Документ z0502-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2016, підстава - z1451-16

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2010  № 129


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2010 р.
за № 502/17797

Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби зовнішньої розвідки
№ 221 від 19.08.2013
№ 298 від 17.10.2016}

Відповідно до Законів України "Про Службу зовнішньої розвідки України", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися у Службі зовнішньої розвідки України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

4. З наказом ознайомити заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів, а також інших співробітників Служби зовнішньої розвідки України в частині, що стосується.

Голова Служби

М. Маломуж

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Голова Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого наглядуЗ. МитникС.СторчакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Служби зовнішньої
розвідки України
16.06.2010  № 129


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2010 р.
за № 502/17797

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

{У тексті Інструкції слово "діб" замінено словами "робочих днів" згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків із військовослужбовцями, професійних захворювань, отриманих ними під час проходження військової служби, у тому числі під час виконання ними обов'язків військової служби, та аварій, що сталися у структурних підрозділах (далі - підрозділи) Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ).

{Пункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 221 від 19.08.2013}

1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на всі підрозділи СЗРУ та на всіх військовослужбовців, крім військовослужбовців, які одержали травми або загинули під час ведення бойових дій.

1.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися зі службовцями та працівниками, з якими укладено трудовий договір (контракт) (далі - працівники), під час виконання ними трудових обов'язків, проводяться згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

{Пункт 1.3 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 221 від 19.08.2013}

II. Розслідування та облік нещасних випадків

2.1. Розслідуванню підлягають раптове погіршення стану здоров'я, травми (у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою), гострі професійні захворювання і гострі професійні отруєння, інші отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок техногенних аварій, дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами, рослинами, іншими представниками фауни і флори (далі - нещасні випадки), що сталися з військовослужбовцями під час проходження військової служби, у тому числі під час виконання ними обов'язків військової служби та призвели до втрати працездатності на один день і більше, а також випадки смерті військовослужбовців під час проходження військової служби, у тому числі під час виконання ними обов'язків військової служби.

{Абзац перший пункту 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 221 від 19.08.2013; в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї доби) впливу небезпечних факторів та шкідливих речовин.

Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні та алергічні захворювання тощо. Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями - водіями транспортних засобів СЗРУ під час перебування в рейсі або з військовослужбовцем внаслідок ДТП, розслідуються відповідно до цієї Інструкції з використанням матеріалів розслідування відповідних державних органів нагляду та контролю щодо дотримання законодавства про дорожній рух та матеріалів суду.

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

2.2. Про кожний нещасний випадок очевидець (або сам потерпілий) повинен негайно сповістити безпосереднього начальника (керівника) чи керівника робіт і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

2.3. Нещасний випадок, про який потерпілий з об'єктивних причин або за станом здоров'я не зміг своєчасно повідомити безпосереднього начальника (керівника) чи керівника робіт, або випадок, від якого втрата працездатності настала не відразу, розслідується на підставі письмового повідомлення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, у порядку, встановленому цим розділом.

2.4. Начальник (керівник) підрозділу або керівник робіт, який отримав повідомлення про нещасний випадок, профзахворювання або аварію, зобов'язаний:

організувати надання необхідної медичної допомоги потерпілому та забезпечити за потреби його негайну доставку до медичного закладу;

терміново письмово повідомити по команді про нещасний випадок керівників вищого рівня та керівництво СЗРУ, а також повідомити з використанням засобів зв'язку начальників Управління власної безпеки СЗРУ (далі - УВБ СЗРУ), групи технічного і пожежного нагляду та охорони праці Апарату Голови СЗРУ (далі - підрозділ охорони праці) і медичного підрозділу СЗРУ. Начальнику підрозділу охорони праці надсилається письмове повідомлення про нещасний випадок за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

{Абзац третій пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

до прибуття комісії із розслідування нещасного випадку (комісії зі спеціального розслідування), профзахворювання або аварії (далі - комісія з розслідування) забезпечити збереження обстановки події, якщо це не становить загрози життю і здоров'ю присутніх людей, вжити заходів щодо запобігання травмуванню інших осіб та недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

2.5. Голова Служби зовнішньої розвідки України або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, призначає наказом комісію із розслідування, підготовка проекту якого здійснюється підрозділом, де стався нещасний випадок.

