Про внесення змін до наказу Держкомзему від 17.06.2008 N 123
Держкомзем; Наказ, Положення від 03.06.2009281
Документ z0509-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2012, підстава - z0851-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
03.06.2009 N 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2009 р.
за N 509/16525
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 258 ( z0851-12 ) від 10.05.2012 }
Про внесення змін до наказу Держкомзему
від 17.06.2008 N 123
{ Щодо змін додатково див. Наказ Державного комітету України
із земельних ресурсів
N 559 ( z1131-09 ) від 28.10.2009 }

Відповідно до пунктів 7 та 10 Положення про Державний комітет
України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19.03.2008 N 224 ( 224-2008-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Пункт 1 наказу Державного комітету України із земельних
ресурсів від 17.06.2008 N 123 ( z0623-08 ) "Про затвердження
положень про територіальні органи земельних ресурсів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за
N 623/15314 (із змінами), доповнити новими абзацами такого змісту: "Положення про міжрайонне управління (відділ) Держкомзему; Положення про міжміське управління (відділ) Держкомзему
( z0510-09 ); Положення про міськрайонне управління (відділ) Держкомзему"
( z0511-09 ).
2. Пункт 7 Положення про головне управління Держкомзему в
області, затвердженого наказом Державного комітету України із
земельних ресурсів від 17.06.2008 N 123 ( z0623-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за
N 623/15314 (із змінами), після слів "в районах" доповнити словами
"міжрайонні управління (відділи), міжміські управління (відділи),
міськрайонні управління (відділи)".
3. Управлінню правового забезпечення (Юрець О.І.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.М.Кулініч
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Г.Філіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему
03.06.2009 N 281
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2009 р.
за N 509/16525

