Документ z0490-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.05.2015. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

16.04.2015  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2015 р.
за № 490/26935

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та на виконання пункту 11 статті 8 «Прикінцеві положення» Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (далі - Зміни), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Абзаци третій та четвертий підпункту 3 пункту 4 Змін діють до прийняття Верховною Радою України у зв’язку зі стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», але не пізніше ніж до 01 січня 2017 року.

5. Протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим рішенням, суб’єкти оціночної діяльності, що включені до переліку відібраних осіб, зобов’язані подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документи, що підтверджують їх відповідність вимогам, встановленим Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (далі - Положення).

Департаменту запровадження планів врегулювання та управління активами неплатоспроможних банків не пізніше 20 робочих днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим рішенням, винести на засідання виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб питання виключення з переліку відібраних осіб суб’єктів оціночної діяльності, які не відповідають вимогам Положення.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
16.04.2015 № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2015 р.
за № 490/26935

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У пункті 2.1 глави 2 розділу І:

абзац восьмий доповнити новим реченням такого змісту: «Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи»;

абзаци шістнадцятий - двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«пов’язаними з банком особами є:

контролери банку;

особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

асоційовані особи фізичних осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять другому цього пункту;

юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, є керівниками або власниками істотної участі;

будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, через трудові, цивільні та інші відносини;»;

доповнити пункт після абзацу двадцять п’ятого новим абзацом двадцять шостим такого змісту:

«визначені Національним банком України при здійсненні банківського нагляду фізичні та юридичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять сьомим;

абзац двадцять сьомий після слова «особа» доповнити словами «(інвестор, приймаючий банк)».

2. Абзац шостий пункту 2.3 глави 2 розділу ІІ після слів «показниках діяльності» доповнити словами «та оцінки його активів (у тому числі розрахунок чистої приведеної вартості грошового потоку від продажу таких активів)».

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

пункт 1.17 доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо це не призведе до порушення порядку погашення вимог кредиторів, встановленого Законом, а саме:

правочини (у тому числі договори), за якими здійснюється операція, укладені більше ніж за 180 днів до дати віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

за кредитним договором не було здійснено заміни застави протягом 180 днів, що передує даті віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

такі операції зменшують можливу суму відшкодування за рахунок коштів Фонду.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право здійснювати зарахування зустрічних вимог та договірне списання за договорами, укладеними до 180 днів до дати віднесення банку до категорії неплатоспроможних.»;

доповнити главу після пункту 1.18 новим пунктом 1.19 такого змісту:

«1.19. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право запланувати у кошторисі витрат, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації, витрати на залучення аудитора(ів) для проведення спільної перевірки правочинів (у тому числі договорів) на предмет виявлення таких, що є нікчемними, та інвентаризації банківських активів.

У разі необхідності залучення аудитора(ів) для неплатоспроможного банку та оплати їх послуг уповноважена особа Фонду після затвердження виконавчою дирекцією Фонду кошторису витрат, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації, вносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду відповідно до цього Положення зміни до такого кошторису разом з кандидатурами аудитора(ів).

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право залучати аудитора(ів), які визначені Фондом, у межах кошторису витрат, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи аудитора(ів), виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.».

У зв’язку з цим пункти 1.19 - 1.30 вважати відповідно пунктами 1.20 - 1.31;

доповнити пункт 1.22 двома новими абзацами такого змісту:

«Інвентаризація готівки в касі неплатоспроможного банку та заборгованості за зобов’язаннями перед кредиторами, у тому числі у його відокремлених підрозділах, проводиться без залучення аудитора(ів).

Для проведення інвентаризації заборгованості за кредитами перед банком та за списаними кредитами (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такими кредитами), за цінними паперами може(уть) залучатися аудитор(и), визначений(і) виконавчою дирекцією Фонду для такого банку відповідно до нормативно-правових актів Фонду.»;

у пункті 1.26:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«може залучати у порядку, визначеному цим Положенням, аудитора(ів) для проведення інвентаризації майна банку за умови прийняття такого рішення виконавчою дирекцією Фонду;».