У наказі зазначаються підстави для призначення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, профзахворювання або аварії, мета і строк його проведення, особа (особи), стосовно якої (яких) воно буде проводитись, склад комісії з розслідування, а також за необхідності інші спеціальні заходи, які мають проводитися одночасно із проведенням розслідування (спеціального розслідування), за рішенням особи, яка призначає комісію із розслідування.

Підставою для проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасних випадків, які сталися із військовослужбовцями, є факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку, який встановлює і засвідчує заклад охорони здоров’я.

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

Документом, який підтверджує факт ушкодження здоров’я особи, є листок непрацездатності чи довідка закладу охорони здоров’я.

{Пункт 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

2.6. Головою комісії із розслідування призначається начальник (спеціаліст) підрозділу охорони праці, у 7 та 8 службах 1 управління 2 департаменту 55 Центру СЗРУ - співробітник групи охорони праці та протипожежної безпеки.

{Абзац перший пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

До складу комісії з розслідування входять представник кадрового підрозділу СЗРУ, представник УВБ СЗРУ, представник підрозділу СЗРУ, де проходить службу потерпілий, чи підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, представник медичного підрозділу, за необхідності - інші фахівці з певними знаннями та правом оформлення відповідних документів.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії з розслідування, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, давати відповідні пояснення, у тому числі викладати в усній і письмовій формах особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії, яка проводила розслідування, інформацію про хід проведення розслідування.

До складу комісії не допускаються співробітники, що перебувають у відпустці, відрядженні, на навчанні (запланованих на період проведення службового розслідування), а також ті, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку.

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

2.7. Комісія з розслідування протягом трьох робочих днів із дати видання наказу зобов'язана:

обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, встановити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів, а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

визначити, чи пов'язаний нещасний випадок із виконанням службових обов'язків, чи ні;

скласти акт розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Нсв-5 згідно з додатком 2 до цієї Інструкції (далі - акт за формою Нсв-5), за формою Нсв-1 - про нещасний випадок, пов'язаний із виконанням службових обов'язків, згідно з додатком 3 до цієї Інструкції (далі - акт за формою Нсв-1) або акт про нещасний випадок, не пов'язаний із виконанням службових обов'язків, за формою НПВсв згідно з додатком 4 до цієї Інструкції (далі - акт за формою НПВсв).

Якщо протягом місяця з моменту настання ДТП комісія не отримала від відповідних органів відомості про обставини і причини ДТП, складаються акти за формами Нсв-5 і Нсв-1 (у разі коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із виконанням службових обов’язків) і в пункті 10 акта за формою Нсв-1 зазначається найменування органу, який безпосередньо проводить розслідування, безпосередніх учасників дорожнього руху та осіб, які користувалися транспортним засобом, але не причетні до керування.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

Після отримання комісією відомостей про обставини і причини ДТП, а також осіб, які допустили порушення вимог законодавства, нею складається висновок за формою В-1 згідно з додатком 16 до цієї Інструкції.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

Висновок за формою В-1 надсилається протягом трьох робочих днів після його затвердження підрозділам СЗРУ, яким надіслано акти за формами Нсв-5 і Нсв-1 (НПВсв).

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

Акт за формою Нсв-1 (у разі коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із виконанням службових обов’язків) складається на кожного потерпілого під час перебування в рейсі або внаслідок ДТП, що користувався транспортним засобом, але не причетний до керування. Акт за формою Нсв-1 складається без використання зазначених у цьому пункті матеріалів.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

Порушення вимог безпеки руху водієм під час виконання обов'язків військової служби, в результаті якого стався нещасний випадок, не може бути підставою для відмови у складанні акта за формою Нсв-1 та взяття на облік цього нещасного випадку.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

2.8. Комісія із розслідування має право:

одержувати письмові та усні пояснення від усіх осіб, які причетні до нещасного випадку, для з'ясування його обставин та причин;

робити запити до підрозділів СЗРУ, інших державних органів (за потреби);

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

залучати, за погодженням з Головою Служби зовнішньої розвідки України, до участі у розслідуванні необхідних спеціалістів інших установ та організацій (за їх згодою);

порушувати перед Головою Служби зовнішньої розвідки України клопотання про проведення додаткових технічних розрахунків, лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт, необхідних для всебічного і об'єктивного розслідування.

