Документ z0507-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2018  № 130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2018 р.
за № 507/31959

Про затвердження Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу та Зразка військового квитка офіцера запасу

Відповідно до пункту 54 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, Положення про військовий квиток офіцера запасу, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 2016 року № 582, та пункту 5 Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу;

2) Зразок військового квитка офіцера запасу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 10 грудня 2010 року № 650/ДСК “Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують питання організації та порядку ведення військового обліку офіцерів запасу, атестування осіб до присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу, а також зразка військового квитка офіцера запасу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за № 261/18999.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління
державної охорони України
генерал-полковник

Міністр освіти і науки України

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

Міністр внутрішніх справ України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенант

Голова Державної служби
спеціально зв'язку
та захисту інформації України
В. Гелетей

Л.М. Гриневич


Є.В. Божок

А.Б. АваковП. ДемчинаЛ.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
27.03.2018  № 130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2018 р.
за № 507/31959

ПОРЯДОК
атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу.

2. Атестування громадян України до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу - комплекс заходів, який здійснюється військовими частинами, міськими (об’єднаними міськими), районними (об’єднаними районними), районними у містах (об’єднаними районними у містах) військовими комісаріатами (далі - районні військові комісаріати), вищими військовими навчальними закладами або військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти (далі - ВВНЗ або ВНП ЗВО) та спрямований на всебічне вивчення й оцінювання рівня військової підготовки, ділових, моральних, психологічних якостей осіб, кандидатури яких подаються до присвоєння первинних і чергових військових звань, підготовку для цього необхідних атестаційних матеріалів та прийняття відповідного рішення.

3. Завданнями атестування громадян України до присвоєння первинного та чергових військових звань офіцерського складу запасу є:

комплектування вакантних посад офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях в мирний час та особливий період;

накопичення військово-навченого людського ресурсу офіцерського складу в запасі Збройних Сил України;

покращення якісного стану ресурсів офіцерів запасу, які призначені для доукомплектування військових частин до штатів воєнного часу.

Потреба в атестуванні громадян України до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу для накопичення військово-навченого людського ресурсу офіцерського складу в запасі Збройних Сил України визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

4. Атестаційні матеріали - комплект документів, які опрацьовуються у військовій частині, військовому комісаріаті та ВВНЗ або ВНП ЗВО та подаються для видання відповідного наказу.

5. Атестаційний лист - основний документ, що відображає атестування громадян України до присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу (додаток 1).

6. Військові звання офіцерського складу запасу присвоюються відповідно до вимог, визначених у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

ІІ. Організація роботи військових частин, районних військових комісаріатів та ВВНЗ або ВНП ЗВО щодо атестування громадян України до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу

1. Атестаційні листи та інші атестаційні матеріали щодо присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу оформлюються:

військовими частинами;

районними військовими комісаріатами;

ВВНЗ або ВНП ЗВО.

2. Військовими частинами проводиться оформлення атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта), пройшли навчальні збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу, перед закінченням строкової військової служби.

Подання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які успішно пройшли навчальні збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу, перед закінченням строкової військової служби здійснюється військовими частинами в семиденний строк після складання ними іспитів.

Після успішного проходження навчальних зборів і складання іспитів за програмою підготовки офіцерів запасу військовослужбовцями рядового складу, сержантського та старшинського складу та позитивного розгляду атестаційними комісіями військових частин на кожного військовослужбовця, що атестується до присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта запасу після звільнення зі строкової військової служби, оформлюється особова справа та два примірники послужної картки, один з яких - для картотеки Кадрового центру Збройних Сил України (далі - Кадровий центр).

Атестаційний лист, один примірник послужної картки, два примірники автобіографії (написаної власноруч та в друкованому вигляді), засвідчені командиром військової частини копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а також копії документів про освіту та військового квитка (посвідчення прапорщика (мічмана)) подаються військовими частинами за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України.

Додатково подаються витяг із наказу командира військової частини щодо проходження навчальних зборів, копія відомості про складання встановлених іспитів за програмою підготовки офіцерів запасу та витяг із протоколу засідання атестаційної комісії військової частини щодо присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу.