У зв’язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - дванадцятим;

абзац третій викласти у такій редакції:

«може залучати до оцінки активів неплатоспроможного банку суб’єктів оціночної діяльності,  визначених виконавчою дирекцією Фонду для такого банку, у порядку, встановленому цим Положенням, за умови прийняття такого рішення виконавчою дирекцією Фонду;»;

у пункті 1.27 цифри «1.25» замінити цифрами «1.26»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«1.32. З метою збереження активів банку, зокрема їх вартості, Фонд направляє електронні повідомлення (електронною поштою, у тому числі електронною поштою НБУ, або іншими засобами зв’язку):

банкам І - ІІІ груп відповідно до розподілу НБУ банків на групи на поточний рік, не віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних, про початок пошуку Фондом потенційних інвесторів неплатоспроможного банку із зазначенням електронного посилання на оголошення, оприлюднене на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, - не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет відповідного оголошення;

банкам, не віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних, про продаж у цілому відокремлених підрозділів неплатоспроможного банку за вартістю, не нижчою за оціночну або балансову вартість, що є вищою із них, у разі затвердження плану врегулювання щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один зі способів, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої статті 39 Закону;

спеціалізованим організаціям та банкам, не віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних, щодо продажу майна неплатоспроможного банку, обмеженого в обороті, або банківського обладнання (інкасаторські машини, банкомати тощо) у разі затвердження плану врегулювання щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один зі способів, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої статті 39 Закону.»;

2) у главі 3:

в абзаці одинадцятому пункту 3.5 слова та цифри «на строк до 10 днів» замінити словами та цифрами «на строк до 30 днів, з урахуванням строків для затвердження плану врегулювання виконавчою дирекцією Фонду»;

у пункті 3.6:

в абзаці дев’ятому слова «, крім банків» виключити;

в абзаці десятому слова «і нормативів обов’язкового резервування коштів» виключити;

в абзаці одинадцятому слова «електронного файла та» виключити;

абзац дванадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим;

доповнити абзац чотирнадцятий словами «(для способів створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку та продажем неплатоспроможного банку інвестору)»;

доповнити абзац шістнадцятий після цифр «1204/19942» словами «, а також дані щодо інших власників, ніж власники істотної участі банку/юридичної особи»;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«довідку контролюючого органу про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, видану в установленому законодавством порядку;

довідку про відсутність прострочених зобов’язань перед банками (засвідчену головним бухгалтером юридичної особи).»;

у пункті 3.7:

доповнити абзац п’ятий словами «(для способів створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку та продажем неплатоспроможного банку інвестору)»;

абзац дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

доповнити абзац другий пункту 3.8 після слів «електронною поштою» словами «та/або іншими засобами зв’язку»;

у пункті 3.10:

в абзаці другому слова «і нормативів обов’язкового резервування коштів» виключити;

в абзаці третьому:

слова «і нормативів обов’язкового резервування коштів» виключити;

друге речення виключити;

у пункті 3.11:

в абзаці першому слово «фінансовий» замінити словами «фінансовий/ майновий»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:

«відповідність вимогам щодо фінансового стану юридичної особи, які визначені абзацами другим - шостим пункту 1.14 розділу I Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (для юридичних осіб);

відповідність вимогам щодо майнового стану фізичної особи, які визначені абзацами другим - четвертим пункту 1.15 розділу I Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (для фізичних осіб).».

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

пункти 1.3, 1.4 викласти в такій редакції:

«1.3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію для оцінки активів неплатоспроможного банку залучає суб’єкта(ів) оціночної діяльності визначеного(их) виконавчою дирекцією Фонду для такого банку у порядку, встановленому цим Положенням.

Уповноважена особа Фонду залучає суб’єкта(ів) оціночної діяльності, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку.

