волокон бавовни | | | |---+-------------------------------------+---------+--------------| |1.3|Папір повинен мати щільність | --- | О | | |100 г/кв. м і має містити не | | | | |менше 80 % волокон бавовни | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |1.4|використовується папір з двотоновим | - | О | | |знаком фірми-виробника, який забез- | | | | |печує надійний візуальний контроль | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| | 2.|Спосіб друку | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |2.1|використання не менше двох видів | О | О | | |друку | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |2.2|Друкування металографічним | --- | О | | |способом | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |2.3|застосування ірисного друку на | Р** | Р | | |основній сітці та додаткових | | | | |елементів захисту (кінеграм, | | | | |портретів тиснення тощо) | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| | 3.|Фарба | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |3.1|використовується спеціальна фарба | О | О | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |3.2|магнітні та електропровідні фарби | Р | Р | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| | 4.|Дизайн | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.1|типова гільйошна рамка | О | О | | |- позитивного відтворення |40-60 мкм| 40-60 мкм | | |- негативного відтворення |50-90 мкм| 50-90 мкм | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.2|Приховане зображення (у | --- | О | | |рамках, розетках) за рахунок | | | | |різного кута нахилу гільйоша | | | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.3|нерегулярна фонова сітка | - | О | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.4|рельєфні зображення | Р | О | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.5|латентне зображення | Р | О | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.6|мікротекст | Р | Р | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.7|Висота мікротексту | | | | |- позитивного | 200-250 | 200-250 | | | | мкм | мкм | | |- негативного | 250-300 | 250-300 | | | | мкм | мкм | |———+—————————————————————————————————————+—————————+——————————————| |4.8|Застосування захисних | Р | Р | | |голографічних знаків | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————— _______________
* О - обов'язково
** Р - рекомендовано
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )
Додаток 4
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі
Таблиця ------------------------------------------------------------------ | | Сертифікат акцій | Сертифікат облігацій | |-----+---------------------------+------------------------------| | 1 |Назва цінного папера |Назва цінного папера | |-----+---------------------------+------------------------------| | 2 |Назва та місцезнаходження |Назва та місцезнаходження | | |емітента |емітента | |-----+---------------------------+------------------------------| | 3 |Серія та номер сертифіката |Серія та номер сертифіката | |-----+---------------------------+------------------------------| | 4 |Порядковий номер акції |Серія та номер облігації | |-----+---------------------------+------------------------------| | 5 |Код випуску цінного папера |Код випуску цінного папера | |-----+---------------------------+------------------------------| | 6 |Наскрізний номер (для |Наскрізний номер (для | | |типової форми) |типової форми) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 7 |Дата випуску |Місце та дата випуску | |-----+---------------------------+------------------------------| | 8 |Тип (іменні, на |Тип (іменні, на | | |пред'явника); категорія |пред'явника) категорія | | |(прості, привілейовані) |(процентні, безпроцентні) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 9 |Номінальна вартість |Номінальна вартість | |-----+---------------------------+------------------------------| | 10 |Ім'я власника (для іменних |Ім'я власника (для іменної | | |акцій) |облігації) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 11 |Кількість акцій (для |Кількість облігацій (для | | |іменних акцій) |іменних облігацій) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 12 |Строк виплати дивідендів |Розмір і строк виплати процен-| | | |тів (для процентних облігацій | | | |та строк погашення | |-----+---------------------------+------------------------------| | 13 | ---- |Зазначення товару або послуг | | | |(для цільових облігацій) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 14 |Статутний фонд | ---- | |-----+---------------------------+------------------------------| | 15 |Підпис керівника або іншої |Підпис керівника або іншої | | |уповноваженої ставити |уповноваженої ставити | | |підпис особи |підпис особи | |-----+---------------------------+------------------------------| | 16 |Печатка емітента |Печатка емітента | |-----+---------------------------+------------------------------| | 17 |Реквізит реєстроутримувача |Реквізит реєстроутримувача | | |(для іменних акцій) |(для іменних облігацій) | |-----+---------------------------+------------------------------| | 18 |Реквізити |Реквізити | | |підприємства-виробника |підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------ ( Додаток 4 в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 157
( z0572-99 ) від 03.08.99 )
Додаток 5
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі
Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці
бланка сертифіката іменних облігацій
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| |Код випуску цінних паперів | |----------------------------------------------------------------| | Сертифікат облігацій | | | |Тип цінного папера Категорія цінного папера | |Серія A - Z N | |Назва емітента | |Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | |Місце і дата випуску | |Номінальна вартість | |Ім'я власника | |Кількість цінних паперів | |Строк погашення | | | | М.П. М.П. | | | |Підпис керівника емітента або Реквізити реєстроутримувача | |іншої уповноваженої особи | |ставити підпис | ------------------------------------------------------------------
Загальний вигляд зворотного боку бланка
сертифіката іменних облігацій
------------------------------------------------------------------ | Поле для запису серій та номерів цінних паперів | | | |Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику| |цінного папера (цінних паперів) і містить визначені| |законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція,| |облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій| |тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні| |папери). Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про| |Національну депозитарну систему та особливості електронного| |обігу цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в| |управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних| |цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін| |до реєстру власників іменних цінних паперів". | | | | Витяг з інформації про випуск облігацій. | | Зазначення товару (послуг) для цільових облігацій | | | |Серія N (наскрізний) | | | |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління регулювання
випуску та обігу цінних паперів О.Колесник
( Положення доповнено додатком 5 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 157 ( z0572-99 ) від 03.08.99 )вгору