2.9. Визнаються пов'язаними з виконанням обов'язків військової служби нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями під час виконання обов'язків військової служби, у тому числі у відрядженні а також ті, що сталися під час:

перебування на робочому місці, на території підрозділів СЗРУ або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи (службових обов'язків), занять, протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять), у тому числі протягом надурочного часу, або виконання службових завдань у неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

підготовки до роботи (служби) та приведення в порядок після закінчення роботи (служби) засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни;

виконання дій в інтересах СЗРУ або держави, тобто дій, які не належать до службових обов'язків військовослужбовця (надання необхідної допомоги іншому співробітникові, дії щодо запобігання аваріям або дії із рятування людського життя та державного майна, підтримання військової дисципліни та правопорядку або інші дії за законним розпорядженням чи дорученням керівника);

ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на об'єктах і транспортних засобах, що належать або використовуються СЗРУ;

перебування у транспортному засобі або на стоянці на території підрозділу СЗРУ, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим службових обов'язків або із впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи середовища;

прямування військовослужбовця до об'єкта (між об'єктами, підрозділами) за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта (підрозділу) задорученням прямого керівника (начальника);

вправ зі зброєю, приведення в порядок зброї;

{Пункт 2.9 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

прямування на службу або зі служби, службових поїздок та повернення до місця служби.

2.10. Нещасні випадки, пов'язані з завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство військовослужбовця під час чи у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків або дій в інтересах СЗРУ розслідуються відповідно до цієї Інструкції.

2.11. Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я військовослужбовця під час виконання ним службових обов'язків, визнаються пов'язаними з виконанням службових обов'язків за умови, що погіршення стану здоров'я особи сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Медичний висновок щодо погіршення стану здоров'я особи із впливом на неї небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров'я особи виконувати зазначену роботу видається військово-лікарською комісією за місцем лікування потерпілого на запит керівника підрозділу СЗРУ, у якому стався нещасний випадок, або голови комісії із розслідування.

2.12. Комісія з розслідування визнає нещасний випадок не пов'язаним з виконанням обов'язків військової служби, якщо він стався:

внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи іншими отруйними речовинами, якщо це не викликано застосуванням цих речовин під час проведення робіт і виконання службових обов'язків, порушення вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або в період, коли потерпілий, який знаходився в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, був усунутий від виконання службових обов'язків в установленому порядку;

під час вчинення військовослужбовцями злочину або інших правопорушень, якщо ці дії зафіксовані й на них є рішення суду або відповідна постанова органів прокуратури;

у разі навмисного заподіяння військовослужбовцем шкоди своєму здоров'ю;

у разі природної смерті або самогубства, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та рішенням відповідних органів;

під час виконання дій, що не входять до обов'язків військової служби.

2.13. За результатами роботи комісії із розслідування складається акт за формою Нсв-5. У разі якщо нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із виконанням службових обов'язків, складається акт за формою Нсв-1.

Якщо нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний із виконанням службових обов'язків, складається акт за формою НПВсв.

У разі незгоди потерпілого, члена його сім'ї чи особи, яка представляє його інтереси, із висновками комісії, яка проводила розслідування в порядку та відповідно до вимог цієї Інструкції, вони можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Акти за формами Нсв-5 і Нсв-1 (або за формою НПВсв) підписуються головою і всіма членами комісії з розслідування. У разі незгоди зі змістом зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта за формою Нсв-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті за формою Нсв-5.

Зазначені акти у чотирьох примірниках подаються на затвердження Голові Служби зовнішньої розвідки України або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, який протягом трьох робочих днів після одержання матеріалів розслідування повинен розглянути та затвердити примірники актів за формами Нсв-5 і Нсв-1 (або за формою НПВсв).

До першого примірника акта за формою Нсв-5 додаються: примірник акта за формою Нсв-1 (або за формою НПВсв); пояснювальні записки свідків і потерпілого та причетних до нього осіб (у разі їх наявності); пояснювальна записка безпосереднього керівника потерпілого; копії документів про проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів; копії особистих документів потерпілого, а також у разі потреби витяги з нормативно-правових актів, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця, стан технічних засобів (транспорту, устаткування, апаратури тощо); медичний висновок щодо наявності в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин (далі - матеріали розслідування). Усі пояснювальні записки подаються на ім’я голови комісії з розслідування нещасного випадку.

{Абзац шостий пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

2.14. Примірники затверджених актів не пізніше трьох робочих днів (у разі спеціального розслідування - не пізніше п'яти робочих днів) з моменту їх затвердження надсилаються головою комісії з розслідування:

{Абзац перший пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси (з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці);

підрозділу охорони праці;

кадровому підрозділу для долучення до особової справи потерпілого військовослужбовця;

{Абзац четвертий пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

підрозділу, де стався нещасний випадок.

