Документ z0508-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2017  № 457


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2017 р.
за № 508/30376

Про затвердження Порядку огляду виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи

Відповідно до пункту 53 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок огляду виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, що додається.

2. Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю (О. Полякова) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"
В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
23.03.2017  № 457


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2017 р.
за № 508/30376

ПОРЯДОК
огляду виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи

1. Цим Порядком визначається механізм проведення огляду технічних та інших засобів реабілітації (далі – ТЗР), якими безкоштовно забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення (далі – заявники) за рахунок державних коштів відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами) (далі – Порядок).

2. Огляд виданих заявникам ТЗР є процедурою щодо встановлення їх відповідності інформації щодо цих виробів, занесеній до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ).

Огляд ТЗР проводиться за:

зверненням заявника та/або його законного (уповноваженого) представника до Мінсоцполітики щодо якості отриманого виробу;

у разі звернення заявника та/або його законного (уповноваженого) представника до республіканського органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурних підрозділів соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі – органи соціального захисту населення) з приводу дострокової заміни або ремонту ТЗР.

3. Огляд ТЗР на відповідність заявленим у ЦБІ характеристикам проводиться групою з проведення огляду виданих ТЗР (далі – Група) у складі представників органів соціального захисту населення, Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) чи його територіальних відділень.

До роботи Групи залучаються представники громадськості (за згодою) та інші фахівці (експерти) у сфері медицини та протезування (за згодою), у тому числі і в режимі відеоконференції.

Персональний склад Групи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці затверджується наказом Мінсоцполітики.

Група проводить виїзд для огляду, попередньо узгодивши час і місце із заявником та/або його законним (уповноваженим) представником.

За результатами огляду складається відповідний акт огляду виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи (далі – Акт) за формою згідно з додатком до цього Порядку.

4. Під час огляду ТЗР:

зазначаються конкретні характеристики отриманого заявником ТЗР (назва, модель, шифр, код, вартість тощо);

описується технічний стан ТЗР;

у разі наявності претензій щодо функціонування ТЗР (інших недоліків) заявником та / або його законним (уповноваженим) представником зазначаються відповідні проблеми функціонування чи недоліки цього ТЗР;

проводиться фотозйомка, відеозйомка ТЗР;

встановлюються відповідність ТЗР та комплектувальних виробів характеристикам, зазначеним виробником, стан зносу ТЗР та комплектувальних виробів до нього.

5. Якщо під час огляду встановлюється факт відсутності ТЗР у заявника, то ним та/або його законним (уповноваженим) представником надаються пояснення щодо цього.

Пояснення заносяться до акта огляду, в якому зазначається, що огляд виданого ТЗР не проведено у зв’язку з його відсутністю у заявника.

Якщо заявник чи його законний (уповноважений) представник відмовляється надати пояснення стосовно факту відсутності ТЗР, це зазначається в акті огляду.

6. У разі відсутності заявника складається акт (у довільній формі) про його відсутність за фактичним місцем проживання (перебування).

Керівник Групи не пізніше ніж через три робочі дні з дати складання акта, заявнику та/або його законному (уповноваженому) представнику доводить до відома листом із повідомленням про необхідність невідкладного інформування про час і місце проведення огляду отриманих ТЗР.

Після одержання від заявника та/або його законного (уповноваженого) представника інформації про час і місце огляду отриманих ТЗР Групою у погоджений час проводиться огляд відповідно до вимог пунктів 3–5 цього Порядку.

Якщо заявник та/або його законний (уповноважений) представник у місячний строк з дати одержання листа не надали інформацію про час і місце огляду ТЗР, керівник Групи не пізніше ніж через десять робочих днів з дати закінчення місячного строку інформує про це Мінсоцполітики та долучає відповідне поштове відправлення до особової справи заявника.

7. Акт огляду складається у трьох примірниках і підписується всіма членами Групи.

Один примірник акта огляду надається заявнику та / або його законному (уповноваженому) представнику, що він підтверджує особистим підписом у другому та третьому примірниках, які не пізніше ніж через п’ять робочих днів після підписання надсилаються керівником Групи до Мінсоцполітики та Фонду для вжиття відповідних заходів.

Факт відмови заявника та/або його законного (уповноваженого) представника засвідчити особистим підписом отримання примірника акта огляду зазначається у всіх примірниках акта огляду.

Заявник та / або його законний (уповноважений) представник має право надати зауваження щодо огляду або висловити інші пропозиції, які підлягають обов’язковому занесенню до акта огляду.

Директор Департаменту
соціального захисту
осіб з інвалідністюО. ПоляковаДодаток
до Порядку огляду виданих технічних
та інших засобів реабілітації, якими
забезпечені особи з інвалідністю, діти
з інвалідністю, інші особи
(пункт 3)

АКТ
огляду виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особивгору