Перед звільненням з військової служби військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу в їх військових квитках та облікових картках військовими частинами ставиться відмітка про направлення атестаційних матеріалів до Генерального штабу Збройних Сил України, яка візується підписом командира військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

Після отримання атестаційних листів з відміткою про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, витягів з наказів (по особовому складу) та інших атестаційних матеріалів військові частини здійснюють такі заходи:

долучають атестаційні листи та витяги з наказу (по особовому складу) до сформованих особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу у документах військового обліку офіцерів запасу (далі - військово-облікові документи);

надсилають особові справи та військово-облікові документи у семиденний строк до районних військових комісаріатів за місцем перебування військовозобов’язаних на військовому обліку.

Щодо військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, яким у присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу було відмовлено, до районних військових комісаріатів надсилаються тільки атестаційні листи з відображенням причин відмови, а решта військово-облікових документів знищуються в установленому для таких документів порядку.

Скасування відміток у військових квитках про направлення атестаційних матеріалів до Генерального штабу Збройних Сил України як таких, що нереалізовані, в цьому разі здійснюється районними військовими комісаріатами.

3. Районними військовими комісаріатами проводиться оформлення атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на:

військовозобов’язаних, які пройшли військову службу і мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

військовозобов’язаних, які не проходили військової служби, і на жінок, які не перебувають на військовому обліку, якщо вони мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (повна вища освіта) за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності.

У мирний час вік громадянина України, який атестується до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, повинен забезпечувати можливість набуття права на пенсійне забезпечення військовослужбовця за вислугою років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі молодшого офіцерського складу.

Під час дії особливого періоду атестаційні листи та інші атестаційні матеріали оформлюються на громадян України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Перед оформленням атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів районні військові комісаріати організовують медичний огляд військовозобов’язаних та жінок, які не перебувають на військовому обліку, проводять всебічне вивчення їх професійних, ділових та моральних якостей за службовими характеристиками (характеристиками з місця роботи або навчання) та іншими військово-обліковими документами.

У разі позитивних результатів вивчення подання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на військовозобов’язаних або жінок, які не перебувають на військовому обліку, здійснюється військовими комісаріатами:

у двадцятиденний строк після надходження відповідного рішення щодо подальшого прийняття їх на військову службу за контрактом до Збройних Сил України;

у термін, що визначається планами атестування військовозобов’язаних і жінок, які не перебувають на військовому обліку, до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу, форми, порядок заповнення та строк складання яких визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

Атестаційні матеріали на військовозобов’язаних та жінок, кандидатури яких плануються районними військовими комісаріатами до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, оформлюються у строки, визначені у плані атестування військовозобов’язаних до присвоєння військових звань осіб офіцерського складу запасу, який визначається директивами Генерального штабу Збройних Сил України.

На кожного військовозобов’язаного і жінку, яка не перебуває на військовому обліку, які атестуються до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, оформлюється алфавітна картка та два примірники послужної картки, один з яких - для картотеки Кадрового центру.

Атестаційний лист, один примірник послужної картки, два примірники автобіографії (написаної власноруч та в друкованому вигляді), довідка військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров’я до проходження військової служби, копія трудової книжки, службова характеристика (характеристика з місця роботи або навчання), засвідчені районним військовим комісаром копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), копії свідоцтв про шлюб та народження дітей, документів про освіту та військового квитка подаються військовими комісаріатами за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України.

Послужні та алфавітні картки до повернення атестаційного листа, атестаційних матеріалів зберігаються окремо.

Про направлення атестаційного листа та інших атестаційних матеріалів ставиться відмітка військовими комісаріатами у книзі обліку громадян України, кандидатури яких подано до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (далі - Книга обліку громадян) (додаток 2).

У послужних та алфавітних картках військовозобов’язаних та жінок, які не перебувають на військовому обліку, на яких подано атестаційні листи та інші атестаційні матеріали, у графі “Присвоєння військових звань” військовими комісаріатами ставиться відмітка про те, коли та за яким номером відправлено атестаційні листи та інші атестаційні матеріали, і зазначається порядковий номер запису в Книзі обліку громадян.