У разі гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Нсв-1 надсилається разом із примірником картки обліку професійного захворювання (отруєння) за формою Псв-5 згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (далі - картка за формою Псв-5) у медичний підрозділ СЗРУ.

2.15. Перші примірники актів за формами Нсв-5 та Нсв-1 (або за формою НПВсв), картки обліку професійного захворювання (отруєння) за формою Псв-5 у разі виявлення профзахворювання, та матеріали розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх зазначених у ньому заходів, але не менше ніж п'ять років.

2.16. За результатами розслідування у п'ятиденний строк після затвердження акта за формою Нсв-5 видається наказ Голови Служби зовнішньої розвідки України або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, про виконання запропонованих комісією із розслідування заходів та запобігання виникненню подібних випадків, а також притягнення до відповідальності осіб, які припустилися порушення нормативно-правових актів, що призвело до нещасного випадку. Проект зазначеного наказу готує голова комісії з розслідування.

Про виконання запропонованих заходів, зазначених в акті за формою Нсв-5, начальник (керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, повинен письмово поінформувати у п'ятиденний строк начальника підрозділу охорони праці.

2.17. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого начальник (керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, надсилає у десятиденний строк повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався (за формою Нсв-2 згідно з додатком 6 до цієї Інструкції), підрозділам й особам, зазначеним у пункті 2.14 цієї Інструкції.

Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався, обов'язково долучається до акта за формою Нсв-1 (або за формою НПВсв) і підлягає зберіганню разом з ним відповідно до вимог цієї Інструкції.

2.18. Нещасний випадок, що стався із військовослужбовцем, який тимчасово був відряджений у встановленому порядку до іншого підрозділу СЗРУ, розслідується і береться на облік підрозділом, де стався нещасний випадок.

2.19. Розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями, які для виконання своїх функціональних обов'язків займають посади в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності без розкриття їх належності до розвідувального органу, проводяться за правилами, установленими в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях. У СЗРУ розслідування нещасних випадків із вказаними військовослужбовцями проводиться згідно з цією Інструкцією.

Розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями, які перебувають у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цією Інструкцією, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2.20. Контроль за своєчасним і об'єктивним розслідуванням нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснює начальник підрозділу охорони праці.

2.21. Всі нещасні випадки, за якими проводилось розслідування (спеціальне розслідування), реєструються у журналі реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків, згідно з додатком 7 до цієї Інструкції. Зазначені журнали ведуться у підрозділі охорони праці та у підрозділі, де стався нещасний випадок.

III. Спеціальне розслідування нещасних випадків

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельними наслідками;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше особами, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження здоров'я потерпілих;

випадки зникнення військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

Нещасні випадки з тяжкими наслідками передбачені Класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2007 № 370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за № 902/14169.

3.2. Про нещасні випадки, зазначені у пункті 3.1 цієї Інструкції, начальник (керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, зобов'язаний негайно доповісти за підпорядкованістю керівництву СЗРУ в порядку оперативного інформування щодо надзвичайних ситуацій і подій у СЗРУ і надіслати письмове повідомлення про нещасний випадок начальнику підрозділу охорони праці.

Таке повідомлення також надсилається і в тому випадку, коли смерть потерпілого настала внаслідок раніше одержаної травми. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється згідно з цією Інструкцією.

3.3. Комісія із спеціального розслідування протягом 10 робочих днів із дати видання наказу про призначення розслідування зобов'язана:

обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від начальника (керівника), співробітників підрозділу СЗРУ, потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;

з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

установити осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

визначити, чи пов'язаний цей випадок із виконанням службових обов'язків (обов'язків військової служби), чи ні;

зустрітися з потерпілими або членами їх сімей, особами, які представляють їх інтереси, з метою з'ясування соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, внесення пропозицій відповідним органам щодо їх розв'язання, а також надання роз'яснень потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) стосовно їх прав у зв'язку з нещасним випадком.

За необхідності отримання матеріалів від органів державної влади або у разі проведення лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного випадку строк спеціального розслідування може бути продовжено Головою Служби зовнішньої розвідки України або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, але не більше ніж на сорок п'ять днів.