1.4. Плановий відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом один раз на рік до 01 квітня кожного року. За потреби Фонд може проводити додатковий відбір, але не частіше ніж тричі за календарний рік від дати останнього планового відбору. Суб’єкти оціночної діяльності, які не брали участі в останньому плановому відборі або не були відібрані, виключаються з переліку суб’єктів оціночної діяльності з дати затвердження результатів планового відбору. У разі виключення з переліку суб’єктів оціночної діяльності такі особи продовжують надання послуг за чинними договорами з неплатоспроможними банками.

Відбір суб’єктів оціночної діяльності проводиться у два етапи:

1) плановий та додатковий відбір суб’єктів оціночної діяльності (далі - відбір СОД) з метою їх включення до переліку суб’єктів оціночної діяльності, відібраних Фондом (далі - перелік СОД);

2) визначення уповноваженою особою Фонду суб’єктів оціночної діяльності з переліку СОД при виникненні необхідності їх залучення для надання послуг уповноваженій особі Фонду та їх погодження виконавчою дирекцією Фонду (далі - визначення СОД).

Участь у відборі суб’єктів оціночної діяльності проводиться на безоплатній основі. Фонд не компенсує витрати суб’єктів оціночної діяльності, пов’язані з участю у відборі суб’єктів оціночної діяльності.

При організації та проведенні відбору СОД Фонд не має права:

1) обмежувати конкуренцію між суб’єктами оціночної діяльності (учасниками відбору) або прав окремих учасників;

2) створювати переваги при участі у відборі суб’єктів оціночної діяльності.»;

пункти 1.6 - 1.10 викласти в такій редакції:

«1.6. До участі у відборі СОД допускаються юридичні особи - суб’єкти оціночної діяльності, які відповідають таким критеріям у сукупності:

1) досвід роботи на ринку оціночної діяльності України не менше ніж п’ять років;

2) у складі є не менше ніж чотири оцінювачі, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Такі оцінювачі повинні мати досвід роботи в складі суб’єкта оціночної діяльності не менше ніж півроку до дати початку відбору СОД;

3) можливість здійснювати оцінку об’єктів, розташованих у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці України, у тому числі з перевіркою об’єктів на місці;

4) можливість здійснювати оцінку всіх активів будь-якого банку, віднесеного до III групи, у строк не більше 14 днів;

5) наявний досвід суб’єкта оціночної діяльності в оцінці:

майнових прав за кредитними договорами;

нерухомого майна;

цілісних майнових комплексів (разом з корпоративними правами);

цінних паперів;

дебіторської заборгованості та інших активів;

6) відсутність фактів застосування процедури ліквідації, санації, визнання банкрутом щодо суб’єкта оціночної діяльності;

7) відсутність судимості, не знятої і не погашеної у встановленому законом порядку відносно керівника та/або головного бухгалтера суб’єкта оціночної діяльності, а також оцінювачів;

8) мають бездоганну ділову репутацію;

9) наявні позитивні рекомендації від щонайменше двох банків, які не віднесені до категорії проблемних або неплатоспроможних, та/або фінансових установ, які надають послуги з факторингу.

1.7. Для проведення відбору СОД особи, зазначені у пункті 1.6 цієї глави, подають до Фонду:

заяву про участь у процедурі відбору СОД з обов’язковим зазначенням: найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвища, імена, по батькові, реєстраційні номери облікових карток платників податків (за наявності), посади, контактні телефони членів колегіального виконавчого органу управління або одноособового виконавчого органу);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів суб’єкта оціночної діяльності;

копії кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами оцінки майна не менше чотирьох оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;

довідку, затверджену керівником суб’єкта оціночної діяльності та скріплену його печаткою (за наявності), що підтверджує відповідність суб’єкта оціночної діяльності вимогам, установленим у пункті 1.6 цієї глави, разом з підтвердними документами;

рекомендації від банків та/або фінансових установ, які надають послуги з факторингу;

інформацію про регіональну мережу відокремлених підрозділів (філій, представництв) суб’єкта оціночної діяльності;

дозволи на обробку персональних даних, наданих для участі у процедурі відбору СОД, щодо фізичних осіб.

