Документ z0494-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2009 N 128
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2009 р.
за N 494/16510

Про затвердження Змін до Єдиної методики
визначення вартості надання громадянам
необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг,
реалізації предметів ритуальної належності

Відповідно до Законів України "Про поховання та похоронну
справу" ( 1102-15 ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) та з метою удосконалення методики визначення
вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної
належності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Єдиної методики визначення вартості
надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності,
затвердженої наказом Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства від 19.11.2003 N 194
( z0338-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
18.03.2004 за N 338/8937, що додаються.
2. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та
підготовки до Євро 2012 (Ігнатенко О.П.) спільно з Юридичним
відділом (Крилова І.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
3. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та
підготовки до Євро 2012 (Ігнатенко О.П.) надіслати цей наказ до
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій для впровадження,
використання в роботі та подальшого доведення до відома місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Лотоцького О.Б.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр О.Ю.Кучеренко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України І.І.Уманський
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців України В.М.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підлприємців України В.М.Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
12.05.2009 N 128
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2009 р.
за N 494/16510

ЗМІНИ
до Єдиної методики визначення вартості
надання громадянам необхідного мінімального
переліку окремих видів ритуальних послуг,
реалізації предметів ритуальної належності
( z0338-04 )

1. В абзаці п'ятому пункту 1.4 глави 1 слова "та витрати з
податку на прибуток" замінити словами ", пов'язані з основною
діяльністю".
2. У главі 2:
2.1. У абзаці першому пункту 2.2 слова "витрати з податку на
прибуток" виключити;
2.2. Доповнити главу пунктом 2.4 такого змісту: "2.4. Витрати, які не включаються до валових витрат або
перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) розміри, не включаються до розрахунку
вартості.".
3. У главі 3:
3.1. Абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції: "витрати на додаткову заробітну плату робітників, які
визначаються розмірами встановлених доплат, надбавок, гарантійних
і компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 пункту
5.6 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, премій,
пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, а також
коштами для оплати відпусток.";
3.2. Абзац шостий пункту 3.3 викласти в такій редакції: "амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;"; доповнити пункт 3.3 новим абзацом сьомим такого змісту: "Для розрахунку амортизації основних виробничих засобів,
інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
виробничого призначення застосовуються норми, встановлені Законом
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )".
4. Доповнити главу 4 новим абзацом такого змісту: "Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що
не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості.
Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати
визначеного рівня інфляції.".
5. Доповнити главу 5 новим абзацом такого змісту: "Витрати на збут послуг включаються до тарифів у розмірі, що
не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.".
6. Доповнити главу 6 новими абзацами такого змісту: "До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть
включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості; витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми, що відраховуються профспілковим організаціям для
проведення культурно-масової роботи і фізкультурно-оздоровчої
діяльності; суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей; витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та
втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; собівартість реалізованих виробничих запасів.".
7. У главі 7:
7.1. Абзац перший доповнити словами "крім фінансових витрат,
які включено до собівартості кваліфікованих активів";
7.2. Доповнити главу новим абзацом такого змісту: "Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості
інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як
п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального
обсягу витрат). У процесі формування тарифів підприємство визначає
джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації
та планованого прибутку.".
8. Главу 8 виключити.
9. Пункт 9.6 глави 9 викласти в такій редакції: "9.6. Рівень рентабельності формується з урахуванням
необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування
частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств
і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків.".
10. Абзац третій глави 10 викласти в такій редакції: "Розрахунок повної собівартості ритуальних послуг та
предметів ритуальної належності (Пс) в грошовому виразі (грн.)
здійснюється за формулою
Пс = Вс + Ва + Вз + Ві + Вф,
де Вс - виробнича собівартість; Ва - визначені адміністративні витрати; Вз - витрати на збут продукції; Ві - інші операційні витрати; Вф - фінансові витрати. Розрахунок тарифу Т (ціни (Ц)) одиниці послуги (роботи,
предмета) здійснюється за формулою
Пс + П + ПДВ
Т(Ц) = --------------- , Оп
де Оп - обсяг наданих послуг за розрахунковий (плановий)
період у натуральному вираженні; П - сума планового чистого прибутку; ПДВ - сума податку на додану вартість.".
11. У додатку "Складові тарифу (ціни) планового періоду на
мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг та предмети
ритуальної належності":
11.1. Позицію 3 виключити;
11.2. У зв'язку з цим позиції 4, 5, 6, 7, 8 уважати
відповідно позиціями 3, 4, 5, 6, 7;
11.3. Позицію 3 викласти в такій редакції: "3. Повна собівартість (1.1 + 1.2 + 2)";
11.4. Позицію 5 викласти в такій редакції: "5. Усього вартість (3 + 4)";
11.5. Позицію 7 викласти в такій редакції: "7. Тариф (ціна) одиниці послуги (5:6)".
Начальник Управління
благоустрою, комунального
обслуговування та підготовки
до Євро 2012 О.П.Ігнатенковгору