Після отримання атестаційних листів з відміткою про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, витягів з наказу (по особовому складу) та атестаційних матеріалів районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

формують особову справу офіцера запасу;

долучають атестаційні листи та витяги з наказу (по особовому складу) до цих особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу у військово-облікових документах та в Книзі обліку громадян;

запрошують офіцерів запасу для оголошення їм про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу;

оформлюють взяття на військовий облік офіцерського складу запасу.

У разі отримання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів з відміткою про відмову в присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

ставлять відмітку про причини відмови в присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу в Книзі обліку громадян;

скасовують у військово-облікових документах відмітки про направлення атестаційних матеріалів;

ставлять в алфавітних картках відмітки про причини відмови в присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу та розміщують їх у загальній архівній картотеці алфавітних карток.

На громадян України, які знялися з військового обліку, атестаційні листи та інші атестаційні матеріали в семиденний строк після їх отримання надсилаються військовими комісаріатами до районних військових комісаріатів за новим місцем перебування військовозобов’язаних на військовому обліку.

4. ВВНЗ або ВНП ЗВО здійснюють оформлення атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на громадян України, які здобули вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) та склали встановлені іспити.

Керівники ВВНЗ та ВНП ЗВО організовують роботу щодо опрацювання відповідних проектів наказів, атестаційних матеріалів у два етапи відповідно до графіка подання на розгляд Міністру оборони України проектів наказів про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу.

На першому етапі (до отримання громадянами України дипломів про вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра) подається проект наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу і такі атестаційні матеріали:

копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) на кожного громадянина України, включеного до проекту наказу;

витяг із наказу начальника ВВНЗ (ректора ЗВО) про зарахування громадян України для проходження військової підготовки;

витяги із наказів начальника ВВНЗ (ректора ЗВО) про відрахування громадян України з навчання та їх поновлення на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу;

копії рішень відповідних керівників (начальників) про поновлення (продовження) навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;

довідка військово-лікарської комісії встановленого зразка з висновком про придатність до військової служби;

довідка про зарахування громадян України для проходження військової підготовки (додаток 3).

Зазначені вище документи подаються до:

Міністерства оборони України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані;

Генерального штабу Збройних Сил України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані, для погодження.

У разі зміни громадянином прізвища, імені чи по батькові додатково до атестаційних матеріалів додаються копії документів, що підтверджують таку зміну.

Крім цього, ВВНЗ та ВНП ЗВО на першому етапі складають особові справи на громадян України, які включені до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу.

На другому етапі ВВНЗ та ВНП ЗВО проводять уточнення проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу на підставі результатів:

проходження навчальних зборів;

складання встановлених іспитів;

складання Військової присяги на вірність Українському народові.

Після складання громадянами України Військової присяги на вірність Українському народові ВВНЗ та ВНП ЗВО подають:

два примірники послужних карток;

уточнений проект наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу;

завірені начальником (керівником) ВВНЗ або ВНП ЗВО копії дипломів про вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра, а за їх відсутності - копії (витяги) наказів ректорів ЗВО про завершення громадянами України навчання у ЗВО;

копії наказів районних військових комісарів (за місцем перебування на військовому обліку) про призов громадян України на навчальні збори;

довідки військово-лікарських комісій на осіб, які включені до проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу;

копії протоколів засідання екзаменаційної комісії про складання випускних екзаменів громадянами України, які пройшли курс військової підготовки;

копії списків громадян, які склали Військову присягу на вірність Українському народові;

довідку про завершення громадянами України військової підготовки (додаток 4);

довідку до проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 5).

Зазначені вище документи подаються до:

Міністерства оборони України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані;

Генерального штабу Збройних Сил України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані, для погодження.