1.8. Заява про участь у процедурі відбору СОД направляється суб’єктом оціночної діяльності до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дає змогу підтвердити факт і дату одержання Фондом заяви та додатків до неї.

Суб’єкт оціночної діяльності має право в будь-який час відкликати свою заяву про участь у процесі відбору СОД.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації у Фонді.

Заяви про участь у процесі відбору СОД, отримані після закінчення строку прийому заяв, не опрацьовуються.

1.9. Після закінчення строку прийому заяв відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заяви про участь у процедурі відбору СОД.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заяви про участь у процедурі відбору СОД та додані до них документи на відповідність документів та суб’єктів оціночної діяльності вимогам, установленим пунктами 1.6, 1.7 цієї глави.

Під час опрацювання заяв про участь у процедурі відбору СОД та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до суб’єктів оціночної діяльності, у тому числі електронною поштою, за роз’ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної в документах.

1.10. Фонд протягом п’яти робочих днів після затвердження результатів відбору СОД направляє інформацію про його результати суб’єктам оціночної діяльності щодо кожного з них та розміщує перелік СОД (разом зі змінами) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.»;

доповнити главу після пункту 1.10 п’ятьма новими пунктами такого змісту:

«1.11. Визначення СОД для оцінки активів банку починається:

не пізніше 5 календарних днів з дня початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації;

не пізніше 30 днів з дня початку процедури ліквідації банку.

Оцінка активів неплатоспроможного банку, віднесеного до І та ІІ груп банків за розподілом НБУ банків на групи на поточний рік, здійснюється не менш як трьома суб’єктами оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД.

1.12. Уповноважена особа Фонду приймає рішення про початок процедури визначення СОД та встановлює строк для подання суб’єктами оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД, інформації та документів, який становить 7 календарних днів.

Уповноважена особа Фонду направляє повідомлення про початок процедури визначення СОД всім суб’єктам оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД, наданому їй Фондом, з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 1.11 цієї глави.

У повідомленні про початок процедури визначення СОД, що направляється суб’єктам оціночної діяльності, інформація про які знаходиться у переліку СОД, зазначаються:

1) дата рішення уповноваженої особи Фонду про початок процедури визначення СОД, дата проведення визначення СОД, порядок і строки подання та розгляду заявок на участь у визначенні СОД;

2) найменування та місцезнаходження неплатоспроможного банку, активи якого підлягають оцінці;

3) узагальнена інформація про активи неплатоспроможного банку, що підлягають оцінці, згруповані за видами та місцезнаходженням;

4) зміст технічного завдання;

5) повідомлення про те, що участь у процедурі визначення СОД не можуть брати суб’єкти оціночної діяльності, які:

здійснюють оцінку більше трьох неплатоспроможних банків;

здійснювали оцінку активів неплатоспроможного банку на стадії тимчасової адміністрації такого банку.

Повідомлення про початок процедури визначення СОД має бути направлено суб’єктам оціночної діяльності, інформація про які знаходиться у переліку СОД, на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь у процедурі відбору СОД, не пізніше двох робочих днів після прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про початок визначення СОД.

Датою отримання повідомлення, направленого за адресою електронної пошти, вважається час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти суб’єкта оціночної діяльності.

1.13. Для участі у процедурі визначення СОД суб’єкт оціночної діяльності подає уповноваженій особі Фонду заяву на участь у процедурі визначення СОД, у якій зазначає:

1) пропозиції з надання послуг згідно з технічним завданням;

2) пропозиції щодо ціни та порядку оплати послуг, а також пропозиції щодо інших умов надання послуг;

3) зобов’язання суб’єкта оціночної діяльності у разі визначення його переможцем визначення СОД укласти договір про надання послуг неплатоспроможному банку за наданою ціновою пропозицією;

4) інформацію, в якій зазначається, що суб’єкт оціночної діяльності  відповідає вимогам, установленим пунктом 1.6 цієї глави, а також інформацію щодо кількості неплатоспроможних банків, оцінка активів яких здійснюється суб’єктом оціночної діяльності.

Крім того, суб’єкт оціночної діяльності повинен не мати конфлікту інтересів з таким банком, про що має подати до Фонду довідку, підписану керівником суб’єкта оціночної діяльності. Конфліктом інтересів суб’єкта оціночної діяльності є:

наявність невиконаних зобов’язань перед таким банком та/або таким банком перед суб’єктом оціночної діяльності;

наявність відносин за попередні 5 календарних років з банком як з його пов’язаною особою;

наявність будь-яких зобов’язань стосовно банку за останні 5 календарних років;

надання послуг банку, у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, за останній рік;

наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню суб’єктом оціночної діяльності своїх функцій щодо цього банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами відбору, виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

1.14. Заява на участь у процедурі визначення СОД разом з документами, що додаються до неї, які подаються уповноваженій особі Фонду, мають бути зареєстровані у банку не пізніше 7 календарних днів з дня отримання суб’єктом оціночної діяльності повідомлення про проведення визначення СОД, направленого уповноваженою особою Фонду.

Зазначена заява направляється суб’єктом оціночної діяльності уповноваженій особі Фонду листом із повідомленням про вручення або передається іншим способом, який дозволяє підтвердити факт та дату отримання цієї заяви.

Заяви на участь у процедурі визначення СОД, отримані уповноваженою особою Фонду після встановленого строку для їх отримання, не розглядаються.

1.15. За результатами аналізу пропозицій, їх відповідності вимогам, встановленим у технічному завданні, а також відповідності суб’єкта оціночної діяльності вимогам, встановленим у повідомленні уповноваженої особи Фонду та цьому Положенні, уповноважена особа Фонду не пізніше 2 робочих днів після останнього дня для подання заяв складає список суб’єктів оціночної діяльності у порядку найбільш оптимальних умов надання послуг та зменшення вартості їх послуг і подає на розгляд виконавчій дирекції Фонду.

Виконавча дирекція Фонду визначає СОД - потенційних переможців процедури визначення СОД. Потенційними переможцями процедури визначення СОД є суб’єкти оціночної діяльності, які запропонували найоптимальніші умови надання послуг за найменшу вартість. Кількість потенційних переможців процедури визначення СОД визначається уповноваженою особою Фонду, яка не може бути менше двох, а для банків І та ІІ груп за розподілом НБУ банків на групи на поточний рік - менше трьох.

Уповноважена особа Фонду не пізніше наступного робочого дня після визначення потенційних переможців процедури визначення СОД направляє лист до Фонду, у якому зазначає перелік потенційних переможців визначення СОД, активи неплатоспроможного банку, що мають бути оцінені ними, які розподілені пропорційно серед потенційних переможців процедури визначення СОД або відповідно до їх напрямів оцінки.

У разі якщо суб’єкт оціночної діяльності подав неповний пакет документів або не відповідає вимогам, що встановлені пунктом 1.13 цієї глави, уповноважена особа Фонду не допускає такого суб’єкта оціночної діяльності для участі у процедурі визначення СОД, про що йому повідомляється не пізніше 5 робочих днів з дня отримання документів.

Якщо жоден з учасників процедури визначення СОД не відповідає встановленим вимогам або подав неповний пакет документів, процедура визначення СОД вважається такою, що не відбулася. У такому разі уповноважена особа Фонду починає повторну процедуру визначення СОД.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після затвердження/незатвердження результатів проведеної процедури визначення СОД повідомляє про прийняте рішення уповноважену особу Фонду.

