Документ z0489-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.04.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

15.03.2016  № 58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2016 р.
за № 489/28619

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби.

2. Затвердити форму запиту на інформацію, розпорядником якої є територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби, що додається.

3. Установити, що територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби:

є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі виконання ним своїх повноважень та яка перебуває у його володінні;

не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

4. Керівникам територіальних управлінь визначити відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації.

5. Управлінню стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

К.О. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
15.03.2016  № 58


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2016 р.
за № 489/28619

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби

I. Загальні положення

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на інформацію.

2. Запит на інформацію (далі – Запит) – прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Публічною інформацією, розпорядником якої є територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби (далі – територіальний орган), визначається відображена та задокументована в територіальному органі будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання ним своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у його володінні.

3. Доступ до публічної інформації територіального органу забезпечується шляхом надання інформації за Запитами, а також у формі відкритих даних на його офіційному веб-сайті, оприлюднених відповідно до статті 16 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до статті 12 Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

5. Цей Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

6. Задоволення Запиту здійснюється з урахуванням положень статті 21 Закону.

7. Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації територіальними органами здійснюється відповідно до частини другої статті 17 Закону.

II. Складання та подання запитів на інформацію

1. Запитувач має право звернутися до територіального органу із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання Запиту.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит подається до територіального органу в усній формі під час особистого прийому чи за телефоном, у письмовій формі шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою на вибір запитувача.

4. Письмовий Запит подається в довільній формі або з використанням відповідної форми Запиту.

5. Форма Запиту розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу в рубриці «Доступ до публічної інформації».

6. Запит повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання Запиту в письмовій формі.

7. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий Запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є територіальний орган, обов’язково зазначивши в Запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію Запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера Запиту. Така копія повертається запитувачу.

Начальник Управління
стратегічного планування
та інформаційно-аналітичного
забезпечення
Г.І. Балковенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
15.03.2016  № 58

ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію, розпорядником якої є територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби

Розпорядник інформації

Територіальний орган Національного агентства України з питань державної служби

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є територіальний орган Нацдержслужби

Прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичних осіб)

Найменування організації
(для юридичних осіб)

Найменування об’єднання громадян
(для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

Поштова адреса, електронна адреса, контактний номер телефону запитувача


Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа


Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

Поштою

(зазначити поштову адресу)

Факсом

(зазначити номер факсу)

Електронною поштою

(зазначити e-mail)

Контактний телефон запитувача


Дата подання запиту
___________

Посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка отримала запит

Підпис запитувача
_____________

Підпис посадової особи, яка отримала запит __________________вгору