ВВНЗ або ВНП ЗВО щодо громадян України призовного віку, які навчалися у ЗВО з денною формою навчання та втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу у зв’язку з припиненням здобуття наступного ступеня вищої освіти, у семиденний строк після складання ними Військової присяги на вірність Українському народові:

видають довідку про подання до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 6) для пред’явлення до районних військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (місцем проживання), яка дійсна протягом шести місяців від дати її видачі;

здійснюють у приписних свідоцтвах запис такого змісту: “Пройшов повний курс військової підготовки та включений до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, Військову присягу на вірність Українському народові склав 12 серпня 2017 року”, який засвідчується підписом начальника (керівника) ВВНЗ та ВНП ЗВО і гербовою печаткою. Запис дійсний протягом шести місяців від дати запису.

У семиденний строк після складання Військової присяги на вірність Українському народові ВВНЗ та ВНП ЗВО складають список громадян України, що включені до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 7), та в цей самий строк надсилають його до районних військових комісаріатів за місцем перебування громадян на військовому обліку (місцем проживання).

Після отримання витягу з наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, атестаційних листів з відміткою про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, атестаційних та довідкових матеріалів ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють такі заходи:

долучають атестаційні листи та інші атестаційні матеріали до особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу у військово-облікових документах;

видають довідку про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 8);

надсилають один примірник послужних карток до Кадрового центру.

залежно від підпорядкування ВВНЗ та ВНП ЗВО у термін, що визначається Міністерством оборони України або Генеральним штабом Збройних Сил України, після отримання витягу з наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу ВВНЗ та ВНП ЗВО завершують складання особових справ і військово-облікових документів (послужних карток) та надсилають їх до районних військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (місцем проживання) громадян України, які закінчили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

ВВНЗ та ВНП ЗВО, які підпорядковані іншим військовим формуванням, проекти наказів, атестаційні листи та інші атестаційні матеріали подають до Генерального штабу Збройних Сил України.

ВВНЗ та ВНП ЗВО (залежно від підпорядкування) подають донесення про надсилання особових справ і військово-облікових документів до районних військових комісаріатів (додаток 9) безпосередньо до Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України.

Облікові документи громадян України, які з будь-яких причин не атестовані до присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта запасу, зберігаються у ВВНЗ та ВНП ЗВО протягом одного року.

ІІІ. Організація роботи районних військових комісаріатів щодо атестування громадян України до присвоєння чергових військових звань офіцерського складу запасу

1. Районними військовими комісаріатами оформлюються атестаційні листи та інші атестаційні матеріали щодо присвоєння чергових військових звань до полковника запасу (резерву) (капітана 1 рангу запасу (резерву)) включно на офіцерів запасу (резерву) (після закінчення строків вислуги в попередньому військовому званні).

2. Про рішення районних військових комісарів щодо оформлення атестаційних матеріалів здійснюється відмітка в аркуші вивчення.

3. Подання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на офіцерів запасу оформлюються у строки, визначені у Плані атестування військовозобов’язаних до присвоєння військових звань осіб офіцерського складу запасу.

4. Атестаційний лист, копія трудової книжки та засвідчені районним військовим комісаром копії документів про освіту, копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) подаються за підпорядкованістю до відповідних органів військового управління.

5. Про направлення атестаційного листа та інших атестаційних матеріалів здійснюється відмітка у Книзі обліку громадян.

6. У послужних списках особових справ, послужних та алфавітних картках офіцерів запасу, на яких подано атестаційні листи та інші атестаційні матеріали, у графі “Присвоєння військових звань” здійснюється відмітка про те, коли та за яким номером їх відправлено, і зазначається порядковий номер запису в Книзі обліку громадян.

7. Після отримання витягів з наказу (по особовому складу), атестаційних листів з відміткою про присвоєння чергових військових звань офіцерського складу запасу та інших атестаційних матеріалів районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

долучають атестаційні листи та витяги з наказу (по особовому складу) до особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу у військово-облікових документах та в Книзі обліку громадян;

запрошують офіцерів запасу для оголошення їм про присвоєння військових звань;

надсилають витяг із наказу (по особовому складу) до військової частини за місцем проходження служби у військовому резерві офіцером.