3.4. Начальник (керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, зобов'язаний сприяти роботі комісії із спеціального розслідування:

у виконанні фотознімків місця нещасного випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також у наданні технічної документації та інших необхідних матеріалів;

у забезпеченні транспортом, засобами зв'язку, службовими приміщеннями для роботи комісії;

у разі розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння) у проведенні медичного обстеження співробітників, які працюють на ділянці, де сталося захворювання (отруєння);

у проведенні необхідних лабораторних досліджень і випробувань, виконанні технічних розрахунків та інших робіт;

в оформленні матеріалів розслідування нещасного випадку.

3.5. За результатами спеціального розслідування складаються акти за формами Нсв-5, Нсв-1 (або за формою НПВсв) стосовно кожного потерпілого, а також оформляються матеріали, зазначені у пункті 3.6 цієї Інструкції, у тому числі картка за формою ПСВ-5 на кожного потерпілого, якщо нещасний випадок пов'язаний із гострим професійним захворюванням (отруєнням).

Акти за формами Нсв-5, Нсв-1 (або за формою НПВсв) підписуються головою і всіма членами комісії із спеціального розслідування протягом п'яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом зазначених актів член цієї комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта за формою Нсв-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті за формою Нсв-5.

Зазначені акти надаються на затвердження Голові Служби зовнішньої розвідки України або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, який протягом п'яти робочих днів після одержання матеріалів спеціального розслідування повинен розглянути та затвердити їх.

Примірники затверджених актів направляються головою комісії із спеціального розслідування підрозділам та особам, зазначеним у пункті 2.14 цієї Інструкції.

3.6. До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку належать:

ескіз місця нещасного випадку (за формою згідно з додатком 8 до цієї Інструкції), необхідні плани, схеми, фотознімки місця події, пошкодженого об'єкта, транспортного засобу, обладнання, устаткування тощо;

протокол огляду місця нещасного випадку, що стався, за формою згідно з додатком 9 до цієї Інструкції;

висновки експертиз (науково-технічної, медичної тощо), якщо за рішенням комісії із спеціального розслідування вони проводилися;

медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність у його організмі алкоголю чи наркотиків (за потреби);

протоколи опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), за формою згідно з додатком 10 до цієї Інструкції;

пояснювальні записки потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), за формою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції;

копії документів про проходження потерпілим навчання, інструктажів з охорони праці та перевірки знань щодо безпечного виконання робіт під час виконання службових обов'язків;

копії актів перевірок та приписів (за формою Нсв-9 згідно з додатком 12 до цієї Інструкції), що стосуються нещасного випадку, виданих начальником підрозділу охорони праці до настання нещасного випадку і під час його розслідування;

нормативно-правові акти про охорону праці та особисту безпеку, вимоги яких були порушені.

3.7. За результатами спеціального розслідування у п'ятиденний строк після затвердження акта за формою Нсв-5 видається наказ Голови Служби зовнішньої розвідки України або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки, про виконання запропонованих комісією з розслідування заходів та запобігання виникненню подібних випадків, а також притягнення до відповідальності осіб, які припустилися порушення нормативно-правових актів, що призвело до нещасного випадку. Проект зазначеного наказу готує голова комісії із розслідування.

Про виконання запропонованих заходів, зазначених в акті за формою Нсв-5, начальник (керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, повинен письмово поінформувати в п'ятиденний строк начальника підрозділу охорони праці.

3.8. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті потерпілого начальник (керівник) підрозділу СЗРУ, де стався нещасний випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався, за формою Нсв-2, яке в десятиденний строк надсилає підрозділам та особам, зазначеним у пункті 2.14 цієї Інструкції.

Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався, обов'язково долучається до першого примірника акта за формою Нсв-1 (або за формою НПВсв) і підлягає зберіганню разом із ним відповідно до вимог цієї Інструкції.

IV. Розслідування та облік професійних захворювань й отруєнь військовослужбовців

4.1. Усі виявлені випадки професійних захворювань та отруєнь (далі - профзахворювання) підлягають розслідуванню. Підозра на профзахворювання визначається військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) Медичного центру СЗРУ згідно з Переліком професійних захворювань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662.

4.2. Професійний характер захворювань військовослужбовців визначається одним із спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, що мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань (згідно з Переліком спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2003 № 133, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за № 283/7604), на підставі клінічних даних та санітарно-гігієнічної характеристики умов служби.