У разі затвердження виконавчою дирекцією Фонду потенційних переможців процедури визначення СОД такі особи вважаються переможцями процедури визначення СОД. Уповноважена особа Фонду не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Фонду направляє електронне повідомлення про прийняте рішення кожному суб’єкту оціночної діяльності. Одночасно з повідомленням переможцям процедури визначення СОД направляється пропозиція про укладення з ними договору про надання послуг разом із текстом такого договору.

Договір про надання послуг суб’єктом оціночної діяльності укладається не пізніше 5 робочих днів після відправлення повідомлення переможцям процедури визначення СОД.

У разі необхідності уповноважена особа Фонду подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду зміни до кошторису витрат банку, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, або документи, необхідні для отримання цільової позики Фонду на оплату зазначених витрат.

При збільшенні об’єму запланованих робіт вартість послуг щодо оцінки активів банку може бути збільшена за рішенням виконавчої дирекції Фонду до 10 % від початкової вартості.

Відповідне рішення виконавчої дирекції Фонду має бути прийнято до укладення договорів із суб’єктами оціночної діяльності.

У разі якщо переможці або один з переможців процедури визначення СОД відмовився від укладення договору або не підписав його у встановлений строк, уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого суб’єкта оціночної діяльності на участь у процедурі визначення СОД, встановленій цим Положенням, який є наступним у списку.

Порушення суб’єктом оціночної діяльності умов договору про надання послуг є підставою для виключення виконавчою дирекцією СОД з переліку СОД та проведення повторної процедури визначення СОД, у якій суб’єкт оціночної діяльності, що порушив умови договору, участі не бере. Інформація про виключення СОД з переліку СОД підлягає опублікуванню відповідно до пункту 1.10 цієї глави.».

У зв’язку з цим пункти 1.11 - 1.14 вважати відповідно пунктами 1.17 - 1.29;

пункт 1.17 викласти в такій редакції:

«1.17. У разі зміни особою, яка включена до переліку СОД, свого найменування та/або місцезнаходження така особа зобов’язана не пізніше 5 робочих днів з дати здійснення відповідної(их) зміни (змін) повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення йому листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду протягом 7 робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами відбору СОД.»;

у пункті 1.18:

доповнити абзац другий словами «(за рішенням виконавчої дирекції Фонду)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду відповідний структурний підрозділ Фонду зобов’язаний провести оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою Фондом, порівняти її результати з результатами, отриманими за результатами оцінки активів суб’єктами оціночної діяльності. Таке порівняння має бути здійснено не пізніше 5 робочих днів із дня закінчення оцінки суб’єктами оціночної діяльності. Результати порівняння наступного робочого дня мають бути винесені на розгляд виконавчої дирекції Фонду, яка приймає рішення про прийняття за основу при формуванні ціни продажу активів ціну, що є вищою, або про необхідність проведення повторної оцінки суб’єктами оціночної діяльності. Для повторної оцінки може залучатись інший суб’єкт оціночної діяльності, обраний відповідно до цього Положення.»;

2) у главі 2:

доповнити друге речення абзацу першого пункту 2.6 словами «з виведення банку (найменування банку) з ринку»;

доповнити главу після пункту 2.6 новим пунктом 2.7 такого змісту:

«2.7. Виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення щодо проведення аукціону серед кваліфікованих інвесторів за таких умов:

Фонд отримав декілька пропозицій щодо виведення банку з ринку у спосіб, визначений як найменш витратний для Фонду;

отримані конкурсні пропозиції на такий спосіб передбачають відчуження однакового переліку активів неплатоспроможного банку або акцій неплатоспроможного або перехідного банку.