ПОЛОЖЕННЯ
про міжрайонне управління
(відділ) Держкомзему

1. Міжрайонне управління (відділ) Держкомзему (далі -
управління (відділ)) є територіальним органом Держкомзему,
підзвітним та підконтрольним Держкомзему та відповідно
Республіканському комітету із земельних ресурсів Автономної
Республіки Крим, головному управлінню Держкомзему в області.
2. Управління (відділ) у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, наказами Держкомзему, Республіканського
комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим,
головного управління Держкомзему в області, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями управління (відділу) є: підготовка та внесення Республіканському комітету із
земельних ресурсів Автономної Республіки Крим, головному
управлінню Держкомзему в області пропозицій щодо формування
державної політики в сфері регулювання земельних відносин,
використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу
земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення
землеустрою, встановлення меж області, району, міста, району в
місті, села і селища, забезпечення її реалізації та проведення
земельної реформи; координація роботи з проведення земельної реформи; організація і забезпечення ведення державного земельного
кадастру та координація робіт з підготовки земельно-кадастрової
документації; здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель; участь у виконанні державних, галузевих і регіональних
програм з питань регулювання земельних відносин, установлення меж
області, району, міста, району в місті, села і селища,
раціонального використання земель, їх відтворення та охорони,
проведення моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів,
ведення державного земельного кадастру і територіального
планування.
4. Управління (відділ) відповідно до покладених на нього
завдань: 1) подає у встановленому порядку пропозиції щодо
розпорядження землями державної і комунальної власності,
установлення меж області, району, міста, району в місті, села і
селища, регулювання земельних відносин; 2) надає пропозиції до галузевих і регіональних програм з
питань розвитку земельних відносин, раціонального використання
земель, їх відтворення та охорони; 3) бере участь у здійсненні відповідно до чинного
законодавства України державного регулювання у сфері оцінки
земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт,
видає витяги з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельних ділянок, готує пропозиції щодо вдосконалення
методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель; 4) готує та здійснює організаційні, економічні, екологічні та
інші заходи, спрямовані на раціональне використання земель, їх
захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на
відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних
властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення інших територій і об'єктів
екомережі, бере участь в організації заходів щодо відтворення
корисних властивостей земельних ділянок; 5) бере участь у підготовці і здійсненні організаційних,
економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області,
району, міста, району в місті, села і селища; 6) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо
розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення
системи оподаткування земель; 7) організовує видачу і збереження бланків державних актів на
право власності на земельну ділянку та державних актів на право
постійного користування земельною ділянкою; 8) бере участь у підготовці пропозиції щодо формування
інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель
виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки; 9) уносить головному управлінню пропозиції щодо розробки
нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і
правил з питань землеустрою, використання та охорони земель; 10) уносить пропозиції щодо розробки нормативно-технічних
документів з питань розробки землевпорядної документації,
ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації
протиерозійних об'єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере
участь у їх затвердженні; 11) організовує та здійснює в установленому порядку надання
платних послуг згідно з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України; 12) організовує в установленому порядку виконання
землевпорядних робіт і проведення державної інвентаризації земель; 13) забезпечує в межах компетенції регулювання земельних
відносин, створення та ведення державного земельного кадастру та
реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них; 14) виступає в установленому порядку замовником
науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних
протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони
земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення
державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель; 15) здійснює відповідно до закону державне регулювання у
сфері планування територій та розмежування земель державної і
комунальної власності; 16) бере участь у створенні інформаційної бази з питань
реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та
проведення моніторингу земель, ведення державного земельного
кадастру, оціночної діяльності й земельних торгів; 17) використовує в установленому чинним законодавством
України порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння
нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у
сфері раціонального використання та охорони земель; 18) уносить Республіканському комітету із земельних ресурсів
Автономної Республіки Крим, головному управлінню Держкомзему в
області пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення обліку та
підготовки звітності з регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель, формування екомережі; 19) бере участь у міжнародному співробітництві з питань
земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів
та угод у межах своєї компетенції; 20) здійснює в межах своєї компетенції координацію місцевих
органів виконавчої влади з питань землеустрою; 21) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення
стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та
комунальній власності; 22) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
додержанням установленого чинним законодавством України порядку,
визначення розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського
та лісогосподарського виробництва; 23) уносить до місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва; 24) координує взаємовідносини підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держкомзему та
відповідних територіальних органів Центру ДЗК; 25) контролює в межах своєї компетенції додержання
фінансово-економічних нормативів виконання землевпорядних робіт,
землеоціночних робіт, надання послуг у сфері збирання і
використання земельної кадастрової інформації; 26) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в
межах повноважень, визначених законодавством; 27) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо кадрової роботи та державної служби; 28) здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових
і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку; 29) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за
збереженням інформації, що становить державну таємницю в єдиній
системі органів земельних ресурсів, на підприємствах, установах та
організаціях, що належать до сфери управління Держкомзему та
здійснюють науково-дослідну роботу; 30) організовує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до його компетенції, забезпечує в межах своєї компетенції
виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян; 31) здійснює в установленому законодавством порядку методичне
забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань
регулювання земельних відносин; 32) порушує у встановленому законодавством порядку клопотання
про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій
та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його
компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні
земельного законодавства, до передбаченої законом
відповідальності; 33) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання
покладених на нього завдань.
5. Управління (відділ) має право: одержувати в установленому законодавством порядку від
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань; залучати спеціалістів територіальних підрозділів центральних
і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,
що належать до його компетенції; організовувати і проводити конференції, семінари, наради з
питань, що належать до його компетенції; утворювати за погодженням з іншими територіальними
підрозділами центральних і місцевих органів виконавчої влади
комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи.
6. Управління (відділ) в процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з територіальними підрозділами місцевих
органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
7. Управління (відділ) очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему. Начальник управління (відділу) має заступників, які
призначаються на посаду і звільняються з посади начальником
головного управління Держкомзему в області за поданням начальника
міжрайонного управління (відділу) Держкомзему.
8. Начальник управління (відділу): здійснює керівництво діяльністю управління (відділу) і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на управління
(відділ) завдань; розподіляє обов'язки між своїми заступниками за погодженням з
Головою Республіканського комітету із земельних ресурсів
Автономної Республіки Крим, начальником головного управління; затверджує положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників управління (відділу); призначає на посаду і звільняє з посади в установленому
порядку працівників управління (відділу), а за погодженням з
Головою Республіканського комітету із земельних ресурсів
Автономної Республіки Крим або начальником головного управління -
керівників його самостійних підрозділів; організовує планово-фінансову роботу в управлінні (відділі),
здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує формування та вдосконалення
системи обліку; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
управління (відділу); здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством
України та цим Положенням.
9. Управління (відділ) утримується за рахунок державного
бюджету.
10. Структуру і чисельність працівників управління (відділу)
в межах граничної чисельності затверджує Голова Держкомзему.
Штатний розпис і кошторис управління (відділу) затверджує Голова
Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної
Республіки Крим, начальник головного управління Держкомзему в
області.
11. Управління (відділ) є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Начальник Управління
правового забезпечення О.І.Юрецьвгору