4.3. Начальник (керівник) структурного підрозділу СЗРУ, у якому виявлене профзахворювання, зобов'язаний надати комісії з розслідування:

дані лабораторних досліджень шкідливих факторів умов виконання службових обов'язків із показниками інструментальних вимірювань;

необхідну документацію (технологічні регламенти, вимоги і нормативи з безпеки умов виконання службових обов'язків тощо), а також сприяти роботі комісії з розслідування під час виконання нею заходів, передбачених пунктом 3.4 цієї Інструкції.

4.4. Комісія з розслідування зобов'язана:

розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів;

провести розслідування обставин і причин виникнення професійного захворювання;

провести гігієнічну оцінку відповідності умов виконання службових обов'язків потерпілого вимогам санітарно-гігієнічних норм за матеріалами раніше проведених обстежень і досліджень робочих місць;

одержати письмові пояснення начальників (керівників) та військовослужбовців з питань, що пов'язані із розслідуванням обставин виникнення професійного захворювання;

скласти акт розслідування професійного захворювання за формою Псв-4 згідно з додатком 13 до цієї Інструкції, у якому зазначити заходи щодо запобігання впливу шкідливих та небезпечних факторів, що сприяють розвитку професійних захворювань, і забезпечення нормалізації умов служби;

встановити осіб, які припустилися порушення нормативно-правових актів, що призвело до профзахворювання.

4.5. Примірники затверджених актів не пізніше трьох робочих днів з моменту закінчення розслідування надсилаються до підрозділів та осіб, зазначених у пункті 2.14 цієї Інструкції.

4.6. Голова Служби зовнішньої розвідки України або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, у п'ятиденний строк після закінчення розслідування причин виникнення професійного захворювання розглядає його матеріали та видає наказ про заходи щодо запобігання професійним захворюванням, а також про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталися порушення санітарно-гігієнічних норм і правил, що призвели до виникнення професійного захворювання.

Проект зазначеного наказу готує голова комісії з розслідування.

Про вжиття заходів щодо запобігання професійним захворюванням, запропонованих комісією із розслідування, начальник (керівник) структурного підрозділу СЗРУ, в якому виявлено професійне захворювання, у строк, зазначений в акті за формою Псв-4, письмово інформує медичний підрозділ СЗРУ та начальника підрозділу охорони праці.

У разі втрати військовослужбовцем працездатності внаслідок професійного захворювання згідно з рекомендаціями начальника (керівника) медичного підрозділу СЗРУ він направляється у встановленому порядку на ВЛК для розгляду питання про можливість подальшого проходження служби за відповідною військовою спеціальністю у СЗРУ.

4.7. Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням професійного захворювання, оформленням документації, а також виконанням заходів щодо усунення причин, що призвели до професійного захворювання, здійснює начальник підрозділу охорони праці.

4.8. Реєстрація та облік професійних захворювань ведуться в журналі реєстрації та обліку професійних захворювань (отруєнь) за формою згідно з додатком 14 до цієї Інструкції у підрозділі охорони праці СЗРУ на підставі відповідного повідомлення про професійне захворювання та актів розслідування професійного захворювання.

V. Розслідування та облік аварій

5.1. Аварія, що підлягає розслідуванню, - це небезпечна подія техногенного характеру, яка призвела до руйнування будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу та спричинила загибель чи поранення військовослужбовця.

5.2. Очевидець аварії повинен негайно повідомити про те, що сталося, безпосереднього керівника робіт або начальника (керівника) підрозділу СЗРУ.

5.3. Начальник (керівник) підрозділу СЗРУ повинен вжити першочергових заходів із рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, запобігання надалі поширенню аварії, установлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей, фотографування обладнання чи споруд до початку розслідування аварії, збереження речових доказів на місці події, особисто вилучити та опечатати експлуатаційну документацію.

5.4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій та органи прокуратури за місцем виникнення аварії повідомляються про аварію за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

{Пункт 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

5.5. Розслідування аварії проводиться згідно з пунктами 2.1-3.8 цієї Інструкції.

{Пункт 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}

5.6. Комісія з розслідування протягом десяти робочих днів з'ясовує обставини, що стали причиною аварії: установлює факти порушення правил експлуатації устаткування та технічних регламентів; визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів і конструкцій, їх відповідність вимогам технічних умов, нормативних документів і проекту; установлює осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів, діяльність або бездіяльність яких призвела до аварії, та складає акт за формою Нсв-5.

5.7. У разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи зазначений строк може бути продовжений особою, яка призначила комісію із розслідування, але не більше сорока п'яти днів.

