Document z0490-09, valid, current version — Adoption on May 18, 2009
( Last event — Entry into force, gone June 16, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.05.2009 N 675
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2009 р.
за N 490/16506

Про внесення змін до Інструкції
з бухгалтерського обліку податку
на додану вартість

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 N 291
( 291-2009-п ) "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" Н А К А З У Ю:
1. Унести до пункту 13 Інструкції з бухгалтерського обліку
податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 01.07.97 N 141 ( z0284-97 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 04.08.97 за N 284/2088 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 818)
( z0039-05 ), схвалені Методологічною радою з бухгалтерського
обліку при Міністерстві фінансів України такі зміни:
1.1. В абзаці першому слова "бухгалтерський облік" замінити
словами "а також переробними підприємствами, що сплачують дотації
сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та
м'ясо в живій вазі (далі - переробне підприємство), бухгалтерський
облік".
1.2. Доповнити підпунктом 13.5 такого змісту: "13.5. Для аналітичного обліку зобов'язань з податку на
додану вартість за операціями з поставки покупцям молока, молочної
продукції, м'яса та м'ясопродуктів і податкового кредиту з податку
на додану вартість за операціями з одержання товарно-матеріальних
цінностей (робіт, послуг), пов'язаних із переробкою молока та
м'яса в живій вазі, переробним підприємством використовується
аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість за
операціями із заготівлі та реалізації молока, молочної продукції,
м'яса та м'ясопродуктів" субрахунку 641 "Розрахунки за податками". Переробне підприємство належну сільськогосподарським
товаровиробникам дотацію з операцій поставки молока та м'яса в
живій вазі відображає за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за
податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану
вартість за операціями із заготівлі та реалізації молока, молочної
продукції, м'яса та м'ясопродуктів" і кредитом рахунку 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" із зазначенням у
регістрі бухгалтерського обліку окремою графою "Дотація". Податок на додану вартість, що підлягає стягненню у разі його
нецільового використання, відображається за дебетом субрахунку 949
"Інші витрати операційної діяльності" і кредитом субрахунку 641
"Розрахунки за податками".
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу протягом п'яти
робочих днів з дня його видання у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Змій Ю.М.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фудашкіна Д.О.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної податкової
адміністрації України С.Бурякon top