Документ z0510-04, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
06.04.2004 N 39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2004 р.
за N 510/9109
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Порядку оформлення бланка
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи і бланка свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи-підприємця
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
з питань регуляторної політики та підприємництва
N 51 ( z0435-07 ) від 16.04.2007 }
Відповідно до вимог пункту 1 статті 9 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
( 755-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення бланка свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, що додається.
2. Департаменту реєстрації та ліцензування (Єфремов О.В.) у
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Третьякова С.І.
4. Цей наказ набирає чинність одночасно з набиранням чинності
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців" ( 755-15 ).
Голова Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпідприємництва
України
06.04.2004 N 39
(у редакції наказу
Держпідприємництва України
16.04.2007 N 51
( z0435-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2004 р.
за N 510/9109

ПОРЯДОК
оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи і бланка свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи-підприємця

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до частини першої
статті 9 та частини другої Прикінцевих положень Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ).
1.2. Оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи та бланка свідоцтва про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця (далі - бланки) здійснюється
автоматизованою системою ведення Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний
державний реєстр).
1.3. Оформлення бланків здійснюється з використанням даних з
Єдиного державного реєстру, які вносяться у відповідні поля бланка
згідно з встановленим зразком.
1.4. При оформленні бланків використовується датування у
форматі: ДД.ММ.РРРР (наприклад: 01.04.2004).
1.5. Друкування бланків здійснюється з використанням таких
шрифтів: найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця (далі - ім'я фізичної
особи - підприємця) - напівжирний шрифт 16-го розміру; дані про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця з
Єдиного державного реєстру - напівжирний шрифт 14-го розміру; найменування даних, які розміщуються на бланках, - шрифт
12-го розміру.
1.6. Надруковані бланки підписуються державним реєстратором і
засвідчуються його печаткою.
2. Порядок оформлення бланка свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи
2.1. Оформленню підлягають лицевий та зворотний боки бланка.
2.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижче
від слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ".
2.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 1. Згідно з
цим зразком площа лицевого та зворотного боків бланка розділена на
14 полів.
2.4. У полі 1 великими літерами розміщується найменування
юридичної особи.
2.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний код
юридичної особи", а у полі 3 - ідентифікаційний код за Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України.
2.6. У полі 4 розміщується текст "Місцезнаходження юридичної
особи", а у полі 5 - місцезнаходження юридичної особи.
2.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державної
реєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення або районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
2.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державної
реєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстрації
юридичної особи.
2.9. У полі 10 розміщується текст "Номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців",
а у полі 11 - номер запису в Єдиному державному реєстрі.
2.10. У полі 12 розміщується текст "Державний реєстратор ______________,
(підпис)" а у полі 13 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
2.11. У полі 14 розміщується текст "М.П." (для визначення
місця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
3. Порядок оформлення бланка свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи
в зв'язку з заміною свідоцтва про державну
реєстрацію
3.1. Оформленню підлягають лицевий та зворотний боки бланка.
3.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижче
від слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ".
3.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 2. Згідно з
цим зразком площа лицевого та зворотного боків бланка розділена на
18 полів.
3.4. У полі 1 великими літерами розміщується найменування
юридичної особи.
3.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний код
юридичної особи", а у полі 3 - ідентифікаційний код за Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України.
3.6. У полі 4 розміщується текст "Місцезнаходження юридичної
особи", а у полі 5 - місцезнаходження юридичної особи.
3.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державної
реєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення або районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
3.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державної
реєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстрації
юридичної особи.
3.9. У полі 10 розміщується текст "Підстава (підстави) заміни
свідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 11 - підстава
(підстави) заміни свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи: зміна найменування юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; втрата свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи; частина друга Прикінцевих положень Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ).
3.10. У полі 12 розміщується текст "Дата заміни свідоцтва про
державну реєстрацію", а у полі 13 - дата заміни свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи.
3.11. У полі 14 розміщується текст "Номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
про заміну свідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 15 - номер
запису в Єдиному державному реєстрі.
3.12. У полі 16 розміщується текст "Державний реєстратор ____________,
(підпис) " а у полі 17 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
3.13. У полі 18 розміщується текст "М.П." (для визначення
місця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
4. Порядок оформлення бланка свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця
4.1. Оформленню підлягає лицевий бік бланка.
4.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижче
від слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ".
4.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 3. Згідно з
цим зразком площа лицевого боку бланка розділена на 14 полів.
4.4. У полі 1 великими літерами розміщується ім'я фізичної
особи - підприємця.
4.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний номер
фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів
або номер та серія паспорта", а у полі 3 - ідентифікаційний номер
фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів або номер та серія паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються
від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це
відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті).
4.6. У полі 4 розміщується текст "Місце проживання фізичної
особи - підприємця", а у полі 5 - місце проживання фізичної особи
- підприємця.
4.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державної
реєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення або районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
4.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державної
реєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
4.9. У полі 10 розміщується текст "Номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців",
а у полі 11 - номер запису в Єдиному державному реєстрі.
4.10. У полі 12 розміщується текст "Державний реєстратор _____________,
(підпис)" а у полі 13 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
4.11. У полі 14 розміщується текст "М.П." (для визначення
місця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
5. Порядок оформлення бланка свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця в зв'язку
з заміною свідоцтва про державну реєстрацію
5.1. Оформленню підлягають лицевий та зворотний боки бланка.
5.2. Розміщення тексту на бланку починається на 1 см нижче
від слів "СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ".
5.3. Зразок оформлення бланка наданий у додатку 4. Згідно з
цим зразком площа лицевого та зворотного боків бланка розділена на
18 полів.
5.4. У полі 1 великими літерами розміщується ім'я фізичної
особи - підприємця.
5.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний номер
фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів
або номер та серія паспорта", а у полі 3 - ідентифікаційний номер
фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів або номер та серія паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються
від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це
відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті).
5.6. У полі 4 розміщується текст "Місце проживання фізичної
особи - підприємця", а у полі 5 - місце проживання фізичної особи
- підприємця.
5.7. У полі 6 розміщується текст "Місце проведення державної
реєстрації", а у полі 7 - повне найменування виконавчого комітету
міської ради міста обласного значення або районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації.
5.8. У полі 8 розміщується текст "Дата проведення державної
реєстрації", а у полі 9 - дата проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
5.9. У полі 10 розміщується текст "Підстава (підстави) заміни
свідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 11 - підстава
(підстави) заміни свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи
- підприємця: зміна імені фізичної особи - підприємця; зміна місця проживання фізичної особи - підприємця; зміна ідентифікаційного номера фізичної особи-платника
податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку у паспорті); втрата свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця; пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи
- підприємця; частина друга Прикінцевих положень Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ).
5.10. У полі 12 розміщується текст "Дата заміни свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи - підприємця", а у полі 13 -
дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця.
5.11. У полі 14 розміщується текст "Номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
про заміну свідоцтва про державну реєстрацію", а у полі 15 - номер
запису в Єдиному державному реєстрі.
5.12. У полі 16 розміщується текст "Державний реєстратор _____________,
(підпис)" а у полі 17 - прізвище та ініціали державного реєстратора.
5.13. У полі 18 розміщується текст "М.П." (для визначення
місця засвідчення свідоцтва печаткою державного реєстратора).
{ Порядок в редакції Наказу Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0435-07 ) від
16.04.2007 }
Директор департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.В.Єфремов

Додаток 1
до Порядку оформлення бланка
свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи
і бланка свідоцтва
про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця

ЗРАЗОК
оформлення бланка свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи

------------------------------------------------------------------ | 1. | |Поле для розміщення найменування юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | 2. | 3. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення | |тексту: "Ідентифікаційний |ідентифікаційного коду за Єдиним | |код юридичної особи" |державним реєстром підприємств та | | |організацій України | |----------------------------+-----------------------------------| | 4. | 5. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення | |тексту: "Місцезнаходження |місцезнаходження юридичної особи | |юридичної особи" | | |----------------------------+-----------------------------------| | 6. | 7. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення повного | |тексту: "Місце проведення |найменування виконавчого комітету | |державної реєстрації" |міської ради міста обласного | | |значення або районної, районної у | | |містах Києві та Севастополі | | |державної адміністрації | |----------------------------+-----------------------------------| | 8. | 9. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення дати | |тексту: "Дата проведення |проведення державної реєстрації | |державної реєстрації" |юридичної особи | |----------------------------+-----------------------------------| | 10. | 11. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення номера | |тексту: "Номер запису в |запису в Єдиному державному реєстрі| |Єдиному державному реєстрі |юридичних осіб та фізичних | |юридичних осіб та фізичних |осіб - підприємців | |осіб - підприємців" | | |----------------------------+-----------------------------------| | 12. | 13. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та | |тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора | |реєстратор ________ | | | (підпис)" | | |----------------------------------------------------------------| | 14. | |Поле для розміщення тексту: "М.П." | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 1 в редакції Наказу Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0435-07 ) від
16.04.2007 }

Додаток 2
до Порядку оформлення бланка
свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи
і бланка свідоцтва
про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця

ЗРАЗОК
оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи в зв'язку з заміною свідоцтва
про державну реєстрацію

------------------------------------------------------------------ | 1. | |Поле для розміщення найменування юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | 2. | 3. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення | |тексту: "Ідентифікаційний |ідентифікаційного коду за Єдиним | |код юридичної особи" |державним реєстром підприємств та | | |організацій України | |----------------------------+-----------------------------------| | 4. | 5. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення | |тексту: "Місцезнаходження |місцезнаходження юридичної особи | |юридичної особи" | | |----------------------------+-----------------------------------| | 6. | 7. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення повного | |тексту: "Місце проведення |найменування виконавчого комітету | |державної реєстрації" |міської ради міста обласного | | |значення або районної, районної у | | |містах Києві та Севастополі | | |державної адміністрації | |----------------------------+-----------------------------------| | 8. | 9. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення дати | |тексту: "Дата проведення |проведення державної реєстрації | |державної реєстрації" |юридичної особи | |----------------------------+-----------------------------------| | 10. | 11. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення підстави | |тексту: "Підстава (підстави)|(підстав) заміни свідоцтва про | |заміни свідоцтва про |державну реєстрацію юридичної | |державну реєстрацію" |особи:* | |----------------------------+-----------------------------------| | 12. | 13. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення дати заміни | |тексту: "Дата заміни |свідоцтва про державну реєстрацію | |свідоцтва про державну |юридичної особи | |реєстрацію" | | |----------------------------+-----------------------------------| | 14. | 15. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення номера | |тексту: "Номер запису в |запису в Єдиному державному реєстрі| |Єдиному державному реєстрі |юридичних осіб та фізичних | |юридичних осіб та фізичних |осіб - підприємців | |осіб - підприємців про | | |заміну свідоцтва про | | |державну реєстрацію" | | |----------------------------+-----------------------------------| | 16. | 17. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та | |тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора | |реєстратор ________ | | | (підпис)" | | |----------------------------------------------------------------| | 18. | |Поле для розміщення тексту: "М.П." | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Зміна найменування юридичної особи;
зміна місцезнаходження юридичної особи;
втрата свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи; частина друга Прикінцевих положень Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців".
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0435-07 ) від
16.04.2007 }

Додаток 3
до Порядку оформлення бланка
свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи
і бланка свідоцтва
про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця

ЗРАЗОК
оформлення бланка свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця

------------------------------------------------------------------ | 1. | |Поле для розміщення прізвища, імені, по батькові фізичної | |особи - підприємця | |----------------------------------------------------------------| | 2. | 3. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення | |тексту: "Ідентифікаційний|ідентифікаційного номера фізичної | |номер фізичної |особи-платника податків та інших | |особи-платника податків |обов'язкових платежів з Державного | |та інших обов'язкових |реєстру фізичних осіб-платників | |платежів або номер та |податків та інших обов'язкових | |серія паспорта" |платежів або номер та серія паспорта | | |(для фізичних осіб, які через свої | | |релігійні або інші переконання | | |відмовляються від прийняття | | |ідентифікаційного номера, офіційно | | |повідомили про це відповідні органи | | |державної влади та мають відмітку у | | |паспорті) | |-------------------------+--------------------------------------| | 4. | 5. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення місця | |тексту: "Місце проживання|проживання фізичної особи - підприємця| |фізичної | | |особи - підприємця" | | |-------------------------+--------------------------------------| | 6. | 7. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення повного | |тексту: "Місце проведення|найменування виконавчого комітету | |державної реєстрації" |міської ради міста обласного значення | | |або районної, районної у містах Києві | | |та Севастополі державної адміністрації| |-------------------------+--------------------------------------| | 8. | 9. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення дати проведення | |тексту: "Дата проведення |державної реєстрації фізичної | |державної реєстрації" |особи - підприємця | |-------------------------+--------------------------------------| | 10. | 11. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення номера запису | |тексту: "Номер запису в |в Єдиному державному реєстрі юридичних| |Єдиному державному |осіб та фізичних осіб - підприємців | |реєстрі юридичних осіб та| | |фізичних | | |осіб - підприємців" | | |-------------------------+--------------------------------------| | 12. | 13. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та | |тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора | |реєстратор ________ | | | (підпис)" | | |----------------------------------------------------------------| | 14. | |Поле для розміщення тексту: "М.П." | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказу Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0435-07 ) від
16.04.2007 }