У разі отримання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів з відміткою про відмову в присвоєнні чергових військових звань офіцерського складу запасу районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

ставлять відмітки про причини відмови в присвоєнні чергових військових звань офіцерського складу запасу в Книзі обліку громадян;

долучають атестаційні листи до особових справ;

ставлять відмітки в аркушах вивчення про причини відмови у присвоєнні чергових військових звань офіцерського складу запасу;

скасовують в особових справах та інших військово-облікових документах офіцерів запасу відмітки про направлення атестаційних матеріалів.

8. На офіцерів запасу, які зняті з військового обліку, атестаційні матеріали в семиденний строк після їх отримання надсилаються до районних військових комісаріатів за новим місцем перебування офіцерів запасу на військовому обліку.

ІV. Організація роботи органів військового управління щодо атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу

1. Обласні військові комісаріати розглядають отримані атестаційні листи та інші атестаційні матеріали щодо присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу, вирішують питання щодо їх погодження та в семиденний строк від дня надходження матеріалів з районних військових комісаріатів подають їх до управлінь оперативних командувань. Рішення відображається в атестаційному листі в графі “Висновки прямих начальників” та засвідчується підписом обласного військового комісара і гербовою печаткою.

Атестаційні листи та інші атестаційні матеріали на офіцерів запасу подаються за підпорядкованістю до посадових осіб (через відповідні служби персоналу), яким надано право присвоювати відповідні військові звання.

Після отримання атестаційних матеріалів, витягів із наказів та атестаційних листів з відміткою про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу або про недоцільність подання до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу обласні військові комісаріати в семиденний строк від дня їх надходження надсилають зазначені документи до районних військових комісаріатів. Причини, за яких визнано недоцільним подавати кандидатури офіцерів запасу до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу, відображаються в атестаційному листі у графі “Висновки прямих начальників” та засвідчуються підписом обласного військового комісара і гербовою печаткою.

2. Служби персоналу органів військового управління вивчають отримані атестаційні листи та інші атестаційні матеріали на присвоєння первинного (крім атестаційних матеріалів на громадян, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і склали встановлені іспити) і чергових військових звань офіцерського складу запасу та подають їх на погодження відповідним посадовим особам.

На громадян України, кандидатури яких погоджено, атестаційні листи, засвідчені підписом командира (командувача, начальника) і гербовою печаткою, та інші атестаційні матеріали в семиденний строк від дня їх надходження подаються до служб персоналу вищих органів військового управління.

У цей самий строк повертаються атестаційні листи за підписом начальника служби персоналу із зазначенням причини відмови та атестаційні матеріали на громадян України, кандидатури яких не погоджено.

Служби персоналу органів військового управління, керівникам яких надано право присвоювати військові звання офіцерського складу запасу, для прийняття рішення опрацьовують проекти наказів на підставі атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів.

У семиденний строк після підписання наказів про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу служби персоналу здійснюють такі заходи:

надсилають витяги з наказу до Кадрового центру, підпорядкованих служб персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та управлінь оперативних командувань;

ставлять відмітки про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу в атестаційних листах;

надсилають витяги з наказу, атестаційні листи та інші атестаційні матеріали до підпорядкованих обласних військових комісаріатів.

3. Служби персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щороку протягом грудня місяця опрацьовують на наступний рік графіки подання на розгляд Міністру оборони України проектів наказів про присвоєння громадянам України, які пройшли підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, первинного військового звання офіцерського складу запасу за підпорядковані ВВНЗ та ВНП ЗВО. Витяги з цих графіків після їх затвердження доводять до підпорядкованих ВВНЗ та ВНП ЗВО.

4. Служби персоналу Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України на підставі отриманих атестаційних та інших атестаційних матеріалів опрацьовують подані ВВНЗ або ВНП ЗВО проекти наказів Міністра оборони України (по особовому складу).

