Документ z0498-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.1999, підстава - z0215-99

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N ЛП-26/51 від 15.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 вересня 1996 р.
vd960815 vnЛП-26/51 за N 498/1523
Затверджено
наказом Ліцензійної палати при
Мінекономіки України і Державного
центру зайнятості Мінпраці України
від 15.08.96 ЛП-26/51 ( z0497-96 )

( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Ліцензійної
палати
N 19/15 ( z0215-99 ) від 22.02.99 )
Інструкція
про умови і правила здійснення посередницької діяльності у
працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном та
контроль за їх дотриманням
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про
підприємництво" від 22 грудня 1995 року N 497/95-ВР, постанов
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. N 316
( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності", від 27 березня 1996 р. N 358
( 358-96-п ) "Про внесення доповнень до Положення про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 р. N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки". Ця Інструкція погоджена з Міністерством праці, Міністерством
внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, Міністерством
охорони здоров'я, Антимонопольним комітетом і Службою безпеки
України. 2. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть здійснювати
діяльність, пов'язану з посередництвом у працевлаштуванні, за
умов, якщо: службові приміщення відповідають санітарним нормам, мають
зручний підхід для населення та обладнані телефонним зв'язком; фахівці, які займаються посередницькою діяльністю мають вищу
освіту і певний досвід роботи. 3. Особливими умовами посередництва у працевлаштуванні
громадян України за кордоном є наявність: зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземними
суб'єктами господарської діяльності про працевлаштування громадян
України; дозволу компетентних органів влади іноземним суб'єктам
господарської діяльності на прийняття на роботу громадян України
(крім суб'єктів підприємницької діяльності, які працевлаштовують
моряків на судна іноземних власників) оформленого згідно з
законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного
суб'єкта господарської діяльності і легалізованого належним чином
консульською установою України у відповідній державі перебування,
якщо інше не передбачено законодавством України або міжнародним
договором учасником якого є Україна і держава перебування. 4. Під час здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної
з посередництвом у працевлаштуванні, суб'єкти підприємницької
діяльності повинні додержуватись таких правил: ознайомлювати кожного клієнта з послугами, що надаються, та
їх вартістю, повідомляти на його вимогу адресу і телефон місцевого
центру зайнятості; вести повний облік своїх клієнтів та наданих їм послуг; зберігати у таємниці всю інформацію, пов'язану з
обслуговуванням претендентів на працевлаштування, та не
використовувати її з корисливою метою. Крім того, суб'єкти підприємницької діяльності, які
здійснюють посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном,
повинні: надавати один примірник трудового договору або повідомляти
громадянина у письмовій формі про загальні умови праці та
обставини, що стосуються його особисто, або групи громадян, членом
якої він є; заповнювати реєстраційні картки громадян України,
працевлаштованих за кордоном при посередництві суб'єкта
підприємницької діяльності за типовою формою N 1-ЕМ (додається) та
подавати форми статистичної звітності відповідно до порядку,
встановленого наказом Мінстату України від 31.01.96 р. N 28
( z0054-96 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції за N 54/1079 від
6 лютого 1996 року. 5. Під час здійснення зазначеної діяльності не допускається: надавати громадянам недостовірну інформацію щодо характеру,
умов та оплати праці, яка пропонується; дискримінувати претендентів на працевлаштування за віком,
статтю, походженням, за релігійними переконаннями, національністю,
місцем проживання та іншими обставинами; стягувати будь-які види попередніх оплат за посередництво у
працевлаштуванні до укладання громадянином трудового договору; продаж адрес іноземних працедавців, посередницьких фірм,
державних органів зайнятості інших країн без їхньої на те згоди; продаж опублікованих у закордонних засобах масової інформації
адрес іноземних працедавців, які не орієнтовані на залучення
іноземної робочої сили. 6. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької
діяльності особливих умов і правил посередництва у
працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, здійснюється
Державним центром зайнятості Міністерства праці, Ліцензійною
палатою при Мінекономіки та територіальними державними інспекціями
праці Головної Державної інспекції праці Мінпраці. 7. У разі виявлення порушення умов і правил здійснення
зазначеної діяльності орган, який проводить перевірку, повідомляє
про це Державний центр зайнятості Міністерства праці і Ліцензійну
палату при Мінекономіки у письмовій формі.
Додаток
до Інструкції про умови і правила
здійснення посередницької діяльності
у працевлаштуванні на роботу, в тому
числі за кордоном
Типова форма N 1-ЕМ
Ідентифікаційний Затверджена наказом Мінстату
код ЄДРПОУ ___________ України від 31.01.1996 р. N 28
Код за УКУД __________________
Реєстраційна картка N
громадянина України, працевлаштованого за кордоном за
наймом органом служби зайнятості або посередницькою
комерційною організацією, що має відповідний дозвіл
на здійснення такої діяльності
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _________________________ По батькові _______________________
Паспорт серії ______________________________ N ___________________
Ким виданий ______________________________________________________
Коли виданий _____________________________________________________
Місце постійного проживання ______________________________________
(адреса) __________________________________________________________________
Стать _______________ Рік народження _____________________________
Освіта ___________________________________________________________
Працював (не працював) на момент виїзду, раніше ніде не працював
(необхідне підкреслити) __________________________________________
Професія (посада) на момент виїзду _______________________________ __________________________________________________________________
Вид діяльності ___________________________________________________
Країна, що надає роботу __________________________________________
Реквізити роботодавця ____________________________________________
(повна назва, країна, __________________________________________________________________
адреса, телефон, факс, банківські реквізити) __________________________________________________________________
Вид діяльності в країні, що надає роботу _________________________ __________________________________________________________________
Професія (посада) у іноземного роботодавця _______________________
Строк трудового договору (контракту) _____________________________
Дата початку трудового договору (контракту) ______________________
Дата закінчення трудового договору (контракту) ___________________
Форма працевлаштування: трудящі-мігранти; сезонні працівники;
прикордонні працівники; стажисти, які працюють за наймом
(необхідне підкреслити).
"___" ______________ 199__ р. Підпис __________________________
(прізвище виконавця)вгору