Особливості проведення аукціону:

1) Фонд для проведення аукціону залучає на підставі цивільно-правового договору організатора аукціону - юридичну особу (далі - біржа) відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676;

2) в аукціоні мають право взяти участь лише кваліфіковані інвестори, які подали пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, який визначений Фондом як найменш витратний для Фонду. Інші заінтересовані особи мають право бути присутніми на аукціоні в якості спостерігачів;

3) учасники аукціону беруть участь в аукціоні відповідно до правил біржі та на підставі договорів з біржею, визначеною Фондом. У разі якщо учасник не взяв участі в аукціоні, конкурсна пропозиція такого учасника відхиляється Фондом;

4) у результаті аукціону визначається ціна за:

неплатоспроможний банк або весь пул активів, який пропонується передати приймаючому банку, або весь пул активів, які планується передати перехідному банку, або перехідний банк;

5) умови проведення аукціону визначаються виконавчою дирекцією Фонду;

6) виконавча дирекція Фонду розглядає конкурсні пропозиції та протокол аукціону (якщо він відбувся) на своєму засіданні та за результатами їх розгляду визначає найкращу пропозицію, критерії якої визначені Законом та цим Положенням, у тому числі щодо найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку, і оголошує переможця аукціону;».

У зв’язку з цим пункти 2.7 - 2.12 вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.13;

3) у пункті 3.4 глави 3:

у підпункті 3.4.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку зобов’язання в іноземній валюті передаються приймаючому банку в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом НБУ на день початку запровадження процедури виведення Фондом банку з ринку.»;

абзац четвертий виключити;

підпункт 3.4.9 викласти в такій редакції:

«3.4.9. Фонд повідомляє боржників і кредиторів про передачу їх активів і зобов’язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, сайтах неплатоспроможного банку та приймаючого банку.

Кожний боржник та/або кредитор може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку після проведення ідентифікації.

Іпотекодавці повідомляються у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».»;

доповнити підпункт 3.4.11 новим абзацом такого змісту:

«Положення цього підпункту також поширюються на способи виведення банку з ринку, передбачені пунктами 2 - 4 частини другої статті 39 Закону.»;

доповнити абзац другий підпункту 2 підпункту 3.5.10 словами «та зарахування інвестором коштів на накопичувальний рахунок, відкритий йому у Національному банку України, у розмірі, визначеному Фондом».

5. У розділі V:

1) у пункті 1.13 глави 1 слова «газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України» замінити словами «газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України»;

2) у главі 2:

доповнити пункт 2.3 новим абзацом такого змісту:

«Уповноважена особа Фонду на ліквідацію не має права здійснювати будь-які операції з активами та зобов’язаннями неплатоспроможного банку (зокрема здійснювати зарахування зустрічних вимог (у тому числі однорідних), договірне списання, перерахування коштів на інші рахунки, у тому числі в межах одного банку (крім перерахування коштів клієнтів, вимоги яких акцептовані Фондом, для їх обліку на балансовому рахунку вимог кредиторів)), крім визначених Законом.»;

в абзаці п’ятому пункту 2.6 слова «експертів та/або консультантів» замінити словами «радників, аудиторів, юристів, оцінювачів тощо»;

в абзаці сьомому пункту 2.8 слова «органи податкової служби» та «органів податкової служби» замінити відповідно словами «контролюючий орган» та «територіальних підрозділів контролюючого органу»;

в абзаці тринадцятому пункту 2.17 слова «органах державної податкової служби» замінити словами «контролюючому органі»;

3) у главі 3:

доповнити пункт 3.1 після слова «печатки» словами «(за наявності)»;

у другому реченні абзацу третього пункту 3.7 цифри «15» замінити цифрою та словом «3 робочих»;

4) у главі 4:

у пункті 4.17 слова «з числа осіб, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду» замінити словами «у порядку, встановленому Законом та цим Положенням»;

пункт 4.30 викласти в такій редакції:

«4.30. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку та Фонд сповіщають кредиторів про акцептування їхніх вимог шляхом розміщення повідомлення, що має містити інформацію про дату затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру акцептованих вимог кредиторів та місце, де можна з ним ознайомитись, на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, сайті неплатоспроможного банку, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.»;