У семиденний строк після підписання наказів про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу служби персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України здійснюють такі заходи:

надсилають витяги з наказів до Кадрового центру;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу в атестаційних листах;

надсилають витяги з наказів та атестаційні матеріали до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

V. Організація обліку громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу

1. Для ведення обліку громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, у ВВНЗ та ВНП ЗВО (за місцем їх навчання за програмою підготовки офіцерів запасу) і в районних військових комісаріатах (за місцем їх перебування на військовому обліку або проживання) ведуться окремі картотеки облікових карток.

2. ВВНЗ та ВНП ЗВО формують окрему картотеку облікових карток (додаток 10) у місячний строк після зарахування на навчання громадян за програмою підготовки офіцерів запасу.

У ВВНЗ та ВНП ЗВО картотеки облікових карток ведуться за роками вступу (поновлення) громадян на навчання; у роках вступу на навчання - за місцем їх перебування на військовому обліку або проживання, а в них - в алфавітному порядку.

У військових комісаріатах картотеки облікових карток ведуться за роками вступу (поновлення) на навчання; у роках вступу на навчання - за ВВНЗ та ВНП ЗВО, у ВВНЗ та ВНП ЗВО - в алфавітному порядку. Копії облікових карток долучаються до особових справ призовників.

3. З метою формування картотек облікових карток ВВНЗ та ВНП ЗВО у місячний строк після зарахування на навчання громадян за програмою підготовки офіцерів запасу складають два примірники облікової картки на кожного громадянина України.

У цей самий строк ВВНЗ та ВНП ЗВО направляють зарахованих на навчання громадян, у тому числі жінок, які не перебувають на військовому обліку, до військових комісаріатів за місцем їх перебування на військовому обліку з двома примірниками облікової картки, у яких районні військові комісаріати ставлять відмітку про взяття на облік. Один примірник залишається у військовому комісаріаті для формування картотеки облікових карток, інший повертається громадянином до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

4. Облікові картки громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу та під час навчання змінили місце проживання, направляються районними військовими комісаріатами в семиденний строк до районних військових комісаріатів за новим місцем їх проживання.

5. Облікові картки громадян України, яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу, зберігаються протягом року від дати присвоєння, після чого знищуються в установленому для таких документів порядку.

6. Військові комісаріати, ВВНЗ та ВНП ЗВО мають у семиденний строк здійснювати стосовно громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, обмін повідомленнями (відомостями) щодо зняття (взяття) їх з обліку (на облік), у тому числі вступу громадянина на військову службу, зміни їх облікових даних, стану здоров’я, форми навчання, відрахування їх з навчання, поновлення на навчання.

На підставі цих повідомлень (відомостей) вносяться відповідні зміни в облікові картки.

7. Жінки, які не перебувають на військовому обліку та зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, подають до військових комісаріатів за місцем проживання заяву, що є підставою для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних рядового складу.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце проживання;

найменування ВВНЗ або ВНП ЗВО, у якому навчаються та проходять військову підготовку відповідно;

спеціальність, за якою проходять військову підготовку;

прохання про прийняття на військовий облік військовозобов’язаних у добровільному порядку.

Начальник Головного
управління персоналу -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант


А.М. Артеменко


Додаток 1
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 5 розділу І)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Додаток 2
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 3 розділу ІІ)

КНИГА
обліку громадян України, кандидатури яких подано до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу


Додаток 3
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про зарахування громадян України для проходження військової підготовки


Додаток 4
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про завершення громадянами України військової підготовки


Додаток 5
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
до проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу


Додаток 6
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про подання до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу


Додаток 7
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу ІІ)

СПИСОК
громадян України, що включені до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу


Додаток 8
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу


Додаток 9
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу ІІ)

ДОНЕСЕННЯ
про надсилання особових справ і військово-облікових документів до районних військових комісаріатів


Додаток 10
до Порядку атестування
громадян України до присвоєння
первинного і чергових військових звань
офіцерського складу запасу
(пункт 2 розділу V)

ОБЛІКОВА КАРТКАЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
27.03.2018 № 130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2018 р.
за № 507/31959

ЗРАЗОК
військового квитка офіцера запасу

Начальник Головного
управління персоналу -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант


А.М. Артеменковгору