Додаток 4
до Порядку оформлення бланка
свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи
і бланка свідоцтва
про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця

ЗРАЗОК
оформлення бланка свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця в зв'язку
з заміною свідоцтва про державну реєстрацію

------------------------------------------------------------------ | 1. | |Поле для розміщення прізвища, імені, по батькові фізичної | |особи - підприємця | |----------------------------------------------------------------| | 2. | 3. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення | |тексту: "Ідентифікаційний |ідентифікаційного номера фізичної | |номер фізичної |особи-платника податків та інших | |особи-платника податків та |обов'язкових платежів з Державного | |інших обов'язкових платежів |реєстру фізичних осіб-платників | |або номер та серія паспорта"|податків та інших обов'язкових | | |платежів або номер та серія | | |паспорта (для фізичних осіб, які | | |через свої релігійні або інші | | |переконання відмовляються від | | |прийняття ідентифікаційного номера,| | |офіційно повідомили про це | | |відповідні органи державної влади | | |та мають відмітку у паспорті) | |----------------------------+-----------------------------------| | 4. | 5. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення місця | |тексту: "Місце проживання |проживання фізичної | |фізичної особи - підприємця"|особи - підприємця | |----------------------------+-----------------------------------| | 6. | 7. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення повного | |тексту: "Місце проведення |найменування виконавчого комітету | |державної реєстрації" |міської ради міста обласного | | |значення або районної, районної у | | |містах Києві та Севастополі | | |державної адміністрації | |----------------------------+-----------------------------------| | 8. | 9. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення дати | |тексту: "Дата проведення |проведення державної реєстрації | |державної реєстрації" |фізичної особи - підприємця | |----------------------------+-----------------------------------| | 10. | 11. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення підстави | |тексту: "Підстава (підстави)|(підстав) заміни свідоцтва про | |заміни свідоцтва про |державну реєстрацію фізичної | |державну реєстрацію" |особи - підприємця:* | |----------------------------+-----------------------------------| | 12. | 13. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення дати заміни | |тексту: "Дата заміни |свідоцтва про державну реєстрацію | |свідоцтва про державну |фізичної особи - підприємця | |реєстрацію" | | |----------------------------+-----------------------------------| | 14. | 15. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення номера | |тексту: "Номер запису в |запису в Єдиному державному реєстрі| |Єдиному державному реєстрі |юридичних осіб та фізичних | |юридичних осіб та фізичних |осіб - підприємців | |осіб - підприємців про | | |заміну свідоцтва про | | |державну реєстрацію " | | |----------------------------+-----------------------------------| | 16. | 17. | |Поле для розміщення |Поле для розміщення прізвища та | |тексту: "Державний |ініціалів державного реєстратора | |реєстратор __________ | | | (підпис)" | | |----------------------------------------------------------------| | 18. | |Поле для розміщення тексту: "М.П." | ------------------------------------------------------------------ _______________
*Зміна прізвища, імені, по батькові фізичної
особи - підприємця; зміна місця проживання фізичної особи - підприємця; зміна ідентифікаційного номера фізичної особи-платника
податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру
фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів
або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку у паспорті); втрата свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця; пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи
- підприємця; частина друга Прикінцевих положень Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців".
{ Додаток 4 в редакції Наказу Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 51 ( z0435-07 ) від
16.04.2007 }вгору