5.8. За результатами розслідування аварії Голова Служби зовнішньої розвідки України або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, протягом п'яти днів з моменту закінчення розслідування видає наказ, яким на підставі висновків комісії з розслідування затверджуються заходи щодо запобігання аваріям і притягуються до відповідальності особи, котрі порушили вимоги чинного законодавства чи правил безпеки.

Проект зазначеного наказу готує голова комісії із розслідування аварії.

5.9. Матеріали розслідування аварії складаються з документів, зазначених у пункті 3.6 цієї Інструкції.

У разі розслідування аварії примірник акта за формою Нсв-5 зберігається в підрозділі СЗРУ, в якому сталася аварія, до завершення виконання заходів, визначених комісією із розслідування, але не менше ніж два роки.

5.10. Облік аварій ведеться підрозділом охорони праці з реєстрацією у журналі реєстрації аварій за формою згідно з додатком 15 до цієї Інструкції.

Директор 5 департаменту
Служби зовнішньої розвідки
УкраїниС. Роменський


Додаток 1
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок


Додаток 2
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

АКТ
розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}


Додаток 3
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

АКТ
про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}


Додаток 4
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

АКТ
про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням службових обов'язків

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}


Додаток 5
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

КАРТКА ОБЛІКУ
професійного захворювання (отруєння)


Додаток 6
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку, що ставсяДодаток 7
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків
у _______________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)

№ з/п

Дата і час події

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (підрозділ, дільниця, об'єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі актів за формами Нсв-5, Нсв-1 або НПВсв і підпис особи, яка їх одержала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________
Примітка.


Реєстраційний номер повинен відповідати номеру акта, що складається за формою Нсв (або за формою НПВсв).Додаток 8
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України
______________________________
______________________________
(найменування підрозділу
Служби зовнішньої розвідки України)

ЕСКІЗ
місця нещасного випадку ___ _______ 20___ о ___ год. ___ хв.
з ___________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

До події

Після події

Прив'язка до території підрозділу Служби зовнішньої розвідки України - копія генерального плану з прив'язкою до місця події

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо


Голова комісії

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Ескіз склав

_________________________________________________
            (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)


Додаток 9
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ПРОТОКОЛ
огляду місця нещасного випадку


Додаток 10
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії)


Додаток 11
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії)


Додаток 12
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ПРИПИС


Додаток 13
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

АКТ
розслідування професійного захворювання

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}Додаток 14
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку професійних захворювань (отруєнь)
_____________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)

Розпочато ___ ____ 20____

Закінчено ___ ____ 20____

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові хворого

Стать

Вік (повних років)

Найменування підрозділу

Найменування підрозділу, до сфери управління якого належить зазначений підрозділ

Найменування структурного підрозділу

Вислуга (років)

загальна

в умовах дії шкідливих виробничих факторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Посада

Шкідливі фактори (згідно з гігієнічною класифікацією), які призвели до виникнення професійного захворювання (отруєння)

Вид професійного захворювання (отруєння: гостре або хронічне)

Діагноз

Захворювання встановлено

основний

супутній

під час медогляду

лікувальнопрофілактичним закладом

10

11

12

13

14

15

16

Назва спеціалізованого лікувальнопрофілактичного закладу, що встановив остаточний діагноз

Наслідки професійного захворювання

тимчасова втрата працездатності

тимчасове переведення на іншу посаду

спроможний виконувати обов'язки за посадою

стійка втрата працездатності

група інвалідності

смерть

17

18

19

20

21

22

23Додаток 15
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України

ЖУРНАЛ
реєстрації аварій
у _________________________________________________
(найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)

№ з/п

Дата і час настання аварії

Категорія і характер аварії

Причини і стислий опис обставин аварії

Економічні втрати від аварії (тис. гривень)

Тривалість простою об'єкта від початку аварії до введення в експлуатацію, годин (робочих днів)

Заходи, запропоновані комісією з розслідування причин аварії

Відмітка про виконання заходів
Додаток 16
до Інструкції про порядок розслідування
та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань й аварій
у Службі зовнішньої розвідки України
(пункт 2.7. розділу ІІ)

ВИСНОВОК
про аварію, катастрофу, пригоду (подію) на транспорті, що сталася з військовослужбовцем (військовослужбовцями) СЗРУ

{Інструкцію доповнено новим Додатком 16 згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 298 від 17.10.2016}вгору