доповнити пункт 4.36 після слів «печатки банку» словами «(за наявності)»;

5) пункт 5.7 глави 5 викласти в такій редакції:

«5.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана не пізніше 3 робочих днів після затвердження ліквідаційної маси розмістити інформацію щодо майна, що реалізується (дата та місце реалізації, порядок та строки подання заяв (пропозицій), перелік майна, докладний опис кожного активу, балансова та оціночна вартість, початкова ціна продажу, вид застави та її оціночна вартість (за наявності), наявність обтяжень або обмежень, найменування суб’єкта(ів) оціночної діяльності, що здійснював(ли) оцінку такого майна тощо), на сайті такого банку та передати її Фонду для розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Фонд не пізніше 2 робочих днів після отримання інформації щодо майна банку, що реалізується, від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку розміщує таку інформацію на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку оновлює інформацію щодо майна банку, що реалізується, на сайті банку не пізніше 2 робочих днів після реалізації відповідного майна банку (із відображенням ціни його продажу) та подає відповідну інформацію до Фонду для оновлення інформації на його офіційній сторінці в мережі Інтернет.»;

6) доповнити главу 6 двома новими пунктами такого змісту:

«6.4. Реалізація майна банку на відкритих торгах (аукціоні) може проходити як шляхом зниження ціни, так і шляхом підвищення ціни, а також зі встановленням мінімальної ціни та без обмеження мінімальної ціни продажу.

6.5. Уповноважена особа зобов’язана не менше ніж за 7 календарних днів опублікувати на сайті банку в мережі Інтернет інформацію щодо порядку участі у відкритих торгах (аукціоні) та передати відповідну інформацію до відповідального підрозділу Фонду. Фонд зобов’язаний за 3 календарні дні розмістити відповідну інформацію на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет.»;

7) доповнити главу 9 новим абзацом такого змісту:

«Зобов’язання перед банком може бути продано безпосередньо боржнику за умови, що ціна продажу дорівнює або є більшою, ніж оціночна вартість. Початкова ціна продажу затверджується виконавчою дирекцією Фонду.»;

8) у главі 10:

доповнити перше речення пункту 10.5 словами «, зокрема у друкованих засобах масової інформації, через мережу Інтернет, шляхом направлення електронних повідомлень платоспроможним банкам, спеціалізованим організаціям (щодо об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті)»;

у пункті 10.6:

доповнити пункт після слів «подібного майна» словами «на сторінці банку в мережі Інтернет»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку також направляє текст оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) чи закритих торгів до Фонду для його розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.»;

у пункті 10.8:

в абзаці другому цифри «10» замінити цифрою «5»;

в абзаці третьому цифри «30» замінити цифрою «5»;

9) доповнити пункт 6 глави 11 третім реченням такого змісту: «Зобов’язання перед банком може бути продано безпосередньо боржнику за умови, що ціна продажу дорівнює або є більшою, ніж оціночна вартість. Початкова ціна продажу затверджується виконавчою дирекцією Фонду.».

6. У розділі VI:

1) у главі 1:

у пункті 1.2 слово «трьох» замінити цифрою та словом «3 робочих»;

доповнити абзац третій пункту 1.11 словами та цифрами «не пізніше 15 днів після закінчення тимчасової адміністрації або звітного кварталу відповідно»;

2) у главі 3:

доповнити пункт 3.1 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«щокварталу - звітність про виплати та надходження неплатоспроможного банку;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

доповнити пункт 3.2 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«щоквартальну звітність до 5-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

доповнити главу після пункту 3.4 новим пунктом 3.5 такого змісту:

«3.5. Звіт про виплати та надходження неплатоспроможного банку має, зокрема, містити:

інформацію про розрахунки з вкладниками, у тому числі за рахунок цільової позики Фонду;

інформацію про надходження від погашення заборгованості за кредитами, від продажу майна банку тощо.вгору