Документ z0495-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.04.2016. Подивитися в історії? )

У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14;

3) доповнити додаток новим пунктами 15-18 такого змісту:

«15. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

____________________________________________________________________
(коли, зміст порушення, накладені санкції)

16. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?

_____________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (у разі наявності);
для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код юридичної особи)

17. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?

___________________________________________________________________
(зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата),
зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень
з основних напрямів діяльності професійного учасника)

18. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками бенефіціарних власників?

_________________________________________________________________».
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним
власником, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані
(номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки
платника податків (у разі наявності) та на підставі яких документів
встановлені такі відносини)

14. У виносці «*» додатка 7 слово «прямих» виключити.

15. Колонки 8-10 додатка 8 викласти у такій редакції:

«

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %)****

пряма участь

опосередковане володіння участю

набуте право голосу

8

9

10

.».

16. Додаток 9 викласти у такій редакції:

«

Додаток 9
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 18 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому».

17. Додаток 12 викласти в такій редакції:

«

Додаток 12
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(підпункт 24 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:

№ з/п

Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу

Символ підрозділу*

Ідентифікаційний код підрозділу**

Місцезнаходження підрозділу

Телефони

Вид професійної діяльності на фондовому ринку, який здійснюється цим підрозділом

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу

Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) спеціалізованого структурного підрозділу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник юридичної особи

М.П. (за наявності)
____________
(підпис)


_____________________
(П.І.Б.)

__________
*Символи підрозділу: С - структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.
**Заповнюється для відокремленого підрозділу.».

18. У додатку 13:

1) заголовок додатка викласти в такій редакції:

«Довідка про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*»;

2) доповнити колонку 9 таблиці після слова «діяльність» словами «(із зазначенням фактичної дати такого призначення/звільнення/надання повноважень)»;

3) виноску «*» викласти в такій редакції:

«* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.».

19. Додаток 16 викласти в такій редакції:

«

Додаток 16
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 22 глави 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
розміру власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць) заявника (власника з істотною участю у заявника), що передують даті надання заяви на видачу ліцензії, із зазначенням вихідних даних такого розрахунку та розміру участі у заявника та/або у власника з істотною участю у заявника за її номінальною та фактичною вартістю при набутті власником такої істотної участі у структурі власності заявника.

Розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника розраховується за формулою:

К = ВК - (РК + НА+ МІУ),

де

К

-

розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);


ВК

-

власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);


РК

-

резервний капітал;


НА

-

необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості, довгострокових інвестицій, що становлять частку у статутному капіталі заявника (власника з істотною участю), що набувається (набута);


МІУ

-

сума істотної участі у статутному капіталі іншого професійного учасника фондового ринку, яка набувається та набуття якої ще не погоджено Комісією.

Розмір власних коштів заявника розраховується за формулою

К заявника = ВК - (НА+ ФІ + ПФІ +В ),

де

К заявника

-

розмір власних коштів заявника;


ВК

-

власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);


НА

-

необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові біологічні активи; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; гудвіл; довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості;


ФІ

-

фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу заявника, у розмірі такого перевищення; фінансові інвестиції у фінансових установах у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;


ПФІ

-

балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій;


В

-

векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, векселі, видані фізичними особами, витрати майбутніх періодів.».

20. Додаток 17 викласти в такій редакції:

«

Додаток 17
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії
(пункт 22 глави 1 розділу III)

Порядок
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості власника з істотною участю у заявника*

(рядок - далі р.; графа - далі гр.)

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 не менше ніж 0,5

Оборотні активи
_________________
Поточні зобов'язання

2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов'язання

3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН не менше ніж 0,5

Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив)

__________
*Розрахунки рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості здійснюються аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць), що передує даті надання заяви на видачу ліцензії заявнику.».

21. Додатки 18, 19 виключити.

У зв’язку з цим додатки 20, 21 вважати відповідно додатками 18, 19.

22. У додатку 18:

1) у відмітці додатка цифру «VІ» замінити цифрою «V»;

2) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

«просить переоформити ліцензію у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи»;

3) доповнити додаток після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«Ліцензія на паперовому носії

____________________________________».
(зазначається бажання заявника щодо її отримання).

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

23. Додаток 19 виключити.

24. У тексті та додатках до Порядку та умов слова «дублікат», «копія ліцензії» у всіх відмінках виключити.

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж
І. Бараміявгору