Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.20191454/5
Документ z0495-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.05.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2019  № 1454/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2019 р.
за № 495/33466

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань протягом трьох місяців вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сукманову О.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного
підприємства «Національні
інформаційні системи»

С. Лур’єЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13 травня 2019 року № 1454/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2019 р.
за № 495/33466

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. Пункт 3 Вимог щодо написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 367/20680 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2018 року № 3236/5), після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

2. У розділі II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330:

1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«Для державної реєстрації символіки подаються зображення та опис символіки у паперовій та електронній (файл zip архіву) формах. Зображення символіки має містити повне або скорочене найменування громадського формування. Опис символіки має містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати їх зображенню.»;

2) після пункту 14 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

«15. Під час внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України чи паспортного документа іноземця щодо фізичної особи програмними засобами Єдиного державного реєстру формується унікальний ідентифікатор.

Унікальний ідентифікатор - набір символів, що генеруються шляхом перетворення сукупності відомостей про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або сукупності відомостей про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та серію і номер паспорта громадянина України, або сукупності відомостей про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та паспортний документ іноземця в унікальне значення за визначеним алгоритмом.

Унікальний ідентифікатор формується щодо:

фізичної особи - підприємця;

керівника юридичної особи;

особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо;

засновника (учасника) юридичної особи;

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Алгоритм формування унікального ідентифікатора визначається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

Унікальний ідентифікатор зберігається в Єдиному державному реєстрі та призначений для надання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами.».

У зв’язку з цим пункти 15, 16 вважати відповідно пунктами 16, 17.

3. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969:

1) в абзаці другому пункту 2 розділу I слова «установленого Міністерством юстиції України зразка» виключити;

2) пункт 3 розділу V після підпункту 3 доповнити новими підпунктами 4, 5 такого змісту:

«4) вид релігійної організації;

5) віросповідна приналежність релігійної організації;».

У зв’язку з цим підпункти 4-33 вважати відповідно підпунктами 6-35;

3) пункт 2 розділу VII після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим такого змісту:

«вид релігійної організації;

віросповідна приналежність релігійної організації;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - п’ятдесят перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим - п’ятдесят третім;

4) додаток 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
приватного права


О.М. ФеренсДодаток 2
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань
(пункт 2 розділу II)

ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференсвгору